Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 50 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 50 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 50 Indholdsfortegnelse Artikler...2 Lempelse af reglerne om kapitalforklaring...2 Personers betaling af restskat for Investering i ejendomsprojekter...2 Værdiansættelse af personalegoder for Nyt fra Skatteministeriet...2 Lov om skattefri findeløn vedtaget (L 63)...2 Lov om ændring af børnefamilieydelsesloven vedtaget (L 61)...2 Opsparingsordning for professionelle sportsudøvere (L 111)...3 Nyt fra ToldSkat : Tilbagebetaling af tillægsskat indbetalt i henhold til dødsboskattelovens Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v...3 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsbidrag...3 Bekendtgørelse om Øresundsgrænsegængercenter...3 Bekendtgørelse nr. 915 af 18/ (8/ ) Læs mere...3 Domme og afgørelser...4 Dom (HR): Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - hæftelse - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag...4 Dom (VLR): Erhvervelsestidspunkt - fast ejendom - bindende aftale...4 Dom (VLR): Fradrag for kursusudgifter - procesorienteret familierådgivning - længerevarende uddannelsesforløb - videreuddannelse...4 Dom (VLR): Genoptagelse - realitetsbehandling...4 Dom (ØLR): Skatteansættelse - formelle indsigelser - høring - mundtlig forhandling...5 Dom (ØLR): Skatte- og momsarrangement - interessesammenfald - skattetænkning - uden realøkonomisk indhold...5 Skatteudvalgsbilag...5 Bilag fra Skatteudvalget uge Almindelig del:...5 Lovforslagsdel:...6 L 27: Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning...6 L 60: Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger...7 L 61: Børnefamilieydelsesloven - regulering efter forbrugerprisindeks...7 L 62: Ændring af kulbrinteskatteloven...7 L 87: Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier...8 L 111: Opsparingsordning for professionelle sportsudøvere...8 Om Skatt

2 Artikler Lempelse af reglerne om kapitalforklaring Folketinget har vedtaget, at pligten til at indgive en kapitalforklaring sammen med selvangivelsen er lempet fra og med indkomståret Hidtil har personligt erhvervsdrivende og personer omfattet af den såkaldte hovedaktionærregel været forpligtet til sammen med selvangivelsen at aflevere en kapitalforklaring. Kapitalforklaringen bliver nu frivillig, men skattemyndighederne kan kræve den udarbejdet. Mange vil formentlig fortsat foretage opgørelsen i forbindelse med udarbejdelsen af selvangivelsen for at bevare overblikket over økonomien og for at spare en besværlig arbejdsgang senere hen i forbindelse med ligningen. (12/ ) Læs mere Personers betaling af restskat for 2003 Der er mange penge at spare, når det drejer sig om restskat. Hvis man ikke får indbetalt restskat på det rigtige tidspunkt, kan man faktisk komme til at betale helt op til 58% i rente. Det er reglerne omkring de to tillæg til restskatten, der er vigtige at kende. Tillæggene er nemlig ikke fradragsberettigede. BDO gennemgår reglerne. (11/ ) Læs mere Investering i ejendomsprojekter Traditionelt udbydes der mange ejendomsprojekter og -anparter sidst på året. I år er ingen undtagelse, og målgruppen for disse projekter er fortsat personer med høj personlig indkomst. Men inden der træffes beslutning om investering i et ejendomsprojekt, er det vigtigt, at investor vurderer en række konkrete forhold. Denne artikel fra DeloitteFokus giver et overblik, før investeringen foretages. (10/ ) Læs mere Værdiansættelse af personalegoder for 2004 Ligningsrådet har fastsat værdier for personalegoder for De skematiske lejeboligsatser er uændrede. Værdi af fri telefon er fortsat kr. pr. år, og værdi af fri frokost er fortsat 35 kr. pr. dag. (8/ ) Læs mere Nyt fra Skatteministeriet Lov om skattefri findeløn vedtaget (L 63) Med vedtagelsen af L 63 er findeløn, dusører og belønninger for heltemodig indsats nu fritaget for beskatning. Loven har virkning fra og med indkomståret Det betyder, at personer, der har modtaget findeløn og dusør i 2003, ikke skal betale skat af belønningerne. (11/ ) Læs mere Lov om ændring af børnefamilieydelsesloven vedtaget (L 61) 2

3 Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven er vedtaget. Fremover reguleres børnefamilieydelsen efter forbrugerprisindekset. (11/ ) Læs mere Opsparingsordning for professionelle sportsudøvere (L 111) Professionelle sportsudøvere får mulighed for at etablere en ratepensionsordning, hvorfra der kan ske rateudbetaling før det fyldte 60. år, således at sportsudøveren kan vælge at få udbetalt de opsparede midler et tidspunkt, hvor den pågældende stopper sin sportskarriere. Indbetalingerne giver fradrag i den personlige indkomst. Midlerne kan frigives før det fyldte 60. år mod at betale almindelig indkomstskat af de hævede beløb. Det er en betingelse herfor, at udbetalingerne påbegyndes før sportsudøveren bliver 40 år. (10/ ) Læs mere Nyt fra ToldSkat : Tilbagebetaling af tillægsskat indbetalt i henhold til dødsboskattelovens 86 Betalte tillægsskatter, opkrævet i medfør af den dagældende dødsboskattelovs 86, og som ikke er forældede, skal tilbagebetales, ligesom eventuelt ikke betalte tillægsskatter skal frafaldes. (11/ ) Læs mere Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. Bekendtgørelse nr. 917 af 18/ (8/ ) Læs mere Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsbidrag Bekendtgørelse nr. 916 af 18/ (8/ ) Læs mere Bekendtgørelse om Øresundsgrænsegængercenter Bekendtgørelse nr. 915 af 18/ (8/ ) Læs mere 3

4 Domme og afgørelser Dom (HR): Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - hæftelse - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag En journalist arbejdede som freelance ved en avis, hvor han fungerede som afløser (vikar) for andre journalister ved sygdom og ferie. Journalisten havde ingen ansættelseskontrakt og havde samme arbejdstid og arbejdsopgaver som den journalist, han afløste. Han fremsendte faktura for udført arbejde og fik udbetalt vederlag én gang om måneden. Han fik ikke feriepenge og løn under sygdom. Efter en samlet bedømmelse tiltrådte Højesteret, at journalistens indkomst ved avisen måtte anses som lønindkomst, således at der skulle indeholdes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Højesteret lagde vægt på, at journalisten var underlagt samme arbejdsvilkår som de journalister, han vikarierede for, og på, at han fik udbetalt kørselsgodtgørelse og ulempetimebetaling. Endvidere lagde retten vægt på, at journalisten udførte arbejde for avisen gennem flere år og på, at han blev aflønnet månedligt efter faste takster. Avisen var ansvarlig for den manglende indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. (10/ ) Læs mere Dom (VLR): Erhvervelsestidspunkt - fast ejendom - bindende aftale Et interessentskab købte en udlejningsejendom af et investeringsselskab. Spørgsmålet var, om der i som hævdet af sagsøgeren - var indgået en endelig og bindende aftale om køb af ejendommen. Landsretten bemærkede, at der ikke forelå dokumenter vedrørende salg af ejendommen til investeringsselskabet, og at interessentskabets køb alene var dokumenteret ved et den 1. februar 1997 dateret betinget skøde. Endvidere fandt landsretten det ikke godtgjort, at udbyderen af projektet over for samtlige investorer bekræftede udbyderens godkendelse af projektet og investorernes deltagelse heri i Videre bemærkede landsretten, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for, at interessentskabet, der var køber af ejendommen, var kommet til eksistens i På den baggrund fandt landsretten det ikke bevist, at der i 1996 var indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse af ejendommen, og sagsøgeren kunne derfor ikke i 1996 fratrække sin andel af underskud og renteudgifter vedrørende interessentskabet. (10/ ) Læs mere Dom (VLR): Fradrag for kursusudgifter - procesorienteret familierådgivning - længerevarende uddannelsesforløb - videreuddannelse Kurset strakte sig over 3 år med 30 kursusdage pr. år og vedrørte hovedsageligt familieterapi og - rådgivning. Sagsøgerens deltagelse i kurset var ikke pålagt af og blev heller ikke støttet af hans arbejdsgiver i form af økonomisk støtte, tjenestefrihed eller andet. Landsretten lagde til grund, at kurset ikke havde haft en sådan direkte og umiddelbar tilknytning til sagsøgerens daværende indkomsterhvervelse, at betingelserne for at fradrage udgifterne til kurset i medfør af statsskattelovens 6, litra a, var opfyldt. Sagsøgeren blev endvidere nægtet ret til fradrag for udgifterne til befordring til kursusstedet, jf. ligningslovens 9 c. (10/ ) Læs mere Dom (VLR): Genoptagelse - realitetsbehandling Da sagsøgeren ikke havde bevist, at der forelå nye oplysninger, som kunne begrunde ændring af hans skatteansættelser for indkomstårene , og da han ikke kunne støtte ret på skattemyndighedernes behandling af hans skatteansættelser for de forudgående indkomstår, blev 4

5 Skatteministeriet frifundet. (10/ ) Læs mere Dom (ØLR): Skatteansættelse - formelle indsigelser - høring - mundtlig forhandling En kommunal skatteforvaltnings sagsbehandlingsfejl kunne efter en konkret væsentlighedsvurdering ikke føre til afgørelsens ugyldighed, da afgørelsen ubestridt var materielt korrekt, og da afgørelsen grundlæggende var baseret på de oplysninger, som allerede var meddelt skatteyderen i agterskrivelsen, og ikke på den efterfølgende skrivelse fra told- og skatteregionen. (10/ ) Læs mere Dom (ØLR): Skatte- og momsarrangement - interessesammenfald - skattetænkning - uden realøkonomisk indhold Et kombineret skatteudnyttelses- og momsudnyttelsesarrangement mellem to parter med et konkret interessefællesskab i arrangementet blev i det hele tilsidesat både skattemæssigt og momsmæssigt. (10/ ) Læs mere Skatteudvalgsbilag Bilag fra Skatteudvalget uge 50 Almindelig del: Alm. del - bilag 163 spm (frikort KSL 48) Alm. del - bilag 162 spm debatindlæg ("Skattecirkus - nu med Hovmand", transfer pricing, kommunestrukturen) Alm. del - bilag 161 Dette bilag er ikke offentligt tilgængeligt Alm. del - bilag 160 spm. om kommentar til henvendelse fra Preben Clausen, til beskæftigelsesministeren Alm. del - bilag 159 Henvendelse om fratrædelsesgodtgørelse fra Preben Clausen Alm. del - bilag 158 spm (beskatningen ved bytte af sommer- eller feriehus) Alm. del - bilag 157 Henvendelse af 5/12-03 fra Forebyggelses- og Patientrådet om betaling for forebyggelse Alm. del - bilag 156 Supplerende grundnotat om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, EU-Parlamentet og Den Økonomiske og Sociale Komité om status og ajourføring af prioriteterne i momsstrategien, KOM(2003)614 Alm. del - bilag 155 spm (forskningsbevillinger til udlandsophold) Alm. del - bilag 154 Svar på spørgsmål nr. 17, jf. B 20 vedrørende kompensation for indsamlingsorganisationers købsmoms Alm. del - bilag 153 Svar på spm. om kommentar til henvendelse fra Advokatfirmaet Bech-Bruun Dragsted vedrørende Gambelli-sagen, fra skatteministeren Alm. del - bilag 152 Svar på spm. om antallet af professionelle sportsudøvere, der er undergivet særlige gunstige skatteregler ved ophold i Danmark, fra skatteministeren Alm. del - bilag 151 svar på spm. 55,58-59 (Skatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere) Alm. del - bilag 150 Svar på spm. om oversendelse af liste over hvilke udvalg, arbejdsgrupper, der gennem de seneste 10 år har været nedsat på spilleområdet, fra skatteministeren Alm. del - bilag 149 Svar på spm. om skatteprovenuet vedr. de i foretagne ansættelsesændringer, fra skatteministeren Alm. del - bilag 148 Svar på spm 3 fra Finansudvalget ( 38 - bilag 9) om månedsfordeling af indtægtsskøn på Finansloven for 2004 fra skatteministeren Alm. del - bilag 147 Svar på spm. om oversendelse af talepapir vedr. samrådsspørgsmål I-P (Gambelli-dommen 5

6 Alm. del - bilag 146 Alm. del - bilag 145 Alm. del - bilag 144 og Lindman-dommen), fra skatteministeren svar på spm ,60-63 (Skatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere) Samrådsspm. om at medvirke til at finde en løsning for de forskere, der har modtaget offentlig og privat støtte til at dygtiggøre sig i udlandet, til skatteministeren Samrådsspm. om SAS's mulighed for at benytte sig af "double dip", til skatteministeren Lovforslagsdel: L 27: Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning L 27 - bilag 42 L 27 - bilag 43 L 27 - bilag 44 L 27 - bilag 45 L 27 - bilag 46 L 27 - bilag 47 L 27 - bilag 48 L 27 - bilag 49 L 27 - bilag 50 L 27 - bilag 51 L 27 - bilag 52 L 27 - bilag 53 L 27 - bilag 54 L 27 - bilag 55 L 27 - bilag 56 L 27 - bilag 57 L 27 - bilag 58 L 27 - bilag 59 L 27 - bilag 60 L 27 - bilag 61 Dette bilag er endnu ikke offentligt tilgængeligt Dette bilag er endnu ikke offentligt tilgængeligt Svar på spm. om Told- og Skattestyrelsens reaktion på notatet af 16/10-00 vedrørende Tele Danmark A/S, fra skatteministeren Svar på spm. om Ligningsrådet har behandlet skattesager for de to nævnte koncerner, fra skatteministeren Spm. om der har været to andre sager i Ligningsrådet, der har været behandlet efter samme lovgrundlag som den sag, der omtales i L 27, til skatteministeren svar på spm (betydningen af nedsættelse af en undersøgelseskommission for lovforslagets videre behandling) Svar på spm. om at bekræfte, at det i nærværende forslag anførte om de provenumæssige konsekvenser, fra skatteministeren Svar på spm. om at tilsende udvalget alle de bilag og sagsakter m.v., som ministeren har udleveret til pressen efter reglerne om offentlighed i forvaltningen, fra skatteministeren Svar på spm. om der har været to andre sager i Ligningsrådet, der har været behandlet efter samme lovgrundlag som den sag, der omtales i L 27, fra skatteministeren Spørgsmål nr. S om dobbelt fradrag for skattemæssige afskrivninger på samme aktiviteter m.v., til skatteministeren Svar på spørgsmål nr. S 823 vedrørende initiativ til lukning af det kendte skattehul, fra skatteministeren Meddelelse vedrørende spørgsmål til statsministeren og skatteministeren om TDC-sagen svar på spm (koncerninterne overdragelser, omgåelsesmulighed, provenutab, dobbeltfradrag) Svar på spm. om kommentar til artikel fra Jyllands-Posten 27/11-03 "TDC fik millioner ud af fiktivt salg", fra skatteministeren svar på spm ("double dip") svar på spm (overførsel af underskud fra udenlandske datterselskaber, verserende sager om omgåelse) Kommentar fra skatteministeren til henvendelse af 28/11-03 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Dette bilag er ikke offentligt tilgængeligt Udkast til kommisorium for undersøgelseskommissionen, fra justitsministeren spm (ikrafttrædelsesbestemmelse, skatteministeriets viden om andre sager end TDC) L 27 - bilag 62 Betænkning afgivet 5/12-03 L 27 - bilag 63 L 27 - bilag 64 L 27 - bilag 65 L 27 - bilag 66 L 27 - bilag 67 L 27 - bilag 68 Supplerende svar på spm. 43 om opstramning af reglerne i ligningslovens 5 H og selskabsskattelovens 31, stk. 1, 6. pkt, fra skatteministeren Svar på spm. om at tilsende udvalget de dokumenter og sagsakter vedrørende sagen, som har været udleveret til pressen, fra skatteministeren svar på spm (ikrafttrædelsesbestemmelse, skatteministeriets viden om andre sager end TDC) Ændringsforslag til 2. behandling Spm. om fremsendelse af kopi af brev fra ansatte ledere i ToldSkat, som har været omtalt i pressen, til skatteministeren spm (i hvilket omfang ville Ligningsrådets afgørelse SKM LR have været omfattet af lovforslaget L 27, andre skattehuller) 6

7 L 27 - bilag 69 L 27 - bilag 70 L 27 - bilag 71 L 27 - bilag 72 L 27 - bilag 73 L 27 - bilag 74 L 27 - bilag 75 L 27 - bilag 76 L 27 - bilag 77 L 27 - bilag 78 Svar på spm. om fremsendelse af kopi af brev fra ansatte ledere i ToldSkat, som har været omtalt i pressen, fra skatteministeren 1. udkast til tillægsbetænkning Bilag i Udvalget for Forretningsordenen vedrørende TDC-sagen og undersøgelseskommissionen Udskydelse af tidspunkt for afgivelse af tillægsbetænkning svar på spm (i hvilket omfang ville Ligningsrådets afgørelse SKM LR have været omfattet af lovforslaget L 27, andre skattehuller) spm (i hvilket omfang ville Ligningsrådets afgørelse SKM LR have været omfattet af lovforslaget L 27, andre skattehuller) Svar på spørgsmål S 961 og S 1045, fra skatteministeren og svar på spørgsmål S 962, S 963, S 964 og S 970, fra finansministeren Svar på spm. om en redegørelse for, hvorvidt der er andre huller i skattelovgivningen end dem, som L 27 lukker, fra skatteministeren svar på spm (verserende sager) svar på spm (i hvilket omfang ville Ligningsrådets afgørelse SKM LR have været omfattet af lovforslaget L 27) L 60: Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophæve lse af visse pensionsordninger L 60 - bilag 32 L 60 - bilag 33 L 60 - bilag 34 L 60 - bilag 35 Svar på spm. om lovforslagets færdigbehandling, fra skatteministeren Meddelelse om, at betænkningafgivelse over lovforslaget er udskudt Henvendelse af 9/12-03 fra Forsikring & Pension Meddelelse om revideret tidsplan over lovforslaget L 61: Børnefamilieydelsesloven - regulering efter forbrugerprisindeks L 61 - bilag 13 L 61 - bilag 14 Korrespondance mellem Mogens Lykketoft og statsministeren vedr. spørgsmålet om eventuelt brud på aftalen om satsregulering Betænkning L 62: Ændring af kulbrinteskatteloven L 62 - bilag 116 Kopi EPU: Program, pressemeddelelse og tilmeldingsblanket til høring om de statsretlige aspekter af Nordsøaftalen L 62 - bilag 117 Kopi EPU: Spm. 108 om at forklare, hvorfor modellen for statens nettofordele er skruet sammen, som den er, til økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 118 Kopi EPU: Spm. 6, om de bevillingshavere i Nordsøen, der tilslutter sig samme aftaleregler, får en generel forlængelse, til økonomi- og erhvervsministeren Kopi EPU: Spm. 117, om kompensationsaftalens regelsæt bliver gældende for alle de andre L 62 - bilag 119 selskaber, der har tilladelse til efterforskning og produktion af olie og gas, hvis disse ønsker det i forbindelse med selskabernes frivillige overgang til de vilkår, der ligger i aftalen, til økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 120 Kopi EPU: Spm. 118 om konsekvenserne i henhold til den nye aftale, hvis staten pålægger olie- og gasproducenterne et årligt produktionsloft, til økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 121 Kopi EPU: Samrådsspm. E om at lade skattehul i den eksisterende kulbrinteskattelov stå åbent, til skatteministeren og til økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 122 Ændringsforslag til 2. behandling fra skatteministeren L 62 - bilag 123 svar på spm L 62 - bilag 124 Svar på spm. om kommentar til Keld Albrechtsens åbne brev til skatteministeren og økonomi- og erhvervsministeren, fra skatteministeren L 62 - bilag 125 svar på spm L 62 - bilag 126 Kopi EPU: Svar på spm. 110 om eksempler på risikopræmier i tilfælde, hvor et selskab har overtaget koncessionen på et område, hvor der allerede er fundet olie, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 127 Meddelelse om åbent samråd i Det Energipolitiske Udvalg med økonomi- og erhvervsministeren og skatteministeren om skattehul i kulbrinteloven 7

8 L 62 - bilag 128 Kopi EPU: Svar på spm. 108 om at forklare, hvorfor modellen for statens nettofordele er skruet sammen, som den er, fra økonomi- og erhvervsministeren Kopi EPU: Svar på spm. 117, om kompensationsaftalens regelsæt bliver gældende for alle de andre L 62 - bilag 129 selskaber, der har tilladelse til efterforskning og produktion af olie og gas, hvis disse ønsker det i forbindelse med selskabernes frivillige overgang til de vilkår, der ligger i aftalen, fra økonomi- og L 62 - bilag 130 Kopi EPU: Svar på spm. 107 om hurtig og grundig besvarelse af Keld Albrechtsens (EL) åbne brev af 2/12-03 til skatteministeren og økonomi- og erhvervsministeren, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 131 Kopi EPU: Svar på spm. 118 om konsekvenserne i henhold til den nye aftale, hvis staten pålægger olie- og gasproducenterne et årligt produktionsloft, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 132 spm L 62 - bilag 133 svar på spm ,96-98 L 62 - bilag 134 Svar på spm. om besvarelsen af spm. 15 der ønskes besvaret, fra skatteministeren L 62 - bilag 135 svar på spm L 62 - bilag 136 Svar på spm. om, hvilke datterselskaber der leverer ydelser til DUC, fra skatteministeren L 62 - bilag udkast til betænkning L 62 - bilag 138 svar på spm L 62 - bilag 139 spm L 62 - bilag 140 Kopi EPU: Notat om samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen L 62 - bilag 141 Kopi EPU: Svar på spm. 106 om ministerens kommentar til Vismandsrapportens bemærkninger om Nordsøaftalen, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 142 Kopi EPU: Svar på spm. 109 om gennemførelse af aftalen, før det af De Økonomiske Vismænd efterlyste overblik foreligger, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 143 Kopi EPU: Samrådsspm. B, om lukning af skattehul i tilknytning til Nordsøaftalen kan udløse krav om kompensation, til skatteministeren og til økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 144 Kopi EPU: Samrådsspm. C om ministerens kommentar til bemærkningerne om Nordsøaftalen i Vismændenes rapport, til økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 145 Kopi EPU: Samrådsspm. D om drøftelse af beslutningsforslaget og de svar, ministeren har givet udvalget, til økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 146 Kopi EPU: Spm. 119 om en forøgelse af skatteprovenuet fra kulbrintevirksomheder som følge af indførelse af et generelt arbejdsgiverbidrag på 10 pct., til økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 147 Kopi EPU: Ændringsforslag, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 148 Meddelelse om, at betænkningsafgivelse over lovforslaget er udskudt L 62 - bilag 149 Kopi EPU: Opdateret notat om samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 150 Kopi EPU: 2. udkast til betænkning L 62 - bilag 151 Kopi EPU: 2. udkast til betænkning L 62 - bilag 152 Nye ændringsforslag, som erstatter tidligere fremsendte ændringsforslag, fra skatteministeren L 62 - bilag udkast til betænkning L 62 - bilag 154 Kopi EPU: Svar på spm. 6, om de bevillingshavere i Nordsøen, der tilslutter sig samme aftaleregler, får en generel forlængelse, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 155 Kopi EPU: Svar på spm. 119 om en forøgelse af skatteprovenuet fra kulbrintevirksomheder som følge af indførelse af et generelt arbejdsgiverbidrag på 10 pct., fra økonomi- og erhvervsministeren L 87: Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier L 87 - bilag 6 spm L 87 - bilag 7 1. udkast til betænkning L 87 - bilag 8 Meddelelse om revideret tidsplan over lovforslaget L 111: Opsparingsordning for professionelle sportsudøvere L bilag 1 Orientering fra skatteministeren om, at lovforslaget er sendt i ekstern høring 10/12-03 med svarfrist 9/1-04 Om Skatt Skatt indeholder alt om skat og regnskab til erhvervsdrivende virksomheder, regnskabsfolk, revisorer og rådgivere. Læs mere om Skatt på hjemmesiden eller download dette produktblad. 8

9 Skatt udgives af Forlaget HERMES, der også udgiver MomsMail, se Tegn et gratis og uforpligtende prøveabonnement. Tilmeld dig ved at klikke her, eller henvend dig til os ved at svare på denne mail. Ønsker du fremover ikke at modtage s fra Forlaget HERMES om nyheder om skat og regnskab, så meddel det til os ved at svare på denne mail. Til toppen 9

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47 Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47 Indholdsfortegnelse: Leder Artikler Korrektion for periodeposter - "dobbeltfradrag" - adgang til genoptagelse tilbage til indkomståret 1995 Nyhedsbrev fra BDO

Læs mere

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48 Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48 Indholdsfortegnelse LEDER ARTIKLER Fri telefon NYT FRA SKATTEMINISTERIET Så er det vedtaget: Større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 37 Offentligt 1. november 2017 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 109 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 98 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00075 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 98 - forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Investeringsselskaber og hedgeforeninger).

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget L 29 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2004 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Lovudkast om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. fradragsret for lønudgifter til egne medarbejdere vedrørende arbejdsopgaver knyttet til indkomstgrundlaget Af advokat (L)

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Skatteplanlægning. Trafiklyset. Industrivej Lemvig Tlf Mail:

Skatteplanlægning. Trafiklyset. Industrivej Lemvig Tlf Mail: Skatteplanlægning Trafiklyset Skattens trafiklys Grøn: Lovlig skatteplanlægning Gult: Vi bevæger os i en gråzone Rødt: Klart ulovligt. Grønt lys Her handler vi inden for lovens regler. Vi ved vi er inden

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 384 Offentligt J.nr. 2007-238-0007 Dato: 3. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12.

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af en række love (Ændringer som følge af lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning) (Kommunalreform)

Forslag til Lov om ændring af en række love (Ændringer som følge af lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning) (Kommunalreform) Skatteministeriet, 04-711-28 den 6. oktober 2004 UDKAST 18 Forslag til Lov om ændring af en række love (Ændringer som følge af lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning) (Kommunalreform) 1 I lov

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 346 Offentligt j.nr. 07-134076 Dato : 17. oktober 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere