Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling."

Transkript

1 Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes udenfor fængslet. A. Afdelinger Statsfængslet har 11 beboelsesafdelinger herunder: En kvindeafdeling Projekt menneske behandlingsafdeling for kvinder Kontraktafdeling stoffri afdeling for mænd og kvinder Familieafdeling Halvåben afdeling for særligt udsatte fanger herunder sædelighedsdømte Statsfængslet har i alt plads til 221 indsatte Alkohol Der er forbudt at medbringe, indtage eller være i besiddelse af alkohol. Overtrædelse heraf vil kunne medføre en disciplinær sanktion, eventuelt overførsel til lukket fængsel. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Arbejdstiden Mandag til torsdag: kl Fredag: kl B. Badeforhold Der er fælles bad og toiletter på afdelingerne. Behandling Alkohol og narkoafvænning fra kvinder: Fængslet har en behandlingsafdeling med plads til 14 kvinder (Projekt menneske). Der er tilknyttet behandlere på afdelingen, som i samarbejde med fængslets øvrige personale tilbyder kvindelige misbrugere mulighed for behandling under afsoningen. Afdelingen har status som en halvåben afdeling. Beskæftigelse Som indsatte har du pligt til at udføre anvist beskæftigelse. Tilsidesættelse af beskæftigelsespligten kan medføre disciplinærstraf, jf. straffuldbyrdelseslovens 67, stk. 1, nr. 3. Der er mulighed for beskæftigelse indenfor følgende områder/fag: 1

2 Haven Montagen Snedkeriet Smedjen Byg og vedligehold Fængslets café Servicecenteret/lager Gangmand Besøg Besøg skal afholdes i fængslets besøgsafdeling, og kan finde sted på følgende tidspunkter: Mandag fredag kl Lørdag søndag kl Besøgstilladelse nægtes såfremt statsfængslet skønner, at der er risiko for misbrug af tilladelsen, fx indsmugling af alkohol eller euforiserende stoffer. Der er mulighed for 5 timers besøg om ugen, og man kan maksimalt have besøg af 3 voksne ad gangen. Besøgende, der er påvirket af alkohol, medicin, euforiserende stoffer mv. vil under henvisning til ordensmæssige hensyn blive afvist. De besøgende skal forud for besøget fremvise tasker, poser mv. C. Caféen Fængslet har en café (ved siden af kirken). Caféen styres og drives af de indsatte. Celleinventar På hver stue forefindes en seng, et skab, et bord, et køleskab, en håndvask Det er ikke tilladt at medbringe (eller få tilsendt) celleinventar uden forudgående aftale med afdelingspersonalet. Cellekald På hver stue findes et cellekald (sidder til højre for døren). Cellekaldet skal som altovervejende hovedregel kun anvendes når man er låst inde på stuen om natten (efter kl ). Hvis man på sin stue får et ildebefindende eller lignende, og ikke kan få hjælp via medindsatte, bør man benytte cellekaldet i disse tilfælde betragtes opkaldet som et som nødopkald. Personalet vil herefter komme hurtigst muligt. 2

3 Computer Det er ikke tilladt at medtage, besidde eller råde over computer, telefax og modem. Der kan dog gives tilladelse til opstilling af stationær computer, telefax og modem i eget opholdsrum, hvis uddannelses- eller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Det er herunder statsfængslets praksis, at tilladelse til pc med internet kun gives, hvis det er en forudsætning for at gennemføre uddannelse eller arbejde. Fængslet kan foretage kontrol af hvilke programmer mv., der er på computeren. D. Dagsprogram Mandag til torsdag: Optælling på afdelingerne Beskæftigelse Spisepause Beskæftigelse Fritid Optælling på afdelingerne Fritid Yderdøre låses Indsatte låses inde på egen stue Lørdag, søndag og helligdage: Optælling på afdelingerne Fritid Optælling på afdelingerne Fritid Optælling på afdelingerne Fritid Yderdøre låses Indsatte låses inde på egen stue Depot På depotet udleveres betræk til dyne og pude samt et håndklæde. En ren dyne og pude kan udleveres mod tilbagelevering af den dyne og pude, der er på stuen ved ankomsten. Disciplinærstraf Man kan få disciplinærstraf for at handle i strid med gældende regler herunder for overtrædelse af den almindelige straffelovgivning. Det gælder bl.a. følgende forseelser: Lydighedsbrud Udeblivelse fra udgang, undvigelse eller forsøg herpå Beskæftigelsesvægring Nægtelse af afgivelse af urinprøve Indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning Strafbare sikkerheds- og ordenskrænkelser 3

4 Ulovlig besiddelse af penge Ulovlig brug af penge Udgangskriminalitet Ulovlig færden i fængslet Ulovlig indførsel eller besiddelse af medicin Udeblivelse fra optælling Overtrædelse af lov om røgfri miljøer i Kriminalforsorgens institutioner Som disciplinærstraf benyttes: Advarsel, bøde eller strafcelle (ophold i fængslets isolationsafdeling) Tilbagekaldelse af udgangstilladelse Overførsel til lukket fængsel. Dusør Der udbetales dusør (kostpenge og eventuelt arbejdspenge) ved ankomst samt hver onsdag. Kr. 8,42 pr arbejdstime. Efter 4 ugers beskæftigelse på samme arbejdsplads med tilfredsstillende arbejdsindsats og stabilitet, ydes et stabilitetstillæg. Efter yderligere 8 ugers beskæftigelse kan ydes et kompetencetillæg efter en konkret vurdering af arbejdsindsats, kvalifikationer og stabilitet. Faglærte, som beskæftiges indenfor sit fag, kan tildeles kompetencetillæg fra påbegyndelse af beskæftigelsen. E. Egen bil Du kan som udgangspunkt ikke benytte egen bil under dit ophold i Statsfængslet ved Horserød. Der kan dog være tale om at fængslet tillader anvendelse af eget køretøj i forbindelse med frigang til arbejdet/beskæftigelse. Om frigang se punkt 38. F. Familieafdelingen Følgende indsatte har mulighed for at blive placeret på familieafdelingen: 1) Indsatte med barn/børn op til 3 år 2) Ægtepar/samlevende for hvem samlivet har været etableret før indsættelsen 3) Gravide kvinder, der forventes at føde under opholdet På familieafdelingen lægges der vægt på at fastholde et miljø, som er frit for alkohol, narkotika og lignende, og som er præget af ro og gensidig hensyntagen. Faderen/moderen passer selv barnet/børnene under opholdet og opfylder dermed arbejdspligten i fængslet. Forplejning På afdelingerne er der selvforplejning, hvilket betyder, at den indsatte selv står for indkøb og tilberedning af alle måltider. 4

5 Indkøb kan foretages i fængslets butik, der handler med de mest almindelige købmandsvarer. Butikkens åbningstider er bekendtgjort i butikken. Fotografering Det er forbudt at fotografere/videooptage mv. på fængslets område. Fredagsbøn Fængslets indsatte har mulighed for at deltage i muslimsk bøn. Såfremt du ønsker at deltage bedes du rette henvendelse til afdelingspersonalet. Frigang Du har mulighed for at søge om frigang (udgang) i den sidste del af afsoningstiden til arbejde eller uddannelse. Kompetencegivende undervisning foregår på de almindelige uddannelsesinstitutioner uden for fængslet. Den indsatte skal derfor kunne få tilladelse til frigang (daglig udgang) for at deltage. Frisør Frisøren er til stede én gang om ugen. Det er gratis at blive klippet én gang hver 8. uge. Fritidsaktiviteter Fængslet har tre fritidscentre (center 3, 4 og stillecentret), hvor der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. G. Gangmand På hver afdeling er ansat en gangmand/kvinde, der har til opgave at X Grundlæggende fængselsregler De vigtigste fængselsregler er som følger: a. Det er forbudt at forlade fængslets område uden personalets udtrykkelige tilladelse b. De indsatte skal efterkomme de anvisninger, der gives af institutionens personale i forbindelse med varetagelse af institutionens opgaver Overtrædelse af regel A er strafbar i medfør af straffelovens 124, stk. 1, og vil medføre en anmeldelse til politiet. Overtrædelse af begge regler kan i øvrigt medføre disciplinærstraf, jf. straffuldbyrdelseslovens 67, nr. 2, og 67, nr. 1, jf. 32. H. Handleplan Fængslet har pligt til at udarbejde en plan for afsoningen og tiden efter løsladelsen en såkaldt handleplan. Planen skal udarbejdes i samarbejde med den indsatte snarest efter indsættelsen, og skal jævnligt sammenholdes med indsattes forhold under afsoningen. 5

6 I. Internetadgang Det er ikke tilladt at medtage, besidde eller råde over computer, telefax og modem. Der kan dog gives tilladelse til opstilling af stationær computer, telefax og modem i eget opholdsrum, hvis uddannelses- eller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Fængslet kan foretage kontrol af hvilke programmer mv., der er på computeren, herunder netadgangen. K. Kontaktperson Ved indsættelsen får hver indsat udpeget en kontaktperson. Kontaktpersonen, som er uddannet fængselsbetjent, er den person, den indsatte skal henvende til sig vedrørende spørgsmål under afsoningen og tilrettelæggelse af afsoningen. Købmandsordning Indkøb kan foretages i fængslets butik, der handler med de mest almindelige købmandsvarer. Butikkens åbningstider er bekendtgjort i butikken. Køkken På hver afdeling findes et afdelingskøkken med tilhørende spise-/opholdsstue og med nødvendig udstyr til tilberedning af mad. Køkkenet kan benyttes af alle afdelingens indsatte. Det forudsættes herunder, at den enkelte bruger iagttager almindelig orden og renlighed. L. Legitimationskort Indsatte vil snarest efter indsættelsen få udleveret et legitimationskort (m. foto). Indsatte skal under alle tider være i besiddelse af kortet og på forlangende forevise personalet dette. O. Omgangstone De indsatte skal føre en ordentlig og rolig omgangstone og opførsel både i forhold til andre indsatte og til personalet. En overtrædelse heraf vil kunne medføre en disciplinær sanktion. Opholdsstuer/tv-stue På hver afdeling findes opholdsstuer, der kan anvendes alle indsatte og under forudsætning af almindelig orden og renlighed. Optælling Der er optælling på afdelingerne mandag til fredag i tidsrummet fra kl samt kl Du skal indenfor dette tidsrum rette henvendelse til personalet på afdelingen. På lørdage, søndage og helligedage sker optælling tillige i tidsrummet fra kl P. Penge Du må max være i besiddelse af kr. Du må alene anvende pengene til formå, der er forenelige med hensyn til orden og sikkerhed i fængslet. Fængslet kan forlange fornøden dokumentation for beløbets anvendelse. Post 6

7 Du har ret til at skrive til og modtage breve fra hvem, du vil. Tilsendte breve og pakker åbnes under tilstedeværelse af personalet. Lettere fordærvelige varer må ikke tilsendes og må i øvrigt ikke overstige en værdi af 200 kr. Præst Præsten er ansat af Kirkeministeriet og har streng tavshedspligt i forhold til fængslets ledelse og personale i øvrigt. Enhver uanset tro og holdning kan derfor trygt tale med præsten. Der afholdes gudstjeneste hver onsdag. Se opslag om gudstjeneste, præstens træffetider og øvrige arrangementer ved kirken. Prøveløsladelse Indsatte bliver normalt prøveløsladt når to tredjedele af straffen er afsonet. I almindelighed gælder det dog kun, hvis straffen er på mindst 3 måneder. I visse tilfælde kan indsatte blive prøveløsladt mellem halv tid og to tredjedele tid. Det kan blandt andet være tilfældet, hvis man under afsoningen har gjort en særlig indsats for at undgå at komme ud i ny kriminalitet, fx ved at deltage i behandling for et narko- eller alkoholmisbrug. Ved prøveløsladelse fastsættes en prøvetid. I nogle tilfælde kan man blive prøveløsladt med vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen. Desuden kan der være særlige vilkår om fx at tage ophold bestemte steder, behandling for alkoholisme, misbrug af narkotika mv. Hvis man optræder vilkårene, kan Kriminalforsorgen bestemme, at den dømte skal tilbage til fængslet (genindsættes). R. Rengøring Det påhviler den enkelte at rydde op efter sig i opholdsstue, køkken, bad, toilet, telefonrum mv. Der er pligt til at holde stuen ryddelig og rengjort og efterkomme personalets evt. anvisninger i den anledning. Der skal herunder foretages grundig rengøring og gulvvask mindsk én gang om ugen. Rusmidler Der er forbudt at medbringe, indtage eller være i besiddelse af euforiserende stoffer, dopingpræparater mv. Overtrædelse heraf vil medføre en disciplinær sanktion, evt. politianmeldelse Rygning Det er kun tilladt at ryge på egen stue og på udendørsarealerne. Rødt område Det er ikke tilladt at tage ophold på rødt område. S. Skole Den interne undervisning gennemføres i overensstemmelse med undervisningsministeriets bestemmelser om Almen Voksenuddannelse (AVU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU). AVU-undervisning tilbydes i følgende fag: 7

8 Dansk, engelsk, matematik, IT og filosofi. FVU-undervisning tilbydes i læsetræning, trin 1-4. Statsfængslet kan endvidere have erhvervsuddannelseslærlinge eller voksenlærlingen på fængslets godkendte lærepladser, oftest i samarbejde med læremestre og uddannelsesinstitutioner udenfor fængslet. Socialrådgiver Der er til hver afdeling tilknyttet en socialrådgiver (forsorgsmedarbejder). Du kan evt. kontakte denne via en anmodningsseddel. Stoffri afdeling Statsfængslet har en stoffri afdeling (kontraktafdeling) med plads til 22 mandlige/kvindelige indsatte. Tilbuddet om at afsone i et stoffrit miljø er specielt henvendt til indsatte, der aldrig har haft et misbrug, og til tidligere stofmisbrugere, der ønsker at forblive stoffri. Sygdom Hvis du føler dig sløj/syg om morgenen skal du rette henvendelse til afdelingspersonalet inden kl Du får herunder udleveret en sygeseddel, du skal medbringe til sygeplejersken. Sygemeldte skal tage ophold på egen stue. T. Talsmandsgruppe Du har som indsat mulighed for at påvirke hverdagen i fængslet. Dette sker blandt andet via afdelingens talsmand og fængslets fællestalsmand. (Vælges af og blandt de indsatte). Telefon På de enkelte afdelinger forefindes telefonbokse. Det er endvidere muligt at søge om egen telefon (på stuen) mod egen betaling. Du bedes rette henvendelse herom til afdelingspersonalet. Tv/radio Du skal ved indsættelsen medbringe eget tv (max 22 tommer). Du vil herunder blive trukket 25 kr. om ugen for betaling af kanaler. U. Udgang Efter 30 dages ophold kan du få lov til at forlade fængslet midlertidigt. Som udgangspunkt får du lov til at afvikle weekendudgang fra fredag til søndag hver tredje weekend. Forudsætningen for udgang er blandt andet, at personalet ikke finder, at der er risiko for misbrug af udgangstilladelsen. Undvigelse Undvigelse (eller forsøg herpå) fra fængslet eller under ledsaget udgang er strafbart efter straffeloven og straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år 8

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: 75172080 fax: 75174680 web: www.midtgaarden.dk 1 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere