Den arbejdsmedicinske Journal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den arbejdsmedicinske Journal"

Transkript

1 Lovgivning og formål Den arbejdsmedicinske journal Sundhedsstyrelsen har for bl.a. læger, fastsat regler, der nærmere beskriver kravene til journalføringspligtens indhold og omfang. Patientjournalen er et arbejdsredskab, der af hensyn til patientsikkerheden skal danne grundlag for behandling af patienten, dokumentere den udførte behandling, fungere som det nødvendige interne kommunikationsmiddel mellem det personale, der deltager i behandlingen af patienten, sikre kontinuitet i behandlingen og sikre information af patienten. I journalen skal der være optegnelser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. af patienten, herunder hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet. Ved behandling forstås bl.a. undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, anden behandling, genoptræning samt forebyggelse og sundhedsfremme m.v. i forhold til den enkelte patient. Den arbejdsmedicinske Journal Den arbejdsmedicinske personundersøgelse adskiller sig fra den sædvanlige hospitalsjournal ved at være målrettet mod evt. sammenhæng mellem arbejdsmiljø/miljø og sygdom, symptomer og helbred. Den arbejdsmedicinske journal indeholder således, udover sygehistorien, detaljerede oplysninger om tidligere og nuværende erhvervsmæssige beskæftigelser og mulige belastninger i arbejdsmiljømæssig sammenhæng. Herudover skal journalen omfatte information og rådgivning om evt. forebyggelse, etablering af en evt. arbejdsskadesag og/eller erhvervsvejledning, hvis der rådgives og gives information om dette. Denne journalvejledning er en generel beskrivelse af den arbejdsmedicinske journal, men i forbindelse med mere specialiserede undersøgelser eller helbredsmæssige udredninger, kan der være særlige forhold, der skal fokuseres på f.eks. ved socialmedicinske patienter eller gruppeundersøgelser. Journalopbygning Den nedenstående journalopbygning er en fællesforståelse af hvilke punkter, der kan være relevante til at beskrive en patients problemstillinger, så man kommer frem til en diagnose og årsagsvurdering med henblik på forebyggelse og rådgivning. De enkelte afdelinger har frihed

2 til at opbygge deres journal disposition i en selvvalgt rækkefølge, eller slå punkter sammen. Indledning Journalen starter med angivelse af hvor gammel patienten er, evt. køn, fagområde, hvem der har henvist patienten og henvisningsårsag. Hvis samtalen er foregået ved hjælp af tolk eller hvis patientens ægtefælle eller anden pårørende har deltaget ved samtalen, bør det anføres i indledningen. Den undersøgte persons forventninger Den undersøgte persons forventninger til undersøgelsen kan også tages med i indledningen, herunder om det ifølge undersøgte drejer sig om en vurdering af dennes arbejdsmiljø, en arbejdsskadesag, erhvervsvejledning m.v. Eksempel: 44-årig kvindelig isolatør henvist af egen læge med henblik på, om patientens skulderlidelse er arbejdsbetinget. Patienten selv ønsker desuden rådgivning om, hvorvidt hun kan fortsætte med at arbejde inden for faget. Allergier Dispositioner Opvækst og udvikling Tidligere Erhvervsanamnese Kendte eller mistænkte allergiske reaktioner med beskrivelse af reaktionens art samt evt. allergologiske undersøgelser. Arvelige lidelser eller disponerende faktorer for sygdom eller sygdomssymptomer i øvrigt af betydning for den aktuelle udredning f.eks. arvelig disposition for atopi hos en patient med hudlidelse, høfeber eller astma. Dette kan være et selvstændigt punkt i journalen eller tages med under tidligere sygdomme eller Erhvervsanamnese, hvis det er relevant for problemstillingen. F.eks. kan det ved patienter med psykiske lidelser eller toksisk encefalopati her være relevant at gennemgå sociale og psykiske opvækstvilkår, skolegang m.v.,. Her anføres kortfattet tidligere relevante sygdomme og indlæggelser med årstal, evt. undersøgelses/indlæggelsessted og helbredsproblem. Afhængigt af problemstillingen kan der også anføres negative oplysninger f.eks. Aldrig hovedtraumer eller neuroinfektioner ved en sag om toksisk encefalopati. Her anføres skolegang, uddannelse og ansættelser i tidsmæssig rækkefølge med angivelse af ansættelses- og afslutningstidspunkt, virksomhedens navn og adresse og hvilket fag eller hvilken funktion patienten havde i firmaet. Spørg evt. også til værnepligt og perioder med ledighed. Hvis der foreligger ATP-oplysninger kan dette anføres.

3 Arbejdsbeskrivelse/ekspositioner Arbejdsbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste arbejdsmiljøbelastninger målrettet efter den problemstilling, der ønskes belyst ved personens henvisning til den arbejdsmedicinske afdeling. Generelt kan man om ekspositionsbeskrivelsen anføre, at beskrivelsen skal have en karakter, så man visuelt kan forestille sig, hvordan arbejdet er foregået. Beskrivelser som meget tung, meget hyppig osv. er ikke tilstrækkelig som ekspositionsbeskrivelse. Derudover kan eksponeringsbeskrivelsen understøttes af oplysninger om foreliggende dokumentation i form af virksomhedsoplysninger, datablade, arbejdsmiljørapporter, litteratur-review, arbejdsmiljømålinger etc. I de kliniske vejledninger på Armoni er beskrevet, hvilke eksponeringer der skal beskrives og lægges vægt på ved de forskellige diagnoser. Ekspositioner i fritiden Sygehistorie Relevante fritidspåvirkninger, som den pågældende har haft, kan også anføres her (sportsaktiviteter, fritidslandbrug, foreningsarbejde i stort omfang m.v., hobbyer med udsættelse for kemikalier o.a.). Her beskrives det helbredsproblem, som er årsagen til henvisningen herunder sygdomsdebut, sygdomsudvikling, og de aktuelle sygdomssymptomer. Angivelse af behandlinger og resultatet fra tidligere relevante speciallægeundersøgelser, eksempelvis tidspunkt og diagnose for tidligere røntgenundersøgelser samt tidspunkt, objektive fund, diagnose og konklusion fra speciallægeundersøgelser. Beskrivelse af dokumentationen, journalmateriale, patientens egne oplysninger etc. Eventuelle rutinemæssige helbredsundersøgelser (høreprøver, lungefunktionsundersøgelser, blodblymålinger m.v.) angives også. Patientens funktionsevne i forhold til den relevante problemstilling beskrives. Det tidsmæssige forløb mellem eksposition/livsbegivenhed forud for sygdomsudvikling er af afgørende betydning og skal derfor forsøges beskrevet så præcist som overhovedet muligt. Det samme gælder forværringer/forbedringer relateret til fridage, weekender og ferier eller til specielle arbejdsfunktioner. Hvis der er tale om en lidelse i øvre bevægeapparat, skal man også anføre hånddominans.

4 Hvis der er flere konkurrerende lidelser, opstilles i punktform (f.eks. a. lænderyglidelse... b. hørelidelse. c. håndeksem). Øvrige organsystemer Medicin Tobak Alkohol I den udstrækning det findes relevant, udspørges om helbredssymptomer fra øvrige organsystemer - specielt forhold, der har betydning for erhvervsevnen. Angivelse af aktuelle medicinforbrug. Oplysninger om tobaksforbrug skal fremgå, således at det vil være muligt at kunne beregne pakkeår (start- og evt. ophørstidspunkt, art og mængde og evt. det samlede antal år med regelmæssigt tobaksforbrug). Tilpasses problemstillingen, men f.eks. i sager vedrørende nervesystemet eller leverlidelser skal alkoholanamnesen være grundig (art, mængde, dagligt forbrug, afhængighed og evt. tidligere eller aktuel behandling for alkoholisme). I andre tilfælde kan det være nok at anføre antal genstande per dag eller uge, eller om der er et dagligt alkoholforbrug. Ofte kan der være værdifulde oplysninger om tobaks- og alkoholforbrug at hente i tidligere lægeakter. Andre livsstilforhold Sociale forhold Anmeldestatus Hvis det er relevant for problemstillingen kan andre livsstilsforhold anføres f.eks. kost, motion, tidligere overvægt/højt BMI. Der kan være forskellige retningslinjer i regionerne for hvilke oplysninger om livstilsfaktorer, der skal fremgå af journalen. Her anføres væsentlige forhold vedr. civilstand, evt. ægtefælles/samlevers beskæftigelse, evt. hjemmeboende børn, boligforhold, økonomi, de sociale og arbejdsmæssige følger af sygdommen - herunder om patienten er i sit vanlige arbejde, aktuelt er sygemeldt, under revalidering, søger pension m.v. Her anføres, om sagen har været anmeldt til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, hvem der eventuelt har gjort det, om sagen er afgjort, om patienten har fået erstatning (mén og erhvervsevnetab), om sagen er anket m.v.

5 Objektivt Det beror på et skøn, i hvilken udstrækning der er behov for at foretage en systematisk objektiv undersøgelse "fra top til tå" eller blot en specifik undersøgelse af fx skulder, lænderyg eller lunger. Under de enkelte kliniske vejledninger på Armoni kan man læse hvilke undersøgelser, der bør udføres, når der er mistanke om specifik lidelse. Der kan være særlige krav i de forskellige regioner mht. journalens indhold om objektive fund f.eks. med hensyn til ernæringstilstand. Vær opmærksom på patientens forventninger til undersøgelse. Resumé Aktionsdiagnose Bidiagnose(r) Resumeet skrives som en kort sammenfatning. Det skal omfatte følgende punkter: Henviser, henvisningsårsag samt patientens profession og alder Væsentligste arbejdsforhold og relevante eksponeringer Symptomforløb, aktuelle klager Funktionsevnen Relevante objektive fund Resultat af eventuelle tidligere relevante undersøgelser. Aktionsdiagnosen er den diagnose, der bedst beskriver den aktuelle kontakt. Hvis man ikke kan stille en specifik diagnose kan diagnosekoden dz048b bruges med angivelse af en tillægsdiagnosekode, der beskriver problemet i form af en symptomdiagnose. Betydende andre diagnoser kodes som bidiagnoser. Betydende bidiagnoser er diagnoser, der har væsentlig betydning for patientens symptomer, sygdom eller arbejdsudygtighed. Der sættes ICD-10 diagnosekoder på diagnoserne. Konklusion og information til patienten I konklusionen skal der foretages en vurdering af evt. årsagssammenhæng mellem eksponering og sygdom med begrundelse, videnskabelig evidens eller klinisk erfaringsbaseret evidens. Konklusionen skal omfatte: Diagnose Stillingtagen til om der er en årsagssammenhæng mellem sygdom og eksponering. Eventuelle konkurrerende faktorer Anbefaling om fremtiden, evt. skånebehov Rådgivning om forebyggelse til patienten Indikation og plan for evt. diagnostik

6 Status for evt. arbejdsskadesag og om man foretager anmeldelse Angivelse af hvilken information, der er givet til patienten inkl. information om mulige sundhedsskader i forbindelse med livsstilsfaktorer Resumé og konklusion skal være fyldestgørende, men så kort som muligt (tilsammen max. ½-1 side). Plan Hvis man går i gang med yderligere udredning af sygdommen eller eksponeringen opstilles en plan for dette. I forbindelse med afslutning af journalen skal man diktere, hvem der skal have kopi af journalen (efter patientens samtykke). Det kan dreje sig om henvisende instans, fagforening, kommune, arbejdsskadestyrelsen, patienten selv. Generelt skal man kun sende relevante og målrettede oplysninger til henvisende instans. Der sendes aldrig journalkopi til arbejdsgiveren. Man kan efter aftale med patienten evt. i stedet diktere et brev Til rette vedkommende med afdelingens anbefalinger, som sendes hjem til patienten selv. Dokumentation Journalbilag Forfatter: Alt betydende dokumentation der anvendes i sagen, skal angives med kilde i journalen, men behøver ikke at opbevares i journalen, hvis det kan findes andre offentlige steder. Charlotte Brauer/ Rikke Hinge/Ole Carstensen Review: Jens Peter Haahr, Morten Blønd Redaktør Ole Carstensen Dato 28/ Revideret 7/ Næste revision 7/

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Indhold Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Dansk Kiropraktor Forening, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner November 2004 Sats og tilrettelægning Folkmann Design

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere