Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted"

Transkript

1 Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for tilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet opfylder betingelserne for godkendelse jf. Frederikssund Kommunes Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud, Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, 2011 samt Bekendtgørelse om Tilbudsportalen, af , nr Organisation og ledelse Tilbuddets navn Russtop Adresse Jernbanegade 15, 1. sal, 3600 Frederikssund Juridisk grundlag Sundhedslovens 141 Ejerform og ejer Iværksættervirksomhed (IVS) Kontaktoplysninger Russtop (IVS) Kontaktperson Zita Jesse Tlf.: Hjemmeside: Leders navn og kontaktoplysninger Zita Jesse Mail: Mobil: Målgruppe Tilbuddet retter sig mod voksne mennesker med alkoholmisbrug, som ikke samtidig har andre typer af misbrug. Der er tale om borgere, der har et tydeligt, længerevarende misbrug. Tilbuddet henvender sig primært til mennesker i job eller under uddannelse, eller mennesker, som på grund af alkoholisme eller anden årsag er blevet arbejdsløse, sygemeldt eller på grund af modløshed ikke længere er aktive. Der arbejdes med mennesker, der endnu har en del ressourcer. De skal være motiveret for at arbejde intensivt med deres problemstillinger. 1

2 Dobbelt belastede borgere kan have mere komplekse problemstillinger, som kan give længere behandlingsforløb, i tæt samarbejde med fx psykiater. Aldersgruppe Antal behandlingspladser Tilbuddet henvender sig til borgere i alderen fra 25 til 70 år. Udgangspunktet for valg af 25 år som nedre aldersgrænse er, at man ifølge ansøger kan udelukke de høje forbrug af alkohol, som en del af en personlig afprøvning af grænser eller som en del af en given kultur. Tilbuddet kan behandle op til 10 brugere samt familiebehandling for én pårørende og to børn (14 år +) pr. bruger. Der kan mod betaling tilmeldes flere familiemedlemmer. Normering 1 leder/misbrugsbehandler, 37 timer pr. uge. 1 misbrugsbehandler, 25 timer pr. uge (efter behov) 1 læge, 6 timer pr. uge. 1 sekretær, 6 timer pr. uge. 1 assistent (bogføring/regnskab), 3 timer pr. uge (ekstern ydelse) 1 assistent, rengøring, 4 timer pr. uge (ekstern ydelse) Åbningstid Der vil være tale om en fleksibel åbningstid i tidsrummet , efter behov. Etableringsår 2014 Fysiske rammer Stedets indretning/faciliteter Behandlingstilbuddet er fysisk placeret i et lokalefællesskab med en almen lægepraksis og en specialpædagogisk konsulent. Tilbuddet vil i dagtimerne råde over et til to lokaler og tilhørende fælles faciliteter som venteværelse og toilet. Det ene af lokalerne kan der delvis rådes over. I aftentimerne vil tilbuddet kunne råde fuldt over to lokaler samt med fordel kunne gøre brug af et stort venteværelse. Ansøger lægger vægt på, at de fysiske rammer er hyggelige og imødekommende, og således at brugeren føler sig godt tilpas. Lokalerne fremtræder velegnede til formålet, men vurderes pladsmæssigt at være i underkanten ved fuld belægning. Ansøger er klar over denne udfordring og vil søge andre lokaler i takt med at virksomheden vokser. Handicaptilgængelighed Tilbuddets placering på 1. sal gør, at tilbuddet ikke er tilgængeligt for borgere med et fysisk handicap. 2

3 Faciliteter til familier med børn Tilbuddet har ikke særlige faciliteter til familier med børn. Kompetencer Leder/misbrugsbehandler Lægelige kompetencer Zita Jesse Sundhedsfaglig uddannelse som plejehjemsassistent. Har arbejdet inden for sundhedssektoren siden 1992, og i 15 år som personaleleder. Uddannet i 2012 som Danich Addiction Counselor (DAC). Eksamen i fysiurgisk massage og NADA behandling. Erfaringer i arbejdet med mennesker med dobbeltdiagnose i bl.a. socialpsykiatrien og har erfaringer med misbrugsbehandlingen inden for døgnbehandling og kriminalforsorgen. Mads Tandrup Speciallæge i almen medicin. Ca. 7 års erfaring som ledende læge på Kongens Ø, døgnbehandling for stofmisbrugere. Har meget omfattende erfaring i arbejdet med behandling af svært belastede misbrugere. Herunder med behandling indenfor fængselsvæsnet og socialpsykiatrien. Stedet har et tæt samarbejde med lægepraksis i Frederikssund. Samarbejde med den regionale psykiatriske behandling, herunder almen praksis i.f.m. psykiatrisk komorbiditet Vigtigt at få afklaret den enkeltes almene somatiske tilstand. Stedets læge vil lave en grundig undersøgelse ved starten af et behandlingsforløb, og vil søge afklaringer og evt. henvise til yderligere behandling. Samarbejde med det regionale sundhedsvæsen i.f.m. alkoholrelaterede somatiske sygdomme og øvrige somatiske sygdomme Stedet vil samarbejde med øvrige behandlingssteder, som der kan henvises til, hvis brugeren ikke hører under stedets målgruppe. Kompetenceudvikling Supervision Tilknyttede konsulenter Tilbuddet vil holde sig fagligt orienteret om hvad der sker inden for behandlingen af alkoholisme gennem misbrugsportalen, ved hjælp af forskellige tidsskrifter og ved relevante kurser inden for området, fx hos CENAPS ApS/v Steffen Pedersen. Tilbuddet vil lave en skriftlig aftale om supervision med en af specialisterne på området. Aftalen vil omfatte mindst én individuel supervision om måneden, og en fælles supervision hver anden måned. Psykiater, familierådgiver 3

4 Værdigrundlag og målsætning Værdier, der har størst betydning i arbejdet En central værdi i behandlingsarbejdet er, at møde mennesket, hvor det er, og med udgangspunkt i det problemkompleks som brugeren udtrykker. Brugeren skal ikke passe ind i bestemte behandlingsmetoder. Metoderne tilpasses brugeren. Målsætninger for tilbuddet De overordnede mål for behandlingen er: At brugeren bliver ædru At brugeren bliver hovedaktør i og tager ansvar for eget liv, fysisk, psykisk og socialt At brugeren bliver bevidst om at alkoholisme er en sygdom, den kan ikke helbredes, men den kan håndteres At brugeren får en grundig viden om alkoholisme At brugeren får redskaber til at opnå ædruelighed på daglig basis At brugeren få en viden om individuelle advarselssignaler og højrisiko situationer i forhold til tilbagefaldsforebyggelse At brugeren bliver i stand til følelsesmæssigt at håndtere livet på livets præmisser uden brug af alkohol Ydelser i tilbuddet Ydelser i tilbuddet Farmakologisk behandling Ambulant behandling Undervisning Familiebehandling De anvendte behandlingsmetoder i forhold til den/de specifikke målgrupper Medicinsk behandling afrusning og abstinensbehandling Tilbuddet behandler ikke brugere i den akutte fase med voldsomme abstinenser. Her henvises til anden behandling. Kan efterfølgende fortsætte nedtrapningen. Den milde abstinens kræver ikke nødvendigvis medicinal behandling. Der kan anbefales rigeligt med væske og lettere smertestillende medicin for hovedpine. Den moderate abstinens kræver medicinsk behandling. Dette varetages dels på behandlingsstedet eller ved hjemmebesøg. Den medicinske behandling vil foregå ved hjælp af benzodiazepiner som er den bedst dokumenterede medikamentgruppe til behandling af både milde og mere alvorlige abstinenser. Behandlingen skal være så kort som muligt, da denne gruppe af medicin 4

5 er meget afhængighedsskabende. Alternativt kan der være tale om behandling af lettere abstinenssymptomer med Gabapentin. Såfremt behandlingsstedet vurderer, at de ikke på forsvarlig vis kan nedtrappe brugeren, vil denne blive henvist til psykiatrisk skadestue eller andet behandlingssted. Medicinudlevering Der vil være udlevering af medicin dagligt fra kl i behandlingstilbuddet. Brugeren vil kunne blive tilset af lægen. Medicinen udleveres af leder/misbrugsbehandler. Medicin vil ligeledes kunne uddeles efter aftale med brugere, så det passer ind i brugerens hverdag. Lægen har mulighed for at komme på hjemmebesøg, hvis brugeren har det dårligt. Dette kan ske ved telefonisk henvendelse til behandlingstilbuddet. Referenceramme(r) i forhold til de valgte behandlingsmetoder Behandlingsmodellen er eklektisk (sammensat). Den kan ikke beskrives som en retning, men som en samlebetegnelse for de indsatser der ikke bruger én bestemt model, men som sammensætter forskellige metoder og ydelser, tilpasset den enkelte bruger. Den eklektiske model dækker over en kombination af flere kendte metoder. Den eklektiske model bygger på formodningen om, at ingen forhold gælder for alle situationer og personer. Den enkelte bruger er unik og skal tilbydes individuel behandling, der løbende justeres i takt med personens udvikling. Der vil løbende blive evalueret på metoder, opgaver og undervisning der anvendes i behandlingen. Behandlingsmetoder Forud for behandlingen er det vigtigt af få fastslået, at der ikke er en dokumenteret diagnose, der står i vejen for at gennemføre en alkoholbehandling. Udover den medicinske behandling benyttes flere veldokumenterede terapeutiske metoder i alkoholbehandlingen: 12-trinsmetoden (modellen anvendes delvis) Kognitiv adfærdsterapi Motiverende samtaler Mindfullness og meditation NADA-behandling (øreakupunktur) I behandlingen af den enkelte bruger anvendes de forskellige behandlings- 5

6 metoder enten enkeltvis eller i kombination. 12-trinsmetoden En metode der anvendes mange steder. Trinene bruges et ad gangen, og perspektivet i denne metode er total afholdenhed. De bedste elementer fra metoden anvendes. I og under behandlingen arbejdes der således primært med de 4 første trin. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der middel dokumentation for behandlingseffekt. Kognitiv adfærdsterapi Metoden er en løsningsfokuseret behandlingsform. Enhver form for adfærd antages at være indlært som følge af miljøets påvirkninger. Behandlingstilgangen tager udgangspunkt i, at følelser, tanker og handlinger hænger uløseligt sammen. Tilgangen er, at al adfærd betragtes som indlært, og at al adfærd kan erstattes af nye adfærdsformer. Følelser og adfærd ses som afhængige af tanker, og de kan derfor påvirkes ved at man tænker på anden måde. Perspektivet er fremadrettet, hvor bruger og behandler arbejder sig fremad, og tager en udfordring ad gangen. Fokus vil være på, at klare en udfordring ad gangen uden alkohol. Det er først og fremmest her og nu situationen, der behandles. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der god dokumentation for behandlingseffekt. Den motiverende samtale Den motiverende samtale er en evidensbaseret samtalemetode. Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos brugeren og støtte dennes indre motivation. Det er behandlerens rolle at være lyttende, og anvende åbne spørgsmål og spejling som metode. Metoden er personorienteret, hvilket betyder, at det er brugerens syn på sin situation og livsstil som er i fokus under samtalen. En grundantagelse i samtalemetoden er, at det er via arbejdet med at belyse ambivalens, at der skabes rum for et ønske om forandring. Samtalemetoden har fokus på: at finde ressourcer til forandring hos brugeren (indre motivation) at tage udgangspunkt i brugerens egne holdninger, overvejelser og præferencer at undgå konfrontation og modstand i samtalen at frigøre borgeren nok fra ambivalens til at kunne påbegynde en forandringsproces at anerkende borgerens ret til selvbestemmelse 6

7 at starte tanker om, at forandring er mulig Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der god dokumentation for behandlingseffekt. Meditation Brugeren kan ofte føle alting stærkt, fordi han ikke længere er bedøvet med alkohol. Her kan meditation tilbydes for at komme i kontakt med kroppen og følelserne. Meditation tilbydes som en understøttende metode til den øvrige behandling. Meditationen kan for brugeren bl.a. betyde: At der kan blive mere styr på tankerne At der er mindre stress og uro i kroppen At blive bedre til at få løst arbejdsopgaver mere effektivt Brugeren vil ligeledes kunne henvises til meditationskurser mv. NADA behandling (øreakupunktur) Øre akupunktur (NADA) anvendes i alle faser af misbruget. Behandlingen kan både anvendes under abstinensfasen og senere i resocialiseringsforløbet. NADA bruges både til at behandle akutte symptomer og forhindre tilbagefald i forbindelse med efterbehandling. NADA-behandlingen er ifølge behandlingsstedet en metode, som eksempelvis kan anvendes: Når verbal intervention ikke er mulig Ved behov for at dæmpe angst, depressive symptomer og søvnforstyrrelser Ved behov for at dæmpe abstinenssymptomer Som et supplement til terapeutisk arbejde Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der ringe dokumentation for behandlingseffekt. Egenomsorg I behandlingstilbuddet vil der være fokus på brugeren egenomsorg. Egenomsorg omfatter bl.a. faste måltider, gode kostvanter, søvn, personlig pleje og motion. Det handler ligeledes om ikke at have for mange bolde i luften, at lære egne grænser at kende, at kunne sige fra i forhold til job/uddannelse, familie, venner mv. Der vil være fokus på, at støtte brugeren i at skabe en enkelt og overskuelig hverdagsstruktur, der minimerer risikoen for stress. Brugeren tilbydes konkret rådgivning og vejledning i forhold til gode søvnmønstre, sund kost, forskellige former for motion mv. Har brugeren specielle behov i forhold til vægt, henvises til specialister på området. Selvhjælpsgrupper Behandlingsstedet anbefaler brugere og pårørende til at deltage i 7

8 selvhjælpsgrupper. Brugerne vil blive opfordret til at gå i AA (Anonyme Alkoholikere) for at møde andre alkoholikere, da det er stedets erfaring, at det er en god kombination med behandlingen. Her kan brugeren møde andre mennesker med samme problem og møde andre, der har klaret mange år, uden at indtage alkohol. Dette kan give håb, og det kan give brugeren energi og en tro på der er et almindeligt liv uden brug af alkohol. Voksne børn af alkoholikere opfordres til at deltage i møder i ACA (Adult Children of Alcoholicis) som er et fællesskab for voksne børn af alkoholikere. Selvhjælpsgruppen deler erfaring, styrke, håb og kærlighed for at blive raske efter følgerne af at være vokset op i et alkoholisk hjem. ACA arbejder efter en 12-trinsmodel som er tilpasset målgruppen. Al-Anon er et fællesskab af slægtninge og venner til alkoholikere. De deler erfaring, styrke og håb for at blive bedre til at takle deres liv og problemer. Alateen er et fællesskab for teenagere, hvis liv er påvirket af, at en anden drikker. Formålet med selvhjælpsgruppen er at de unge kan mødes for at dele erfaring, styrke og håb med hinanden, diskutere deres problemer, opmuntre hinanden, lærere at metoder til at klare deres problemer mv. Undervisning Gennem behandlingsforløbet er der løbende undervisning, hvor klienten får konkret viden om temaer som fx: Rusmidlernes kemi Forebyggelse af tilbagefald Hvordan afhængighed påvirker familiemønstre Selvhjælpsgrupperne m.m. Hvorfor bliver nogle alkoholikere, arv miljø og genetik Medafhængighed Dysfunktionelle familier Forskellige former for misbrug Udviklingen i alkoholisme generelt bl.a. baseret på Jellinek-kurven, der beskriver alkoholismens udvikling Craig Nakkens teori om den afhængige personlighed Motion som terapiform Kostens betydning Afslapningsteknikker, meditation Undervisningen vil foregå primært i grupper, og i aftentimerne, som et supplement til den individuelle behandling. Da behandlingsstedet tager brugere ind løbende, vil brugerne være forskellige steder i deres behandlingsforløb, hvilket ses som en styrke. Brugerne kan se andres udvikling og de kan finde 8

9 et håb for at deres behandling vil lykkes. Brugere der har været i behandling i en længere periode kan se deres egen udvikling og der kan være motiverende og fastholde dem i deres egen udvikling. Der vil blive krav om, at klienten skal lave hjemmearbejde, fx i form en af en følelsesdagbog. Herudover stilles krav om læsning af litteratur og løsning af konkrete opgaver. Undervisningen vil blive varetaget af misbrugsbehandlerne. Behandlingen fordelt mellem individuelt tilbud og gruppetilbud Hovedvægten i behandlingen er det individuelle tilbud. Baggrunden herfor er ønsket om at tilbyde et intensivt behandlingsforløb og et ønske om at være et brobyggende alternativ, der støtter borgeren i, både at få overblik og få handlet i forhold til borgerens kommune og andre relevante myndigheder. Ansøgers erfaring er, at det manglende overblik omkring sin samlede livssituation er med til at fastholde borgeren i afhængighed. Vægtningen af det individuelle behandlingstilbud knytter sig ligeledes til erfaringer der peger på, at miljøet generelt har stor indflydelse på at stabilisere eller destabilisere behandlingen. Familieorienteret alkoholbehandling Familiesamtaler og temaaftner for nærmeste pårørende indgår som en del af de ydelser, der indgår i tilbuddet, og er uden ekstra beregning for én voksen og to børn. Der vil være tale om et tilbud der omfatter 6 foredrag og 4 samtaler under eller i forbindelse med en brugers behandling. Der er tale om et løbende familiebehandlingstilbud, som vil foregå en ugentlig aften. Der er tale om et frivilligt tilbud til familien. På temaaftnerne vil der være fokus på, hvad det betyder at være medafhængig. Temaaftnerne vil lægge op til dialog. Eksempler på emner vil være: Hvad er det at være medafhængig Hvad er alkoholisme Hvordan stopper man alkoholisme Hvordan passer den medafhængige på sig selv Familierne tilbydes samtaler enkeltvis eller i fællesskab med andre familier, efter behov, og ud fra en faglig vurdering. Familiebehandling, tilkøbsydelser Udover de samtaler som indgår som en del af primærforløbet, tilbydes familiebehandling som en særskilt ydelse. Der kan fx være tale om: 9

10 Deltagelse i temaaftner og samtaler Deltagelse i temaaftner Deltagelse i samtaler Tilbuddet henvender sig både til pårørende, hvor et familiemedlem er i behandling og til pårørende, hvor familiemedlemmet ikke er i behandling. Hvis brugeren har børn vil det være vigtigt at samarbejde med brugerens kommune, da børn kan være meget påvirket af forældrenes alkoholisme. Der tilbydes ikke behandling til børn. Ansøger vil samarbejde med kommunen og henviser om nødvendigt til specialister på børneområdet. Målet med familiebehandlingen er bl.a.: At familien fralægger sig ansvaret for alkoholikeren At familien tager ansvar for eget liv At familien bliver åbne og tager afstand fra tidligere dysfunktioner At familien holder op med at beskytte, lyve og holder med at hjælpe alkoholikeren Det har stor betydning for behandlingen af alkoholikeren, at der tilbydes et sideløbende behandlingsforløb for familien. Der er dokumentation for, at der kan ses en positiv effekt på familien ved deltagelse i familiebehandling, også i tilfælde hvor brugeren ikke gennemfører et behandlingsforløb. Hos familier med en aktiv alkoholiker, kan der forekomme en række problemstillinger, som der bør arbejdes med i familiebehandlingen. Som eksempler kan nævnes: Grundværdier i familien ændres Ægtefælle og børn benægter problemet Familien begynder ubevidst at lyve for omgivelserne Familien fyldes med vrede, sorg og skam Ægtefælle kan blive deprimeret Familien bliver stresset Børnene mistrives (svært ved at passe skole, svært ved at få venner, omsorgssvigt, påtager sig voksen ansvar mv.) Behandlingsmetoden i familiebehandlingen er den motiverende samtale (se ovenfor). Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen Forudsætninger Det er en forudsætning for behandlingen, at borgeren er motiveret for at tage ansvar for sin egen situation, og har et ønske om at ændre tidligere mønstre. Det er vigtigt, at borgeren er ærlig, og med tiden forholder sig til livet, som det er her og nu og det er vigtigt at give plads til forandring. Det er essentielt for behandlingen at borgeren oplever at blive lyttet til. At borgeren føler sig velkommen, således at der kan opbygges en relation til behandleren. 10

11 Behandlingens forskellige faser Afklaring/visitation Ved første henvendelse: Uformel samtale med misbrugsbehandler, hvor der orienteres om behandlingstilbuddet, og de forventninger tilbuddet har til brugeren Såfremt brugeren hører til målgruppen undersøges brugeren grundigt af lægen, herunder om der er særlige forhold, der skal være særlig opmærksomhed på, fx depression eller anden psykiatrisk diagnose Hvis der er eller har været kontakt til det psykiatriske system vil lægen bede om tilladelse til at indhente lægelig anamnese og herefter tage kontakt til pågældende behandler. Lægen vurderer om stedet kan behandle brugeren på forsvarlig måde i forhold til den helbredsmæssige tilstand og sende relevant dokumentation til egen læge mv. Der vil ske en lægelig vurdering af, om brugeren kan klare en aftrapning, hvis dette er nødvendig (stedet vil primært kunne nedtrappe klienter med milde og moderate abstinenser). Borgeren skal være afklaret med, at behandlingsstedet skal have et samarbejde med kommunen, som formodentlig vil tilbyde borgeren en handleplan, og at behandlingsstedet løbende vil sende en statusrapport til kommunen. Der lægges op til statusmøder med brugerens kommune hver 3. måned. I starten af behandlingen en tættere kontakt. I afklaringsfasen vil det ligeledes blive vurderet om borgeren er motiveret for at arbejde aktivt med egen behandling. I afklaringsfasen vil den samlede vurdering blive foretaget i samråd med øvrige samarbejdsparter, fx borgerens egen læge, speciallæge, netværk mv. for at sikre, at borgeren kan gennemføre behandlingen under de bedste forudsætninger. Forbehandlingen Forbehandlingen har til formål at undersøge, hvor langt brugeren er ude i sit alkoholforbrug. Dette vurderes på baggrund af: hvor længe brugeren har drukket Hvor meget brugeren har indtaget Hvilke tab brugeren har lidt på grund af misbruget (fx tab af job, uddannelse, tab af familie, venner) I forbehandlingen vil der ligeledes være fokus på brugerens forventninger til behandlingen. Der vil blive arbejdet med emner som benægtelse, dårlig samvittighed og ærlighed. Basisbehandlingen Denne fase i behandlingen handler om at løse her og nu udfordringer i forhold til, hvad brugeren kan gør for ikke at bruge alkohol. Der vil blive arbejdet med, hvordan brugeren kan ændre adfærdsmønster hen imod en ny livsstil, fx i forhold til kost, motion og søvn. I denne fase vil tilbagefaldssymptomer også blive berørt. 11

12 Stabiliseringsfasen/Helbredelsesfasen Stabiliseringsfasen bruges til at afprøve nye mønstre, et almindeligt liv uden alkohol i hverdagen, og hvad den måtte byde på. Emner som frygt, usikkerhed og tvivl er ofte dominerende i denne fase. Emnerne berøres når det er relevant i forhold til den enkelte brugeres problemstillinger. I denne fase anbefales aldrig at brugeren laver væsentlige ændringer i sit liv. Stabiliteten er en af grundstenen i et liv uden alkohol. Efterbehandling Efterbehandlingen vil primært handle om, hvordan brugeren har det her og nu. Hvad er svært og hvad er en udfordring. Der kan komme nye problemstillinger eller der kan være emner, som brugeren har brug for at gennemgå endnu en gang. Tilbagefaldsforebyggende behandling Tilbagefaldsbehandling er for brugere, der har drukket efter endt behandling. Der kan både være tale om brugere, der har fulgt et behandlingsforløb i tilbuddet eller brugere der har haft sit behandlingsforløb i et andet tilbud. Tilbagefaldsforebyggende behandling skræddersyes til den enkelte bruger. Tilbagefald er en kompliceret proces, der går ud på at håndtere senabstinenser, og blive opmærksom på de biologiske, sociale og psykiske ødelæggelser, som er nogle af følgerne af et misbrug. Der skal arbejdes med de tidligere faser i behandlingen. Nogle kan have brug for en opfriskning, og andre kan have brug for endnu en fuld behandling. Hovedvægten i behandlingen har fokus på de indre dysfunktioner, fx forringelse af tankevirksomhed, afstumpning af følelser, og hukommelsesproblemer. De ydre dysfunktioner, som benægtelse kan ligeledes vende tilbage. Her handler det om at sætte ind så hurtigt som muligt, og sammen med brugeren at klarlægge, hvad skete der og hvorfor. Er der særlige forhold, der skal tages hånd om, og hvordan finder klienten tilbage til et liv uden alkohol. Behandlingens varighed, intensitet og organisering I behandlingsforløbet indgår ca. 3 samtaler pr. uge i grundforløb samt et aftenforedrag. Et samtaleforløb strækker sig fra ½ til 1 timer pr. gang. Behandlingsforløbet er primært tilrettelagt som et individuelt behandlingsforløb kombineret med undervisning, som foregår i hold/grupper. Behandlingen er tilrettelagt i en række behandlingsfaser. Kriteriet for valg af behandlingsmetoder og understøttende metoder tager sit afsæt i en eklektisk behandlingsmodel. 12

13 Der tilbydes familierådgivning og familiebehandling. Tilbud og omfang vurderes ud fra et individuelt skøn. Det egentlige behandlingsforløb starter når brugeren er nedtrappet. Opfølgning, dokumentatation og kvalitetsudvikling Faglig konference Mindst én gang om ugen vil læge og misbrugsbehandlere drøfte behandlingen af brugerne. Herefter fordeles og koordineres opgaverne i forhold til den enkelte bruger. Behandlingsplan Der udarbejdes behandlingsplan for den enkelte bruger. Denne justeres og tilpasses under hele forløbet. Journal Ved aftale om behandling vil der blive oprettet en journal. Der vil løbende blive ført journal. Journalen skal dokumentere behandlingsforløbet og klientens respons på behandlingen. Journalen vil indeholde både de lægefaglige oplysninger og oplysninger om, hvor brugeren er i behandlingsforløbet, hvordan der arbejdes terapeutisk med brugeren og dennes familie, hvordan brugeren passer behandlingen mv. Journalen vil blive opdateret løbende efter hver session og ugentligt efter hver konference. Journalen føres af den relevante medarbejder. Brugeren vil blive orienteret om dokumentationen. Der udpeges en kontaktperson, der følger brugeren gennem behandlingen, og som er ansvarlig for kontakt til familie og øvrige samarbejdspartnere. Samarbejdsaftale med kommune Kommunen vil blive kontaktet telefonisk med henblik på en samarbejdsaftale og relevante oplysninger vil blive sendt til kommunen. Aktindsigt Brugerens egen læge og/eller speciallæge kontaktes med anmodning om aktindsigt. Samarbejdsrelationer Det offentlige Russtop alkoholbehandling samarbejder tæt med den enkelte klients sagsbehandler i forhold til handleplan m.m., egen læge og den nære familie, i samråd med brugeren. Arbejdsplads/uddannelsessted Der samarbejdes med arbejdsplads eller uddannelsessted omkring tilrettelæggelse af tilbagevenden til jobbet/uddannelse, ligesom der samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere fx 13

14 diætist, psykolog eller psykiater, hvor dette er nødvendigt. Brugeren skal være motiveret til at holde fokus på sin behandling. Dette kræver mange ressourcer. Selv om brugeren ikke skal være i behandling hele dagen er det stedets erfaring, at brugerens overskud ikke rækker til ret meget andet end behandlingen. Brugeren skal derfor være klar til at inddrage arbejdsgiver og kommune, således at brugeren kan få mulighed for helt eller delvis at holde fokus på sin behandling. Der vil være tale om en periode. Brugeren kan have behov for at være helt eller delvis sygemeldt i en periode fra 1-4 måneder. Åbenhed er vigtig for at fastholde brugeren og bevare tilknytningen til arbejdsplads/uddannelse. I et typisk behandlingsforløb samarbejdes med brugerens arbejdsgiver, fagforening, socialrådgiver, socialpsykiatri, skoler, egen læge, psykiater. Relation til familien Hvis brugeren har børn vil det være vigtigt at samarbejde med det offentlige system, da børn kan være meget påvirket af forælderens alkoholisme. Der tilbydes ikke behandling til børn. Vi vil samarbejde med kommunen og henviser om nødvendigt til specialister på børneområdet. Det er vigtigt, at der holdes fokus på brugerens problemstilling, men behandlingsstedet vil være meget opmærksomme på at familien også får hjælp, eller at den i hvert tilfælde for muligheden/tilbuddet. Selvhjælpsgrupper Brugerne opfordres til at gå i AA for at møde andre alkoholikere. Det er behandlingsstedets erfaring, at det er en god kombination med behandlingen. Her kan brugeren møde andre mennesker med samme problem og møde andre, der har klaret mange ar uden at indtage alkohol. Dette kan give håb, og det kan give brugeren energi og tro på, at der er et almindeligt liv uden brug af alkohol. Pårørende opfordres til at deltage i møder i: ACA som er et fællesskab for voksne børn af misbrugere. AI Anon som er et fællesskab for pårørende til misbrugere Alateen som er et fællesskab for teenagere af misbrugere Økonomi Budgetforudsætninger Budget Se vedlagte bilag. 14

15 Takster for ydelser Screening: kr. Motivations- og primærforløb, pr. mdr.: kr. Individuelle samtaler, pr. time: 800 kr. Familierådgivning: kr. Familiebehandling: kr. Tilbagefaldsbehandling: kr. Frederikssund Kommune Den

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Program for dagen Misbrugsberedskab hvorfor? Former for misbrug Typiske profiler Misforstået omsorg (medafhængighed)

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere