Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted"

Transkript

1 Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for tilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet opfylder betingelserne for godkendelse jf. Frederikssund Kommunes Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud, Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, 2011 samt Bekendtgørelse om Tilbudsportalen, af , nr Organisation og ledelse Tilbuddets navn Russtop Adresse Jernbanegade 15, 1. sal, 3600 Frederikssund Juridisk grundlag Sundhedslovens 141 Ejerform og ejer Iværksættervirksomhed (IVS) Kontaktoplysninger Russtop (IVS) Kontaktperson Zita Jesse Tlf.: Hjemmeside: Leders navn og kontaktoplysninger Zita Jesse Mail: Mobil: Målgruppe Tilbuddet retter sig mod voksne mennesker med alkoholmisbrug, som ikke samtidig har andre typer af misbrug. Der er tale om borgere, der har et tydeligt, længerevarende misbrug. Tilbuddet henvender sig primært til mennesker i job eller under uddannelse, eller mennesker, som på grund af alkoholisme eller anden årsag er blevet arbejdsløse, sygemeldt eller på grund af modløshed ikke længere er aktive. Der arbejdes med mennesker, der endnu har en del ressourcer. De skal være motiveret for at arbejde intensivt med deres problemstillinger. 1

2 Dobbelt belastede borgere kan have mere komplekse problemstillinger, som kan give længere behandlingsforløb, i tæt samarbejde med fx psykiater. Aldersgruppe Antal behandlingspladser Tilbuddet henvender sig til borgere i alderen fra 25 til 70 år. Udgangspunktet for valg af 25 år som nedre aldersgrænse er, at man ifølge ansøger kan udelukke de høje forbrug af alkohol, som en del af en personlig afprøvning af grænser eller som en del af en given kultur. Tilbuddet kan behandle op til 10 brugere samt familiebehandling for én pårørende og to børn (14 år +) pr. bruger. Der kan mod betaling tilmeldes flere familiemedlemmer. Normering 1 leder/misbrugsbehandler, 37 timer pr. uge. 1 misbrugsbehandler, 25 timer pr. uge (efter behov) 1 læge, 6 timer pr. uge. 1 sekretær, 6 timer pr. uge. 1 assistent (bogføring/regnskab), 3 timer pr. uge (ekstern ydelse) 1 assistent, rengøring, 4 timer pr. uge (ekstern ydelse) Åbningstid Der vil være tale om en fleksibel åbningstid i tidsrummet , efter behov. Etableringsår 2014 Fysiske rammer Stedets indretning/faciliteter Behandlingstilbuddet er fysisk placeret i et lokalefællesskab med en almen lægepraksis og en specialpædagogisk konsulent. Tilbuddet vil i dagtimerne råde over et til to lokaler og tilhørende fælles faciliteter som venteværelse og toilet. Det ene af lokalerne kan der delvis rådes over. I aftentimerne vil tilbuddet kunne råde fuldt over to lokaler samt med fordel kunne gøre brug af et stort venteværelse. Ansøger lægger vægt på, at de fysiske rammer er hyggelige og imødekommende, og således at brugeren føler sig godt tilpas. Lokalerne fremtræder velegnede til formålet, men vurderes pladsmæssigt at være i underkanten ved fuld belægning. Ansøger er klar over denne udfordring og vil søge andre lokaler i takt med at virksomheden vokser. Handicaptilgængelighed Tilbuddets placering på 1. sal gør, at tilbuddet ikke er tilgængeligt for borgere med et fysisk handicap. 2

3 Faciliteter til familier med børn Tilbuddet har ikke særlige faciliteter til familier med børn. Kompetencer Leder/misbrugsbehandler Lægelige kompetencer Zita Jesse Sundhedsfaglig uddannelse som plejehjemsassistent. Har arbejdet inden for sundhedssektoren siden 1992, og i 15 år som personaleleder. Uddannet i 2012 som Danich Addiction Counselor (DAC). Eksamen i fysiurgisk massage og NADA behandling. Erfaringer i arbejdet med mennesker med dobbeltdiagnose i bl.a. socialpsykiatrien og har erfaringer med misbrugsbehandlingen inden for døgnbehandling og kriminalforsorgen. Mads Tandrup Speciallæge i almen medicin. Ca. 7 års erfaring som ledende læge på Kongens Ø, døgnbehandling for stofmisbrugere. Har meget omfattende erfaring i arbejdet med behandling af svært belastede misbrugere. Herunder med behandling indenfor fængselsvæsnet og socialpsykiatrien. Stedet har et tæt samarbejde med lægepraksis i Frederikssund. Samarbejde med den regionale psykiatriske behandling, herunder almen praksis i.f.m. psykiatrisk komorbiditet Vigtigt at få afklaret den enkeltes almene somatiske tilstand. Stedets læge vil lave en grundig undersøgelse ved starten af et behandlingsforløb, og vil søge afklaringer og evt. henvise til yderligere behandling. Samarbejde med det regionale sundhedsvæsen i.f.m. alkoholrelaterede somatiske sygdomme og øvrige somatiske sygdomme Stedet vil samarbejde med øvrige behandlingssteder, som der kan henvises til, hvis brugeren ikke hører under stedets målgruppe. Kompetenceudvikling Supervision Tilknyttede konsulenter Tilbuddet vil holde sig fagligt orienteret om hvad der sker inden for behandlingen af alkoholisme gennem misbrugsportalen, ved hjælp af forskellige tidsskrifter og ved relevante kurser inden for området, fx hos CENAPS ApS/v Steffen Pedersen. Tilbuddet vil lave en skriftlig aftale om supervision med en af specialisterne på området. Aftalen vil omfatte mindst én individuel supervision om måneden, og en fælles supervision hver anden måned. Psykiater, familierådgiver 3

4 Værdigrundlag og målsætning Værdier, der har størst betydning i arbejdet En central værdi i behandlingsarbejdet er, at møde mennesket, hvor det er, og med udgangspunkt i det problemkompleks som brugeren udtrykker. Brugeren skal ikke passe ind i bestemte behandlingsmetoder. Metoderne tilpasses brugeren. Målsætninger for tilbuddet De overordnede mål for behandlingen er: At brugeren bliver ædru At brugeren bliver hovedaktør i og tager ansvar for eget liv, fysisk, psykisk og socialt At brugeren bliver bevidst om at alkoholisme er en sygdom, den kan ikke helbredes, men den kan håndteres At brugeren får en grundig viden om alkoholisme At brugeren får redskaber til at opnå ædruelighed på daglig basis At brugeren få en viden om individuelle advarselssignaler og højrisiko situationer i forhold til tilbagefaldsforebyggelse At brugeren bliver i stand til følelsesmæssigt at håndtere livet på livets præmisser uden brug af alkohol Ydelser i tilbuddet Ydelser i tilbuddet Farmakologisk behandling Ambulant behandling Undervisning Familiebehandling De anvendte behandlingsmetoder i forhold til den/de specifikke målgrupper Medicinsk behandling afrusning og abstinensbehandling Tilbuddet behandler ikke brugere i den akutte fase med voldsomme abstinenser. Her henvises til anden behandling. Kan efterfølgende fortsætte nedtrapningen. Den milde abstinens kræver ikke nødvendigvis medicinal behandling. Der kan anbefales rigeligt med væske og lettere smertestillende medicin for hovedpine. Den moderate abstinens kræver medicinsk behandling. Dette varetages dels på behandlingsstedet eller ved hjemmebesøg. Den medicinske behandling vil foregå ved hjælp af benzodiazepiner som er den bedst dokumenterede medikamentgruppe til behandling af både milde og mere alvorlige abstinenser. Behandlingen skal være så kort som muligt, da denne gruppe af medicin 4

5 er meget afhængighedsskabende. Alternativt kan der være tale om behandling af lettere abstinenssymptomer med Gabapentin. Såfremt behandlingsstedet vurderer, at de ikke på forsvarlig vis kan nedtrappe brugeren, vil denne blive henvist til psykiatrisk skadestue eller andet behandlingssted. Medicinudlevering Der vil være udlevering af medicin dagligt fra kl i behandlingstilbuddet. Brugeren vil kunne blive tilset af lægen. Medicinen udleveres af leder/misbrugsbehandler. Medicin vil ligeledes kunne uddeles efter aftale med brugere, så det passer ind i brugerens hverdag. Lægen har mulighed for at komme på hjemmebesøg, hvis brugeren har det dårligt. Dette kan ske ved telefonisk henvendelse til behandlingstilbuddet. Referenceramme(r) i forhold til de valgte behandlingsmetoder Behandlingsmodellen er eklektisk (sammensat). Den kan ikke beskrives som en retning, men som en samlebetegnelse for de indsatser der ikke bruger én bestemt model, men som sammensætter forskellige metoder og ydelser, tilpasset den enkelte bruger. Den eklektiske model dækker over en kombination af flere kendte metoder. Den eklektiske model bygger på formodningen om, at ingen forhold gælder for alle situationer og personer. Den enkelte bruger er unik og skal tilbydes individuel behandling, der løbende justeres i takt med personens udvikling. Der vil løbende blive evalueret på metoder, opgaver og undervisning der anvendes i behandlingen. Behandlingsmetoder Forud for behandlingen er det vigtigt af få fastslået, at der ikke er en dokumenteret diagnose, der står i vejen for at gennemføre en alkoholbehandling. Udover den medicinske behandling benyttes flere veldokumenterede terapeutiske metoder i alkoholbehandlingen: 12-trinsmetoden (modellen anvendes delvis) Kognitiv adfærdsterapi Motiverende samtaler Mindfullness og meditation NADA-behandling (øreakupunktur) I behandlingen af den enkelte bruger anvendes de forskellige behandlings- 5

6 metoder enten enkeltvis eller i kombination. 12-trinsmetoden En metode der anvendes mange steder. Trinene bruges et ad gangen, og perspektivet i denne metode er total afholdenhed. De bedste elementer fra metoden anvendes. I og under behandlingen arbejdes der således primært med de 4 første trin. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der middel dokumentation for behandlingseffekt. Kognitiv adfærdsterapi Metoden er en løsningsfokuseret behandlingsform. Enhver form for adfærd antages at være indlært som følge af miljøets påvirkninger. Behandlingstilgangen tager udgangspunkt i, at følelser, tanker og handlinger hænger uløseligt sammen. Tilgangen er, at al adfærd betragtes som indlært, og at al adfærd kan erstattes af nye adfærdsformer. Følelser og adfærd ses som afhængige af tanker, og de kan derfor påvirkes ved at man tænker på anden måde. Perspektivet er fremadrettet, hvor bruger og behandler arbejder sig fremad, og tager en udfordring ad gangen. Fokus vil være på, at klare en udfordring ad gangen uden alkohol. Det er først og fremmest her og nu situationen, der behandles. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der god dokumentation for behandlingseffekt. Den motiverende samtale Den motiverende samtale er en evidensbaseret samtalemetode. Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos brugeren og støtte dennes indre motivation. Det er behandlerens rolle at være lyttende, og anvende åbne spørgsmål og spejling som metode. Metoden er personorienteret, hvilket betyder, at det er brugerens syn på sin situation og livsstil som er i fokus under samtalen. En grundantagelse i samtalemetoden er, at det er via arbejdet med at belyse ambivalens, at der skabes rum for et ønske om forandring. Samtalemetoden har fokus på: at finde ressourcer til forandring hos brugeren (indre motivation) at tage udgangspunkt i brugerens egne holdninger, overvejelser og præferencer at undgå konfrontation og modstand i samtalen at frigøre borgeren nok fra ambivalens til at kunne påbegynde en forandringsproces at anerkende borgerens ret til selvbestemmelse 6

7 at starte tanker om, at forandring er mulig Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der god dokumentation for behandlingseffekt. Meditation Brugeren kan ofte føle alting stærkt, fordi han ikke længere er bedøvet med alkohol. Her kan meditation tilbydes for at komme i kontakt med kroppen og følelserne. Meditation tilbydes som en understøttende metode til den øvrige behandling. Meditationen kan for brugeren bl.a. betyde: At der kan blive mere styr på tankerne At der er mindre stress og uro i kroppen At blive bedre til at få løst arbejdsopgaver mere effektivt Brugeren vil ligeledes kunne henvises til meditationskurser mv. NADA behandling (øreakupunktur) Øre akupunktur (NADA) anvendes i alle faser af misbruget. Behandlingen kan både anvendes under abstinensfasen og senere i resocialiseringsforløbet. NADA bruges både til at behandle akutte symptomer og forhindre tilbagefald i forbindelse med efterbehandling. NADA-behandlingen er ifølge behandlingsstedet en metode, som eksempelvis kan anvendes: Når verbal intervention ikke er mulig Ved behov for at dæmpe angst, depressive symptomer og søvnforstyrrelser Ved behov for at dæmpe abstinenssymptomer Som et supplement til terapeutisk arbejde Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der ringe dokumentation for behandlingseffekt. Egenomsorg I behandlingstilbuddet vil der være fokus på brugeren egenomsorg. Egenomsorg omfatter bl.a. faste måltider, gode kostvanter, søvn, personlig pleje og motion. Det handler ligeledes om ikke at have for mange bolde i luften, at lære egne grænser at kende, at kunne sige fra i forhold til job/uddannelse, familie, venner mv. Der vil være fokus på, at støtte brugeren i at skabe en enkelt og overskuelig hverdagsstruktur, der minimerer risikoen for stress. Brugeren tilbydes konkret rådgivning og vejledning i forhold til gode søvnmønstre, sund kost, forskellige former for motion mv. Har brugeren specielle behov i forhold til vægt, henvises til specialister på området. Selvhjælpsgrupper Behandlingsstedet anbefaler brugere og pårørende til at deltage i 7

8 selvhjælpsgrupper. Brugerne vil blive opfordret til at gå i AA (Anonyme Alkoholikere) for at møde andre alkoholikere, da det er stedets erfaring, at det er en god kombination med behandlingen. Her kan brugeren møde andre mennesker med samme problem og møde andre, der har klaret mange år, uden at indtage alkohol. Dette kan give håb, og det kan give brugeren energi og en tro på der er et almindeligt liv uden brug af alkohol. Voksne børn af alkoholikere opfordres til at deltage i møder i ACA (Adult Children of Alcoholicis) som er et fællesskab for voksne børn af alkoholikere. Selvhjælpsgruppen deler erfaring, styrke, håb og kærlighed for at blive raske efter følgerne af at være vokset op i et alkoholisk hjem. ACA arbejder efter en 12-trinsmodel som er tilpasset målgruppen. Al-Anon er et fællesskab af slægtninge og venner til alkoholikere. De deler erfaring, styrke og håb for at blive bedre til at takle deres liv og problemer. Alateen er et fællesskab for teenagere, hvis liv er påvirket af, at en anden drikker. Formålet med selvhjælpsgruppen er at de unge kan mødes for at dele erfaring, styrke og håb med hinanden, diskutere deres problemer, opmuntre hinanden, lærere at metoder til at klare deres problemer mv. Undervisning Gennem behandlingsforløbet er der løbende undervisning, hvor klienten får konkret viden om temaer som fx: Rusmidlernes kemi Forebyggelse af tilbagefald Hvordan afhængighed påvirker familiemønstre Selvhjælpsgrupperne m.m. Hvorfor bliver nogle alkoholikere, arv miljø og genetik Medafhængighed Dysfunktionelle familier Forskellige former for misbrug Udviklingen i alkoholisme generelt bl.a. baseret på Jellinek-kurven, der beskriver alkoholismens udvikling Craig Nakkens teori om den afhængige personlighed Motion som terapiform Kostens betydning Afslapningsteknikker, meditation Undervisningen vil foregå primært i grupper, og i aftentimerne, som et supplement til den individuelle behandling. Da behandlingsstedet tager brugere ind løbende, vil brugerne være forskellige steder i deres behandlingsforløb, hvilket ses som en styrke. Brugerne kan se andres udvikling og de kan finde 8

9 et håb for at deres behandling vil lykkes. Brugere der har været i behandling i en længere periode kan se deres egen udvikling og der kan være motiverende og fastholde dem i deres egen udvikling. Der vil blive krav om, at klienten skal lave hjemmearbejde, fx i form en af en følelsesdagbog. Herudover stilles krav om læsning af litteratur og løsning af konkrete opgaver. Undervisningen vil blive varetaget af misbrugsbehandlerne. Behandlingen fordelt mellem individuelt tilbud og gruppetilbud Hovedvægten i behandlingen er det individuelle tilbud. Baggrunden herfor er ønsket om at tilbyde et intensivt behandlingsforløb og et ønske om at være et brobyggende alternativ, der støtter borgeren i, både at få overblik og få handlet i forhold til borgerens kommune og andre relevante myndigheder. Ansøgers erfaring er, at det manglende overblik omkring sin samlede livssituation er med til at fastholde borgeren i afhængighed. Vægtningen af det individuelle behandlingstilbud knytter sig ligeledes til erfaringer der peger på, at miljøet generelt har stor indflydelse på at stabilisere eller destabilisere behandlingen. Familieorienteret alkoholbehandling Familiesamtaler og temaaftner for nærmeste pårørende indgår som en del af de ydelser, der indgår i tilbuddet, og er uden ekstra beregning for én voksen og to børn. Der vil være tale om et tilbud der omfatter 6 foredrag og 4 samtaler under eller i forbindelse med en brugers behandling. Der er tale om et løbende familiebehandlingstilbud, som vil foregå en ugentlig aften. Der er tale om et frivilligt tilbud til familien. På temaaftnerne vil der være fokus på, hvad det betyder at være medafhængig. Temaaftnerne vil lægge op til dialog. Eksempler på emner vil være: Hvad er det at være medafhængig Hvad er alkoholisme Hvordan stopper man alkoholisme Hvordan passer den medafhængige på sig selv Familierne tilbydes samtaler enkeltvis eller i fællesskab med andre familier, efter behov, og ud fra en faglig vurdering. Familiebehandling, tilkøbsydelser Udover de samtaler som indgår som en del af primærforløbet, tilbydes familiebehandling som en særskilt ydelse. Der kan fx være tale om: 9

10 Deltagelse i temaaftner og samtaler Deltagelse i temaaftner Deltagelse i samtaler Tilbuddet henvender sig både til pårørende, hvor et familiemedlem er i behandling og til pårørende, hvor familiemedlemmet ikke er i behandling. Hvis brugeren har børn vil det være vigtigt at samarbejde med brugerens kommune, da børn kan være meget påvirket af forældrenes alkoholisme. Der tilbydes ikke behandling til børn. Ansøger vil samarbejde med kommunen og henviser om nødvendigt til specialister på børneområdet. Målet med familiebehandlingen er bl.a.: At familien fralægger sig ansvaret for alkoholikeren At familien tager ansvar for eget liv At familien bliver åbne og tager afstand fra tidligere dysfunktioner At familien holder op med at beskytte, lyve og holder med at hjælpe alkoholikeren Det har stor betydning for behandlingen af alkoholikeren, at der tilbydes et sideløbende behandlingsforløb for familien. Der er dokumentation for, at der kan ses en positiv effekt på familien ved deltagelse i familiebehandling, også i tilfælde hvor brugeren ikke gennemfører et behandlingsforløb. Hos familier med en aktiv alkoholiker, kan der forekomme en række problemstillinger, som der bør arbejdes med i familiebehandlingen. Som eksempler kan nævnes: Grundværdier i familien ændres Ægtefælle og børn benægter problemet Familien begynder ubevidst at lyve for omgivelserne Familien fyldes med vrede, sorg og skam Ægtefælle kan blive deprimeret Familien bliver stresset Børnene mistrives (svært ved at passe skole, svært ved at få venner, omsorgssvigt, påtager sig voksen ansvar mv.) Behandlingsmetoden i familiebehandlingen er den motiverende samtale (se ovenfor). Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen Forudsætninger Det er en forudsætning for behandlingen, at borgeren er motiveret for at tage ansvar for sin egen situation, og har et ønske om at ændre tidligere mønstre. Det er vigtigt, at borgeren er ærlig, og med tiden forholder sig til livet, som det er her og nu og det er vigtigt at give plads til forandring. Det er essentielt for behandlingen at borgeren oplever at blive lyttet til. At borgeren føler sig velkommen, således at der kan opbygges en relation til behandleren. 10

11 Behandlingens forskellige faser Afklaring/visitation Ved første henvendelse: Uformel samtale med misbrugsbehandler, hvor der orienteres om behandlingstilbuddet, og de forventninger tilbuddet har til brugeren Såfremt brugeren hører til målgruppen undersøges brugeren grundigt af lægen, herunder om der er særlige forhold, der skal være særlig opmærksomhed på, fx depression eller anden psykiatrisk diagnose Hvis der er eller har været kontakt til det psykiatriske system vil lægen bede om tilladelse til at indhente lægelig anamnese og herefter tage kontakt til pågældende behandler. Lægen vurderer om stedet kan behandle brugeren på forsvarlig måde i forhold til den helbredsmæssige tilstand og sende relevant dokumentation til egen læge mv. Der vil ske en lægelig vurdering af, om brugeren kan klare en aftrapning, hvis dette er nødvendig (stedet vil primært kunne nedtrappe klienter med milde og moderate abstinenser). Borgeren skal være afklaret med, at behandlingsstedet skal have et samarbejde med kommunen, som formodentlig vil tilbyde borgeren en handleplan, og at behandlingsstedet løbende vil sende en statusrapport til kommunen. Der lægges op til statusmøder med brugerens kommune hver 3. måned. I starten af behandlingen en tættere kontakt. I afklaringsfasen vil det ligeledes blive vurderet om borgeren er motiveret for at arbejde aktivt med egen behandling. I afklaringsfasen vil den samlede vurdering blive foretaget i samråd med øvrige samarbejdsparter, fx borgerens egen læge, speciallæge, netværk mv. for at sikre, at borgeren kan gennemføre behandlingen under de bedste forudsætninger. Forbehandlingen Forbehandlingen har til formål at undersøge, hvor langt brugeren er ude i sit alkoholforbrug. Dette vurderes på baggrund af: hvor længe brugeren har drukket Hvor meget brugeren har indtaget Hvilke tab brugeren har lidt på grund af misbruget (fx tab af job, uddannelse, tab af familie, venner) I forbehandlingen vil der ligeledes være fokus på brugerens forventninger til behandlingen. Der vil blive arbejdet med emner som benægtelse, dårlig samvittighed og ærlighed. Basisbehandlingen Denne fase i behandlingen handler om at løse her og nu udfordringer i forhold til, hvad brugeren kan gør for ikke at bruge alkohol. Der vil blive arbejdet med, hvordan brugeren kan ændre adfærdsmønster hen imod en ny livsstil, fx i forhold til kost, motion og søvn. I denne fase vil tilbagefaldssymptomer også blive berørt. 11

12 Stabiliseringsfasen/Helbredelsesfasen Stabiliseringsfasen bruges til at afprøve nye mønstre, et almindeligt liv uden alkohol i hverdagen, og hvad den måtte byde på. Emner som frygt, usikkerhed og tvivl er ofte dominerende i denne fase. Emnerne berøres når det er relevant i forhold til den enkelte brugeres problemstillinger. I denne fase anbefales aldrig at brugeren laver væsentlige ændringer i sit liv. Stabiliteten er en af grundstenen i et liv uden alkohol. Efterbehandling Efterbehandlingen vil primært handle om, hvordan brugeren har det her og nu. Hvad er svært og hvad er en udfordring. Der kan komme nye problemstillinger eller der kan være emner, som brugeren har brug for at gennemgå endnu en gang. Tilbagefaldsforebyggende behandling Tilbagefaldsbehandling er for brugere, der har drukket efter endt behandling. Der kan både være tale om brugere, der har fulgt et behandlingsforløb i tilbuddet eller brugere der har haft sit behandlingsforløb i et andet tilbud. Tilbagefaldsforebyggende behandling skræddersyes til den enkelte bruger. Tilbagefald er en kompliceret proces, der går ud på at håndtere senabstinenser, og blive opmærksom på de biologiske, sociale og psykiske ødelæggelser, som er nogle af følgerne af et misbrug. Der skal arbejdes med de tidligere faser i behandlingen. Nogle kan have brug for en opfriskning, og andre kan have brug for endnu en fuld behandling. Hovedvægten i behandlingen har fokus på de indre dysfunktioner, fx forringelse af tankevirksomhed, afstumpning af følelser, og hukommelsesproblemer. De ydre dysfunktioner, som benægtelse kan ligeledes vende tilbage. Her handler det om at sætte ind så hurtigt som muligt, og sammen med brugeren at klarlægge, hvad skete der og hvorfor. Er der særlige forhold, der skal tages hånd om, og hvordan finder klienten tilbage til et liv uden alkohol. Behandlingens varighed, intensitet og organisering I behandlingsforløbet indgår ca. 3 samtaler pr. uge i grundforløb samt et aftenforedrag. Et samtaleforløb strækker sig fra ½ til 1 timer pr. gang. Behandlingsforløbet er primært tilrettelagt som et individuelt behandlingsforløb kombineret med undervisning, som foregår i hold/grupper. Behandlingen er tilrettelagt i en række behandlingsfaser. Kriteriet for valg af behandlingsmetoder og understøttende metoder tager sit afsæt i en eklektisk behandlingsmodel. 12

13 Der tilbydes familierådgivning og familiebehandling. Tilbud og omfang vurderes ud fra et individuelt skøn. Det egentlige behandlingsforløb starter når brugeren er nedtrappet. Opfølgning, dokumentatation og kvalitetsudvikling Faglig konference Mindst én gang om ugen vil læge og misbrugsbehandlere drøfte behandlingen af brugerne. Herefter fordeles og koordineres opgaverne i forhold til den enkelte bruger. Behandlingsplan Der udarbejdes behandlingsplan for den enkelte bruger. Denne justeres og tilpasses under hele forløbet. Journal Ved aftale om behandling vil der blive oprettet en journal. Der vil løbende blive ført journal. Journalen skal dokumentere behandlingsforløbet og klientens respons på behandlingen. Journalen vil indeholde både de lægefaglige oplysninger og oplysninger om, hvor brugeren er i behandlingsforløbet, hvordan der arbejdes terapeutisk med brugeren og dennes familie, hvordan brugeren passer behandlingen mv. Journalen vil blive opdateret løbende efter hver session og ugentligt efter hver konference. Journalen føres af den relevante medarbejder. Brugeren vil blive orienteret om dokumentationen. Der udpeges en kontaktperson, der følger brugeren gennem behandlingen, og som er ansvarlig for kontakt til familie og øvrige samarbejdspartnere. Samarbejdsaftale med kommune Kommunen vil blive kontaktet telefonisk med henblik på en samarbejdsaftale og relevante oplysninger vil blive sendt til kommunen. Aktindsigt Brugerens egen læge og/eller speciallæge kontaktes med anmodning om aktindsigt. Samarbejdsrelationer Det offentlige Russtop alkoholbehandling samarbejder tæt med den enkelte klients sagsbehandler i forhold til handleplan m.m., egen læge og den nære familie, i samråd med brugeren. Arbejdsplads/uddannelsessted Der samarbejdes med arbejdsplads eller uddannelsessted omkring tilrettelæggelse af tilbagevenden til jobbet/uddannelse, ligesom der samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere fx 13

14 diætist, psykolog eller psykiater, hvor dette er nødvendigt. Brugeren skal være motiveret til at holde fokus på sin behandling. Dette kræver mange ressourcer. Selv om brugeren ikke skal være i behandling hele dagen er det stedets erfaring, at brugerens overskud ikke rækker til ret meget andet end behandlingen. Brugeren skal derfor være klar til at inddrage arbejdsgiver og kommune, således at brugeren kan få mulighed for helt eller delvis at holde fokus på sin behandling. Der vil være tale om en periode. Brugeren kan have behov for at være helt eller delvis sygemeldt i en periode fra 1-4 måneder. Åbenhed er vigtig for at fastholde brugeren og bevare tilknytningen til arbejdsplads/uddannelse. I et typisk behandlingsforløb samarbejdes med brugerens arbejdsgiver, fagforening, socialrådgiver, socialpsykiatri, skoler, egen læge, psykiater. Relation til familien Hvis brugeren har børn vil det være vigtigt at samarbejde med det offentlige system, da børn kan være meget påvirket af forælderens alkoholisme. Der tilbydes ikke behandling til børn. Vi vil samarbejde med kommunen og henviser om nødvendigt til specialister på børneområdet. Det er vigtigt, at der holdes fokus på brugerens problemstilling, men behandlingsstedet vil være meget opmærksomme på at familien også får hjælp, eller at den i hvert tilfælde for muligheden/tilbuddet. Selvhjælpsgrupper Brugerne opfordres til at gå i AA for at møde andre alkoholikere. Det er behandlingsstedets erfaring, at det er en god kombination med behandlingen. Her kan brugeren møde andre mennesker med samme problem og møde andre, der har klaret mange ar uden at indtage alkohol. Dette kan give håb, og det kan give brugeren energi og tro på, at der er et almindeligt liv uden brug af alkohol. Pårørende opfordres til at deltage i møder i: ACA som er et fællesskab for voksne børn af misbrugere. AI Anon som er et fællesskab for pårørende til misbrugere Alateen som er et fællesskab for teenagere af misbrugere Økonomi Budgetforudsætninger Budget Se vedlagte bilag. 14

15 Takster for ydelser Screening: kr. Motivations- og primærforløb, pr. mdr.: kr. Individuelle samtaler, pr. time: 800 kr. Familierådgivning: kr. Familiebehandling: kr. Tilbagefaldsbehandling: kr. Frederikssund Kommune Den

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Stine Schou Mikkelsen Janne Tolstrup Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Ansøgningsskema

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema fr kmmunal gdkendelse af private alkhlbehandlingssteder g indberetning til tilbudsprtalen af private g kmmunale alkhlbehandlingssteder. Ansøgning sendes, elektrnisk eller pr. pst, med persnlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Lænke-ambulatorierne. Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling. 24.

Lænke-ambulatorierne. Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling. 24. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 223 Offentligt Lænke-ambulatorierne Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling 24.

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug Psykiatribrugere med misbrug Socialpædagogik i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen 1 Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning,

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Ulla Hjermind og Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere