Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket."

Transkript

1 Tøstrup kirke består af et romansk langskib, bygget af granitkvadre. Denne oprindelige romanske bygning, der formodentlig er fra slutningen af 1100-tallet, er på et tidspunkt i senmiddelalderen, sidst i tallet, måske omkring år 1500, blevet gennemgribende ændret i gotisk stil på fire punkter: For det første er langskibets kor i øst blevet nedbrudt og erstattet af et nyt afrundet, tresidet kor, der for en dels vedkommende er bygget af de tidligere granitkvadre, for en anden dels vedkommende opbygget af nye munkesten. Koret står med valmtag og har støttepiller på hjørnerne. For det andet er langskibets endevæg mod vest nedbrudt og et tårn blevet tilføjet i stedet. Også tårnet blev opført af genanvendte granitkvadre fra den gamle bygning, iblandet det nye byggemateriale: munkesten, der ikke blev almindelig i Danmark før i og 1300-tallet. Der blev indbygget krydshvælv i hele kirken. De tre vestlige hvælv dækker over den oprindelige granitkvader-bygning. Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket. I den oprindelige romanske bygning er norddøren tilmuret, mens syddøren stadig anvendes, med adgang gennem det senere tilføjede våbenhus. Døbefonten af granit fra romansk tid er stadigvæk i anvendelse. Det er af almindelig Djursland-type med omhyggeligt udhuggede løvranker. Tøstrup kirke set fra sydøst

2 Altertavle og prædikestol med lydhimmel er formodentlig fra 1605 (ifølge ved særlig belysning stadig synligt årstal på lydhimmel) og af samme mester, udført i landlig renæssance. De blev alle forsynet med nye udsmykninger i 1839, af daværende kirkeejer I. Harboe altertavlen med et nadverbillede. Denne nye udsmykning blev senere overmalet med et tredje lag, men dette blev fjernet ved restaureringen i , så det i dag er udsmykningen fra 1839, der ses på såvel altertavle som prædikestol og lydhimmel. På altertavlen skinner den helt oprindelige udsmykning fra 1605, en korsfæstelsesgruppe, igennem under særlig belysning. Kalkmalerierne Det mest bemærkelsesværdige ved Tøstrup kirke i dag er imidlertid ikke bygningen i sig selv, men derimod de kalkmalerier, der blev fremdraget ved en stor restaurering i Det helt specielle ved kalkmalerierne er, at de kan dateres til 1582, og det vil sige, at de er malet næsten 50 år efter reformationen i Det er usædvanligt, fordi reformationen gjorde op med udsmykningen af kirkerne, fordi det fremover skulle være præstens forkyndelse, menigheden skulle koncentrere sig om. Den skulle derfor foregå på dansk, og ikke på det for menigheden uforståelige latin 1. Som et led i opgøret med udsmykning, der kunne aflede menighedens tanker fra ordene, der lød fra prædikestolen, blev kalkmalerierne i næsten alle vore kirker kalket over. At det så har betydet, at de netop er blevet bevaret for eftertiden ved, at vi nu forsigtigt kan banke de overliggende kalklag af, det er en helt anden sag. Derfor kendes efterreformatoriske kalkmalerier kun i ganske få tilfælde, på Djursland dog i tre tilfælde: Glæsborg, Estruplund og Tøstrup. I Tøstrup har man i slutningen af 1500-tallet malet et væld af ornamentbånd og bladguirlander i mange farver over hele kirken, så man får indtryk af at stå i et hvælvet løvsal. Der er i kirken fire krydshvælvinger, hver med fire felter, hvortil kommer det trekantede hvælv i koret med tre felter. Det giver i alt 19 felter. I hver af disse 19 felter I hvælvingernes felter er der malet et billede af en fremtrædende profet eller apostel, alle anbragt i en blomsterkalk otte apostle i de to vestlige krydshvælv, og 11 profeter i de to østlige krydshvælv og korhvælvet. Bemærk det efterreformatoriske træk: ingen helgener! Det kalkmaleri-smykkede langskib og kor 1 Det er dog påvist, at der i vid udstrækning også blev prædiket på dansk før reformationen.

3 Kalkmalerierne et overblik I værket Danske Kalkmalerier 2 omtaler Henrik Græbe kalkmalerierne i Tøstrup kirke sådan: I hver hvælvingskappe er malet et blomsterbæger i midten med en mandsperson i halvfigur, iført renæssancedragt og med navnet skrevet på en banderole ovenover. I de to vestlige hvælv fremtræder apostle, i de øvrige er det profeter, og alle ledsages af to store teksttavler. Det bliver således 2 x 19 tavler, lig med 38, og yderligere har der været teksttavler i vinduesnicherne. På nordvæggen i det østligste hvælvfag er et billede af Nadveren med store slotsvinduer i baggrunden. Alt er omkranset af bladguirlander, der løber langs alle buer. To steder i udsmykningen er malet årstallet På de to teksttavler ved hver profet er udvalgte tekster fra den pågældende profets skrifter gengivet med minuskler efter Vulgata. På apostlenes teksttavler i de to vestlige hvælv er trosbekendelsen skrevet med versaler, i den ene tavle på latin, i den anden på dansk. Læsningen af de mange teksttavler begynder i øst i den tresidede korhvælvings midtfag, hvor kong David ses med kongekrone og harpe, mens salmisten med tavlernes tekst klager sin nød og beder om frelse fra fjenderne. Det er et billede på den retfærdiges lidelse, svarende til Kristi korsfæstelse. David er Jesu stamfader og har derfor den fornemste plads lige over alteret. I sydkappen bekræfter Johannes Døberen Jesu guddommelighed med ordene fra Johannesevangeliet(1, 14): Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, samt Se Guds Lam, som bærer Verdens Synd (Johs. 1, 29). Johannes Døberen er Jesu åndelige stamfader og får derfor pladsen lige efter David. Endelig følger i nordkappen profeten Esajas, der taler om Herrens tjeners lidelse. De ni følgende profeter møder med tekster fra Det gamle Testamente, der alle på en eller anden måde rummer en forudsigelse af Jesu komme og hans død for menneskene. I det østligste krydshvælv, endnu i koret, taler profeterne om Jerusalems fald, som er en følge af Guds vrede, der udløses over dem, som ikke retter sig efter hans ord, bedrer sig og skikker deres levned derefter. I det følgende hvælv taler profeterne alle om forjættelser. Profeter fra Det gamle Testamente og apostle fra Det nye Testamente leverer for menigheden en lille teologisk forelæsning fra den tid, hvor Luthers lære var ved at formulere sig og vinde indpas, også i et lille landsogn som Tøstrup. Her har vi den gamle og den nye pagt under samme tag, på samme måde som det stilles op over for hinanden på titelbladene i datidens bibler. En sammenstilling, vi også kender med andre udtryksformer i Feldballe kirke, hvor Moses står med den gamle pagt og Jesus med den nye. Maleriernes kunstneriske kvalitet er beskeden Teksterne synes valgt af den, som har bestilt udsmykningen, og han skal nok findes blandt tidens teologer. Tøstrup kirke har ingen tilknytning til herremand eller gods, men i 1584 hed præsten Rasmus Rud, og han var tillige tingskriver og muligvis i familie med herskabet på Gjesingholm (Løvenholm) i nærheden, hvor fruen hed Dorte Rud, en datter af søhelten Otte Rud. Hendes morbroder var rigshofmester Peder Oxe, der synes afbildet i Tøstrup som en af apostlene. Blandt profeterne bærer én umiskendeligt Martin Luthers ansigtstræk, mens en anden muligvis kan forestille teologen Niels Hemmingsen. Den dansksprogede Bibel, Christian III s danske bibeloversættelse, udkom i 1550, så det må undre, at man i Tøstrup har valgt de latinske tekster, som menigheden ikke har forstået. En teolog må stå bag! 2 Bind 7, side

4 De tre østlige hvælv med profeterne I en pjece om Tøstrup kirke fra 1986, efter den store restaurering, gengives profeterne og apostlene med hver deres skriftsted eller del af trosbekendelsen felt for felt. Profeternes skriftsteder står på latin, men de gengives i det følgende i dansk oversættelse. Rækkefølgen begynder med det østlige felt i korhvælvet, derefter det nordlige og til sidst det sydlige. Derefter er rækkefølgen i hver af de fire krydshvælv: øst syd vest nord det gælder både profeter og apostle. Her følger gennemgangen af profeterne med skriftsteder felt for felt. Korhvælv øst: Kong David, nord: De har gennemboret mine hænder og fødder (salme 22, 17), og syd: Jeg kan tælle alle mine ben (salme 22, 18) Korhvælv nord: Profeten Esajas, nord: Men han blev såret for vore overtrædelser (Es. 53, 5), og syd: (teksten er tabt) Korhvælv syd: Johannes Døberen, nord: Da ordet blev kød og tog bolig iblandt os (Joh 1, 14), og syd: Se det Guds lam, som bærer verdens synd (Joh. 1, 29) Østligste krydshvælv øst: profeten Daniel (med årstal 1682), nord: Efter de to og tredsindstyve uger skal en salvet bortryddes uden dom (Dan. 9, 26), syd: Lovet være Guds navn fra evighed til evighed, thi ham tilhører visdom og styrke. Han lader tider og stunder skifte, afsætter og indsætter konger (Dan 2, 20). Profeten Daniel med skriftsteder Do. syd: profeten Ezekiel, øst: Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Jeg har ikke lyst til den gudløses død, men til at han omvender sig fra sin vej, at han må leve (Ez. 33, 11), vest: Så siger Herre Herren: Nu vil jeg vende Jakobs skæbne, forbarme mig over alt Israels hus (Ez. 39, 25) Do. vest: profeten Mika ( Micheas Propht ), syd: Og du, du Bethlehem-Ephrata, liden til at være blandt Judas tusinder! (Mi. 5, 1), nord: Af dig skal udgå mig een til at være hersker i Israel. Hans udspring er fra fordum, fra evigheds dage (Mi. 5, 1) Do. nord: profeten Jeremias, vest: Så siger Herren: Din røst skal du holde fra gråd, dine øjne fra tårer, thi der er løn for din møje, lyder det fra Herren, fra fjendeland vender de hjem (Jer.31, 16), øst: Efter hine dage lyder det fra Herren: Jeg giver min lov i deres indre og skriver den på deres hjerter (Jer. 31, 33)

5 Profeten Ezekiel Næste krydshvælv, vest for ovenstående, østlige felt: Profeten Hosea ( Oseas Prphet 1582 ), nord: Om to dag gør han os levende, rejser og op på den tredje (Hos. 6, 2) Do, sydlige felt: Profeten Joel, øst: Men enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses (Joel 2, 32), vest: Vend om til Herren eders Gud! Thi nådig og barmhjertig er han, langmodig og rig på miskundhed (Joel 2, 13) Do, vestlige felt, Profeten Habakkuk, syd: (Thi synet står ved magt), tøver det, sagde Herren, bi så på det, thi det kommer, det udebliver ikke (Habak. 2, 3), nord: men den retfærdige skal leve ved sin tro (Habak. 2, 4) Do, nordlige felt: profeten Zakarias ( Sacaria Prphe ), vest: De skulle se hen til ham, hvem de havde gennemstunget (Zak. 12, 10) De to vestlige hvælv med apostlene Apostlene fremviser trosbekendelsen, først med latinsk tekst, derefter dansk. I det følgende gengives kun den danske tekst. Kalkmalerier med apostle har næsten altid Peter, Andreas og Jakob den Ældre som de tre første det gælder også i Tøstrup. Derefter kan rækkefølgen variere. Oftest er alle 12 apostle med, men ind imellem ses også kun de otte første, som her i Tøstrup. Det hænger formodentlig sammen med, at deres funktion er at vise trosbekendelsen frem for menigheden, og her anses de første otte punkter at være de vigtigste, da de omtaler troen på treenigheden: Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden. Resten af trosbekendelsen gælder menneskeskabte fænomener ( den hellige almindelige kirke etc.). Det er i det hele taget tydeligt og er udtryk for en klar luthersk tankegang at det er skriftstederne, der er vigtigst. De optager mere plads end profeter og apostle. Et andet efter-reformatorisk træk er gengivelsen af apostlenes trosbekendelse på dansk i den ene side. Endelig er det også typisk, at en af apostlene Johannes gengives med reformatoren Martin Luthers ansigtstræk, mens Judas Tadæus gengives med Peder Oxes træk.

6 Her følger apostlene med trosbekendelsen: Krydshvælvet umiddelbart vest for profethvælvene, østlige felt: apostlen Peter ( Sanct9 Petrus ): Jeg tror på gud fader (almægtig), himmelen og Jordes skabere. Do, sydlige felt: Andreas: Oc paa Iesum Christum hans eniste søn vor herre. Do, vestlige felt: Jakob den Ældre ( Sanct9 Jacobus Sebidei ): Som er undfangen af den helligaand fød af Jomfru Maria. Do, nordlige felt: Johannes: Pint under Pontio Pilato, korsfest Døød oc begrafuet. Apostlen Jakob den Ældre Det vestligste krydshvælv, østlige felt: Philipus: (Nedfaret til Dødsriget) opstod tridie dag fraa de døde. Do, sydlige felt: Thomas: (opfaret) til Himmels, sidder hoos guud fader. Do, vestlige felt: Bartolomæus: teksten er tabt (hvorfra han skal komme at dømme levende og døde). Do, nordlige felt: Judas Tadæus (.evs ): Jeg tror paa Den hilligaand. --

7 Ud over ovenstående kalkmalerier i hvælvene har der været malede teksttavler i vinduesnicherne, og der har været bibelske scener på væggene. Af disse sidste er kun en enkelt scene bevaret på nordvæggen i kirkens østfag, nemlig en nadverscene. Nadverscene på nordvæggen i koret. Store slotsvinduer i baggrunden. Scenen omkranses af meget fine bladguirlander, der sikkert har præget hele kirken. Litteratur: Erik Horskjær: De danske kirker, bind 13: Djursland og Randersegnen, Hjemmesider: nimtoftesogn, visitdenmark, visitdjursland Danske kalkmalerier bind 7: , Nationalmuseet 1992 Pjece: Tøstrup kirke, 1986 Trap Danmark Vilfred Friborg Hansen, skrevet til Syddjursportalens oplevelsesguide dec. 2012

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere