BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Friluftsbørnehaven Thomasmindeparken ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Thomasmindeparken Åbybro INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING / ORGANISERING INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING ANTAL BØRN/UNGE/VOKSNE ALDERSGRUPPE ANTAL STUER / AFDELINGER ÅBNINGSTIDER PERSONALENORMERING FAGGRUPPER OG FUNKTIONER Børnehave Normering 70 børn 3-6 årige opdelt på 3 stuer man-tors fre ANSATTE Leder Anni Andreasen Souschef Tine Kornum Pædagoger 7 ansatte Pædagogmedhjælper 2 ansatte Studerende samt øvrige ansatte med løntilskud m.m. KONTAKTPERSON FOR PRAKTIKKEN Leder Anni Andreasen Vejleder Connie S. Larsen Dato for udfyldelse: forår 2011.Udfyldt af: Connie S. Larsen og Anni Andreasen

2 PRAKTIKSTEDETS FORMÅL Børnehaven arbejder ud fra dagtilbudsloven, Jammerbugts sammenhængende børnepolitik og institutionens aftalestyring. KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS BRUGERGRUPPE Friluftsbørnehave med fuld intrigeret madordning og synlig rengøring som del af den pædagogiske praksis. Børnehaven Thomasmindeparken er beliggende i Åbybro by. Børnehaven er 12 år gammel og modtager børn fra Åbybro by og omegn, som må betegnes som værende et område med ressourcestærke familier. KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS ARBEJDSMETODER Den pædagogiske praksis og begrundelserne herfor Vi arbejder med afsæt i et ressource orienteret menneskesyn. Endvidere arbejder vi med afsæt i ( icdp ), læreplanstemaer og aftalestyring. PRAKTIKSTEDETS STRUKTUR OG ORGANISERING Vi er opdelt i 3 stuer, blå, grøn og rød stue, hvor børnegruppen er fra 3-6 år, dertil hører 2 primære pædagoger og øvrige ansatte. PRAKTIKSTEDETS LEDELSES- OG PERSONALESTRUKTUR Leder har den øverste beslutningskompetence og arbejder ud fra et anerkendende ledelsessyn. Personalestrukturen er leder, souschef, pædagoger, medhjælper, studerende og øvrige ansatte. INTERNT SAMARBEJDE Personalet har et tæt samarbejde også på tværs af stuerne, vi er en helhed, der hjælper og støtter hinanden, - Ingen er færdige før alle er færdige. Vi afholder personalemøder ca. 6 gange årligt, stuemøder hver anden uge, fredags orienteringsmøde i de uger, hvor der ikke er fastsat personalemøder, samt to årlige personaleudviklingsdage. EKSTERNT SAMARBEJDE Talepædagog, ergoterapeut, psykologer, rådgivere, skoler, dagplejer, børnepsyk. mm. ØVRIGE FORHOLD Ved ansættelse indhentes børneattest og der underskrives tavshedserklæring.

3 I øvrigt forventer vi stabilt fremmøde og at du som studerende i daglig praksis respekterer børnehavens værdigrundlag. UDDANNELSESPLAN Har praktikstedet flere afdelinger, som modtager studerende i praktik, udfyldes en uddannelsesplan for hver afd. SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet en stue og tilhørende børnegruppe, dog vil rotation forekomme, idet vi flytter os efter opgaven og det faktiske behov. FORVENTNINGER TIL DEN STUDERENDES FORUDSÆTNINGER Du skal udvise interesse for målgruppen og tage ansvar for egen læring. ARBEJDSPLAN FOR DEN STUDERENDE Du vil få tildelt arbejdsplan på forbesøgsdagene. Der vil under praktikforløbet kunne forekomme ændringer i arbejdsplanen. Vi forventer du møder stabilt og til tiden. Ved evt. fravær kontaktes leder eller souschef. ARRANGEMENTER, SOM DEN STUDERENDE SKAL DELTAGE I Du skal deltager i stuemøder, personalemøder, kursusdage og sociale arrangementer med børn og forældre som finder sted i din praktikperiode. Vi tilbyder dig: - støtte og vejledning i forhold til daglig praksis - kollegaer der er engageret i din uddannelse - feedback på din faglige tilgang til praksis TILBUD TIL DEN STUDERENDE

4 - mulighed for at omsætte teori til praksis, i forhold til børn, forældre og personale - rum til at være studerende - støtte i bevidstgørelse på egne styrke og udviklingsområder. - en personalegruppe, hvor bla. åbenhed, ærlighed, loyalitet og faglighed er i højsæde. - fast punkt på dagsordenen til personalemøder. - fastlagt vejledning og uddannet vejleder. - indblik i institutionens organisatoriske og økonomiske forhold samt institutionens eksterne samarbejdspartnere. FORBESØG FORBESØGETS TILRETTELÆGGELSE Vejleder og/eller leder modtager dig og giver intro. Eks. Rundvisning i børnehaven og info om huset. Samtale på andendagen med vejleder, med afsæt i dine udkast til læringsmålene, samt forhold der er relevant for dig og din kommende praktik. Du vil få udleveret arbejdsplan. Vi forventer du deltager sammenlagt 12 timer på forbesøgsdagene. PRAKTIKVEJLEDNING PRAKTIKVEJLEDERENS KVALIFIKATIONER OG FORUDSÆTNINGER Din praktikvejleder er pædagog med vejlederuddannelse og/ eller diplom i praktikvejledning. Endvidere vil du blive vejledt af de øvrige personaler i børnehaven inkl. leder. ORGANISERING AF PRAKTIKVEJLEDNING Der gives vejledning hver anden uge af 1,15 times varighed. Vejledningen vil primært tage afsæt i de i forvejen udarbejdede mål.. Du skal møde forberedt til hver vejledningstime, udarbejde dagsorden på forhånd samt skrive

5 referat efter hver vejledning. PRAKTIKDOKUMENTET Praktikdokumentet herunder læringsmålene ville være fast punkt på dagsorden for vejledningen. Der vil være løbende opfølgning på læringsmålene. ORGANISERING AF KONTAKTEN TIL UDDANNELSESINSTITUTIONEN Tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesinstitutionen Godkendelse af læringsmål jf. 15 stk. 2 I samarbejde med studerende, seminariet samt børnehaven vil læringsmålene godkendes til målgodkendelsesmødet. Hvis ikke de godkendes eller bliver delvist godkendt, vil vejleder og studerende skulle samarbejde omkring et nyt og revideret udkast af målene, som så kan godkendes. Status-udtalelse jf. 14, stk. 3 Status-udtalelse vil blive udarbejdet af praktikvejleder og godkendt af leder før indsendelse til seminariet. 2/3 besøg vil tage udgangspunkt i den studerendes læringsmål og hvor den studerende befinder sig i forhold til sine mål og fremtidig godkendelse af disse. Til mødet vil praktiklære, studerende og vejleder være tilstede og det forventes, at den studerende laver dagsorden før samtalen samt referat af mødet. Hvordan håndteres betænkelighed/bekymring i forhold til målopfyldelse Dette forgå i tæt samarbejde med vejleder og praktikansvarlige. Betænkelighed vil blive drøftet med den studerende og seminariet. Afsluttende evaluering og indstilling jf. 22 Pratikgodkendelses dokumentet vil blive udarbejdet af vejleder i samarbejde med leder.

6 LINJEFAG Hvilke linjefagsområder er der fokus på, og hvordan arbejdes der med dem? SUNDHED, KROP OG BEVÆGELSE Da vi er en friluftsbørnehave vil krop og bevægelse være en naturlig del af det pædagogiske rum. Sundhed kommer til udtryk via vores kostpolitik og madordning, hvor sundheden er det omdrejende punkt. Krop og bevægelse kommer endvidere til udtryk via svømmehold, boldspilshold, samt i andre pædagogiske forløb og aktiviteter. UDTRYK, MUSIK OG DRAMA Vi udtrykker os gennem kreative udfoldelser, der bliver synliggjort via udsmykning. Musik kommer til udtryk via musikhold, på samling og vores ugentlige fælles morgensang og spil dansk dagen. Drama kan være historiefortælling eller forestillinger på vores udendørs scene, hvor legen er omdrejningspunkt. Udtryk, musik og drama er ofte temaer på vores daglige samlinger. VÆRKSTED, NATUR OG TEKNIK Værksted er en integreret del af vores pædagogiske aktiviteter og produktet er en del af vores dokumentation. Natur og teknik er ofte indflettet i vores tilrettelagte temaer og dagens samling. Så alt i alt arbejder vi med alle linjefag på kryds og tværs, og de er også alle elementer i vores læreplanstemaer, som er vores grundsten i vores pædagogiske praksis. SPECIALISERING Inden for hvilke områder kan praktikstedet tilbyde specialiseringsmuligheder? Uddybes i skemaet vedr. specialiseringsmuligheder sidst i skabelonen BØRN OG UNGE MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER

7 1. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler Generelle CKF er for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis a) Vores pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion er jævnfør Jammerbugts sammenhængende børnepolitik, at varetage pasning/ udvikling af børn. b) Kulturen og samfundet har indflydelse på pædagogiske praksis. Vi justerer os løbende i forhold til såvel lovgivning og samfundets forventninger. c) Målgruppen er 3 til 6 årige. Pædagogisk praksis har afsæt i børnenes behov, udvikling og mål for læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets ressourcer, samt gruppen og dens muligheder for udvikling. d) Vores etik, værdier og menneskesyn kommer til udtryk gennem vores tilgang til praksis. Vi skaber tryghed, udvikler kompetencer, respektere forskellighed, skaber sammenhæng i barnets liv og hverdag, skaber god omgangstone, vi har fokus på opgaven (se venligst målsætning/værdigrundlag for yderliger) e) Vi synliggør og dokumenterer vores pædagogik via fotos, referater og produkter som udstilles, aftalestyring og hjemmeside. Via erfaringsopsamling fra den daglige praksis udvikles ny tilgang til barnet og den pædagogiske praksis. Dette gøres målrettet på personalemøder, udviklingsdage, stuemøder og via aftalestyring. 1. praktikperiode: Den pædagogiske relation a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer d) Magt og etik i relationer

8 Den studerende forventes, at arbejde med alle punkterne fra a til d, og med relationen som omdrejnings punkt! Du skal: - deltage aktivt i det pædagogiske arbejde. - forholde dig undrende og reflektere over praksis. - iagttage børn og beskrive disse mundtligt overfor vejleder for herigennem at øve dig i pædagogiske overvejelser. - sammen med din vejleder planlægge, gennemføre og evaluere forløb med en mindre gruppe børn. - være kontakt skabende i forhold til børn, forældre og personale. - løbende evaluere på din mål for praktikken. - reflektere over din egen måde at agere på i samspillet med andre. - reflektere over egne styrker og svagheder. - se dig selv som studerende og selv aktivt søge vejledning. Vi forventer, at du indgår i og udvikler betydningsfulde relationer til børnene, samt støtter børnenes evne til at etablere relationer. Du skal udvise personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder. 1. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis Du skal på forhånd sætte dig ind i børnehavens værdigrundlag, læringssyn, icdp og læreplanstemaer samt målgruppens særlige behov. Jævnfør vores hjemmeside. Du skal have fokus på at kombinere læringsmål med den daglige pædagogiske praksis. Indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer Gennem tilknytning til børnegruppe kan du medvirke til at udvikle og skabe relationer i børnegruppen ved at udvise initiativ og ved at følge barnets initiativ skal du tilrettelægge forløb og tiltag. Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer Du skal deltage i planlægning og gennemførelse af projekter/forløb og gennem aktiv deltagelse på stuemøder, p- møder osv. deltage i evaluering og kommende justeringer. Du skal medudvikle pædagogik praksis i henhold til

9 aftalestyring og i samarbejde med vejleder. Opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis Gennem dialog I vejledningstimerne og i den daglige dialog med vejleder eller andre pædagoger i huset. Demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder Du skal synliggøre din relations kompetencer i din tilgang til børnene,, du skal udvise initiativ i samvær med børnene og forældre. Du skal tage ansvar for vejledning og deltage aktivt på stuemøder, p-møder m.m. LITTERATUR Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 1. praktikperiode Inkluderende pædagogik. god praksis og gode praktikere : Bjørg Kjær Relationsarbejde i institution og skole : Karsten Hundeide ( icdp ) Udebogen : Ophelia Achton. Inklusion gennem pædagogisk relationsarbejde : Anne Linder. Litteraturen kan lånes af os og udleveres på forbesøgsdagene. Samt relevant litteratur for målgruppens udvikling.

10 2. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler Generelle CKF er for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis a) Vores pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion er jævnfør Jammerbugts sammenhængende børnepolitik, at varetage pasning/ udvikling af børn. b) Kulturen og samfundet har indflydelse på pædagogisk praksis. Vi justerer os løbende i forhold til såvel lovgivning og samfundets forventninger. c) Målgruppen er 3 til 6 årige. Pædagogisk praksis har afsæt i børnenes behov, udvikling og mål for læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets ressourcer, samt gruppen og dens muligheder for udvikling. d) Vores etik, værdier og menneskesyn kommer til udtryk gennem vores tilgang til praksis. Vi skaber tryghed, udvikler kompetencer, respektere forskellighed, skaber sammenhæng i barnets liv og hverdag, skaber god omgangstone, vi har focus på opgaven (se venligst målsætning/værdigrundlag for yderliger) e) Vi synliggør og dokumenterer vores pædagogik via fotoes, referater og produkter som udstilles, aftalestyring og hjemmeside. Via erfaringsopsamling fra den daglige praksis udvikles ny tilgang til barnet og den pædagogiske praksis. Dette gøres målrettet på personalemøder, udviklingsdage, stuemøder og via aftalestyring.

11 2. praktikperiode: Den pædagogiske institution a) Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende b) Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling c) Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår d) Praktikstedets organisation, kultur og ledelse e) Internt og eksternt samarbejde f) Magt og etik i den institutionelle ramme Den studerende forventes, at arbejde med alle punkterne fra a til f, og med relationen som omdrejnings punkt! Du skal: - indgå i personalesamarbejdet med åbenhed, ærlighed, faglighed og loyalitet. - være nærværende i dit arbejde med børnene. - deltage aktivt i personalesamarbejdet og deltage i pædagogiske diskussioner. - iagttage det enkelte barn og dets samspil med andre børn og voksne og sammen med din vejleder udarbejder handlingsforslag. - planlægge, gennemføre og evaluere forløb med en gruppe børn. - analysere praksisforløb og derved koble teori og praksis. - opnå forældrekontakt og øve dig i at formidle din pædagogiske praksis overfor en afgrænset gruppe af forældrene. - reflektere over egne handlinger og udvikling. - udvise situationsfornemmelse. - udvise overvejende forståelse for helheden i børnehaven pædagogisk, administrativ og organisatorisk. - udvise bevidsthed om betydningen af din rolle som model i forhold til børn og forældre. Vi forventer, at du, via vejledning, får indblik i nutidens institution og dennes betydning for samfundet, samt hvilken betydning den institutionelle omsorg, opdragelse og udvikling har for børnene. Leder og vejleder vil introducere dig i: - institutionens organisation, kultur og ledelse. - interne og eksterne samarbejdspartnere og evt. deltagelse i netværksmøder, forældresamtaler m.m. - begreberne etik og magt ud fra den institutionelle ramme, samt betydningen af disse for tilgang til praksis.

12 2. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde Ved på forhånd at sætte sig ind i vores afsæt for praksis jævnfør hjemmesiden, værdigrundlag, læringssyn, icdp og læreplanstemaer samt målgruppens særlige behov. Du skal have fokus på at kombinere læringsmål med den daglige pædagogiske praksis. Aktivt deltage i den pædagogiske daglige praksis og tilrettelægge forløb, aktiviteter eller udvikle ændringer til den daglige praksis. Deltage i udviklings- og forandringsprocesser Via egne projekter/forløb for praktikken og gennem aktiv deltagelse i stuemøder, p-møder osv, samt medudvikle vores fokuspunkter for pædagogik praksis i henhold til aftalestyring i samarbejde med vejleder. Du skal deltage aktivt i vores udvilkings og forandringsprocesser, i forhold til praksis. Du skal undre dig over praksis og komme med handleforslag til ny praksis. Planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer Du skal skabe forløb og aktiviteter med en gruppe børn, samt deltage aktivt i vores daglige tilrettelagte forløb og aktiviteter. Du skal dokumentere og evaluere dine forløb synligt og via dialog med vejleder og kollegaer. Dokumentere og formidle pædagogisk praksis Du skal dokumentere/formidler dine forløb og aktiviteter med billeder, tekst, video osv. hermed kan børn, forældre og kollegaer iagttage essensen af de pædagogiske aktiviteter. Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis Du skal under hele forløbet gennem tale og skrift udvise evne til at forholde dig etisk og kritisk reflekterende i forhold til egen praksis. Du vil kunne forvente passende forstyrrelser fra såvel vejleder, kollega og leder.

13 LITTERATUR Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 2. praktikperiode Inkluderende pædagogik. god praksis og gode praktikere : Bjørg Kjær Relationsarbejde i institution og skole : Karsten Hundeide ( icdp ) Udebogen : Ophelia Achton. Inklusion gennem pædagogisk relationsarbejde : Anne Linder. Litteraturen kan lånes af os og udleveres på forbesøgsdagene. Samt relevant litteratur for målgruppens udvikling. 3. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler Generelle CKF er for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis

14 a) Vores pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion er jævnfør Jammerbugts sammenhængende børnepolitik, at varetage pasning/ udvikling af børn. b) Kulturen og samfundet har indflydelse på pædagogiske praksis. Vi justerer os løbende i forhold til såvel lovgivning og samfundets forventninger. c) Målgruppen er 3 til 6 årige. Pædagogiske praksis har afsæt i børnenes behov, udvikling og mål for læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets ressourcer, samt gruppen og dens muligheder for udvikling. d) Vores etik, værdier og menneskesyn kommer til udtryk gennem vores tilgang til praksis. Vi skaber tryghed, udvikler kompetencer, respektere forskellighed, skaber sammenhæng i barnets liv og hverdag, skaber god omgangstone, vi har focus på opgaven (se venligst målsætning/værdigrundlag for yderliger) e) Vi synliggør og dokumenterer vores pædagogik via fotos, referater og produkter som udstilles, aftalestyring og hjemmeside. Via erfaringsopsamling fra den daglige praksis udvikles ny tilgang til barnet og den pædagogiske praksis. Dette gøres målrettet på personalemøder, udviklingsdage, stuemøder og via aftalestyring. 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession a) Professionens arbejdsområder og opgavefelt b) Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder c) Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, d) herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder e) Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces f) og professionens historiske og kulturelle udvikling g) Professionsbevidsthed og -identitet h) Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver

15 Vi forventer, at du kan: - iværksætte og gennemføre en udviklingsproces dvs. at du ved at observere det enkelte barn/gruppen - udarbejder og igangsætter en handleplan - iagttage det enkelte barn i dets samspil med andre børn og voksne og beskrive dette mundtlig/skriftligt overfor personalegruppen og evt. forældre. - være bevidst om din rolle som model for børnene og forældrene at du er en synlig voksen. - arbejde med at afklare dit menneskesyn, dine værdier, dit dannelsessyn og dine handlemåder. - udvise medansvar for børnehavens dagligdag både pædagogisk og praktisk og indgår i et aktivt og ligeværdigt samspil med personalet - rumme og lede en børnegruppe og kan bevare overblikket - deltage aktivt i samarbejdet med forældre, personale og eksterne samarbejdspartnere. - omsætte teoretisk indsigt til praksis - er i stand til at forholde dig til børnehavens vilkår og problemstillinger, personalemæssige relationer og de konflikter, som samspillet kan medføre. - reflektere over din egen rolle i de forskellige relationer, du indgår i og at du forholder dig til konflikter og løsningsmodeller. - ansvarlig for at hele personalegruppen bliver orienteret om dit uddannelsesforløb. - dit pædagogiske arbejde viser en kobling af teori og praksis. Vi forventer pædagogisk profession på højt niveau. Hvilket indebærer: - at du kan tilføre os viden - kan gøre brug af terminologier såsom icdp, screening, læringssyn, dannelsessyn, menneskesyn og inddrage disse fagudtryk i praksis og handling. - At du har eller i løbet at de første måneder har din pædagogiske identitet på plads og ved hvad faget indeholder. - At vi midtvejs i forløbet kan se dig som kommende kollega. 3. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession Du formår at beherske den pædagogiske praksis: Handler aktivt og skaber udvikling og fornyelse ex. aktiviteter, tilrettelæggelse af hverdagen, støtte til det enkelte barns generelle udvikling. samt udviser kompetencer i samarbejdet med forældrene og kollegaer. Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov

16 Med afsæt i læringssyn og læreplanstemaerne og med icdp som tilgang til børnegruppen, skal du tilgodese en given børnegruppes specifikke behov og iværksætte et længerevarende forløb, eks. med afsæt i motorik, sprog eller relation. Forløbet skal du integrere i din øvrige praksis. Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt Du skal mundtlig eller skriftligt dokumentere hvilke læreplanstemaer du gennem din praksis har i spil, og hvordan læringssyn og icdp kommer til udtryk i din praksis, - såvel i din generelle praksis og i dine tilrettelagt forløb. Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder Du skal udvise refleksive færdigheder, og med afsæt i disse begrunde dine valg af handling. Du skal kunne begrunde valg af metode og ex. evaluerings metoder med afsæt i et videnskabs teoretisk perspektiv. Redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling Vi forventer, at det afspejler sig i din tilgang til børn, forældre og kollegaer. At du gennem handling, skrift og tale synliggør din proces og udvikling. LITTERATUR Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 3. praktikperiode Inkluderende pædagogik. god praksis og gode praktikere : Bjørg Kjær Relationsarbejde i institution og skole : Karsten Hundeide ( icdp ) Udebogen : Ophelia Achton. Inklusion gennem pædagogisk relationsarbejde : Anne Linder. Litteraturen kan lånes af os og udleveres på forbesøgsdagene. Samt relevant litteratur for målgruppens udvikling. PRAKTIKSTEDETS SPECIALISERINGSMULIGHEDER

17 BØRN OG UNGE Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er for specialiserings-området, Børn og unge, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser Vi forventer, din professionalisme i forhold til dette felt og, at du har en velvillighed til at skabe og danne pædagogik, som understøtter børnenes udvikling på alle felter. Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår Vi forventer, at den studerende besidder viden omkring vores målgruppe og deres livsbetingelser i vores samfund idag, samt den generelle trivsel og udvikling og kan skabe focus og forandring i forhold til evt. omsorgssvigt. Det vil sige, at den studerende kan handle i praksis i forhold til ovenstående og implementere dette. Inklusion og eksklusion At den studerende har forståelse for og kan handle aktivt ud fra inklusion og eksklusion i forhold til sig selv, målgruppen eller kollegaer og samarbejdspartner. Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter At den studerende har viden om børne- og ungekultur og kan tilrettelægge leg, aktiviteter, forløb ud fra eksempelvis læreplanstemaerne, et specifik udviklingsfelt m.m. Brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner At den studerende kan vejlede forældre i forhold til pædagogiske overvejelser omkring barnet, samt samarbejde med andre pædagogisk fagpersoner og inddrage deres viden i den pædagogiske praksis. Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats At den studerende kan tage hånd om udsatte børn, og skabe udviklende pædagogisk støtte og indsats i forhold til børn med særlige behov via tilrettelagt aktiviteter, forløb eller daglig pædagogisk praksis. Forebyggende arbejde og interventionsformer At den studerende handler aktivt i forhold til forebyggende arbejde og interventionsformer i den daglige praksis. Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende At den studerende har indblik og forståelse for diverse love, regler og konvertioner som har betydning for vores målgruppe. Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud At den studerende kan integrere og arbejde ud fra pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i forhold til det daglige pædagogiske arbejde.

18 Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole At den studerende kan følge overgangen fra børnehave til skole og eventuelt. være en del af ældstegruppeforløbet.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

BESKRIVELSE AF INSTITUTION

BESKRIVELSE AF INSTITUTION BESKRIVELSE AF INSTITUTION SFO VULKANEN ØSTERMARKSKOLEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Østermarken 22 A 9600 Aars 9966 8866(67) Leder: Jan Høst jhh@vesthimmerland.dk Souschef: Lauri

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN 2013 BØRNEHUSET BIERSTED Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk 1 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED:

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED: Praktikstedsbeskrivelse Hjallerup Børnehave Inst. nr. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED: Institutionens navn: Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse Hjemmeside Institutionstype/foranstaltning Antal børn/unge/voksne

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn /

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Langbrokrovej Langbrokrovej 1 9310 Vodskov Tlf.: 96385200 Mail: JTL-aeh@aalborg.dk INSTITUTIONSTYPE

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Institution

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Kastanieparken Kastanieparken 58 9362 Gandrup Tlf.: 98 25 85 85 Mail: mekv-aeh@aalborg.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse. Mou skolefritidsordning Ny Høstemarksvej 7, Mou 9230 Storvorde Tlf. nr.: 98311607 / 96771920 Mail-adresse.:

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Institutionstype/ foranstaltning: Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger Troldehøjen er en af Daginstitutionen Virklunds 2 dagtilbud. Troldehøjen

Læs mere

Praktikstedbeskrivelse

Praktikstedbeskrivelse Praktikstedbeskrivelse BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN SFO SØHULEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mastrupvej 75 9530 Støvring 99888211 (Spor A) 99888212 (Spor B)

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 27. september 2010 Udfyldt af praktikstedet den: Revideret den: Beskrivelse af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Børnenes hus Lærkereden ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE L.P. Houmøllersvej 19 9900 Frederikshavn 40 42 30 23 laerkereden@frederikshavn.dk

Læs mere

Børnehaven Tirsdalen

Børnehaven Tirsdalen Børnehaven Tirsdalen Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august

Læs mere

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende 1 Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af institutionen 2. Uddannelsesinstitution 3. Praktikken Forbesøg Praktikstart Læringsmål Forventninger, krav

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Daginstitutionen Skovbrynet Skovbrynet Kolding

Daginstitutionen Skovbrynet Skovbrynet Kolding SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 01, august 2013 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Vestervang Fritidshjem Dannebrogsgade 47 1660 København V 21 52 20 60 fh@vestervangfrit.dk www.vestervangfrit.dk

Vestervang Fritidshjem Dannebrogsgade 47 1660 København V 21 52 20 60 fh@vestervangfrit.dk www.vestervangfrit.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: 35-566 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Vestervang Fritidshjem

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17.

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Børnehuset Delfinen Institutionens navn. Hellerupvej 18 Adresse. 2900 Hellerup Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet

Beskrivelse af praktikstedet Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDETS NAVN: ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. HJEMMESIDE Botilbuddet Henning Smihtsvej Henning Smihtsvej 7 9000 Aalborg 99316995/99316996 http://www.aalborgkommune.dk/borger/voksne/handicap/

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Institutionens E-mailadr.: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Idavang H.C. Ørstedsvej 1 7800

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere