Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne."

Transkript

1 Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven Alarmsystemer Serviceloven Fastholdelse m.v. - herunder hygiejne Serviceloven 126/126a Tilbageholdelse i boligen Serviceloven Anvendelse af stofseler Serviceloven Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Serviceloven Optagelse i særlige botilbud ved passivitet Serviceloven 129 stk Flytning mellem botilbud - Serviceloven 129 stk Adresser Side 1 af 12

2 1. Generelle forholdsregler Serviceloven Lovgrundlag: Serviceloven 82 og Bekendtgørelse nr. 732 af 29. juni 2012 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagelsespligt i boligformer efter serviceloven. Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper. Servicelovens gælder for personer med fagligt dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig hjælp, praktisk hjælp og socialpædagogisk bistand eller aktiverende tilbud og som ikke samtykker ved aktiv modstand eller passivitet. Generelle betingelser 124: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand Alle muligheder for at opnå borgerens frivillige medvirken skal være forsøgt Magtanvendelsen skal foregå ved den mindst indgribende metode. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt med stor hensyntagen til borgeren Forudgående beslutning om magtanvendelse: Der skal ved anvendelse af 125, 126a, 127og 128 foreligge en forhåndsbeslutning om, at magtanvendelse kan blive konkret nødvendig. Forhåndsbeslutninger bygger på følgende grundlag: Ansøgningsskema 1 (bilag 1) udfyldes af nærmeste leder af området omkring den påtænkte magtanvendelse Redegørelse for tidligere handlinger iværksat for at forebygge magt = socialpædagogisk handleplan Beskrivelse at tryghedsskabende initiativer Præcis beskrivelse af hvilke forhold, som forhåndsbeslutningen skal vedrøre Forhåndsbeslutningen er ikke hjemmel til at anvende magt. Kun en konkret situation kan afstedkomme, at magtanvendelsen finder sted. Forhåndsbeslutningen: Demenskonsulent træffer forhåndsbeslutningen, som sendes til borgeren og i kopi til plejeområdet til borgerens mappe. Gruppelederen er ansvarlig for at pårørende og evt. værge informeret om beslutningen. Side 2 af 12

3 Indberetning: Alle former for magtanvendelse skal indberettes på et særligt skema efter følgende procedure: Find rette skema: skema 1 ved godkendt magtanvendelse, skema 2 ved akut magtanvendelse. Skemaet udfyldes straks og sendes senest på 3. dagen efter hændelsen. Skemaet bearbejdes af den medarbejder, der har iværksat indgrebet sammen med nærmeste leder. Skemaet sendes til demenskonsulenten. Kopi af skemaet opbevares i borgerens dokumentationsmappe På baggrund af indberetningen vurderer demenskonsulenten, om der er behov for yderligere opfølgning. Socialpædagogisk handleplan for borgeren udarbejdes af kontaktperson og nærmeste leder for at sikre opfølgning på hændelsen. Handleplanen skal indeholde: 1) Formålet med indsatsen 2) Hvilken indsats var nødvendig for at opnå formålet 3) Den forventede varighed af indsatsen og muligheden for at anvende mindre indgribende foranstaltninger 4) Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Side 3 af 12

4 2. Alarmsystemer Serviceloven 125 Omfatter: Alarmer, som registrerer den enkeltes udgang fra boligen, som brikker, armbånd og lign. Udstyr, til at opspore én person, der har forladt boligen (GPS) Omfatter ikke: Trædemåtter og sengevagter kan bevilges som hjælpemiddel 112 som en del af omsorgspligten, hvis borgeren ikke modsætter sig. Brug af disse kræver ikke registrering på skema. Kontinuerlig videoovervågning, babyalarmer og rumfølere er ikke tilladt. Betingelser for brug: Der skal være reel og begrundet risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for væsentlig personskade ved at forlade boligen. Handlinger ved anvendelse: Borgere med demens, som ikke modsætter sig anvendelsen: Chip og GPS kan bevilliges ved henvendelse til demenskonsulent. Der kræves ikke ansøgning og afgørelse. Bevilling er tidsubegrænset, men anvendelsen skal evalueres løbende. Borgere med demens, som modsætter sig anvendelsen, og borgere med andre diagnoser herunder udviklingshæmmede: Ansøgning 1 udfyldes (se bilag 1) og tilsendes demenskonsulenten inkl. den socialpædagogiske handleplan. Demenskonsulenten træffer en afgørelse og informerer plejeområdet og borgeren. Magtanvendelsen skal revurderes senest efter 8 måneder. Side 4 af 12

5 3. Fastholdelse Serviceloven 126 Omfatter: Fastholde borgeren eller føre borgeren til et andet opholdsrum akut handling Betingelser for brug: Akutte situationer, hvor der er reel og begrundet risiko for at borgeren udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade Væsentlig personskade defineres som: Brækkede lemmer, hjernerystelse/kraniebrud, tabte eller løse tænder, snitsår og kvæstelse ved grove slag eller brug af instrumenter, forgiftning, forbrænding og bid. Magtanvendelsen skal ledsages af tryghedsskabende initiativer (kontakt, omsorg, afledning, hygge ) Det er ikke tilladt at bruge førergreb, slag og spark. Personen må ikke låses inde i et andet lokale. (= frihedsberøvelse ) Fastholdelse er ikke fastspænding. Handlinger ved anvendelse: Hændelsen indberettes senest dagen efter på skema 2 og tilsendes demenskonsulenten senest på 3. dagen efter handlingen. Der udarbejdes social-pædagogisk handleplan. 4. Fastholdelse i hygiejnesituationer Serviceloven 126a Omfatter: Fastholde borgeren for at udøve omsorgspligten i personlige hygiejne-situationer. Indgrebet kan anvendes i 3 måneder og maksimalt anvendes i 6 måneder med en forlængelse efter 3 måneder. 1. Barbering 2. Hårvask, badning og tøjskift 3. Klipning af hår og negle 4. Skiftning af bleer og bind 5. Pleje af hud 6. Fjernelse af madrester i kind og mundhule 7. Tandbørstning Hvis borgerens psykiske funktionsevne nedsættes i perioden, kan der udarbejdes ny ansøgning efter de 6 måneder. Betingelser for brug: Anvendelse kan kun ske, når det er absolut nødvendig for at udøve omsorgspligten i de Side 5 af 12

6 personlige hygiejnesituationer. Der må ikke anvendes hjælpemidler til fastholdelsen og intensiteten må ikke få karakter af et legemligt overgreb. Handlinger ved anvendelse: Anvendelse af fastholdelse i hygiejnesituationer kræver forudgående tilladelse. Ansøgning 1 udfyldes (se bilag 1) og tilsendes demenskonsulenten inkl. den socialpædagogiske handleplan. Demenskonsulenten træffer en afgørelse og informerer plejeområdet og borgeren. Alle godkendte tilfælde af anvendelse af magt i hygiejnesituationer skal indberettes på skema 1 (bilag 3) af de medarbejdere, som er involverede og sendes dagen efter hændelsen tilsendes demenskonsulenten. Magtanvendelsen skal revurderes senest efter 3 måneder. Akutte tilfælde af fastholdelse i hygiejnesituationer skal indberettes senest dagen efter på skema 2 af de medarbejdere, som er involverede og tilsendes demenskonsulenten senest på 3. dagen efter hændelsen. Omfatter: 5. Tilbageholdelse i boligen Serviceloven 127 Fastholdelse af en borger for at forhindre denne i at forlade boligen Fastholde for at føre borgeren tilbage til boligen. Betingelser for brug: Det kræves, at der er nærliggende risiko for, at borgeren udsætter sig selv eller andre for væsentlig personskade, som for eksempel: Påkørsel af bil, tog eller bus Falde i søer og havebassiner Falde ned fra broer Få forfrysninger. Borgeren må ikke låses inde (= frihedsberøvelse) Handlinger ved anvendelse: Anvendelse af tilbageholdelse kræver forudgående tilladelse. Side 6 af 12

7 Ansøgning 1 udfyldes (se bilag 1) og tilsendes demenskonsulenten inkl. den socialpædagogiske handleplan. Demenskonsulenten træffer en afgørelse og informerer plejeområdet og borgeren. Alle godkendte tilfælde af anvendelse af magt ved tilbageholdelse skal indberettes på skema 1 af de medarbejdere, som er involverede og sendes dagen efter hændelsen tilsendes demenskonsulenten. Magtanvendelsen skal revurderes senest efter 8 måneder. Akutte tilfælde af tilbageholdelse skal indberettes senest dagen efter på skema 2 af de medarbejdere, som er involverede og tilsendes demenskonsulenten senest på 3.dagen efter hændelsen. Advokatbistand: Kommunen skal beskikke og betale for advokatbistand til borgeren under sagen ( 132), hvis borgeren modsætter sig anvendelse. Side 7 af 12

8 6. Anvendelse af Stofseler Serviceloven 128 Omfatter: Fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel så som seng, stol eller toilet udelukkende for at hindre fald eller skader. Der skal være væsentlig risiko for personskade, som eks. brækkede lemmer, kraniebrud, udslåede tænder. Omfatter ikke: Mindre forstuvning er ikke væsentlig personskade. Bløde handsker, hjelme m.v. der bruges mod selvdestruktiv adfærd er omfattet af omsorgspligten, og er ikke tvang. Skal ikke indberettes. Bord foran en kørestol kan betragtes som et hjælpemiddel under omsorgspligten, når borgeren ikke modsætter sig. Fastspænding må ikke bruges for at forhindre personen i at gå eller på anden måde begrænse personens mobilitet fx ved utryghed, aggressivitet, hvileløs omvandring og træthed. Fiksering for at berolige er ikke lovligt indenfor det sociale område. Handlinger ved anvendelse: Anvendelse af stofseler kræver forudgående tilladelse. Borgeren skal under anvendelsen tilses minimum hver ½ time dette skal dokumenteres i journalen. Ansøgning 1 udfyldes (se bilag 1) og tilsendes demenskonsulenten inkl. den socialpædagogiske handleplan. Demenskonsulenten træffer en afgørelse og informerer plejeområdet og borgeren. Alle godkendte tilfælde af anvendelse af stofseler skal senest dagen efter indberettes på skema 1 af de medarbejdere, som er involverede og senest på 3. dagen efter hændelsen tilsendes demenskonsulenten. Hver gang stofselen anvendes skal bilag 3 udfyldes. Dette skema skal sendes til demens konsulenten senest hver 30. dag. Demenskonsulenten scanner skemaet ind i csc-omsorg, som dokumentation. Magtanvendelsen skal revurderes senest efter 18 måneder. Side 8 af 12

9 7.Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Serviceloven 129 Ved enhver anvendelse af 129 skal det sikres, at borgeren er tildelt en værge efter værgemålsloven via Statsforvaltningen. Efter henvendelse fra kommunen kan Statsforvaltningen træffe afgørelse om, at en borger optages i et særligt botilbud, når: Det er absolut påkrævet, for at pågældende kan få den nødvendige hjælp Hjælpen ikke kan gennemføres i borgerens hidtidige bolig eks. glemmer at tage livsvigtig medicin, sætter ild til boligen, forgiftning af egen mad, vil ikke lukke plejepersonale ind. Borgeren ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger Borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade Det skal indgå i vurderingen om ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den pågældende. Advokatbistand: Kommunen skal sørge for advokatbistand til borgeren under sagen ( 132). Advokaten skal være godkendt af Statsforvaltningen. Handlinger: Ansøgning 2 udfyldes Ansøgningen udarbejdes af demenskonsulenten i samarbejde med alle involverede i kommunen Al tilgængelig dokumentation vedlægges Det er af højeste vigtighed med god og skarp dokumentation i disse sager. Kommunen beskikker og betaler for en advokat godkendt af Statsforvaltningen samtidig med, at der altid søges om en værge. Ansøgningen tilsendes Afdelingschefen, som videresender til Statsforvaltningen, som skal træffe en afgørelse før en flytning kan foregå. Afgørelsen træffes Statsforvaltningen senest 2 uger efter modtagelsen. Demenskonsulenten er tovholder og formidler kontakten til advokat, Statsforvaltningen samt kontakten til de pårørende. Indberetning: Flytningen indberettes på skema 3 og tilsendes demenskonsulenten med udgangen af den måned, hvor flytningen har fundet sted. Side 9 af 12

10 8. Optagelse i særlige botilbud særregel Serviceloven 129 stk. 2 Ved enhver anvendelse af 129 skal det sikres, at borgeren er tildelt en værge efter værgemålsloven via Statsforvaltningen. Særlig bestemmelse for borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne herunder demens, der: Ikke modsætter sig flytning Mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning Den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende (lægelig dokumentation skal foreligge) Kommunen kan træffe afgørelse om flytning udenom Statsforvaltningen, hvis afgørelsen godkendes af borgerens værge i situationer hvor: Ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp Omsorgsmæssigt mest hensigtsmæssigt for borgeren Advokatbistand: Der skal ikke beskikkes en advokat Hvis værgen ikke godkender indstillingen, videregives afgørelsen til Statsforvaltningen Handlinger: Ansøgning 2 udfyldes (bilag 2) Ansøgningen udarbejdes af demenskonsulenten Demenskonsulenten indhenter godkendelse af værgen Skemaet tilsendes afdelingschefen Afdelingschefen træffer afgørelsen Demenskonsulenten er tovholder samt bindeled til de pårørende. Indberetning: Flytningen indberettes på skema 3 og tilsendes demenskonsulenten med udgangen af den måned, hvor flytningen har fundet sted. Side 10 af 12

11 9. Flytning mellem botilbud uden samtykke Serviceloven 129 stk. 3 Ved enhver anvendelse af 129 skal det sikres, at borgeren er tildelt en værge efter værgemålsloven via statsforvaltningen. Omfatter: Borgere, som tidligere er indflyttet i plejebolig efter 129, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, hvis det skønnes af være i den pågældendes interesse herunder af hensyn for mulighederne for at den pågældende kan bevare sin tilknytning til sine pårørende. Handlinger: Ansøgning 2 udfyldes (bilag 2) Ansøgningen udarbejdes af demenskonsulenten i samarbejde med de involverede i kommunen Skemaet tilsendes Afdelingschefen, som videresender til Statsforvaltningen Statsforvaltningen skal afgøre en ansøgning før en flytning kan foregå. Afgørelsen træffes af Statsforvaltningen senest 2 uger efter modtagelsen. Demenskonsulenten er tovholder og formidler kontakten til advokat, Statsforvaltningen og er bindeled til de pårørende. Indberetning: Flytningen indberettes på skema 3 og tilsendes demenskonsulenten med udgangen af den måned, hvor flytningen har fundet sted. Side 11 af 12

12 10. Adresser Social- Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K Fax Hjemmeside: Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Tlf Hjemmeside: Bilag: Bilag 1. Ansøgningsskema 1 Bilag 2. Ansøgningsskema 2 Bilag 3. Registrering af anvendelse af blød stofsele Skema 1. Indberetningsskema 1 Skema 2. Indberetningsskema 2 Skema 3. Indberetningsskema 3 Erstatter procedure af: 05/ /2013 Udarbejdet af: Bente Lauridsen/Peter Vonsild/Rene Vejby Kierch Denne udgave er lagt på og gældende fra: Revideret af: Bente Lauridsen, Bente Lauridsen, Procedureudvalget Acadre nr. 09/24484 Side 12 af 12

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

Forebyggelse af magtanvendelse

Forebyggelse af magtanvendelse Forebyggelse af magtanvendelse FOA -Fag og Arbejde Dansk Sygeplejeråd FOA Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd håber med denne publikation at inspirere til at sætte forebyggelse af magtanvendelse på dagsordenen

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere