Dansk og biologi. Dansk og biologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk og biologi. Dansk og biologi"

Transkript

1 Dansk og biologi ~ Alkohol og Tom Kristensens Hærværk Der ønskes en analyse og fortolkning af Tom Kristensen: Hærværk (1930) med særligt henblik på at undersøge alkohols betydning for hovedpersonens personlighed, udvikling, livssyn og relationer til andre mennesker. Der ønskes en gennemgang af alkohols opbygning, optagelse og omsætning i kroppen. Derudover ønskes en diskussion af, hvordan alkohol påvirker krop og psyke både under akut alkoholindtag og efter langvarigt alkohol misbrug. Afslutningsvis ønskes en vurdering af, om skildringen af Jastraus' alkoholforbrug og adfærd er realistisk. Dansk og biologi.ii, Der ønskes en analyse og fortolkning af Bent Vinn Nielsen: En bedre verden (2004) med særligt fokus på hovedpersonens psykiske tilstand og udvikling. Bogens komposition og skriveprocessens betydning for hovedpersonen skal kommenteres i analysen. Gør dernæst rede for symptomer på stress og for årsager til udvikling af stress. Forklar herunder fysiologiske ændringer, der sker i hjernen. Analyser og forklar mulige konsekvenser af langvarig stress samt behandlingsmuligheder og effekten af disse. Diskuter hvorvidt udvikling af stress kan forebygges. Endelig ønskes en diskussion af, om bogens tegner et realistisk portræt af en stressramt person. Dansk og biologi Genteknologi Der ønskes en redegørelse for hvordan genteknologi med fokus på kloning kan bruges til behandling og forebyggelse idag. Der ønskes desuden en analyse og fortolkning af Svend Aage Madsen: Genspejlet med særligt henblik på romanens syn på genetik og kloning. Endelig ønskes en diskussion af, om bogen er realistisk og dens skildring af genetik og kloning svarer til en naturvidenskabelig forståelse af fænomenerne. Desuden ønskes en vurdering af de etiske rammer der er for genteknologi. Engelsk og biologi Opgavetitel: Klimapolitik i USA Gør kort rede for den klimaforandring der menes at hænge sammen med den øgede CO 2 udledning globalt. Forklar de effekter global opvarmning kan have på økosystemer, med specielt fokus på isbjørnenes livsbetingelser. Kom herunder ind på de økologiske aspekter af isbjørnes overlevelse. Analyser miljøorganisationers hjemmesider (WWF, Greenpeace) med henblik på, hvordan de appelerer til borgerne.

2 Diskuter hvorvidt de miljøråd miljøorganisationerne kommer med, vil kunne nå ud og have en effekt. Engelsk og biologi Savant-syndrom Daniel Tammet har en ganske særlig hukommelse. Forklar, hvordan man mener, at hjernen gemmer informationer hos normale voksne og diskuter mulige neurologiske årsager til udviklingen af Savante evner. Giv desuden forslag til yderligere neurologiske undersøgelser af Daniel Tammet. Ydermere ønskes en analyse og fortolkning af Daniel Tammets selvbiografiske bog "Born on a Blue Day" med særligt fokus på skildringen af hans sygdom, de faktorer, der har været med til at forme ham til den person, han er nu, og i hvor høj grad bogen kan anses for at være en troværdig fortælling. Der ønskes en diskussion af, hvordan Daniel Tammet oplever at blive opfattet af andre - enten som en person med særlige evner eller en person med hjerneskade. Den vedlagte artikel skal inddrages. Larsen (2006): "Idiot Savant - den skæve intelligens". ViPU Viden 8./2/ Fransk og Biologi Sygdomme Gør rede for hvordan appetitreguleringen fungerer hos mennesker og forklar hvilke fysiologiske forandringer længerevarende negativ energiballance medfører. Lav en sammenlignende analyse og fortolkning af Olivier Adams roman Je vais bien, ne t en fais pas og filmen af samme navn med henblik på en afdækning af hovedpersonen Claires spiseproblemer og årsagerne til disse, herunder hvilken behandling hun modtager. Andre tekster kan inddrages til perspektivering af problemet. Beskriv og analyser principperne i behandling af spisevægring. Beskriv kort udviklingen i forekomsten af spisevægring i Danmark og diskuter med udgangspunkt i Je vais bien, ne t en fais pas årsagerne til denne udvikling. Fysik og biologi Opgavetitel. Fritidsdykning og gaslove Redegør for de gaslove, der er relevante for dykning, og for de fysiologiske problemer ændringerne i gassers partialtryk kan medføre for fritidsdykkere. Forklar sammenhængen mellem gaslovene og de fysiologiske fænomener: Trykfaldssyge, nitrogennarkose, carbonmonoxidforgiftning, oxygenforgiftning og de gængse behandlinger af disse gasrelaterede problemer. Diskuter og forklar følgende dykkerråd (citeret fra "PADI Adventures in Diving - Udvidet kursus i fritidsdykning" ISBN ): (1991) Du må gerne selv finde og diskutere flere råd. s. 79: "Behandling af dykkere, der viser tegn på trykfaldssyge... Det første du skal gøre er at give patienten oxygen.:. Selvom trykfaldssyge behandles ved, at patienten udsættes for tryk igen i et trykkammer, er det vigtigt

3 at være klar over, at patienten ikke kan behandles ved at lade ham gå under vand igen. Emne for studieretningsprojekt: Opgaveomfang: sider Den engelske koleraepidemi Giv på grundlag af historisk fremstilling og kildemateriale en redegørelse for konstruktionen og betydningen af det avancerede kloaksystem i London i forbindelse med den store koleraepidemi midt i 1800-tallet. Giv endvidere en biologisk udredning af forløbet af en kolerainfektion - herunder immunforsvarets reaktion samt en uddybende forklaring på, hvorfor og hvordan kolera kan fremkalde diarre hos den inficerede. Perspektiver til nutidige forekomster af koleraepidemier og forklar. hvordan kolera kan behandles i dag. Narkotika/euforiserende stoffer igennem tiden og i forskellige kulturer Giv på grundlag af historisk fremstilling og kildemateriale en redegørelse for euforiserende stoffers historie med særligt henblik på indianerne i Sydamerika. Din redegørelse skal indeholde kildekritik. Med udgangspunkt i ovenstående redegørelse, skal du forklare, hvordan et eller flere af de euforiserende stoffer påvirker Central Nervesystemet (CNS) og fremstille en skitse til et lille forsøg, der kan belyse et af stoffernes virkning på kroppen. Skitsen må indeholde argumentation for den valgte metode og en kritisk stillingtagen til de forventede resultater. Diskuter årsagen til afhængighed af de valgte euforiserende stoffer Bilag: "Afhængighed af rusmidler - disposition eller konsekvens?" Mads U. Pedersen Opdagelsesrejser og sygdomme (specielt kopper) Giv en redegørelse for den spanske erobring af aztekerriget omkring 1520 og for, hvilke motiver spanierne havde. I den forbindelse ønskes en kildekritisk analyse af vedlagte uddrag af teksterne Bernardinho de Sahagun: "Mexicos fald", side og af Bartolorne de las Casas: "Indianermassakren, side og Foretag en biologisk udredning af forløbet af en koppeinfektion og forklar. hvorfor sygdommen havde så alvorlige konsekvenser for indianerne. Diskuter, hvorfor kopper idag kan betragtet som udryddet, samt hvorfor der stadig forskes i

4 koppevaccine. Diskuter nogle af de umiddelbare konsekvenser af den spanske erobring. Vurder sygdommes, især koppers, betydning for spaniernes erobring og sammenhængen med andre faktorer, der havde betydning for deres succes. Cancerforskning i Det tredje Riges regi. Redegør for hvordan cancer udvikles, samt hvilke parametre der er med til at fremme udviklingen af et cancerforløb med fokus på lungecancer. Din redegørelse skal tage sit udgangspunkt i videnskabelig forskning i Det tredie Rige. Til belysning heraf skal du forholde dig til historisk fremstilling og kildemateriale. Diskuter og vurder, hvilken betydning Det tredie Riges cancerforskning har haft for nutidens viden om cancer samt, om datidens kampagner om et sundere liv kan bruges med nutidens viden. Operationer og operationshygiejne gennem tiden (fokus på l800-tallet) Redegør for behovet for god hygiegne under operationer med fokus på infektionssygdomme. Idet du tager udgangspunkt i lægekunstens hhv. medicinens historie, skal du give en fremstilling af hygiejne i forbindelse med operationer med focus på I800-tallet. Operationshygiejnen skal endvidere belyses af historisk kildemateriale i form af billeder og/eller skriftlige kilder. Analyser og vurder hvilke uhensigtsmæssige operationsmetoder der blev brugt i 1800 tallet. Herunder inddrages betydningen af samtidens viden om operationshygiejne. Afslutningsvis ønskes en perspektivering til nutidens problemstillinger omkring operationer. Opgavetitel: Diskuter og vurder i hvilken grad fysisk aktivitet kan anvendes til forebyggelse og behandling af type II Diabetes hos børn. Hvilke former for fysisk træning egner sig bedst -lav en træningsanbefaling. Giv en kort beskrivelse af type II diabetes. Forklar hvordan type II diabetes diagnosticeres og angiv mulige årsager til, at antallet af børn, der vikler type II diabetes stiger. Forklar (på celleniveau) hvordan insulin virker under normale forhold (i hvile) og under fysisk aktivitet.

5 Opgavetitel: Gør rede for dannelsen af de røde blodceller i kroppen, herunder den hormonelle regulering. Forklar i forlængelse heraf, hvilke former for doping der kan anvendes indenfor langdistance-cykling. Beskriv den bioteknologiske fremstilling af EPO, under indragelse af proteinsyntesen. Forklar også, hvordan man kan teste for misbrug af EPO. Dikuter centrale etiske problemstillinger i den aktuelle doping-debat. Og vurder såvel korttids- som langtidseffekter ved brugen af EPO som præstationsfremmende middel i sport. Opgaveformulering : Med udgangspunkt i en case, som du selv opstiller, udarbejdes et fysisk træningsprogram med henblik på forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme. Der skal indgå en analyse af øvelsesvalg set i relation til sygdommen. Gør rede for hjertet og blodkredsløbets opbygning og funktion. Giv endvidere eksempler på hjerteog karsygdomme og de biologiske mekanismer bag sygdommene. Afslutningsvis ønskes en vurdering af fordele og ulemper ved fysisk træning og andre behandlingsformer set i forhold til patienter med hjertekarsygdomme. Kom evt. her ind på konceptet "Motion på recept". Opgaveformulering Gør rede for forskellige træningsformer og diskuter hvilken rolle fysisk aktivitet spiller for forebyggelse af åreforkalkning. Med udgangspunkt i en kort gennemgang af kredsløbets opbygning og funktion ønskes en redegørelse for åreforkalkning (Aterosklerose). Herunder hvordan lidelsen kan afhjælpes eller lindres. Gør på en faglig baggrund rede for de officielle kostråd og diskuter på baggrund af nyeste viden kostens rolle for udvikling af åreforkalkning. Given kort vurdering af hvordan vi i fremtiden bedst kan reducere forekomsten af åreforkalkning. Muskeltræthed i forhold til træning og restitution Gør kort rede for skeletmuskulaturens evne til at omsætte en nerveimpuls via den motoriske enhed til mekanisk arbejde. Undersøg hvorfor muskeltræthed kan opstå under arbejde, idet du inddrager teorierne om natriumkalium-pumpen og mælkesyreproduktionen. Diskuter kosten, væsken og restitutionens indflydelse på den fysiske præstationsevne set i forhold til udholdenhedssport. Opgaveformulering

6 Redegør for musklers opbygning og funktion og gennemgå forskellige muskeltræningsformer. Redegør for de energigivende stoffers funktion i kroppen og diskuter hvad en bodybuilder typisk spiser set i relation til de officielle kostråd fra Sundhedsstyrelsen. Diskuter hvordan en bodybuilder typisk sammensætter sit træningsprogram og kostprogram i den muskelopbyggende træning (body building) og vurder om der er særlige sundhedsmæssige problematikker forbundet derved. Matematik og biologi Søforurening Giv en oversigt over hvilke stoffer der typisk forurener vores søer og hvorfra forureningen stammer. Diskuter hvilken effekt disse stoffer har på økosystemet i søeme. Gå i detaljer med fosfors rolle i en søforurening. Diskuter hvilken rolle sedimentet på søbunden spiller for omsætningen af fosfor og præsenter forskellige former for restaurering af søer. Diskuter deres anvendelighed i forskellige typer af søer. Opstil en model til beskrivelse af mængden af et forurenende stof i en sø med Volumen V i --- følgende tilfælde: 1) Tilførselen af det forurenende stof pr. tidsenhed er konstant og tilstrømningen af vand til og fra søen pr. tidsenhed er også konstant (gennemstrømningen konstant) 2) Tilførselen af det forurenende stof pr. tidsenhed er konstant og nettotilstrømningen til søen pr. tidsenhed et bestemmt ved-at søens volumen V til tidspunktet t er givet ved V(t)=Vo+t, hvor Vo er søens volumen til tidspunktet t=o. I besvarelsen skal der være en præsentation af den matematik, du anvender, herunder bevis for løsningsformlen till. ordens lineære differentialligninger y' = f (x). y + g( x). Matematik og biologi' Redegør kort for Darwins evolutionsteori. Gennemgå herefter blomsterplantemes evolution i hovedtræk og diskuter hvilken rolle den kønnede formering fik for livet på jorden. Præsenter herefter begrebet naturlig selektion og diskuter hvilken rolle den kan tænkes at have spillet i solsikkens (Helianthus annuus) evolution. Du skal herunder særligt komme ind på frøenes stilling i kurven hos solsikken.,,.,-. I besvarelsen skal der være en præsentation af den matematik, du anvender, herunder Fibonacci,Ii( talfølgen og nogle af talfølgens egenskaber samt beviset for Binets sætning (formel). Redegør også for det gyldne snit og det gyldne rektangel, samt Euklids konstruktion af det gyldne snit. Samfundsfag og Biologi Adfærd og kønsroller Køn, adfærd og det senmoderne samfund

7 Hvad er det senmoderne samfund, og hvilke synspunkter omkring kønsroller er fremtrædende i det senmoderne samfund. Hvordan har du studeret adfærd hos henholdsvis mus og børn? Foretag en analyse og en diskussion af dine observationer, Hvilken betydning har arv og miljø for adfærd og kønsroller? Hvordan arbejder børneinstitutioner med børns kønsroller, og hvilken betydning har det for samfundet? Hvilke samfundsmæssige interesser kan der være i at klarlægge ligheder og forskelle mellem kønnene? Hvilken rolle kan habitus spille for kønsidentiteten? Samfundsfag og biologi Områdeangivelse: Fedtafgifter og folkesundhed. Opgavens titel (problem): I hvilket omfang vil afgifter på fedtstoffer være et brugbart redskab til at bedre folkesundheden? Forklar hvorledes fedt optages, oplagres og omsættes i kroppen. Hvordan kan man undersøge dele af denne proces? Med afsæt i vedlagte artikel ønskes en diskussion af, hvorvidt fedtindtagelse har en effekt på folkesundheden. Er fedtafgifterne indrettet hensigtsmæssigt set i et sundhedsmæssigt perspektiv? Hvilke økonomiske og fordelingsmæssige konsekvenser kan fedtafgifterne have? Diskuter herunder hvorvidt det er ønskeligt at adfærdsregulere på denne måde. Diskuter hvorvidt det er fornuftigt og ønskeligt at fjerne fedtafgifterne fra Finansloven Bilag: Dyerberg, S.Stender & A.V.Astrup: Hjerte-kar-sygdom og mættet fedt (Uddrag) Samfundsfag og biologi Alkohols fysiologiske effekter, unges livsstil og det senmodeme samfund Hvilke fysiologiske effekter har alkohol på menneskekroppen, og hvorfor kan indtagelse af alkohol være et problem for den enkelte dansker og for samfundet? Hvordan kan man undersøge om alkoholindtagelse har betydning for evnen til at foretage hurtige reaktioner målt som reaktionstid? Analyser og diskuter dine egne undersøgelser ud fra din viden om. nerveceller og synapser. Hvordan er danske gymnasieelevers livsstil med hensyn til brug af rusmidlet alkohol, og hvad er

8 baggrunden for denne livsstil? Hvilken lovgivning er der omkring brugen af alkohol i Danmark, og hvilke synspunkter har unge, deres forældre og politikere til brug og misbrug af alkohol i samfundet? Samfundsfag og biologi Pesticider og landbrugsproduktion i et samfundsmæssigt perspektiv Hvad er forskellen mellem konventionelt landbrug og økologisk landbrug i Danmark? Hvilke samfundsmæssige problemer er forbundet med brugen af pesticider? Hvad er glyphosat, hvad bruges det til, og hvordan nedbrydes og omdannes det i naturen? Har glyphosat uønskede effekter på økosystememe og miljøet i Danmark? -- Hvad er økotoksikologi, og hvordan kan man undersøge, om glyphosat har uønskede effekter på en vandlevende organismer ved laboratorieforsøg? Analyser og diskuter dine egne undersøgelser. Hvilke bevæggrunde har landmænd for omlægning af produktionen til økologisk landbrug? Analyser og diskuter dine interviews med landmænd. Hvordan regulerer lovgivningen brugen af pesticider i Danmark og i EU, og hvilke synspunkter har dansk landbrug, de danske politiske partier og de danske miljøorganisationer til brugen af pesticider i landbrugsproduktion?

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Beskriv hvordan livet er opstået og gør rede for opbygningen af hhv. eukaryoter og prokaryoter. Gør rede for Lamarck og Darwin evolutionsteorier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling.

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling. Eksamensspørgsmål maj-juni 2014 Biologi B 4cbibmf1, Lisbet Heerfordt NB! Der kan ske ændringer af eksamensspørgsmålene, hvis censor beder om det. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater Spørgsmål 1 Immunforsvaret Gør rede for immunforsvarets opbygning og funktion. Analyser immunforsvarets respons på en virusinfektion og inddrag en metode til påvisning af sygdomme. Forklar endvidere formålet

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Alkohol. Spørgsmål 2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Menneskets evolution

Spørgsmål nr.1. Alkohol. Spørgsmål 2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Menneskets evolution Spørgsmål nr.1 Alkohol Med udgangspunkt i det vedlagte bilagsmateriale skal du holde et kort oplæg om hvordan alkohol påvirker nervesystemet. Analyser artiklerne og udvælg det biologisk relevante indhold,

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Biologi B, stx Lene H. Nielsen og Odd Frederiksen

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Biologi B, stx Odd Frederiksen biobu Oversigt

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

06/11/12. Livsstilssygdomme, velfærdssygdomme eller kroniske sygdomme. Antagelser knyttet til begrebet livsstilssygdomme.

06/11/12. Livsstilssygdomme, velfærdssygdomme eller kroniske sygdomme. Antagelser knyttet til begrebet livsstilssygdomme. Livsstilssygdomme, velfærdssygdomme eller kroniske sygdomme Hvorfor er livsstilssygdomme en misvisende betegnelse? Signild Vallgårda Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx Biologi B Liat Romme Thomsen Hold 2.i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Energistofskifte De fleste af de processer, der sker i kroppen, skal bruge energi for at fungere. Kroppen skal således bruge en vis mængde energi for at holde sig

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Idræt B Peter Balmer 2.

Læs mere

BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE

BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion

1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion 1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion ONSDAG d. 8. februar og torsdag d. 1. marts er 3. og 4. lektion afsat til valgaktiviteter under overskriften

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Eksempler på tværfaglige studieprojektemner

Eksempler på tværfaglige studieprojektemner Dansk Eksempler på tværfaglige studieprojektemner NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING: - Eifeltårnet/Verdensudstilingen 1899 Gør rede for de tekniske og fysik-matematiske overvejelser og udfordringer i forbindelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress K R AM Vi giver et kram Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress Kost K R A M Forekomsten af overvægt i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40% af alle danskere

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme?

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? Artikel fra 'Diætisten' juni 2010 Af Svend Aage Madsen ph.d., Chefpsykolog Rigshospitalet, formand for Selskab for Mænds Sundhed Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? En masse paradokser og en lang række

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere