Dansk og biologi. Dansk og biologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk og biologi. Dansk og biologi"

Transkript

1 Dansk og biologi ~ Alkohol og Tom Kristensens Hærværk Der ønskes en analyse og fortolkning af Tom Kristensen: Hærværk (1930) med særligt henblik på at undersøge alkohols betydning for hovedpersonens personlighed, udvikling, livssyn og relationer til andre mennesker. Der ønskes en gennemgang af alkohols opbygning, optagelse og omsætning i kroppen. Derudover ønskes en diskussion af, hvordan alkohol påvirker krop og psyke både under akut alkoholindtag og efter langvarigt alkohol misbrug. Afslutningsvis ønskes en vurdering af, om skildringen af Jastraus' alkoholforbrug og adfærd er realistisk. Dansk og biologi.ii, Der ønskes en analyse og fortolkning af Bent Vinn Nielsen: En bedre verden (2004) med særligt fokus på hovedpersonens psykiske tilstand og udvikling. Bogens komposition og skriveprocessens betydning for hovedpersonen skal kommenteres i analysen. Gør dernæst rede for symptomer på stress og for årsager til udvikling af stress. Forklar herunder fysiologiske ændringer, der sker i hjernen. Analyser og forklar mulige konsekvenser af langvarig stress samt behandlingsmuligheder og effekten af disse. Diskuter hvorvidt udvikling af stress kan forebygges. Endelig ønskes en diskussion af, om bogens tegner et realistisk portræt af en stressramt person. Dansk og biologi Genteknologi Der ønskes en redegørelse for hvordan genteknologi med fokus på kloning kan bruges til behandling og forebyggelse idag. Der ønskes desuden en analyse og fortolkning af Svend Aage Madsen: Genspejlet med særligt henblik på romanens syn på genetik og kloning. Endelig ønskes en diskussion af, om bogen er realistisk og dens skildring af genetik og kloning svarer til en naturvidenskabelig forståelse af fænomenerne. Desuden ønskes en vurdering af de etiske rammer der er for genteknologi. Engelsk og biologi Opgavetitel: Klimapolitik i USA Gør kort rede for den klimaforandring der menes at hænge sammen med den øgede CO 2 udledning globalt. Forklar de effekter global opvarmning kan have på økosystemer, med specielt fokus på isbjørnenes livsbetingelser. Kom herunder ind på de økologiske aspekter af isbjørnes overlevelse. Analyser miljøorganisationers hjemmesider (WWF, Greenpeace) med henblik på, hvordan de appelerer til borgerne.

2 Diskuter hvorvidt de miljøråd miljøorganisationerne kommer med, vil kunne nå ud og have en effekt. Engelsk og biologi Savant-syndrom Daniel Tammet har en ganske særlig hukommelse. Forklar, hvordan man mener, at hjernen gemmer informationer hos normale voksne og diskuter mulige neurologiske årsager til udviklingen af Savante evner. Giv desuden forslag til yderligere neurologiske undersøgelser af Daniel Tammet. Ydermere ønskes en analyse og fortolkning af Daniel Tammets selvbiografiske bog "Born on a Blue Day" med særligt fokus på skildringen af hans sygdom, de faktorer, der har været med til at forme ham til den person, han er nu, og i hvor høj grad bogen kan anses for at være en troværdig fortælling. Der ønskes en diskussion af, hvordan Daniel Tammet oplever at blive opfattet af andre - enten som en person med særlige evner eller en person med hjerneskade. Den vedlagte artikel skal inddrages. Larsen (2006): "Idiot Savant - den skæve intelligens". ViPU Viden 8./2/ Fransk og Biologi Sygdomme Gør rede for hvordan appetitreguleringen fungerer hos mennesker og forklar hvilke fysiologiske forandringer længerevarende negativ energiballance medfører. Lav en sammenlignende analyse og fortolkning af Olivier Adams roman Je vais bien, ne t en fais pas og filmen af samme navn med henblik på en afdækning af hovedpersonen Claires spiseproblemer og årsagerne til disse, herunder hvilken behandling hun modtager. Andre tekster kan inddrages til perspektivering af problemet. Beskriv og analyser principperne i behandling af spisevægring. Beskriv kort udviklingen i forekomsten af spisevægring i Danmark og diskuter med udgangspunkt i Je vais bien, ne t en fais pas årsagerne til denne udvikling. Fysik og biologi Opgavetitel. Fritidsdykning og gaslove Redegør for de gaslove, der er relevante for dykning, og for de fysiologiske problemer ændringerne i gassers partialtryk kan medføre for fritidsdykkere. Forklar sammenhængen mellem gaslovene og de fysiologiske fænomener: Trykfaldssyge, nitrogennarkose, carbonmonoxidforgiftning, oxygenforgiftning og de gængse behandlinger af disse gasrelaterede problemer. Diskuter og forklar følgende dykkerråd (citeret fra "PADI Adventures in Diving - Udvidet kursus i fritidsdykning" ISBN ): (1991) Du må gerne selv finde og diskutere flere råd. s. 79: "Behandling af dykkere, der viser tegn på trykfaldssyge... Det første du skal gøre er at give patienten oxygen.:. Selvom trykfaldssyge behandles ved, at patienten udsættes for tryk igen i et trykkammer, er det vigtigt

3 at være klar over, at patienten ikke kan behandles ved at lade ham gå under vand igen. Emne for studieretningsprojekt: Opgaveomfang: sider Den engelske koleraepidemi Giv på grundlag af historisk fremstilling og kildemateriale en redegørelse for konstruktionen og betydningen af det avancerede kloaksystem i London i forbindelse med den store koleraepidemi midt i 1800-tallet. Giv endvidere en biologisk udredning af forløbet af en kolerainfektion - herunder immunforsvarets reaktion samt en uddybende forklaring på, hvorfor og hvordan kolera kan fremkalde diarre hos den inficerede. Perspektiver til nutidige forekomster af koleraepidemier og forklar. hvordan kolera kan behandles i dag. Narkotika/euforiserende stoffer igennem tiden og i forskellige kulturer Giv på grundlag af historisk fremstilling og kildemateriale en redegørelse for euforiserende stoffers historie med særligt henblik på indianerne i Sydamerika. Din redegørelse skal indeholde kildekritik. Med udgangspunkt i ovenstående redegørelse, skal du forklare, hvordan et eller flere af de euforiserende stoffer påvirker Central Nervesystemet (CNS) og fremstille en skitse til et lille forsøg, der kan belyse et af stoffernes virkning på kroppen. Skitsen må indeholde argumentation for den valgte metode og en kritisk stillingtagen til de forventede resultater. Diskuter årsagen til afhængighed af de valgte euforiserende stoffer Bilag: "Afhængighed af rusmidler - disposition eller konsekvens?" Mads U. Pedersen Opdagelsesrejser og sygdomme (specielt kopper) Giv en redegørelse for den spanske erobring af aztekerriget omkring 1520 og for, hvilke motiver spanierne havde. I den forbindelse ønskes en kildekritisk analyse af vedlagte uddrag af teksterne Bernardinho de Sahagun: "Mexicos fald", side og af Bartolorne de las Casas: "Indianermassakren, side og Foretag en biologisk udredning af forløbet af en koppeinfektion og forklar. hvorfor sygdommen havde så alvorlige konsekvenser for indianerne. Diskuter, hvorfor kopper idag kan betragtet som udryddet, samt hvorfor der stadig forskes i

4 koppevaccine. Diskuter nogle af de umiddelbare konsekvenser af den spanske erobring. Vurder sygdommes, især koppers, betydning for spaniernes erobring og sammenhængen med andre faktorer, der havde betydning for deres succes. Cancerforskning i Det tredje Riges regi. Redegør for hvordan cancer udvikles, samt hvilke parametre der er med til at fremme udviklingen af et cancerforløb med fokus på lungecancer. Din redegørelse skal tage sit udgangspunkt i videnskabelig forskning i Det tredie Rige. Til belysning heraf skal du forholde dig til historisk fremstilling og kildemateriale. Diskuter og vurder, hvilken betydning Det tredie Riges cancerforskning har haft for nutidens viden om cancer samt, om datidens kampagner om et sundere liv kan bruges med nutidens viden. Operationer og operationshygiejne gennem tiden (fokus på l800-tallet) Redegør for behovet for god hygiegne under operationer med fokus på infektionssygdomme. Idet du tager udgangspunkt i lægekunstens hhv. medicinens historie, skal du give en fremstilling af hygiejne i forbindelse med operationer med focus på I800-tallet. Operationshygiejnen skal endvidere belyses af historisk kildemateriale i form af billeder og/eller skriftlige kilder. Analyser og vurder hvilke uhensigtsmæssige operationsmetoder der blev brugt i 1800 tallet. Herunder inddrages betydningen af samtidens viden om operationshygiejne. Afslutningsvis ønskes en perspektivering til nutidens problemstillinger omkring operationer. Opgavetitel: Diskuter og vurder i hvilken grad fysisk aktivitet kan anvendes til forebyggelse og behandling af type II Diabetes hos børn. Hvilke former for fysisk træning egner sig bedst -lav en træningsanbefaling. Giv en kort beskrivelse af type II diabetes. Forklar hvordan type II diabetes diagnosticeres og angiv mulige årsager til, at antallet af børn, der vikler type II diabetes stiger. Forklar (på celleniveau) hvordan insulin virker under normale forhold (i hvile) og under fysisk aktivitet.

5 Opgavetitel: Gør rede for dannelsen af de røde blodceller i kroppen, herunder den hormonelle regulering. Forklar i forlængelse heraf, hvilke former for doping der kan anvendes indenfor langdistance-cykling. Beskriv den bioteknologiske fremstilling af EPO, under indragelse af proteinsyntesen. Forklar også, hvordan man kan teste for misbrug af EPO. Dikuter centrale etiske problemstillinger i den aktuelle doping-debat. Og vurder såvel korttids- som langtidseffekter ved brugen af EPO som præstationsfremmende middel i sport. Opgaveformulering : Med udgangspunkt i en case, som du selv opstiller, udarbejdes et fysisk træningsprogram med henblik på forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme. Der skal indgå en analyse af øvelsesvalg set i relation til sygdommen. Gør rede for hjertet og blodkredsløbets opbygning og funktion. Giv endvidere eksempler på hjerteog karsygdomme og de biologiske mekanismer bag sygdommene. Afslutningsvis ønskes en vurdering af fordele og ulemper ved fysisk træning og andre behandlingsformer set i forhold til patienter med hjertekarsygdomme. Kom evt. her ind på konceptet "Motion på recept". Opgaveformulering Gør rede for forskellige træningsformer og diskuter hvilken rolle fysisk aktivitet spiller for forebyggelse af åreforkalkning. Med udgangspunkt i en kort gennemgang af kredsløbets opbygning og funktion ønskes en redegørelse for åreforkalkning (Aterosklerose). Herunder hvordan lidelsen kan afhjælpes eller lindres. Gør på en faglig baggrund rede for de officielle kostråd og diskuter på baggrund af nyeste viden kostens rolle for udvikling af åreforkalkning. Given kort vurdering af hvordan vi i fremtiden bedst kan reducere forekomsten af åreforkalkning. Muskeltræthed i forhold til træning og restitution Gør kort rede for skeletmuskulaturens evne til at omsætte en nerveimpuls via den motoriske enhed til mekanisk arbejde. Undersøg hvorfor muskeltræthed kan opstå under arbejde, idet du inddrager teorierne om natriumkalium-pumpen og mælkesyreproduktionen. Diskuter kosten, væsken og restitutionens indflydelse på den fysiske præstationsevne set i forhold til udholdenhedssport. Opgaveformulering

6 Redegør for musklers opbygning og funktion og gennemgå forskellige muskeltræningsformer. Redegør for de energigivende stoffers funktion i kroppen og diskuter hvad en bodybuilder typisk spiser set i relation til de officielle kostråd fra Sundhedsstyrelsen. Diskuter hvordan en bodybuilder typisk sammensætter sit træningsprogram og kostprogram i den muskelopbyggende træning (body building) og vurder om der er særlige sundhedsmæssige problematikker forbundet derved. Matematik og biologi Søforurening Giv en oversigt over hvilke stoffer der typisk forurener vores søer og hvorfra forureningen stammer. Diskuter hvilken effekt disse stoffer har på økosystemet i søeme. Gå i detaljer med fosfors rolle i en søforurening. Diskuter hvilken rolle sedimentet på søbunden spiller for omsætningen af fosfor og præsenter forskellige former for restaurering af søer. Diskuter deres anvendelighed i forskellige typer af søer. Opstil en model til beskrivelse af mængden af et forurenende stof i en sø med Volumen V i --- følgende tilfælde: 1) Tilførselen af det forurenende stof pr. tidsenhed er konstant og tilstrømningen af vand til og fra søen pr. tidsenhed er også konstant (gennemstrømningen konstant) 2) Tilførselen af det forurenende stof pr. tidsenhed er konstant og nettotilstrømningen til søen pr. tidsenhed et bestemmt ved-at søens volumen V til tidspunktet t er givet ved V(t)=Vo+t, hvor Vo er søens volumen til tidspunktet t=o. I besvarelsen skal der være en præsentation af den matematik, du anvender, herunder bevis for løsningsformlen till. ordens lineære differentialligninger y' = f (x). y + g( x). Matematik og biologi' Redegør kort for Darwins evolutionsteori. Gennemgå herefter blomsterplantemes evolution i hovedtræk og diskuter hvilken rolle den kønnede formering fik for livet på jorden. Præsenter herefter begrebet naturlig selektion og diskuter hvilken rolle den kan tænkes at have spillet i solsikkens (Helianthus annuus) evolution. Du skal herunder særligt komme ind på frøenes stilling i kurven hos solsikken.,,.,-. I besvarelsen skal der være en præsentation af den matematik, du anvender, herunder Fibonacci,Ii( talfølgen og nogle af talfølgens egenskaber samt beviset for Binets sætning (formel). Redegør også for det gyldne snit og det gyldne rektangel, samt Euklids konstruktion af det gyldne snit. Samfundsfag og Biologi Adfærd og kønsroller Køn, adfærd og det senmoderne samfund

7 Hvad er det senmoderne samfund, og hvilke synspunkter omkring kønsroller er fremtrædende i det senmoderne samfund. Hvordan har du studeret adfærd hos henholdsvis mus og børn? Foretag en analyse og en diskussion af dine observationer, Hvilken betydning har arv og miljø for adfærd og kønsroller? Hvordan arbejder børneinstitutioner med børns kønsroller, og hvilken betydning har det for samfundet? Hvilke samfundsmæssige interesser kan der være i at klarlægge ligheder og forskelle mellem kønnene? Hvilken rolle kan habitus spille for kønsidentiteten? Samfundsfag og biologi Områdeangivelse: Fedtafgifter og folkesundhed. Opgavens titel (problem): I hvilket omfang vil afgifter på fedtstoffer være et brugbart redskab til at bedre folkesundheden? Forklar hvorledes fedt optages, oplagres og omsættes i kroppen. Hvordan kan man undersøge dele af denne proces? Med afsæt i vedlagte artikel ønskes en diskussion af, hvorvidt fedtindtagelse har en effekt på folkesundheden. Er fedtafgifterne indrettet hensigtsmæssigt set i et sundhedsmæssigt perspektiv? Hvilke økonomiske og fordelingsmæssige konsekvenser kan fedtafgifterne have? Diskuter herunder hvorvidt det er ønskeligt at adfærdsregulere på denne måde. Diskuter hvorvidt det er fornuftigt og ønskeligt at fjerne fedtafgifterne fra Finansloven Bilag: Dyerberg, S.Stender & A.V.Astrup: Hjerte-kar-sygdom og mættet fedt (Uddrag) Samfundsfag og biologi Alkohols fysiologiske effekter, unges livsstil og det senmodeme samfund Hvilke fysiologiske effekter har alkohol på menneskekroppen, og hvorfor kan indtagelse af alkohol være et problem for den enkelte dansker og for samfundet? Hvordan kan man undersøge om alkoholindtagelse har betydning for evnen til at foretage hurtige reaktioner målt som reaktionstid? Analyser og diskuter dine egne undersøgelser ud fra din viden om. nerveceller og synapser. Hvordan er danske gymnasieelevers livsstil med hensyn til brug af rusmidlet alkohol, og hvad er

8 baggrunden for denne livsstil? Hvilken lovgivning er der omkring brugen af alkohol i Danmark, og hvilke synspunkter har unge, deres forældre og politikere til brug og misbrug af alkohol i samfundet? Samfundsfag og biologi Pesticider og landbrugsproduktion i et samfundsmæssigt perspektiv Hvad er forskellen mellem konventionelt landbrug og økologisk landbrug i Danmark? Hvilke samfundsmæssige problemer er forbundet med brugen af pesticider? Hvad er glyphosat, hvad bruges det til, og hvordan nedbrydes og omdannes det i naturen? Har glyphosat uønskede effekter på økosystememe og miljøet i Danmark? -- Hvad er økotoksikologi, og hvordan kan man undersøge, om glyphosat har uønskede effekter på en vandlevende organismer ved laboratorieforsøg? Analyser og diskuter dine egne undersøgelser. Hvilke bevæggrunde har landmænd for omlægning af produktionen til økologisk landbrug? Analyser og diskuter dine interviews med landmænd. Hvordan regulerer lovgivningen brugen af pesticider i Danmark og i EU, og hvilke synspunkter har dansk landbrug, de danske politiske partier og de danske miljøorganisationer til brugen af pesticider i landbrugsproduktion?

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

RISIKOKOMMUNIKATION I RELATION TIL SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE

RISIKOKOMMUNIKATION I RELATION TIL SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE RISIKOKOMMUNIKATION I RELATION TIL SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE 2005 Risikokommunikation i relation til sundhedsfremme og forebyggelse Marie Brandhøj Hansen og Mette Nordahl Svendsen Risikokommunikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Beskriv hvordan livet er opstået og gør rede for opbygningen af hhv. eukaryoter og prokaryoter. Gør rede for Lamarck og Darwin evolutionsteorier

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts Lærervejledning til teksthæftet Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Materialet er udarbejdet til undervisningen i biologi på

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Undskyld vi er her. Fosterdiagnostik som nutidens eugenik. 1. semester - efterårssemester 2012 - hus 45.3

Undskyld vi er her. Fosterdiagnostik som nutidens eugenik. 1. semester - efterårssemester 2012 - hus 45.3 Undskyld vi er her Fosterdiagnostik som nutidens eugenik 1. semester - efterårssemester 2012 - hus 45.3 Af gruppe 7: Sara Nathalie Evaristi Sarovic, Tanja Siemen Christiansen, Ingrid Elisabeth Them Kjær,

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Nye perspektiver på stress

Nye perspektiver på stress Nye perspektiver på stress Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.) Nye perspektiver på stress KLIM Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.): Nye perspektiver på stress forfatterne og Klim,

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere