HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015"

Transkript

1 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat ritta Moll own) og Nyborg Kommune (advokat Henrik Hoeck) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 17. afdeling den 29. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande mv. ppellanten, Gregers Juel, har i miljøsagen frafaldet påstand 3 og 4. Gregers Juel har i øvrigt gentaget sine påstande. De indstævnte, Natur- og Miljøklagenævnet og Nyborg Kommune, har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Nyborg Kommune har som biintervenient udtalt sig til støtte for Natur- og Miljøklagenævnets påstand om stadfæstelse i ekspropriationssagen. Supplerende sagsfremstilling For Højesteret er fremlagt en række nye dokumenter, herunder de nedenfor nævnte. Ved mail af 3. oktober 2007 til Niels-Jørgen Hoffmann tilbød Gregers Juel Grundejerforeningen Skovparken at opføre en støjvold uden beregning på en række nærmere angivne betingelser. I brev af 31. oktober 2007 til Egernvængets beboere henviste Gregers Juel til sit tilbud af 3. oktober I den forbindelse anførte han, at den tilbudte støjvold ville være miljøvenlig og have en bedre effekt for de husstande, som havde et væsentligt støjproblem. Skønsmand Jens Elgaard Laursen har afgivet en tillægserklæring af 12. november 2014, hvori det hedder: Spørgsmål 26 Skønsmanden bedes med grundlag i det oprindelige måleområde beregne ST på samme måde som i skønsrapporten og i tillægsrapporten for så vidt angår: a) den i lokalplanen definerede støjvold, jf. Hvenegaards opmåling per den 22. september 2009 b) støjvold 4, jf. Hvenegaards opmåling per den 22. september 2009 Svar: a) Det oprindelige måleområde har i tidligere beregninger været anført til 93 boliger, fordi Egernvænget 151 fejlagtigt var opdelt i to huse Støjbelastningstallet for den nævnte vold - svarende til Støjvold 2 - er derfor opgjort for et måleområde med 92 boliger. eregningerne er foretaget ved hjælp af samme metode som anvendt i skønsrapporten. Støjbelastningstallet er fundet til ST = 2,91.

3 - 3 - b) Støjbelastningstallet for den nævnte vold - svarende til Støjvold 4 - er opgjort for et måleområde med 92 boliger. eregningerne er foretaget ved hjælp af samme metode som anvendt i skønsrapporten. Støjbelastningstallet er fundet til ST = 3,08. Spørgsmål 27 Skønsmanden anmodes om, efter indhentning af beregningsgrundlaget fra Rambøll, at beskrive de forudsætninger, der er anvendt som grundlag for beregning af støjvoldene benævnt alternativ 2 og alternativ 3 i Rambølls notat af den 7. december 2006 herunder, i det omfang det er angivet, med angivelse af alternativernes højde, længde, bredde ved foden, bredde ved kronen, hældning, samt eventuelle yderligere forhold, der måtte være en faktor ved beregning af effekten af det enkelte alternativ. Skønsmanden bedes om muligt beregne volumen af de i notatet anførte støjvolde benævnt alternativ 2 og alternativ 3, alternativt indhente bistand hertil fra Hvenegaard Landinspektører. Skønsmanden bedes ved sin beregning af voldenes volumen være opmærksom på, at terrænet er faldende fra syd mod nord på det sted, hvor vold 3 tænkes placeret, og at den relevante højde ved vurdering af voldens støjdæmpende virkning skal være voldens højde i forhold til motorvejens kørebane. Skønsmanden bedes videre oplyse, om Rambølls beregninger i skemaet: eregning af støjbelastningstal på side 4 i notatet er korrekte og i benægtende fald angive de rigtige tal, idet skønsmanden skal anvende samme beregning af ST som skønsmanden har anvendt i skønsrapporten og tillægsrapporten. Svar: lternativ 2 (Støjvold 2) I Rambølls notat af 7. december 2006 står der om Støjvold 2: lternativ 2, hvor støjvolden er forlænget med ca. 170 m i en højde stigende fra 7 til 10 m og afsluttet med afrundet fod. Der er i ingen yderligere oplysninger om bredden af volden eller dens krone eller dens hældning. I Rambølls SoundPLN-beregningsmodel er volden repræsenteret med en tynd skærm, der følger voldkronens forkant (nærmest vejen) og har vejens kote +7 m op til +10 m. Støjvold 2 er derved identisk med volden beskrevet i Nyborg Kommune Lokalplan nr. 146, og dens volumen er allerede beregnet af Landinspektørerne Hvenegaard /S i Niras notat af 29. september til m 3. lternativ 3 (Støjvold 3)

4 - 4 - I Rambølls notat af 7. december 2006 står der om Vold 3: lternativ 3, hvor volden er ført mod nord langs med boligbebyggelsen i en højde refererende til vejens niveau. For at beregne volumenet af Støjvold 3 har synsmanden bedt Finn Nielsen fra Geopartner Landinspektører /S (før: Landinspektørerne Hvenegaard /S) om at placere volden under følgende forudsætninger: eskrivelsen af voldens udformning fra Rambølls notat side 1, dvs. en højde på 7 m over motorvejskoten: 11,4 m + 7 m = 18,4 m. En voldhældning på 1:2 En kronebredde på 4 m En total kronelængde på 182 m Voldfoden ligger helt op til det østlige matrikelskel. Resultatet er illustreret i Figur 1 som fbildning. Udover Geopartner s tegning er der på figuren også afbildet den faktiske placering af Støjvold 3 i SoundPLN-støjmodellen fra Rambøll (fbildning ). Det fremgår af Geopartner s optegning af Støjvold 3 (fbildning ) på Figur 1, at voldkronens nordlige del bør ligge ca. 18 m fra matrikelskellet for at give plads til hele voldfoden. Geopartners østlige voldkrone er derfor drejet 6 (mod uret) i forhold til Rambølls støjskærm for Støjvold 3 (fbildning ). egge voldafbildninger starter i samme punkt i tilslutningen til den 500 m lange østvold, der ligger syd for boligområdet langs motorvejen. Data og volumen for de to voldafbildninger er vist i Tabel 1. Støjvold 3 Fodkote Kronekote Kronebredde Kronelængde Volumen Rambølls SoundPLN-model Geopartners Støjvold 3 12,0 m 19,0 m 4,0 m 182 m m 3 11,4 m 18,4 m 4,0 m 182 m m 3 Tabel 1 Data og volumen for 2 afbildninger af Støjvold 3: og. Støjbelastningstal, ST, for Støjvold 2 og 3 I Tabel 2 er der - ved hjælp af den samme beregningsmetode som i skønsrapporten - angivet beregningen af støjbelastningstallet ST for det oprindelige måleområde med 92 boliger på Egernvænget.

5 - 5 - Måleområde: 92 boliger ST lternativ 2 ST lternativ 3 Værdier fra Rambølls notat af 7. dec ,88 0,77 eregnet vha. metoden i skønsrapporten 2,91 3,02 Geoparters Støjvold 3 (fbildning i Tabel 1) - 3,35 Tabel 2 Støjbelastningstal ST for Støjvold 2 og 3 for det oprindelige måleområde på 92 boliger. Spørgsmål 29 Skønsmanden anmodes om i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål ovenfor at udfylde følgende skema vedrørende det oprindelige måleområde: Svar: Situation ST Måleområde *) Volumen lternativ 2, jf. spørgsmål 27 2,91 92 boliger m 3 lternativ 3, jf. spørgsmål 27 (fbildning i Tabel 1) lternativ 3, jf. spørgsmål 27 (fbildning i Tabel 1) Støjvold jf. lokalplan, jf. Hvenegaards **) opmåling per 22. september 2009 lternativ 4, jf. Hvenegaards **) opmåling per den 22. september ,02 92 boliger m 3 3,35 92 boliger m 3 2,91 92 boliger m 3 3,08 92 boliger m 3 *) Måleområde i henhold til svar på Spørgsmål 10, idet Egernvænget 151 i tidligere beregninger fejlagtigt var opdelt i to huse. **) Nu: Geopartner Landinspektører /S I skemaet herunder er angivet en oversigt over ST i det oprindelige måleområde på 92 boliger for hver af de alternative støjvolde. Skemaet er opbygget på samme måde som skemaet til besvarelsen af spørgsmål 6.

6 - 6 - Gruppe / interval ST Forskel i % i forhold til ST i ktuel Situation ktuel C D E Samlet 0,7 0,9 0,5 1,3 0,1 3, lternativ 2 C D E Samlet 0,3 0,5 0,8 1,0 0,4 2, lternativ 3 (fbildning ) C D E Samlet 0,3 0,6 0,7 1,2 0,3 3, lternativ 3 (fbildning ) C D E Samlet 0,3 0,6 1,0 1,3 0,0 3, lternativ 4 C D E Samlet 0,3 0,6 0,7 1,3 0,2 3, lternativ 5 C D E Samlet 0,3 0,6 0,5 1,4 0,2 2, Landinspektør Finn Nielsen har den 2. februar 2015 udarbejdet følgende kort over området med angivelse af de forslag til støjvolde, der indgår i sagen:

7 - 7 -

8 - 8 - Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af skønsmand Jens Elgaard Laursen, der har forklaret bl.a., at det menneskelige øre kan høre ned til nul d. Man kan også have negative d, hvilket blot betyder, at det ligger under området for det, mennesket kan høre. Industristøj er en anden støjtype, og den nævnte grænse er for natstøj. Der er skærpede krav til støjniveauet om natten. Med hensyn til skemaet udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 15 om støjbelastningstal (ST) kan man ikke sige, at støjen for nogle af grupperne er blevet forøget i forhold til den aktuelle situation. Der er derimod tale om, at nogle af de beboere, der er nævnt i kategori, nu i stedet er omfattet af kategori osv., og det er derfor, at tallet i visse tilfælde er forøget i forhold til den aktuelle situation. Gruppe vedrører den gruppe af boliger, hvor støjniveauet er over den vejledende grænse på 55 d. De tre omtalte alternativer er lige gode for denne gruppe, når man ser på ST-tallet. Samlet er alternativ 5 det bedste alternativ, og det samme gør sig gældende, hvis man ser isoleret på henholdsvis gruppe og C. Ved beregningen af ST er der flere usikkerheder. Der er usikkerheder som f.eks. trafiktallet og landskabets udformning. Husenes højde er også en faktor, der spiller ind, idet husene skærmer for hinanden, og højden har ikke været præcist angivet. Usikkerhederne er dog de samme for alle forslag, og det har derfor ikke betydning for sammenligningerne, der er meget præcise. Når han i landsretten har forklaret, at der er tale om små ændringer, er det forskellen på 45 og 47 % i skemaet udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 15 om ST, han har henvist til. Han er ikke vant til at kvalificere, om der er tale om en ubetydelig forskel. Hvis man taler om signifikante forskelle, taler man om noget statistisk, der relaterer sig til sammenligningen af usikkerhederne. De små forskelle relaterer sig således ikke til forskellene i ST-tallene. I skemaet, som er udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 2c om ST, er det alternativ 5, der er det bedste alternativ, idet forskellen i forhold til den aktuelle situation målt i procent er størst for dette alternativ. Det sidste af de to skemaer udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 29

9 - 9 - om ST vedrører alene det lille måleområde. Hvis man alene har fokus på gruppe -C, der vedrører boliger med støjintervaller over 49 d, er alternativ 5 det bedste alternativ. Ved besvarelsen af spørgsmål 27 sammenholdt med skemaet i Rambølls notat fra 2006 er det alternativ 3, der giver det bedste resultat. Han har set de beregninger, Rambøll har lagt til grund for rapporten, og ST er alene beregnet for den gruppe af boliger, der har et støjinterval på mere end 55 d. Det er ikke i overensstemmelse med den metode, Vejdirektoratet anvender, hvor også lavere støjintervaller medtages. Han har ved sine beregninger anvendt samme metode som Vejdirektoratet. Det er dog alligevel muligt at foretage en sammenligning af Rambølls beregninger og det sidste af de to skemaer udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 29 om ST, idet gruppe omfatter den gruppe, Rambøll har medtaget i sin rapport. Forskellen på alternativ 3b og alternativ 4 i det første af de to skemaer til spørgsmål 29 er, at alternativ 3b er et tænkt alternativ, hvor støjvoldens krone hele tiden er 7 meter høj i forhold til vejen. lternativ 4 følger derimod terrænet, og voldfoden vil derfor nogle gange være lavere end vejen og nogle gange højere. lternativ 4 s voldkrone vil formentlig ikke være højere end alternativ 3b på noget tidspunkt. Hvis man ser på tegningen indsat i besvarelsen af spørgsmål 27 om beregninger vedrørende støjvolde, fremgår det for alternativ 3b, at de steder, hvor volden er smal, er terrænet højt, og de steder, hvor terrænet er lavt, er den bred. Man kunne godt foretage en beregning af antallet af kubikmeter set forhold til ST og på den måde finde frem til, hvordan man mest effektivt får det lavest mulige ST. Man regner normalt ST pr. krone, når man sammenligner alternativer for at finde det mest økonomiske. Det er det, Vejdirektoratet gør. Man kunne på samme måde beregne ST pr. volumen ved at dividere ST-tallet med antallet af kubikmeter. Effektiv anvendelse af kubikmeter afhænger dog af højde og nærhed, og det er lige så godt at anbringe en støjvold tæt på støjkilden som at anbringe den tæt på det, der skal støjsænkes. Støj bevæger sig ikke i en lige linje, men i en bue, og derfor skal støjskærmen placeres enten tæt på kilden eller det, der skal støjsænkes. Hvis man placerede støjskærmen midt mellem støjkilden og det støjbelastede område, kunne skærmvirkningen derfor være nyttesløs. Det, som er anført i miljøgodkendelsen, kan lyde, som om den er udtryk for det modsatte. Han ved

10 dog ikke, om der også sigtes til andre forhold, når ordet nyttevirkning er anvendt i tilladelsen. Hvis man øgede højden eller volumen på de forskellige alternativer, ville de kunne få bedre virkning. Hvis man således forhøjede alternativ 3a og 3b, ville det forbedre den støjdæmpende effekt. Hvis målet med det første af de to skemaer udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 29 var at sammenligne volde, der har samme volumen, er de oplyste værdier ikke velegnede. Dette kan ikke løses ved at dividere ST-tallet med antallet af kubikmeter. Hvis der kommer mere jord i volden, vil der være andre eller flere huse, der bliver påvirket, og det kan ikke på det foreliggende grundlag siges, hvad der ville blive påvirket mest. Det ville kræve, at der blev foretaget en ny beregning. Hvis man flyttede stien, der fremgår af tegningen indsat i besvarelsen af spørgsmål 27, til den anden side af volden og dermed flyttede volden tættere på bebyggelsen, ville den støjdæmpende effekt ligeledes blive forøget. Det, han forklarede i landsretten om, at ST-tal er vanskelige at forholde sig til og afhænger af bebyggelsens størrelse, skal forstås sådan, at ST-tal ikke er intuitivt forståelige. Det er en slags personrelateret tal og har meget at gøre med antallet af berørte personer. Jo større tallet er, jo mere generet er man. Tallet er helt afhængigt af, hvor mange boliger der er med, og hvor meget boligerne er belastet, og det er således afgørende, om der er tale om 100 eller huse. Tallet får eksponentielt mindre betydning, jo længere man kommer væk fra støjkilden. Tæt på betyder det meget, og længere væk betyder det mindre. Der er ikke faste afstandsgrænser for, hvor langt væk man medtager boliger. I lav boligbebyggelse, hvor husene ikke er højere end ca. 6 meter, passer de 500 meter, han har anvendt, nogenlunde. Det er en vurdering, man foretager fra sag til sag, idet vej og landskab betyder, at man ikke på forhånd kan sige, hvor langt væk man skal måle. Ved små veje skal man ikke foretage målingen så langt væk, mens man ved store veje skal medtage områder, der ligger længere væk. Det afhænger af støjen. oliger, der er meget støjbelastede fra starten, vejer meget tungt i forhold til ST-tal. Der anvendes forskellige gene-faktorer ved beregningen, og gene-faktoren er større ved de boliger, der er meget belastede. Det betyder, at man ganger antallet af boliger med en højere gene-faktor ved boliger, der er omfattet af et højere støjinterval. Når støjen er mindre end 40

11 d, er gene-faktoren nul, og så tæller boligerne ikke med. De mest belastede boliger vægter således mere i ST-tallet. Når man får en stor beskyttelse af nogle få, vægter det højt. Det afhænger dog at antallet af boliger. Modellen, der har været anvendt siden 1984, er meget fair, og man har senest i 2010 vurderet, at modellen fortsat skulle anvendes. Jo flere boliger der indgår i en undersøgelse, des større statistisk sikkerhed opnår man, men måleområdet kan være uendeligt lille. Det vigtige er sammenligningen. ST bruges alene, når man skal sammenligne alternativer. Den dagældende støjgrænse på 55 d er formentlig beregnet på baggrund af kravet fra WHO, hvorefter den højeste tilladte grænse indendørs er 30 d. Der er formentlig regnet baglæns fra denne værdi, idet facaden dæmper med ca. 25 d. Højesterets begrundelse og resultat I lokalplan nr. 146 en støjvold ved Skovparken, der blev vedtaget af Nyborg Kommune den 27. februar 2007, er det i afsnittet om lokalplanens bestemmelser anført, at lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål i form af en støjvold og at sikre, at støjvolden udformes, så det visuelt skæmmer området mindst muligt. Højesteret tiltræder, at kommunen ved valg af placering og udformning af støjvolden ikke kun var berettiget til at lægge vægt på hensynet til at reducere trafikstøjen for de mest støjbelastede boliger, men også på hensynet til at opnå den bedst mulige støjreduktion for flest mulige boliger i Skovparken. Endvidere skulle kommunen efter lokalplanen sikre, at støjvolden blev udformet, så det visuelt skæmmede området mindst muligt, og Højesteret finder, at det i den forbindelse var sagligt at lægge vægt på, hvordan støjvolden ville påvirke udsigtsforholdene fra Skovparken. Ved en sammenligning mellem den af kommunen valgte løsning og den løsning (alternativ 4), som Gregers Juel havde foreslået, lægges det efter bevisførelsen til grund, at kommunens støjvold og alternativ 4 i det væsentlige havde samme støjdæmpende virkning i forhold til de mest støjplagede boliger, at kommunens støjvold havde en større støjdæmpende virkning i forhold til de flest mulige boliger i Skovparken, og at alternativ 4 med sin placering af støj-

12 volden umiddelbart vest for bebyggelsen ville have begrænset beboernes udsigt til mark og skov. På den baggrund finder Højesteret, at det kan lægges til grund, at kommunens løsning med en støjvold langs med motorvejen var bedre end alternativ 4 til at tilgodese de formål, der var angivet i lokalplanen. Med disse bemærkninger og af de grunde, som landsretten i øvrigt har anført, tiltræder Højesteret, at Natur- og Miljøklagenævnet og Nyborg Kommune er blevet frifundet. Højesteret stadfæster derfor dommen. Ved fastsættelse af sagsomkostninger er der taget hensyn til, at ekspropriationserstatningen udgør kr., samt arbejdets omfang, herunder at der for Højesteret har været supplerende syn og skøn og afhjemling af skønsmanden. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Gregers Juel betale kr. til Natur- og Miljøklagenævnet og kr. til Nyborg Kommune. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den 21. maj Lisbeth Primdahl Simonsen kontorfuldmægtig

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 53/2012 (1. afdeling) Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen (advokat Brit Elling) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 Sag 52/2010 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Hovedstaden (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere