HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015"

Transkript

1 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat ritta Moll own) og Nyborg Kommune (advokat Henrik Hoeck) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 17. afdeling den 29. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande mv. ppellanten, Gregers Juel, har i miljøsagen frafaldet påstand 3 og 4. Gregers Juel har i øvrigt gentaget sine påstande. De indstævnte, Natur- og Miljøklagenævnet og Nyborg Kommune, har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Nyborg Kommune har som biintervenient udtalt sig til støtte for Natur- og Miljøklagenævnets påstand om stadfæstelse i ekspropriationssagen. Supplerende sagsfremstilling For Højesteret er fremlagt en række nye dokumenter, herunder de nedenfor nævnte. Ved mail af 3. oktober 2007 til Niels-Jørgen Hoffmann tilbød Gregers Juel Grundejerforeningen Skovparken at opføre en støjvold uden beregning på en række nærmere angivne betingelser. I brev af 31. oktober 2007 til Egernvængets beboere henviste Gregers Juel til sit tilbud af 3. oktober I den forbindelse anførte han, at den tilbudte støjvold ville være miljøvenlig og have en bedre effekt for de husstande, som havde et væsentligt støjproblem. Skønsmand Jens Elgaard Laursen har afgivet en tillægserklæring af 12. november 2014, hvori det hedder: Spørgsmål 26 Skønsmanden bedes med grundlag i det oprindelige måleområde beregne ST på samme måde som i skønsrapporten og i tillægsrapporten for så vidt angår: a) den i lokalplanen definerede støjvold, jf. Hvenegaards opmåling per den 22. september 2009 b) støjvold 4, jf. Hvenegaards opmåling per den 22. september 2009 Svar: a) Det oprindelige måleområde har i tidligere beregninger været anført til 93 boliger, fordi Egernvænget 151 fejlagtigt var opdelt i to huse Støjbelastningstallet for den nævnte vold - svarende til Støjvold 2 - er derfor opgjort for et måleområde med 92 boliger. eregningerne er foretaget ved hjælp af samme metode som anvendt i skønsrapporten. Støjbelastningstallet er fundet til ST = 2,91.

3 - 3 - b) Støjbelastningstallet for den nævnte vold - svarende til Støjvold 4 - er opgjort for et måleområde med 92 boliger. eregningerne er foretaget ved hjælp af samme metode som anvendt i skønsrapporten. Støjbelastningstallet er fundet til ST = 3,08. Spørgsmål 27 Skønsmanden anmodes om, efter indhentning af beregningsgrundlaget fra Rambøll, at beskrive de forudsætninger, der er anvendt som grundlag for beregning af støjvoldene benævnt alternativ 2 og alternativ 3 i Rambølls notat af den 7. december 2006 herunder, i det omfang det er angivet, med angivelse af alternativernes højde, længde, bredde ved foden, bredde ved kronen, hældning, samt eventuelle yderligere forhold, der måtte være en faktor ved beregning af effekten af det enkelte alternativ. Skønsmanden bedes om muligt beregne volumen af de i notatet anførte støjvolde benævnt alternativ 2 og alternativ 3, alternativt indhente bistand hertil fra Hvenegaard Landinspektører. Skønsmanden bedes ved sin beregning af voldenes volumen være opmærksom på, at terrænet er faldende fra syd mod nord på det sted, hvor vold 3 tænkes placeret, og at den relevante højde ved vurdering af voldens støjdæmpende virkning skal være voldens højde i forhold til motorvejens kørebane. Skønsmanden bedes videre oplyse, om Rambølls beregninger i skemaet: eregning af støjbelastningstal på side 4 i notatet er korrekte og i benægtende fald angive de rigtige tal, idet skønsmanden skal anvende samme beregning af ST som skønsmanden har anvendt i skønsrapporten og tillægsrapporten. Svar: lternativ 2 (Støjvold 2) I Rambølls notat af 7. december 2006 står der om Støjvold 2: lternativ 2, hvor støjvolden er forlænget med ca. 170 m i en højde stigende fra 7 til 10 m og afsluttet med afrundet fod. Der er i ingen yderligere oplysninger om bredden af volden eller dens krone eller dens hældning. I Rambølls SoundPLN-beregningsmodel er volden repræsenteret med en tynd skærm, der følger voldkronens forkant (nærmest vejen) og har vejens kote +7 m op til +10 m. Støjvold 2 er derved identisk med volden beskrevet i Nyborg Kommune Lokalplan nr. 146, og dens volumen er allerede beregnet af Landinspektørerne Hvenegaard /S i Niras notat af 29. september til m 3. lternativ 3 (Støjvold 3)

4 - 4 - I Rambølls notat af 7. december 2006 står der om Vold 3: lternativ 3, hvor volden er ført mod nord langs med boligbebyggelsen i en højde refererende til vejens niveau. For at beregne volumenet af Støjvold 3 har synsmanden bedt Finn Nielsen fra Geopartner Landinspektører /S (før: Landinspektørerne Hvenegaard /S) om at placere volden under følgende forudsætninger: eskrivelsen af voldens udformning fra Rambølls notat side 1, dvs. en højde på 7 m over motorvejskoten: 11,4 m + 7 m = 18,4 m. En voldhældning på 1:2 En kronebredde på 4 m En total kronelængde på 182 m Voldfoden ligger helt op til det østlige matrikelskel. Resultatet er illustreret i Figur 1 som fbildning. Udover Geopartner s tegning er der på figuren også afbildet den faktiske placering af Støjvold 3 i SoundPLN-støjmodellen fra Rambøll (fbildning ). Det fremgår af Geopartner s optegning af Støjvold 3 (fbildning ) på Figur 1, at voldkronens nordlige del bør ligge ca. 18 m fra matrikelskellet for at give plads til hele voldfoden. Geopartners østlige voldkrone er derfor drejet 6 (mod uret) i forhold til Rambølls støjskærm for Støjvold 3 (fbildning ). egge voldafbildninger starter i samme punkt i tilslutningen til den 500 m lange østvold, der ligger syd for boligområdet langs motorvejen. Data og volumen for de to voldafbildninger er vist i Tabel 1. Støjvold 3 Fodkote Kronekote Kronebredde Kronelængde Volumen Rambølls SoundPLN-model Geopartners Støjvold 3 12,0 m 19,0 m 4,0 m 182 m m 3 11,4 m 18,4 m 4,0 m 182 m m 3 Tabel 1 Data og volumen for 2 afbildninger af Støjvold 3: og. Støjbelastningstal, ST, for Støjvold 2 og 3 I Tabel 2 er der - ved hjælp af den samme beregningsmetode som i skønsrapporten - angivet beregningen af støjbelastningstallet ST for det oprindelige måleområde med 92 boliger på Egernvænget.

5 - 5 - Måleområde: 92 boliger ST lternativ 2 ST lternativ 3 Værdier fra Rambølls notat af 7. dec ,88 0,77 eregnet vha. metoden i skønsrapporten 2,91 3,02 Geoparters Støjvold 3 (fbildning i Tabel 1) - 3,35 Tabel 2 Støjbelastningstal ST for Støjvold 2 og 3 for det oprindelige måleområde på 92 boliger. Spørgsmål 29 Skønsmanden anmodes om i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål ovenfor at udfylde følgende skema vedrørende det oprindelige måleområde: Svar: Situation ST Måleområde *) Volumen lternativ 2, jf. spørgsmål 27 2,91 92 boliger m 3 lternativ 3, jf. spørgsmål 27 (fbildning i Tabel 1) lternativ 3, jf. spørgsmål 27 (fbildning i Tabel 1) Støjvold jf. lokalplan, jf. Hvenegaards **) opmåling per 22. september 2009 lternativ 4, jf. Hvenegaards **) opmåling per den 22. september ,02 92 boliger m 3 3,35 92 boliger m 3 2,91 92 boliger m 3 3,08 92 boliger m 3 *) Måleområde i henhold til svar på Spørgsmål 10, idet Egernvænget 151 i tidligere beregninger fejlagtigt var opdelt i to huse. **) Nu: Geopartner Landinspektører /S I skemaet herunder er angivet en oversigt over ST i det oprindelige måleområde på 92 boliger for hver af de alternative støjvolde. Skemaet er opbygget på samme måde som skemaet til besvarelsen af spørgsmål 6.

6 - 6 - Gruppe / interval ST Forskel i % i forhold til ST i ktuel Situation ktuel C D E Samlet 0,7 0,9 0,5 1,3 0,1 3, lternativ 2 C D E Samlet 0,3 0,5 0,8 1,0 0,4 2, lternativ 3 (fbildning ) C D E Samlet 0,3 0,6 0,7 1,2 0,3 3, lternativ 3 (fbildning ) C D E Samlet 0,3 0,6 1,0 1,3 0,0 3, lternativ 4 C D E Samlet 0,3 0,6 0,7 1,3 0,2 3, lternativ 5 C D E Samlet 0,3 0,6 0,5 1,4 0,2 2, Landinspektør Finn Nielsen har den 2. februar 2015 udarbejdet følgende kort over området med angivelse af de forslag til støjvolde, der indgår i sagen:

7 - 7 -

8 - 8 - Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af skønsmand Jens Elgaard Laursen, der har forklaret bl.a., at det menneskelige øre kan høre ned til nul d. Man kan også have negative d, hvilket blot betyder, at det ligger under området for det, mennesket kan høre. Industristøj er en anden støjtype, og den nævnte grænse er for natstøj. Der er skærpede krav til støjniveauet om natten. Med hensyn til skemaet udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 15 om støjbelastningstal (ST) kan man ikke sige, at støjen for nogle af grupperne er blevet forøget i forhold til den aktuelle situation. Der er derimod tale om, at nogle af de beboere, der er nævnt i kategori, nu i stedet er omfattet af kategori osv., og det er derfor, at tallet i visse tilfælde er forøget i forhold til den aktuelle situation. Gruppe vedrører den gruppe af boliger, hvor støjniveauet er over den vejledende grænse på 55 d. De tre omtalte alternativer er lige gode for denne gruppe, når man ser på ST-tallet. Samlet er alternativ 5 det bedste alternativ, og det samme gør sig gældende, hvis man ser isoleret på henholdsvis gruppe og C. Ved beregningen af ST er der flere usikkerheder. Der er usikkerheder som f.eks. trafiktallet og landskabets udformning. Husenes højde er også en faktor, der spiller ind, idet husene skærmer for hinanden, og højden har ikke været præcist angivet. Usikkerhederne er dog de samme for alle forslag, og det har derfor ikke betydning for sammenligningerne, der er meget præcise. Når han i landsretten har forklaret, at der er tale om små ændringer, er det forskellen på 45 og 47 % i skemaet udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 15 om ST, han har henvist til. Han er ikke vant til at kvalificere, om der er tale om en ubetydelig forskel. Hvis man taler om signifikante forskelle, taler man om noget statistisk, der relaterer sig til sammenligningen af usikkerhederne. De små forskelle relaterer sig således ikke til forskellene i ST-tallene. I skemaet, som er udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 2c om ST, er det alternativ 5, der er det bedste alternativ, idet forskellen i forhold til den aktuelle situation målt i procent er størst for dette alternativ. Det sidste af de to skemaer udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 29

9 - 9 - om ST vedrører alene det lille måleområde. Hvis man alene har fokus på gruppe -C, der vedrører boliger med støjintervaller over 49 d, er alternativ 5 det bedste alternativ. Ved besvarelsen af spørgsmål 27 sammenholdt med skemaet i Rambølls notat fra 2006 er det alternativ 3, der giver det bedste resultat. Han har set de beregninger, Rambøll har lagt til grund for rapporten, og ST er alene beregnet for den gruppe af boliger, der har et støjinterval på mere end 55 d. Det er ikke i overensstemmelse med den metode, Vejdirektoratet anvender, hvor også lavere støjintervaller medtages. Han har ved sine beregninger anvendt samme metode som Vejdirektoratet. Det er dog alligevel muligt at foretage en sammenligning af Rambølls beregninger og det sidste af de to skemaer udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 29 om ST, idet gruppe omfatter den gruppe, Rambøll har medtaget i sin rapport. Forskellen på alternativ 3b og alternativ 4 i det første af de to skemaer til spørgsmål 29 er, at alternativ 3b er et tænkt alternativ, hvor støjvoldens krone hele tiden er 7 meter høj i forhold til vejen. lternativ 4 følger derimod terrænet, og voldfoden vil derfor nogle gange være lavere end vejen og nogle gange højere. lternativ 4 s voldkrone vil formentlig ikke være højere end alternativ 3b på noget tidspunkt. Hvis man ser på tegningen indsat i besvarelsen af spørgsmål 27 om beregninger vedrørende støjvolde, fremgår det for alternativ 3b, at de steder, hvor volden er smal, er terrænet højt, og de steder, hvor terrænet er lavt, er den bred. Man kunne godt foretage en beregning af antallet af kubikmeter set forhold til ST og på den måde finde frem til, hvordan man mest effektivt får det lavest mulige ST. Man regner normalt ST pr. krone, når man sammenligner alternativer for at finde det mest økonomiske. Det er det, Vejdirektoratet gør. Man kunne på samme måde beregne ST pr. volumen ved at dividere ST-tallet med antallet af kubikmeter. Effektiv anvendelse af kubikmeter afhænger dog af højde og nærhed, og det er lige så godt at anbringe en støjvold tæt på støjkilden som at anbringe den tæt på det, der skal støjsænkes. Støj bevæger sig ikke i en lige linje, men i en bue, og derfor skal støjskærmen placeres enten tæt på kilden eller det, der skal støjsænkes. Hvis man placerede støjskærmen midt mellem støjkilden og det støjbelastede område, kunne skærmvirkningen derfor være nyttesløs. Det, som er anført i miljøgodkendelsen, kan lyde, som om den er udtryk for det modsatte. Han ved

10 dog ikke, om der også sigtes til andre forhold, når ordet nyttevirkning er anvendt i tilladelsen. Hvis man øgede højden eller volumen på de forskellige alternativer, ville de kunne få bedre virkning. Hvis man således forhøjede alternativ 3a og 3b, ville det forbedre den støjdæmpende effekt. Hvis målet med det første af de to skemaer udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 29 var at sammenligne volde, der har samme volumen, er de oplyste værdier ikke velegnede. Dette kan ikke løses ved at dividere ST-tallet med antallet af kubikmeter. Hvis der kommer mere jord i volden, vil der være andre eller flere huse, der bliver påvirket, og det kan ikke på det foreliggende grundlag siges, hvad der ville blive påvirket mest. Det ville kræve, at der blev foretaget en ny beregning. Hvis man flyttede stien, der fremgår af tegningen indsat i besvarelsen af spørgsmål 27, til den anden side af volden og dermed flyttede volden tættere på bebyggelsen, ville den støjdæmpende effekt ligeledes blive forøget. Det, han forklarede i landsretten om, at ST-tal er vanskelige at forholde sig til og afhænger af bebyggelsens størrelse, skal forstås sådan, at ST-tal ikke er intuitivt forståelige. Det er en slags personrelateret tal og har meget at gøre med antallet af berørte personer. Jo større tallet er, jo mere generet er man. Tallet er helt afhængigt af, hvor mange boliger der er med, og hvor meget boligerne er belastet, og det er således afgørende, om der er tale om 100 eller huse. Tallet får eksponentielt mindre betydning, jo længere man kommer væk fra støjkilden. Tæt på betyder det meget, og længere væk betyder det mindre. Der er ikke faste afstandsgrænser for, hvor langt væk man medtager boliger. I lav boligbebyggelse, hvor husene ikke er højere end ca. 6 meter, passer de 500 meter, han har anvendt, nogenlunde. Det er en vurdering, man foretager fra sag til sag, idet vej og landskab betyder, at man ikke på forhånd kan sige, hvor langt væk man skal måle. Ved små veje skal man ikke foretage målingen så langt væk, mens man ved store veje skal medtage områder, der ligger længere væk. Det afhænger af støjen. oliger, der er meget støjbelastede fra starten, vejer meget tungt i forhold til ST-tal. Der anvendes forskellige gene-faktorer ved beregningen, og gene-faktoren er større ved de boliger, der er meget belastede. Det betyder, at man ganger antallet af boliger med en højere gene-faktor ved boliger, der er omfattet af et højere støjinterval. Når støjen er mindre end 40

11 d, er gene-faktoren nul, og så tæller boligerne ikke med. De mest belastede boliger vægter således mere i ST-tallet. Når man får en stor beskyttelse af nogle få, vægter det højt. Det afhænger dog at antallet af boliger. Modellen, der har været anvendt siden 1984, er meget fair, og man har senest i 2010 vurderet, at modellen fortsat skulle anvendes. Jo flere boliger der indgår i en undersøgelse, des større statistisk sikkerhed opnår man, men måleområdet kan være uendeligt lille. Det vigtige er sammenligningen. ST bruges alene, når man skal sammenligne alternativer. Den dagældende støjgrænse på 55 d er formentlig beregnet på baggrund af kravet fra WHO, hvorefter den højeste tilladte grænse indendørs er 30 d. Der er formentlig regnet baglæns fra denne værdi, idet facaden dæmper med ca. 25 d. Højesterets begrundelse og resultat I lokalplan nr. 146 en støjvold ved Skovparken, der blev vedtaget af Nyborg Kommune den 27. februar 2007, er det i afsnittet om lokalplanens bestemmelser anført, at lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål i form af en støjvold og at sikre, at støjvolden udformes, så det visuelt skæmmer området mindst muligt. Højesteret tiltræder, at kommunen ved valg af placering og udformning af støjvolden ikke kun var berettiget til at lægge vægt på hensynet til at reducere trafikstøjen for de mest støjbelastede boliger, men også på hensynet til at opnå den bedst mulige støjreduktion for flest mulige boliger i Skovparken. Endvidere skulle kommunen efter lokalplanen sikre, at støjvolden blev udformet, så det visuelt skæmmede området mindst muligt, og Højesteret finder, at det i den forbindelse var sagligt at lægge vægt på, hvordan støjvolden ville påvirke udsigtsforholdene fra Skovparken. Ved en sammenligning mellem den af kommunen valgte løsning og den løsning (alternativ 4), som Gregers Juel havde foreslået, lægges det efter bevisførelsen til grund, at kommunens støjvold og alternativ 4 i det væsentlige havde samme støjdæmpende virkning i forhold til de mest støjplagede boliger, at kommunens støjvold havde en større støjdæmpende virkning i forhold til de flest mulige boliger i Skovparken, og at alternativ 4 med sin placering af støj-

12 volden umiddelbart vest for bebyggelsen ville have begrænset beboernes udsigt til mark og skov. På den baggrund finder Højesteret, at det kan lægges til grund, at kommunens løsning med en støjvold langs med motorvejen var bedre end alternativ 4 til at tilgodese de formål, der var angivet i lokalplanen. Med disse bemærkninger og af de grunde, som landsretten i øvrigt har anført, tiltræder Højesteret, at Natur- og Miljøklagenævnet og Nyborg Kommune er blevet frifundet. Højesteret stadfæster derfor dommen. Ved fastsættelse af sagsomkostninger er der taget hensyn til, at ekspropriationserstatningen udgør kr., samt arbejdets omfang, herunder at der for Højesteret har været supplerende syn og skøn og afhjemling af skønsmanden. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Gregers Juel betale kr. til Natur- og Miljøklagenævnet og kr. til Nyborg Kommune. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den 21. maj Lisbeth Primdahl Simonsen kontorfuldmægtig

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 Sag 48/2012 (1. afdeling) Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst. D O M afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1688 16 Vejdirektoratet (advokat Louise Solvang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012 Sag 66/2011 (1. afdeling) DONG Energy Power A/S (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 Sag 92/2014 (1. afdeling) Jordemoderforeningen som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) mod B og C (advokat Carlo Siebert for begge) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2011 Sag 198/2009 (2. afdeling) Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (tidligere Naturklagenævnet) (kammeradvokaten

Læs mere