HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015"

Transkript

1 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat ritta Moll own) og Nyborg Kommune (advokat Henrik Hoeck) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 17. afdeling den 29. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande mv. ppellanten, Gregers Juel, har i miljøsagen frafaldet påstand 3 og 4. Gregers Juel har i øvrigt gentaget sine påstande. De indstævnte, Natur- og Miljøklagenævnet og Nyborg Kommune, har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Nyborg Kommune har som biintervenient udtalt sig til støtte for Natur- og Miljøklagenævnets påstand om stadfæstelse i ekspropriationssagen. Supplerende sagsfremstilling For Højesteret er fremlagt en række nye dokumenter, herunder de nedenfor nævnte. Ved mail af 3. oktober 2007 til Niels-Jørgen Hoffmann tilbød Gregers Juel Grundejerforeningen Skovparken at opføre en støjvold uden beregning på en række nærmere angivne betingelser. I brev af 31. oktober 2007 til Egernvængets beboere henviste Gregers Juel til sit tilbud af 3. oktober I den forbindelse anførte han, at den tilbudte støjvold ville være miljøvenlig og have en bedre effekt for de husstande, som havde et væsentligt støjproblem. Skønsmand Jens Elgaard Laursen har afgivet en tillægserklæring af 12. november 2014, hvori det hedder: Spørgsmål 26 Skønsmanden bedes med grundlag i det oprindelige måleområde beregne ST på samme måde som i skønsrapporten og i tillægsrapporten for så vidt angår: a) den i lokalplanen definerede støjvold, jf. Hvenegaards opmåling per den 22. september 2009 b) støjvold 4, jf. Hvenegaards opmåling per den 22. september 2009 Svar: a) Det oprindelige måleområde har i tidligere beregninger været anført til 93 boliger, fordi Egernvænget 151 fejlagtigt var opdelt i to huse Støjbelastningstallet for den nævnte vold - svarende til Støjvold 2 - er derfor opgjort for et måleområde med 92 boliger. eregningerne er foretaget ved hjælp af samme metode som anvendt i skønsrapporten. Støjbelastningstallet er fundet til ST = 2,91.

3 - 3 - b) Støjbelastningstallet for den nævnte vold - svarende til Støjvold 4 - er opgjort for et måleområde med 92 boliger. eregningerne er foretaget ved hjælp af samme metode som anvendt i skønsrapporten. Støjbelastningstallet er fundet til ST = 3,08. Spørgsmål 27 Skønsmanden anmodes om, efter indhentning af beregningsgrundlaget fra Rambøll, at beskrive de forudsætninger, der er anvendt som grundlag for beregning af støjvoldene benævnt alternativ 2 og alternativ 3 i Rambølls notat af den 7. december 2006 herunder, i det omfang det er angivet, med angivelse af alternativernes højde, længde, bredde ved foden, bredde ved kronen, hældning, samt eventuelle yderligere forhold, der måtte være en faktor ved beregning af effekten af det enkelte alternativ. Skønsmanden bedes om muligt beregne volumen af de i notatet anførte støjvolde benævnt alternativ 2 og alternativ 3, alternativt indhente bistand hertil fra Hvenegaard Landinspektører. Skønsmanden bedes ved sin beregning af voldenes volumen være opmærksom på, at terrænet er faldende fra syd mod nord på det sted, hvor vold 3 tænkes placeret, og at den relevante højde ved vurdering af voldens støjdæmpende virkning skal være voldens højde i forhold til motorvejens kørebane. Skønsmanden bedes videre oplyse, om Rambølls beregninger i skemaet: eregning af støjbelastningstal på side 4 i notatet er korrekte og i benægtende fald angive de rigtige tal, idet skønsmanden skal anvende samme beregning af ST som skønsmanden har anvendt i skønsrapporten og tillægsrapporten. Svar: lternativ 2 (Støjvold 2) I Rambølls notat af 7. december 2006 står der om Støjvold 2: lternativ 2, hvor støjvolden er forlænget med ca. 170 m i en højde stigende fra 7 til 10 m og afsluttet med afrundet fod. Der er i ingen yderligere oplysninger om bredden af volden eller dens krone eller dens hældning. I Rambølls SoundPLN-beregningsmodel er volden repræsenteret med en tynd skærm, der følger voldkronens forkant (nærmest vejen) og har vejens kote +7 m op til +10 m. Støjvold 2 er derved identisk med volden beskrevet i Nyborg Kommune Lokalplan nr. 146, og dens volumen er allerede beregnet af Landinspektørerne Hvenegaard /S i Niras notat af 29. september til m 3. lternativ 3 (Støjvold 3)

4 - 4 - I Rambølls notat af 7. december 2006 står der om Vold 3: lternativ 3, hvor volden er ført mod nord langs med boligbebyggelsen i en højde refererende til vejens niveau. For at beregne volumenet af Støjvold 3 har synsmanden bedt Finn Nielsen fra Geopartner Landinspektører /S (før: Landinspektørerne Hvenegaard /S) om at placere volden under følgende forudsætninger: eskrivelsen af voldens udformning fra Rambølls notat side 1, dvs. en højde på 7 m over motorvejskoten: 11,4 m + 7 m = 18,4 m. En voldhældning på 1:2 En kronebredde på 4 m En total kronelængde på 182 m Voldfoden ligger helt op til det østlige matrikelskel. Resultatet er illustreret i Figur 1 som fbildning. Udover Geopartner s tegning er der på figuren også afbildet den faktiske placering af Støjvold 3 i SoundPLN-støjmodellen fra Rambøll (fbildning ). Det fremgår af Geopartner s optegning af Støjvold 3 (fbildning ) på Figur 1, at voldkronens nordlige del bør ligge ca. 18 m fra matrikelskellet for at give plads til hele voldfoden. Geopartners østlige voldkrone er derfor drejet 6 (mod uret) i forhold til Rambølls støjskærm for Støjvold 3 (fbildning ). egge voldafbildninger starter i samme punkt i tilslutningen til den 500 m lange østvold, der ligger syd for boligområdet langs motorvejen. Data og volumen for de to voldafbildninger er vist i Tabel 1. Støjvold 3 Fodkote Kronekote Kronebredde Kronelængde Volumen Rambølls SoundPLN-model Geopartners Støjvold 3 12,0 m 19,0 m 4,0 m 182 m m 3 11,4 m 18,4 m 4,0 m 182 m m 3 Tabel 1 Data og volumen for 2 afbildninger af Støjvold 3: og. Støjbelastningstal, ST, for Støjvold 2 og 3 I Tabel 2 er der - ved hjælp af den samme beregningsmetode som i skønsrapporten - angivet beregningen af støjbelastningstallet ST for det oprindelige måleområde med 92 boliger på Egernvænget.

5 - 5 - Måleområde: 92 boliger ST lternativ 2 ST lternativ 3 Værdier fra Rambølls notat af 7. dec ,88 0,77 eregnet vha. metoden i skønsrapporten 2,91 3,02 Geoparters Støjvold 3 (fbildning i Tabel 1) - 3,35 Tabel 2 Støjbelastningstal ST for Støjvold 2 og 3 for det oprindelige måleområde på 92 boliger. Spørgsmål 29 Skønsmanden anmodes om i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål ovenfor at udfylde følgende skema vedrørende det oprindelige måleområde: Svar: Situation ST Måleområde *) Volumen lternativ 2, jf. spørgsmål 27 2,91 92 boliger m 3 lternativ 3, jf. spørgsmål 27 (fbildning i Tabel 1) lternativ 3, jf. spørgsmål 27 (fbildning i Tabel 1) Støjvold jf. lokalplan, jf. Hvenegaards **) opmåling per 22. september 2009 lternativ 4, jf. Hvenegaards **) opmåling per den 22. september ,02 92 boliger m 3 3,35 92 boliger m 3 2,91 92 boliger m 3 3,08 92 boliger m 3 *) Måleområde i henhold til svar på Spørgsmål 10, idet Egernvænget 151 i tidligere beregninger fejlagtigt var opdelt i to huse. **) Nu: Geopartner Landinspektører /S I skemaet herunder er angivet en oversigt over ST i det oprindelige måleområde på 92 boliger for hver af de alternative støjvolde. Skemaet er opbygget på samme måde som skemaet til besvarelsen af spørgsmål 6.

6 - 6 - Gruppe / interval ST Forskel i % i forhold til ST i ktuel Situation ktuel C D E Samlet 0,7 0,9 0,5 1,3 0,1 3, lternativ 2 C D E Samlet 0,3 0,5 0,8 1,0 0,4 2, lternativ 3 (fbildning ) C D E Samlet 0,3 0,6 0,7 1,2 0,3 3, lternativ 3 (fbildning ) C D E Samlet 0,3 0,6 1,0 1,3 0,0 3, lternativ 4 C D E Samlet 0,3 0,6 0,7 1,3 0,2 3, lternativ 5 C D E Samlet 0,3 0,6 0,5 1,4 0,2 2, Landinspektør Finn Nielsen har den 2. februar 2015 udarbejdet følgende kort over området med angivelse af de forslag til støjvolde, der indgår i sagen:

7 - 7 -

8 - 8 - Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af skønsmand Jens Elgaard Laursen, der har forklaret bl.a., at det menneskelige øre kan høre ned til nul d. Man kan også have negative d, hvilket blot betyder, at det ligger under området for det, mennesket kan høre. Industristøj er en anden støjtype, og den nævnte grænse er for natstøj. Der er skærpede krav til støjniveauet om natten. Med hensyn til skemaet udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 15 om støjbelastningstal (ST) kan man ikke sige, at støjen for nogle af grupperne er blevet forøget i forhold til den aktuelle situation. Der er derimod tale om, at nogle af de beboere, der er nævnt i kategori, nu i stedet er omfattet af kategori osv., og det er derfor, at tallet i visse tilfælde er forøget i forhold til den aktuelle situation. Gruppe vedrører den gruppe af boliger, hvor støjniveauet er over den vejledende grænse på 55 d. De tre omtalte alternativer er lige gode for denne gruppe, når man ser på ST-tallet. Samlet er alternativ 5 det bedste alternativ, og det samme gør sig gældende, hvis man ser isoleret på henholdsvis gruppe og C. Ved beregningen af ST er der flere usikkerheder. Der er usikkerheder som f.eks. trafiktallet og landskabets udformning. Husenes højde er også en faktor, der spiller ind, idet husene skærmer for hinanden, og højden har ikke været præcist angivet. Usikkerhederne er dog de samme for alle forslag, og det har derfor ikke betydning for sammenligningerne, der er meget præcise. Når han i landsretten har forklaret, at der er tale om små ændringer, er det forskellen på 45 og 47 % i skemaet udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 15 om ST, han har henvist til. Han er ikke vant til at kvalificere, om der er tale om en ubetydelig forskel. Hvis man taler om signifikante forskelle, taler man om noget statistisk, der relaterer sig til sammenligningen af usikkerhederne. De små forskelle relaterer sig således ikke til forskellene i ST-tallene. I skemaet, som er udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 2c om ST, er det alternativ 5, der er det bedste alternativ, idet forskellen i forhold til den aktuelle situation målt i procent er størst for dette alternativ. Det sidste af de to skemaer udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 29

9 - 9 - om ST vedrører alene det lille måleområde. Hvis man alene har fokus på gruppe -C, der vedrører boliger med støjintervaller over 49 d, er alternativ 5 det bedste alternativ. Ved besvarelsen af spørgsmål 27 sammenholdt med skemaet i Rambølls notat fra 2006 er det alternativ 3, der giver det bedste resultat. Han har set de beregninger, Rambøll har lagt til grund for rapporten, og ST er alene beregnet for den gruppe af boliger, der har et støjinterval på mere end 55 d. Det er ikke i overensstemmelse med den metode, Vejdirektoratet anvender, hvor også lavere støjintervaller medtages. Han har ved sine beregninger anvendt samme metode som Vejdirektoratet. Det er dog alligevel muligt at foretage en sammenligning af Rambølls beregninger og det sidste af de to skemaer udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 29 om ST, idet gruppe omfatter den gruppe, Rambøll har medtaget i sin rapport. Forskellen på alternativ 3b og alternativ 4 i det første af de to skemaer til spørgsmål 29 er, at alternativ 3b er et tænkt alternativ, hvor støjvoldens krone hele tiden er 7 meter høj i forhold til vejen. lternativ 4 følger derimod terrænet, og voldfoden vil derfor nogle gange være lavere end vejen og nogle gange højere. lternativ 4 s voldkrone vil formentlig ikke være højere end alternativ 3b på noget tidspunkt. Hvis man ser på tegningen indsat i besvarelsen af spørgsmål 27 om beregninger vedrørende støjvolde, fremgår det for alternativ 3b, at de steder, hvor volden er smal, er terrænet højt, og de steder, hvor terrænet er lavt, er den bred. Man kunne godt foretage en beregning af antallet af kubikmeter set forhold til ST og på den måde finde frem til, hvordan man mest effektivt får det lavest mulige ST. Man regner normalt ST pr. krone, når man sammenligner alternativer for at finde det mest økonomiske. Det er det, Vejdirektoratet gør. Man kunne på samme måde beregne ST pr. volumen ved at dividere ST-tallet med antallet af kubikmeter. Effektiv anvendelse af kubikmeter afhænger dog af højde og nærhed, og det er lige så godt at anbringe en støjvold tæt på støjkilden som at anbringe den tæt på det, der skal støjsænkes. Støj bevæger sig ikke i en lige linje, men i en bue, og derfor skal støjskærmen placeres enten tæt på kilden eller det, der skal støjsænkes. Hvis man placerede støjskærmen midt mellem støjkilden og det støjbelastede område, kunne skærmvirkningen derfor være nyttesløs. Det, som er anført i miljøgodkendelsen, kan lyde, som om den er udtryk for det modsatte. Han ved

10 dog ikke, om der også sigtes til andre forhold, når ordet nyttevirkning er anvendt i tilladelsen. Hvis man øgede højden eller volumen på de forskellige alternativer, ville de kunne få bedre virkning. Hvis man således forhøjede alternativ 3a og 3b, ville det forbedre den støjdæmpende effekt. Hvis målet med det første af de to skemaer udarbejdet til besvarelse af spørgsmål 29 var at sammenligne volde, der har samme volumen, er de oplyste værdier ikke velegnede. Dette kan ikke løses ved at dividere ST-tallet med antallet af kubikmeter. Hvis der kommer mere jord i volden, vil der være andre eller flere huse, der bliver påvirket, og det kan ikke på det foreliggende grundlag siges, hvad der ville blive påvirket mest. Det ville kræve, at der blev foretaget en ny beregning. Hvis man flyttede stien, der fremgår af tegningen indsat i besvarelsen af spørgsmål 27, til den anden side af volden og dermed flyttede volden tættere på bebyggelsen, ville den støjdæmpende effekt ligeledes blive forøget. Det, han forklarede i landsretten om, at ST-tal er vanskelige at forholde sig til og afhænger af bebyggelsens størrelse, skal forstås sådan, at ST-tal ikke er intuitivt forståelige. Det er en slags personrelateret tal og har meget at gøre med antallet af berørte personer. Jo større tallet er, jo mere generet er man. Tallet er helt afhængigt af, hvor mange boliger der er med, og hvor meget boligerne er belastet, og det er således afgørende, om der er tale om 100 eller huse. Tallet får eksponentielt mindre betydning, jo længere man kommer væk fra støjkilden. Tæt på betyder det meget, og længere væk betyder det mindre. Der er ikke faste afstandsgrænser for, hvor langt væk man medtager boliger. I lav boligbebyggelse, hvor husene ikke er højere end ca. 6 meter, passer de 500 meter, han har anvendt, nogenlunde. Det er en vurdering, man foretager fra sag til sag, idet vej og landskab betyder, at man ikke på forhånd kan sige, hvor langt væk man skal måle. Ved små veje skal man ikke foretage målingen så langt væk, mens man ved store veje skal medtage områder, der ligger længere væk. Det afhænger af støjen. oliger, der er meget støjbelastede fra starten, vejer meget tungt i forhold til ST-tal. Der anvendes forskellige gene-faktorer ved beregningen, og gene-faktoren er større ved de boliger, der er meget belastede. Det betyder, at man ganger antallet af boliger med en højere gene-faktor ved boliger, der er omfattet af et højere støjinterval. Når støjen er mindre end 40

11 d, er gene-faktoren nul, og så tæller boligerne ikke med. De mest belastede boliger vægter således mere i ST-tallet. Når man får en stor beskyttelse af nogle få, vægter det højt. Det afhænger dog at antallet af boliger. Modellen, der har været anvendt siden 1984, er meget fair, og man har senest i 2010 vurderet, at modellen fortsat skulle anvendes. Jo flere boliger der indgår i en undersøgelse, des større statistisk sikkerhed opnår man, men måleområdet kan være uendeligt lille. Det vigtige er sammenligningen. ST bruges alene, når man skal sammenligne alternativer. Den dagældende støjgrænse på 55 d er formentlig beregnet på baggrund af kravet fra WHO, hvorefter den højeste tilladte grænse indendørs er 30 d. Der er formentlig regnet baglæns fra denne værdi, idet facaden dæmper med ca. 25 d. Højesterets begrundelse og resultat I lokalplan nr. 146 en støjvold ved Skovparken, der blev vedtaget af Nyborg Kommune den 27. februar 2007, er det i afsnittet om lokalplanens bestemmelser anført, at lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål i form af en støjvold og at sikre, at støjvolden udformes, så det visuelt skæmmer området mindst muligt. Højesteret tiltræder, at kommunen ved valg af placering og udformning af støjvolden ikke kun var berettiget til at lægge vægt på hensynet til at reducere trafikstøjen for de mest støjbelastede boliger, men også på hensynet til at opnå den bedst mulige støjreduktion for flest mulige boliger i Skovparken. Endvidere skulle kommunen efter lokalplanen sikre, at støjvolden blev udformet, så det visuelt skæmmede området mindst muligt, og Højesteret finder, at det i den forbindelse var sagligt at lægge vægt på, hvordan støjvolden ville påvirke udsigtsforholdene fra Skovparken. Ved en sammenligning mellem den af kommunen valgte løsning og den løsning (alternativ 4), som Gregers Juel havde foreslået, lægges det efter bevisførelsen til grund, at kommunens støjvold og alternativ 4 i det væsentlige havde samme støjdæmpende virkning i forhold til de mest støjplagede boliger, at kommunens støjvold havde en større støjdæmpende virkning i forhold til de flest mulige boliger i Skovparken, og at alternativ 4 med sin placering af støj-

12 volden umiddelbart vest for bebyggelsen ville have begrænset beboernes udsigt til mark og skov. På den baggrund finder Højesteret, at det kan lægges til grund, at kommunens løsning med en støjvold langs med motorvejen var bedre end alternativ 4 til at tilgodese de formål, der var angivet i lokalplanen. Med disse bemærkninger og af de grunde, som landsretten i øvrigt har anført, tiltræder Højesteret, at Natur- og Miljøklagenævnet og Nyborg Kommune er blevet frifundet. Højesteret stadfæster derfor dommen. Ved fastsættelse af sagsomkostninger er der taget hensyn til, at ekspropriationserstatningen udgør kr., samt arbejdets omfang, herunder at der for Højesteret har været supplerende syn og skøn og afhjemling af skønsmanden. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Gregers Juel betale kr. til Natur- og Miljøklagenævnet og kr. til Nyborg Kommune. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den 21. maj Lisbeth Primdahl Simonsen kontorfuldmægtig

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere