Retsopgør om salg af almene boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsopgør om salg af almene boliger"

Transkript

1 Pressemeddelelse: Retsopgør om salg af almene boliger En principsag om retten til godkende salg af almene boliger er nu på vej efter stævning af sten fra Arbejdernes-Andels-Boligforening i København med Boligselskabernes Landsforening som støtte til boligforeningen. Arbejdernes-Andels-Boligforening i København har nu med Boligselskabernes Landsforenings støtte som såkaldt mandar stævnet sten ved Socialministeriet i forbindelse med de omstridte regler for salg af almene boliger. Der nedlægges påstand om, et konkret godkendt salg af boliger i Farum kommune tilhørende AAB skal erklæres for ugyldigt. Socialministeriet, Farum Kommune og senere beboerne på et afdelingsmøde har godkendt mulighederne for sælge boligerne til beboerne, men boligforeningen AAB, som boligerne udgør en del af, mener ikke, boligforeningen kan tvinges til afstå sine boliger uden selv ville det. Det er en krænkelse af boligforeningens ejendomsret, skriver advok Henrik Christrup, der på vegne af AAB og BL fører sagen mod sten. Advok Henrik Christrup er kendt fra offentligheden fra så forskellige sager som Tvind-skolerne, hvor den særlige Tvind-lovgivning blev erklæret for ulovlig, og som advok for Mærsk-koncernen og som bestyrelsesmedlem i samme. Lang forhistorie Der går en lang historie forud for stævningen: Da den nye regering trådte til i 2001 var en af dens første handlinger få udarbejdet et forslag om mulighederne for salg af almene boliger. Et udvalg blev neds, men det stødte på store juridiske problemer. Et oprindeligt forslag om en ubetinget køberet for den enkelte lejer måtte opgives, da stens advok, kammeradvoken, erklærede, det ville være grundlovsstridigt og imod den almindelige ejendomsret. I stedet valgte man lovgive om den såkaldte afdelingsmodel, hvor et flertal af beboerne i den enkelte afdeling på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning sammen med enten kommunen eller boligorganisionen kan vedtage, der skal ske salg. Men også om denne model var der juridisk strid. Den almene sektor mente således, kun boligorganisionerne kunne godkende et salg, da boligerne tilhører boligorganisionerne. Ved lovforslagets fremsættelse blev den principielle juridiske strid om ejendomsretten til de almene boliger imidlertid parkeret efter en forhandling mellem regeringen og Boligselskabernes Landsforening. I lovforslagets bemærkninger blev den konsterede juridiske strid beskrevet, og regeringen erklærede fra sin side, et manglende aktuelt sagsanlæg fra boligorganisionerne ikke ville stille disse ringere ved et senere sagsanlæg. Omvendt tilkendegav BL, man ikke aktuelt ville anlægge sag omkring lovens vedtagelse, men først, hvis der faktisk ville forekomme

2 side 2 en sag, hvor en kommune og sten kørte en boligorganision over imod boligorganisionens ønske. Det er denne parkering af den principielle juridiske strid, som nu bringes til ophør ved indgivelsen af stævningen på vegne af Arbejdernes-Andels-Boligforening og Boligselskabernes Landsforening, og baggrunden er striden om retten til købe boligerne i AAB s afdeling 88, Fuglsangpark i Farum kommune, i modstrid med AAB s ønsker og holdninger. De almene boligorganisioner beklager, det er nødvendigt tage retslige skridt. Boligorganisionerne håbede, der ikke ville opstå en situion, hvor der forsøges gennemført et tvangssalg imod en boligorganisions ønske. Godkendelsen af salget i Farum nødvendiggør imidlertid, der tages retslige skridt. Men det er forts de almene boligorganisionernes ønske, der kan etableres et fornuftigt samarbejde med regeringen om en løsning af de reelle problemer i den almene sektor, og dette ikke skal påvirkes af den nu indledte retssag. Bilag: Kopi af not: Nej til tvangssalg af almene boliger. Kopi af stævning indgivet af advok Henrik Christrup. Yderligere oplysninger kan indhentes hos: AAB: Formand Peter Hjorth, , Direktør Lone Sejersen, , BL: Formand Henning Kirk Christensen, , , Direktør Gert Nielsen, , , august 2005

3 AAB København Boligselskabernes Landsforening Nej til tvangssalg Siden regeringen i 2001 lancerede forslaget om salg af almene boliger, har Boligselskabernes Landsforening, BL, advaret om, det kan have negive sociale konsekvenser og føre til en øget opsplitning og ghettoisering på boligmarkedet. Frygten er, de mest traktive dele af den almene sektor efterhånden bliver solgt fra som ejerboliger, mens der i den resterende del af det almene byggeri sker en stadig større koncentrion af sociale og etniske problemer, dvs. en stigende ghettoisering. Især i de større byområder i Danmark er boligmarkedet meget presset med meget høje priser på ejerboliger, og det er næsten umuligt for familier med almindelige indkomster købe en bolig. Derfor er det indlysende, familier med de fornødne økonomiske muligheder kan føle sig fristet til købe deres almene bolig med 30 pct. rab. Men konsekvensen er på lidt længere sigt, familier med almindelige indkomster politibetjenten, skolelæreren, kassedamen, hjemmehjælperen osv. vil få stadig vanskeligere ved få en bolig i og omkring de større byer, fordi der bliver færre lejeboliger. Salget af Fuglsangpark bekræfter billedet Fuglsangpark er et traktivt og socialt velfungerende boligområde i et område lidt nord for København med ganske stort pres på boligmarkedet. Boligerne er tegnet af de meget anerkendte arkitekter hos Vandkunsten og består af 200 tætlav boliger opført i , hvoraf de 54 er prive andelsboliger og de resterende 146 er almene boliger. Boligområdet er således opført med en blanding af ejerformerne. Der er en bred sammensætning af boligtyper. Der er familieboliger fra 55 kvm. til 110 kvm. og ungdomsboliger på 30 kvm. Salgsprisen for en familiebolig på 110 kvm kan forsigtigt vurderes til ca. 1,8 mill.kr. Ifølge salgsloven bliver der ydet en rab til køberne i form af et rente- og afdragsfrit lån på 30 pct. af markedsprisen, således købsprisen bliver på ca. 1,2 mill.kr. Den aktuelle husleje for en sådan bolig er godt kr. om måneden. Med en traditionel 30 årig finansiering til fast rente vurderes køberen få en stigning i boligudgiften til ca kr.

4 side 2 om måneden, men udnyttes mulighederne for stående lån med fuld rentetilpasning, kan boligudgiften bringes ned omkring samme niveau som den nuværende husleje. Nuværende lejere med den fornødne økonomi og risikovillighed kan formentlig se en fordel i købe og derved også få del i forventede værdistigninger på ejerboliger. De økonomisk svagere lejere og fx pensionister, som modtager boligydelse, vil derimod næppe have mulighed for købe. Et salg af Fuglsangpark bekræfter således et billede af, traktive, velfungerende og velbeliggende afdelinger sælges fra, og det sociale pres på den resterende del af den almene sektor risikerer dermed blive øget. FAKTA AAB har udarbejdet et foreløbigt not om de økonomiske konsekvenser ved købe en familiebolig. Notet kan rekvireres hos AAB. På sigt kan den sociale anvisning forringes Hver fjerde ledigblevne almene bolig skal i dag tilbydes kommunen, som kan anvende den til boligsocial anvisning, dvs. til sikre boliger til fx fraskilte med børn, som ikke kan få en bolig på anden måde. Hvis der i bredere omfang kommer gang i et salg af almene boliger, vil der kunne opstå alvorlig mangel på boliger til de svageste grupper. Det er salget af de såkaldte Tor-boliger i København et markant eksempel på. I 1990 erne frasolgte Københavns Kommune næsten alle kommunale udlejningsboliger, og antallet af boliger til huse socialt dårligt stillede faldt væsentligt, selvom der også skete en forøgelse af den boligsociale anvisning til de almene boliger i København til næsten hver anden ledigblevne bolig. Konsekvensen blev, selv ikke enlige med børn uden tag over hovedet kunne anvises til en bolig, men måtte vente mange måneder og blev huset på bl.a. hoteller.

5 side 3 FAKTA For belyse de boligsociale konsekvenser af et salg af almene boliger rekvirerede BL i 2002 tre analyser hos Socialforskningsinstituttet (SFI), nemlig: Har salget af Københavns Kommunes boliger forringet mulighederne for lavindkomstgrupper? Salg af almene boliger og boligsituionen for lav-indkomstgrupper Kommunal boliganvisning til almene familieboliger Disse tre analyser kan findes på BL s og SFIs hjemmesider og kan rekvireres hos BL. Sten tager pengene Salgsprisen for en almen bolig er ifølge salgsloven 70 pct. af markedsprisen, idet der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 30 pct. Dette lån skal først tilbagebetales, når køberen engang videresælger sin ejerbolig. Provenuet ved et salg opgøres som 70 pct. af markedsprisen minus realkreditgæld og omkostninger ved salget. Hvis dette beløb er negivt, dvs. der er underskud ved salget, bliver dette dækket af Landsbyggefonden, dvs. de almene lejeres opsparing. Er der derimod et overskud ved salget, vil 10 pct. af dette overskud reserveres til en såkaldt trækningsret til boligorganisionen, hvorimod de resterende 90 pct. inddrages til fordel for de offentlige kasser i forbindelse med nybyggeri af almene boliger. FAKTA I BL s Høringssvar vedr. lovudkast om forsøg med salg af almene boliger er pengestrømmene i forbindelse med et salg detaljeret belyst. Høringssvaret kan som nævnt ovenfor findes på BLs hjemmeside eller rekvireres hos BL. Nødvendig retssag Den almene sektor er af de ovenstående grunde imod et tvangssalg af almene boliger. Derimod er den almene sektor ikke afvisende overfor et frivilligt salg ud fra bypolitiske overvejelser, hvor der sker salg af boliger i belastede områder, og hvor et evt. provenu fra salget benyttes til styrke udviklingen i boligområdet. Ifølge regeringens salgslov kan salg af almene boliger vedtages på to forskellige måder. I den ene situion beslutter den øverste myndighed i en boligorganision ansøge Socialministeriet om salg af boliger i en boligafdeling, og hvis ministeriet imødekommer ansøgningen, og der efterfølgende på et afdelingsmøde er flertal for salg, kan boligerne i afdelingen sælges til

6 side 4 lejerne. Her er der tale om, boligorganisionen frivilligt sælger sine boliger, og der er således ikke tale om ekspropriion. I det andet tilfælde afgiver en kommune ansøgning til Socialministeriet om salg af boliger i en afdeling, hvorimod den øverste myndighed i boligorganisionen er imod et salg. Hvis Socialministeriet imødekommer ansøgningen, og der efterfølgende er flertal for salg på et afdelingsmøde, så opstår den juridiske tvist om ekspropriion, fordi salget sker imod en boligorganisions ønske. Loven om salg har således fra starten indebåret en risiko for en juridisk tvist om ekspropriion. Men på forhånd kunne hverken regeringen eller BL forudsige, om der i praksis ville blive vedtaget et salg hen over hovedet på en boligorganision. For undgå en principiel sag om ekspropriion blev det i bemærkningerne til lovforslaget indskrevet, : Regeringen har tilkendegivet over for BL, spørgsmålet om, hvorvidt en permanent ordning er ekspropriiv, ikke vil være påvirket af forsøgsordningen, og forsøgsordningen således ikke vil have præjudicerende virkning for en evt. senere retssag om dette spørgsmål. BL vil på denne baggrund afstå fra anlægge retssag om forsøgsordningens gyldighed. BL har dog forbeholdt sig retten til i forsøgsperioden støtte et evt. søgsmål anlagt af en boligorganision i relion til et konkret forsøg, som en kommune og en boligafdeling er blevet enige om uden boligorganisionens medvirken. Dermed blev det fastslået, den almene sektor ikke fortabte nogle juridiske rettigheder ved ikke indlede en principiel sag om ekspropriion ved lovforslagets vedtagelse i juni Men det blev også fastslået, BL forbeholder sig retten til støtte et søgsmål, hvis der bliver vedtaget et salg imod en boligorganisions ønsker. Dette er netop sket med Fuglsangpark, og derfor støtter BL i det konkrete tilfælde en retssag om ekspropriion for ikke fortabe juridiske rettigheder. Den almene sektor skal beklage, det nu viser sig nødvendigt indlede en retssag. Det er således forts den almene sektors ønske, der kan etableres et godt og konstruktivt samarbejde med regeringen om udviklingen af den almene sektor, herunder drøftelser af mulighederne for realisere den almene sektors plan Tryghed i boligområdet handlingsplan mod det delte Danmark for modvirke de alvorlige problemer med belastede boligområder og ghettoisering. 1 1 Det boligpolitiske udspil Tryghed i boligområdet handlingsplan mod det delte Danmark kan downloades fra BL s hjemmeside. 11. august 2005

7 G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD 11. august 2005 LANDSRETSSTÆVNING Som advok for Boligselskabernes Landsforening Studiestræde København V. som mandar for Arbejdernes-Andels-Boligforening, AAB, København Havnegade København K. (i det følgende benævnt AAB) indstævner undertegnede herved 1. Socialministeriet Holmens Kanal København K. og 2. Farum Kommune Rådhuset Rådhustorvet Farum til give møde for Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K., jfr. retsplejelovens 225, stk. 1 og 227, stk. 2, i nærværende retssag, i hvilken der nedlægges sålydende PÅSTANDE: Principalt: 1, Socialministeriet tilpligtes anerkende, Socialministeriets godkendelse af 3. maj 2005 i henhold til 75.a. stk. 1 i lov om almene boliger m.v. af, ADVOKATFIRMA H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TEL FAX

8 G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Farum Kommune deltager i forsøgsordningen om salg af de almene familieboliger i AAB s afdeling 88, mr. nr. 5dz og 5dy begge Stavnsholt by, Farum, er ugyldig. 2. Farum Kommune tilpligtes anerkende, Farum Kommunes imødekommelse af ønskerne fra et flertal af de beboere, der var mødt til beboermøderne før Farum Kommunes ansøgning af 16. marts 2005 til Socialministeriet i den i påstand 1 nævnte bebyggelse om, bebyggelsen indgår i forsøget om salg af familieboliger, er ugyldig. Subsidiært: Socialministeriet tilpligtes anerkende, AAB er berettiget til fuldstændig erstning i henhold til Grundlovens 73 i det omfang salg af almene familieboliger i AAB s afdeling 88 finder sted Det forbeholdes udvide og ændre ovennævnte påstande, ligesom det forbeholdes nedlægge supplerende påstande, og medindstævne andre sagsøgte SAGSFREMSTILLING: Ved lov nr. 485 af 9. juni 2004 ændredes lov om almene boliger m.m., idet der i loven indstes et Kapitel 5a om forsøg med salg af almene familieboliger som ejerboliger. Som Bilag 1 fremlægges lov nr. 485 af 9. juni Lovens 75.a, stk. 3, bestemmer, et afdelingsmøde kan beslutte, almene lejere i boliger, der er omftet af forsøget efter 75.a, stk. 2, kan købe deres familiebolig, og afdelingsmødets beslutning herom ikke senere kan ændres. I lovens 75.a, stk. 1 og stk. 2 er bestemt, Økonomi- og erhvervsministeren (nu Socialministeren) efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen kan godkende forsøg med salg af almene familieboliger til almene lejere af boligerne, og kommunalbestyrelsen skal meddele Socialministeriet, i hvilket omfang afdelinger i kommunen er omftet af forsøget. Lovens ene system, der er gennemgået ovenfor, og som er aktuelt i nærværende sag, går ud på, når Socialministeriet efter ansøgning herom fra kommunen HC

9 G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD har godkendt salgsforsøg for et antal almene familieboliger beliggende i kommunen, kan den pågældende afdeling af en boligorganision på et afdelingsmøde/beboermøde eventuelt ved urafstemning - træffe beslutning om salg, jfr. lovens 75a, stk. 3. Lovens andet system, der ikke er aktuelt i nærværende sag, idet der ikke foreligger tvang, fremgår af lovens 75b og går kort ud på, det i disse tilfælde er boligorganisionen selv, der søger om forsøgsgodkendelse, hvorefter den omftede afdeling endeligt beslutter sig for salg eller ej på et afdelingsmøde eventuelt ved en urafstemning blandt afdelingens beboere. Nærværende sag drejer sig om salget af de almene familieboliger i AAB s afdeling 88 beliggende på mrikelnumrene 5dz og 5dy begge Stavnsholt by, Farum, beliggende i Farum kommune. AAB s afdeling 88 har på et afdelingsmøde 8. juni 2005 med et flertal af de afgivne stemmer efter lovens 75a, stk. 3 endeligt besluttet, bebyggelsens beboere kan købe deres familiebolig, og AAB Københavns bekræftelse på beslutningen fremlægges som Bilag 2. Som Bilag 3 fremlægges Farum Kommunes skrivelse af 16. marts 2005 til Socialministeriet indeholdende Farum Kommunes imødekommelse af ønskerne fra nogle af beboerne i AAB s afdeling 88 om, bebyggelsen indgår i forsøget med salg af almene boliger, og som Bilag 4 fremlægges Socialministeriets skrivelse af 3. maj 2005 til Farum Kommune indeholdende Socialministeriets godkendelse i henhold til lovens 75.a, stk. 1 af, Farum Kommune deltager i forsøget med salg af familieboligerne i AAB s afdeling 88 som et forsøg med salg af almene familieboliger som ejerboliger omftet af lovens 75a. Som det fremgår af det ovenfor anførte, er det et flertal af de fremmødte beboere, der på et afdelingsmøde i boligafdelingen i nærværende sag Arbejdernes- Andels-Boligforenings afdeling 88 har besluttet et salg, der i forvejen var godkendt af Farum Kommune og Socialministeriet. Det er imidlertid ikke boligafdelingen, endsige et flertal af beboerne på et afdelingsmøde, men derimod boligorganisionen Arbejdernes-Andels-Boligforening (AAB), der ejer de nævnte ejendomme og dermed de omftede familieboliger. Lov nr. 485 af 9. juni 2004 om ændring af lov om almene boliger m.v. indebærer således i dette tilfælde, hvor AAB ikke ønsker sælge sine boliger, en tvangsmæssig afståelse af AAB s ejendom, jfr. Grundlovens HC

10 G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Med hensyn til spørgsmålet om ejerskabet til AAB s afdeling 88 bemærkes indledningsvist, den reelle ejer er Arbejdernes-Andels-Boligforening, og som Bilag 5 fremlægges vedtægterne for AAB, hvoraf fremgår, AAB er en almen boligorganision ( 1), foreningens formål er opføre, tilvejebringe, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere beboelsesejendomme og institutioner i overensstemmelse med den gældende lovgivning ( 2, stk. 1), foreningens boligejendomme, enkelte boliger og lokaler ikke må gøres til genstand for spekulion ( 2, stk. 4), den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen, og en afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af foreningen ( 7, stk. 1), AAB s repræsentantskab træffer beslutning om (i) erhvervelse og salg af foreningens og foreningens afdelingsejendomme ( 10, stk.1.d), og (ii) nedlæggelse eller salg af en afdeling ( 10, stk. 1.h), AAB s forretningsudvalg (i) har den overordnede ledelse af foreningens og dens afdelingers anliggender ( 18, 1. punktum), (ii) er ansvarlig for, driften, herunder for udlejning, modernisering, vedligeholdelse, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administrion af foreningen, dens afdelinger m.m., sker i overensstemmelse med gældende regler ( 18, stk. 1, 2. punktum), yderligere kompetencer vedrørende de enkelte afdelinger tilkommer AAB, og ikke afdelingen ( 18, stk. 2 stk. 6), afdelingerne forpligtes, herunder ved salg og pantsætning af fast ejendom, ved underskrift af AAB s samlede forretningsudvalg eller ved dele af forretningsudvalget i forening med direktøren ( 19), og AAB har fasts detaillerede bestemmelser om afdelingernes ledelse ( 23-32). Arbejdernes-Andels-Boligforening er således den reelle ejer af AAB s afdeling 88 s faste ejendomme. At de enkelte afdelinger har tinglyst skøde på afdelingernes respektive ejendomme skyldes alene ønsket om begrænse de enkelte afdelingers økonomiske hæftelse HC

11 G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Som Bilag 6 og Bilag 7 fremlægges tingbogstester for henholdsvis mr. nr. 5dz og 5 dy begge af Stavnsholt by, Farum. For så vidt angår mandaren, Boligselskabernes Landsforening, fremlægges som Bilag 8, vedtægterne for Boligselskabernes Landsforening, og der henvises særligt til formålsbestemmelsen i 2. ANBRINGENDER: De principale påstande: Til støtte for de af Arbejdenes-Andels-Boligforening (AAB) nedlagte principale påstande gøres gældende, bl.a. 75a i lov nr. 485 af 9. juni 2004 om ændring af lov om almene boliger sammenholdt med Socialministeriets og Farum Kommunes godkendelse og ansøgning i dette tilfælde medfører tvangsmæssig afståelse af AAB s afdelings ejendom, afdeling nr. 88, jfr. Grundlovens 73. Denne tvangsmæssige afståelse er ugyldig som følge af lov nr. 485 af 9. juni 2004 ikke er forelagt for og vedtaget af Folketinget som en lov, der medfører ekspropriion af AAB s ejendom, den tvangsmæssige afståelse af AAB s ejendom ikke er krævet af almenvellet. En tvangsmæssig afståelse er muligvis til fordel for de nuværende lejere i AAB s afdeling 88, men dette gør ikke afståelsen påkrævet af hensyn til almenvellet, idet dette på samfundets og på et meget stort antal andre lejeres vegne varetages af sagsøgeren Arbejdernes-Andels- Boligforening, Folketinget som følge af, loven ikke er forelagt for og vedtaget af Folketinget som en ekspropriionslov, ikke har taget stilling til, om loven er påkrævet af almenvellet, og loven ikke fastsætter fuldstændig erstning i øvrigt ingen erstning overhovedet til Arbejdernes-Andels-Boligforening, men tværtimod fastsætter, en vis erstning skal betales til en anden juridisk person Den subsidiære påstand: HC

12 G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Såfremt Østre Landsret ikke måtte være enig i, de ovenfor nævnte lovbestemmelser og forvaltningsakter er ugyldige, foreligger der tvangsmæssig afståelse af AAB s ejendom, og AAB er da i medfør af Grundlovens 73 berettiget til fuldstændig erstning. Som anført ovenfor indeholder loven ikke bestemmelser om betaling af erstning til AAB. Loven indeholder derimod i 75s, stk. 5, bestemmelse om, nettoprovenuet ved salget indbetales til Landsbyggefonden, der er en selvejende institution, jfr. almenboliglovens 76, stk. 1 (se seneste lovbekendtgørelse nr. 610 af 21. juni 2005), og som ikke er identisk med AAB Nærværende sagsanlæg begæres tillagt opsættende virkning med hensyn til de af Socialministeriet og af Farum Kommune meddelte godkendelser, principalt til 8 uger efter, Østre Landsret har afsagt dom i sagen, subsidiært til Østre Landsret har afsagt dom i sagen. Som begrundelse for begæringen om opsættende virkning skal anføres, det AAB påførte ejendomsretstab ved et salg er uopretteligt, når først salget og tinglysning heraf har fundet sted. I medfør af tinglysningslovens 12, stk. 4, begæres nærværende stævning tinglyst på ejendommen mr. nr. 5dz og 5dy begge Stavnsholt by, Farum. Med hensyn til begrundelsen for begæringen om tinglysning henvises til det ovenfor om opsættende virkning anførte Retlige meddelelser til sagsøgeren kan sendes til advok Henrik Christrup, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V I henhold til ovenstående indkaldes 1. Socialministeriet Holmens Kanal København K HC

13 G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD 2. Farum Kommune Rådhuset Rådhustorvet Farum til give møde for Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K., og fremkomme med svar i sagen som fasts af Østre Landsret. København, den 11. august HC

14 Not Til: Lone Sejersen Journal nr Do 30. april 2005 AAB afdeling 88 Farum. Konsekvenser ved salg af familieboliger. Til forberedelse på en forventelig forestående stillingtagen til salg af familieboliger i afdeling 88, er udarbejdet efterfølgende foreløbige konsekvensberegninger. Der er foretaget konkrete beregninger for to boligtyper, nemlig en 4 rums bolig på 100,3 m² og en 4 rums på 110,6 m². Beregningerne tager udgangspunkt i afdelingens gældende driftsbudget for 2005, hvorfra der er uddraget og tilpasset de driftsposter som vil komme til høre til ejerlejlighedsforeningen. Derefter er der, med boligernes bruttoetageareal som fordelingsnøgle, beregnet bidrag til ejerforeningen for hver af de to boligtyper, der er regnet på. Den gældende boligafgift for de 2 beregnede lejemål udgør pr ca. 870,00 pr. m², hvilket giver en månedlig boligafgift på henholdsvis 7.267,00 og 8.017,00. I nedenstående eksempler er der taget udgangspunkt i følgende skønnede salgspriser og berigtigelsesmønster: Bolig 100,3 m² 110,6 m² Indestående rente- og afdragsfrit lån for førstegangskøber, 30 % Realkreditlån, 50 % Kontant udbetaling, 20 % Købspris Specifikke organisoriske og driftsmæssige tilpasninger m.m., samt påvirkning af afdelingens beboerdemokriske processer og driftsmæssige forhold i øvrigt, søges ikke belyst på nuværende tidspunkt. Foreløbig konklusion. Selv om den gældende boligafgift i afdelingen er høj, skal en potentiel køber ud i nærmest ekstrem udnyttelse af finansieringsmuligheder i forsøg på undgå væsentlig stigning i boudgiften. Havnegade 29 Tlf København K Fax

15 Uddrag fra afdelingens driftsbudget for 2005: Side 2 Tabel 1. Driftsudgifter til beregning af balanceleje/bidrag til ejerforening Månedlig udgift for en bolig Almen bolig Ejerbolig Almen bolig Ejerbolig 100,3 m² 100,3 m² 110,6 m² 110,6 m² Kapitaludgifter Ejendomsskter Vandafgift Dagrenovion Forsikringer El og varme, fællesareal Bidrag til dispositionsfonden Administrion Renholdelse Alm.vedligehold Planlagt vedligehold og fornyelse Dækkes af tidligere henlæggelse Vaskeri, selskabslokaler Diverse udgifter, demokri m.m Henlæggelser ifølge DV-plan Henlæggelse, A-ordning Henlæggelse, tab Afskrivning, forbedringsarbejder Afvikling af underskud Udgifter i alt Ungdomsboligleje Renteindtægter Tilskud fra foreningen (rentemarg.) Indtægter vaskeri Indtægter selskabslokaler I alt pr lejemål netto Som det fremgår af ovenstående opstilling vil mange og væsentlige driftsposter ikke blive påvirket af om afdelingen drives som almen eller blandet ejendom. Udgifter som rent er knyttet til den almene organisionsform, herunder udgifter som relerer til beboerdemokriet vil selvfølgelig kun kunne belaste den almene del. Renholdelse må analyseres nærmere. En begrænset del af ejendomsfunktionærernes arbejde vedrører servicearbejder i andelshavernes boliger ikke mindst i forbindelse med flytninger. Til dette formål er ejerforeningsbudgettets renholdelsesudgift reduceret med , fra til

16 Almindelig vedligeholdelse skal i en blandet ejendom (almen og ejer) opdeles i indvendig og udvendig vedligeholdelse. Side 3 En del af den indvendige vedligeholdelse i de almene boliger er bestemt af de særlige vedligeholdelsesregler, herunder regler for istandsættelse ved flytninger. Disse udgifter, der ikke kan belastes ejerforeningen, er skønsmæssigt s til ud af et samlet budget på D.v.s. ejerforeningsbudgettet til almindelig vedligeholdelse er s til Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skal ligeledes opdeles i indvendig og udvendig vedligeholdelse. Kriterierne er de samme som under almindelig vedligeholdelse. Opdeling er foretaget i afdelingens gældende DV-plan, hvor der for 2005, ud af et samlet budget på , er beregnet en ejerforeningsandel på De arbejder der skal udføres besluttes i ejerforeningen. Ejer skal herefter betale sin andel efter fordelingsnøglen kontant ved udførelse/påkrav Lejer (andelshaver) betaler løbende via den månedlige boligafgift ved opsparing/henlæggelse over konto 120.

17 Sammenlignende boligudgift kan opgøres således: Side 4 Tabel 2. Oversigt over boligudgiften pr. måned i de forskellige scenarier (4 rum 100,3 m²) Se forklaring på de 5 scenarier nedenfor I II III IV V Skter og omkostninger (ejerforening) Ejendomsværdisk pct. rente- og afdragsfrit lån Udbetaling Realkreditlån Samlet boligudgift Nuværende husleje Merudgift ved køb Tabel 3. Oversigt over boligudgiften pr. måned i de forskellige scenarier (4 rum 110,6 m²) Se forklaring på de 5 scenarier nedenfor I II III IV V Skter og omkostninger (ejerforening) Ejendomsværdisk pct. rente- og afdragsfrit lån Udbetaling Realkreditlån Samlet boligudgift Nuværende husleje Merudgift ved køb De beregnede ydelser på realkreditlån og lån til udbetaling er opgjort som nettoydelser, d.v.s. efter fradrag af sktefordel. De fem anvendte scenarier er: 1. Realkredit lån som traditionelt 30 årigt obligionslån og udbetalingen finansieret med et 6 pct. banklån med en løbetid på 15 år. 2. Realkreditlån som etårigt rentetilpasningslån og udbetalingen finansieret med et 6 pct. banklån med en løbetid på 15 år. 3. Som scenarie 1 med den forskel, realkreditlånet er afdragsfrit de første 10 år. 4. Som scenarie 2 med den forskel, realkreditlånet er afdragsfrit de første 10 år. 5. Som scenarie 4 med den forskel realkreditlånet er et pauselån med rentetilpasning og 6 % rentemax. Ved overtagelsen vil køber få yderligere omkostninger i forbindelse med overtagelsen. Udgifter hertil er ikke søgt beregnet. Det må generelt anbefales køber benytter ekstern rådgivning. Ovenstående beregninger er baseret på den rene husleje/boligudgift uden varme og antenneafgift, som vil være den samme for lejer som for lejer.

18 Ved bedømmelse af de økonomiske konsekvenser for en potentiel køber, skal der, udover foranstående tages hensyn til om andelshaveren som lejer modtager boligsikring eller boligydelse, som jo vil falde bort hvis man bliver ejer. Side 5 Beregningerne er således ikke fuldt dækkende som vejledning for beboere, der modtager boligsikring eller boligydelse. Afdelingens beboersammensætning m.m. kan i øvrigt belyses med følgende stistiske da: Tabel 6 Aldersfordeling Alder mangler 13 Alder under Alder Alder Alder over Yngste 18 Ældste 76 Tabel 5. Botid Under 1 år 29,0 20% 1-2 år 14,0 10% 2-3 år 15,0 10% 3-4 år 12,0 8% 4-5 år 8,0 6% 5-6 år 7,0 5% 6-7 år 9,0 6% 7-8 år 5,0 3% < 8,4 år 100,0 69% > 8,4 år 46,0 32% Tabel 4. Anvisning Kommunen 48 Ejendomsfunktionær 2 Omflyttere 4 Medlemsanciennitet

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Salg af almene boliger i Danmark

Salg af almene boliger i Danmark Salg af almene boliger i Danmark Den danske regering ønsker at sælge ud af de almene boliger og har bebudet et lovforslag til efteråret. Overskuddet fra salget skal gå til nybyggeri. Den danske regering

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere