BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM"

Transkript

1 BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

2

3 Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem

4 Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: Tryk: Rosendahls

5 Indhold 07 OM INITIATIVTAGERNE 07 Hvem er Mandag Morgen? 07 Hvem er TryghedsGruppen? 08 FORORD 08 Kommuner og kronikere nye sundhedsopgaver rykker tættere på borgerne 10 TAL OG FAKTA 11 VELFÆRDSLEDERE: KRONIKERES BEHANDLING RYKKER HJEM OG BLIVER BEDRE 29 FRA HERODES TIL PILATUS HENRIK ER DIABETIKER OG HAR FÅET EN BLODPROP 30 FORDOMME PÅ TVÆRS 31 NY BEHANDLING AF KRONIKERE BEGYNDER MELLEM ØRERNE 31 En klar business-case men lang vej fra papir til praksis 32 Medarbejderne skal skabe sig selv på ny 33 Teknologiske analfabeter 33 Sygeplejersker bag katederet 14 SWOT: KOMMUNER KAN HJÆLPE KRONIKERE TIL ET BEDRE LIV 15 Styrker 16 Svagheder 18 Muligheder 20 Trusler 35 PATIENTEN ER EKSPERTEN 36 KILDER 22 SKOTLAND TELEMEDICINSKE LØSNINGER SPARER MILLIONER 23 KOMMUNERNE SKAL HJÆLPE BORGERNE TIL NY LIVSSTIL 24 Hjemmebesøg genopfundet 24 Vaner bremser samarbejdet 25 De svære netværk 26 Rettidige informationer 27 Patienter i ny aktiv rolle 28 Netværk støtter patienten 28 Nye krav til ledelsen Kommuner og kronikere bedre pleje og behandling i eget hjem

6

7 7 OM INITIATIVTAGERNE Stigningen i antallet af kronikere er en udfordring for det nære sundhedsvæsen ikke bare inden for pleje og behandling, men også inden for forebyggelse og rehabilitering. Der er brug for nye løsninger, hvor borgeren og borgerens egne ressourcer er i centrum. Det stiller store krav til alle involverede. Rasmus Bie-Olsen, strategichef i TryghedsGruppen. Om initiativtagerne Hvem er Mandag Morgen? Mandag Morgen har arbejdet for at styrke vækst og velfærd i Danmark gennem mere end 20 år. Vi afdækker Danmarks største problemer og tager initiativer, der viser vejen til nye løsninger. Det sker i tæt samarbejde med vores partnere, som kan være f.eks. offentlige, private, frivillige eller faglige organisationer eller uddannelsesinstitutioner. Vores arbejde kan for eksempel tage form af en analyse, et netværk eller en event. Fælles for Mandag Morgens projekter er, at de stilles til rådighed for alle, som vil arbejde for velfærd, der virker. På sundhedsområdet har Mandag Morgen de senere år sat fokus på forebyggelse og sundhedsfremme blandt andet via undersøgelser og debatoplæg. Er sundhed et personligt valg, Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne og Danskernes sundhed kommunernes valg er blandt resultaterne af vores projekter. Hvem er TryghedsGruppen? TryghedsGruppen arbejder for trygheden både kommercielt og almennyttigt. Vi er drevet af en vision om at finde og udvikle nye løsninger, der kan øge trygheden i Danmark og Norden. Vores almennyttige arbejde sker gennem TrygFonden. På det kommercielle område arbejder vi med strategiske partnerskaber, med udviklingsprojekter og gennem vores porteføljeselskaber. TryghedsGruppen omsatte for 22 mia. kr. i Sundhed er helt centralt for at føle sig tryg. TryghedsGruppen har derfor et særligt fokus på sundhedsområdet. Vi vil bidrage til at skabe sammenhænge og bedre løsninger. Vi tror på, at fremtidens sundhedsvæsen og forebyggelse skabes gennem innovation, netværk og samarbejde. Store udfordringer kræver nye tilgange mere af det samme er ikke løsningen på fremtidens udfordringer. Kommuner og kronikere bedre pleje og behandling i eget hjem

8 8 FORORD Forord Kommuner og kronikere nye sundhedsopgaver rykker tættere på borgerne Længere levetid og livsstilsændringer medfører, at flere og flere danskere bliver kronisk syge. Og i takt med at der specialiseres, effektiviseres og skæres til benet i de regionale sundhedstilbud, bliver der stadig færre pladser til kronisk syge på hospitalerne. Det betyder, at flere og flere kronikere kan se frem til, at både behandling, genoptræning og pleje skal ske hjemme hos dem selv. Sundhedsopgaverne rykker med andre ord ind i hjemmet. Når behandling, genoptræning og pleje rykker hjem, stiller det helt nye krav til kommunerne. Kommunerne skal udvikle nye løsninger og samarbejde med nye partnere, både i forebyggelsesindsatsen, i hjemmeplejen og i samarbejdet med regionerne, de praktiserende læger, frivillige organisationer og patientforeninger. Men det tegner også nye muligheder. Sundhedsløsninger tæt på borgeren kan skabe mere sammenhæng i borgerens liv og forbedre tidlig og konstruktiv forebyggelse. I dette oplæg ser vi på kommunernes rolle, når kronisk syge danskere skal sikres optimal pleje og behandling hjemme hos dem selv. Kommunerne har fået større ejerskab til sundhedsindsatsen. Både strukturreformen, der gav forebyggelsesopgaven til kommunerne, og den accelererende hjemmebehandling lægger nye opgaver hos kommunerne. Kommunalt medansvar for sundheden kan give bedre rammer for at levere den målrettede og tidlige indsats, som kan give kronisk syge borgere mere sammenhæng i pleje og behandling og forebygge indlæggelser. Det nye ejerskab kan også betyde, at sundhedsproblemet nytænkes. Når genoptræning og pleje foregår i kommunen frem for på sygehus, og man møder borgeren snarere end patienten, kan fokus flyttes fra sygdom til sundhed. Målet skal være at give kronikerne de bedste rammer for at leve sundt og holde sig så raske som muligt. Alligevel er opgaven ikke enkel. De nye opgaver rammer kommunerne på et tidspunkt, hvor både økonomisk pres, demografi og høje forventninger hos borgerne øger innovationspresset. Og både kommuner, borgere, faggrupper og øvrige samarbejdspartnere skal arbejde på nye måder. Derfor sætter vi fokus på de løsninger og muligheder, som sundhed i hjemmet giver men også på, hvad der skal til for at opgaven lykkes.

9 9 FORORD I arbejdet med oplægget har styregruppen bidraget med viden og erfaringer, en række centrale aktører er interviewet, og velfærdsledere med social- og sundhedserfaring i Mandag Morgens Velfærdspanel har svaret på, hvordan de ser udviklingen inden for feltet. Oplægget er tiltænkt de ledere i kommunerne, som har det strategiske ansvar for, at kronikerne får den bedst mulige pleje. Vi håber, I kan bruge det, når I skal tale om, hvordan I løser opgaverne fremover, hvem I skal samarbejde med, og hvordan samarbejdet om behandling, pleje og genoptræning i hjemmet skal lykkes. Anders Kjærulff, direktør for Kultur og Sundhed, Holstebro Kommune Henriette Hall-Andersen, centerchef, Teknologisk Institut René Lorenz, plan- og velfærdsteknologichef, Odense Kommune Martin Nordentoft Rasmussen, sekretariatsleder, Fonden for Velfærdsteknologi Rasmus Bie-Olsen, strategichef, TryghedsGruppen Stine Carsten Kendal, innovationsdirektør, Mandag Morgen Oplægget bygger på input fra styregruppen og fra en lang række eksperter, men Mandag Morgen er eneansvarlig for den foreliggende tekst. Oplægget er udarbejdet af Mandag Morgen ved Stine Carsten Kendal, innovationsdirektør, Anders Kragh Jensen, senioranalytiker, Anne Kjær Skovgaard, senioranalytiker, Torben Andersen, journalist, og Jens Reiermann, journalist. Design af Anne Sofie Bendtson, Mandag Morgen. Kommuner og kronikere bedre pleje og behandling i eget hjem

10 10 TAL OG FAKTA Tal og fakta HVAD er kronisk sygdom? Kronisk sygdom kan være karakteriseret ved: - at tilstanden er vedvarende - at sygdommen har blivende følger - at der er forandringer, som ikke kan bedres - at der er behov for rehabilitering - at der er behov for langvarig behandling eller pleje. Sundhedsstyrelsen peger på otte typer kroniske sygdomme, som kræver en særlig indsats: diabetes kræft hjerte- og karlidelser knogleskørhed (osteoporose) muskel- og skeletlidelser astma og allergi KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) psykiske lidelser. Kronisk sygdom er årsag til: 87 pct. af alle dødsfald pct. af alle udgifter i sundhedsvæsenet 80 pct. af alle sengedage på hospitalerne pct. af alle konsultationer i almen praksis 95 pct. af alle hjemmebesøg. HVEM er de kronisk syge? Op mod 1,8 millioner danskere lider af en eller flere kroniske sygdomme. Antallet af personer med kronisk sygdom er stigende. Fra 1987 til 2005 steg andelen af personer med kronisk sygdom fra 33 pct. til 40 pct. af befolkningen. 40 pct. af borgere over 16 år har mindst én kronisk sygdom. 94 pct. af borgere over 65 år har mindst én kronisk sygdom. Over 50 pct. af kronikerne har to eller flere kroniske tilstande samtidig. 10 pct. af kronikerne har fire eller flere kroniske tilstande samtidig. I dag er der blandt danskerne mindst: med kræft med iskæmisk hjertesygdom med forhøjet blodtryk med type 2-diabetes med overvægt (16+-årige med BMI på 30 eller derover) med osteoporose med KOL med astma med muskulo-skeletale lidelser med psykiske lidelser. Med alderen stiger risikoen for kronisk sygdom: 20 pct. af de 65+-årige angiver, at de lider af hæmmende, langvarig sygdom, mod 13 pct. blandt de årige og 3,5 pct. blandt de årige. 28 procent af de kronisk syge føler sig meget hæmmede af deres lidelse i hverdagen. Mere end danskere har været tvunget til at skifte job som følge af deres kroniske sygdom. Jo kortere uddannelse, des større er andelen, der har en eller flere kroniske sygdomme. Forekomsten af personer med langvarig sygdom er højest i gruppen uden erhvervsuddannelse, nemlig 46,8 pct., og lavest i gruppen med en lang videregående uddannelse, nemlig 30,4 pct. I gruppen med en kort uddannelse er forekomsten 36,7 pct. HVOR MEGET koster kronikerne? De offentlige udgifter til borgere med kroniske lidelser udgør godt 145 mia. kr. årligt. Det svarer til ca. 80 pct. af de samlede sundhedsudgifter. Over halvdelen af alle henvendelser til de praktiserende læger skyldes kroniske sygdomme, nemlig 22 millioner henvendelser ud af i alt 41 millioner henvendelser årligt. KOL og diabetes er ifølge Jakob Kjellberg, seniorprojektleder ved Dansk Sundhedsinstitut, sandsynligvis de kroniske sygdomme, der koster flest penge for kommunerne. Det skyldes de store kommunale udgifter til sundhedsog plejeydelser som hjemmepleje og ledsagerhjælp. 7,7 milliarder ud af i alt 15 milliarder kroner i årlige medicinudgifter knytter sig til behandling af kroniske sygdomme. Af de samlede kommunalt finansierede udgiftsposter til hjerte-kar-, KOL- og diabetespatienter er de væsentligste: plejehjem, boligsikring og boligydelse (37 pct.), overførselsindkomster (26 pct.) og hjemmepleje (22 pct.). Hvis man sammenligner hjerte-kar-, KOL- og diabetespatienter, er gennemsnitsudgiften pr. KOL-patient den højeste. Derefter følger diabetes. Et konservativt estimat indikerer, at Danmark har et årligt produktivitetstab på 3-5 mia. kr. alene på grund af kronikerrelateret sygefravær. HVORDAN ser fremtiden ud? Det forventes, at antallet af kronikere vil stige med personer de næste 7 år, så antallet af kronikere vil være 2,2 millioner i Antallet af ældre over 65 år vil stige med omkring alene i løbet af de næste 10 år. En aldrende befolkning betyder også flere kronikere. Alene antallet af diabetikere kan stige fra de nuværende ca til hele i WHO anslår, at kroniske sygdomme i 2015 vil kræve dobbelt så mange liv som alle andre dødsårsager tilsammen, og samtidig dræne landene for milliardbeløb og føre til massive produktivitetstab.

11 11 KRONIKERES BEHANDLING RYKKER HJEM OG BLIVER BEDRE Velfærdsledere: Kronikeres behandling rykker hjem og bliver bedre Velfærdsledere tror på, at kommunal pleje og behandling af kronikere i eget hjem er bedre om 10 år end i dag. Et meget stort flertal peger også på, at behandlingen kommer til at rykke hjem. Og det rummer muligheder: Vi bryder med vanetænkning og tilbyder borgerne bedre service, lyder budskabet fra en af landets hårdest ramte kommuner, Langeland. Private overtager markedsandele fra kommunerne. De kan tilbyde en bredere vifte af serviceydelser. Og flere kommuner træner borgere til selv at udføre opgaver, som kommunen tidligere leverede. Bedre pleje hjemme Ni ud af ti velfærdsledere forventer, at mere af behandlingen af kronikere fremover vil foregå hjemme hos borgerne. På trods af, at der ikke er penge til de store udvidelser af den offentlige service, og selv om flere borgere vil lide af en kronisk sygdom, tror et flertal af velfærdslederne i Mandag Morgens velfærdspanel på, at den kommunale pleje og behandling af kronikere i eget hjem vil være bedre om ti år, end den er i dag. Se figur 2. kroniske lidelser en bedre behandling om ti år også selv om der ikke bliver flere penge. Her på Langeland er der allerede i dag rigtig mange ældre borgere på mere end 65 år. Her ligner vi det Danmark, andre kommuner først vil opleve om nogle år. Det har tvunget os til at tænke nyt og gøre op med vanetænkning. Vi ser på mulighederne og er f.eks. i gang med at afprøve forskellige velfærdsteknologiske løsninger, siger Anne Marie Hedegaard. Anne Marie Hedegaard, leder af ForebyggelsesCentret, Langeland Kommune, er en af de optimistiske velfærdsledere. Hun tror på, at kommunerne kan give borgere med Hun tror også på, at kommunerne bliver bedre til at forebygge udviklingen af kroniske sygdomme gennem en massiv indsats for at forebygge. Nøglen er her et samarbejde Mere pleje og behandling vil foregå hjemme hos kronikeren Bedre kommunal pleje og behandling til kronikere Tror du, at en større eller mindre del af behandling og pleje af kronikere vil foregå hjemme hos dem selv om ti år? Tror du, at den kommunale pleje og behandling af kronikere i eget hjem vil være bedre eller dårligere om ti år? Ved ikke/vil ikke svare 3 % En mindre andel end i dag 3 % Den samme andel som i dag 3 % En større andel end i dag 91 % Ved ikke/vil ikke svare: 7 % Dårligere end i dag: 18 % Hverken bedre eller dårligere end i dag: 14 % Bedre end i dag: 61 % Figur 1: 91 pct. af de adspurgte velfærdsledere forventer, at en større del af pleje og behandling til kronikere vil foregå hjemme hos kronikeren. Figur 2: 61 pct. af velfærdsledere fra det social- og sundhedsfaglige område fra Mandag Morgens velfærdspanel forventer, at den kommunale pleje og behandling af kronikere i eget hjem vil være bedre om 10 år. Kommuner og kronikere bedre pleje og behandling i eget hjem

12 12 KRONIKERES BEHANDLING RYKKER HJEM OG BLIVER BEDRE En større rolle til private leverandører Om undersøgelsen Tror du, at private leverandører vil stå for en større eller mindre del af behandling og pleje af kronikere i eget hjem om ti år? Ved ikke/vil ikke svare 8 % En mindre andel end i dag 15 % Den samme andel som i dag 27 % En større andel end i dag 50 % 319 velfærdsledere fra Mandag Morgens velfærdspanel med ansvar for social- og sundhedsområdet har svaret på spørgsmål om deres syn på kommunernes pleje og behandling af kronikere i eget hjem. Velfærdspanelet består af nøglepersoner i den offentlige sektor eller det offentliges grænseflade. Fra det offentlige deltager bl.a. skoleledere, institutionsledere, afdelingsledere, kontorchefer og kommunaldirektører. Fra de faglige og frivillige organisationer sidder sekretariatsledere, kredsformænd, formænd m.v. Fra private virksomheder deltager chefkonsulenter, udviklingschefer og direktører. Figur 3: 50 pct. af de adspurgte velfærdsledere fra Mandag Morgens velfærdspanel forventer, at private leverandører vil stå for en større del af pleje og behandling om 10 år. på tværs af de enkelte afdelinger i kommunen, hvor en uddannelsesindsats, arbejdsmarkedstilknytning og sociale forhold alle spille ind. Vi skal tænke sundhedsfremme ind i de rammer og betingelser som kommunen i forvejen har ansvar for, siger hun. Også Lisbet Overvad, social- og sundhedsdirektør i Ringsted Kommune, er optimist, fordi kommunerne har trådt deres barnesko efter at have overtaget ansvaret for behandlingen af kronikere hjemme, da amterne blev nedlagt for små fire år siden. Vi har fået langt større viden om, hvad der virker og vi er også blevet bedre til at dele vores viden såvel mellem de forskellige afdelinger internt i kommunen som med vore eksterne samarbejdspartnere, siger hun. Vi sparer rigtig mange penge, hver gang vi undgår at sende en borger på førtidspension, siger Lisbet Overvad. I Silkeborg tror social- og omsorgschef Inge Bank også, at kommunen vil have en bedre kronikerindsats om ti år. Vi tager hele tiden udgangspunkt i, hvad borgerne selv kan, og vi hjælper dem med at blive bedre til at mestre deres egen situation hjemme hos dem selv, siger Inge Bank. Silkeborg Kommune har, som en række andre kommuner, gode erfaringer med at træne medborgere i stedet for at tilbyde dem hjælp. Og det er en rigtig god forretning, når kommunen ikke skal sende hjemmehjælperne ud til en borger og udføre den praktiske hjælp, men i stedet kan træne ham eller hende til selv at udføre det, evt. på trods af et handicap. Ringsted Kommune arbejder nu på at integrere indsatsen over for borgere med kroniske lidelser. Er borgerne i den arbejdsdygtige alder, skal kommunens socialforvaltning, beskæftigelsesindsatsen og sundhedsindsatsen fremover koordineres. Borgeren bliver forvirret, hvis han eller hun møder tre forskellige sagsbehandlere. Vi tror på, at vi kan gøre det bedre ved at samle indsatsen. Også økonomisk kan det betale sig: Vi var gennem en sparerunde i 2010 og brugte de gode resultater fra vores mestringskurser på langt flere ældre. Det har været en succes, så det vil vi udbygge endnu mere, siger Inge Bank. Vi kan bedre hjælpe borgeren til udvikling, når vi kan se, hvad den enkelte har behov for hjemme hos sig selv, siger hun. Optimisterne tror på, at de kan forbedre kommunens service ved at tænke nyt.

13 13 KRONIKERES BEHANDLING RYKKER HJEM OG BLIVER BEDRE Borgeren bliver forvirret, hvis han eller hun møder tre forskellige sagsbehandlere. Vi tror på, at vi kan gøre det bedre ved at samle indsatsen. Også økonomisk kan det betale sig: Vi sparer rigtig mange penge, hver gang vi undgår at sende en borger på førtidspension, siger Lisbet Overvad. Mens flertallet ser muligheder i udviklingen, er der et stort mindretal, der tror, at behandlingen bliver dårligere for kronikerne. Fortsætter udviklingen som nu, bliver servicen ikke bedre, men klart ringere, forklarer fællestillidsrepræsentant Randi Bryde Hansen fra Sygehus Syd i Region Sjælland. Jeg tror ikke, der er folk og ressourcer til at opretholde tilbuddene til borgerne. Jeg har jo set, hvordan personalet og budgetterne bliver beskåret det ene år efter det andet. Det er skruen uden ende, siger Randi Bryde Hansen, der tilhører velfærdspanelets 21 pct. pessimister. Nye samarbejder Når mere behandling og pleje foregår derhjemme, kan der komme en række nye partnere med omkring opgaven. Halvdelen af velfærdslederne tror, at private leverandører vil stå for en større del af behandlingen hjemme hos borgerne om ti år. personlige pleje, kan de tilbyde borgeren andre serviceydelser. Så kan borgerne få alle deres behov dækket fra en enkelt leverandør, og det vil nogle opfatte som en fordel. Jeg tror, de private vil drage fordel af den situation, siger hun. Velfærdslederne beskriver forandringerne, som de ser dem. Behandlingen flytter hjem, den har mulighed for at blive bedre, og den vil kræve samarbejde mellem flere partnere. For Lisbet Overvad handler det også om, at kommunen bliver bedre til ikke bare at fokusere på borgerens sygdom, men på alle aspekter af borgerens liv. Ændring af borgerens adfærd kan nemlig hjælpes på vej både på arbejdet, hjemme og i fritidslivet. Lisbet Overvad, social- og sundhedsdirektør i Ringsted Kommune, tror, at private vil vinde markedsandele, fordi de både kan tilbyde praktisk hjælp og så en række andre serviceydelser, som kommunerne ikke har lov til at levere. Se figur 3. Når de private leverandører først begynder at levere den Kommuner og kronikere bedre pleje og behandling i eget hjem

14 14 SWOT SWOT: Kommuner kan hjælpe kronikere til et bedre liv Styrker. Kommunerne ser borgeren som en hel person og ikke alene som en patient med en diagnose. Kommunernes medarbejdere kommer i forvejen i borgernes hjem. Borgerne er ofte tilfredse med den kommunale service. Svagheder. Kommunerne er først nu i gang med systematisk indsamling af data om deres indsats over for borgere og patienter. Behandling af borgere i eget hjem bygger kun sjældent på egentlig evidens. Kommuner deler kun i ringe omfang viden og data med hinanden. Sundhedsprofessionelle er ikke uddannet godt nok til for alvor at inddrage patienter i behandlingen af patienters egen sygdom. Rykket fra hospitalsseng til eget hjem bliver en af de største omstillinger i det danske sundhedsvæsen nogensinde. Det vil ændre på fordelingen af opgaver mellem offentlige aktører indbyrdes og mellem offentlige og andre aktører, og det vil rykke ved ansatte og lederes opfattelse af, hvad der er god pleje. Samtidig vil omstillingen give patienterne nye muligheder for selv at tage ansvar for deres sygdom og behandlingen af den. Langt de fleste kommuner er i gang med en omstilling, hvor de skal løse en lang række nye opgaver over for deres borgere, og hvor en lang række opgaver skal løses på en anden måde end hidtil. Muligheder. Ny teknologi gør det muligt for borgere selv at overvåge deres sygdom. Flere patienter vil gerne leve et selvstændigt liv med fuldt ansvar for behandlingen af deres sygdom. Sygehuse og kommuner kan spare millioner ved bedre samarbejde om behandling af patienter efter udskrivning. I princippet er udgangspunktet godt, fordi medarbejderne allerede nu har kompetencer til at være hjemme hos patienterne. Mandag Morgens SWOT-analyse viser dog også, at kommunerne også skal bearbejde en lang række svagheder, før de for alvor kan leve op til et mål om at levere god behandling af kronikere i deres eget hjem. Trusler. Sundhedsvæsenets tre parter drukner ofte i deres egne opgaver og får derfor ikke samarbejdet nok om patientens samlede forløb. Regionerne udvikler hver deres model for behandling af kronikere. Opdeling af befolkningen i et sundhedens A- og B-hold. Betaling følger ikke indsats, men institutioner. Når de seks nye supersygehuse står rundtomkring i Danmark om 8, 9 eller 10 år, vil de have langt færre sengepladser end de sygehuse, de erstatter. Supersygehusene vil derfor stå som funklende symboler på en udvikling, der sender færre patienter på sygehus og flere til behandling i deres eget hjem. Det vil accelerere en udvikling, der allerede er i gang. Se figur 4. Et problem findes på rådhuset, for behandlingen af patienterne skal typisk ske i samarbejde på tværs af forskellige afdelinger. For meget fokus på egen faglighed inden for den enkelte afdeling kan trække omstillingen i langdrag. Også medarbejderne skal øve sig på nye roller. Når medarbejderens opgave går fra at hjælpe til at træne, betyder det en ny hverdag, hvor de ikke længere siger: Den klarer jeg, fru Hansen, men i stedet lærer fru Hansen selv at varetage så mange opgaver som muligt. Netop det forudsætter, at hjemmesygeplejersker og andre fagprofessionelle udvikler nye kompetencer og ikke mindst opfatter deres rolle på en ny måde. Her spiller både uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og arbejdspladser væsentlige roller.

15 15 SWOT Den største udfordring er at give patienterne mulighed for selv at være med, selv at påvirke udviklingen og allervigtigst opbygge ejerskab til den indsats, der skal til, for at de kan leve et bedre liv med deres sygdom. Hvis man holder fast i en top-down-relation til patienten, er der ingen chance for, at man skaber varige forandringer, siger Bjarne Bruun Jensen, leder af Steno Center for Sundhedsfremme. Når kommuner skal behandle kronikere bedre, har de således en lang række styrker og svagheder, og de står over for en række muligheder og trusler. der tilsammen kan resultere i en bedring af patientens tilstand. Netop den sammentænkning er ifølge Lene Sillasen, formand for Det Nationale Forebyggelsesråd og adm. direktør for Sundhed og Omsorg i Københavns Kommune, kommunernes styrke nummer ét. Vi ser borgeren som en hel person og er vant til at arbejde på tværs af diagnoserne for de kroniske sygdomme. Vi står for mange forskellige indsatser og giver patienterne træning, sociale ydelser og en patientuddannelse, siger Lene Sillasen. STYRKER Fra patient til borger Når borgeren går ind eller bliver båret ind ad døren til et sygehus, får han et bånd med cpr-nummer om armen og hvidt hospitalstøj på. Borgeren bliver patient. Når han skal udskrives, klipper en sygeplejerske båndet af armen og beder patienten om at aflevere tøjet. Patienten bliver igen til borger. Kommunernes styrke er, at vi har fokus på det hele menneske og ikke kun på deres sygdom, siger René Lorenz, plan- og velfærdsteknologichef, Odense Kommune. Det kommunale syn på borgeren rummer mange dimensioner. Det kan udgøre et godt fundament for en indsats, der ikke bare handler om en behandling i medicinsk forstand, men om en indsats på en lang række områder, I forhold til sygehusets personale kommer hjemmesygeplejerskerne og sosu-assistenterne oftere i patienternes eget hjem, kender området og kvarteret bedre og vil derfor ofte have et bredere kendskab til borgeres livssituation. Hjemme hos den enkelte borger bliver kommunens personale, trods store forskelle mellem serviceniveauer i kommunerne, modtaget med tilfredshed. 86 pct. af modtagerne af praktisk hjælp er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen, og 90 pct. af modtagerne af personlig pleje er ligeledes tilfredse eller meget tilfredse, viser en undersøgelse for Indenrigs- og Socialministeriet og KL fra Se figur 5. Enkelte kommuner er nået langt i arbejdet med at redefinere både medarbejderens opgaver og rolle over for borgerne og, ikke mindst, hjælpe borgerne til igen at tage aktivt del i deres hverdag. Et eksempel på dette er Fredericia kommune. Sygehuse sender patienter hurtigere hjem Tilfredshed med hjælpen Dage Meget utilfreds / utilfreds Hverken eller Tilfreds / meget tilfreds 0-64 år år 80+ år I alt Praktisk hjælp Pleje Figur 4: Gennemsnitlig liggetid for somatiske patienter, Patienter i alle aldersgrupper sendes hurtigere hjem. Faldet i antal liggedage har været størst for de ældste der også oftest er de mest plejekrævende. Kilde: KL, Figur 5: Borgeres tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje, pct. De fleste borgere er tilfredse med kommunernes service, når det kommer til praktisk hjælp og pleje. Kilde: Capacent, for KL og Indenrigs- og Socialministeriet, Kommuner og kronikere bedre pleje og behandling i eget hjem

16 16 SWOT Finsk forsøg: Rådgivning reducerer udbrud af diabetes Samlet sandsynlighed for at undgå diabetes 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0, År fra undersøgelsens start Kontrolgruppe Interventionsgruppe Figur 6: Den samlede forekomst af diabetes var 58% lavere for forsøgets interventionsgruppe. Interventionsgruppen havde udover standardinformation om sund levevis også modtaget individuel rådgivning. Kilde: New England Journal of Medicine, maj fra Finland er imidlertid baseret på længerevarende individuelle interventioner. Vi er optaget af, om resultaterne kan overføres til en gruppeintervention, som både er realistisk at implementere i en kommune og realistisk at deltage i for borgerne, fortæller direktør for Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune Anders Kjærulff (se figur 6) En del af behandlingen sker i samarbejde mellem sygehuse og kommunale hjemmesygeplejersker. Her kan manglende kendskab til hinandens kompetencer forhindre opbygningen af den tillid, der er fundamentet for et godt samarbejde. Københavns Kommune sender sammen med Region Hovedstaden systematisk sygehusenes sygeplejersker og hjemmesygeplejerskerne på kurser sammen. Når noget af behandlingen flytter ud i kommunerne, skal sygehusene tro på, at vi kan løfte opgaven. Derfor er det en god ide, at sygehusenes og kommunernes medarbejdere udvikler kompetencerne i fællesskab. Det gør det også nemmere at dele viden og data bagefter, siger Lene Sillasen, formand for Det Nationale Forebyggelsesråd og adm. direktør for Sundhed og Omsorg i Københavns Kommune. Ændret adfærd er grundlaget for behandlingen af langt de fleste kroniske lidelser. Patienterne eller borgerne skal bevæge sig mere, spise mindre, særligt mindre fedt, og selvfølgelig helst lægge tobakken på hylden. Dette fælles grundlag kan kommunerne tage udgangspunkt i, når de skal sammensætte tilbud til deres kronikere. Her har hjemmehjælperne fået nye opgaver og bliver nu kaldt hjemmetrænere, der øver borgerne i selv at udføre så mange opgaver som muligt. Også når det kommer til forebyggelse, er der kommunale eksperimenter i gang. Holstebro er den første kommune i landet, som efter finsk inspiration har udviklet et tilbud til borgere, der er ved at udvikle diabetes. Har en borger først fået diagnosen præ-diabetes, viser erfaringer, at mere end hver tredje udvikler diabetes efter mellem 3 og 4 år. Derfor giver det god mening at arbejde sammen med borgerne for at ændre den adfærd, der er med til at forcere udviklingen af deres sygdom. Langt over halvdelen. Ja, måske tre fjerdedele af indsatsen over for de forskellige kronikergrupper består af de samme redskaber. Kan vi samle borgere på tværs af deres diagnoser, får vi mere volumen og kan gøre behandlingen mere effektiv. Det er vi ved at gøre i København, hvor vi samler patienterne i sundhedshuse. Her mødes forskelligt diagnosticerede patienter og træner sammen. Vi kan bedre følge de faglige standarder for behandlingen, og vi kan samtidig effektivisere indsatsen, når det foregår her, siger Lene Sillasen. SVAGHEDER Det finske forsøg viser såvel en klar sammenhæng mellem ændringer af livsstil og færre forekomster af diabetes som en sammenhæng mellem den udførte rådgivning og fald i antallet af forekomster. Holstebro Kommune arbejder sammen med Almen Medicin, Aarhus Universitet om at dokumentere effekten af indsatsen over for præ-diabetikere. I Holstebro Kommune synes vi, at resultaterne fra det finske forskningsprojekt er meget interessante. Resultaterne Kommunerne vil selv men kan de? Forsiden af medaljen handler om det kommunale selvstyre, bagsiden om en vi er os selv nok -holdning, der gør udveksling af viden mellem kommuner til undtagelsen. Sådan lyder kritikken fra Danske Patienter, der efterlyser systematisk udveksling af data og viden om, hvordan den enkelte kommune behandler sine kronikere, og ikke mindst om de behandlingsformer, der virker bedst.

17 17 SWOT Kommunerne specialiserer sig ofte i hver deres område og deler ikke systematisk deres viden. Der er derfor ikke et samlet overblik over, hvad der virker, og hvad der ikke virker, siger Annette Wandel, chefkonsulent, Danske Patienter. Her er der meget store forskelle mellem regioner på den ene side og kommuner på den anden side. De to administrative niveauer tager udgangspunkt i hvert sit lovgrundlag. Regionerne i sundhedsloven og kommunerne i serviceloven. Hvor sundhedsloven stiller en række krav til den behandling, regionerne og deres sygehuse skal levere, opstiller serviceloven bredere formulerede mål for den kommunale service. Oven på lovgrundlaget og de forskellige sæt af krav har regioner og kommuner udviklet hver deres kultur. Regionernes hospitaler er gennemsyret af en evalueringskultur, hvor særligt læger hele tiden spørger til evidensen af en behandling, hvad enten der er tale om medicin eller kirurgi. En tilsvarende kultur findes ikke i samme grad i kommunerne, hvor der særligt savnes evidens på det sociale område. Kommunerne er pinligt bevidste om behovet for mere evidens om deres indsats: Vi skal have udviklet mere evidens. Målemetoderne og begreberne skal på plads, så vi kan se, om vi f.eks. opnår den ønskede effekt af patientens træning, siger Peter Kjærsgaard Pedersen, kontorchef i KL, Social- og Sundhedspolitik. Evidensbehovet går hånd i hånd med ønsket om at skabe løsninger, der virker, og som derfor kan kopieres og udbredes. Se boks. Mange års diskussion om sammenhængende patientforløb har blandt andet betydet, at de nu indgår i alle fem regioners sundhedsaftaler med kommunerne. Men der er stadig et stort potentiale for forbedringer, der kan sikre et velfungerende samarbejde om at sikre hver enkelt patient det bedst mulige behandlingsforløb. Patienten en aktiv medspiller Behandling af kronikere handler ikke bare om sygehusenes og kommunernes indsats og om opbygningen af et langt tættere netværk end i dag. Det helt afgørende er, at borgeren er motiveret for og lykkes med at ændre livsstil. Her viser erfaringerne, at mange patienter kun holder ved nye vaner, så længe de deltager i regionernes eller kommunernes på forhånd tilrettelagte forløb. Lene Sillasen erkender, at det store spørgsmål er, hvordan vores tilbud kan være effektivt, også når patientens kurser på patientskolen stopper. Telemedicin kan være et middel til at hjælpe patienter med at holde fast i de nødvendige ændringer i livsstilen. Patienterne kan for eksempel få genoptræning hjemme, hvor instruktionen sker via en skærm i patientens stue, eller teknologien kan betyde, at patienten selv måler blodtryk. Men kommunerne skal sætte ind med mere end teknologi, hvis de skal hjælpe borgerne med at fastholde en forandret livsstil og dermed bedre behandling. Inspirationsindhentere i verdensklasse I Singapore arbejder man systematisk med det, danske kommuner ikke er så gode til: Man lader sig inspirere til løsninger fra andre. I arbejdet med at udvikle velfærdsløsninger henter man i Singapore systematisk inspiration fra hele verden. Vi lærer, men vi kopierer ikke. Vi krydser en mental grænse for os selv, når vi henter inspiration over hele verden. Det er den måde, hvor vi hele tiden udfordrer os selv; den måde, hvorpå vi forhåbentlig hele tiden kan forbedre vores praksis, siger han. Vi kan lære af alle. Jeg tror, at mellem 70 og 80 pct. af vores politik bygger på erfaringer, vi har overført fra andre dele af vores egen administration eller fra andre lande, siger Neo Boon Siong, der er professor ved Nanyang Business School under Nanyang Teknologiske Universitet. Singaporeanerne har f.eks. overført et servicekoncept fra et biludlejningsfirma til deres jobcentre. Det betyder, at borgerne ikke trækker et nummer, men registrerer sig, når de kommer, og derefter bliver de kaldt hen til en ledig medarbejder med navns nævnelse. Der er dog ikke tale om rent plagiat. Direktør i Rambøll Management Ejvind Jørgensen, der har studeret Singapore tæt, mener, at Danmark har ufattelig meget at lære. Vi siger, vi er gode til at dele viden her i Skandinavien, men i Singapore gør de det helt konsekvent. De ganger en dansk indsats med to eller tre og er utrolig stolte, når de har kunnet hente inspiration hjem og drejet og tilpasset den, så den passer til deres brug. Der er jo ingen offentlige ledere i Danmark, som vil prale af, at de har hentet inspiration udefra, når de præsenterer en ny udvikling. I Danmark tror vi alt for tit, at vores egne ideer er de bedste, siger Ejvind Jørgensen. Kommuner og kronikere bedre pleje og behandling i eget hjem

18 18 SWOT For Bjarne Bruun Jensen, leder af Steno Center for Sundhedsfremme, handler det i meget høj grad om, hvordan de kommunale behandlere kommunikerer med patienterne. Hvis vi skal skabe forandring, der holder, når de professionelle trækker sig tilbage fra patienterne, så skal de undervejs hjælpe patienterne til selv at opbygge ejerskab af processen. Succesen afhænger af, om patienten aktivt tager del i undervisningen og tager ejerskab af ønsket om at ændre livsstil, siger han. Han peger på et stort behov for udvikling af sundhedspædagogikken det vil sige den måde fagprofessionelle møder borgerne på. F.eks. viser erfaringer fra Storbritannien i det såkaldte Desmond-program, at patienter lærer mest i forløb, hvor underviseren taler mindst og altså giver plads til dialog med patienten. Også erfaringer fra Diabetesskolen på Århus Universitetshospital viser, at patienter efterspørger en dialogbaseret undervisning, hvor underviseren ikke bare afleverer et i sig selv fagligt korrekt budskab, men også har tid til at tale med og lytte til sine patienter. Korte perspektiver lange behov Kroniske sygdomme udvikles typisk over en længere årrække. De kan til en vis grad forebygges, men det kræver en meget langsigtet planlægning. Det kan forklare, hvorfor der tales meget om forebyggelse, når det gælder kost, rygning, alkohol og motion, mens det kniber med konkret og ikke mindst økonomisk handling. Spørgsmålet er, om vi tør se det lange perspektiv, når vi skal prioritere vores indsats, siger René Lorenz, plan- og velfærdsteknologichef i Odense Kommune. KL har beregnet, at kommuner har afsat godt 500 millioner kr. til forebyggelse og sundhedsfremme i budgettet for Det svarer til ca. 40 øre for hver 100 kroner, der samlet set bruges på sundhed. I praksis taber den borgerrettede forebyggelse i kommunerne ofte prioriteringskampen til de store velfærdsområder som børnepasning, ældrepleje og skoler. Ved at trække patienterne ind i deres egen behandling, skifter opgaverne karakter for de sundhedsprofessionelle. Det gælder i særlig grad, når ny velfærdsteknologi flytter hjem til patienterne. Telemedicin kan give borgerne nye muligheder, men det ændrer også sygeplejerskernes og de andre fagprofessionelles rolle. Derfor skal vi arbejde med kulturer og holdninger, når vi begynder at bruge telemedicin. Nogle mener for eksempel, at det kan være problematisk, hvis kontakten med patienterne foregår via en skærm. Her skal vi i dialog med personalet, siger Anders Kjærulff, direktør for Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune. MULIGHEDER Teknologien rykker hjem til patienterne Netop telemedicin kan blive det helt afgørende redskab, når opgaverne holder flyttedag fra sygehuse til borgernes eget hjem. Forventningerne er meget store og projekter afprøves i storskala over hele landet, godt hjulpet på vej af 3 mia. kr. i Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABTfonden). Samtidig har National Sundheds-it under Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået til opgave at udarbejde en national strategi for telemedicin inden udgangen af Strategien skal koordinere og styre den telemidicinske indsats på tværs af kommuner, regioner og stat. Velfærdsteknologi, der virker, indebærer hurtigere processer og mindre spild. På tværs af fagområder og sektorer får den enkelte en mere relevant indsats, og det offentlige skal bruge færre ressourcer. En løsning udviklet ét sted f.eks. tolkning via telekonference som gør, at borgere og medarbejdere kan se hinanden på en skærm og derfor ikke behøver være fysisk til stede i det samme rum, kan også bruges af læger, hjemmehjælpere og sagsbehandlere i borgerservicecentre, siger Martin Nordentoft Rasmussen, sekretariatsleder i Fonden for Velfærdsteknologi. De første dokumenterede erfaringer med telemedicin i stor skala stammer fra Skotland, hvor patienter fra 2006 til 2010 har haft adgang til de nye løsninger. Erfaringerne herfra er entydigt positive. De telemedicinske løsninger har ført til besparelser svarende til 410 mio. kr. samt tilfredse patienter og pårørende. Se boks, side 20. Mens skotterne kan henvise til erfaringer fra 4 års praksis med telemedicin, spirer projekterne frem i Danmark. Her er forsøgene fra bl.a. Region Syddanmark med at behandle diabetikeres fodsår hjemme særligt interessante. Når hjemmesygeplejersken besøger sine patienter, kan hun fotografere sårene og sende dem til udtalelse hos eksperten på et hospital. Hun kan så få vejledning i, hvilken creme hun skal bruge, og hvilken type forbinding hun skal lægge, eller få råd om, hvorvidt patienten skal køres til behandling på hospitalet. De første erfaringer fra Sår i Syd, et projekt i Region Syddanmark, er ligesom de skotske erfaringer positive. Flere sår heler hurtigere, færre patienter skal transporteres til behandling på et hospital, og antallet af amputationer er reduceret med omkring 20 pct. Økonomisk set tyder en medicinsk-teknologisk vurdering på store besparelser for både region og kommune. Et større projekt i Århus med finansiering fra Fonden for Velfærdsteknologi viser samme resultater.

19 19 SWOT Styrken ved telemedicinsk sårbehandling er, at hjemmesygeplejerskerne får ekspertbistand til deres patienter, at forværring bliver hurtigt opdaget, og at der hurtigere kan sættes ændret behandling i gang. I sidste ende er det kun nødvendigt at indkalde patienter til ambulant kontrol eller indlæggelse, hvor det er allermest nødvendigt. De foreløbige erfaringer tyder på, at sårenes helingstid er kortere det giver mindre gene for patienten og færre behandlingsomkostninger for det offentlige, siger Martin Nordentoft Rasmussen. Telemedicin er ikke bare et nyt redskab for de fagprofessionelle, men også for patienterne. I projektet Telekat i Aalborg overvåger KOL-patienter selv deres blodtryk, puls, vægt og iltmætning i blodet og sender det til en platform, som kommunens hjemmesygeplejersker, de praktiserende læger og sygehuset kan trække på efter behov. Undervejs i projektet bliver patienterne mere opmærksomme på, hvordan deres egne handlinger, som f.eks. rygning, påvirker blodets optagelse af ilt. Det øger motivationen til at motionere og f.eks. ryge mindre. Økonomisk set tyder de foreløbige erfaringer på, at færre patienter indlægges eller genindlægges på sygehuset. Region Nordjylland arbejder nu på at implementere Telekat i hele regionen. Se side 25. Telemedicin vurderes at have store potentialer: Løsningerne kan hjælpe borgerne til selv at overvåge deres sygdom eller give vore medarbejdere mulighed for at overvåge patienten i eget hjem. Borgerne kan også få vejledning i ny kost med gode opskrifter eller træningsprogrammer på deres skærm. Teknologi er et af de vigtige redskaber, så det er supervigtigt, at vi får brugt teknologi så meget som muligt, siger Anders Kjærulff. De fleste kommuner, nemlig 60 pct., investerer i dag flere penge i velfærdsteknologi, end de gjorde sidste år. Se figur 7. Men både eksperter og praktikere peger på, at teknologi slet ikke kan stå alene. Den skal også kunne bruges af både patienter og fagprofessionelle. Kommuner investerer i velfærdsteknologi (pct. / kommune) Stigende Uændret Faldende Figur 7: Udgifterne til velfærdsteknologi er stigende i de fleste kommuner. Kilde: It i praksis 2011, Rambøll og Dansk IT. Note: Knap 60 pct. af forretnings- og it-ansvarlige i kommunerne forventer, at udgifterne til velfærdsteknologi vil stige de næste tre år. sådan. Allerede i dag kan borgeren købe sin egen blodtryksmåler i den lokale Matas eller på nettet. Flere og flere borgere køber udstyr, som de tidligere blot kunne låne af på sygehuset eller hos kommunen. Det kan aflaste det offentlige, hvis udstyret er i orden. Når en patient f.eks. sender data fra sine blodtryksmålinger til lægen, skal lægen være sikker på, at apparatet virker, som det skal, så data kan anvendes, siger Birgit Lübker. Samarbejde forbedrer behandlingen af patienter Bedre behandling af kronikere i eget hjem forudsætter et godt samarbejde mellem de tre offentlige nøgleaktører i kronikerens liv: sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Netop dette samarbejde beskrives af eksperter og frontlinjerepræsentanter alt for ofte som en akilleshæl. Hver af de tre aktører tænker rationelt nok først på at optimere udførelsen af sine egne opgaver. Men derfor kan samarbejdet hele tiden blive henvist til en prioritering som nummer to på listen over opgaver. Det gør den samlede indsats mindre effektiv, og det går i sidste ende ud over borgeren. Risikoen er, at hans patientforløb bliver fragmenteret og hans behandling derfor bliver dårligere. Teknologien skal være brugervenlig. Når en borger med rygerlunger har svært ved at trække vejret, så skal han eller hun bare trykke på en knap for at få ilt. Det må ikke være kompliceret, siger Birgit Lübker, projektchef, Teknologisk Institut. Hun opfordrer til, at teknologi og pleje udformes med udgangspunkt i patientens behov, dvs. udefra og ind i systemet. Designes projekterne efter kommuners behov for at spare penge, risikerer man, at de ikke bliver brugt efter hensigten. Sundhedsaftaler og forløbsprogrammer skal hjælpe til en mere fast organisering af samarbejdet. Og der er store potentialer ved at samarbejde om behandling af patienterne. Det viser erfaringer fra en række kommuner i Region Midtjylland, hvor en praktiserende læge sammen med hjemmesygeplejersken tager med hjem, når en ældre medicinsk patient udskrives fra et af sygehusene i den vestlige del af regionen. Det forhindrer mange genindlæggelser og sparer penge. Se side 21. Behandlingen af kronikere i hjemmet er i dag en offentlig opgave, men det er langtfra sikkert, at det fortsætter Modellen fra Ringkøbing er rigtig god, men vi arbejder også på andre modeller, der ikke er så afhængige af de Kommuner og kronikere bedre pleje og behandling i eget hjem

20 20 SWOT praktiserende lægers indsats. Det er ikke altid, at de føler, at de har tiden til at tage på hjemmebesøg, siger Peter Kjærsgaard Pedersen, kontorchef i KL, Social- og Sundhedspolitik. Kulturelt set er store patientgrupper klar til selv at rykke på behandlingen af deres egen sygdom. De er samtidig klar til at bruge ny teknologi og det gælder også de ældste medborgere. Se figur 8. Kommuner og regioner kunne høste store gevinster ved at tage ved lære af de bedste inden for hvert enkelt forebyggelses-, behandlings- og genoptræningsområde. Det sker langtfra altid. Et eksempel er regionernes aktuelle arbejde med forløbsprogrammer, hvor de fem regioner implementerer hver deres model. Der ville være mere perspektiv i en fælles procedure, så vi undgår, at en kroniker får ét tilbud i hovedstaden og et andet tilbud i Region Syddanmark. Forløbsprogrammerne har i dag meget overordnede mål. Der er altså ingen retningslinjer for vores indsats med træning, rygestop, kostvejledning og patientrådgivning, som er de fire elementer, man skal have. Her kunne man lære af sundhedsvæsenet, der arbejder med fastsatte standarder for behandling, siger Lene Sillasen, formand for Det Nationale Forebyggelsesråd og adm. direktør for Sundhed og Omsorg i Københavns Kommune. Selv er patienterne klar til at påtage sig flere opgaver hjemme. Se figur 8. Man arbejder ikke op ad en forståelsesmæssig bakke, når man taler om behandling i eget hjem. Der er så at sige medvind på det holdningsmæssige plan. Patienterne foretrækker behandling hjemme, her bliver de ikke til en patient, men kan være sig selv. De kan gå rundt med deres eget tøj på, og de føler sig ikke umyndiggjort som på et hospital, siger Annette Wandel, chefkonsulent i Danske Patienter. Borgere vil have velfærdsteknologi (pct.) år år år år år Over 65 år Enig - Det er acceptabelt at anvende velfærdsteknologi til personlig pleje og omsorg Figur 8: Et flertal af borgere op til 65 år siger ja til anvendelsen af velfærdsteknologi hjemme hos dem selv, og over 40 pct. af de ældste er klar. Kilde: It i praksis, 2011, Rambøll og Dansk IT. TRUSLER Behandlingens Bermuda-trekant Den geografiske Bermuda-trekant sætter skibes kompas ud af kraft og er bl.a. derfor hjemsted for spektakulære forlis. I overført betydning betegner en Bermuda-trekant et sted, hvor det meste går galt. Lige netop derfor er det forstemmende, at samarbejdet mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner om behandlingen af deres fælles patienter ofte betegnes som en Bermuda-trekant, hvor hensynet til patienterne bliver skubbet ned fra en ellers naturlig plads som nummer et på prioriteringslisterne. Langt den største barriere for et effektivt forløb er, når regionerne, kommunerne og de praktiserende læger ikke taler ordentligt sammen og når de økonomiske incitamenter ikke handler om det bedste udfald for patienten, men om, hvordan regionerne, lægerne og kommunerne hver især optimerer deres indsats, siger Annette Wandel. Problemet er stort og erkendt: Hvis ikke regionerne, de praktiserende læger og kommunerne bliver bedre til at arbejde sammen, kan vi ikke give patienterne de rigtige tilbud, siger René Lorenz, plan- og velfærdsteknologichef i Odense Kommune, helt enkelt. Men det er lettere at påpege behovet for samarbejde end at gennemføre det i praksis. Et stort problem er, at de tre centrale parter ikke umiddelbart kan dele data. Det kommende medicinkort vil tilbyde fælles adgang til de relevante data om en patients medicin. Men datadelingen mangler, når det kommer til andre dele af den behandling, hospitalets læger eller den praktiserende læge sætter i gang, og når det gælder adgang til e-journaler. I dag har sygehusene én journal på patienterne, de praktiserende læger en anden og kommunerne en tredje. Manglende udveksling af basale data er en barriere for effektive patientforløb, siger René Lorenz. Money makes the treatment go round Opgaver flyttes i dag fra sygehuse til kommuner. Det giver besparelser på sygehusene og udgifter hos kommunerne. Kampen om pengene er med til at definere det rum, hvor hjemmebehandling bliver besluttet. Kommunerne har allerede været ude med de store budskaber. Pengene skal

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Udkast Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Sundhedspolitikken består - efter et kort

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Strategi for en styrket forebyggelsesindsats

Strategi for en styrket forebyggelsesindsats Strategi for en styrket forebyggelsesindsats Oplæg v/ Lene Sillasen SUFO s årskursus 8. marts 2010 8. marts 2010 1 1. Aktuelle brændpunkter i forebyggelsesdebatten 2. Det Nationale Forebyggelsesråd 3.

Læs mere

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Telesundhed på tværs erfaringer og ønsker i kommunalt perspektiv Kulturhuset Islands Brygge, 24. september

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere