Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling"

Transkript

1 Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

2 Anders Henten SIC-projektet November 1999 Ret & Råd organisatorisk innovation A. Indledning 1 I dette papir fokuseres på Ret & Råd (R&R), som er en advokatkæde med godt 70 selvstændige advokatkontorer, og som er repræsenteret i størstedelen af landets retskredse. Rapporten handler om fire emner, som SIC-projektet beskæftiger sig med innovation, kompetenceudvikling, teknologianvendelse og internationalisering. Emnerne har dog ikke lige stor vægt i papiret, eftersom de ikke alle er lige betydningsfulde for R&R. Innovation spiller en central rolle. Dette gælder både organisatorisk og produktmæssigt. Selve R&R-kæden er en organisatorisk innovation, hvor en række små og mellemstore advokatfirmaer har slået sig sammen for at styrke deres position på markedet for juridisk rådgivning. For at dette skal lykkes, er det nødvendigt kontinuerligt at definere samarbejdets karakter. Produktmæssigt drejer det sig bl.a. om at udvikle fælles paradigmaer for de produkter/ serviceydelser, som firmaerne i kæden leverer. Kompetenceaspektet vedrører både advokaternes opfattelse og udvikling af deres arbejde og sekretærernes funktioner. Traditionelt har advokater arbejdet i et marked, hvor de lovgivningsmæssigt har været beskyttet mod indtrængen fra andre faggrupper. Men med den øgede liberalisering indenfor rådgivningsmarkederne er det blevet nødvendigt for advokaterne nøjere at præcisere, hvad kernen i deres arbejde er, og hvilke andre arbejdsområder som kan opdyrkes. Udviklingen af en mere offensiv attitude er derfor vigtig for R&R. Med hensyn til sekretærernes rolle drejer det sig om udviklingen af nye arbejdsfunktioner og arbejdsdelinger ift. advokaterne. 1 Data til rapporten er indsamlet ved 1) interviews med nøglepersoner i R&R, 2) et postspørgeskema som har været rundsendt til alle advokatkontorer i Ret & Råd kæden, og 3) skriftligt materiale om kæden og mere generelt om advokatbranchen. 1

3 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) spiller en vigtig rolle for R&R. IKT i form af R&R s Internet hjemmeside er potentielt et betydningsfuldt ansigt udadtil, og indadtil fungerer IKT som bindeled mellem kædens sekretariat og kontorerne og kontorerne imellem, i form af et intranet, hvor de enkelte kontorer kan konsultere paradigmaer/ produkter, og hvor kontorerne kan kommunikere med hinanden og rundspørge om råd i enkeltsager. Der er altså tale om at styrke både den eksterne og den interne kommunikation med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen, herunder basere rådgivningen på mere standardiserede produkt-moduler, som kan frigøre ressourcer til mere kundetilpassede ydelser Internationalisering har også en (mindre) betydning, eftersom flere erhvervskunder efterhånden får et stigende antal internationale forretningsforbindelser. Der kan også være tale om etablering af tættere relationer med udenlandske advokatselskaber/ -kæder. Men for de R&R-medlemmer, hvor internationaliseringen spiller en rolle, drejer det sig overvejende om, at de har kunder med internationale interesser. B. Branchen Den danske advokatbranche gennemlever i disse år en omskiftelig tid med stigende konkurrence på juridisk rådgivning og deraf følgende begyndende tendenser til konsolidering. Men udviklingen har foreløbig ikke været nær så dramatisk, som man prognosticerede for bare enkelte år siden. I 1996 lavede Aarsø Nielsen & Partnere en analyse for Advokatrådet af udviklingen indefor den danske advokatbranche 2. Konklusionen var, at ca. hver tredje advokatfirma i løbet af en femårsperiode ville ophøre. Sådan er det dog langt fra gået, men det er fortsat en almindelig vurdering i branchen, at den forudsete udvikling sandsynligvis vil komme blot lidt senere 3. Grunden til at nedgangen ikke har sat sig tidligere igennem er, at der har været en generel økonomisk højkonjunktur i Danmark i de seneste 5 år, og specielt har boligmarkedet oplevet et boom, hvilket har været meget vigtigt især for de mindre advokatfirmaer. 2 Aarsø Nielsen & Partnere: Advokatsamfundets rolle i udvikling af advokatstandens konkurrenceevne, maj Jf. Jyske Bank: Jyske analyser, , Advokatstandens struktur og udfordringer. 2

4 Der er i Danmark i dag ca advokatfirmaer. Siden 1993 har der været en svagt faldende trend (se tabel 1). Mht. antallet af beskæftigede er tallene meget konstante, og det samme gælder omsætningen (hvis man tager højde for inflationen). Branchens hovedtal er med andre ord meget stabile, men forventningen i branchen er, at det ikke vil vare ved. Tabel 1: Antal arbejdssteder, beskæftigede (personer) og omsætning (mio. kr.), Arbejdssteder Ansatte Omsætning Kilde: Statistisk Årbog I Aarsø Nielsen rapporten fra 1996 så man bl.a. på størrelsen af advokatfirmaerne. Analysen viste, at hele 57% af advokatfirmaerne bestod af kun en enkelt advokat (plus sekretariatsbistand), og at 36% havde mellem 2 og 5 advokater. Analysen viste også, at 50% af advokatfirmaerne havde en omsætning på mindre end 1 mio. kr. Branchen er altså præget af en lang række meget små enheder, og eftersom disse små enheder ofte har en anseelig del af deres omsætning på ejendomshandler og inkasso, er de temmeligt udsatte med den liberalisering, som har fundet sted på disse områder i de senere år. Skødeskrivning blev liberaliseret i januar 1997, og inkasso blev liberaliseret i oktober Dette betyder, at ejendomsmæglere, banker, o.a. kan komme ind på områder, hvor advokater tidligere havde eneret. Dertil kommer, at fra og med juli 2000 skal der overhovedet ikke længere skrives skøde. Skøder vil da være elektroniske dokumenter. Men der er også andre udfordringer. I sager, som drejer sig om mindre pengebeløb, er det ikke længere nødvendigt at møde for retten, og man vil ikke kunne få gratis advokathjælp i småprocesser. Dertil kommer den forestående rationalisering af de danske domstole. Det er sandsynligt, at antallet af retskredse vil blive reduceret, hvilket ydermere vil udgøre et pres på de mindre og lokalt baserede advokatfirmaer. Hvad angår erhvervskundesegmentet, som de lidt større og store advokatfirmaer gerne tager sig af, kommer det væsentligste pres fra revisorerne. Revisorerne kommer jævnligt hos deres kunder for at 3

5 revidere regnskaber, og det giver dem mulighed for at tilbyde forskellige tillægsydelser, bl.a. indenfor skatteret, men også indenfor andre områder af juridisk karakter. Når disse forskellige ting lægges sammen, lyser de røde lamper i advokatbranchen og har gjort det en årrække, og nu mener man altså, at ulven kommer. I en spørgeskemaundersøgelse, som SICprojektet har foretaget blandt alle R&R-firmaerne, blev der spurgt til, fra hvilke andre erhverv, R&R-medlemmerne møder konkurrence. 64% svarede banker, 86% svarede revisorer, 92% svarede ejendomsmæglere, og 28% anførte andre, herunder kreditforeninger, ejendomskonsulenter, inkassofirmaer, landboforeninger og offentligt betalte rådgivere. For yderligere at undersøge konkurrencens karakter blev der også spurgt om, hvem der er de væsentligste konkurrenter for R&R på advokatsiden. Her svarede 42% små uafhængige advokatfirmaer, 75% svarede mellemstore uafhængige advokatfirmaer, 44% svarede firmaer i andre advokatkæder, og 42% svarede store advokatfirmaer. Disse tal viser for det første, at R&R-firmaerne møder konkurrence over en relativt bred front blandt andre advokatfirmaer. Størst er dog konkurrencen fra mellemstore uafhængige advokatfirmaer, hvilket bl.a. reflekterer, at firmaerne i R&R enten selv er mellemstore, eller at kæden på sin vis placerer R&R-medlemmerne i den kategori. Tallene viser også, at markedet for advokatbistand ikke er særligt segmenteret mellem store og små firmaer. Dog er tendensen, at de større firmaer i R&R primært konkurrerer med andre større firmaer, og de mindre med de mindre. Tallene viser også måske noget overraskende at konkurrencen fra banker, revisorer og ejendomsmæglere generelt bedømmes som værende stærkere and fra andre advokatfirmaer. Men dette resultat hænger måske sammen med en psykologisk faktor, nemlig at der fokuseres på konkurrencen på nye fronter. Svaret fra advokatbranchen på ovenstående udviklingstræk har været at indtage en mere aktiv rolle ift. kunderne, herunder at se på nye behov hos kunderne og deraf følgende eventuelle nye ydelser. På det organisationsmæssige plan har man set en vis konsolidering af branchen blandt de større firmaer (hvilket sandsynligvis er en reaktion på en stigende internationalisering indenfor juridisk erhvervsrådgivning). For de mindre og mellemstore virksomheders vedkommende er der blevet 4

6 dannet nogle advokatkæder, bl.a. Ret & Råd. Men alt i alt samler disse kæder kun godt 10% af det samlede antal advokater og advokatfirmaer. Kædesamarbejde er således ikke et meget udbredt fænomen. Nedenstående tabel 2 er taget fra en nyligt publiceret opfølgning på Aarsø Nielsen rapporten, lavet af Jyske Bank i deres Jyske Analyser. Tabel 2: Eksempler på advokatsamarbejder i Danmark Kontorer Advokater Beskæftigede Advodan Advonord AdvokatForum Advokatgruppen Eurojuris i Danmark Ret & Råd Kilde: Jyske Bank: Jyske Analyser, , s. 10. Af tabel 2 fremgår, at Ret & Råd og Advodan er de største advokatkæder i Danmark. Advodan har dog langt færre kontorer og består generelt af større firmaer og har en større fokus på erhvervsrådgivning end Ret & Råd. Kædesamarbejdet Interlex er (af en eller anden grund) ikke taget med i denne liste. C. Kæden 2.1 Marked og produktområde Kædens samlede omsætning ligger omkring en kvart milliard kroner, hvilket er ca. 4% af den totale omsætning i branchen. Som nævnt i indledningen består R&R af godt 70 selvstændige advokatkontorer, og kæden har (i efteråret 99) 500 medarbejdere (herunder ejere firma-ejere), hvoraf 160 advokater. Igen svarer dette til ca. 4% af det totale antal advokatkontorer i Danmark og 4% af det samlede antal medarbejdere. Størrelsen på advokatfirmaerne i R&R ligger altså og svinger omkring den gennemsnitlige størrelse for advokat firmaer i Danmark. 5

7 Ret & Råd har opdelt deres mange forskellige produkter (juridisk rådgivning) i tre områder: bolig, privat og erhverv. Alle firmaer i R&R-kæden leverer rådgivning indenfor alle tre hovedkategorier, dog kan der udmærket være tale om en vis specialisering mht. de mange forskellige produkter indenfor hovedkategorierne. For kæden som helhed udgør de tre produktområder cirka en tredjedel hver af den samlede omsætning. Men de små firmaer i kæden har størst vægt på boligrådgivning, hvorimod det er de større firmaer, som står for hovedparten af den juridiske bistand til erhvervskunder. Markederne for boligrådgivning og rådgivning på privatområdet er i de senere år blevet presset. Nye aktører, ejendomsmæglere, kreditinstitutioner, banker, o.a., er begyndt at trænge ind på områder, som tidligere var forbeholdt advokater. Når dette ses i sammenhæng med den generelle vækst i markedet for juridisk erhvervsrådgivning peger det på betydningen af at vinde fodfæste på erhvervsmarkedet, selv om advokaterne også her møder konkurrence, primært fra revisorerne. Nøglen til fremtiden for advokater er erhvervsmarkedet, som direktøren for R&R, Michael Friborg Madsen, udtrykker det, for at sætte sagen på spidsen. De erhvervsvirksomheder, som R&R satser på, er de mindre og mellemstore. De passer, så at sige, i størrelse til R&R s kontorer. Og ligesom R&R er de spredt ud over det ganske land. For at udvikle erhvervsmarkedet søger R&R at indgå samarbejdsaftaler med branche- og arbejdsgiverorganisationer indenfor erhvervsområder, som overvejende består af mindre og mellemstore virksomheder. De to første samarbejdsaftaler blev allerede etableret i 1996 (to år efter oprettelsen af R&R) med Danske Malermestre og Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre. Sådanne samarbejdsaftaler peger på en af R&R s og andre advokatkæders styrkepositioner, nemlig at de er repræsenteret i mange dele af landet, samtidig med at de har en fælles profil. Potentielt er der muligheder for at nyde godt både af størrelsesfordele og af udbredt repræsentation. Det er også det, R&R fremhæver: Fordelene ved at gå på to ben, som det udtrykkes. Kæden er således i sig selv den væsentligste innovation (organisatorisk innovation) ifm. R&R. Kæden er et svar på den vanskelige situation, man må forudse for mange advokatvirksomheder i de kommende år, jf. brancheafsnittet. Men i praksis er det ikke så ligetil at gå på to ben, hvilket fremgår af andre afsnit i dette papir. 6

8 Af en spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget blandt R&R s medlemsvirksomheder (se appendiks 3) fremgår det ligeledes, at det ikke er alle firmaer i kæden, der lægger lige stor vægt på samarbejdets betydning for det eksterne image. De firmaer, der lægger stor eller nogen vægt på samarbejdets betydning for det eksterne image udgør ganske vist 89%, men heraf lægger hele 47% kun nogen vægt på betydningen. 11% mener, at samarbejdet ingen videre rolle spiller. I denne vurdering af samarbejdets betydning for det eksterne image er der ingen forskel mellem de mindre og større firmaer i R&R. 2.2 Historie 4 R&R blev etableret i november I starten var der ca. 30 medlemsfirmaer, og det voksede til over 50 medlemsvirksomheder med omkring 70 kontorer i Siden har medlemstallet ikke flyttet sig væsentligt, og R&R er i dag repræsenteret i ca. 50 ud af 82 retskredse i Danmark. Antallet af medarbejdere i R&R-firmaerne har heller ikke flyttet sig nævneværdigt. Som i 1997 ligger antallet af medarbejdere i dag på ca. 500 personer. I begyndelsen var der mange helt små enkeltmandsfirmaer, som meldte sig ind i R&R. I dag skal nye medlemsvirksomheder helst være større, men de helt små firmaer har blokeret for tilgangen af større firmaer på grund af bestemmelsen i R&R s vedtægter om, at der kun må være ét medlemsfirma i hver retskreds bortset fra København, Århus Ålborg og Odense. 2.3 Organisation Organiseringen er et helt centralt spørgsmål for R&R. Det er kædesamarbejdet, der er kernen i fornyelsen ifm. R&R, og det er samarbejdet, der skal fungere som et skjold, bag hvilket virksomhederne kan udvikle sig. I den omtalte spørgeskemaundersøgelse svarede 67% af respondenterme, at samarbejdet skal være tættere, 31% svarede at samarbejdet er på et passende niveau, og ingen mente, at det allerede er for tæt i dag. Og denne udmelding er endnu mere markant for de større firmaer i R&R. Hele 81% af de større firmaer mener, at samarbejdet skal være tættere, hvor det tilsvarende tal for de mindre firmaer er 58%. 4 Jf. også delafsnittene om organisation og strategi, som ligeledes berører historiske aspekter. 7

9 Forskellen mellem de mindre og de større virksomheder hænger antageligvis sammen med, at de større firmaer har en større ekspansionstrang, hvorimod de mindre ofte arbejder ift. de helt lokale markeder uden stort behov for samarbejde udenfor egen retskreds. Men for R&R som helhed er svaret stadigvæk markant og peger på en stor opbakning omkring kædesamarbejdet. Graden og karakteren af samarbejdet er kontinuerligt oppe til diskussion: Skal der være en mere centraliseret struktur, eller skal man basere sig på et relativt løst samarbejde? I begyndelsen var sekretariatet en ret svag konstruktion, som kun havde en stud. merc. til at stå for driften. Man talte om sekretariatet som en fordelingscentral, selv om man koketterede med at kalde kæden for en virksomhed. I dag er sekretariatet væsentligt styrket med en direktør og med professionel sekretær-bistand, hvor sekretariatets opgaver er at formulere projektforslag, udkast til R&R-politik, oplæg til markedsføringsplaner og at sikre, at organisationen fungerer i det daglige. Dog vil der altid være et skisma mellem enkeltvirksomhedernes rettigheder og fordelene ved en centralisering, f.eks. i form af en større grad af specialisering. Den tidligere direktør for R&R, Ole Wind, mente klart, at man skulle søge at begrænse anarkismen i organisationen. Der er også tidligere blevet peget på fra et udvalg i R&R, som har set på ledelsesproblemer, at de enkelte kontorer ikke altid er lige effektivt ledet. Strategien med at gå på to ben kan således have fordele i form af visse stordriftsfordele og et fælles ansigt udadtil samtidig med at kæden er bredt repræsenteret geografisk. Men strategien indebærer også nogle svagheder, fordi stordriftsfordelene ikke kan realiseres fuldt ud, og fordi organisationen tendentielt kommer til at fungere anarkistisk. Som nævnt blev det fra starten besluttet, at der kun må være et R&R-medlem per retskreds (med undtagelse af de store byer). Med ønsket om at skaffe lidt større firmaer til kæden end enkeltmandsvirksomheder diskuteres det dog, om denne bestemmelse skal opretholdes. Formålet med bestemmelsen har været at begrænse konkurrencen og at udgå stridigheder mellem medlemmerne. Helt har man ikke ønsket af hindre konkurrence mellem medlemsvirksomhederne (hvilket også kan være svært på grund af de relationer, som firmaerne kan have og kan blive involveret i med kunder i andre retskredse). Dog har man bestemt, at medlemmerne ikke må lave markedsføring i andre retskredse. 8

10 I den omtalte spørgeskemaundersøgelse blev der spurgt, om de enkelte firmaer er i konkurrence med andre firmaer i kæden. 58% svarede aldrig, 39% svarede sjældent, 3% svarede ofte, og der er ingen signifikant forskel mellem større og mindre firmaer i kæden mht. dette forhold. R&R er organiseret som de fleste foreninger med en generalforsamling, en bestyrelse, et sekretariat og forskellige udvalg. Tidligere var der en lang række udvalg under bestyrelsen, men ved årsskiftet 1996/97 ændredes udvalgsstrukturen, således at der oprettedes 3 hovedudvalg med ansvar for henholdsvis bolig, erhverv og privat (de 3 produktområder) med en række underudvalg. Beslutninger i R&R tages fortrinsvis i konsensus. Man forsøger at undgå snævre flertalsafgørelser. Men når først en beslutning er truffet, forventes det også, at den efterleves af alle. Fordelene ved dette er oplagt, at man minimerer åbne konflikter, og at mindretal ikke løbes over ende. Ulempen er, at de mindst initiativrige får stor indflydelse på beslutningsprocessen, hvilket kan være kritisk i et marked, som stiller store udfordringer til virksomhederne. Dette illustrerer blot det skisma, som samarbejdets karakter i R&R indebærer. 2.4 Interne ressourcer Kædens interne ressourcer består som i andre rådgivningsvirksomheder først og fremmest i medarbejderne og deres kompetence. I indeværende delafsnit undersøges aspekter af samarbejdet indenfor kæden mellem de enkelte advokatfirmaer. I det omtalte spørgeskema blev der spurgt om, i hvor høj grad de enkelte firmaer trækker på kompetencer fra andre firmaer indenfor R&R. Svaret var, at 44% trækker på kompetencer i andre firmaer i lille grad. 56% svarede nogen, og ingen svarede stor. En krydstabulering viser, at de større firmaer i kæden i lidt mindre omfang trækker på kompetencer fra andre firmaer i kæden. Der blev også spurgt, om arbejdsopgaver bliver givet videre til andre firmaer indenfor R&R. Hertil svarede 14% aldrig, 72% svarede sjældent, og 14% svarede ofte. Her er der ingen signifikant forskel mellem større og mindre firmaer i kæden. 9

11 På den baggrund kan man konstatere, at samarbejdet mellem de enkelte firmaer i kæden endnu er på et relativt uudviklet stade. Dette kan også ses i sammenhæng med det forhold, at alle virksomheder i kæden leverer ydelser til slutbrugerne indenfor alle kædens tre produktområder, privat, erhverv og bolig. Som nævnt kan der bag disse hovedkategorier gemme sig forskellige specialiseringer. Men specialiseringsgraden indenfor kæden er ikke stor. På dette område har man altså endnu ikke fået det fulde udbytte af et tættere samarbejde. I øvrigt kan svarene på udviklingen af arbejdsdelingen indenfor kæden forekomme overraskende, når man sammenligner med den store tilslutning til et tættere samarbejde (se foregående delafsnit). Dette gælder også den relativt lille betydning, respondenterne som helhed tillægger R&R for virksomhedernes eksterne image. Men noget tyder på, at medlemmerne vurderer, at der er et endnu ikke realiseret potentiale i samarbejdet. 2.5 Strategi De strategiske overvejelser i R&R relaterer sig til de forandrede markedsbetingelser i form af stigende konkurrence og en (almindeligvis antaget) mindre kundeloyalitet i dag sammenlignet med tidligere. I en pjece fra R&R s første tid forklares det, hvordan situationen tidligere kunne opfattes: I mange år har advokater levet i en verden, der har set nogenlunde uændret ud. Hvis man havde købt sig en praksis, så havde man en portefølje af klienter og det, man skulle være god til, var jura 5. Det nye som sker kan ifølge samme pjece sammenfattes i en enkel sætning: Før skulle man behandle sager for klienterne fremover skal man konkurrere om kunderne 6. Blandt medlemmerne af R&R vurderes kundeloyaliteten nu ikke til at være karakteristisk meget anderledes end tidligere. I spørgeskemaet til R&R s medlemmer blev der spurgt om, hvordan kundeloyaliteten er i dag sammenlignet med tidligere. 39% svarede, at den er mindre, men hele 53% svarede, at den er den samme. 8% svarede større. Resultatet er bemærkelsesværdigt, eftersom den herskende opfattelse er, at kundeloyaliteten er mindsket. På et spørgsmål om hvorvidt firmaerne i større grad end tidligere selv opsøger deres kunder svarer 67% ja og 33% nej. Man kan altså konstatere, at selv om de fleste firmaer ikke mener, at 5 R&R: Fremtiden bliver altid skabt af nogen det kan lige så godt være os, u.å. 10

12 kundeloyaliteten er blevet mindre, giver de udtryk for, at de er mere opsøgende i deres arbejde. På den måde er der altså fulgt op på den mere udadvendte strategi, som R&R advokerer for. Denne udadvendte strategi blev tidligt formuleret i form af en grundlov eller et fælles hjerte som det udtrykkes i R&R. Enkelte udpluk fra dette hjerte lyder: Vi er dynamiske og nysgerrige. Vi ser fordele ved at gøre brug af den nyeste teknologi. Vi ser muligheder overalt. Vi arbejder for kunderne og vil kun udvikle og sælge produkter, der virker og giver kunderne en merværdi 7. Ifølge repræsentanter for R&R går strategien således ud på mere aktivt at definere advokaternes relation til deres kunder dvs. definere rådgivningsbehov hos kunderne, præcisere hvad det er advokater laver og kan lave, udvikle nye rådgivningsområder, lære at kommunikere med kunderne, osv. Dette kan både give anledning til, at advokaterne erobrer rådgivningsområder (tilbage) fra deres konkurrenter, og til at nye behov hos kunderne opdyrkes. Holdningsændringen og bearbejdningen hos medlemmerne af kæden er derfor vigtig, men andre elementer er også betydningsfulde, så som organisationsmåden (som er diskuteret i et ovenstående delafsnit), samt udviklingen af produkter og eksterne kampagner. Hvad angår organisationsmåden dette at slå sig sammen i et kædesamarbejde er formålet som formuleret i den tidligere omtalte pjece fra R&R s første tid: 1) at opnå fordelene ved større viden og bredere erfaringsgrundlag, 2) realisere stordriftsfordele ved fælles indkøb og 3) nå en størrelse, der giver mulighed for at få gennemslagskraft i markedsføring 8. Der er altså primært tale om stordriftsfordele af relativt simpel karakter, men der er også tale om, at kædesamarbejdet kan give anledning til en større grad af specialisering, som man anser for at være nødvendig for at klare sig i et mere konkurrencepræget marked. Mht. udviklingen af produkter drejer det sig om at udarbejde fælles paradigmaer, som alle medlemsfirmaer kan anvende. Der ligger således en standardiseringsintention et ønske om at 6 Samme 7 Se R&R s hjemmeside, 8 R&R: Fremtiden bliver altid skabt af nogen. 11

13 kunder i forskellige dele af landet mødet en ensartet service men også det mål at gøre det lettere for de enkelte firmaer i kæden at levere den efterspurgte ydelse. Dette betyder ikke, at hensigten er at levere standardydelser, men at der bag det kundetilpassede produkt ligger nogle standardiserede moduler, som giver mulighed for en koncentration om det specifikke ved den enkelte kunde. Det understreges gerne fra R&R s side, at man ønsker at levere højværdi-produkter (både for kunden og for advokatfirmaet). Men en forudsætning herfor er, at grundproduktet er på plads. Der er ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem standardiseringsbestræbelsen og bestræbelsen på at levere kundetilpassede ydelser. Endeligt skal markedsføringskampagner nævnes. Det fremhæves også som en af de tre stordriftsfordele, man forventer at kunne høste. Et par gange om året laver R&R en landsdækkende kampagne, som fokuserer på et enkelt markedsområde indenfor erhverv, bolig eller privat. Sådanne kampagner er vigtige for at blive synlige, og de er svære at have tilstrækkelige ressourcer til, hvis ikke man står sammen i et kædesamarbejde. D. Innovation 3.1 Innovationsstrategi Som tidligere nævnt er de mest omfattende innovationer ifm. R&R de organisatoriske selve kædesamarbejdet. Men der er også væsentlige innovationsaktiviteter på produkt- og produktionsområderne. Produktniveauet omhandler primært etableringen af fælles paradigmaer for juridiske rådgivningsprodukter og en række mere udadvendte initiativer i form af offentlige møder og publikationer om forskellige juridiske problemfelter. Produktionsniveauet handler i høj grad om anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi og om arbejdsdelinger mellem forskellige typer medarbejdere. Den organisatoriske problemstilling er blevet behandlet i ovenstående afsnit, og produktionsprocesserne behandles i de senere afsnit om IKT-anvendelse og medarbejdere. I dette afsnit er der fokus på produktinnovationer. Formålet med at udvikle fælles paradigmaer for juridiske rådgivningsprodukter er at give kæden en fælles profil, at bringe alle medlemmer op på samme niveau og at effektivisere arbejdet. Paradigmer er standardiserede produkter; dog er sigtet ikke at levere standard-produkter, men at 12

14 frigøre ressourcer til at levere ydelser af høj værdi med basis i de standardiserede moduler, som paradigmaerne udgør. Der har altid eksisteret paradigmaer for juridiske ydelser. De findes i offentligt tilgængelige opslagsværker og de findes indenfor de enkelte firmaer i form af procedurer, standardskrivelser, osv. Store advokatkontorer har også sådanne standardiserede paradigmaer. Og i R&R har man lagt vægt på at udvikle sådanne fælles produkter for hele kæden, og man har lagt dem ud på kædens interne datanet, således at firmaerne hurtigt og let kan få adgang til de fælles produkter i den senest opdaterede udgave. Dog er der ikke noget krav om, at de enkelte firmaer anvender paradigmaerne. Der er tale om et tilbud. Det er således også kun en minoritet (3%) af R&R-medlemmerne, som ifølge spørgeskemaundersøgelsen anvender de fælles paradigmaer i stor grad. 69% anvender dem i nogen grad, og 28% anvender dem i lille grad. Endvidere svarer 75% nej til, hvorvidt de fælles paradigmaer har betydet, at de enkelte firmaer levere flere ydelser end tidligere. 25% svarer ja. Mht. begge disse spørgsmål er der en klar tendens til, at de større firmaer i kæden anvender de fælles paradigmaer mere end de små, og at de større firmaer mener, at paradigmaerne har haft betydning for en udvidelse af deres produkt-portefølje. Dette er egentlig overraskende, eftersom man umiddelbart skulle tro, at det overvejende var de mindre firmaer, der ville nyde godt af de fælles ressourcer. Men tendensen er sandsynligvis udtryk for, at det i høj grad er de større firmaer, der prioriterer kædesamarbejdet. Generelt må man dog konstatere, at de fælles paradigmaer foreløbig ikke spiller nogen stor rolle for medlemsvirksomhederne. Udover paradigmaerne falder en række andre aktiviteter også ind under produktkategorien. Det drejer sig om kurser og foredrag (bl.a. for branche- og arbejdsgiverorganisationer) og diverse brochurer o.lign. Disse aktiviteter kan forstås som markedsføringsaktiviteter og har også klart det formål at promovere R&R. Men de er samtidig selvstændige produkter (som kunderne ganske vist ikke betaler for) eller indgår som led i bredere koncepter. Alt i alt er disse aktiviteter udtryk for en mere proaktiv tilgang til markedet for juridiske ydelser. 3.2 Konkrete innovationer 13

15 R&R har udviklet paradigmaer indenfor alle tre arbejdsfelter, bolig, privat og erhverv. Man startede med ydelser, som leveres hver eneste dag af mange firmaer indenfor kæden, bl.a. inkasso. Ifølge formanden for R&R s hovedudvalg indenfor erhvervsområdet, Henrik Thorstholm, er man efterhånden ved at nå frem til målstregen mht. fælles paradigmaer. Det betyder ikke, at en hvilken som helst ydelse i dag kan findes som et standardiseret R&R-produkt. Men det betyder, at hyppigt forekommende ydelser, som lader sig standardisere, ligger i paradigma-form, som kan anvendes af de enkelte firmaer og advokater indenfor kæden. En andet vigtigt element, som fremhæves af repræsentanter for R&R er foredrag, som R&Radvokater kan holde i service-øjemed for kunder og som led i en offensiv markedsføring. R&R mener selv, at kæden er kommet langt mht. foredragsvirksomhed. Den anden store advokatkæde i Danmark, Advodan, er ifølge R&R kommet langt med udviklingen af fælles paradigmaer, men er ikke så langt som R&R mhp. offensive tiltag så som foredragsvirksomhed. 3.3 Organisering af innovationer Innovationsprocesserne omkring paradigmaer og andre produkt-rettede aktiviteter foregår med udgangspunkt i de tre hovedudvalg, bolig, privat og erhverv. Det er ikke i udvalgene selv, at standardiserings- og fornyelsesaktiviteterne finder sted. Udvalgene udstikker retningslinier og sætter nye aktiviteter i gang, men udliciterer selve arbejdet til enkeltpersoner eller grupper af personer med særlig viden indenfor de forskellige felter. Disse personer bliver så ansvarlige for udviklingsarbejdet og for om nødvendigt senere at følge op med fornyede aktiviteter. Hver 1. april og oktober skal de ansvarlige personer eksempelvis meddele, om deres produkt er ajour eller trænger til videre bearbejdning. Generelt er det opfattelsen, at medlemmerne i kæden er meget villige til at stille deres viden til rådighed for de andre medlemmer og for innovationsarbejdet. Men konkret kan det til tider knibe med tiden og prioriteringen. Hvert medlemsfirma skal levere 30 timers arbejde til kæde. Men i praksis er der visse firmaer, der yder mindre og andre mere. Der er til stadighed diskussion i R&R om, hvorvidt sekretariatet skal overtage ansvaret for flere af de konkrete udviklingsaktiviteter, og at hovedudvalgene alene skal koncentrere sig om de 14

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Pengeinstitutterne og de private kunder

Pengeinstitutterne og de private kunder Jesper Bo Jensen Pengeinstitutterne og de private kunder Den fremtidige udvikling 1996 1 Indledning September 1996 Denne rapport handler om den fremtidige udvikling i pengeinstitutterne på privatkundeområdet.

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. Working paper nr. 8.

Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. Working paper nr. 8. Working paper nr. 8 Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm En regional IKT-analyse af Jesper Manniche Bornholms Forskningscenter Stenbrudsvej 55 3730 Nexø Telefon: 56

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere