Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling"

Transkript

1 Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

2 Anders Henten SIC-projektet November 1999 Ret & Råd organisatorisk innovation A. Indledning 1 I dette papir fokuseres på Ret & Råd (R&R), som er en advokatkæde med godt 70 selvstændige advokatkontorer, og som er repræsenteret i størstedelen af landets retskredse. Rapporten handler om fire emner, som SIC-projektet beskæftiger sig med innovation, kompetenceudvikling, teknologianvendelse og internationalisering. Emnerne har dog ikke lige stor vægt i papiret, eftersom de ikke alle er lige betydningsfulde for R&R. Innovation spiller en central rolle. Dette gælder både organisatorisk og produktmæssigt. Selve R&R-kæden er en organisatorisk innovation, hvor en række små og mellemstore advokatfirmaer har slået sig sammen for at styrke deres position på markedet for juridisk rådgivning. For at dette skal lykkes, er det nødvendigt kontinuerligt at definere samarbejdets karakter. Produktmæssigt drejer det sig bl.a. om at udvikle fælles paradigmaer for de produkter/ serviceydelser, som firmaerne i kæden leverer. Kompetenceaspektet vedrører både advokaternes opfattelse og udvikling af deres arbejde og sekretærernes funktioner. Traditionelt har advokater arbejdet i et marked, hvor de lovgivningsmæssigt har været beskyttet mod indtrængen fra andre faggrupper. Men med den øgede liberalisering indenfor rådgivningsmarkederne er det blevet nødvendigt for advokaterne nøjere at præcisere, hvad kernen i deres arbejde er, og hvilke andre arbejdsområder som kan opdyrkes. Udviklingen af en mere offensiv attitude er derfor vigtig for R&R. Med hensyn til sekretærernes rolle drejer det sig om udviklingen af nye arbejdsfunktioner og arbejdsdelinger ift. advokaterne. 1 Data til rapporten er indsamlet ved 1) interviews med nøglepersoner i R&R, 2) et postspørgeskema som har været rundsendt til alle advokatkontorer i Ret & Råd kæden, og 3) skriftligt materiale om kæden og mere generelt om advokatbranchen. 1

3 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) spiller en vigtig rolle for R&R. IKT i form af R&R s Internet hjemmeside er potentielt et betydningsfuldt ansigt udadtil, og indadtil fungerer IKT som bindeled mellem kædens sekretariat og kontorerne og kontorerne imellem, i form af et intranet, hvor de enkelte kontorer kan konsultere paradigmaer/ produkter, og hvor kontorerne kan kommunikere med hinanden og rundspørge om råd i enkeltsager. Der er altså tale om at styrke både den eksterne og den interne kommunikation med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen, herunder basere rådgivningen på mere standardiserede produkt-moduler, som kan frigøre ressourcer til mere kundetilpassede ydelser Internationalisering har også en (mindre) betydning, eftersom flere erhvervskunder efterhånden får et stigende antal internationale forretningsforbindelser. Der kan også være tale om etablering af tættere relationer med udenlandske advokatselskaber/ -kæder. Men for de R&R-medlemmer, hvor internationaliseringen spiller en rolle, drejer det sig overvejende om, at de har kunder med internationale interesser. B. Branchen Den danske advokatbranche gennemlever i disse år en omskiftelig tid med stigende konkurrence på juridisk rådgivning og deraf følgende begyndende tendenser til konsolidering. Men udviklingen har foreløbig ikke været nær så dramatisk, som man prognosticerede for bare enkelte år siden. I 1996 lavede Aarsø Nielsen & Partnere en analyse for Advokatrådet af udviklingen indefor den danske advokatbranche 2. Konklusionen var, at ca. hver tredje advokatfirma i løbet af en femårsperiode ville ophøre. Sådan er det dog langt fra gået, men det er fortsat en almindelig vurdering i branchen, at den forudsete udvikling sandsynligvis vil komme blot lidt senere 3. Grunden til at nedgangen ikke har sat sig tidligere igennem er, at der har været en generel økonomisk højkonjunktur i Danmark i de seneste 5 år, og specielt har boligmarkedet oplevet et boom, hvilket har været meget vigtigt især for de mindre advokatfirmaer. 2 Aarsø Nielsen & Partnere: Advokatsamfundets rolle i udvikling af advokatstandens konkurrenceevne, maj Jf. Jyske Bank: Jyske analyser, , Advokatstandens struktur og udfordringer. 2

4 Der er i Danmark i dag ca advokatfirmaer. Siden 1993 har der været en svagt faldende trend (se tabel 1). Mht. antallet af beskæftigede er tallene meget konstante, og det samme gælder omsætningen (hvis man tager højde for inflationen). Branchens hovedtal er med andre ord meget stabile, men forventningen i branchen er, at det ikke vil vare ved. Tabel 1: Antal arbejdssteder, beskæftigede (personer) og omsætning (mio. kr.), Arbejdssteder Ansatte Omsætning Kilde: Statistisk Årbog I Aarsø Nielsen rapporten fra 1996 så man bl.a. på størrelsen af advokatfirmaerne. Analysen viste, at hele 57% af advokatfirmaerne bestod af kun en enkelt advokat (plus sekretariatsbistand), og at 36% havde mellem 2 og 5 advokater. Analysen viste også, at 50% af advokatfirmaerne havde en omsætning på mindre end 1 mio. kr. Branchen er altså præget af en lang række meget små enheder, og eftersom disse små enheder ofte har en anseelig del af deres omsætning på ejendomshandler og inkasso, er de temmeligt udsatte med den liberalisering, som har fundet sted på disse områder i de senere år. Skødeskrivning blev liberaliseret i januar 1997, og inkasso blev liberaliseret i oktober Dette betyder, at ejendomsmæglere, banker, o.a. kan komme ind på områder, hvor advokater tidligere havde eneret. Dertil kommer, at fra og med juli 2000 skal der overhovedet ikke længere skrives skøde. Skøder vil da være elektroniske dokumenter. Men der er også andre udfordringer. I sager, som drejer sig om mindre pengebeløb, er det ikke længere nødvendigt at møde for retten, og man vil ikke kunne få gratis advokathjælp i småprocesser. Dertil kommer den forestående rationalisering af de danske domstole. Det er sandsynligt, at antallet af retskredse vil blive reduceret, hvilket ydermere vil udgøre et pres på de mindre og lokalt baserede advokatfirmaer. Hvad angår erhvervskundesegmentet, som de lidt større og store advokatfirmaer gerne tager sig af, kommer det væsentligste pres fra revisorerne. Revisorerne kommer jævnligt hos deres kunder for at 3

5 revidere regnskaber, og det giver dem mulighed for at tilbyde forskellige tillægsydelser, bl.a. indenfor skatteret, men også indenfor andre områder af juridisk karakter. Når disse forskellige ting lægges sammen, lyser de røde lamper i advokatbranchen og har gjort det en årrække, og nu mener man altså, at ulven kommer. I en spørgeskemaundersøgelse, som SICprojektet har foretaget blandt alle R&R-firmaerne, blev der spurgt til, fra hvilke andre erhverv, R&R-medlemmerne møder konkurrence. 64% svarede banker, 86% svarede revisorer, 92% svarede ejendomsmæglere, og 28% anførte andre, herunder kreditforeninger, ejendomskonsulenter, inkassofirmaer, landboforeninger og offentligt betalte rådgivere. For yderligere at undersøge konkurrencens karakter blev der også spurgt om, hvem der er de væsentligste konkurrenter for R&R på advokatsiden. Her svarede 42% små uafhængige advokatfirmaer, 75% svarede mellemstore uafhængige advokatfirmaer, 44% svarede firmaer i andre advokatkæder, og 42% svarede store advokatfirmaer. Disse tal viser for det første, at R&R-firmaerne møder konkurrence over en relativt bred front blandt andre advokatfirmaer. Størst er dog konkurrencen fra mellemstore uafhængige advokatfirmaer, hvilket bl.a. reflekterer, at firmaerne i R&R enten selv er mellemstore, eller at kæden på sin vis placerer R&R-medlemmerne i den kategori. Tallene viser også, at markedet for advokatbistand ikke er særligt segmenteret mellem store og små firmaer. Dog er tendensen, at de større firmaer i R&R primært konkurrerer med andre større firmaer, og de mindre med de mindre. Tallene viser også måske noget overraskende at konkurrencen fra banker, revisorer og ejendomsmæglere generelt bedømmes som værende stærkere and fra andre advokatfirmaer. Men dette resultat hænger måske sammen med en psykologisk faktor, nemlig at der fokuseres på konkurrencen på nye fronter. Svaret fra advokatbranchen på ovenstående udviklingstræk har været at indtage en mere aktiv rolle ift. kunderne, herunder at se på nye behov hos kunderne og deraf følgende eventuelle nye ydelser. På det organisationsmæssige plan har man set en vis konsolidering af branchen blandt de større firmaer (hvilket sandsynligvis er en reaktion på en stigende internationalisering indenfor juridisk erhvervsrådgivning). For de mindre og mellemstore virksomheders vedkommende er der blevet 4

6 dannet nogle advokatkæder, bl.a. Ret & Råd. Men alt i alt samler disse kæder kun godt 10% af det samlede antal advokater og advokatfirmaer. Kædesamarbejde er således ikke et meget udbredt fænomen. Nedenstående tabel 2 er taget fra en nyligt publiceret opfølgning på Aarsø Nielsen rapporten, lavet af Jyske Bank i deres Jyske Analyser. Tabel 2: Eksempler på advokatsamarbejder i Danmark Kontorer Advokater Beskæftigede Advodan Advonord AdvokatForum Advokatgruppen Eurojuris i Danmark Ret & Råd Kilde: Jyske Bank: Jyske Analyser, , s. 10. Af tabel 2 fremgår, at Ret & Råd og Advodan er de største advokatkæder i Danmark. Advodan har dog langt færre kontorer og består generelt af større firmaer og har en større fokus på erhvervsrådgivning end Ret & Råd. Kædesamarbejdet Interlex er (af en eller anden grund) ikke taget med i denne liste. C. Kæden 2.1 Marked og produktområde Kædens samlede omsætning ligger omkring en kvart milliard kroner, hvilket er ca. 4% af den totale omsætning i branchen. Som nævnt i indledningen består R&R af godt 70 selvstændige advokatkontorer, og kæden har (i efteråret 99) 500 medarbejdere (herunder ejere firma-ejere), hvoraf 160 advokater. Igen svarer dette til ca. 4% af det totale antal advokatkontorer i Danmark og 4% af det samlede antal medarbejdere. Størrelsen på advokatfirmaerne i R&R ligger altså og svinger omkring den gennemsnitlige størrelse for advokat firmaer i Danmark. 5

7 Ret & Råd har opdelt deres mange forskellige produkter (juridisk rådgivning) i tre områder: bolig, privat og erhverv. Alle firmaer i R&R-kæden leverer rådgivning indenfor alle tre hovedkategorier, dog kan der udmærket være tale om en vis specialisering mht. de mange forskellige produkter indenfor hovedkategorierne. For kæden som helhed udgør de tre produktområder cirka en tredjedel hver af den samlede omsætning. Men de små firmaer i kæden har størst vægt på boligrådgivning, hvorimod det er de større firmaer, som står for hovedparten af den juridiske bistand til erhvervskunder. Markederne for boligrådgivning og rådgivning på privatområdet er i de senere år blevet presset. Nye aktører, ejendomsmæglere, kreditinstitutioner, banker, o.a., er begyndt at trænge ind på områder, som tidligere var forbeholdt advokater. Når dette ses i sammenhæng med den generelle vækst i markedet for juridisk erhvervsrådgivning peger det på betydningen af at vinde fodfæste på erhvervsmarkedet, selv om advokaterne også her møder konkurrence, primært fra revisorerne. Nøglen til fremtiden for advokater er erhvervsmarkedet, som direktøren for R&R, Michael Friborg Madsen, udtrykker det, for at sætte sagen på spidsen. De erhvervsvirksomheder, som R&R satser på, er de mindre og mellemstore. De passer, så at sige, i størrelse til R&R s kontorer. Og ligesom R&R er de spredt ud over det ganske land. For at udvikle erhvervsmarkedet søger R&R at indgå samarbejdsaftaler med branche- og arbejdsgiverorganisationer indenfor erhvervsområder, som overvejende består af mindre og mellemstore virksomheder. De to første samarbejdsaftaler blev allerede etableret i 1996 (to år efter oprettelsen af R&R) med Danske Malermestre og Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre. Sådanne samarbejdsaftaler peger på en af R&R s og andre advokatkæders styrkepositioner, nemlig at de er repræsenteret i mange dele af landet, samtidig med at de har en fælles profil. Potentielt er der muligheder for at nyde godt både af størrelsesfordele og af udbredt repræsentation. Det er også det, R&R fremhæver: Fordelene ved at gå på to ben, som det udtrykkes. Kæden er således i sig selv den væsentligste innovation (organisatorisk innovation) ifm. R&R. Kæden er et svar på den vanskelige situation, man må forudse for mange advokatvirksomheder i de kommende år, jf. brancheafsnittet. Men i praksis er det ikke så ligetil at gå på to ben, hvilket fremgår af andre afsnit i dette papir. 6

8 Af en spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget blandt R&R s medlemsvirksomheder (se appendiks 3) fremgår det ligeledes, at det ikke er alle firmaer i kæden, der lægger lige stor vægt på samarbejdets betydning for det eksterne image. De firmaer, der lægger stor eller nogen vægt på samarbejdets betydning for det eksterne image udgør ganske vist 89%, men heraf lægger hele 47% kun nogen vægt på betydningen. 11% mener, at samarbejdet ingen videre rolle spiller. I denne vurdering af samarbejdets betydning for det eksterne image er der ingen forskel mellem de mindre og større firmaer i R&R. 2.2 Historie 4 R&R blev etableret i november I starten var der ca. 30 medlemsfirmaer, og det voksede til over 50 medlemsvirksomheder med omkring 70 kontorer i Siden har medlemstallet ikke flyttet sig væsentligt, og R&R er i dag repræsenteret i ca. 50 ud af 82 retskredse i Danmark. Antallet af medarbejdere i R&R-firmaerne har heller ikke flyttet sig nævneværdigt. Som i 1997 ligger antallet af medarbejdere i dag på ca. 500 personer. I begyndelsen var der mange helt små enkeltmandsfirmaer, som meldte sig ind i R&R. I dag skal nye medlemsvirksomheder helst være større, men de helt små firmaer har blokeret for tilgangen af større firmaer på grund af bestemmelsen i R&R s vedtægter om, at der kun må være ét medlemsfirma i hver retskreds bortset fra København, Århus Ålborg og Odense. 2.3 Organisation Organiseringen er et helt centralt spørgsmål for R&R. Det er kædesamarbejdet, der er kernen i fornyelsen ifm. R&R, og det er samarbejdet, der skal fungere som et skjold, bag hvilket virksomhederne kan udvikle sig. I den omtalte spørgeskemaundersøgelse svarede 67% af respondenterme, at samarbejdet skal være tættere, 31% svarede at samarbejdet er på et passende niveau, og ingen mente, at det allerede er for tæt i dag. Og denne udmelding er endnu mere markant for de større firmaer i R&R. Hele 81% af de større firmaer mener, at samarbejdet skal være tættere, hvor det tilsvarende tal for de mindre firmaer er 58%. 4 Jf. også delafsnittene om organisation og strategi, som ligeledes berører historiske aspekter. 7

9 Forskellen mellem de mindre og de større virksomheder hænger antageligvis sammen med, at de større firmaer har en større ekspansionstrang, hvorimod de mindre ofte arbejder ift. de helt lokale markeder uden stort behov for samarbejde udenfor egen retskreds. Men for R&R som helhed er svaret stadigvæk markant og peger på en stor opbakning omkring kædesamarbejdet. Graden og karakteren af samarbejdet er kontinuerligt oppe til diskussion: Skal der være en mere centraliseret struktur, eller skal man basere sig på et relativt løst samarbejde? I begyndelsen var sekretariatet en ret svag konstruktion, som kun havde en stud. merc. til at stå for driften. Man talte om sekretariatet som en fordelingscentral, selv om man koketterede med at kalde kæden for en virksomhed. I dag er sekretariatet væsentligt styrket med en direktør og med professionel sekretær-bistand, hvor sekretariatets opgaver er at formulere projektforslag, udkast til R&R-politik, oplæg til markedsføringsplaner og at sikre, at organisationen fungerer i det daglige. Dog vil der altid være et skisma mellem enkeltvirksomhedernes rettigheder og fordelene ved en centralisering, f.eks. i form af en større grad af specialisering. Den tidligere direktør for R&R, Ole Wind, mente klart, at man skulle søge at begrænse anarkismen i organisationen. Der er også tidligere blevet peget på fra et udvalg i R&R, som har set på ledelsesproblemer, at de enkelte kontorer ikke altid er lige effektivt ledet. Strategien med at gå på to ben kan således have fordele i form af visse stordriftsfordele og et fælles ansigt udadtil samtidig med at kæden er bredt repræsenteret geografisk. Men strategien indebærer også nogle svagheder, fordi stordriftsfordelene ikke kan realiseres fuldt ud, og fordi organisationen tendentielt kommer til at fungere anarkistisk. Som nævnt blev det fra starten besluttet, at der kun må være et R&R-medlem per retskreds (med undtagelse af de store byer). Med ønsket om at skaffe lidt større firmaer til kæden end enkeltmandsvirksomheder diskuteres det dog, om denne bestemmelse skal opretholdes. Formålet med bestemmelsen har været at begrænse konkurrencen og at udgå stridigheder mellem medlemmerne. Helt har man ikke ønsket af hindre konkurrence mellem medlemsvirksomhederne (hvilket også kan være svært på grund af de relationer, som firmaerne kan have og kan blive involveret i med kunder i andre retskredse). Dog har man bestemt, at medlemmerne ikke må lave markedsføring i andre retskredse. 8

10 I den omtalte spørgeskemaundersøgelse blev der spurgt, om de enkelte firmaer er i konkurrence med andre firmaer i kæden. 58% svarede aldrig, 39% svarede sjældent, 3% svarede ofte, og der er ingen signifikant forskel mellem større og mindre firmaer i kæden mht. dette forhold. R&R er organiseret som de fleste foreninger med en generalforsamling, en bestyrelse, et sekretariat og forskellige udvalg. Tidligere var der en lang række udvalg under bestyrelsen, men ved årsskiftet 1996/97 ændredes udvalgsstrukturen, således at der oprettedes 3 hovedudvalg med ansvar for henholdsvis bolig, erhverv og privat (de 3 produktområder) med en række underudvalg. Beslutninger i R&R tages fortrinsvis i konsensus. Man forsøger at undgå snævre flertalsafgørelser. Men når først en beslutning er truffet, forventes det også, at den efterleves af alle. Fordelene ved dette er oplagt, at man minimerer åbne konflikter, og at mindretal ikke løbes over ende. Ulempen er, at de mindst initiativrige får stor indflydelse på beslutningsprocessen, hvilket kan være kritisk i et marked, som stiller store udfordringer til virksomhederne. Dette illustrerer blot det skisma, som samarbejdets karakter i R&R indebærer. 2.4 Interne ressourcer Kædens interne ressourcer består som i andre rådgivningsvirksomheder først og fremmest i medarbejderne og deres kompetence. I indeværende delafsnit undersøges aspekter af samarbejdet indenfor kæden mellem de enkelte advokatfirmaer. I det omtalte spørgeskema blev der spurgt om, i hvor høj grad de enkelte firmaer trækker på kompetencer fra andre firmaer indenfor R&R. Svaret var, at 44% trækker på kompetencer i andre firmaer i lille grad. 56% svarede nogen, og ingen svarede stor. En krydstabulering viser, at de større firmaer i kæden i lidt mindre omfang trækker på kompetencer fra andre firmaer i kæden. Der blev også spurgt, om arbejdsopgaver bliver givet videre til andre firmaer indenfor R&R. Hertil svarede 14% aldrig, 72% svarede sjældent, og 14% svarede ofte. Her er der ingen signifikant forskel mellem større og mindre firmaer i kæden. 9

11 På den baggrund kan man konstatere, at samarbejdet mellem de enkelte firmaer i kæden endnu er på et relativt uudviklet stade. Dette kan også ses i sammenhæng med det forhold, at alle virksomheder i kæden leverer ydelser til slutbrugerne indenfor alle kædens tre produktområder, privat, erhverv og bolig. Som nævnt kan der bag disse hovedkategorier gemme sig forskellige specialiseringer. Men specialiseringsgraden indenfor kæden er ikke stor. På dette område har man altså endnu ikke fået det fulde udbytte af et tættere samarbejde. I øvrigt kan svarene på udviklingen af arbejdsdelingen indenfor kæden forekomme overraskende, når man sammenligner med den store tilslutning til et tættere samarbejde (se foregående delafsnit). Dette gælder også den relativt lille betydning, respondenterne som helhed tillægger R&R for virksomhedernes eksterne image. Men noget tyder på, at medlemmerne vurderer, at der er et endnu ikke realiseret potentiale i samarbejdet. 2.5 Strategi De strategiske overvejelser i R&R relaterer sig til de forandrede markedsbetingelser i form af stigende konkurrence og en (almindeligvis antaget) mindre kundeloyalitet i dag sammenlignet med tidligere. I en pjece fra R&R s første tid forklares det, hvordan situationen tidligere kunne opfattes: I mange år har advokater levet i en verden, der har set nogenlunde uændret ud. Hvis man havde købt sig en praksis, så havde man en portefølje af klienter og det, man skulle være god til, var jura 5. Det nye som sker kan ifølge samme pjece sammenfattes i en enkel sætning: Før skulle man behandle sager for klienterne fremover skal man konkurrere om kunderne 6. Blandt medlemmerne af R&R vurderes kundeloyaliteten nu ikke til at være karakteristisk meget anderledes end tidligere. I spørgeskemaet til R&R s medlemmer blev der spurgt om, hvordan kundeloyaliteten er i dag sammenlignet med tidligere. 39% svarede, at den er mindre, men hele 53% svarede, at den er den samme. 8% svarede større. Resultatet er bemærkelsesværdigt, eftersom den herskende opfattelse er, at kundeloyaliteten er mindsket. På et spørgsmål om hvorvidt firmaerne i større grad end tidligere selv opsøger deres kunder svarer 67% ja og 33% nej. Man kan altså konstatere, at selv om de fleste firmaer ikke mener, at 5 R&R: Fremtiden bliver altid skabt af nogen det kan lige så godt være os, u.å. 10

12 kundeloyaliteten er blevet mindre, giver de udtryk for, at de er mere opsøgende i deres arbejde. På den måde er der altså fulgt op på den mere udadvendte strategi, som R&R advokerer for. Denne udadvendte strategi blev tidligt formuleret i form af en grundlov eller et fælles hjerte som det udtrykkes i R&R. Enkelte udpluk fra dette hjerte lyder: Vi er dynamiske og nysgerrige. Vi ser fordele ved at gøre brug af den nyeste teknologi. Vi ser muligheder overalt. Vi arbejder for kunderne og vil kun udvikle og sælge produkter, der virker og giver kunderne en merværdi 7. Ifølge repræsentanter for R&R går strategien således ud på mere aktivt at definere advokaternes relation til deres kunder dvs. definere rådgivningsbehov hos kunderne, præcisere hvad det er advokater laver og kan lave, udvikle nye rådgivningsområder, lære at kommunikere med kunderne, osv. Dette kan både give anledning til, at advokaterne erobrer rådgivningsområder (tilbage) fra deres konkurrenter, og til at nye behov hos kunderne opdyrkes. Holdningsændringen og bearbejdningen hos medlemmerne af kæden er derfor vigtig, men andre elementer er også betydningsfulde, så som organisationsmåden (som er diskuteret i et ovenstående delafsnit), samt udviklingen af produkter og eksterne kampagner. Hvad angår organisationsmåden dette at slå sig sammen i et kædesamarbejde er formålet som formuleret i den tidligere omtalte pjece fra R&R s første tid: 1) at opnå fordelene ved større viden og bredere erfaringsgrundlag, 2) realisere stordriftsfordele ved fælles indkøb og 3) nå en størrelse, der giver mulighed for at få gennemslagskraft i markedsføring 8. Der er altså primært tale om stordriftsfordele af relativt simpel karakter, men der er også tale om, at kædesamarbejdet kan give anledning til en større grad af specialisering, som man anser for at være nødvendig for at klare sig i et mere konkurrencepræget marked. Mht. udviklingen af produkter drejer det sig om at udarbejde fælles paradigmaer, som alle medlemsfirmaer kan anvende. Der ligger således en standardiseringsintention et ønske om at 6 Samme 7 Se R&R s hjemmeside, 8 R&R: Fremtiden bliver altid skabt af nogen. 11

13 kunder i forskellige dele af landet mødet en ensartet service men også det mål at gøre det lettere for de enkelte firmaer i kæden at levere den efterspurgte ydelse. Dette betyder ikke, at hensigten er at levere standardydelser, men at der bag det kundetilpassede produkt ligger nogle standardiserede moduler, som giver mulighed for en koncentration om det specifikke ved den enkelte kunde. Det understreges gerne fra R&R s side, at man ønsker at levere højværdi-produkter (både for kunden og for advokatfirmaet). Men en forudsætning herfor er, at grundproduktet er på plads. Der er ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem standardiseringsbestræbelsen og bestræbelsen på at levere kundetilpassede ydelser. Endeligt skal markedsføringskampagner nævnes. Det fremhæves også som en af de tre stordriftsfordele, man forventer at kunne høste. Et par gange om året laver R&R en landsdækkende kampagne, som fokuserer på et enkelt markedsområde indenfor erhverv, bolig eller privat. Sådanne kampagner er vigtige for at blive synlige, og de er svære at have tilstrækkelige ressourcer til, hvis ikke man står sammen i et kædesamarbejde. D. Innovation 3.1 Innovationsstrategi Som tidligere nævnt er de mest omfattende innovationer ifm. R&R de organisatoriske selve kædesamarbejdet. Men der er også væsentlige innovationsaktiviteter på produkt- og produktionsområderne. Produktniveauet omhandler primært etableringen af fælles paradigmaer for juridiske rådgivningsprodukter og en række mere udadvendte initiativer i form af offentlige møder og publikationer om forskellige juridiske problemfelter. Produktionsniveauet handler i høj grad om anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi og om arbejdsdelinger mellem forskellige typer medarbejdere. Den organisatoriske problemstilling er blevet behandlet i ovenstående afsnit, og produktionsprocesserne behandles i de senere afsnit om IKT-anvendelse og medarbejdere. I dette afsnit er der fokus på produktinnovationer. Formålet med at udvikle fælles paradigmaer for juridiske rådgivningsprodukter er at give kæden en fælles profil, at bringe alle medlemmer op på samme niveau og at effektivisere arbejdet. Paradigmer er standardiserede produkter; dog er sigtet ikke at levere standard-produkter, men at 12

14 frigøre ressourcer til at levere ydelser af høj værdi med basis i de standardiserede moduler, som paradigmaerne udgør. Der har altid eksisteret paradigmaer for juridiske ydelser. De findes i offentligt tilgængelige opslagsværker og de findes indenfor de enkelte firmaer i form af procedurer, standardskrivelser, osv. Store advokatkontorer har også sådanne standardiserede paradigmaer. Og i R&R har man lagt vægt på at udvikle sådanne fælles produkter for hele kæden, og man har lagt dem ud på kædens interne datanet, således at firmaerne hurtigt og let kan få adgang til de fælles produkter i den senest opdaterede udgave. Dog er der ikke noget krav om, at de enkelte firmaer anvender paradigmaerne. Der er tale om et tilbud. Det er således også kun en minoritet (3%) af R&R-medlemmerne, som ifølge spørgeskemaundersøgelsen anvender de fælles paradigmaer i stor grad. 69% anvender dem i nogen grad, og 28% anvender dem i lille grad. Endvidere svarer 75% nej til, hvorvidt de fælles paradigmaer har betydet, at de enkelte firmaer levere flere ydelser end tidligere. 25% svarer ja. Mht. begge disse spørgsmål er der en klar tendens til, at de større firmaer i kæden anvender de fælles paradigmaer mere end de små, og at de større firmaer mener, at paradigmaerne har haft betydning for en udvidelse af deres produkt-portefølje. Dette er egentlig overraskende, eftersom man umiddelbart skulle tro, at det overvejende var de mindre firmaer, der ville nyde godt af de fælles ressourcer. Men tendensen er sandsynligvis udtryk for, at det i høj grad er de større firmaer, der prioriterer kædesamarbejdet. Generelt må man dog konstatere, at de fælles paradigmaer foreløbig ikke spiller nogen stor rolle for medlemsvirksomhederne. Udover paradigmaerne falder en række andre aktiviteter også ind under produktkategorien. Det drejer sig om kurser og foredrag (bl.a. for branche- og arbejdsgiverorganisationer) og diverse brochurer o.lign. Disse aktiviteter kan forstås som markedsføringsaktiviteter og har også klart det formål at promovere R&R. Men de er samtidig selvstændige produkter (som kunderne ganske vist ikke betaler for) eller indgår som led i bredere koncepter. Alt i alt er disse aktiviteter udtryk for en mere proaktiv tilgang til markedet for juridiske ydelser. 3.2 Konkrete innovationer 13

15 R&R har udviklet paradigmaer indenfor alle tre arbejdsfelter, bolig, privat og erhverv. Man startede med ydelser, som leveres hver eneste dag af mange firmaer indenfor kæden, bl.a. inkasso. Ifølge formanden for R&R s hovedudvalg indenfor erhvervsområdet, Henrik Thorstholm, er man efterhånden ved at nå frem til målstregen mht. fælles paradigmaer. Det betyder ikke, at en hvilken som helst ydelse i dag kan findes som et standardiseret R&R-produkt. Men det betyder, at hyppigt forekommende ydelser, som lader sig standardisere, ligger i paradigma-form, som kan anvendes af de enkelte firmaer og advokater indenfor kæden. En andet vigtigt element, som fremhæves af repræsentanter for R&R er foredrag, som R&Radvokater kan holde i service-øjemed for kunder og som led i en offensiv markedsføring. R&R mener selv, at kæden er kommet langt mht. foredragsvirksomhed. Den anden store advokatkæde i Danmark, Advodan, er ifølge R&R kommet langt med udviklingen af fælles paradigmaer, men er ikke så langt som R&R mhp. offensive tiltag så som foredragsvirksomhed. 3.3 Organisering af innovationer Innovationsprocesserne omkring paradigmaer og andre produkt-rettede aktiviteter foregår med udgangspunkt i de tre hovedudvalg, bolig, privat og erhverv. Det er ikke i udvalgene selv, at standardiserings- og fornyelsesaktiviteterne finder sted. Udvalgene udstikker retningslinier og sætter nye aktiviteter i gang, men udliciterer selve arbejdet til enkeltpersoner eller grupper af personer med særlig viden indenfor de forskellige felter. Disse personer bliver så ansvarlige for udviklingsarbejdet og for om nødvendigt senere at følge op med fornyede aktiviteter. Hver 1. april og oktober skal de ansvarlige personer eksempelvis meddele, om deres produkt er ajour eller trænger til videre bearbejdning. Generelt er det opfattelsen, at medlemmerne i kæden er meget villige til at stille deres viden til rådighed for de andre medlemmer og for innovationsarbejdet. Men konkret kan det til tider knibe med tiden og prioriteringen. Hvert medlemsfirma skal levere 30 timers arbejde til kæde. Men i praksis er der visse firmaer, der yder mindre og andre mere. Der er til stadighed diskussion i R&R om, hvorvidt sekretariatet skal overtage ansvaret for flere af de konkrete udviklingsaktiviteter, og at hovedudvalgene alene skal koncentrere sig om de 14

16 overordnede retningslinier. Dette går ind i den kontinuerlige diskussion om graden af centralisering i kæden. Som situationen er i dag foregår arbejdet mere som i en medlemsbaseret forening delvis baseret på frivillige aktiviteter - end som en mere traditionel samlet forretningsorganisation. 3.4 Virksomhedskompetencer To forskellige men sammenhængende punkter kan behandles under denne deloverskrift. Det ene punkt handler om anvendelse af ressourcer baseret i høj grad på frivillighed. Det andet punkt handler om specialisering. Ressourcerne/ kompetencerne i advokatfirmaer er helt overvejende de menneskelige. Det er en people business. I R&R er de menneskelige ressourcer/ kompetencer spredt ud i en lang række mindre selvstændige firmaer. Det er som tidligere nævnt en fordel mht. lokalkendskab og indplantning i de lokale markeder, men det er en ulempe, når det drejer sig om fælles udnyttelse af de samlede ressourcer/ kompetencer. Den fælles udnyttelse er i væsentlig grad baseret på frivillighed og velvilje fra medlemmernes side. Specialiseringsaspektet drejer sig både om specialiseringen advokaterne i kæden imellem og arbejdsdelingen mellem advokater og sekretærer. Det er en formuleret målsætning for kæden at opnå en større grad af specialisering mellem de enkelte advokater/ advokatfirmaer, således at kæden er i stand til at tilfredsstille markedets stigende krav om specialiserede ydelser. I spørgeskemaet til advokatkontorerne i kæden blev der spurgt om, hvilke de primære tendenser er i firmaets kompetenceudvikling: specialistviden eller generalistviden. (Krydser måtte gerne sættes ved begge kategorier og summer derfor til mere end 100%). 78% svarede specialistviden, og 42% svarede generalistviden. Der er altså en klar tendens til, at specialistviden vurderes som vigtigere end generalistviden, hvilket er endnu mere markant, hvis der kun ses på de større firmaer i kæden. Ideen er også, at man internt i kæden skal kunne videregive arbejde til specialister i kæden, uden at kontraktforholdet mellem kunden og det lokale R&R-firma forandres. Men i praksis giver strukturen med et kædesamarbejde mellem mindre selvstændige overvejende lokalt baserede firmaer nogle begrænsninger i, hvor langt man kan nå i form af specialisering. Som eftervist i delafsnittet om interne ressourcer er det sjældent, at arbejdsopgaver videregives internt. 15

17 Sekretærerne, som tidligere i høj grad lavede renskrivningsarbejdet for advokaterne, overtager/ overledes i stigende omfang mere kvalificerede opgaver i form af eksempelvis søgning efter paradigmaer. På den tid, da paradigmaer alene var at finde i papirform, kunne sekretærer også have fundet de rette paradigmaer frem til anvendelse for advokaterne. Men det skete ikke i noget større omfang. Derfor ser det ud som om, det er informationsteknologien, der udløser nye muligheder for arbejdsdeling. Men det er nu ikke teknologien i sig selv, der skaber disse forandringer, selv om det måske falder mere naturligt, at sekretærer finder de rette paradigmaer frem, når de alligevel sidder foran computeren, hvor paradigmaerne forefindes i elektronisk for. 3.5 Organisatoriske læreprocesser Selve kædesamarbejdet kan anskues som én stor organisatorisk læreproces og her henvises til papirets afsnit om organisatoriske spørgsmål. Mht. anvendelse af fælles paradigmaer ligger dette i forlængelse af de overordnede organisatoriske spørgsmål. Det er en organisatorisk læreproces ikke alene at optræde med en samlet profil udadtil og at samarbejde på konstruktiv vis indadtil, men også at lære at bidrage til og anvende de fælles ressourcer og kompetencer (se også delafsnittet om innovationsstrategi). E. IKT-anvendelse 4.1 IKT-anvendelse R&R anvender IKT både til ekstern og intern kommunikation. Den eksterne kommunikation består i en web-site på Internettet (plus naturligvis den -kommunikation, som kontorerne har med deres kunder). Den interne kommunikation kører på et intranet via Internettet. Derudover giver kædesamarbejdet mulighed for storindkøb af EDB-udstyr og software. På det seneste har man fået implementeret en såkaldt advokatløsning, som stiller de samme software-redskaber til rådighed for alle firmaer i kæden. På R&R s web-site findes information om organisationen Ret & Råd og om juridiske spørgsmål. Hvad det sidste angår, er der bl.a. en rubrik under overskriften Sidste Nyt, som informerer om 16

18 generelle offentlige spørgsmål med juridiske implikationer. Desuden er der en rubrik under overskriften Gratis Råd med en brevkasse med gratis rådgivning om en lang række specifikke emner. R&R-web-siten udgør et vigtigt samlet ansigt udadtil for kæden. Mht. den interne kommunikation i kæden lavede man fra starten et internt kommunikationsnet. I et R&R-papir fra juni 1997 skriver den daværende direktør for R&R, at udgangspunktet er, at vi kommunikerer elektronisk i Ret & Råd og kun i særlige tilfælde gør brug af almindelig postforsendelse 9. I begyndelsen var nettet baseret på Pol-Online. I dag er det baseret på intranet-teknologi. Det interne net bruges til flere forskellige formål. Udover at man naturligvis kan kommunikere med andre medlemmer af kæden, kan man kaste spørgsmål åbent ud i et konferenceforum og håbe på/ regne med, at få hjælp af kolleger i kæden. Sager kan også lægges ud på nettet, således at de kan benyttes af andre medlemmer af kæden. Derudover kan software-redskaber lægges ud på nettet. Og endelig er det her, at medlemmerne kan finde de senest opdaterede udgaver af de fælles paradigmaer. 4.2 IKT-anvendelse til innovation Udover at både den eksterne og den interne IKT-anvendelse i sig selv er en innovation for R&R, understøtter begge dele også den afgørende innovation for R&R, nemlig selve kædesamarbejdet. IKT er således et redskab, som anvendes til at styrke samarbejdet. Kæden ville nok kunne eksistere uden IKT som eksternt og internt kommunikationsredskab, men det ville være meget vanskeligere, og der ville ikke være mulighed for en tættere interaktion mellem kædens forskellige led. 4.3 IKT-anvendelsens konsekvenser for medarbejdernes kompetencer og arbejdsforhold Som omtalt i delafsnittet vedr. virksomhedskompetencer har IKT-anvendelsen givet anledning til, at sekretærer i stigende omfang tildeles/ overtager arbejde, som advokater tidligere alene lavede. I spørgeskemaet til advokatkontorerne i R&R blev der spurgt, om der er sket ændringer i arbejdsdelingen mellem advokater og sekretærer. (Der måtte gerne sættes mere end et kryds, hvilket 9 Ole Wind: Ret & Råd, juni 1997, s.6. 17

19 forklarer, at tallene summer til mere end 100%). 33% svarede nej, men omkring halvdelen satte kryds ved en af kategorierne under ja. 56% svarede, at sekretærerne søger information om paradigmaer. 47% svarede, at advokaterne selv skriver deres breve. 36% svarede andet, gerne med den uddybning at sekretærerne arbejder mere selvstændigt. 4.4 Handel på Internet R&R driver ikke handel på Internet i den forstand, at kunder kan betale for ydelser, de får via nettet. Information om kæden og dens serviceydelser stilles til rådighed, og kunder og andre kan give deres mening til kende og stille spørgsmål. På et tidspunkt var der tale om at begynde at tage penge for de råd, som gives i brevkassen. Dette skyldtes, at brevkassen simpelthen var meget overbelastet. Men en sådan betalingsordning har man dog ikke realiseret. Eksemplet viser dog, at der i organisationen er en bevidsthed om de muligheder, Internet giver og måske også de krav, som det stiller, i det omfang det bliver almindeligt at søge rådgivning via Internet. F. Internationalisering 5.1 Kædens internationaliseringspolitik Internationalisering kan antage mange former. Men det som har været relevant ifm. R&R er rådgivning af kunder om udenlandske forhold, rådgivning af udenlandske kunder og evt. samarbejde med advokater i andre lande. I spørgeskemaet til kontorerne i R&R blev der spurgt om, hvorvidt den generelle internationalisering i samfundet spiller nogen rolle for firmaet. 75% svarede nej ; 19% svarede, at de har udenlandske kunder; og 28% svarede, at visse af deres danske kunder har behov for rådgivning om internationale forhold. (Ja- og nej-tallene summer op til mere end 100%, eftersom enkelte har svaret både nej og ja. Rådgivning af danske kunder om udenlandske forhold anses ikke af alle for at være en effekt af en generel internationalisering). Konklusionen må være, at den generelle internationalisering ikke spiller nogen videre rolle for størstedelen af R&R-medlemmerne. Dette gælder også dog i mindre grad de større firmaer i 18

20 R&R. R&R-firmaerne er altovervejende rettet mod de lokale markeder, evt. regionale danske, markeder. Dog er man fra kædens side opmærksom på den potentielle betydning, som internationaliseringen kan spille. Man er klar over, at erhvervskunder (men også privatkunder) i stigende omfang vil efterspørge ydelser, som kræver kendskab til udenlandske forhold. Revisorerne, som giver anledning til en stigende konkurrence, er stærkt internationaliserede, hvilket kan være en konkurrencefordel for dem. Man er derfor klar over, at det kan være vigtigt med en større international kompetence og et evt. internationalt samarbejde. På et tidspunkt henvendte det udenlandske advokatfirma, Morrison, sig til R&R med henblik på eventuelt samarbejde. Men dette er ikke blevet til noget, og man har ikke i R&R valgt en international samarbejdspartner. I revisionsbranchen hersker de store internationale partnerskaber. Og man vil nok også i de kommende år se et stigende samarbejde mellem advokatfirmaer og kæder på tværs af landegrænser. Men i den opfølgningsrapport, som Jyske Bank har lavet til Aarsø Nielsen rapporten, står der, at internationaliseringen næppe (vil) nå et omfang, som de store revisionsselskaber, da lovgivningen i mange lande ikke tillader udenlandsk ejede advokatfirmaer, herunder i Danmark. Det bemærkes dog videre, at EU har vedtaget et direktiv, der tillader EU-advokater at praktisere frit indenfor EU-medlemslandene 10. G. Medarbejdere og kompetence 6.1 Arbejdets indhold, sted, tider, ansættelsesvilkår Det eneste der her skal tilføjes til afsnittene om branchen og kæden er, at man i R&R mener, at der måske kan blive vanskeligheder med at tiltrække de gode unge nye jurister. Aldersprofilen på medarbejdere i R&R-firmaer er generelt relativt høj. Derfor vil det kontinuerligt være vigtigt at kunne tiltrække nye medarbejdere. Men vurderingen er, at mange unge advokater vil prioritere at gå ind i større firmaer, hvor der bl.a. er en international flavour. 10 Jyske Bank: Op.cit. side 5. 19

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Erhvervsjuristen i advokatverdnen

Erhvervsjuristen i advokatverdnen Erhvervsjuristen i advokatverdnen Jan Trzaskowski juridisk konsulent og direktør Handelshøjskolen i København den 16. november 2001 2 Jan Trzaskowski Cand.merc.jur., Aalborg Universitet, 1997 Fuldmægtig,

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater!

104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater! Ny undersøgelse 104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater! Baggrund Erhvervsadvokaternes ydelser er under stigende pres fra bl.a. banker,

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere