Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse"

Transkript

1

2 Publiceret i Månedsskrift for almen praksis marts 2004 Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse Af Herluf Thieden, Kirsten Bruun og Marc Lehmann Forfatterne er tilknyttet Fonden for Arbejdsmarkedsrevalidering. Herluf Thieden er læge, dr. med. Kirsten Bruun og Marc Lehmann er socialrådgivere. Kommunikationen mellem almen praksis og sagsbehandlere i den kommunale forvaltning om langtidssygemeldte er som oftest uhensigtsmæssig. Et ambitiøst projekt i Københavns Kommune har afdækket en række barrierer, for at lægen kan fungere som aktiv partner i en effektiv og rationel arbejdsfastholdelse. Forfatterne skitserer, hvordan vi kommer videre. I de senere år er der sket et voldsomt skred i den sociale lovgivning og den politiske holdning til at modtage forskellige former for sociale ydelser. Der er endvidere en diskussion om, hvilken betydning det at være syg har for at kunne arbejde. Forholdet mellem sagsbehandlere i den kommunale forvaltning og læger har desuden været præget af en hensigtsmæssig kommunikation. Fonden for Arbejdsmarkedsrevalidering har til formål at drive projekter for de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Målgruppen er bl.a. personer med fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder. Siden 1999 har Københavns Kommunes Koordinationsudvalg bevilget økonomisk støtte til projektet: Lægen som aktiv partner i en effektiv og rationel arbejdsfastholdelse. Formålet med projektet er at sikre en højere grad af arbejdsfastholdelse for lægernes patienter. Metoden til dette er at orientere lægerne om relevant lovgivning samt at medvirke til at udvikle en bedre kommunikation mellem forvaltning og læger. Projektet består af 4 delelementer Et konsulentbesøg i lægens praksis foretages af fondens konsulenter, hvor lægen orienteres om relevante arbejdsfastholdelsesbegreber samt gives mulighed for at relatere dette til konkrete patientcases.

3 En telefonisk hotlinefunktion, hvor lægen enten kan drøfte sociale problemstillinger eller direkte henvise en patient til social udredning, hvorefter fonden etablerer kontakten til evt. relevante sociale myndigheder samt efterfølgende foretager opfølgning af forløbene. En seminarrække hvor oplægsholdere diskuterer aktuelle sociale, juridiske samt socialmedicinske emner. I seminarerne deltager såvel sagsbehandlere som læger. En koordinering af lokalmøder inden for et geografisk område med deltagelse af områdets praktiserende læger og sagsbehandlere fra det lokale center. Projektet Lægen som aktiv partner i en effektiv og rationel arbejdsfastholdelse Den praktiserende læge bliver i første omgang skriftligt tilbudt et konsulentbesøg. Lægen bliver derefter kontaktet i sin telefontid, hvor konsulentbesøget nærmere aftales. Ved det efterfølgende konsulentbesøg deltager som regel både fondens socialrådgiver og lægekonsulent. Socialrådgiveren gennemgår arbejdsfastholdelsesbegreberne, herunder lovgivning og regler for sygedagpenge, arbejdsredskaber, hjælpemidler, personlig assistanceordningen, revalidering, fleksjob, førtidspension, skånejob samt arbejdsevnemetoden, herunder ressourceprofilen. Kvalitetsudviklingsudvalget vedrørende almen lægegerning i Københavns Kommune har anerkendt vores projekt som hørende til den lægelige efteruddannelse, og den praktiserende læge honoreres derfor for den tid, besøget varer. Fondens hotline er fysisk placeret i den indre by i København, hvor lægen kan henvise patienter via en telefonisk hotline dagligt mellem kl. 9 og kl. 12. Hotlinen er desuden åben for skriftlige henvendelser og personligt fremmøde. Seminarrækken omfatter emner af juridisk, etisk, filosofisk samt naturligvis lægelig karakter. Der er desuden indbygget diskussionsmuligheder under behagelige og uforpligtende rammer. Lokalmøderne er mere praktisk orienterede med henblik på at præsentere områdets aktører for hinanden og orientere om organisation, forretningsgange samt sagsbehandling.

4 Evaluering Projektet er løbende blevet evalueret med henblik på projektudvikling. Da projektet bygger på etårige bevillinger har evalueringen desuden naturligvis haft til formål at videreføre projektet. Ved besøgets afslutning udleveres et skema, som danner grundlag for evalueringerne. Spørgsmålene fra evalueringsskemaerne er formuleret på følgende måde: Hvordan oplevede du selve fremlæggelsen af lovgivningen i teori og praksis? Hvordan vurderer du den indholdsmæssige nytteværdi af det fremlagte? Var der nogle af emnerne, der var særligt vigtige for din praksis? Nævn hvilke? Hvordan oplevede du drøftelsen af problemstillingerne vedr. patienterne eller cases? Hvordan vurderer du den indholdsmæssige nytteværdi af drøftelserne? Var der nogle af de evt. drøftede patientcases der er særligt vigtige for din praksis? Nævn hvilke? Evt. andre bemærkninger? Hvad er dit generelle indtryk af vores tilbud om konsulentbistand med overskriften Arbejdsfastholdelse sociale problemer i praksis, herunder vores konkrete præsentation af tilbuddet? Hvordan kan/bør vi udvikle tilbuddet? Vil du efter konsulentbesøget benytte hotlinen eller evt. tilbud om et nyt konsulentbesøg? Har du nogle særlige ønsker/krav til samarbejdet med kommunens socialforvaltning? Evaluering af de øvrige delelementer er knap så udførlige, f.eks. udleveres et mindre spørgeskema efter seminarerne og lokalmøder, og i forbindelse med hotlinefunktionen føres der alene en summarisk statistik over henvendelserne.

5 Resultater og diskussion Konsulentbesøg 267 ud af 325 praktiserende læger har indtil nu taget imod tilbuddet om et konsulentbesøg. De resterende læger har givet forskellige begrundelser for ikke at tage imod tilbuddet: Manglende tid, manglende interesse, tilstrækkelig viden i forvejen, sygdom m.m. Ca. 85% af lægerne har returneret evalueringsskemaet. Stort set alle har udtrykt tilfredshed med konsulentbesøget der fandtes relevant. Lægerne efterspurgte generelt: Mere tilgængelighed i forvaltningen En hotline til forvaltningen Bedre kommunikation lægerne og forvaltningen imellem Fyldestgørende spørgsmål i oplæggene/attestanmodningerne Mere telefonisk dialog og faxadgang Information om lovændringer Tilbagemelding fra forvaltningen til lægen Bedre og mere smidig kontakt til forvaltningen I tunge sager afholdelse af konferencer med patientens læge og kommunen Derudover er det fondens erfaring fra konsulentbesøgene, at de praktiserende læger ikke i tilstrækkelig grad kender de sociale love og derfor ikke kender de sociale muligheder, en patient med socialmedicinske problemer har. Og af de mundtlige bemærkninger fremtid det ligeledes, at mange læger ved, at de ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan det nuværende socialsystem hænger sammen, hvilken retning socialretten går, samt hvad det er, den kommunale forvaltning ønsker fra lægen. De nævnte problemstillinger vil blive uddybet i det efterfølgende. Det socialt-lægelige samarbejde Det formelle socialt-lægelige samarbejde Størstedelen af det socialt-lægelige samarbejde foregår via standardiserede attester. kommunernes Landsforening m.fl.s og Lægeforeningens aftale om socialt-lægeligt samarbejde fra 1998 rummer en grundig og let læst vejledning om brugen af disse attester.

6 Vejledningen gør bl.a. opmærksom på, at kommunerne har ret til at indhente helbredsoplysninger men normalt kun oplysninger, der er relevante for den rekvirerende forvaltnings sagsbehandling. Lægen har en tilsvarende oplysningspligt, men lægen må ikke videregive fortrolige oplysninger, som er uden betydning for forvaltningens sagsbehandling. Den praktiserende læge er derefter forpligtet til at besvare denne henvendelse (lægen kan i visse tilfælde argumentere med, at han ikke kan/ vil udføre det ønskede, men henvendelsen skal besvares). Lægen skal dog under alle omstændigheder føre ordnede journaler, jf. lægelovens 13, og hvis den kommunale forvaltning har samtykke fra patienten, skal lægen videregive oplysninger til forvaltningen. Attestation af sygdom opleves ofte af den praktiserende læge som en ubehagelig pligt og et konfliktområde, men det er et område, lægen er forpligtet til at håndtere, Den kommunale forvaltning tager stort set altid initiativet til kommunikationen med den praktiserende læge ved at sende en attest med en forespørgsel.den skriftlige kommunikation går kun sjældent den modsatte vej. Lægen kan dog i visse tilfælde via en særlig attest ((LÆ 165) foreslå forvaltningen nogle socialmedicinske tiltag, men dels har forvaltningen ingen forpligtelse til at besvare eller til at reagere på denne henvendelse, dels kender lægen og i visse tilfælde heller ikke forvaltningen disse erklæringer. Andre former for socialt-lægeligt samarbejde Hensigten med de nye sociale love er blandt andet, at der skal være fokus på patientens ressourcer til at kunne være i arbejde, og ved sygdom kræver dette en aktiv inddragelse af den praktiserende læge. Især i de mere komplekse sager bør lægen inddrages sammen med forvaltningens repræsentant, evt. arbejdsgiver samt fagforening. Man ønsker fra lovgivers side, at lægen bliver samarbejdspartner i forhold til patienten snarere end den gammeldags alvidende type, der langt hen ad vejen for patienten var en autoritet, og som også på vegne af denne havde vidtgående mulighed for eksempelvis at indstille til en førtidspension. De såkaldte rundbordssamtaler er ment som et forum, hvor patienten i centrum har sine professionelle vejledere omkring sig, således at mulighederne for patientens forbliven i erhverv vurderes og styrkes fra alle tænkelige sider. Flere af de læger, som vi har besøgt, er interesserede i

7 dette samarbejde og forslår, at der især i de mere komplekse sager bør være møder mellem patient, læge og forvaltning. Kontakten mellem læge og forvaltning foregår på følgende måder: Møder. Den mundtlige kontakt mellem de praktiserende læger og forvaltningen kan foregå ved møder, eventuelt sammen med patienten. møderne kan være 2 slags: Møder om personsager. Disse møder honoreres af Sygesikringen. Generelle møder. Praktiserende lægers overenskomst med Sygesikringen rummer ingen aftaler om honorar vedrørende lægers deltagelse i generelle samarbejdsmøder med de kommunale forvaltninger. Lægernes incitament til at deltage er dermed svækket. I en omegnskommune til København har dette bl.a. betydet, at lægerne ikke deltager i det stedlige Koordinationsudvalg. De problemer man ser i forbindelse med den manglende kontakt og de manglende møder er, at læger og socialrådgivere har svært ved tale sammen, de bruger ikke det samme sprog, eksempelvis nedsat arbejdsevne, syg/uarbejdsdygtig, spontan arbejdsskade mv. Via . bliver kun benyttet i begrænset omfang, men bliver formodentlig mere almindelig. Telefonisk. Alle team i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune har en servicetelefon, så teamet til enhver tid kan nås. De problemer man ser i forbindelse med den telefoniske kontakt er, at telefonen ikke fungerer. Telefonen bliver ikke taget, telefoner er optaget (i halve timer); telefonen bliver taget, men sagsbehandleren har ikke tid til at tale med lægen på dette tidspunkt, lægen opfordres til at ringe i morgen til aftalt tid. (Kommentarer fra lægebesøg).

8 Det socialt-lægelige samarbejde problematikker/ modstridende hensyn De besøgte læger har i deres tilbagemeldinger bl.a. givet udtryk for ønske om en lettere tilgang til forvaltningen. Der er imidlertid tale om en stor og på mange måder sammensat forvaltning, hvor der skal tages hensyn til mange interesser. Den omfattende lovgivning på det sociale område i forhold til aktivlinjen er nævnt som en faktor, der har vanskeliggjort samarbejdet til trods for mange intentioner om, at netop samarbejdet mellem praktiserende læger og forvaltning skal fremmes. Og socialreformen fra 1998 har i sit kølvand trukket store omstruktureringer i forvaltningen efter sig. Forinden havde Københavns Kommune dog i 1997 foretaget en stor administrativ ændring i forbindelse med overgangen fra magistratsstyre til udvalgsstyre. Hertil kom bydelsforsøget, hvor 4 bydele blev udskilt med deres helt egen administration og en udstrakt frihed til at organisere sig anderledes. De øvrige bydele blev opdelt i 11 lokale forvaltninger, mens handicapområdet og misbrugsbehandlingsområdet blev udskilt i hver 4 centre. Efter ophøret af bydelsforsøget er der nu 15 lokale forvaltninger. Derfor har den praktiserende læge mange mulige samarbejdsparter, alt efter hvilken gruppe patienten er indplaceret i. Inden for den enkelte lokalforvaltning er der sket en teamopdeling: Serviceteam, hvor bl.a. sygedagpengeområdet er placeret og hvor ikke alle brugere nødvendigvis har en kontaktperson Team for voksne med særlige behov, hvor bl.a. revalidering og førtidspension normalt behandles (f.eks. behandles ukomplicerede revalideringssager oftest i serviceteam) Børne- & familieteam, hvor forældrenes eventuelle forsørgelsesdel dog er henlagt til et af de andre team. Sådan er det i mange lokalforvaltninger, men ikke alle. Der er indtil videre en vis frihed for den enkelte lokalforvaltning til at organisere sig i overensstemmelse med særlige lokale behov. Endvidere kan senere

9 opståede sociale og helbredsmæssige begivenheder gøre, at ens sag flyttes f.eks. fra et voksenteam til et handicapteam. De praktiserende læger er ganske vist opdelt efter bydelsdistrikter, men denne opdeling er ikke den samme som gælder for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Derfor kan lægen sagtens skulle samarbejde med 3-4 forskellige lokalforvaltninger foruden handicap- og narkocenter. Det er måske ikke så mærkeligt, at så mange praktiserende læger finder det vanskeligt at få kontakt med den rette person i forvaltningen. Og når lægerne tillige oplever, at det er vanskeligt at komme i telefonisk forbindelse med forvaltningen, breder den opgivende holdning sig. Her følger i punktform yderligere problemstillinger: Patienten kan udskifte si praktiserende læge, men kan kun sjældent vælge en anden sagsbehandler. Den praktiserende læge kan i stor udstrækning arbejde uden om forvaltningen, dvs. den praktiserende læge har i hovedparten af sit arbejde ikke behov for at opsøge forvaltningen. Forvaltningen kan ikke udføre sit arbejde uden de lægelige oplysninger fra patientens læge. Eventuelt erhvervsevnetab skal kunne dokumenteres ved lægelige udsagn. Lægen er forpligtet til at udlevere de lægelige oplysninger, forvaltningen kræver. Forvaltningen er ikke forpligtet til at give nogen form for sociale oplysninger til patientens læge; patienten skal give tilladelse til, at hans læge henvender sig til forvaltningen. Lægerolle Lægernes rolle er ikke statisk, men afspejler holdninger og opfattelser i samfundet. Lægerollen har ændret sig gennem årene, hvor læger tidligere havde en paternalistisk, autoritær status, har de i dag en slags funktionærstatus. Samtidig stiller befolkningen og patienterne store etiske forventninger til den praktiserende læge. Det bevirker, at forvaltningen opfatter lægen som en slags funktionær, medens lægen selv oplever, at han/hun har en pligtetisk forventning om altid at gøre rigtige: det gode. Lægens oplevelse: patienten mener selv, at han er syg, lægen oplever ham som syg, alligevel stopper forvaltningen patientens sygedagpenge.

10 Forklaringen er den, at lægernes rolle i forhold til forvaltningen er ændret. I fælleserklæring om lægers opgaver i forhold til de sociale myndigheder fra Socialministeriet og Lægeforeningen, november 1998, præciseres det, at det er de sociale myndigheder, der har kompetencen til at tildele sociale ydelser. Det, at de sociale myndigheder har al kompetence på det sociale område, betyder, at lægen nu kan henvise en patient med sociale problemer til de rette myndigheder og selv koncentrere sig om lægens vigtigste funktion, patientbehandling. Derudover kan man anføre, at ønsker men at få patienten til at være aktiv omkring sig egen situation, må patientens læge forlade den autoritære rolle, som han tidligere besad. Sygdom og arbejdsevne Begrebet sygdom er som sådan ikke defineret i lovgivningen. At være syg er en subjektiv opfattelse, og det kan derfor være svært at nå en overensstemmelse mellem lægens og patientens sygdomsmodel. Rette til sygedagpenge er betinget af, at der foreligger uarbejdsdygtighed. Det kan f.eks. dreje sig om fravær på grund af sterilisation eller en kosmetisk operation, uanset om indgrebet er lægeligt indiceret eller ikke. Hvis der er tale om frivillig sterilisation eller kosmetiske operationer, som foretages udelukkende af kosmetiske hensyn og ikke til afhjælpning af fysiske eller psykiske lidelser, kan sygedagpenge betales, fordi man også i disse tilfælde betragtes som uarbejdsdygtig. Fravær på grund af alkoholisme kan også betragtes som sygefravær, hvis der er tale om uarbejdsdygtighed, og patienten er under behandling for alkoholisme. Det samme gælder fravær på grund af stofmisbrug. Selv om lægen med udgangspunkt i diagnosen og den konkrete kliniske sygdomsbeskrivelse kan beskrive, på hvilke områder, der foreligger et funktionstab, kan forløbet ikke afgøres uden aktivt at inddrage patienten i vurderingen. Det gælder især skøn over patientens arbejdsevne. Begrebet arbejdsevne blev indført med den nye sociallovgivning i Arbejdsevne kan defineres som: evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsøgelse.

11 I praksis har det lægelige skøn domineret ved pensionsbedømmelsen. Læger, der udtaler sig i pensionssager (alment praktiserende læger og speciallæger), udtaler sig ikke blot om patientens diagnose men også om nuværende og fremtidige arbejdsmuligheder. Disse forhold er uhensigtsmæssige. Lægelige udtalelser om sygdomstilstanden og behandlingsmuligheder er et nødvendigt grundlag for afgørelse af førtidspensionssager. Men læger har ikke en faglig indsigt, der giver dem mulighed for at udtale sig om arbejdsmarkedsforholdene eller fyldestgørende at vurdere aktiverings- og revalideringsmulighederne. Sammenfattende kan man konstatere, at forvaltningen oplever lægens rolle som utilstrækkelig, fordi den praktiserende læge kun ser en del af forvaltningens problematik, fordi lægen kun kan se det, patienten ikke kan udføre, ikke det, patienten ved de rette foranstaltninger vil kunne bringes til at kunne. Med det nye arbejdsevnebegreb i den sociale lovgivning, herunder udarbejdelse af en ressourceprofil er det en række nye karakteristika, der fremhæves, idet der tages højde for, at en række forhold er blevet vigtigere, når en patients mulighed for at udfylde en stilling på arbejdsmarkedet skal vurderes end blot en fysisk invaliditetsgrad, som i væsentlig større grad end tidligere kan afhjælpes med hjælpemidler. Ressourceprofilens 12 punkter er som følger: Arbejdsrelevante ønsker (ønsker og drømme) Uddannelse Indlæringsevne (og intelligens) Arbejdsmarkedserfaringer Arbejdsidentitet Præstationsforventninger Sociale kompetencer (og konfliktberedskab) Omstillingsevne (omstillingsberedskab) Sociale netværk (støtte i netværk) Interesser (fritidsinteresser) Bolig og økonomi Helbred (helbredsforhold) Arbejdsevnebegrebet er således defineret direkte i forhold til det aktuelle arbejdsmarked, og de krav der stilles som forudsætning for at kunne varetage konkrete arbejdsfunktioner. De lægefaglige forklaringer bliver et delelement blandt en række social- og arbejdsmarkedsfaglige forklaringsfaktorer, når arbejdsevnen skal vurderes

12 Således ønsker man, at lægen bliver samarbejdspartner i relation til patientens fastholdelse på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er man i kommunerne generelt opmærksom på, at attestanmodningerne fra de relevante sagsbehandlere skal formuleres mere fyldestgørende, således at lægen i attesten har et meget bedre grundlag for at kunne beskrive patientens muligheder frem for alene at have fokus på diagnose. Dette kræver, at sagsbehandleren i en rekvisition også resumerer patientens sociale og erhvervsmæssige situation, så lægen har gode muligheder for at være den aktive samarbejdspartner. Sammenfatning Erfaringerne fra lægeprojektet viser, at der er et stort ønske om at parterne, lægerne og sagsbehandlerne, samarbejder tættere med henblik på borgerens fastholdelse i job. Parterne har begge ønsket et mere tæt og smidigt kommunikativt system, hvor bl.a. møder og telefonisk kontakt, herunder udvider benyttelse af faxen, nævnes som nogle redskaber for at fremme samarbejdet mellem parterne. Derudover har de fleste læger ønsket kopi af den skriftlige opfølgningsplan i henhold til sygedagpengelovens 24, så lægen kan være informeret om de tiltag, som forvaltningen har i sigte med borgeren. Omvendt kan lægen med en lægeerklæring (LÆ 165) informere forvaltningen om en socialmedicinsk problemstilling, herunder måske tidligt i forløbet være med til at forhindre, at patienten mister job på grund af helbred. Dialogen har givet forståelse for, at lægens problemstillinger vedrørende patienten ofte er den samme problemstilling som sagsbehandleren i kommunen har i forhold til klienten. Der er således i realiteten tale om et sygdomsforløb, som i større eller mindre grad har betydning for den pågældendes erhvervsmuligheder. Ved at lægen kender de centrale dele af lovgivningen, intentionerne i lovgivningen samt den metodik, som kommunen følger, vil lægen kunne være mere tidssvarende og parallel i sin tilskyndelse af patientens muligheder for at bevare sit job, påbegynde andet arbejde eller lignende. Herigennem vil lægen også i nogle tilfælde kunne legalisere en evt. kommunal afgørelse, og dermed være med til, at patienten er fokuseret på et aktivrettet forløb.

13 En sådan større gensidighed i samarbejdet vil uvægerligt resultere i en mere perspektivrig udsigt for den enkelte sygemeldte og en hurtigere afklaring i forhold til arbejdsmarkedet, og dermed muligheden for at forsørge sig selv. Erfaringerne fra Lægen som aktiv partner i en effektiv og rationel arbejdsfastholdelse peger desuden på behovet for systematisk at benytte et gensidighedsprincip, hvor læge og forvaltning oplyser hinanden om væsentlige tiltag i forhold til den enkelte sygemeldte: Lægen oplyser om ændringer i patientens helbredsmæssige situation og om de planer, man har for at bedre den. Forvaltningen oplyser lægen om ændringer og fremtid i det sociale system. Forvaltningen oplyser lægen om den sociale handleplan, og sender evt. med patientens samtykke ressourceprofilen til patientens læge. Læge og forvaltning sætte sig sammen med den sygemeldte (og evt. andre aktører) og drøfter mulige perspektiver og handlinger. Ud fra en samlet vurdering håber vi, at projektet Lægen som aktiv partner i en effektiv og rationel arbejdsfastholdelse opfattes som et fornuftigt bidrag til udviklingen af en god dialog mellem de implicerede parter til gavn for henholdsvis klienter og patienter som på grund af helbredsproblemer er truede i deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere