Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind"

Transkript

1 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind 1. Sagens indbringelse for Miljøstyrelsen Viborg Kommune har ved brev af 22. april 2004 fremsendt [ ] klage af 1. marts 2004 over kommunens påbud om oprensning på [ ], matr.nr. [ ], Almind. [ ] er nu under likvidationsbehandling. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ophæver Viborg Kommunes afgørelse af 6. februar Der henvises til afsnittene 7 og 8 for en nærmere redegørelse. 3. Baggrund for sagen Den 26. januar 2004 blev det konstateret, at liter fyringsolie var løbet ud og trængt ned i jorden på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], Almind. Olien var trængt ud som følge af en utæthed i en overjordisk olietank på adressen. Viborg Kommune var på tilsyn på ejendommen den 26. og 27. januar 2004 og konstaterede ved denne lejlighed, at olietanken forsyner såvel bolig- som erhvervsdelen af [ ]. Ifølge BBR-registeret udgør det samlede bebyggede areal 426 m², hvoraf erhvervsarealet udgør 505 m² og boligarealet 167 m². Fordelingen er ifølge ejeren opgjort til 165 m² erhverv og 167 m² bolig, idet der i erhvervsarealet er fraregnet de uopvarmede lagerrum, fælles gangarealer, butikkens køkken og en uopvarmet og uudnyttet tagetage over butik og lager. Den 27. januar 2004 anbefalede Viborg Kommune efter samråd med embedslæge Anders Carstensen, at lejlighedens beboere straks fraflyttede lejemålet på grund af en høj koncentrati- Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Telefon Fax Telex miljoe dk CVR

2 2 on af stærkt lugtende og sundhedsfarlige oliedampe i boligen. Denne anbefaling blev gentaget i brev af 30. januar 2004 fra kommunen til beboerne af lejemålet, [ ]. Den 2. februar 2004 oplyste brugsforeningen kommunen om, at der på ejendommen tillige er en 96 m² opvarmet fyr- og vaskekælder, der ikke benyttes af [ ] og dermed alene er tilknyttet boliglejemålet. Med tillæg af dette kælderrum kan det samlede boliglejemål derfor opgøres til 263 m², hvilket blev meddelt [ ] samme dag. I kommunens notat af 2. februar 2004 fremgår det ligeledes, at arealopgørelsen efter kommunens tilsyn på ejendommen er blevet kontrolleret af Dansk Miljørådgivning A/S på vegne [ ]. Denne gennemgang påviste, at der var monteret en radiator i et 40 m² stort "men uopvarmet" lagerlokale, som ikke var medregnet i de anførte 165 m² opvarmet erhvervsareal, og som derfor skal tillægges dette. [ ] fremsendte samme dag kommunens oplysninger til Oliebranchens Miljøpulje med henblik på en vurdering af, hvorvidt forureningen er forsikringsdækket efter jordforureningslovens 49. Den 2. februar 2004 informerede Viborg Kommune ligeledes Viborg Amt om olieforureningen på [ ] og udbad sig amtets vurdering af risikoen for forurening af grundvand under og omkring ejendommen. Ved mail af 3. februar 2004 meddelte [ ] kommunen, at de efter konsultation med Oliebranchens Miljøpulje var enige i kommunens vurdering af, at kælderrummet på 96 m² skulle medtælles til boligens areal, der dermed oversteg 50 % af det samlede areal, der opvarmes. Kommunen meddelte samme dag [ ], at [ ] anså forureningen for omfattet af den landsdækkende forsikringsordning, og at et påbud om undersøgelse og oprensning på ejendommen snarest ville blive udarbejdet af kommunen. Den 4. februar 2004 sendte Viborg Kommune forvarsel til [ ] om påbud om at foretage undersøgelse og afværgeforanstaltninger på ejendommen. Hverken [ ], Viborg Amt eller [ ] havde bemærkninger til forvarslet. Ved brev af 6. februar 2004 udstedte kommunen med hjemmel i jordforureningslovens 48 endeligt påbud om at udføre undersøgelse og nødvendig oprydning på [ ] til [ ]. [ ] iværksatte med Dansk Miljørådgivning A/S som teknisk rådgiver en opmåling af ejendommen, der konkluderer, at beboelsesarealet udgør 185 m², mens erhvervsarealet udgør 231 m². Da 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra olietanken, dermed ikke anvendes til beboelse, havde Viborg Kommune således efter [ ]s vurdering ikke hjemmel i jordforureningslovens 48 til at udstede det aktuelle påbud, jf. 48, stk. 3. Dette meddelte [ ]s advokat Viborg Kommune ved brev af 1. marts 2004, hvori kommunen blev anmodet om at tilbagekalde påbudet af 6. februar I modsat fald var brevet at betragte som en klage til Miljøstyrelsen efter jordforureningslovens 77 og 81. Viborg Kommune udbad sig ved brev af 11. marts 2004 [ ]s bemærkninger til [ ]s brev af 1. marts Ved brev af 11. marts 2004 meddelte kommunen ligeledes [ ]s advokat, at sagen

3 3 ville blive videresendt til Miljøstyrelsen, da påbudet efter kommunens vurdering ikke var ugyldigt. Brugsforeningen meddelte ved brev af 17. marts 2004 Viborg Kommune, at den ikke var enig i [ ]s opgørelse af forholdet mellem bolig- og erhvervsareal. Erhvervsdelen omfatter efter kommunens vurdering 231 m², mens beboelsesdelen udgør 217 m². Erhvervsdelen skal imidlertid fratrækkes 66 m² lager, der ikke opvarmes. Kommunen er bekendt med, at der er en radiator på lageret, men da denne ikke anvendes og ikke har været anvendt i 10 år, skal arealet efter kommunens opfattelse ikke medtælles i arealopgørelsen efter jordforureningslovens 48, stk. 3. Den 30. marts 2004 foretog Viborg Kommune en opmåling af ejendommens arealer for at kontrollere BBR-oplysningerne. Opmålingen medførte en mindre ændring af arealfordelingen, således at arealet af erhverslejemålets opvarmede rum udgør 224 m² og arealet af beboelseslejemålets opvarmede rum 233 m². Ejendommens BBR-oplysninger blev rettet i overensstemmelse med de nye opmålinger. De nye opmålinger blev tilsendt [ ] ved brev af 20. april I brevet fastholdt kommunen det miljømæssige behov for en oprydning på ejendommen og bemærkede, at kommunens påbud af 6. februar 2004 endnu ikke var efterkommet. I den forbindelse understregede kommunen, at [ ] kunne forvente et nyt påbud om oprydning uagtet udfaldet af Miljøstyrelsens vurdering af det aktuelle påbuds lovlighed, alternativt efter jordforureningslovens Ved brev af 22. april 2004 fremsendte Viborg Kommune klagen fra [ ]s advokat til Miljøstyrelsen. 4. Påbudets indhold Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 har følgende indhold: Idet den ovenfor beskrevne forurening vurderes at være omfattet af jordforureningslovens 48, meddeler Viborg Kommune Dem hermed følgende påbud: at at udføre nødvendige undersøgelser og fjerne den konstaterede forurening eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger med henblik på at genoprette den hidtidige tilstand, det vil sige afværge miljø- eller sundhedsrisici, idet der, såfremt en fuldstændig oprensning ikke umiddelbart kan gennemføres, skal udarbejdes en vurdering af mulige miljø- eller sundhedsmæssige risici forbundet med forureningen, hvorefter Viborg Kommune vil tage stilling til, i hvilket omfang en restforurening kan efterlades/ skal fjernes, afrapportere oprensningen/ afhjælpningen, herunder ved prøvetagning og analyse udført af et akkrediteret laboratorium dokumentere, at ovenstående krav er opfyldt. 5. Klagens indhold

4 4 Klagen fra [ ] på vegne [ ] af 1. marts 2004 har bl.a. følgende indhold: Viborg Kommune har den 6. februar 2004 under henvisning til jordforureningslovens 48 udstedt påbud til [ ] om at udføre undersøgelse og nødvendig oprensning efter en olieforurening på ovennævnte ejendom. Huset på ovennævnte ejendom anvendes dels til beboelse, dels til erhvervsmæssige formål. Efter jordforureningslovens 48, stk. 3, kan der alene meddeles påbud efter bestemmelsen, såfremt olieforureningen hidrører fra en olietank med et rumindhold på under l, hvor 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, og såfremt anlægget har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Min klients tekniske rådgiver har ved en opmåling af huset på ejendommen konstateret, at 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra olietanken, ikke anvendes til beboelse. Beboelsesarealet udgør 167 m² samt 18 m² kælder, hvori fyret er placeret, i alt 185 m². Erhvervsarealet udgør 165 m² samt 67 m² lagerlokale, i alt 231 m². Beboelsesdelen udgør således 44 %. Det bemærkes, at den del af kælderen, der ikke er opvarmet, ikke indgår i beregningen. På grund af ovenstående er det således min opfattelse, at det af Viborg Kommune den 6. februar 2004 udstedte påbud ikke har hjemmel i jordforureningslovens 48 og dermed er ugyldigt. 6. Parternes yderligere bemærkninger 6.1. Klagers bemærkninger Ved brev af 6. maj 2004 til Miljøstyrelsen uddybede [ ] klagen over Viborg Kommunes påbud. Af brevet fremgår bl.a.: Viborg Kommune foretog den 30. marts 2004, det vil sige næsten to måneder efter påbudet var udstedt, og først efter min klient havde opfordret Viborg Kommune hertil, en opmåling af huset, herunder en vurdering af, hvilken del af huset der blev anvendt erhvervsmæssigt, og hvilken del der blev anvendt til beboelse, jf. notat af 16. april 2004 om arealopgørelse over de u-/opvarmede arealer i ejendommen [ ]. Viborg Kommune har under henvisning til nævnte notat fastholdt påbud af 6. februar 2004 og har som følge heraf videresendt min klage af 1. marts 2004 til Miljøstyrelsen.

5 5 Min klient og jeg er ikke enige i Viborg Kommunes vurdering af, hvilken del af arealerne der kan anses for at være opvarmet med olietanken. Det bemærkes for en god ordens skyld, at der mellem parterne er enighed om Viborg Kommunes opdeling af arealerne til henholdsvis erhvervs- og beboelsesmæssig anvendelse. Olietanken til boligopvarmning Efter jordforureningslovens 48, stk. 3, kan der alene meddeles påbud efter bestemmelsen, såfremt olieforureningen hidrører fra en olietank med et rumindhold på under liter, hvor 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, og såfremt anlægget har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Om arealkravet i forhold til beboelse anføres i bemærkningerne til 48 alene, at mindst 50 % af det areal, der opvarmes af olie fra tanken, anvendes til beboelse, herunder varmtvandsopvarmning. Endvidere anføres, at ved blandede bolig og erhverv må køberen beregne arealerne for henholdsvis bolig og erhverv. Efter ordlyden af 48 er det altså alene forholdet mellem de arealer, der anvendes henholdsvis til erhverv og til beboelse, der er afgørende for, om tanken er en villaolietank. Hvorledes forbruget rent faktisk er fordelt på erhvervs- og boligdel, er ikke relevant efter bestemmelsen.... På baggrund af ovenstående er min klient og jeg derfor fortsat af den opfattelse, at lagerrummet på 84 m² skal medregnes til erhvervsdelen, uanset at varmekilden (radiatoren) rent faktisk ikke anvendes, da det afgørende er, at lagerlokalet rent faktisk kunne opvarmes via olietanken. Dette understøttes af, at det både fremgår af ordlyden, jf. 48, stk. 3, og bemærkningerne, at der alene lægges vægt på den arealmæssige fordeling. Dertil kommer, at hvis Viborg Kommunes fortolkning af jordforureningslovens 48, stk. 3, skulle lægges til grund, skulle man reelt vurdere, om en given varmekilde (radiator) blev anvendt, for at fastslå, om arealet kunne anses for at være opvarmet ved olietanken. Det ville blive fuldstændig uoverskueligt og uigennemsigtigt, om en given tank måtte anses for at være en villaolietank i jordforureningslovens 48, stk. 3 s forstand, da dette reelt ville afhænge af, om man i en given periode havde valgt at slukke for varmen i erhvervslokalet. Dertil kommer, at min klient og jeg ikke finder, at den fulde kælder på 50 m² kan anses for at være opvarmet, idet alene en del af kælderen er opvarmet fra olietanken.... Fordelingen på henholdsvis erhverv og bolig er herefter, som følger:

6 6 Erhverv: Opvarmes med olietank Butik + kontor med radiator 224 m² 224 m² Lagerrum med radiator 84 m² 84 m² Kølerum uden radiator 10 m² Boksrum uden radiator 1 m² Lagerrum 1. sal, uden varmekilde 157 m² 304 m² Beboelse: Lejlighed stueetage 96 m² 96 m² Lejlighed 1. sal 71 m² 71 m² Fyrrum 18 m² 18 m² Mellemgang i kælder, uden radiator 9 m² Rum i kælder, uden radiator 12 m² Rum i kælder, uden radiator 11 m² 1 værelse med radiator 16 m² 16 m² 201 m² Beboelsesdelen udgør således 39,8 % af det areal, der opvarmes med olie fra olietanken.... Afslutningsvist bemærkes, at det som bekendt er et helt grundlæggende princip i forvaltningsretten, at det påhviler den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe de nødvendige oplysninger i forbindelse med behandlingen af en sag, herunder et påbud. Som nævnt ovenfor, var det først efter opfordring fra [ ], at Viborg Kommune fandt anledning til at foretage opmålingen, som fremgår af notatet af 16. april 2004, selv om der flere gange i tiden op til påbuddets udstedelse den 6. februar 2004 var rejst betydelig tvivl om de faktiske forhold på ejendommen. Den omstændighed, at [ ] oprindeligt accepterede påbuddet, kan således ikke tillægges betydning, idet [ ] accept alene hvilede på Viborg Kommunes forkerte oplysninger om dels fordeling mellem beboelse og erhverv på ejendommen, dels om i hvilket omfang lokalerne på ejendommen kunne anses for at være opvarmede.

7 Viborg Kommunes bemærkninger Ved brev af 7. oktober 2004 fremkom advokat [ ] med sine bemærkninger til klagen på vegne af [ ] under likvidation. Af brevet fremgår bl.a. følgende: "På baggrund af sagens akter gøres det gældende, at [ ]s klage over Viborg Kommunes påbud af skal afvises, idet Miljøstyrelsen ikke er rette forum for behandling af sagen. Til støtte herfor henvises til, at [ ] den samt den anerkendte erstatningspligten for den stedfundne forurening, idet forureningen var omfattet af Oliebranchens Miljøpulje. Som grundlag for anerkendelse heraf forelå Viborg Kommunes opmåling af ejendommen på BBR-ejermeddelelsen samt en kontrolopmåling foretaget af Dansk Miljørådgivning efter ønske fra [ ]. I samråd med disse samt selskabets advokat blev erstatningspligten herefter anerkendt, forhandlinger med min klient samt opgravning blev iværksat. Der er således ikke tale om, at [ ] har anerkendt erstatningspligten på baggrund af forkerte oplysninger fra Viborg Kommune. Under alle omstændigheder henhører en afgørelse herom under domstolene og ikke Miljøstyrelsen. Såfremt Miljøstyrelsen måtte nå frem til, at klagen bør realitetsbehandles kan jeg på vegne min klient i det hele tiltræde det af Viborg Kommune anførte. Det gøres i overensstemmelse hermed gældende, at mere end 50 % af det areal, der opvarmes af oliefyret anvendes til beboelse. Det bemærkes i den forbindelse, at en fortolkning af jordforureningslovens 48, stk. 3, ikke udelukker, at det er det areal, der rent faktisk opvarmes af oliefyret, der skal udgøre mere end 50 % af boligarealet. For så vidt angår lagerrummet på 84 m² gøres det gældende, at det forhold, at der er opsat en varmekilde/ en radiator i rummet ikke medfører, at arealet skal medregnes som værende opvarmet af oliefyret, uanset at den ikke konkret har været anvendt til opvarmning af rummet. Det bemærkes i den forbindelse, at det for så vidt er ubestridt, at radiatoren ikke har været anvendt i mere end 10 år. Dette kan ligeledes bekræftes af Dansk Miljørådgivning, [ ], der ved besigtigelse har konstateret, at radiatoren var kold og radiatorventilen var rustet, hvorfor der skulle slag til for at få radiatoren i gang. Radiatoren har i en længere årrække været skjult af reoler til opbevaring af varer. Det beror således på en tilfældighed, at radiatoren ikke på et langt tidligere tidspunkt er blevet frakoblet varmestystemet. Et sådant forhold, der beror på en tilfældig omstændighed, bør ikke have afgørende betydning for, hvorvidt ejendommen er omfattet af 48, stk. 3 eller ej, idet der bør tages udgangspunkt i de faktiske forhold - dvs. hvilke arealer, der faktisk opvarmes af oliefyret.

8 8 I forlængelse heraf gøres det gældende, at der herefter ikke er grundlag for at bortse fra arealer i kælderen, hvori der ikke er opsat radiator, idet disse rum faktisk opvarmes af oliefyret, der er placeret i kælderen, der af de tidligere beboere blev anvendt som tørrekælder. Herefter kan det konkluderes, i overensstemmelse med den efterfølgende opmåling af ejendommen foretaget af Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning af , at mere end 50 % af den del af ejendommens areal, der faktisk opvarmes af oliefyret, tilhører beboelsesdelen." 6.3. Klagers supplerende bemærkninger Ved brev af 21. oktober 2004 fremkom [ ] med supplerende bemærkninger til klagen. I brevet bekræfter [ ], at [ ] oprindeligt anerkendte, at forureningen på ejendommen var omfattet af villaolietanksforsikringen, og at der derfor blev indgået aftale om oprensning med [ ] den 10. februar Efterfølgende ændrede [ ] dog opfattelse. Det fremgår således af brevet: Den 18. februar 2004 blev der imidlertid afholdt et møde på ejendommen med deltagelse af dels bestyrelsesformanden for [ ], dels repræsentanter for Viborg Kommune, Oliebranchens Miljøpulje og [ ] tekniske rådgiver, Dansk Miljørådgivning A/S. På mødet den 18. februar 2004 blev det af Viborg Kommune oplyst, således som også tidligere gjort, at kælderens areal udgjorde 96 m². Den 24. februar 2004 blev der afholdt endnu et møde på ejendommen med deltagelse af en repræsentant for grundejerens bygningsforsikring og Oliebranchens Miljøpulje samt Dansk Miljørådgivning A/S. Den 24. februar 2004 foretog Dansk Miljørådgivning A/S og Oliebranchens Miljøpulje for første gang besigtigelse af kælderen, og det blev konstateret, at kælderen syntes at være noget mindre end de 96 m² som oplyst af Viborg Kommune, og ikke var opvarmet i et sådant omfang som oplyst af Viborg Kommune. På denne baggrund foretog Dansk Miljørådgivning A/S en opmåling af dels kælderen, dels det opvarmede areal på ejendommen. Det blev konstateret, at kælderens areal alene var ca. 45 m². Endvidere blev det konstateret, at alene det rum, hvori fyret var placeret i kælderen, måtte anses for at være opvarmet, og at det opvarmede lager udgjorde 66 m². På mødet den 24. februar 2004 blev det således klart for [ ], at betingelserne for udstedelse af et gyldigt påbud efter jordforureningsloven ikke var til stede Kommunens supplerende bemærkninger Ved brev af 19. november 2004 orienterede Viborg Kommune Miljøstyrelsen om, at kommunen ikke er bekendt med noget referat fra mødet den 24. februar 2004, og at kommunens

9 9 medarbejder ikke erindrer at have udtalt sig om kælderens areal på mødet den 18. februar Ved brev af 30. november 2004 fastholdt [ ] advokat, at Viborg Kommune under sagsforløbet har oplyst, at der var fuld kælder under ejendommen, hvilket vil svare til et kælderareal på 96 m². 7. Miljøstyrelsens bemærkninger 7.1. Begæring om afvisning af klagesagen Miljøstyrelsen har besluttet at realitetsbehandle klagen. Advokat [ ] har i brev af 7. oktober 2004 på vegne [ ] fremsat begæring om, at klagesagen afvises fra realitetsbehandling hos Miljøstyrelsen. Afvisningsbegæringen begrundes med, at [ ] den 3. februar 2004 tilkendegav over for Viborg Kommune, at boligens areal efter forsikringsselskabets opfattelse oversteg 50 % af det samlede, opvarmede areal, og at forureningen derfor var omfattet af jordforureningslovens 48. [ ] mener på den baggrund, at der er indgået en gyldig og bindende aftale om erstatning og oprydning af forureningen. En afgørelse af, hvorvidt [ ] har indgået aftalen på baggrund af forkerte oplysninger fra kommunen, henhører under domstolene og ikke Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen skal i den sammenhæng fastslå, at den indbragte klage af 1. marts 2004 angår gyldigheden af Viborg Kommunes påbud af 6. februar En prøvelse af gyldigheden af påbud udstedt i henhold til jordforureningslovens 48 hører under Miljøstyrelsens kompetence, jf. 77. Det faktum, at [ ] på et tidligere tidspunkt over for påbudsmyndigheden har tilkendegivet, at den skete forurening er omfattet af 48, fratager ikke [ ] muligheden for at klage efter Regelgrundlaget Jordforureningslovens påbudsbestemmelse i 48 omfatter olietanke under liter, der anvendes til boligopvarmning, og hvor anlægget har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen, jf. 48, stk. 3. Kravet om, at tanken anvendes til boligopvarmning, indebærer, at 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende tank, skal anvendes til beboelse. I tilfælde hvor en ejendom anvendes til såvel beboelse som erhverv, må ejeren foretage en beregning af, hvor stor en del af det med olietanken opvarmede areal, der anvendes til henholsvis bolig og erhverv. I arealopgørelsen skal det for hvert enkelt rum i ejendommen afgøres, hvorvidt rummet er omfattet af erhvervs- eller boligdelen.

10 10 8. Miljøstyrelsens afgørelse Viborg Kommune har udøvet et skøn ved udstedelsen af påbudet af 6. februar Ved denne skønsudøvelse har kommunen lagt til grund, at det afgørende for, hvilke arealer der skal anses for opvarmet med olie fra den pågældende olietank, er den faktiske anvendelse af arealet. Efter kommunens vurdering er det således ikke i sig selv udslagsgivende, hvorvidt der forefindes en varmekilde på arealet eller ej. Viborg Kommune lægger således til grund, at lagerrummet på 84 m² ikke bør medtælles i det opvarmede erhvervsareal, da radiatoren i rummet ikke anvendes, og arealet derfor i realiteten ikke opvarmes med olie fra den pågældende olietank. Endvidere lægger kommunen til grund, at der i kælderen til beboelsen ikke bør sondres mellem fyrrummet og de omkringliggende rum uden radiatorer, da hele arealet faktisk opvarmes af fyret. Efter Miljøstyrelsens vurdering må oliefyret betragtes som den varmekilde, der opvarmer hele ejendommen. Hverken lagerrummet på 84 m² eller kælderrummene omkring oliefyret kan i den sammenhæng betragtes som uopvarmede. Kælderrummene opvarmes gennem deres placering tæt på fyrrummet. Lagerrummet må betragtes som opvarmet dels gennem sin almindelige tilknytning til ejendommen og dels gennem sin direkte tilkobling til oliefyret med radiatoren som varmekilde. Ud fra en konkret vurdering af opvarmningsforholdene på den i sagen omhandlede ejendom finder Miljøstyrelsen ikke, at 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, kan anses for at anvendes til beboelse. Det er herved lagt til grund, at de opvarmede arealer, der hører til beboelsesdelen udgør 233 m², herunder 50 m² kælderrum, og at den opvarmede erhvervsdel udgør 308 m², herunder 84 m² laggerrum. På ovennævnte baggrund og under henvisning til jordforureningslovens 48, stk. 3, er der ikke hjemmel til at udstede påbud af 6. februar Miljøstyrelsen ophæver derfor Viborg Kommunes påbud af 6. februar Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens 83 påklages til Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5 og 73, stk. 2, truffet af miljøministeren eller af en styrelse efter bemyndigelse. Miljøklagenævnet afgør selv spørgsmål vedrørende nævnets kompetence. Klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens 84, stk. 1. Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald,

11 11 embedslægeinstitutionen, amtsrådet samt den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans, jf. jordforureningslovens 84, stk. 2, jf. 82. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. jordforureningslovens 85, stk. 1, jf. 81, stk. 1 og 2. En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgørelse om andet, jf. jordforureningslovens 85, stk. 2. I medfør af jordforureningslovens 87, stk. 1, skal søgsmål til prøvelse af afgørelser efter jordforureningsloven eller de regler, der fastsættes efter loven, være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Med venlig hilsen Ib Gunnar Larsen Kopi til: Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljø, Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg (j.nr. 2004/00406) [ ] [ ]

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag. DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Dongenergy@dongenergy.dk Odense J.nr. MST-1272-00967 Ref. hecla og rukso Den 14. december 2011 Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket DONG

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014 AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring (sendt elektronisk til: affald@avv.dk) Att.: Thomas Thomsen (tt@avv.dk), Niels Jørgen Kræmmergård (njk@avv.dk) og Niels Larsen (nl@avv.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01398

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ]

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ] [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0006 Ref.: PBR/ Den 15. december 2004 Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 I/S KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Virksomheder J.nr. MST-1272-00702 Ref. suand/loped Den 13. januar 2015 Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 Miljøstyrelsen giver

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Sønderborg Kommune har den 21. april 2015 modtaget din landzone ansøgning om at ændre eksisterende erhvervsareal på 130 m² til beboelse.

Sønderborg Kommune har den 21. april 2015 modtaget din landzone ansøgning om at ændre eksisterende erhvervsareal på 130 m² til beboelse. Kathy Jakobsen Petersen Bavnevej 14 6580 Vamdrup Landzonetilladelse til at ændret anvendelse af erhvervsareal til beboelse på ejendommen matr.nr. 123 Kværs, Gråsten der ligger på Kværsgade 21, Kværs, 6300

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på.

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på. Michael Tessendorf Dravedvej 3 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P19-5-14 KS: LSc 19. november 2014 Afslag på ansøgning om at fylde beskyttet

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. september 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. september 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Plan og Kultur Finn Albers Petersen Nyrupvej 58 Nyrup 5620 Glamsbjerg 29. september 2016 Sags id: 2016-0739 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af bolig i eksisterende

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via:

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: sebas@skagennet.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen.

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0015 Ref.: OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Viborg Kommunes påbud af 20. august 2001 om afværgeforanstaltninger

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

25. marts 2015. Bekendtgørelse

25. marts 2015. Bekendtgørelse Byplan Øverødvej 2 2840 Holte Bekendtgørelse 25. marts 2015 Kommunalbestyrelsen har den 25. marts 2015 vedtaget Forslag til Lokalplan 244 for parkeringsanlæg ved Birkerød Station og Tillæg 5 til Kommuneplan

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning #BREVFLE Kurt Stig Nielsen Hanedamsvej 28 9240 Nibe 6. oktober 2015 Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning Aalborg Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler Selsø-Lindholm Gods I/S Abbetvedvej 2A 4000 Roskilde Att.: Johann Philip von Malsen-Plessen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sendt til mail:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere