Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind"

Transkript

1 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind 1. Sagens indbringelse for Miljøstyrelsen Viborg Kommune har ved brev af 22. april 2004 fremsendt [ ] klage af 1. marts 2004 over kommunens påbud om oprensning på [ ], matr.nr. [ ], Almind. [ ] er nu under likvidationsbehandling. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ophæver Viborg Kommunes afgørelse af 6. februar Der henvises til afsnittene 7 og 8 for en nærmere redegørelse. 3. Baggrund for sagen Den 26. januar 2004 blev det konstateret, at liter fyringsolie var løbet ud og trængt ned i jorden på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], Almind. Olien var trængt ud som følge af en utæthed i en overjordisk olietank på adressen. Viborg Kommune var på tilsyn på ejendommen den 26. og 27. januar 2004 og konstaterede ved denne lejlighed, at olietanken forsyner såvel bolig- som erhvervsdelen af [ ]. Ifølge BBR-registeret udgør det samlede bebyggede areal 426 m², hvoraf erhvervsarealet udgør 505 m² og boligarealet 167 m². Fordelingen er ifølge ejeren opgjort til 165 m² erhverv og 167 m² bolig, idet der i erhvervsarealet er fraregnet de uopvarmede lagerrum, fælles gangarealer, butikkens køkken og en uopvarmet og uudnyttet tagetage over butik og lager. Den 27. januar 2004 anbefalede Viborg Kommune efter samråd med embedslæge Anders Carstensen, at lejlighedens beboere straks fraflyttede lejemålet på grund af en høj koncentrati- Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Telefon Fax Telex miljoe dk CVR

2 2 on af stærkt lugtende og sundhedsfarlige oliedampe i boligen. Denne anbefaling blev gentaget i brev af 30. januar 2004 fra kommunen til beboerne af lejemålet, [ ]. Den 2. februar 2004 oplyste brugsforeningen kommunen om, at der på ejendommen tillige er en 96 m² opvarmet fyr- og vaskekælder, der ikke benyttes af [ ] og dermed alene er tilknyttet boliglejemålet. Med tillæg af dette kælderrum kan det samlede boliglejemål derfor opgøres til 263 m², hvilket blev meddelt [ ] samme dag. I kommunens notat af 2. februar 2004 fremgår det ligeledes, at arealopgørelsen efter kommunens tilsyn på ejendommen er blevet kontrolleret af Dansk Miljørådgivning A/S på vegne [ ]. Denne gennemgang påviste, at der var monteret en radiator i et 40 m² stort "men uopvarmet" lagerlokale, som ikke var medregnet i de anførte 165 m² opvarmet erhvervsareal, og som derfor skal tillægges dette. [ ] fremsendte samme dag kommunens oplysninger til Oliebranchens Miljøpulje med henblik på en vurdering af, hvorvidt forureningen er forsikringsdækket efter jordforureningslovens 49. Den 2. februar 2004 informerede Viborg Kommune ligeledes Viborg Amt om olieforureningen på [ ] og udbad sig amtets vurdering af risikoen for forurening af grundvand under og omkring ejendommen. Ved mail af 3. februar 2004 meddelte [ ] kommunen, at de efter konsultation med Oliebranchens Miljøpulje var enige i kommunens vurdering af, at kælderrummet på 96 m² skulle medtælles til boligens areal, der dermed oversteg 50 % af det samlede areal, der opvarmes. Kommunen meddelte samme dag [ ], at [ ] anså forureningen for omfattet af den landsdækkende forsikringsordning, og at et påbud om undersøgelse og oprensning på ejendommen snarest ville blive udarbejdet af kommunen. Den 4. februar 2004 sendte Viborg Kommune forvarsel til [ ] om påbud om at foretage undersøgelse og afværgeforanstaltninger på ejendommen. Hverken [ ], Viborg Amt eller [ ] havde bemærkninger til forvarslet. Ved brev af 6. februar 2004 udstedte kommunen med hjemmel i jordforureningslovens 48 endeligt påbud om at udføre undersøgelse og nødvendig oprydning på [ ] til [ ]. [ ] iværksatte med Dansk Miljørådgivning A/S som teknisk rådgiver en opmåling af ejendommen, der konkluderer, at beboelsesarealet udgør 185 m², mens erhvervsarealet udgør 231 m². Da 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra olietanken, dermed ikke anvendes til beboelse, havde Viborg Kommune således efter [ ]s vurdering ikke hjemmel i jordforureningslovens 48 til at udstede det aktuelle påbud, jf. 48, stk. 3. Dette meddelte [ ]s advokat Viborg Kommune ved brev af 1. marts 2004, hvori kommunen blev anmodet om at tilbagekalde påbudet af 6. februar I modsat fald var brevet at betragte som en klage til Miljøstyrelsen efter jordforureningslovens 77 og 81. Viborg Kommune udbad sig ved brev af 11. marts 2004 [ ]s bemærkninger til [ ]s brev af 1. marts Ved brev af 11. marts 2004 meddelte kommunen ligeledes [ ]s advokat, at sagen

3 3 ville blive videresendt til Miljøstyrelsen, da påbudet efter kommunens vurdering ikke var ugyldigt. Brugsforeningen meddelte ved brev af 17. marts 2004 Viborg Kommune, at den ikke var enig i [ ]s opgørelse af forholdet mellem bolig- og erhvervsareal. Erhvervsdelen omfatter efter kommunens vurdering 231 m², mens beboelsesdelen udgør 217 m². Erhvervsdelen skal imidlertid fratrækkes 66 m² lager, der ikke opvarmes. Kommunen er bekendt med, at der er en radiator på lageret, men da denne ikke anvendes og ikke har været anvendt i 10 år, skal arealet efter kommunens opfattelse ikke medtælles i arealopgørelsen efter jordforureningslovens 48, stk. 3. Den 30. marts 2004 foretog Viborg Kommune en opmåling af ejendommens arealer for at kontrollere BBR-oplysningerne. Opmålingen medførte en mindre ændring af arealfordelingen, således at arealet af erhverslejemålets opvarmede rum udgør 224 m² og arealet af beboelseslejemålets opvarmede rum 233 m². Ejendommens BBR-oplysninger blev rettet i overensstemmelse med de nye opmålinger. De nye opmålinger blev tilsendt [ ] ved brev af 20. april I brevet fastholdt kommunen det miljømæssige behov for en oprydning på ejendommen og bemærkede, at kommunens påbud af 6. februar 2004 endnu ikke var efterkommet. I den forbindelse understregede kommunen, at [ ] kunne forvente et nyt påbud om oprydning uagtet udfaldet af Miljøstyrelsens vurdering af det aktuelle påbuds lovlighed, alternativt efter jordforureningslovens Ved brev af 22. april 2004 fremsendte Viborg Kommune klagen fra [ ]s advokat til Miljøstyrelsen. 4. Påbudets indhold Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 har følgende indhold: Idet den ovenfor beskrevne forurening vurderes at være omfattet af jordforureningslovens 48, meddeler Viborg Kommune Dem hermed følgende påbud: at at udføre nødvendige undersøgelser og fjerne den konstaterede forurening eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger med henblik på at genoprette den hidtidige tilstand, det vil sige afværge miljø- eller sundhedsrisici, idet der, såfremt en fuldstændig oprensning ikke umiddelbart kan gennemføres, skal udarbejdes en vurdering af mulige miljø- eller sundhedsmæssige risici forbundet med forureningen, hvorefter Viborg Kommune vil tage stilling til, i hvilket omfang en restforurening kan efterlades/ skal fjernes, afrapportere oprensningen/ afhjælpningen, herunder ved prøvetagning og analyse udført af et akkrediteret laboratorium dokumentere, at ovenstående krav er opfyldt. 5. Klagens indhold

4 4 Klagen fra [ ] på vegne [ ] af 1. marts 2004 har bl.a. følgende indhold: Viborg Kommune har den 6. februar 2004 under henvisning til jordforureningslovens 48 udstedt påbud til [ ] om at udføre undersøgelse og nødvendig oprensning efter en olieforurening på ovennævnte ejendom. Huset på ovennævnte ejendom anvendes dels til beboelse, dels til erhvervsmæssige formål. Efter jordforureningslovens 48, stk. 3, kan der alene meddeles påbud efter bestemmelsen, såfremt olieforureningen hidrører fra en olietank med et rumindhold på under l, hvor 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, og såfremt anlægget har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Min klients tekniske rådgiver har ved en opmåling af huset på ejendommen konstateret, at 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra olietanken, ikke anvendes til beboelse. Beboelsesarealet udgør 167 m² samt 18 m² kælder, hvori fyret er placeret, i alt 185 m². Erhvervsarealet udgør 165 m² samt 67 m² lagerlokale, i alt 231 m². Beboelsesdelen udgør således 44 %. Det bemærkes, at den del af kælderen, der ikke er opvarmet, ikke indgår i beregningen. På grund af ovenstående er det således min opfattelse, at det af Viborg Kommune den 6. februar 2004 udstedte påbud ikke har hjemmel i jordforureningslovens 48 og dermed er ugyldigt. 6. Parternes yderligere bemærkninger 6.1. Klagers bemærkninger Ved brev af 6. maj 2004 til Miljøstyrelsen uddybede [ ] klagen over Viborg Kommunes påbud. Af brevet fremgår bl.a.: Viborg Kommune foretog den 30. marts 2004, det vil sige næsten to måneder efter påbudet var udstedt, og først efter min klient havde opfordret Viborg Kommune hertil, en opmåling af huset, herunder en vurdering af, hvilken del af huset der blev anvendt erhvervsmæssigt, og hvilken del der blev anvendt til beboelse, jf. notat af 16. april 2004 om arealopgørelse over de u-/opvarmede arealer i ejendommen [ ]. Viborg Kommune har under henvisning til nævnte notat fastholdt påbud af 6. februar 2004 og har som følge heraf videresendt min klage af 1. marts 2004 til Miljøstyrelsen.

5 5 Min klient og jeg er ikke enige i Viborg Kommunes vurdering af, hvilken del af arealerne der kan anses for at være opvarmet med olietanken. Det bemærkes for en god ordens skyld, at der mellem parterne er enighed om Viborg Kommunes opdeling af arealerne til henholdsvis erhvervs- og beboelsesmæssig anvendelse. Olietanken til boligopvarmning Efter jordforureningslovens 48, stk. 3, kan der alene meddeles påbud efter bestemmelsen, såfremt olieforureningen hidrører fra en olietank med et rumindhold på under liter, hvor 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, og såfremt anlægget har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Om arealkravet i forhold til beboelse anføres i bemærkningerne til 48 alene, at mindst 50 % af det areal, der opvarmes af olie fra tanken, anvendes til beboelse, herunder varmtvandsopvarmning. Endvidere anføres, at ved blandede bolig og erhverv må køberen beregne arealerne for henholdsvis bolig og erhverv. Efter ordlyden af 48 er det altså alene forholdet mellem de arealer, der anvendes henholdsvis til erhverv og til beboelse, der er afgørende for, om tanken er en villaolietank. Hvorledes forbruget rent faktisk er fordelt på erhvervs- og boligdel, er ikke relevant efter bestemmelsen.... På baggrund af ovenstående er min klient og jeg derfor fortsat af den opfattelse, at lagerrummet på 84 m² skal medregnes til erhvervsdelen, uanset at varmekilden (radiatoren) rent faktisk ikke anvendes, da det afgørende er, at lagerlokalet rent faktisk kunne opvarmes via olietanken. Dette understøttes af, at det både fremgår af ordlyden, jf. 48, stk. 3, og bemærkningerne, at der alene lægges vægt på den arealmæssige fordeling. Dertil kommer, at hvis Viborg Kommunes fortolkning af jordforureningslovens 48, stk. 3, skulle lægges til grund, skulle man reelt vurdere, om en given varmekilde (radiator) blev anvendt, for at fastslå, om arealet kunne anses for at være opvarmet ved olietanken. Det ville blive fuldstændig uoverskueligt og uigennemsigtigt, om en given tank måtte anses for at være en villaolietank i jordforureningslovens 48, stk. 3 s forstand, da dette reelt ville afhænge af, om man i en given periode havde valgt at slukke for varmen i erhvervslokalet. Dertil kommer, at min klient og jeg ikke finder, at den fulde kælder på 50 m² kan anses for at være opvarmet, idet alene en del af kælderen er opvarmet fra olietanken.... Fordelingen på henholdsvis erhverv og bolig er herefter, som følger:

6 6 Erhverv: Opvarmes med olietank Butik + kontor med radiator 224 m² 224 m² Lagerrum med radiator 84 m² 84 m² Kølerum uden radiator 10 m² Boksrum uden radiator 1 m² Lagerrum 1. sal, uden varmekilde 157 m² 304 m² Beboelse: Lejlighed stueetage 96 m² 96 m² Lejlighed 1. sal 71 m² 71 m² Fyrrum 18 m² 18 m² Mellemgang i kælder, uden radiator 9 m² Rum i kælder, uden radiator 12 m² Rum i kælder, uden radiator 11 m² 1 værelse med radiator 16 m² 16 m² 201 m² Beboelsesdelen udgør således 39,8 % af det areal, der opvarmes med olie fra olietanken.... Afslutningsvist bemærkes, at det som bekendt er et helt grundlæggende princip i forvaltningsretten, at det påhviler den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe de nødvendige oplysninger i forbindelse med behandlingen af en sag, herunder et påbud. Som nævnt ovenfor, var det først efter opfordring fra [ ], at Viborg Kommune fandt anledning til at foretage opmålingen, som fremgår af notatet af 16. april 2004, selv om der flere gange i tiden op til påbuddets udstedelse den 6. februar 2004 var rejst betydelig tvivl om de faktiske forhold på ejendommen. Den omstændighed, at [ ] oprindeligt accepterede påbuddet, kan således ikke tillægges betydning, idet [ ] accept alene hvilede på Viborg Kommunes forkerte oplysninger om dels fordeling mellem beboelse og erhverv på ejendommen, dels om i hvilket omfang lokalerne på ejendommen kunne anses for at være opvarmede.

7 Viborg Kommunes bemærkninger Ved brev af 7. oktober 2004 fremkom advokat [ ] med sine bemærkninger til klagen på vegne af [ ] under likvidation. Af brevet fremgår bl.a. følgende: "På baggrund af sagens akter gøres det gældende, at [ ]s klage over Viborg Kommunes påbud af skal afvises, idet Miljøstyrelsen ikke er rette forum for behandling af sagen. Til støtte herfor henvises til, at [ ] den samt den anerkendte erstatningspligten for den stedfundne forurening, idet forureningen var omfattet af Oliebranchens Miljøpulje. Som grundlag for anerkendelse heraf forelå Viborg Kommunes opmåling af ejendommen på BBR-ejermeddelelsen samt en kontrolopmåling foretaget af Dansk Miljørådgivning efter ønske fra [ ]. I samråd med disse samt selskabets advokat blev erstatningspligten herefter anerkendt, forhandlinger med min klient samt opgravning blev iværksat. Der er således ikke tale om, at [ ] har anerkendt erstatningspligten på baggrund af forkerte oplysninger fra Viborg Kommune. Under alle omstændigheder henhører en afgørelse herom under domstolene og ikke Miljøstyrelsen. Såfremt Miljøstyrelsen måtte nå frem til, at klagen bør realitetsbehandles kan jeg på vegne min klient i det hele tiltræde det af Viborg Kommune anførte. Det gøres i overensstemmelse hermed gældende, at mere end 50 % af det areal, der opvarmes af oliefyret anvendes til beboelse. Det bemærkes i den forbindelse, at en fortolkning af jordforureningslovens 48, stk. 3, ikke udelukker, at det er det areal, der rent faktisk opvarmes af oliefyret, der skal udgøre mere end 50 % af boligarealet. For så vidt angår lagerrummet på 84 m² gøres det gældende, at det forhold, at der er opsat en varmekilde/ en radiator i rummet ikke medfører, at arealet skal medregnes som værende opvarmet af oliefyret, uanset at den ikke konkret har været anvendt til opvarmning af rummet. Det bemærkes i den forbindelse, at det for så vidt er ubestridt, at radiatoren ikke har været anvendt i mere end 10 år. Dette kan ligeledes bekræftes af Dansk Miljørådgivning, [ ], der ved besigtigelse har konstateret, at radiatoren var kold og radiatorventilen var rustet, hvorfor der skulle slag til for at få radiatoren i gang. Radiatoren har i en længere årrække været skjult af reoler til opbevaring af varer. Det beror således på en tilfældighed, at radiatoren ikke på et langt tidligere tidspunkt er blevet frakoblet varmestystemet. Et sådant forhold, der beror på en tilfældig omstændighed, bør ikke have afgørende betydning for, hvorvidt ejendommen er omfattet af 48, stk. 3 eller ej, idet der bør tages udgangspunkt i de faktiske forhold - dvs. hvilke arealer, der faktisk opvarmes af oliefyret.

8 8 I forlængelse heraf gøres det gældende, at der herefter ikke er grundlag for at bortse fra arealer i kælderen, hvori der ikke er opsat radiator, idet disse rum faktisk opvarmes af oliefyret, der er placeret i kælderen, der af de tidligere beboere blev anvendt som tørrekælder. Herefter kan det konkluderes, i overensstemmelse med den efterfølgende opmåling af ejendommen foretaget af Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning af , at mere end 50 % af den del af ejendommens areal, der faktisk opvarmes af oliefyret, tilhører beboelsesdelen." 6.3. Klagers supplerende bemærkninger Ved brev af 21. oktober 2004 fremkom [ ] med supplerende bemærkninger til klagen. I brevet bekræfter [ ], at [ ] oprindeligt anerkendte, at forureningen på ejendommen var omfattet af villaolietanksforsikringen, og at der derfor blev indgået aftale om oprensning med [ ] den 10. februar Efterfølgende ændrede [ ] dog opfattelse. Det fremgår således af brevet: Den 18. februar 2004 blev der imidlertid afholdt et møde på ejendommen med deltagelse af dels bestyrelsesformanden for [ ], dels repræsentanter for Viborg Kommune, Oliebranchens Miljøpulje og [ ] tekniske rådgiver, Dansk Miljørådgivning A/S. På mødet den 18. februar 2004 blev det af Viborg Kommune oplyst, således som også tidligere gjort, at kælderens areal udgjorde 96 m². Den 24. februar 2004 blev der afholdt endnu et møde på ejendommen med deltagelse af en repræsentant for grundejerens bygningsforsikring og Oliebranchens Miljøpulje samt Dansk Miljørådgivning A/S. Den 24. februar 2004 foretog Dansk Miljørådgivning A/S og Oliebranchens Miljøpulje for første gang besigtigelse af kælderen, og det blev konstateret, at kælderen syntes at være noget mindre end de 96 m² som oplyst af Viborg Kommune, og ikke var opvarmet i et sådant omfang som oplyst af Viborg Kommune. På denne baggrund foretog Dansk Miljørådgivning A/S en opmåling af dels kælderen, dels det opvarmede areal på ejendommen. Det blev konstateret, at kælderens areal alene var ca. 45 m². Endvidere blev det konstateret, at alene det rum, hvori fyret var placeret i kælderen, måtte anses for at være opvarmet, og at det opvarmede lager udgjorde 66 m². På mødet den 24. februar 2004 blev det således klart for [ ], at betingelserne for udstedelse af et gyldigt påbud efter jordforureningsloven ikke var til stede Kommunens supplerende bemærkninger Ved brev af 19. november 2004 orienterede Viborg Kommune Miljøstyrelsen om, at kommunen ikke er bekendt med noget referat fra mødet den 24. februar 2004, og at kommunens

9 9 medarbejder ikke erindrer at have udtalt sig om kælderens areal på mødet den 18. februar Ved brev af 30. november 2004 fastholdt [ ] advokat, at Viborg Kommune under sagsforløbet har oplyst, at der var fuld kælder under ejendommen, hvilket vil svare til et kælderareal på 96 m². 7. Miljøstyrelsens bemærkninger 7.1. Begæring om afvisning af klagesagen Miljøstyrelsen har besluttet at realitetsbehandle klagen. Advokat [ ] har i brev af 7. oktober 2004 på vegne [ ] fremsat begæring om, at klagesagen afvises fra realitetsbehandling hos Miljøstyrelsen. Afvisningsbegæringen begrundes med, at [ ] den 3. februar 2004 tilkendegav over for Viborg Kommune, at boligens areal efter forsikringsselskabets opfattelse oversteg 50 % af det samlede, opvarmede areal, og at forureningen derfor var omfattet af jordforureningslovens 48. [ ] mener på den baggrund, at der er indgået en gyldig og bindende aftale om erstatning og oprydning af forureningen. En afgørelse af, hvorvidt [ ] har indgået aftalen på baggrund af forkerte oplysninger fra kommunen, henhører under domstolene og ikke Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen skal i den sammenhæng fastslå, at den indbragte klage af 1. marts 2004 angår gyldigheden af Viborg Kommunes påbud af 6. februar En prøvelse af gyldigheden af påbud udstedt i henhold til jordforureningslovens 48 hører under Miljøstyrelsens kompetence, jf. 77. Det faktum, at [ ] på et tidligere tidspunkt over for påbudsmyndigheden har tilkendegivet, at den skete forurening er omfattet af 48, fratager ikke [ ] muligheden for at klage efter Regelgrundlaget Jordforureningslovens påbudsbestemmelse i 48 omfatter olietanke under liter, der anvendes til boligopvarmning, og hvor anlægget har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen, jf. 48, stk. 3. Kravet om, at tanken anvendes til boligopvarmning, indebærer, at 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende tank, skal anvendes til beboelse. I tilfælde hvor en ejendom anvendes til såvel beboelse som erhverv, må ejeren foretage en beregning af, hvor stor en del af det med olietanken opvarmede areal, der anvendes til henholsvis bolig og erhverv. I arealopgørelsen skal det for hvert enkelt rum i ejendommen afgøres, hvorvidt rummet er omfattet af erhvervs- eller boligdelen.

10 10 8. Miljøstyrelsens afgørelse Viborg Kommune har udøvet et skøn ved udstedelsen af påbudet af 6. februar Ved denne skønsudøvelse har kommunen lagt til grund, at det afgørende for, hvilke arealer der skal anses for opvarmet med olie fra den pågældende olietank, er den faktiske anvendelse af arealet. Efter kommunens vurdering er det således ikke i sig selv udslagsgivende, hvorvidt der forefindes en varmekilde på arealet eller ej. Viborg Kommune lægger således til grund, at lagerrummet på 84 m² ikke bør medtælles i det opvarmede erhvervsareal, da radiatoren i rummet ikke anvendes, og arealet derfor i realiteten ikke opvarmes med olie fra den pågældende olietank. Endvidere lægger kommunen til grund, at der i kælderen til beboelsen ikke bør sondres mellem fyrrummet og de omkringliggende rum uden radiatorer, da hele arealet faktisk opvarmes af fyret. Efter Miljøstyrelsens vurdering må oliefyret betragtes som den varmekilde, der opvarmer hele ejendommen. Hverken lagerrummet på 84 m² eller kælderrummene omkring oliefyret kan i den sammenhæng betragtes som uopvarmede. Kælderrummene opvarmes gennem deres placering tæt på fyrrummet. Lagerrummet må betragtes som opvarmet dels gennem sin almindelige tilknytning til ejendommen og dels gennem sin direkte tilkobling til oliefyret med radiatoren som varmekilde. Ud fra en konkret vurdering af opvarmningsforholdene på den i sagen omhandlede ejendom finder Miljøstyrelsen ikke, at 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, kan anses for at anvendes til beboelse. Det er herved lagt til grund, at de opvarmede arealer, der hører til beboelsesdelen udgør 233 m², herunder 50 m² kælderrum, og at den opvarmede erhvervsdel udgør 308 m², herunder 84 m² laggerrum. På ovennævnte baggrund og under henvisning til jordforureningslovens 48, stk. 3, er der ikke hjemmel til at udstede påbud af 6. februar Miljøstyrelsen ophæver derfor Viborg Kommunes påbud af 6. februar Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens 83 påklages til Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5 og 73, stk. 2, truffet af miljøministeren eller af en styrelse efter bemyndigelse. Miljøklagenævnet afgør selv spørgsmål vedrørende nævnets kompetence. Klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens 84, stk. 1. Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald,

11 11 embedslægeinstitutionen, amtsrådet samt den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans, jf. jordforureningslovens 84, stk. 2, jf. 82. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. jordforureningslovens 85, stk. 1, jf. 81, stk. 1 og 2. En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgørelse om andet, jf. jordforureningslovens 85, stk. 2. I medfør af jordforureningslovens 87, stk. 1, skal søgsmål til prøvelse af afgørelser efter jordforureningsloven eller de regler, der fastsættes efter loven, være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Med venlig hilsen Ib Gunnar Larsen Kopi til: Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljø, Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg (j.nr. 2004/00406) [ ] [ ]

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere