Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind"

Transkript

1 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind 1. Sagens indbringelse for Miljøstyrelsen Viborg Kommune har ved brev af 22. april 2004 fremsendt [ ] klage af 1. marts 2004 over kommunens påbud om oprensning på [ ], matr.nr. [ ], Almind. [ ] er nu under likvidationsbehandling. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ophæver Viborg Kommunes afgørelse af 6. februar Der henvises til afsnittene 7 og 8 for en nærmere redegørelse. 3. Baggrund for sagen Den 26. januar 2004 blev det konstateret, at liter fyringsolie var løbet ud og trængt ned i jorden på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], Almind. Olien var trængt ud som følge af en utæthed i en overjordisk olietank på adressen. Viborg Kommune var på tilsyn på ejendommen den 26. og 27. januar 2004 og konstaterede ved denne lejlighed, at olietanken forsyner såvel bolig- som erhvervsdelen af [ ]. Ifølge BBR-registeret udgør det samlede bebyggede areal 426 m², hvoraf erhvervsarealet udgør 505 m² og boligarealet 167 m². Fordelingen er ifølge ejeren opgjort til 165 m² erhverv og 167 m² bolig, idet der i erhvervsarealet er fraregnet de uopvarmede lagerrum, fælles gangarealer, butikkens køkken og en uopvarmet og uudnyttet tagetage over butik og lager. Den 27. januar 2004 anbefalede Viborg Kommune efter samråd med embedslæge Anders Carstensen, at lejlighedens beboere straks fraflyttede lejemålet på grund af en høj koncentrati- Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Telefon Fax Telex miljoe dk CVR

2 2 on af stærkt lugtende og sundhedsfarlige oliedampe i boligen. Denne anbefaling blev gentaget i brev af 30. januar 2004 fra kommunen til beboerne af lejemålet, [ ]. Den 2. februar 2004 oplyste brugsforeningen kommunen om, at der på ejendommen tillige er en 96 m² opvarmet fyr- og vaskekælder, der ikke benyttes af [ ] og dermed alene er tilknyttet boliglejemålet. Med tillæg af dette kælderrum kan det samlede boliglejemål derfor opgøres til 263 m², hvilket blev meddelt [ ] samme dag. I kommunens notat af 2. februar 2004 fremgår det ligeledes, at arealopgørelsen efter kommunens tilsyn på ejendommen er blevet kontrolleret af Dansk Miljørådgivning A/S på vegne [ ]. Denne gennemgang påviste, at der var monteret en radiator i et 40 m² stort "men uopvarmet" lagerlokale, som ikke var medregnet i de anførte 165 m² opvarmet erhvervsareal, og som derfor skal tillægges dette. [ ] fremsendte samme dag kommunens oplysninger til Oliebranchens Miljøpulje med henblik på en vurdering af, hvorvidt forureningen er forsikringsdækket efter jordforureningslovens 49. Den 2. februar 2004 informerede Viborg Kommune ligeledes Viborg Amt om olieforureningen på [ ] og udbad sig amtets vurdering af risikoen for forurening af grundvand under og omkring ejendommen. Ved mail af 3. februar 2004 meddelte [ ] kommunen, at de efter konsultation med Oliebranchens Miljøpulje var enige i kommunens vurdering af, at kælderrummet på 96 m² skulle medtælles til boligens areal, der dermed oversteg 50 % af det samlede areal, der opvarmes. Kommunen meddelte samme dag [ ], at [ ] anså forureningen for omfattet af den landsdækkende forsikringsordning, og at et påbud om undersøgelse og oprensning på ejendommen snarest ville blive udarbejdet af kommunen. Den 4. februar 2004 sendte Viborg Kommune forvarsel til [ ] om påbud om at foretage undersøgelse og afværgeforanstaltninger på ejendommen. Hverken [ ], Viborg Amt eller [ ] havde bemærkninger til forvarslet. Ved brev af 6. februar 2004 udstedte kommunen med hjemmel i jordforureningslovens 48 endeligt påbud om at udføre undersøgelse og nødvendig oprydning på [ ] til [ ]. [ ] iværksatte med Dansk Miljørådgivning A/S som teknisk rådgiver en opmåling af ejendommen, der konkluderer, at beboelsesarealet udgør 185 m², mens erhvervsarealet udgør 231 m². Da 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra olietanken, dermed ikke anvendes til beboelse, havde Viborg Kommune således efter [ ]s vurdering ikke hjemmel i jordforureningslovens 48 til at udstede det aktuelle påbud, jf. 48, stk. 3. Dette meddelte [ ]s advokat Viborg Kommune ved brev af 1. marts 2004, hvori kommunen blev anmodet om at tilbagekalde påbudet af 6. februar I modsat fald var brevet at betragte som en klage til Miljøstyrelsen efter jordforureningslovens 77 og 81. Viborg Kommune udbad sig ved brev af 11. marts 2004 [ ]s bemærkninger til [ ]s brev af 1. marts Ved brev af 11. marts 2004 meddelte kommunen ligeledes [ ]s advokat, at sagen

3 3 ville blive videresendt til Miljøstyrelsen, da påbudet efter kommunens vurdering ikke var ugyldigt. Brugsforeningen meddelte ved brev af 17. marts 2004 Viborg Kommune, at den ikke var enig i [ ]s opgørelse af forholdet mellem bolig- og erhvervsareal. Erhvervsdelen omfatter efter kommunens vurdering 231 m², mens beboelsesdelen udgør 217 m². Erhvervsdelen skal imidlertid fratrækkes 66 m² lager, der ikke opvarmes. Kommunen er bekendt med, at der er en radiator på lageret, men da denne ikke anvendes og ikke har været anvendt i 10 år, skal arealet efter kommunens opfattelse ikke medtælles i arealopgørelsen efter jordforureningslovens 48, stk. 3. Den 30. marts 2004 foretog Viborg Kommune en opmåling af ejendommens arealer for at kontrollere BBR-oplysningerne. Opmålingen medførte en mindre ændring af arealfordelingen, således at arealet af erhverslejemålets opvarmede rum udgør 224 m² og arealet af beboelseslejemålets opvarmede rum 233 m². Ejendommens BBR-oplysninger blev rettet i overensstemmelse med de nye opmålinger. De nye opmålinger blev tilsendt [ ] ved brev af 20. april I brevet fastholdt kommunen det miljømæssige behov for en oprydning på ejendommen og bemærkede, at kommunens påbud af 6. februar 2004 endnu ikke var efterkommet. I den forbindelse understregede kommunen, at [ ] kunne forvente et nyt påbud om oprydning uagtet udfaldet af Miljøstyrelsens vurdering af det aktuelle påbuds lovlighed, alternativt efter jordforureningslovens Ved brev af 22. april 2004 fremsendte Viborg Kommune klagen fra [ ]s advokat til Miljøstyrelsen. 4. Påbudets indhold Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 har følgende indhold: Idet den ovenfor beskrevne forurening vurderes at være omfattet af jordforureningslovens 48, meddeler Viborg Kommune Dem hermed følgende påbud: at at udføre nødvendige undersøgelser og fjerne den konstaterede forurening eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger med henblik på at genoprette den hidtidige tilstand, det vil sige afværge miljø- eller sundhedsrisici, idet der, såfremt en fuldstændig oprensning ikke umiddelbart kan gennemføres, skal udarbejdes en vurdering af mulige miljø- eller sundhedsmæssige risici forbundet med forureningen, hvorefter Viborg Kommune vil tage stilling til, i hvilket omfang en restforurening kan efterlades/ skal fjernes, afrapportere oprensningen/ afhjælpningen, herunder ved prøvetagning og analyse udført af et akkrediteret laboratorium dokumentere, at ovenstående krav er opfyldt. 5. Klagens indhold

4 4 Klagen fra [ ] på vegne [ ] af 1. marts 2004 har bl.a. følgende indhold: Viborg Kommune har den 6. februar 2004 under henvisning til jordforureningslovens 48 udstedt påbud til [ ] om at udføre undersøgelse og nødvendig oprensning efter en olieforurening på ovennævnte ejendom. Huset på ovennævnte ejendom anvendes dels til beboelse, dels til erhvervsmæssige formål. Efter jordforureningslovens 48, stk. 3, kan der alene meddeles påbud efter bestemmelsen, såfremt olieforureningen hidrører fra en olietank med et rumindhold på under l, hvor 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, og såfremt anlægget har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Min klients tekniske rådgiver har ved en opmåling af huset på ejendommen konstateret, at 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra olietanken, ikke anvendes til beboelse. Beboelsesarealet udgør 167 m² samt 18 m² kælder, hvori fyret er placeret, i alt 185 m². Erhvervsarealet udgør 165 m² samt 67 m² lagerlokale, i alt 231 m². Beboelsesdelen udgør således 44 %. Det bemærkes, at den del af kælderen, der ikke er opvarmet, ikke indgår i beregningen. På grund af ovenstående er det således min opfattelse, at det af Viborg Kommune den 6. februar 2004 udstedte påbud ikke har hjemmel i jordforureningslovens 48 og dermed er ugyldigt. 6. Parternes yderligere bemærkninger 6.1. Klagers bemærkninger Ved brev af 6. maj 2004 til Miljøstyrelsen uddybede [ ] klagen over Viborg Kommunes påbud. Af brevet fremgår bl.a.: Viborg Kommune foretog den 30. marts 2004, det vil sige næsten to måneder efter påbudet var udstedt, og først efter min klient havde opfordret Viborg Kommune hertil, en opmåling af huset, herunder en vurdering af, hvilken del af huset der blev anvendt erhvervsmæssigt, og hvilken del der blev anvendt til beboelse, jf. notat af 16. april 2004 om arealopgørelse over de u-/opvarmede arealer i ejendommen [ ]. Viborg Kommune har under henvisning til nævnte notat fastholdt påbud af 6. februar 2004 og har som følge heraf videresendt min klage af 1. marts 2004 til Miljøstyrelsen.

5 5 Min klient og jeg er ikke enige i Viborg Kommunes vurdering af, hvilken del af arealerne der kan anses for at være opvarmet med olietanken. Det bemærkes for en god ordens skyld, at der mellem parterne er enighed om Viborg Kommunes opdeling af arealerne til henholdsvis erhvervs- og beboelsesmæssig anvendelse. Olietanken til boligopvarmning Efter jordforureningslovens 48, stk. 3, kan der alene meddeles påbud efter bestemmelsen, såfremt olieforureningen hidrører fra en olietank med et rumindhold på under liter, hvor 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, og såfremt anlægget har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Om arealkravet i forhold til beboelse anføres i bemærkningerne til 48 alene, at mindst 50 % af det areal, der opvarmes af olie fra tanken, anvendes til beboelse, herunder varmtvandsopvarmning. Endvidere anføres, at ved blandede bolig og erhverv må køberen beregne arealerne for henholdsvis bolig og erhverv. Efter ordlyden af 48 er det altså alene forholdet mellem de arealer, der anvendes henholdsvis til erhverv og til beboelse, der er afgørende for, om tanken er en villaolietank. Hvorledes forbruget rent faktisk er fordelt på erhvervs- og boligdel, er ikke relevant efter bestemmelsen.... På baggrund af ovenstående er min klient og jeg derfor fortsat af den opfattelse, at lagerrummet på 84 m² skal medregnes til erhvervsdelen, uanset at varmekilden (radiatoren) rent faktisk ikke anvendes, da det afgørende er, at lagerlokalet rent faktisk kunne opvarmes via olietanken. Dette understøttes af, at det både fremgår af ordlyden, jf. 48, stk. 3, og bemærkningerne, at der alene lægges vægt på den arealmæssige fordeling. Dertil kommer, at hvis Viborg Kommunes fortolkning af jordforureningslovens 48, stk. 3, skulle lægges til grund, skulle man reelt vurdere, om en given varmekilde (radiator) blev anvendt, for at fastslå, om arealet kunne anses for at være opvarmet ved olietanken. Det ville blive fuldstændig uoverskueligt og uigennemsigtigt, om en given tank måtte anses for at være en villaolietank i jordforureningslovens 48, stk. 3 s forstand, da dette reelt ville afhænge af, om man i en given periode havde valgt at slukke for varmen i erhvervslokalet. Dertil kommer, at min klient og jeg ikke finder, at den fulde kælder på 50 m² kan anses for at være opvarmet, idet alene en del af kælderen er opvarmet fra olietanken.... Fordelingen på henholdsvis erhverv og bolig er herefter, som følger:

6 6 Erhverv: Opvarmes med olietank Butik + kontor med radiator 224 m² 224 m² Lagerrum med radiator 84 m² 84 m² Kølerum uden radiator 10 m² Boksrum uden radiator 1 m² Lagerrum 1. sal, uden varmekilde 157 m² 304 m² Beboelse: Lejlighed stueetage 96 m² 96 m² Lejlighed 1. sal 71 m² 71 m² Fyrrum 18 m² 18 m² Mellemgang i kælder, uden radiator 9 m² Rum i kælder, uden radiator 12 m² Rum i kælder, uden radiator 11 m² 1 værelse med radiator 16 m² 16 m² 201 m² Beboelsesdelen udgør således 39,8 % af det areal, der opvarmes med olie fra olietanken.... Afslutningsvist bemærkes, at det som bekendt er et helt grundlæggende princip i forvaltningsretten, at det påhviler den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe de nødvendige oplysninger i forbindelse med behandlingen af en sag, herunder et påbud. Som nævnt ovenfor, var det først efter opfordring fra [ ], at Viborg Kommune fandt anledning til at foretage opmålingen, som fremgår af notatet af 16. april 2004, selv om der flere gange i tiden op til påbuddets udstedelse den 6. februar 2004 var rejst betydelig tvivl om de faktiske forhold på ejendommen. Den omstændighed, at [ ] oprindeligt accepterede påbuddet, kan således ikke tillægges betydning, idet [ ] accept alene hvilede på Viborg Kommunes forkerte oplysninger om dels fordeling mellem beboelse og erhverv på ejendommen, dels om i hvilket omfang lokalerne på ejendommen kunne anses for at være opvarmede.

7 Viborg Kommunes bemærkninger Ved brev af 7. oktober 2004 fremkom advokat [ ] med sine bemærkninger til klagen på vegne af [ ] under likvidation. Af brevet fremgår bl.a. følgende: "På baggrund af sagens akter gøres det gældende, at [ ]s klage over Viborg Kommunes påbud af skal afvises, idet Miljøstyrelsen ikke er rette forum for behandling af sagen. Til støtte herfor henvises til, at [ ] den samt den anerkendte erstatningspligten for den stedfundne forurening, idet forureningen var omfattet af Oliebranchens Miljøpulje. Som grundlag for anerkendelse heraf forelå Viborg Kommunes opmåling af ejendommen på BBR-ejermeddelelsen samt en kontrolopmåling foretaget af Dansk Miljørådgivning efter ønske fra [ ]. I samråd med disse samt selskabets advokat blev erstatningspligten herefter anerkendt, forhandlinger med min klient samt opgravning blev iværksat. Der er således ikke tale om, at [ ] har anerkendt erstatningspligten på baggrund af forkerte oplysninger fra Viborg Kommune. Under alle omstændigheder henhører en afgørelse herom under domstolene og ikke Miljøstyrelsen. Såfremt Miljøstyrelsen måtte nå frem til, at klagen bør realitetsbehandles kan jeg på vegne min klient i det hele tiltræde det af Viborg Kommune anførte. Det gøres i overensstemmelse hermed gældende, at mere end 50 % af det areal, der opvarmes af oliefyret anvendes til beboelse. Det bemærkes i den forbindelse, at en fortolkning af jordforureningslovens 48, stk. 3, ikke udelukker, at det er det areal, der rent faktisk opvarmes af oliefyret, der skal udgøre mere end 50 % af boligarealet. For så vidt angår lagerrummet på 84 m² gøres det gældende, at det forhold, at der er opsat en varmekilde/ en radiator i rummet ikke medfører, at arealet skal medregnes som værende opvarmet af oliefyret, uanset at den ikke konkret har været anvendt til opvarmning af rummet. Det bemærkes i den forbindelse, at det for så vidt er ubestridt, at radiatoren ikke har været anvendt i mere end 10 år. Dette kan ligeledes bekræftes af Dansk Miljørådgivning, [ ], der ved besigtigelse har konstateret, at radiatoren var kold og radiatorventilen var rustet, hvorfor der skulle slag til for at få radiatoren i gang. Radiatoren har i en længere årrække været skjult af reoler til opbevaring af varer. Det beror således på en tilfældighed, at radiatoren ikke på et langt tidligere tidspunkt er blevet frakoblet varmestystemet. Et sådant forhold, der beror på en tilfældig omstændighed, bør ikke have afgørende betydning for, hvorvidt ejendommen er omfattet af 48, stk. 3 eller ej, idet der bør tages udgangspunkt i de faktiske forhold - dvs. hvilke arealer, der faktisk opvarmes af oliefyret.

8 8 I forlængelse heraf gøres det gældende, at der herefter ikke er grundlag for at bortse fra arealer i kælderen, hvori der ikke er opsat radiator, idet disse rum faktisk opvarmes af oliefyret, der er placeret i kælderen, der af de tidligere beboere blev anvendt som tørrekælder. Herefter kan det konkluderes, i overensstemmelse med den efterfølgende opmåling af ejendommen foretaget af Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning af , at mere end 50 % af den del af ejendommens areal, der faktisk opvarmes af oliefyret, tilhører beboelsesdelen." 6.3. Klagers supplerende bemærkninger Ved brev af 21. oktober 2004 fremkom [ ] med supplerende bemærkninger til klagen. I brevet bekræfter [ ], at [ ] oprindeligt anerkendte, at forureningen på ejendommen var omfattet af villaolietanksforsikringen, og at der derfor blev indgået aftale om oprensning med [ ] den 10. februar Efterfølgende ændrede [ ] dog opfattelse. Det fremgår således af brevet: Den 18. februar 2004 blev der imidlertid afholdt et møde på ejendommen med deltagelse af dels bestyrelsesformanden for [ ], dels repræsentanter for Viborg Kommune, Oliebranchens Miljøpulje og [ ] tekniske rådgiver, Dansk Miljørådgivning A/S. På mødet den 18. februar 2004 blev det af Viborg Kommune oplyst, således som også tidligere gjort, at kælderens areal udgjorde 96 m². Den 24. februar 2004 blev der afholdt endnu et møde på ejendommen med deltagelse af en repræsentant for grundejerens bygningsforsikring og Oliebranchens Miljøpulje samt Dansk Miljørådgivning A/S. Den 24. februar 2004 foretog Dansk Miljørådgivning A/S og Oliebranchens Miljøpulje for første gang besigtigelse af kælderen, og det blev konstateret, at kælderen syntes at være noget mindre end de 96 m² som oplyst af Viborg Kommune, og ikke var opvarmet i et sådant omfang som oplyst af Viborg Kommune. På denne baggrund foretog Dansk Miljørådgivning A/S en opmåling af dels kælderen, dels det opvarmede areal på ejendommen. Det blev konstateret, at kælderens areal alene var ca. 45 m². Endvidere blev det konstateret, at alene det rum, hvori fyret var placeret i kælderen, måtte anses for at være opvarmet, og at det opvarmede lager udgjorde 66 m². På mødet den 24. februar 2004 blev det således klart for [ ], at betingelserne for udstedelse af et gyldigt påbud efter jordforureningsloven ikke var til stede Kommunens supplerende bemærkninger Ved brev af 19. november 2004 orienterede Viborg Kommune Miljøstyrelsen om, at kommunen ikke er bekendt med noget referat fra mødet den 24. februar 2004, og at kommunens

9 9 medarbejder ikke erindrer at have udtalt sig om kælderens areal på mødet den 18. februar Ved brev af 30. november 2004 fastholdt [ ] advokat, at Viborg Kommune under sagsforløbet har oplyst, at der var fuld kælder under ejendommen, hvilket vil svare til et kælderareal på 96 m². 7. Miljøstyrelsens bemærkninger 7.1. Begæring om afvisning af klagesagen Miljøstyrelsen har besluttet at realitetsbehandle klagen. Advokat [ ] har i brev af 7. oktober 2004 på vegne [ ] fremsat begæring om, at klagesagen afvises fra realitetsbehandling hos Miljøstyrelsen. Afvisningsbegæringen begrundes med, at [ ] den 3. februar 2004 tilkendegav over for Viborg Kommune, at boligens areal efter forsikringsselskabets opfattelse oversteg 50 % af det samlede, opvarmede areal, og at forureningen derfor var omfattet af jordforureningslovens 48. [ ] mener på den baggrund, at der er indgået en gyldig og bindende aftale om erstatning og oprydning af forureningen. En afgørelse af, hvorvidt [ ] har indgået aftalen på baggrund af forkerte oplysninger fra kommunen, henhører under domstolene og ikke Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen skal i den sammenhæng fastslå, at den indbragte klage af 1. marts 2004 angår gyldigheden af Viborg Kommunes påbud af 6. februar En prøvelse af gyldigheden af påbud udstedt i henhold til jordforureningslovens 48 hører under Miljøstyrelsens kompetence, jf. 77. Det faktum, at [ ] på et tidligere tidspunkt over for påbudsmyndigheden har tilkendegivet, at den skete forurening er omfattet af 48, fratager ikke [ ] muligheden for at klage efter Regelgrundlaget Jordforureningslovens påbudsbestemmelse i 48 omfatter olietanke under liter, der anvendes til boligopvarmning, og hvor anlægget har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen, jf. 48, stk. 3. Kravet om, at tanken anvendes til boligopvarmning, indebærer, at 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende tank, skal anvendes til beboelse. I tilfælde hvor en ejendom anvendes til såvel beboelse som erhverv, må ejeren foretage en beregning af, hvor stor en del af det med olietanken opvarmede areal, der anvendes til henholsvis bolig og erhverv. I arealopgørelsen skal det for hvert enkelt rum i ejendommen afgøres, hvorvidt rummet er omfattet af erhvervs- eller boligdelen.

10 10 8. Miljøstyrelsens afgørelse Viborg Kommune har udøvet et skøn ved udstedelsen af påbudet af 6. februar Ved denne skønsudøvelse har kommunen lagt til grund, at det afgørende for, hvilke arealer der skal anses for opvarmet med olie fra den pågældende olietank, er den faktiske anvendelse af arealet. Efter kommunens vurdering er det således ikke i sig selv udslagsgivende, hvorvidt der forefindes en varmekilde på arealet eller ej. Viborg Kommune lægger således til grund, at lagerrummet på 84 m² ikke bør medtælles i det opvarmede erhvervsareal, da radiatoren i rummet ikke anvendes, og arealet derfor i realiteten ikke opvarmes med olie fra den pågældende olietank. Endvidere lægger kommunen til grund, at der i kælderen til beboelsen ikke bør sondres mellem fyrrummet og de omkringliggende rum uden radiatorer, da hele arealet faktisk opvarmes af fyret. Efter Miljøstyrelsens vurdering må oliefyret betragtes som den varmekilde, der opvarmer hele ejendommen. Hverken lagerrummet på 84 m² eller kælderrummene omkring oliefyret kan i den sammenhæng betragtes som uopvarmede. Kælderrummene opvarmes gennem deres placering tæt på fyrrummet. Lagerrummet må betragtes som opvarmet dels gennem sin almindelige tilknytning til ejendommen og dels gennem sin direkte tilkobling til oliefyret med radiatoren som varmekilde. Ud fra en konkret vurdering af opvarmningsforholdene på den i sagen omhandlede ejendom finder Miljøstyrelsen ikke, at 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, kan anses for at anvendes til beboelse. Det er herved lagt til grund, at de opvarmede arealer, der hører til beboelsesdelen udgør 233 m², herunder 50 m² kælderrum, og at den opvarmede erhvervsdel udgør 308 m², herunder 84 m² laggerrum. På ovennævnte baggrund og under henvisning til jordforureningslovens 48, stk. 3, er der ikke hjemmel til at udstede påbud af 6. februar Miljøstyrelsen ophæver derfor Viborg Kommunes påbud af 6. februar Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens 83 påklages til Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5 og 73, stk. 2, truffet af miljøministeren eller af en styrelse efter bemyndigelse. Miljøklagenævnet afgør selv spørgsmål vedrørende nævnets kompetence. Klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens 84, stk. 1. Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald,

11 11 embedslægeinstitutionen, amtsrådet samt den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans, jf. jordforureningslovens 84, stk. 2, jf. 82. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. jordforureningslovens 85, stk. 1, jf. 81, stk. 1 og 2. En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgørelse om andet, jf. jordforureningslovens 85, stk. 2. I medfør af jordforureningslovens 87, stk. 1, skal søgsmål til prøvelse af afgørelser efter jordforureningsloven eller de regler, der fastsættes efter loven, være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Med venlig hilsen Ib Gunnar Larsen Kopi til: Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljø, Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg (j.nr. 2004/00406) [ ] [ ]

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke UDKAST Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. X 2009 2 Indhold INDHOLD... 3 FORORD... 5 1 INDLEDNING... 6 1.1 FORMÅL...6 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN...

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Egelund Østergade 5 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som Påbud om undersøgelse i forbindelse med konstatering af jordforurening, på ejendommen matr. nr. 1a Slangerup, Ringsted Jorder, Ejlstrupvej 140-142, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed påbud

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere