Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet"

Transkript

1 Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade Skive CPR-nr./CVR-nr Indhold Undertegnede Therodor Estesen von (herefter benævnt kunden) og medundertegnedesalling Bank A/S har d.d.i henhold til Aftale om indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til det af Salling Bank A/S tilbudte elektroniske værdipapirhandelssystem værdipapirhandel (herefter benævnt værdipapirhandelssystemeteller systemet). Systemet kan tilgås både fra en computer og fra en mobil enhed (smartphone eller lignende) jf. Vilkår for Netbank pkt Tilgås værdipapirhandelvia en mobil enhed kan der være begrænsningeri funktionaliteten. Salling Bank A/S kan til enhver tid oplyse om, hvilke muligheder der er. Nærværende aftale er et tillæg til "Aftale om ", som er indgået mellem kunden og Salling Bank A/S. "Aftale om " finder anvendelse i det omfang, den ikke er fraveget i nedenstående. Særlige forhold Betingelser 1. Formål og omfang 1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Salling Bank A/S tilbudte værdipapirhandelssystem. 1.2 Nærværende aftale omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Salling Bank A/S. Kundens adgang til at disponere over konti og depoter sker som udgangspunkti overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for sådanne konti og depoter. Salling Bank A/S er dog berettiget til, i forbindelse med anvendelsen af, at indskrænke kundens sædvanlige disponeringsret. 1.3 Kunden er bekendt med, at der ikke må foretages handler med værdipapirer via, når kundener bosat i USA, Mexico eller Canada eller andre lande, hvor der måtte være et forbud mod at gennemføre sådanne transaktioner. 1.4 Udover bestemmelserne i nærværende aftale med tilhørende vilkår og bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. gælder i retsforholdet mellem Salling Bank A/S og kunden følgende regelsæt: - Salling Bank A/Ss forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter - Aftale om med tilhørende vilkår - Salling Bank A/Ss almindelige forretningsbetingelser - "Aftale om værdipapirhandel og depotoprettelse" og de hertil knyttede "Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot" 1.5 Kunden erklærer ved sin underskrift at have læst og accepteret de i pkt. 1.4 anførte regelsæt som en del af denne aftale. 1.6 Kunden er bekendt med, at bestemmelserne vedrørende betalingstransaktioner i Aftale om med tilhørende vilkår ikke finder anvendelse på transaktioner, der hidrører fra kundens handel med værdipapirer. Dette omfatter bl.a. afregning for køb/salg af værdipapirer, udbetaling af udbytte, indløsning mv., uanset om disse transaktioner sker til/fra en betalingskonto. 2. værdipapirhandel - funktionalitet 2.1 Afgivelse af elektronisk ordre Ved tilslutning til værdipapirhandel får kunden mulighed for på forskellig vis elektronisk at afgive ordre om køb og salg af danske og udenlandske værdipapirer. Ordrer afregnes i overensstemmelse med Salling Bank A/Ss forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter i det omfang disse ikke er fraveget i nærværende aftale med tilhørende vilkår Det er mellem kunden og Salling Bank A/S aftalt, at kunden skal have adgang til følgende ordretyper: - Markedsordre - straks - Limiteret ordre - børs - Markedsordre - Limiteret ordre - Gennemsnitskursordre Der henvises for så vidt angår de enkelte ordretyper til Vilkår for handel med værdipapirer via forhold til den enkelte kunde ikke at stille samtlige ordretyper til rådighed Der kan for enkelte ordretyper være fastsat beløbsbegrænsninger, både for så vidt angår den enkelte ordre som for summen af samtlige de af kunden afgivne ordrer. Der kan være fastsat lignende beløbsbegrænsninger for enkelte værdipapirer, uafhængig af ordretypen. De fastsatte begrænsninger vil fremgå af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. 2.2 Kursinformation Kursinformation i henhold til pkt. 2.4 i Vilkår for handel med værdipapirer via stilles til rådighed for kunden af Salling Bank A/S Kursinformationer, som kunden modtager via, må ikke under nogen omstændigheder videreformidles til tredjemand. 2.3 Derivatpositioner Salling Bank A/S kan vælge at give kunden adgang til at se oversigter over kundens positioner i værdipapirbaserede futures og optioner.

2 Aftale om værdipapirhandel (Erhverv) - fortsat Side 2 af Alle kurser/præmier, som vises i i den forbindelse er til vejledning for kunden, og Salling Bank A/S forpligter sig ikke til at handle derivaterne på de pågældende kurser/præmier. Hverken Salling Bank A/S eller dets edbcentral(bec) er ansvarlig for rigtigheden af information om kurser/præmier og gevinst/tab, som kunden modtager via. 3. Investorbeskyttelse 3.1 Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel - detailkunder Hvis kunden er detailkunde, og afgiver -ordrer i ikkekomplekse værdipapirer, vurderer Salling Bank A/S ikke, om den ønskede handel, er hensigtsmæssig for kunden. Kunden er således ikke omfattet af investorbeskyttelsen i 16 og 17 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved handel med værdipapirer. Ikke-komplekse værdipapirer er f.eks. børsnoterede aktier, obligationer og traditionelle investeringsforeningsbeviser Når kunden afgiver en -ordre i komplekse værdipapirer, vil Salling Bank A/S vurdere, om det værdipapir som ordren vedrører, er hensigtsmæssigt for kunden. Hvis Salling Bank A/S vurderer, at værdipapiret ikke er hensigtsmæssigt for kunden, kan Salling Bank A/S vælge at indskrænke adgangen til at handle værdipapiret via. Såfremt Salling Bank A/S vælger ikke at indskrænke adgangen til at handle værdipapiret via i denne situation, kan kunden vælge at afgive ordren alligevel. Komplekse værdipapirer er for eksempel unoterede aktier, strukturerede obligationer og særlige investeringsforeningsbeviser Der er mulighed for at læse mere om Salling Bank A/Ss vurdering af hensigtsmæssighed i Salling Bank A/Ss forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter. 3.2 Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel - professionelle kunder Salling Bank A/S foretager ingen vurdering af hensigtsmæssigheden af de værdipapirer, som professionelle kunder handler i Webbank. Dette gælder uanset, om der er tale om komplekse eller ikke-komplekse værdipapirer. 3.3 Risiko for tab og risikomærkning Kunden er indforstået med, at investering i og handel med værdipapirer er forbundet med betydelig risiko for tab. Kunden evaluererselv risikoen i forbindelse med det enkelte værdipapir og det aktuelle marked. Kunden er bekendt med, at kundenbør søge rådgivning inden handel med værdipapirer gennemføres, hvis kunden ikke har den fornødne erfaring med investering i værdipapirer Værdipapirer, der handles af detailkunder i, er risikomærkede i henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Kunden kan i se information om risikomærkningen på de typer af værdipapirer, der kan handles i det specifikke værdipapir, kunden handler i, forud for handelens gennemførelse. 3.4 Central investorinformation Ved afgivelse af ordre på køb af investeringsforeningsbeviser kan kunden via et direkte link i rekvirere Central Investorinformation for den pågældende investeringsforeningsafdeling. Formålet med Central Investorinformation er at gøre det lettere forståeligt, hvorledes investeringsforeningsafdelingensopbygning er og de risici, der er forbundet med at investere i investeringsforeningsafdelingen. Dokumentet giver information om: - Mål og investeringspolitik for investeringsforeningsafdelingen - Risiko- og afkastprofil for investeringsforeningsafdelingen - Omkostninger forbundet med erhvervelse af investeringsforeningsandele - Tidligere afkastresultater for investeringsforeningsafdelingen - Øvrige praktiske oplysninger om investeringsforeningsafdelingen. 4. Systemets åbningstider, tidsfrister samt handelsomkostninger 4.1 Systemets åbningstider, herunder tidsfrister for hvornår ordrer kan afgives samt handelsomkostningermv. for benyttelsen af systemet fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv., der er vedhæftet nærværende aftale. 4.2 De angivne tider er alene vejledende og Salling Bank A/S forbeholder sig ret til at ændre gebyrsatserne samt de angivne tider og handelsomkostninger. Der henvises i øvrigt til pkt. 7 i Vilkår for vedrørende ændring af vilkår, gebyrsatser og tekniske specifikationer. 4.3 Såfremt systemet tilføres ny funktionalitet, som er gebyrbelagt, eller som på anden måde kan få økonomiske konsekvenser for kunden, skal kunden særskilt tilmeldes dette. 5. Ansvar 5.1 Salling Bank A/S er ikke ansvarlig for tab, som kunden måtte lide som følge af driftforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen af systemet. Salling Bank A/S er ej heller ansvarlig for tab, som kunden måtte lide, som følge af afbrydelser i kundens adgang til at indhente information eller afgive ordre. 5.2 Salling Bank A/S er til enhver tid berettiget til, uden ansvar, at afvise at gennemføre ordrer, betalinger, overførsler mv., såfremt de af Salling Bank A/S fastsatte begrænsninger angivet i vilkår og bilag overskrides, eller såfremt der ikke er dækning for en overførsel mv. Salling Bank A/S er endvidere berettiget til at afvise at gennemføre transaktioner, såfremt det er nødvendigt for at iagttage Salling Bank A/Ss forpligtelser som værdipapirhandler i henhold til lov om værdipapirhandel, eller såfremt kundens afgivelse af informationer i forbindelse med en ordre er mangelfuld. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.6, 3.2.2, 5.3, 5.5 og 6 i Vilkår for. 6. Originale aftaler 6.1 Nærværende aftale underskrives i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene udleveres til og opbevares af kunden og det andet opbevares af Salling Bank A/S.

3 Aftale om værdipapirhandel (Erhverv) - fortsat Side 3 af 10 Kunden forpligter sig herved til udelukkende at anvendede af aftalen omfattede ydelser erhvervsmæssigt. Kunden erklærer at være bekendt med, at denne herefter ikke kan påberåbe sig 7 og 9-13 i lov om visse betalingsmidler. Ikke-erhvervsmæssig brug af systemet udgør hæveberettigende misligholdelse af denne aftale. Underskrift Den Den Therodor Estesen von Salling Bank A/S

4 Side 4 af Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til elektronisk registrering af ordrer vedrørende køb og salg af værdipapirer, herunder danske obligationer og aktier noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, noterede investeringsforeningsbeviser, unoterede investeringsforeningsbeviser, der er optaget på NASDAQ OMX Copenhagen A/S officielle kursliste, et udvalg af unoterede aktier samt et udvalg af udenlandske aktier. Det vil fremgå af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv., hvilke specifikke grupper af værdipapirer, der er tilgængelige for handel via. I begrænset omfang giver NASDAQ OMX Copenhagen A/S' samarbejde med andre markeder adgang til, at der kan handles på sådanne. Der kan i visse tilfælde via NASDAQ OMX Copenhagen A/S handles på disse markedspladser via systemet, hvilket sker på de vilkår, der gælder for NASDAQ OMX Copenhagen A/S i denne aftale. Der er mulighed for at anvende en række forskellige ordretyper herunder gennemsnitskursordrer, markedsordrer og limiterede ordrer. Der henvises for så vidt angår de enkelte ordretyper til pkt. 3 nedenfor. Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. Oversigter Oversigter over ordrer, som kunden har afgivet, oversigter over kundens afviklede handler, oversigter over kundens aktuelle beholdninger af værdipapirer mv., oversigter over kundens handlede, men endnu ikke afviklede ordrer samt oversigter over saldi på kundens konti. Salling Bank A/S kan tillige vælge at give kunden adgang til at se oversigter over kundens positioner i værdipapirbaseredefutures og optioner. Kursinformation Elektronisk adgang til forskellige former for kursinformation, jf. nærmere pkt Kontoudskrifter/notaer - kontrol Kunden modtager i papirform notaer (hvis ikke det er fravalgt) eller får adgang til elektroniske notaer i forbindelse med afregning af ordrer. Notaen gengiver vilkårene for den endelige afregning. Kunden bør ved modtagelsen af eller adgangen til notaen straks kontrollere, at alle oplysninger vedrørende handlen er i overensstemmelse med den af kunden indtastede ordre. Kunden skal uden ophold gøre Salling Bank A/S opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre. 2.4 Kursinformation Kunden har via s kurslister adgang til forskellige former for kursinformation. Kunden har som udgangspunkt adgang til kursinformation for værdipapirer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra foruddefinerede kurslister eller kurslister tilpasset af kunden selv. Salling Bank A/S er berettiget til at begrænse kundens adgang til kursinformation Kunden har mulighed for særskilt at indgå aftale - "Aftale om benyttelse af kursinformationer" - om leverance af information om aktuelle bud/udbud på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (realtidskurser). Der gælder særlige vilkår for denne aftale, herunder vedrørende gebyrer, Salling Bank A/Ss og kundens ansvar, opsigelse mv Kunden er forpligtet til ikke at videreformidle kursinformation modtaget via til tredjemand Alle værdipapirkurser som kunden modtager via er til vejledning for kunden, og Salling Bank A/S forpligter sig ikke til at handle værdipapirer på de pågældende kurser. Hverken Salling Bank A/S eller dets edb-central (BEC) er ansvarlig for rigtigheden af kursinformation, som kunden modtager via. 2.5 Skatteforbehold Handel med værdipapirer behandles skattemæssigt forskelligt afhængig af blandt andet den pågældende type værdipapir, ejertid mv. Kunden henvises og opfordres til at søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser, som kundens handel med værdipapirer måtte have. Kundens skatteforhold er Salling Bank A/S uvedkommende,bortset fra at Salling Bank A/S skal foretage indberetning i henhold til de til enhver tid gældende regler. 1.2 Kunden er alene berettiget til at anvende de ordretyper som fremgår af Aftale om værdipapirhandel. Herudover er Salling Bank A/S berettiget til at indskrænke kundens adgang til kursinformation. 3. Ordretyper 3.1 Markedsordre - straks (strakshandel) 2. Handel med værdipapirer gennem 2.1 Generelle betingelser Det er en betingelse for anvendelse af værdipapirhandelssystemet, at kunden eller dennes brugere har personlig adgang til med tilhørende vilkår for en beskrivelse af adgang til og brug af, sikkerhedsforanstaltninger, mulighed for at afgive fuldmagt mv. Kunden gøres særskilt opmærksom på de i vilkårene indeholdte bestemmelser om økonomisk forpligtende transaktioner. 2.2 Afregning over pengeinstituttets egenbeholdning Kunden accepterer, at Salling Bank A/S kan udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet Strakskurser Strakskurser i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid Salling Bank A/S stiller i et udvalg af værdipapirer en aktuel kurs på køb og salg. De af Salling Bank A/S stillede kurser vil som udgangspunktvære bedre end eller svarende til det bedst stillede bud/udbud i det pågældende værdipapir i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' handelssystemer. Kursfastsættelsen sker i øvrigt under hensyntagen til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel samt NASDAQ OMX Nordic Member Rules I det omfang der ikke er bud/udbud i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' handelssystemer, kan Salling Bank A/S fastsætte en strakskurs, der afspejler det pågældendeværdipapirs omsættelighed og kursniveauet i markedet.

5 Side 5 af Salling Bank A/S forbeholder sig ret til at vælge i hvilke værdipapirer, der stilles strakskurser. Endvidere forbeholder Salling Bank A/S sig ret til frit at vælge på hvilke tidspunkter, strakskurserne stilles. Uanset angivelse af åbningstider for strakshandel i bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. forbeholder Salling Bank A/S sig ret til frit at afbryde adgangen til strakskurser Strakskurserne opdateres løbende manuelt, og kunden gøres derfor opmærksom på, at der undtagelsesvis kan forekomme afvigelser i forhold til den pris, der normalt fastsættes i henhold til punkt Det fremhæves, at de stillede priser alene opdateres, når kunden anmoder herom i systemet, idet der ikke foretages automatisk opdatering. Strakskurser uden for NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid I det omfang der stilles strakskurser til rådighed uden for NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid, gøres kunden opmærksom på, at der vil være en større risiko for Salling Bank A/S med hensyn til prisstillelsen, hvorfor der kan være et større spread mellem bud/udbud. Det angivne spread vil som udgangspunktblive fastsat på baggrund af spreadet på lukketidspunktet for NASDAQ OMX Copenhagen A/S Salling Bank A/S forbeholder sig ret til løbende at ændre de stillede strakskurser samt til at angive spread i henhold til informationer, som må antages at påvirke markedet, herunder i henhold til kursudviklingen på udenlandske børser Indgåelse af strakshandler Strakskurserne er en opfordring til at gøre tilbud. Kundens ordre er herefter et tilbud, der skal accepteres af Salling Bank A/S før endelig strakshandel kan anses for indgået Kundens ordre vil som udgangspunkt blive effektueret til den pågældende strakskurs, medmindre den aktuelle strakskurs er ændret af Salling Bank A/S, når kundens ordre modtages i Salling Bank A/S. Såfremt strakskursen har ændret sig til gunst for kunden vil kundens ordre blive effektueret til den gunstigere kurs. Såfremt strakskursen har ændret sig til ugunst for kunden vil strakshandlen ikke blive gennemført. Kunden vil blive informeret om effektueringen eller afvisningen Kontrol Såfremt Salling Bank A/S accepterer en afgiven ordre, effektueres handlen. Effektuerede strakshandler vil fremgå af oversigten "Uafviklede handler", som kunden altid bør kontrollere med henblik på at sikre, at effektuering er sket i overensstemmelse med kundens ordre. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Salling Bank A/S gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Salling Bank A/S opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/annullering Ordrer, der er afsendt af kunden, kan ikke annulleres/tilbagekaldes Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger mv. for strakshandler Handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. for strakshandel fremgår af bilaget herom I det omfang Salling Bank A/Ss forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter ikke er fraveget i ovenstående supplerer disse bestemmelserne i pkt Limiteret ordre - børs (børshandel) Generelt Kunden kan for udvalgte værdipapirer vælge at lade Salling Bank A/S videreformidle kundens ordre til handel direkte i NASDAQ OMX's handelssystemer. Salling Bank A/S er berettiget til diskretionært at indskrænke kundensadgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg som børshandel for så vidt angår visse værdipapirer Afgivelse af ordrer Kunden kan afgive ordrer om køb eller salg af værdipapirer i s åbningstid. Ordrerne formidles dog kun til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid, såfremt værdipapiret handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på dagen Ordrer skal afgives af kunden med limitkurs dvs. ved salg med angivelse af minimumskurs og ved køb med angivelse af maksimumskurs. Den af kunden fastsatte limitering må ikke afvige væsentligt fra senest handlede kurs og/eller slutkurs. Ved væsentlige afvigelser kan en ordre blive afvist Ordrer skal afgives med en udløbsdato. Ordren er herefter gyldig i perioden fra datoen for ordrens afgivelse til udløbsdatoen. Ved udløb af ordrens sidste gyldighedsdag vil ordren blive slettet i det omfang, den ikke er handlet Såfremt der er suspension i et givet værdipapir på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, kan der ikke afgives ordrer i værdipapiret. Såfremt kunden forinden har registreret en ordre i et sådant værdipapir, vil ordren automatisk blive slettet, og kunden henvises til ved suspensionensophør at indlægge en ny ordre, såfremt dette ønskes Såfremt kundens ordre ikke overholder NASDAQ OMX CopenhagenA/S' regler for handel i NASDAQ OMX's handelssystemer, kan ordren blive afvist Afgives ordren som beskrevet i , lægges ordren ud på NASDAQ OMX CopenhagenA/S, jf. dog 3.2.5, og ordren gennemføres, såfremt der kan findes en modsvarende ordre på NASDAQ OMX CopenhagenA/S. Salling Bank A/S indestår ikke for at kundens ordre kan handles Kontrol/overvågning Korrekt indlagte ordrer vil fremgå af oversigten "Ordrer på børsen". Når kunden har indlagt en ordre, bør kunden altid kontrollere oversigten for at sikre, at ordren er blevet korrekt behandlet/registreret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kunden gøres opmærksom på, at der kan være en vis transaktionstid fra ordren afgives til den fremgår af oversigten Kunden bør, når en ordre udløber, jf , altid kontrollere oversigten "Ordrer på børsen" med henblik på at sikre, at udløbet er blevet korrekt behandlet/registreret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kunden bør tillige kontrollere oversigten "Uafviklede handler" for at kontrollere, hvor stor en del af ordren, der eventuelt er blevet handlet inden udløb Kunden opfordres endvidere til løbende at overvåge afgivne ordrer for at sikre, at markedsforholdene herunder kursudviklingen mv. ikke ændrer kundens forudsætninger for ordreafgivelsen eller har medført automatisk sletning af kundens ordre, se om suspension i pkt Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Salling Bank A/S gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Salling Bank A/S opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre.

6 Side 6 af Sletning/ændring Kunden har adgangtil at indsende en sletningsanmodningfor den aktuelle ordre. Sletningsanmodning kan indsendes i s åbningstid, jf. bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Kunden kan risikere at yderligere handel har fundet sted, efter at sletningsanmodningener afsendt og inden sletning finder sted. Efter sletning sker der afregning af den eventuelt handlede del af ordren. For såvidt angår kundens adgang til at slette ordrer henledes opmærksomheden på ansvarsfraskrivelsen i pkt. 5 i Aftale om værdipapirhandel Kunden bør efter sletning af en ordre altid kontrollere oversigten "Ordrer på børsen" med henblik på at sikre, at ordren er slettet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Endvidere opfordres kunden til i oversigten "Uafviklede handler" at kontrollere hvor stor en del af ordren, der eventuelt er blevet handlet inden sletning Afgivne ordrer kan ikke ændres Risikoline Såfremt kunden har adgang til limiteret ordre - børs, har kunden, med mindre andet aftales særskilt med Salling Bank A/S, adgang til at indlægge ordrer på NASDAQ OMX Copenhagen A/S svarende til en samlet kursværdi, som fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger,åbningstider, tidsfrister mv. Indlægger kunden ordrer udover dette maksimum, er Salling Bank A/S berettiget til vilkårligt, uden ansvar, at slette kundens ordrer på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kursværdien opgøres som bruttokursværdien af samtlige købs- og salgsordrer indlagt af kunden Afbrydelse af kundens adgang Salling Bank A/S forbeholder sig ret til uden ansvar frit og til enhver tid at afbryde kundens adgang til at foretage børshandel. Salling Bank A/S forbeholder sig endvidere ret til at kontrollere de hos kunden installerede tekniske systemer og dataforbindelser, samt alle øvrige forhold der kan have betydning for børshandlen Afbrydes kundens adgang, er Salling Bank A/S berettiget, men ikke forpligtet, til at slette afgivne ordrer. Ønsker kunden at sikre sig, at afgivne ordrer slettes, skal der ske særskilt henvendelse til Salling Bank A/S herom. Slettede ordrer skal, såfremt dette ønskes, afgives på ny når/hvis adgangen retableres. I tilfælde af, at en ordre på afbrydelsestidspunktet er delhandlet, er Salling Bank A/S berettiget til at afregne den handlede del af ordren og slette restordren, såfremt dette er muligt Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger mv. for børshandel Med hensyn til handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. for børshandel henvises der til bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. 3.3 Markedsordre Kunden har mulighed for elektronisk at indlægge ordrer om køb og salg af værdipapirer til markedskurs. Kunden kan fastsætte en fremtidig dato, på hvilken ordren ønskes afregnet. Salling Bank A/S er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til markedskurs for så vidt angår visse værdipapirer For markedsordrer henvises til/gælder afsnittet om markedsordrer i Salling Bank A/Ss forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter, som kunden har fået udleveret Salling Bank A/S er ikke forpligtet til at afregne markedsordrer, såfremt værdipapiret ikke kan erhverves eller afhændes i markedet Kontrol Kunden opfordres efter afgivelse af ordrer til at kontrollere oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Salling Bank A/S gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Salling Bank A/S opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/ændring Markedsordrer kan som udgangspunktikke slettes. En markedsordrekan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Salling Bank A/S (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes Afgivne ordrer kan ikke ændres. 3.4 Limiteret ordre Ordrer om køb og salg kan eventuelt afgives med limitering som en limiteret ordre. Herved forstås at kunden i sin ordre angiver en maksimumskurs, der ønskes købt til eller en minimumskurs, der ønskes solgt til. En limiteret ordre skal indlægges i systemet med gyldighed for en fremtidig periode. Såfremt en ordre ikke er effektueret inden gyldighedsperiodensudløb slettes ordren automatisk Salling Bank A/S kan fastsætte grænser for, hvor meget en limitkurs må afvige fra aktuelt bud/udbud. Hvis kundens ordre ligger uden for en sådan fastsat grænse, er Salling Bank A/S berettiget til at nægte at modtage ordren eller til at slette den. Salling Bank A/S er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til limitkurs for så vidt angår visse værdipapirer For limiterede ordrer henvises til/gælder afsnittet om limiterede ordrer i Salling Bank A/Ss forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter, som kunden har fået udleveret Salling Bank A/S er ikke forpligtet til at effektuere limiterede ordrer, såfremt værdipapiret ikke kan afhændes eller erhverves i markedet under iagttagelse af limitkurs og mængde Kontrol Kunden opfordres efter afgivelse af ordrer til at kontrollere oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Salling Bank A/S gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Salling Bank A/S opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/ændring Limiterede ordrer kan som udgangspunkt ikke slettes. En ordre kan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Salling Bank A/S (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes Afgivne ordrer kan ikke ændres.

7 Side 7 af Gennemsnitskursordre Kunden har adgang til elektronisk at indlægge ordrer om køb og salg af værdipapirer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S til afregning til NASDAQ OMX Copenhagen A/S' gennemsnitskurs. Salling Bank A/S er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til gennemsnitskurs for så vidt angår visse værdipapirer For gennemsnitskursordrerhenvises til/gælder afsnittet om gennemsnitskursordreri Salling Bank A/Ss forretningsbetingelserfor handel med finansielle instrumenter, som kunden har fået udleveret Salling Bank A/S er ikke forpligtet til at afregne gennemsnitskursordrer, såfremt værdipapiret ikke kan erhverves eller afhændes i markedet Kontrol Kunden opfordres til efter afgivelse af ordrer at kontrollere oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Salling Bank A/S gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Salling Bank A/S opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning Gennemsnitskursordrer kan som udgangspunkt ikke slettes. En gennemsnitskursordre kan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Salling Bank A/S (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes. 3.6 Handel med udenlandske værdipapirer Kunden har mulighed for at handle udenlandske værdipapirer i markedsordre eller limiteret ordre anvendes, i det omfang de tilbydes. Der henvises til beskrivelsen af ordretyperne ovenfor, samt Salling Bank A/Ss forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter. Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger, beløbsbegrænsninger mv. fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv Handlen afregnes i afregningskontoensvaluta med mindre andet er aftalt Ordrer søges gennemført samme dag, som pengeinstituttet er blevet bekendt med ordren, hvis dette er sket på et tidspunkt, der gør det muligt at handle værdipapiret på det udenlandske marked samme dag - ellers søges ordren først handlet på førstkommende børsdag. Ordre om køb og salg af udenlandske værdipapirer bortfalder i det omfang, den ikke er handlet ved udløbet af ordrens gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv I forbindelse med handel med udenlandske aktier har både danske og udenlandske børsdage, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende, betydning for gyldighedsperiode, eventuel handelsdato og valørdag. Dette kan blandt andet påvirke gyldighedsperioden. Oplysninger herom kan fås hos Salling Bank A/S Såfremt kunden i forbindelse med indgåelse af en værdipapirhandel i et udenlandsk værdipapir har en afregningskonto, der føres i en valuta, der er forskellig fra værdipapirets valuta, fastsættes valutakursen ved afregning i overensstemmelse med bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv I forbindelse med udenlandske værdipapirhandler kan der pålægges yderligere omkostninger. Det drejer sig eksempelvis om depotomkostninger, omkostninger til afvikling af handlen i udlandet, øvrige udenlandske omkostninger, eventuel skat i forbindelse med handel af udenlandske værdipapirer, gebyrer for indlæggelse af limiterede ordrer med videre. Omkostningerne fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Der kan være yderligere udenlandsk skat eller omkostninger, som Salling Bank A/S ikke er bekendt med Handel med udenlandske værdipapirer kan være underlagt afvigende frister og regler for afvikling mv. end de for danske værdipapirer gældende. 4. Særlige betingelser 4.1 Kontant forbehold/køb Ved kundens køb af værdipapirer tager Salling Bank A/S kontantforbehold, hvorved forstås, at Salling Bank A/Ss levering af værdipapirer er betinget af, at Salling Bank A/S modtager endelig betaling for afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen Såfremt Salling Bank A/S ikke modtager endelig dækning for afregningsbeløbet, er Salling Bank A/S berettiget til straks og uden varsel, at tilbageføre kundens køb. Kunden er ansvarlig for eventuelle tab og omkostninger i den forbindelse. Der henvises i øvrigt til Salling Bank A/Ss almindelige forretningsbetingelser vedrørende Salling Bank A/Ss modregningsadgang. 4.2 Forbehold om ejendomsret/salg Ved kundens salg af værdipapirer er Salling Bank A/Ss betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Salling Bank A/S får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i VP SECURITIES skal være registreret på kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. Udenlandske værdipapirer skal være registreret og tilgængelige i overensstemmelse med det pågældende markeds betingelser for at sikre rettidig afvikling. På disse tidspunkter må der ikke være registreret rettigheder over værdipapirerne, der strider mod salget, for eksempel pantsætning - eller købte værdipapirer, der ikke er til kundens disposition, herunder for eksempel at obligationerne er udtrukket. 4.3 Kundens dispositionsret Ved værdipapirer registreret i VP SECURITIES kan kunden ved kontantforbehold først disponere over betalte værdier på 2. dagen efter afviklingsdagen, medmindre Salling Bank A/S annullerer kontantforbeholdet. Øvrige værdipapirer kan kunden disponere over, når endelig betaling til Salling Bank A/S har fundet sted, idet kunden dog gøres opmærksom på, at udenlandskeværdipapirer kan være underlagt særlige forhold. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Salling Bank A/S. 4.4 Salg af obligationer Afgiver kunden ordre om salg af obligationer, der er udtrukne, gennemføres handlen for de ikke udtrukne obligationer, som findes i depotet. Salling Bank A/S foretager erstatningskøb - svarende til de udtrukne obligationer - til dagskurs - og med beregning af sædvanlige omkostninger. Kunden betaler et eventuelt tab i forbindelse hermed.

8 Side 8 af Køb af værdipapirer til individuelle pensionsdepoter I henhold til lovgivningen gælder der særlige regler for anbringelse af pensionsmidler. Kunden kan blandt andet maksimalt placere 20% af sin samlede opsparing på ratepensioner, kapitalpensioner, selvpensioner og aldersopsparing i det samme pengeinstitut i nærmere bestemte børsnoterede værdipapirer udstedt af det samme selskab. Ved beregningen af grænsen i forbindelse med at kunden afgiver en konkret ordre, skal kursværdien af en eventuel bestående beholdning i det konkrete selskab tillægges kursværdien af de af ordren omfattede værdipapirer Uanset kan kunden placere det maksimale årlige indskud på en kapitalpension i værdipapirer udstedt af samme selskab Kunden må endvidere ikke afgive ordrer på værdipapirer i det omfang dette medfører, at kunden opnår mere end 50% af stemmeretten eller aktiekapitalen i et givet selskab. Kunden er forpligtet til at oplyse Salling Bank A/S om kundens samlede aktiebesiddelse i det pågældende aktieselskab Det følger endvidere af lovgivningen, at visse udenlandske værdipapirer ikke må købes til individuelle pensionsdepoter Ovenstående regler for placering af pensionsmidler er alene gengivet i hovedtræk. Nærmere oplysninger om reglerne for placering af pensionsdepotmidler kan fås ved henvendelse i Salling Bank A/S Kunden er ved værdipapirhandelvia forpligtet til at kontrollere, at en ordre ikke vil medføre, at begrænsningerne for pensionsmidlernes placering overskrides. Kunden skal i tvivlstilfælde rette henvendelse til Salling Bank A/S. Salling Bank A/S kan ikke drages til ansvar for tab som følge af, at kunden overskrider de ovennævnte begrænsninger for pensionsmidlernes placering i forbindelse med værdipapirhandel via 4.6 Sletning af ordrer i forbindelse med ændring af stamdata mv Såfremt NASDAQ OMX CopenhagenA/S eller andre markeder foretager ændringer i stamdata vedrørende værdipapirer, der kan handles via, er Salling Bank A/S berettiget til at slette kundensendnu ikke effektuerede ordrer i de værdipapirer, som ændringen vedrører. Ændringer i stamdata kan blandt andet vedrøre fondskode, stykstørrelse, kapitalstruktur, selskabsstruktur, noteringsvilkår m.v. Sletning af kundens ordrer vil fremgå af oversigten "Uafviklede handler" i. 4.7 Fejlhandler Afbrydes kundens adgang er Salling Bank A/S berettiget, men ikke forpligtet, til at slette afgivne ordrer. Ønsker kunden at sikre sig, at afgivne ordrer slettes, skal der ske særskilt henvendelse til Salling Bank A/S herom. Slettede ordrer skal, såfremt dette ønskes, afgives på ny når/hvis adgangen retableres. I tilfælde af, at en ordre på afbrydelsestidspunktet er delhandlet, er Salling Bank A/S berettiget til at afregne den handlede del af ordren og slette restordren, såfremt dette er muligt. 4.9 Derivatposition Salling Bank A/S kan vælge at give kunden adgang til at se oversigter over kundens positioner i værdipapirbaseredefutures og optioner. Oplysninger fremgår af oversigter under menupunktet "Derivatposition" Oversigterne viser oplysninger om bl.a. antal, kursværdi og gevinst/tab på de kontrakter, som kunden har indgået med Salling Bank A/S. Oplysningerne vises til og med udløbsdagen på kontrakterne, alternativt indtil tidspunktet for evt. afregning af kontrakter før udløbsdagen. Kundens købte kontrakter og gevinster vises uden fortegn - solgte kontrakter og tab vises med negativt fortegn Såfremt kunden har indgået to modsatrettede forretninger med samme karakteristika vil oversigten vise nettopositionen og evt. urealiseret gevinst/tab på denne. De bagvedliggende forretninger fremgår af detailoversigten Alle kurser/præmier, som kunden modtager via er til vejledning for kunden, og Salling Bank A/S forpligter sig ikke til at handle derivaterne på de pågældende kurser. Hverken Salling Bank A/S eller dets edbcentral (BEC) er ansvarlig for rigtigheden af informationer om kurser/præmier og gevinst/tab, som kunden modtager via. 5. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om køb og salg 5.1 Kunden samtykker til, at Salling Bank A/S registrerer de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre en ordre. Det drejer sig om følgende oplysninger: CPR-nummer, CVR-nummer, kontonummer, depotnummer, dato og tidspunkt, beløb, kurser, fondskode og mængde. 5.2 Registerede oplysninger opbevares i Salling Bank A/S i 5 år, og anvendes til bogføring, kontoudskrifter og fondsnotaer. Oplysningerne videregives kun hvor lovgivningen kræver det, eller til brug for eventuelle retssager mellem kunden og Salling Bank A/S Salling Bank A/S kan i henhold til branchekutyme være nødsaget til at annullere allerede indgåede handler, såfremt der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S eller andre fondsbørser/autoriserede markedspladser har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. 4.8 Afbrydelse af kundens adgang Salling Bank A/S er berettiget til, uden ansvar, at afbryde kundens adgang til systemet, såfremt kunden misligholder denne aftale som defineret i pkt. 1.3 i Aftale om værdipapirhandel, i tilfælde af systemfejl, ved mistanke om insider trading, såfremt der opstår force majeure lignende forhold eller såfremt det af Salling Bank A/S skønnes, at Salling Bank A/Ss samlede eksponering i enkelte markeder overskrider, hvad der er forsvarligt, når der henses til Salling Bank A/Ss afviklingsrisiko. 6. Kundens ansvar 6.1 Der henvises til Vilkår for pkt Kunden gøres opmærksom på, at insiderhandel og kursmanipulation er ulovligt i henhold til kapitel 10 i lov om handel med værdipapirer, herunder at det ikke er tilladt kunden at påvirke strakshandelskursenved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor kunden ønsker at købe eller sælge værdipapirer. Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd udgør kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. 7. Pengeinstituttets ansvar 7.1 Der henvises til Vilkår for pkt. 5 og 6.

9 8. Ændring af vilkår, systemet, handelsomkostninger mv. 8.1 Denne aftale kan ændres med 1 måneds varsel. Ændringerne kan varsles elektronisk. 9. Opsigelse 9.1 Kunden kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen med Salling Bank A/S, og uden varsel udtræde af systemet. 9.2 Salling Bank A/S kan opsige aftalen med 1 måneds varsel, jf. dog pkt vedrørende børshandel. I tilfælde af kundens misligholdelse er Salling Bank A/S dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. Over for erhvervskunder kan Salling Bank A/S opsige aftalen uden varsel. 9.3 Salling Bank A/S forbeholder sig ret til at gennemføre ordrer, som ikke er slettet af kunden ved aftalens ophør. 10. Klageadgang 10.1 Der henvises generelt til Vilkår for. Side 9 af 10

10 Bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Side 10 af 10 Salling Bank tilbyder via NetBank værdipapirhandel 3 forskellige ordretyper, der er beskrevet nedenfor. Uanset ordretype, er Salling Bank's kurtagesats for handel via NetBank værdipapirhandel p.t. følgende: 0,175 % min. kr. 34,00 Herudover beregnes et gebyr på p.t. kr. 75,00 pr. limiteret ordre uanset om handlen gennemføres eller ej. Gebyret betales når ordren indlægges i systemet. Via NetBank værdipapirhandel er der gratis adgang til kursinformationer (med minimum 15 minutters forsinkelse) fra NASDAQ OMX Copenhagen. Systemet indeholder 3 begrænsninger, nemlig papir, penge og pension. Man kan således ikke: * Sælge et papir man ikke har i depot - er papiret købt, men endnu ikke afviklet, kan det dog godt lade sig gøre. * Købe for mere end indestående på depotets afkastkonto (incl. evt. trækningsret). * Handle i strid med gældende pensionsregler m.h.t. grænser for størrelser af enkeltaktieposter. Handel via NetBank værdipapirhandel kan kun gennemføres i såkaldt ukomplicerede produkter, som omfatter bl.a. danske børsnoterede aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. For handel med såkaldt komplicerede produkter henvises til din sædvanlige rådgiver. På bankens hjemmeside kan du læse mere om komplicerede og ukomplicerede produkter. Banken tilbyder pt. ikke handel med udenlandske værdipapirer via NetBank værdipapirhandel. Markedsordre (straks) i udvalgte papirer: Markedsordre(straks) i udvalgte papirer sker til en på forhånd kendt kurs. Banken stiller 2-vejs-priser(købs- hhv. salgskurs) i udvalgte børsnoterede aktier og investeringsbeviser. Du kan til enhver tid følge med i hvilke papirer, der kan handles som strakshandel via bankens egne kurslister. Strakskurserne vil til enhver tid ligge på eller indenfor det bedste bud henholdsvis udbud på NASDAQ OMX Copenhagen på handelstidspunktet. Efter kl stilles kurserne med udgangspunkt i dagens lukkepriser, men vil løbende blive tilpasset udviklingen på f.eks. de udenlandske børser. Der gælder følgende grænser for en markedsordre (straks)-handel: Aktier/Investeringsbeviser: Max kr ,- pr ordre. (Kursværdi) Markedsordre (straks) tilbydes i følgende tidsrum: Mandag - fredag: (Fredag: Investeringsbeviser dog kun til kl ) Delafregning forekommer ikke ved markedsordre (straks)-handel. Markedsordre: Handlen gennemføres bedst muligt, normalt til markedskursen inden en time fra ordremodtagelsen (NASDAQ OMX Copenhagens åbningstid hverdage ). Du kan dog indlægge markedsordrer alle dage fra Ordrer indlagt efter kl afregnes dog tidligst næste børsdag. Såfremt det ikke har været muligt at afregne en markedsordre inden for 8 kalenderdage, slettes ordren automatisk. Delafregning forekommer ikke ved markedsordrehandel. Limiteret ordre: Limiteret ordre betyder at handlen kun gennemføres, hvis den ønskede kurs kan opnåes. En limiteret ordre kan løbe i indtil 14 kalender dage. Banken kan afvise en limiteret ordre, såfremt kursen afviger mere en 10 % fra senest noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen. Du kan indlægge limiteret ordre i tidsrummet alle dage. Limiteret ordre indlagt efter kl afregnes dog tidligst næste børsdag. Bemærk, at der skal betales et limitgebyr pr. ordre, uanset om ordren gennemføres eller ej. Banken vil forsøge at afregne hele ordren til den ønskede kurs, men banken er berettiget til i visse tilfælde at delafregne, såfremt der kun handles en mindre del af ordren. Delafregning medfører kurtage pr. handel, men kun ét limitgebyr. Er du i tvivl om brugen af de forskellige ordretyper, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige rådgiver eller bankens investeringsafdeling.

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel,

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel, Gældende pr. 12. december 2017 Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel R8819 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Nykredit Bank har dags

Læs mere

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem.

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 8 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Hovedkontor Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede (herefter benævnt kunden)

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 18 Dokumentnummer 2015-09-29-09.30.17.674373 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato i henhold til Aftale om Netbank

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 17 Dokumentnummer 2015-06-12-12.25.34.689435 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Den Jyske Sparekasse har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2015-02-27-16.58.12.624590 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Møns Bank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere