Grindsted. betalingskonto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grindsted. betalingskonto."

Transkript

1 Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter benævnt kunden) og medundertegnededen Jyske Sparekasse har d.d.i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til det af Den Jyske Sparekasse tilbudte elektroniske værdipapirhandelssystem Netbank værdipapirhandel (herefter benævnt Netbank værdipapirhandelssystemeteller systemet). Systemet kan tilgås både fra en computer og fra en mobil enhed (smartphone eller lignende) jf. Vilkår for Netbank pkt Tilgås Netbank værdipapirhandel via en mobil enhed kan der være begrænsninger i funktionaliteten. Den Jyske Sparekasse kan til enhver tid oplyse om, hvilke muligheder der er. Nærværende aftale er et tillæg til "Aftale om Netbank", som er indgået mellem kunden og Den Jyske Sparekasse. "Aftale om Netbank" finder anvendelse i det omfang, den ikke er fraveget i nedenstående. Særlige forhold Betingelser 1. Formål og omfang 1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem. 1.2 Nærværende aftale omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Den Jyske Sparekasse. Kundens adgang til at disponere over konti og depoter sker som udgangspunkti overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for sådanne konti og depoter. Den Jyske Sparekasse er dog berettiget til, i forbindelse med anvendelsen af Netbank, at indskrænke kundens sædvanlige disponeringsret. 1.3 Kunden er bekendt med, at der ikke må foretages handler med værdipapirer via Netbank, når kunden er bosat i USA, Mexico eller Canada eller andre lande, hvor der måtte være et forbud mod at gennemføre sådanne transaktioner. 1.4 Kunden samtykker til, at Den Jyske Sparekasse må stille forskellige former for markedsinformation fra eksterne leverandører til rådighed for kunden. Markedsinformationernekan bestå af selskabsbeskrivelser, investeringscases, kurstriggers, finanskalender m.v. 1.5 Udover bestemmelserne i nærværende aftale med tilhørende vilkår og bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. gælder i retsforholdet mellem Den Jyske Sparekasse og kunden følgende regelsæt: - Betingelser for handel med værdipapirer - Ordreudførelsespolitik - Interessekonfliktpolitik - Aftale om Netbank med tilhørende vilkår - Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - "Aftale om depotoprettelse" og de hertil knyttede "Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot" 1.6 Kunden erklærer ved sin underskrift at have læst og accepteret de i pkt. 1.5 anførte regelsæt som en del af denne aftale. Kunden kan også læse alle regelsæt på Den Jyske Sparekasses hjemmeside Kunden er bekendt med, at bestemmelserne vedrørende betalingstransaktioner i Aftale om Netbank med tilhørende vilkår ikke finder anvendelse på transaktioner, der hidrører fra kundens handel med værdipapirer. Dette omfatter bl.a. afregning for køb/salg af værdipapirer, udbetaling af udbytte, indløsning mv., uanset om disse transaktioner sker til/fra en betalingskonto. 2. Netbank værdipapirhandel - funktionalitet 2.1 Afgivelse af elektronisk ordre Ved tilslutning til Netbank værdipapirhandel får kunden mulighed for på forskellig vis elektronisk at afgive ordre om køb og salg af danske og udenlandske værdipapirer. Ordrer afregnes i overensstemmelse med Den Jyske Sparekasses Betingelser for handel med værdipapirer i det omfang disse ikke er fraveget i nærværende aftale med tilhørende vilkår Det er mellem kunden og Den Jyske Sparekasse aftalt, at kunden skal have adgang til følgende ordretyper: - Strakshandel - Markedsordre - Limiteret ordre - Børshandel Der henvises for så vidt angår de enkelte ordretyper til Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank. Den Jyske Sparekasse forbeholder sig ret til i forhold til den enkelte kunde ikke at stille samtlige ordretyper til rådighed Der kan for enkelte ordretyper være fastsat beløbsbegrænsninger, både for så vidt angår den enkelte ordre som for summen af samtlige de af kunden afgivne ordrer. Der kan være fastsat lignende beløbsbegrænsninger for enkelte værdipapirer, uafhængig af ordretypen. De fastsatte begrænsninger vil fremgå af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. 2.2 Kursinformation Kursinformation i henhold til pkt. 2.4 i Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank stilles til rådighed for kunden af Den Jyske Sparekasse.

2 Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) - fortsat Side 2 af Kursinformationer, som kunden modtager via Netbank, må ikke under nogen omstændigheder videreformidles til tredjemand. 2.3 Derivatpositioner Den Jyske Sparekasse kan vælge at give kunden adgang til at se oversigter over kundens positioner i værdipapirbaserede futures og optioner Alle kurser/præmier, som vises i Netbank i den forbindelse er til vejledning for kunden, og Den Jyske Sparekasse forpligter sig ikke til at handle derivaterne på de pågældende kurser/præmier. Hverken Den Jyske Sparekasse eller dets edbcentral (BEC) er ansvarlig for rigtigheden af information om kurser/præmier og gevinst/tab, som kunden modtager via Netbank. 3. Investorbeskyttelse 3.1 Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel - detailkunder Hvis kunden er detailkunde, og afgiver Netbank-ordrer i ikke-komplekse værdipapirer, vurderer Den Jyske Sparekasse ikke, om den ønskede handel, er hensigtsmæssig for kunden. Kunden er således ikke omfattet af investorbeskyttelseni 16 og 17 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved handel med værdipapirer. Ikke-komplekse værdipapirer er f.eks. børsnoterede aktier, obligationer og traditionelle investeringsforeningsbeviser Når kunden afgiver en Netbank-ordre i komplekse værdipapirer, vil Den Jyske Sparekasse vurdere, om det værdipapir som ordren vedrører, er hensigtsmæssigt for kunden. Hvis Den Jyske Sparekasse vurderer, at værdipapiret ikke er hensigtsmæssigt for kunden, kan Den Jyske Sparekasse vælge at indskrænke adgangen til at handle værdipapiret via Netbank. Såfremt Den Jyske Sparekasse vælger ikke at indskrænke adgangen til at handle værdipapiret via Netbank i denne situation, kan kunden vælge at afgive ordren alligevel. Komplekse værdipapirer er for eksempel unoterede aktier, strukturerede obligationer og særlige investeringsforeningsbeviser Der er mulighed for at læse mere om Den Jyske Sparekasses vurdering af hensigtsmæssighedi Den Jyske Sparekasses Betingelser for handel med værdipapirer. 3.2 Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel - professionelle kunder Den Jyske Sparekasse foretager ingen vurdering af hensigtsmæssigheden af de værdipapirer, som professionelle kunder handler i Webbank. Dette gælder uanset, om der er tale om komplekse eller ikke-komplekse værdipapirer. 3.3 Risiko for tab og risikomærkning Kunden er indforstået med, at investering i og handel med værdipapirer er forbundet med betydelig risiko for tab. Kunden evaluererselv risikoen i forbindelse med det enkelte værdipapir og det aktuelle marked. Kunden er bekendt med, at kundenbør søge rådgivning inden handel med værdipapirer gennemføres, hvis kunden ikke har den fornødne erfaring med investering i værdipapirer Værdipapirer, der handles af detailkunder i Netbank, er risikomærkedei henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Kunden kan i Netbank se information om risikomærkningen på de typer af værdipapirer, der kan handles i Netbank. Kunden modtager endvidere oplysning om risikomærkningen på det specifikke værdipapir, kunden handler i Netbank, forud for handelens gennemførelse. 3.4 Central investorinformation Ved afgivelse af ordre på køb af investeringsforeningsbeviser kan kunden via et direkte link i Netbank rekvirere Central Investorinformation for den pågældende investeringsforeningsafdeling. Formålet med Central Investorinformation er at gøre det lettere forståeligt, hvorledes investeringsforeningsafdelingensopbygning er og de risici, der er forbundet med at investere i investeringsforeningsafdelingen. Dokumentet giver information om: - Mål og investeringspolitik for investeringsforeningsafdelingen - Risiko- og afkastprofil for investeringsforeningsafdelingen - Omkostninger forbundet med erhvervelse af investeringsforeningsandele - Tidligere afkastresultater for investeringsforeningsafdelingen - Øvrige praktiske oplysninger om investeringsforeningsafdelingen. 4. Systemets åbningstider, tidsfrister samt handelsomkostninger 4.1 Systemets åbningstider, herunder tidsfrister for hvornår ordrer kan afgives samt handelsomkostningermv. for benyttelsen af systemet fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv., der er vedhæftet nærværende aftale. 4.2 De angivne tider er alene vejledende og Den Jyske Sparekasse forbeholder sig ret til at ændre gebyrsatserne samt de angivne tider og handelsomkostninger. Der henvises i øvrigt til pkt. 8 i Vilkår for Netbank vedrørende ændring af vilkår, gebyrsatser og tekniske specifikationer. 4.3 Såfremt systemet tilføres ny funktionalitet, som er gebyrbelagt, eller som på anden måde kan få økonomiske konsekvenser for kunden, skal kunden særskilt tilmeldes dette. 5. Ansvar 5.1 Den Jyske Sparekasse er ikke ansvarlig for tab, som kunden måtte lide som følge af driftforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen af systemet. Den Jyske Sparekasse er ej heller ansvarlig for tab, som kunden måtte lide, som følge af afbrydelser i kundens adgang til at indhente information eller afgive ordre. 5.2 Den Jyske Sparekasse er til enhver tid berettiget til, uden ansvar, at afvise at gennemføre ordrer, betalinger, overførsler mv., såfremt de af Den Jyske Sparekasse fastsatte begrænsninger angivet i vilkår og bilag overskrides, eller såfremt der ikke er dækning for en overførsel mv. Den Jyske Sparekasse er endvidere berettiget til at afvise at gennemføre transaktioner, såfremt det er nødvendigt for at iagttage Den Jyske Sparekasses forpligtelser som værdipapirhandler i henhold til lov om værdipapirhandel, eller såfremt kundens afgivelse af informationer i forbindelse med en ordre er mangelfuld. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.6, 3.2.2, 5.3, 5.5 og 6 i Vilkår for Netbank.

3 Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) - fortsat Side 3 af Da kunden har valgt at gennemføre sine køb og salg af værdipapirer via Netbank, har kunden fravalgt at modtage personlig, individuel rådgivning fra Den Jyske Sparekasse. Kunden er indforstået med, at investeringer i og handel med værdipapirer er forbundet med betydelig risiko for tab. Ved handel med udenlandske værdipapirer indebærer dette også valutarisiko. Kunden evaluerer selv risikoen i forbindelse med det enkelte værdipapir og det aktuelle marked. Kunden er bekendt med, at i det omfang kunden ikke har erhvervsmæssig erfaring i investering med værdipapirer, bør kunden søge rådgivning inden handel med værdipapirer gennemføres. 6. Originale aftaler 6.1 Nærværende aftale underskrives i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene udleveres til og opbevares af kunden og det andet opbevares af Den Jyske Sparekasse. Kunden forpligter sig herved til udelukkende at anvendede af aftalen omfattede ydelser erhvervsmæssigt. Kunden erklærer at være bekendt med, at denne herefter ikke kan påberåbe sig 7 og 9-13 i lov om visse betalingsmidler. Ikke-erhvervsmæssig brug af systemet udgør hæveberettigende misligholdelse af denne aftale. Underskrift Den Den Den Jyske Sparekasse

4 Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) Side 4 af Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til elektronisk registrering af ordrer vedrørende køb og salg af værdipapirer, herunder danske obligationer og aktier noteret på Nasdaq København, noterede investeringsforeningsbeviser, unoterede investeringsforeningsbeviser, der er optaget på Nasdaq Københavns officielle kursliste, et udvalg af unoterede aktier samt et udvalg af udenlandske aktier. Det vil fremgå af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv., hvilke specifikke grupper af værdipapirer, der er tilgængelige for handel via Netbank. I begrænset omfang giver Nasdaq Københavns samarbejde med andre markeder adgang til, at der kan handles på sådanne. Der kan i visse tilfælde via Nasdaq København handles på disse markedspladser via systemet, hvilket sker på de vilkår, der gælder for Nasdaq Københavni denne aftale. Der er mulighed for at anvende en række forskellige ordretyper herunder markedsordrer og limiterede ordrer. Der henvises for så vidt angår de enkelte ordretyper til pkt. 3 nedenfor. Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. Oversigter Oversigter over ordrer, som kunden har afgivet, oversigter over kundens afviklede handler, oversigter over kundens aktuelle beholdninger af værdipapirer mv., oversigter over kundens handlede, men endnu ikke afviklede ordrer samt oversigter over saldi på kundens konti. Den Jyske Sparekasse kan tillige vælge at give kunden adgang til at se oversigter over kundens positioner i værdipapirbaserede futures og optioner. Kursinformation Elektronisk adgang til forskellige former for kursinformation, jf. nærmere pkt Kunden er alene berettiget til at anvende de ordretyper som fremgår af pkt i ovenstående "Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel". Herudover er Den Jyske Sparekasse berettiget til at indskrænke kundens adgang til kursinformation. 2. Handel med værdipapirer gennem Netbank 2.1 Generelle betingelser Det er en betingelse for anvendelse af Netbank værdipapirhandelssystemet, at kunden eller dennes brugere har personlig adgang til Netbank. Der henvises til Aftale om Netbank med tilhørende vilkår for en beskrivelse af adgang til og brug af Netbank, sikkerhedsforanstaltninger, mulighed for at afgive fuldmagt mv. Kunden gøres særskilt opmærksom på de i vilkårene indeholdte bestemmelser om økonomisk forpligtende transaktioner. 2.2 Afregning over pengeinstituttets egenbeholdning Kunden accepterer, at Den Jyske Sparekasse kan udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. 2.3 Kontoudskrifter/notaer - kontrol Kunden modtager i papirform notaer (hvis ikke det er fravalgt) eller får adgang til elektroniske notaer i forbindelse med afregning af ordrer. Notaen gengiver vilkårene for den endelige afregning. Kunden bør ved modtagelsen af eller adgangen til notaen straks kontrollere, at alle oplysninger vedrørende handlen er i overensstemmelse med den af kunden indtastede ordre. Kunden skal uden ophold gøre Den Jyske Sparekasse opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre. 2.4 Kursinformation Kunden har via Netbanks kurslister adgang til forskellige former for kursinformation. Kunden har som udgangspunktadgang til kursinformation for værdipapirer noteret på Nasdaq København fra foruddefinerede kurslister eller kurslister tilpasset af kunden selv. Den Jyske Sparekasse er berettiget til at begrænse kundens adgang til kursinformation Kunden har mulighed for særskilt at indgå aftale - "Aftale om benyttelse af kursinformationer" - om leverance af information om aktuelle bud/udbud på Nasdaq København (realtidskurser). Der gælder særlige vilkår for denne aftale, herundervedrørende gebyrer, Den Jyske Sparekasses og kundens ansvar, opsigelse mv Kunden er forpligtet til ikke at videreformidle kursinformation modtaget via Netbank til tredjemand Alle værdipapirkurser som kunden modtager via Netbank er til vejledning for kunden, og Den Jyske Sparekasse forpligter sig ikke til at handle værdipapirer på de pågældende kurser. Hverken Den Jyske Sparekasse eller dets edb-central (BEC) er ansvarlig for rigtigheden af kursinformation, som kunden modtager via Netbank. 2.5 Markedsinformation Kunden får via Netbank adgang til forskellige former for generel markedsinformation fra Den Jyske Sparekasse eller Den Jyske Sparekasse samarbejdspartnere. En opdateret liste over Den Jyske Sparekassessamarbejdspartnerefindes på eller oplyses ved forespørgsel i Den Jyske Sparekasses filialer. 2.6 Skatteforbehold Handel med værdipapirer behandles skattemæssigt forskelligt afhængig af blandt andet den pågældendetype værdipapir. Kunden henvises og opfordres til at søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser, som kundens handel med værdipapirer måtte have. Kundens skatteforhold er Den Jyske Sparekasse uvedkommende, bortset fra at Den Jyske Sparekasse skal foretage indberetning i henhold til de til enhver tid gældende regler. 3. Ordretyper 3.1 Strakshandel Strakskurser Strakskurser i Nasdaq Københavns åbningstid Den Jyske Sparekasse stiller i et udvalg af værdipapirer en aktuel kurs på køb og salg. De af Den Jyske Sparekasse stillede kurser vil som udgangspunktvære bedre end eller svarende til det bedst stillede bud/udbud i det pågældende værdipapir i Nasdaq Københavns handelssystemer. Kursfastsættelsen sker i øvrigt under hensyntagen til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og NASDAQ OMX Nordic Member Rules.

5 Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) Side 5 af I det omfang der ikke er bud/udbud i Nasdaq Københavns handelssystemer, kan Den Jyske Sparekasse fastsætte en strakskurs, der afspejler det pågældende værdipapirs omsættelighed og kursniveauet i markedet Den Jyske Sparekasse forbeholder sig ret til at vælge i hvilke værdipapirer, der stilles strakskurser. Endvidere forbeholder Den Jyske Sparekasse sig ret til frit at vælge på hvilke tidspunkter, strakskurserne stilles. Uanset angivelse af åbningstider for strakshandel i bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. forbeholder Den Jyske Sparekasse sig ret til frit at afbryde adgangen til strakskurser Strakskurserne opdateres løbende manuelt. Kunden gøres derfor opmærksom på, at der undtagelsesvis kan forekomme afvigelser i forhold til den pris, der normalt fastsættes i henhold til punkt Det fremhæves, at de stillede priser alene opdateres, når kunden anmoder herom i systemet, idet der ikke foretages automatisk opdatering. Strakskurser uden for Nasdaq Københavns åbningstid I det omfang der stilles strakskurser til rådighed uden for Nasdaq Københavns åbningstid, gøres kunden opmærksom på, at der vil være en større risiko for Den Jyske Sparekasse med hensyn til prisstillelsen, hvorfor der kan være et større spread mellem bud/- udbud. Det angivne spread vil som udgangspunktblive fastsat på baggrund af spreadet på lukketidspunktet for Nasdaq København Den Jyske Sparekasse forbeholder sig ret til løbende at ændre de stillede strakskurser samt til at angive spread i henhold til informationer, som må antages at påvirke markedet, herunder i henhold til kursudviklingen på udenlandske børser Indgåelse af strakshandler Strakskurserne er en opfordring til at gøre tilbud. Kundens ordre er herefter et tilbud, der skal accepteres af Den Jyske Sparekasse før endelig strakshandel kan anses for indgået Kundens ordre vil som udgangspunkt blive effektueret til den pågældende strakskurs, medmindre den aktuelle strakskurs er ændret af Den Jyske Sparekasse, når kundens ordre modtages i Den Jyske Sparekasse. Såfremt strakskursen har ændret sig til gunst for kunden vil kundens ordre blive effektueret til den gunstigere kurs. Såfremt strakskursen har ændret sig til ugunst for kunden vil strakshandlen ikke blive gennemført. Kunden vil blive informeret om effektueringen eller afvisningen Kontrol Såfremt Den Jyske Sparekasse accepterer en afgiven ordre, effektueres handlen. Effektuerede strakshandler vil fremgå af oversigten "Uafviklede handler", som kunden altid bør kontrollere med henblik på at sikre, at effektuering er sket i overensstemmelse med kundens ordre. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Den Jyske Sparekasse gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Den Jyske Sparekasse opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/annullering Ordrer, der er afsendt af kunden, kan ikke annulleres/tilbagekaldes I det omfang Den Jyske Sparekasses betingelser for handel med værdipapirer ikke er fraveget i ovenstående supplerer disse bestemmelserne i pkt Børshandel Generelt Kunden kan for udvalgte værdipapirer vælge at lade Den Jyske Sparekasse videreformidle kundens ordre til handel direkte i Nasdaq Københavns handelssystemer. Den Jyske Sparekasse er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg som børshandel for så vidt angår visse værdipapirer Afgivelse af ordrer Kunden kan afgive ordrer om køb eller salg af værdipapirer i Netbanks åbningstid. Ordrerne formidles dog kun til handel på Nasdaq København i Nasdaq Københavns åbningstid, såfremt værdipapiret handles på Nasdaq København på dagen Ordrer skal afgives af kunden med limitkurs dvs. ved salg med angivelse af minimumskurs og ved køb med angivelse af maksimumskurs. Den af kunden fastsatte limitering må ikke afvige væsentligt fra senest handlede kurs og/eller slutkurs. Ved væsentlige afvigelser kan en ordre blive afvist Ordrer skal afgives med en udløbsdato. Ordren er herefter gyldig i perioden fra datoen for ordrens afgivelse til udløbsdatoen. Ved udløb af ordrens sidste gyldighedsdag vil ordren blive slettet i det omfang, den ikke er handlet Såfremt der er suspension i et givet værdipapir på Nasdaq København, kan der ikke afgives ordrer i værdipapiret. Såfremt kunden forinden har registreret en ordre i et sådant værdipapir, vil ordren automatisk blive slettet, og kunden henvises til ved suspensionens ophør at indlægge en ny ordre, såfremt dette ønskes Såfremt kundens ordre ikke overholder Nasdaq Københavns regler for handel i Nasdaq Københavnshandelssystemer, kan ordren blive afvist Afgives ordren som beskrevet i , lægges ordren ud på Nasdaq København, jf. dog 3.2.5, og ordren gennemføres, såfremt der kan findes en modsvarende ordre på Nasdaq København. Den Jyske Sparekasse indestår ikke for at kundens ordre kan handles Kontrol/overvågning Korrekt indlagte ordrer vil fremgå af oversigten "Ordrer på børsen". Når kunden har indlagt en ordre, bør kunden altid kontrollere oversigten for at sikre, at ordren er blevet korrekt behandlet/registreret på Nasdaq København. Kunden gøres opmærksom på, at der kan være en vis transaktionstid fra ordren afgives til den fremgår af oversigten Kunden bør, når en ordre udløber, jf , altid kontrollere oversigten "Ordrer på børsen" med henblik på at sikre, at udløbet er blevet korrekt behandlet/registreret på Nasdaq København. Kunden bør tillige kontrollere oversigten "Uafviklede handler" for at kontrollere, hvor stor en del af ordren, der eventuelt er blevet handlet inden udløb Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger mv. for strakshandler Handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. for strakshandel fremgår af bilaget herom Kunden opfordres endvidere til løbende at overvåge afgivne ordrer for at sikre, at markedsforholdene herunder kursudviklingen mv. ikke ændrer kundens forudsætninger for ordreafgivelsen eller har medført automatisk sletning af kundens ordre, se om suspension i pkt

6 Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) Side 6 af Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Den Jyske Sparekasse gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Den Jyske Sparekasse opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/ændring Kunden har adgangtil at indsende en sletningsanmodningfor den aktuelle ordre. Sletningsanmodning kan indsendes i Netbanks åbningstid, jf. bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Kunden kan risikere at yderligere handel har fundet sted, efter at sletningsanmodningener afsendt og inden sletning finder sted. Efter sletning sker der afregning af den eventuelt handlede del af ordren. For såvidt angår kundens adgang til at slette ordrer henledes opmærksomheden på ansvarsfraskrivelsen i pkt. 5 i Aftale om Netbank værdipapirhandel Kunden bør efter sletning af en ordre altid kontrollere oversigten "Ordrer på børsen" med henblik på at sikre, at ordren er slettet på Nasdaq København. Endvidere opfordres kunden til i oversigten "Uafviklede handler" at kontrollere hvor stor en del af ordren, der eventuelt er blevet handlet inden sletning Afgivne ordrer kan ikke ændres Risikoline Såfremt kunden har adgang til limiteret ordre - børs, har kunden, med mindre andet aftales særskilt med Den Jyske Sparekasse, adgang til at indlægge ordrer på Nasdaq København svarende til en samlet kursværdi, som fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Indlægger kunden ordrer udover dette maksimum, er Den Jyske Sparekasse berettiget til vilkårligt, uden ansvar, at slette kundens ordrer på Nasdaq København. Kursværdien opgøres som bruttokursværdien af samtlige købs- og salgsordrer indlagt af kunden Afbrydelse af kundens adgang Den Jyske Sparekasse forbeholder sig ret til uden ansvar frit og til enhver tid at afbryde kundens adgangtil at foretage børshandel. Den Jyske Sparekasse forbeholder sig endvidere ret til at kontrollere de hos kunden installerede tekniske systemer og dataforbindelser, samt alle øvrige forhold der kan have betydning for børshandlen Afbrydes kundens adgang, er Den Jyske Sparekasse berettiget, men ikke forpligtet, til at slette afgivne ordrer. Ønsker kunden at sikre sig, at afgivne ordrer slettes, skal der ske særskilt henvendelse til Den Jyske Sparekasse herom. Slettede ordrer skal, såfremt dette ønskes, afgives på ny når/hvis adgangen retableres. I tilfælde af, at en ordre på afbrydelsestidspunktet er delhandlet, er Den Jyske Sparekasse berettiget til at afregne den handlede del af ordren og slette restordren, såfremt dette er muligt Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger mv. for børshandel Med hensyn til handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. for børshandel henvises der til bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. 3.3 Markedsordre Kunden har mulighed for elektronisk at indlægge ordrer om køb og salg af værdipapirer til markedskurs. Kunden kan fastsætte en fremtidig dato, på hvilken ordren ønskes afregnet. Den Jyske Sparekasse er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til markedskurs for så vidt angår visse værdipapirer For markedsordrer henvises til/gælder afsnittet om markedsordrer i Den Jyske Sparekasses Betingelser for handel med værdipapirer, som kunden har fået udleveret Den Jyske Sparekasse er ikke forpligtet til at afregne markedsordrer, såfremt værdipapiret ikke kan erhverves eller afhændes i markedet Kontrol Kunden opfordres efter afgivelse af ordrer til at kontrollere oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Den Jyske Sparekasse gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Den Jyske Sparekasse opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/ændring Markedsordrer kan som udgangspunktikke slettes. En markedsordrekan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Den Jyske Sparekasse (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes Afgivne ordrer kan ikke ændres. 3.4 Limiteret ordre Ordrer om køb og salg kan eventuelt afgives med limitering som en limiteret ordre. Herved forstås at kunden i sin ordre angiver en maksimumskurs, der ønskes købt til eller en minimumskurs, der ønskes solgt til. En limiteret ordre skal indlægges i systemet med gyldighed for en fremtidig periode. Såfremt en ordre ikke er effektueret inden gyldighedsperiodensudløb slettes ordren automatisk Den Jyske Sparekasse kan fastsætte grænser for, hvor meget en limitkurs må afvige fra aktuelt bud/udbud. Hvis kundens ordre ligger uden for en sådan fastsat grænse, er Den Jyske Sparekasse berettiget til at nægte at modtage ordren eller til at slette den. Den Jyske Sparekasse er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til limitkurs for så vidt angår visse værdipapirer For limiterede ordrer henvises til/gælder afsnittet om limiterede ordrer i Den Jyske Sparekasses forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter, som kunden har fået udleveret Den Jyske Sparekasse er ikke forpligtet til at effektuere limiterede ordrer, såfremt værdipapiret ikke kan afhændes eller erhverves i markedet under iagttagelse af limitkurs og mængde Kontrol Kunden opfordres efter afgivelse af ordrer til at kontrollere oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Den Jyske Sparekasse gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Den Jyske Sparekasse opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/ændring Limiterede ordrer kan som udgangspunkt ikke slettes. En ordre kan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Den Jyske Sparekasse (kontoførendefilial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes Afgivne ordrer kan ikke ændres.

7 Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) Side 7 af Handel med udenlandske værdipapirer 4.2 Forbehold om ejendomsret/salg Kunden har mulighed for at handle udenlandske værdipapirer i Netbank. Ved handel med udenlandske værdipapirer kan ordretyperne markedsordre eller limiteret ordre anvendes, i det omfang de tilbydes. Der henvises til beskrivelsen af ordretyperne ovenfor, samt Den Jyske Sparekasses forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter. Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger, beløbsbegrænsninger mv. fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv Handlen afregnes i afregningskontoensvaluta med mindre andet er aftalt Ordrer søges gennemført samme dag, som pengeinstituttet er blevet bekendt med ordren, hvis dette er sket på et tidspunkt, der gør det muligt at handle værdipapiret på det udenlandske marked samme dag - ellers søges ordren først handlet på førstkommende børsdag. Ordre om køb og salg af udenlandske værdipapirer bortfalder i det omfang, den ikke er handlet ved udløbet af ordrens gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv I forbindelse med handel med udenlandske aktier har både danske og udenlandske børsdage, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende, betydning for gyldighedsperiode, eventuel handelsdato og valørdag. Dette kan blandt andet påvirke gyldighedsperioden. Oplysninger herom kan fås hos Den Jyske Sparekasse Såfremt kunden i forbindelse med indgåelse af en værdipapirhandel i et udenlandsk værdipapir har en afregningskonto, der føres i en valuta, der er forskellig fra værdipapirets valuta, fastsættes valutakursen ved afregning i overensstemmelse med bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv I forbindelse med udenlandske værdipapirhandler kan der pålægges yderligere omkostninger. Det drejer sig eksempelvis om depotomkostninger, omkostninger til afvikling af handlen i udlandet, øvrige udenlandske omkostninger, eventuel skat i forbindelse med handel af udenlandske værdipapirer, gebyrer for indlæggelse af limiterede ordrer med videre. Omkostningerne fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Der kan være yderligere udenlandsk skat eller omkostninger, som Den Jyske Sparekasse ikke er bekendt med Handel med udenlandske værdipapirer kan være underlagt afvigende frister og regler for afvikling mv. end de for danske værdipapirer gældende. 4. Særlige betingelser 4.1 Kontant forbehold/køb Ved kundens køb af værdipapirer tager Den Jyske Sparekasse kontantforbehold, hvorved forstås, at Den Jyske Sparekasses levering af værdipapirer er betinget af, at Den Jyske Sparekasse modtager endelig betaling for afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen Såfremt Den Jyske Sparekasse ikke modtager endelig dækning for afregningsbeløbet, er Den Jyske Sparekasse berettiget til straks og uden varsel, at tilbageføre kundens køb. Kunden er ansvarlig for eventuelle tab og omkostninger i den forbindelse. Der henvises i øvrigt til Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser vedrørende Den Jyske Sparekasses modregningsadgang Ved kundens salg af værdipapirer er Den Jyske Sparekasses betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Den Jyske Sparekasse får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i VP SECURITIES skal være registreret på kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. Udenlandske værdipapirer skal være registreret og tilgængelige i overensstemmelse med det pågældende markeds betingelser for at sikre rettidig afvikling. På disse tidspunkter må der ikke være registreret rettigheder over værdipapirerne, der strider mod salget, for eksempel pantsætning - eller købte værdipapirer, der ikke er til kundens disposition, herunder for eksempel at obligationerne er udtrukket. 4.3 Kundens dispositionsret Ved værdipapirer registreret i VP SECURITIES kan kunden ved kontantforbehold først disponere over betalte værdier på 2. dagen efter afviklingsdagen, medmindre Den Jyske Sparekasse annullerer kontantforbeholdet. Øvrige værdipapirer kan kunden disponere over, når endelig betaling til Den Jyske Sparekasse har fundet sted, idet kunden dog gøres opmærksom på, at udenlandske værdipapirer kan være underlagt særlige forhold. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Den Jyske Sparekasse. 4.4 Salg af obligationer Afgiver kunden ordre om salg af obligationer, der er udtrukne, gennemføres handlen for de ikke udtrukne obligationer, som findes i depotet. Den Jyske Sparekasse foretager erstatningskøb - svarende til de udtrukne obligationer - til dagskurs - og med beregning af sædvanlige omkostninger. Kunden betaler et eventuelt tab i forbindelse hermed. 4.5 Køb af værdipapirer til individuelle pensionsdepoter I henhold til lovgivningen gælder der særlige regler for anbringelse af pensionsmidler. Kunden kan blandt andet maksimalt placere 20% af sin samlede opsparing på ratepensioner, kapitalpensioner, selvpensioner og aldersopsparing i det samme pengeinstitut i nærmere bestemte børsnoterede værdipapirer udstedt af det samme selskab. Ved beregningen af grænsen i forbindelse med at kunden afgiver en konkret ordre, skal kursværdien af en eventuel bestående beholdning i det konkrete selskab tillægges kursværdien af de af ordren omfattede værdipapirer Uanset kan kunden placere det maksimale årlige indskud på en kapitalpension i værdipapirer udstedt af samme selskab Kunden må endvidere ikke afgive ordrer på værdipapirer i det omfang dette medfører, at kunden opnår mere end 50% af stemmeretten eller aktiekapitalen i et givet selskab. Kunden er forpligtet til at oplyse Den Jyske Sparekasse om kundens samlede aktiebesiddelse i det pågældende aktieselskab Det følger endvidere af lovgivningen, at visse udenlandske værdipapirer ikke må købes til individuelle pensionsdepoter Ovenstående regler for placering af pensionsmidler er alene gengivet i hovedtræk. Nærmere oplysninger om reglerne for placering af pensionsdepotmidler kan fås ved henvendelse i Den Jyske Sparekasse Kunden er ved værdipapirhandel via Netbank forpligtet til at kontrollere, at en ordre ikke vil medføre, at begrænsningernefor pensionsmidlernesplacering overskrides. Kunden skal i tvivlstilfælde rette henvendelse til Den Jyske Sparekasse. Den Jyske Sparekasse kan ikke drages til ansvar for tab som følge af, at kunden overskrider de ovennævnte begrænsninger for pensionsmidlernes placering i forbindelse med værdipapirhandel via Netbank.

8 Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) Side 8 af Sletning af ordrer i forbindelse med ændring af stamdata mv Såfremt Nasdaq København eller andre markeder foretager ændringer i stamdata vedrørende værdipapirer, der kan handles via Netbank, er Den Jyske Sparekasse berettiget til at slette kundens endnu ikke effektuerede ordrer i de værdipapirer, som ændringen vedrører. Ændringer i stamdata kan blandt andet vedrøre fondskode, stykstørrelse, kapitalstruktur, selskabsstruktur, noteringsvilkår m.v. Sletning af kundens ordrer vil fremgå af oversigten "Uafviklede handler" i Netbank. 4.7 Fejlhandler Den Jyske Sparekasse kan i henhold til branchekutyme være nødsaget til at annullere allerede indgåede handler, såfremt der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på Nasdaq København eller andre fondsbørser/autoriserede markedspladser har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. 4.8 Afbrydelse af kundens adgang Den Jyske Sparekasse er berettiget til, uden ansvar, at afbryde kundens adgang til systemet, såfremt kunden misligholder denne aftale som defineret i pkt. 1.3 i Aftale om Netbank værdipapirhandel, i tilfælde af systemfejl, ved mistanke om insider trading, såfremt der opstår force majeure lignende forhold eller såfremt det af Den Jyske Sparekasse skønnes, at Den Jyske Sparekasses samlede eksponering i enkelte markeder overskrider, hvad der er forsvarligt, når der henses til Den Jyske Sparekasses afviklingsrisiko Afbrydes kundens adgang er Den Jyske Sparekasse berettiget, men ikke forpligtet, til at slette afgivne ordrer. Ønsker kunden at sikre sig, at afgivne ordrer slettes, skal der ske særskilt henvendelse til Den Jyske Sparekasse herom. Slettede ordrer skal, såfremt dette ønskes, afgives på ny når/hvis adgangen retableres. I tilfælde af, at en ordre på afbrydelsestidspunktet er delhandlet, er Den Jyske Sparekasse berettiget til at afregne den handlede del af ordren og slette restordren, såfremt dette er muligt. 4.9 Derivatposition Den Jyske Sparekasse kan vælge at give kunden adgang til at se oversigter over kundens positioner i værdipapirbaserede futures og optioner. Oplysninger fremgår af oversigter under menupunktet "Derivatposition" Oversigterne viser oplysninger om bl.a. antal, kursværdi og gevinst/tab på de kontrakter, som kunden har indgået med Den Jyske Sparekasse. Oplysningerne vises til og med udløbsdagen på kontrakterne, alternativt indtil tidspunktet for evt. afregning af kontrakter før udløbsdagen. Kundens købte kontrakter og gevinster vises uden fortegn - solgte kontrakter og tab vises med negativt fortegn Såfremt kunden har indgået to modsatrettede forretninger med samme karakteristika vil oversigten vise nettopositionen og evt. urealiseret gevinst/tab på denne. De bagvedliggende forretninger fremgår af detailoversigten Alle kurser/præmier, som kunden modtager via Netbank er til vejledning for kunden, og Den Jyske Sparekasse forpligter sig ikke til at handle derivaterne på de pågældende kurser. Hverken Den Jyske Sparekasse eller dets edbcentral (BEC) er ansvarlig for rigtigheden af informationer om kurser/præmier og gevinst/tab, som kunden modtager via Netbank. 5. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om køb og salg 5.1 Kunden samtykker til, at Den Jyske Sparekasse registrerer de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre en ordre. Det drejer sig om følgende oplysninger: CPR-nummer, CVR-nummer, kontonummer, depotnummer, dato og tidspunkt, beløb, kurser, fondskode og mængde. 5.2 Registerede oplysninger opbevares i Den Jyske Sparekasse i 5 år, og anvendes til bogføring, kontoudskrifter og fondsnotaer. Oplysningerne videregives kun hvor lovgivningen kræver det, eller til brug for eventuelle retssager mellem kunden og Den Jyske Sparekasse. 6. Kundens ansvar 6.1 Der henvises til Vilkår for Netbank pkt Kunden gøres opmærksom på, at insiderhandel og kursmanipulation er ulovligt i henhold til kapitel 10 i lov om handel med værdipapirer, herunder at det ikke er tilladt kunden at påvirke strakshandelskursenved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor kunden ønsker at købe eller sælge værdipapirer. Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd udgør kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. 7. Pengeinstituttets ansvar 7.1 Der henvises til Vilkår for Netbank pkt. 5 og Ændring af vilkår, systemet, handelsomkostninger mv. 8.1 Denne aftale kan ændres med 1 måneds varsel. Ændringerne kan varsles elektronisk. 9. Opsigelse 9.1 Kunden kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen med Den Jyske Sparekasse, og uden varsel udtræde af systemet. 9.2 Den Jyske Sparekasse kan opsige aftalen med 1 måneds varsel, jf. dog pkt vedrørende børshandel. I tilfælde af kundens misligholdelse er Den Jyske Sparekasse dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. 9.3 Den Jyske Sparekasse forbeholder sig ret til at gennemføre ordrer, som ikke er slettet af kunden ved aftalens ophør. 10. Klageadgang 10.1 Der henvises generelt til Vilkår for Netbank.

9 Bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Side 9 af 15 I Netbank kan følgende værdipapirer som udgangspunkt handles: - Aktier, der er noteret på Nasdaq København - Obligationer, der er noteret på Nasdaq København - Investeringsforeningsbeviser,der er noteret på Nasdaq København - Et udvalg af udenlandske værdipapirer Efter omstændighederne kan andre værdipapirer være tilgængelige for handel i Netbank. Pengeinstituttet kan til enhver tid begrænse udbuddet af værdipapirer, der kan handles via Netbank. Bemærk at det ved anvendelse af ordretypen Børshandel kun er muligt at handle aktier og investeringsforeningsbeviser, der er noteret på Nasdaq København. Åbningstider/tidsfrister Strakshandel For aktier er det som udgangspunkt muligt at indgå strakshandler på børsdage i tidsrummet kl og For investeringsforeningsbeviserer det som udgangspunkt muligt at indgå strakshandler på børsdage i tidsrummet kl Opstartstiderne for investeringsforeninger afhænger af hvornår investeringsforeningerne leverer dagens priser. For obligationer er det som udgangspunkt muligt at indgå strakshandler på børsdage i tidsrummet kl Markedsordre Det er som udgangspunkt muligt at indlægge markedsordrer alle dage i tidsrummet kl En markedsordre indlagt efter kl , vil normalt ikke blive behandlet før næste bankdag. Har det ikke har været muligt at afregne en markedsordre inden for 8 kalenderdage, slettes ordren automatisk. Limiteret ordre Det er som udgangspunkt muligt at indlægge limiterede ordrer alle dage i tidsrummet kl En limiteret ordre indlagt efter kl , vil normalt ikke blive behandlet før næste bankdag. En limiteret ordre kan maksimalt være gældende i 14 kalenderdage. Hvis en limiteret ordre indlægges med en limiteringskurs, der afviger mere end 50% fra aktuel markedskurs, er pengeinstituttet berettiget til at afvise ordren. Børshandel Det er som udgangspunkt muligt at indlægge børsordrer på børsdage i tidsrummet kl Børsordrer videresendes til Nasdaq København i markedets åbningstid, som p.t. er børsdage fra kl og indtil den enkelte fondskode lukker frem mod ca. kl Børsordrer indlagt efter kl handles tidligst næste børsdag. Børsordrer skal indlægges med en fremtidig gyldighedsperiode på op til 8 kalenderdage. Efter udløbet af perioden slettes ordren automatisk, i det omfang, den ikke er handlet. Hvis en børsordre indlægges med en limiteringskurs, der afviger mere end 50% fra aktuel markedskurs, er pengeinstituttet berettiget til at afvise ordren. Handel med udenlandske værdipapirer Ved handel med udenlandske værdipapirer skal ordretyperne markedsordre eller limiteret ordre anvendes. Der kan som udgangspunkt foretages handel med udenlandske værdipapirer frem til 15 min. før de respektive børser lukker, dog lukkes der for alt handel kl Beløbsgrænser Strakshandel Aktier og investeringsforeningsbeviser: Maksimum kursværdi pr. handel: kr Obligationer: Nominelt maksimum pr. handel: kr Markedsordre og limiteret ordre Aktier og investeringsforeningsbeviser: Maksimum kursværdi pr. handel: kr Obligationer: Nominelt maksimum pr. handel: ubegrænset. Børshandel Aktier og investeringsforeningsbeviser: Maksimum kursværdi pr. handel: kr Handelsomkostninger Kurtage og evt. udenlandske omkostninger Der henvises til de enhver tid gældende satser, som er tilgængelige på pengeinstituttets hjemmeside, ligesom de kan fås ved henvendelse i pengeinstituttets filialer. Børshandel Delafregning af en børsordre vil kunne medføre, at der betales minimumskurtage for hver børsdag, ordren delhandles/handles. Der bliver dog maksimalt beregnet et kurtagebeløb pr. dag, der handles. Limiteret ordre Delafregning af en limiteret ordre vil kunne medføre, at der betales minimumskurtage for hver børsdag, ordren delhandles/handles. Der bliver dog maksimalt beregnet et kurtagebeløb pr. dag, der handles. Tillæg/fradrag Der henvises til de enhver tid gældende satser, som er tilgængelige på pengeinstituttets hjemmeside, ligesom de kan fås ved henvendelse i pengeinstituttets filialer. Fastsættelse af valutakurs Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer fastsættes med baggrund i aktuel markedskurs eller Nationalbankens valutakurs - inklusive pengeinstituttets almindelige kurstillæg/fradrag for overførsel i valuta - to bankdagefør afviklingsdagen(valørdagen) for fondshandlen, medmindre andet er aftalt. Der henvises til de enhver tid gældende valutamarginaler, som er tilgængelige på pengeinstituttets hjemmeside, ligesom de kan fås ved henvendelse i pengeinstituttets filialer. Kursinformation I Netbank er der gratis adgang til kursinformation fra Nasdaq København med 15 minutters forsinkelse. Det er muligt at abonnere på kursinformation i realtid fra Nasdaq København. Abonnement tilbydes med realtidsopdatering i 1 niveau (bedste bud/udbud) eller 5 niveauer (bud/udbud), og forudsætter indgåelse af særskilt aftale. Der henvises til de enhver tid gældende priser, som er tilgængelige på pengeinstituttets hjemmeside, ligesom de kan fås ved henvendelse i pengeinstituttets filialer.

10 Betingelser for handel med værdipapirer Side 10 af 15 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Den Jyske Sparekasse, i det følgende benævnt "pengeinstituttet", hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre kundens handler effektivt og tilfredsstillende. Pengeinstituttet tilbyder handel med stort set alle former for værdipapirer, og kunderne kan gennemføre handler via vores filialer eller via vores Netbank. Nærværende forretningsbetingelser gælder alene handel via vores filialer. For handel via Netbank gælder "Aftale om Netbank værdipapirhandel", som skal godkendes, før der kan handles med værdipapirer via Netbank. Grundlaget for disse betingelser er bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse om værdipapirhandlerens udførelse af ordrer. Regler om investorbeskyttelse bygger på et informations- og rådgivningsprincip. Princippet indebærer, at et pengeinstitut i forbindelse med kunders investeringer kan * give sine kunder generel vejledning uden personlig rådgivning, * foretage ekspedition af ordrer på baggrund af en hensigtsmæssighedstest, men uden personlig rådgivning, * yde personlig rådgivning, som kræver en forudgående egnethedstest, og * indgå aftale med kunden om udførelse af ordrer vedrørende ikkekomplekse værdipapirer uden forudgående rådgivning eller hensigtsmæssighedstest (udelukkende ordreudførelse). Pengeinstituttets forpligtelse til at yde kunden rådgivning (foretage egnethedstest), foretage hensigtsmæssighedstest af kundens ordrer og informationsforpligtelser i forbindelse med "udelukkende ordreudførelse" afhænger af, om kunden er kategoriseret som detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart. Læs mere herom nedenfor i afsnittet "kundekategorisering". I disse betingelser får kunden information om, hvilke vilkår der gælder, når kunden handler værdipapirer med pengeinstituttet. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Betingelserne gælder i det omfang - det er relevant - også for professionelle kunder og godkendte modparter, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Kundekategorisering I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel har pengeinstituttet inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Af kundens "Aftale om depotoprettelse" fremgår det, hvilken kategori kunden tilhører. Kategoriseringen har betydning for, hvilken beskyttelse pengeinstituttet skal yde kunden i form af rådgivning og informationer. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau, professionelle kunder har mindre beskyttelse og godkendte modparter har som udgangspunkt ingen beskyttelse. Pengeinstituttet kan eventuelt tilbyde at indplacere kunden i en anden kundekategori. Dette vil have betydning for kundens beskyttelsesniveau. Hvis kunden ønsker at høre mere om mulighederne for og konsekvenserne af at blive omkategoriseret, skal kunden kontakte sin rådgiver i pengeinstituttet Kundens oplysningsforpligtelser Pengeinstituttet kan lægge oplysninger fra kunden til grund, medmindre pengeinstituttet ved eller burde vide, at disse oplysninger er forældede, fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige. Pengeinstituttet kan lægge kundens oplysninger til grund i den form, kunden afgiver dem. Kendskab og erfaring Er kunden kategoriseret som detailkunde, skal pengeinstituttet vurdere, hvilke typer af værdipapirer kunden har kendskab til og erfaring med at handle - pengeinstituttet kalder dette for kundens 'handelsområde'. For at kunne fastlægge kundens handelsområde,og afgøre hvilke værdipapirer der erhensigtsmæssige for kunden, har pengeinstituttet brug for en række oplysninger. Når pengeinstituttet har fået de nødvendige oplysninger, får kunden besked om, hvilke typer værdipapirer der indgår i kundens handelsområde. Pengeinstituttet fraråder, at kunden handler med værdipapirer, som ikke er omfattet af kundens handelsområde uden først at have fået rådgivning i pengeinstituttet. Det skyldes, at disse værdipapirer kan indeholde risici, der kan være ukendte for kunden. Markedsmisbrug (intern viden og kursmanipulation) Vi skal gøre opmærksom på, at man ikke må købe, sælge eller opfordre andre til at købe og sælge værdipapirer, hvis man har intern viden, der kan have betydning for handlen. Det er også forbudt at handle på en måde, der er egnet til at påvirke kursen på et værdipapir, der afviger fra værdipapirets værdi i markedet. Overtrædelse af forbuddene mod misbrug af intern viden og kursmanipulation kan straffes med bøde eller fængsel. Investeringsrådgivning Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter. Ved personlig anbefaling forstås en anbefaling, der gives til en kunde i dennes egenskab af investor, som tager udgangspunkt i personens egne omstændigheder og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: 1) at købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, beholde eller garantere et bestemt finansielt instrument, eller 2) at udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyldes et bestemt finansielt instrument, til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt instrument. Definitionen af investeringsrådgivning afgrænser anvendelsesområdet for egnethedstesten. Hvis pengeinstituttet yder generel vejledning, vurderer pengeinstituttet derfor ikke, om anbefalingen er egnet eller hensigtsmæssig for kunden. Generel vejledning Pengeinstituttets rådgivning om en bestemt type finansielt instrument udgør ikke investeringsrådgivning i bekendtgørelsens forstand, da anbefalingen til kunden skal relatere sig til transaktioner i specifikke finansielle instrumenter. Det vil for eksempel sige, at en anbefaling til kunden om at købe 100 stk. XX aktier er investeringsrådgivning, hvorimod en anbefaling om at placere en formue i 60 % obligationer og 40 % aktier er en generel anbefaling, som ikke er omfattet af definitionen af investeringsrådgivning. Generelle anbefalinger kan godt være et led i en investeringsrådgivning, som munder ud i en anbefaling af transaktioner i specifikke finansielle instrumenter, men den generelle anbefaling kan som udgangspunktikke i sig selv udgøre investeringsrådgivning. Generel vejledning i form af produkt-, udsteder- eller markedsinformation såvel skriftlig som mundtligt vil derfor typisk ikke udgøre investeringsrådgivning. En ordning, hvorefter pengeinstituttet sender generel vejledning og anbefaling til en række navngivne abonnenter konstituerer ikke investeringsrådgivning, da der ikke er tale om personlig anbefaling. Indhentelse af informationer forud for investeringsrådgivning Når pengeinstituttet yder investeringsrådgivning i form af en anbefaling rettet til kunden personligt om transaktioner i specifikke finansielle instrumenter eller hvis anbefalingen gives på kundens initiativ, vil pengeinstituttet indhente de oplysninger om kunden, som er nødvendige og relevante for, at pengeinstituttet kan forstå og vurdere

11 Betingelser for handel med værdipapirer Side 11 af 15 kundens kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, kundens finansielle situation og investeringsformål. Omfanget af de oplysninger som pengeinstituttet vil anmode om, afhænger af kompleksitetsgraden og risikoniveauet for den tjenesteydelse eller det produkt, der er tale om, samt af størrelsen af det beløb kunden ønsker at investere, kundekategori samt kundens konkrete forhold i øvrigt. Pengeinstituttet kan også anvende oplysninger, som pengeinstituttet allerede besidder om kunden i forbindelse med løbende kundeforhold. Oplysningerne vil danne grundlag for det videre arbejde med pengeinstituttets anbefaling til kunden. Får pengeinstituttet ikke de fornødne, relevante oplysninger til at give en anbefaling rettet til kunden personligt om transaktioner i specifikke, finansielle instrumenter, er det ikke muligt for pengeinstituttet at rådgive kunden om investeringsvalg eller porteføljepleje. Pengeinstituttet kan imidlertid anbefale et alternativt produkt eller udføre en alternativ transaktion eller tjenesteydelse, såfremt dette er egnet for kunden på baggrund af de oplysninger, som pengeinstituttet har fået. Værdipapirhandel uden rådgivning Pengeinstituttet vurderer kun, om en investeringsservice eller et finansielt instrument er egnet for kunden, hvis pengeinstituttet yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje til kunden. I forbindelse med andre former for investeringsservice end investeringsrådgivning vil pengeinstituttet på baggrund af kundens kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde vurdere, om en investeringsservice eller et produkt er hensigtsmæssigt for kunden, medmindre transaktionen tilbydes med henblik på "udelukkende ordreudførelse" (execution only). Hvis kunden er kategoriseret som professionel kunde, vurderer pengeinstituttet ikke, om det påtænkte produkt er hensigtsmæssigt for kunden. Hvis kunden ikke giver pengeinstituttet oplysninger eller ikke giver tilstrækkelige oplysninger om sit kendskab og sine erfaringer, kan pengeinstituttet ikke afgøre, om et produkt eller en tjenesteydelse er hensigtsmæssig for kunden. Udelukkende ordreudførelse af transaktioner (execution only) Uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentelse af oplysninger om kundens kendskab, erfaring, finansielle situation eller investeringsformål, kan pengeinstituttet på kundens anmodning foretage "udelukkende ordreudførelse" af transaktioner i følgende værdipapirer: * aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked, * pengemarkedsinstrumenter, * obligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument, * andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutteromfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS), * andre ikke komplekse finansielle instrumenter. Ved "udelukkende ordreudførelse" af transaktioner, har pengeinstituttet ikke vurderet den leverede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og kunden er derfor ikke omfattet af det højere investorbeskyttelsesniveau.dette gælder uanset om transaktionen foretages ved internethandel, handel ved personlig fysisk henvendelse til pengeinstituttet eller ved ordreafgivelser via telefonen. Hvis kunden ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion, anbefaler pengeinstituttet, at kunden henvender sig til sin rådgiver i pengeinstituttet for at få nærmere rådgivning. til kundens fordel, men afhængig af de konkrete omstændigheder ved en bestemt ordre, kan det dog også være en ulempe for kunden. Handelssteder Ved gennemførelse af ordrer benytter pengeinstituttet en række handelssteder, som gør det muligt for pengeinstituttet til stadighed at opnå det bedst mulige resultat ved udførelsen af kundeordrer. En liste over de væsentligste handelssteder pengeinstituttet benytter udleveres i pengeinstituttets filialer og kan ses på pengeinstituttets hjemmeside. Ordreudførelsespolitik Ved håndtering af ordrer fra kunder, som pengeinstituttet generelt eller i enkeltstående tilfælde behandler som detailkunder eller professionelle kunder, gælder pengeinstituttets til enhver tid gældende "Ordreudførelsespolitik". Ordreudførelsespolitikken kan ses på pengeinstituttets hjemmeside eller udleveres ved henvendelse i en af pengeinstituttets filialer. Sker der ændringer i pengeinstituttets politik om udførelse af ordrer, offentliggøres disse ændringer også på pengeinstituttets hjemmeside. Når pengeinstituttet har modtaget en kundes ordre, sikres det, at ordren indeholder tilstrækkelige oplysninger til korrekt behandling. Herefter ekspederes kundens ordre uden ugrundet ophold. Pengeinstituttet sikrer, at kunden efter omstændighedernefår den bedst mulige pris, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution). Handelsformer og ordretyper Pengeinstituttet tilbyder flere former for handel. Hvis pengeinstituttet ikke har aftalt andet med kunden, vælger pengeinstituttet den handelsform, der er mest fordelagtig for kunden ifølge pengeinstituttets ordreudførelsespolitik. Når pengeinstituttet har modtaget kundens ordre, er den bindende for kunden. Pengeinstituttet tilbyder * strakshandel * markedsordre * limiteret ordre * børshandel Hvis kunden lader pengeinstituttet vælge, vælger pengeinstituttet både den ordretype og handelsform, som er mest fordelagtig for kunden efter "best-execution"-princippet. Det betyder, at pengeinstituttet også kan gennemføre kundens ordre uden for et reguleret eller alternativt marked. Strakshandel Pengeinstituttet tilbyder strakshandel i udvalgte værdipapirer i pengeinstituttets åbningstid. For kunder, der benytter Netbank, tilbydes strakshandel også uden for pengeinstituttets åbningstid. Se afsnittet "Handel via Netbank". Pengeinstituttet fastsætter løbende, i hvilke værdipapirer og op til hvilke beløb pengeinstituttet tilbyder strakshandel. Strakshandel fjerner den risiko for kursudsving, der kan forekomme i tiden, fra kunden afgiver en ordre, til den effektueres. Det giver end videre sikkerhed for, at ordren gennemføres fuldt ud. Ved en strakshandel handler kunden med pengeinstituttet som køber eller sælger (modpart) til en kurs, som pengeinstituttet fastsætter. Accepterer kunden kursen, er handlen indgået. Allokering af handler I overensstemmelse med sædvanlig praksis kan aggregering af forskellige kundeordrer eller transaktioner forekomme, når pengeinstituttet udfører ydelser for kunden. Dette vil i overvejende tilfælde være Pengeinstituttet forbeholder sig ret til frit at vælge, på hvilke tidspunkter strakshandelskursernestilles, og uanset angivelse af åbningstider for strakshandel forbeholder pengeinstituttet sig ret til frit at suspendere prisstillelsen, f.eks. hvis pengeinstituttet på samme

12 Betingelser for handel med værdipapirer tidspunkt modtager et større antal ordrer i det samme værdipapir fra en eller flere kunder. Side 12 af 15 en periode på 8 kalenderdage, slettes den ikke gennemførte del af ordren. Kunden skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at påvirke strakshandelskursenved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor kunden ønsker at købe eller sælge værdipapirer. Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd udgør kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. Når pengeinstituttet fastsætter strakshandelskurser, tilbyder pengeinstituttet en kurs, som er den samme eller bedre end den, pengeinstituttet selv kan opnå på det relevante marked - tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. For værdipapirer, der handles på Nasdaq København, fastsætter pengeinstituttet en kurs, der ligger inden for eller på bedste bud/udbud på de nævnte markeder. Hvis kunden handler, efter markedet er lukket, fastsætter pengeinstituttet strakshandelskursenmed udgangspunkti lukkekursen. Kursen bliver dog ændret, hvis der er indtruffet kurspåvirkende begivenheder, efter markedet er lukket. Ved strakshandel uden for markedets åbningstid, gøres kunden opmærksom på, at der vil være en større risiko for pengeinstituttet med hensyn til prisstillelsen, hvorfor der kan være et større spread mellem bud/udbud. For andre værdipapirer, og i tilfælde af at der ikke er aktuelle bud/udbud på de nævnte markeder, fastsætter pengeinstituttet strakshandelskursen under hensyn til de aktuelle markedsforhold - herunder * udbud og efterspørgsel * det seneste handlede kursniveau * kurspåvirkende begivenheder - nationale og internationale * tilgængelige oplysninger om udsteder og udsteders branche * kursudviklingen på tilsvarende værdipapirer - gælder kun obligationer * prisoplysninger fra udsteder - gælder kun andele i kollektive investeringsordninger, for eksempel investeringsforeningsbeviser. Ved strakshandel, hvor kunden køber eller sælger obligationer, beregnes et tillæg eller et fradrag til henholdsviskøbs- eller salgskursen jf. pengeinstituttets prisbog. Markedsordre En markedsordre er karakteriseret ved, at kunden afgiver en ordre til pengeinstituttet om køb eller salg af et værdipapir, der gennemføres bedst muligt jf. pengeinstituttets ordreudførelsespolitik under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe eller afhænde det pågældende værdipapir. Pengeinstituttet tilbyder markedsordre i de tilfælde, dels hvor kunden ikke har mulighed for at afgive en straksordre, og dels hvor kunden afgiver en ordre på køb eller salg af værdipapirer, der ikke er optaget til handel på Nasdaq København. En markedsordre, modtaget før kl , vil hurtigst muligt enten blive indlagt som kommissionshandel i Nasdaq's eller en autoriseret markedsplads' handelssystem eller blive gennemført bedst muligt med pengeinstituttet som modpart. En markedsordre indlagt i Nasdaq's eller en autoriseret markedsplads' handelssystem søges gennemført helt eller delvist snarest muligt efter, at ordren er indlagt i handelssystemet. En markedsordre, der vedrører køb eller salg af værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked i udlandet, videregives altid hurtigst muligt i kommission til inden- eller udenlandsk børsmægler. Kan en markedsordre, der er indlagt i Nasdaq's handelssystem, en autoriseret markedsplads' system eller videregivet til en inden- eller udenlandskbørsmægler, ikke gennemføreshelt eller delvist inden for Såfremt kunden har gjort en markedsordre gyldig over en periode på flere dage, og markedsordren handles delvist, vil markedshandlen blive afregnet pr. dag. En markedsordre, modtaget efter kl , vil normalt ikke blive behandlet før næste bankdag. Uanset hvilken måde en markedsordre gennemføres på, vil pengeinstituttet sikre, at markedsordren gennemføres til den bedst mulige pris for kunden, når tid, mængde og handelsvilkår er taget i betragtning. Limiteret ordre En limiteret ordre er karakteriseret ved, at kunden angiver den højeste eller laveste kurs, kunden ønsker at købe henholdsvis sælge et givet værdipapir til samt den periode, ordren skal være gældende. En limiteret ordre kan maksimalt være gældende i 14 dage. Hvis den angivne kurs - eksklusiv kurstillæg/-fradrag - ikke opnås i perioden, bortfalder ordren. Hvis kunden fortsat ønsker ordren gennemført, må kunden afgive en ny ordre til pengeinstituttet. Anses en limiteringskurs for urealistisk, er pengeinstituttet berettiget til at afvise en limiteret ordre. En limiteret ordre vil være en fordel i de tilfælde, hvor kunden ønsker at købe eller sælge værdipapirer til en forud fastsat kurs, f.eks. hvis der er stor forskel på den aktuelle købsog salgskurs i det værdipapir, der ønskes handlet, eller hvis der slet ikke er noteret en kurs på et reguleret marked. En limiteret ordre gennemføres efter samme principper som ved en markedsordre. En limiteret ordre, der er modtaget af pengeinstituttet efter kl , vil normalt ikke blive behandlet før næste bankdag. En limiteret ordre sendes som hovedregel direkte videre til handel på et reguleret marked, men kan dog, jf. pengeinstituttets ordreudførelsespolitik, også ske ved en direkte handel med pengeinstituttet som modpart til en pris, som svarer til markedsprisen på handelstidspunktet. En limiteret ordre, der er videregivet til inden- eller udenlandsk børsmægler, afregnes kun, hvis pengeinstituttet hos sin forretningsforbindelse kan handle til limiteringskursen, eksklusiv kurstillæg/-fradrag - tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. Når kunden limiterer en ordre, der gennemføres via inden- eller udenlandsk børsmægler, er dette samtidig en aftale om, at den limiterede ordre ikke skal offentliggøres, hvis den ikke kan gennemføres øjeblikkeligt under de gældende markedsvilkår. En limiteret ordre i obligationer, der er optaget til handel på Nasdaq København, er forbundet med visse ulemper i forhold til en limiteret ordre i aktier. Årsagen er, at handel med obligationer direkte i dette regulerede marked foregår efter principper, der gør det vanskeligt at få gennemført kundens ordre. Modparter i dette regulerede marked vælger helt frit, hvem de vil handle med, uanset hvem der tilbyder den bedste kurs - det er derfor langt fra sikkert, at kunden kan få gennemført sin ordre, selvom der rent faktisk sker handel på den kurs, kunden har betinget sig i sin ordre. Ved handel med obligationer anbefales det at anvende strakshandel eller markedsordre. En limiteret ordre rummer risiko for, at kundens ordre delafregnes. Delafregning af ordrer kan medføre øgede kurtageomkostninger, fordi der beregnes kurtage pr. dag for den del af kundens ordre, der er handlet på et reguleret marked inden for den pågældende dag. Kunden kan tillige risikere, at ordren slet ikke bliver gennemført, fordi der på det regulerede marked ikke findes modparter, der ønsker at handle det pågældende værdipapir, eller fordi det aktuelle kursniveau har bevæget sig væk fra den kurs, kunden har betinget sig. Limiterede ordrer tages i kommission af pengeinstituttet, og der kan forekomme selvindtræde i de tilfælde, hvor en limiteret ordre gen-

13 Betingelser for handel med værdipapirer Side 13 af 15 nemføres med pengeinstituttet som modpart på eller uden for det regulerede marked. Selvindtræde betyder, at kunden har handlet med pengeinstituttet som modpart, hvilket vil fremgå af fondsnotaen. Det har ingen betydning for afregningskursen, at der i konkrete tilfælde er gennemført en handel med pengeinstituttet som modpart i det regulerede marked. Afregning med pengeinstituttet som modpart sker kun i tilfælde, hvor pengeinstituttet stiller den bedste kurs i det regulerede marked på handelstidspunktet. Såfremt ordren er gennemført på et reguleret marked, vil det fremgå af fondsnotaen. Børshandel En børshandel er karakteriseret ved dels, at kundens ordre om køb eller salg af værdipapirer skal være limiteret, og dels at kundens ordre videresendes direkte til Nasdaq København. Pengeinstituttet tilbyder kun børshandel til kunder via Netbank. Se afsnittet "Handel via Netbank" nedenfor. Såfremt det er aftalt, har kunden via Netbank mulighed for at afgive limiterede ordrer på køb og salg af aktier og investeringsbeviser direkte på Nasdaq København. Ordrerne handles i kommission, idet ordrerne afgives i pengeinstituttets navn, men for kundens regning. Denne transaktionstype kaldes også børshandel og sker efter Nasdaq Københavns' medlemsregler. Pengeinstituttet anbefaler kun børshandel til kunder, der har indsigt i handels- og markedsforhold på Nasdaq København. Pengeinstituttet kan indtræde som part i en handel. Ifølge kommissionsloven foreligger der i så fald selvindtræde. Pengeinstituttet indtræder kun i handlen, hvis pengeinstituttets pris på handelstidspunktet var bedst for kunden, eller der ikke var en bedre pris end pengeinstituttets - tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. Fondsnotaenvil indeholde oplysning om, hvorvidt handlen er indgået med pengeinstituttet som modpart. Ved børshandel skal følgende tages i betragtning: * Ordren handles kun i det omfang, den kan gennemføres helt eller delvist med bud og udbud i Nasdaq Københavns handelssystem. * Ordren kan deles og handles i forskellige priser hen over handelsdagen. * Ordren skal afgives med en udløbsdato. Ordren er herefter gyldig i perioden fra datoen fra ordrens afgivelse til udløbsdatoen. Ved Nasdaq Københavns lukketid på ordrens sidste gyldighedsdagvil ordren blive slettet, i det omfang den ikke er handlet. Gennemføres kun en del af ordren, bortfalder den ikke gennemførte del af ordren. * For aktier registreret hos VP SECURITIES sker betaling og levering via VP SECURITIES' systemer ifølge de dér fastsatte regler. Handel med udenlandske værdipapirer via mægler Der er mulighed for at handle udenlandske værdipapirer i pengeinstituttet. Ved handel med udenlandske værdipapirer skal ordretyperne markedsordre eller limiteret ordre anvendes. det pågældende udenlandske regulerede marked. Er markedet lukket, når pengeinstituttet modtager ordren, ekspeder pengeinstituttet den først, når det udenlandske regulerede marked åbner igen. Kan en markedsordre ikke gennemføres helt eller delvist inden for en periode på 8 kalenderdage, slettes den ikke gennemførte del af ordren. En limiteret ordre kan dog opretholdes, indtil den aftalte periode er udløbet. Betaling og levering sker via inden- og udenlandske forretningsforbindelser. Pengeinstituttets afregning tager udgangspunkti de markedspriser, pengeinstituttet kan opnå hos sine inden- og udenlandske børsmæglere med tillæg/fradrag af deres omkostninger. Handel i unoterede værdipapirer Kunden kan handle værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller et alternativt marked med pengeinstituttet som køber og sælger til aktuelle markedspriser. Pengeinstituttets priser svarer til dem, pengeinstituttet selv kan opnå - tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. Ved handel med unoterede værdipapirer skal ordretyperne markedsordre eller limiteret ordre anvendes. Terminshandel En terminshandel er karakteriseret ved, at kunden aftaler en fast kurs på køb eller salg af en bestemt mængde obligationer til senere levering (mere end to dage fra handelstidspunktet) forud for handlens gennemførelse. Terminshandel tilbydes i udvalgte obligationer til kunder, der ønsker en provenu- eller rentesikring i forbindelse med optagelse, omprioritering eller indfrielse af lån i fast ejendom. Terminskursen fastsættes på aftaletidspunktet. Terminskursen beregnes med et tillæg/fradag til strakskursen på aftaletidspunktet. Terminstillægget/-fradraget fastsættes af pengeinstituttet og udregnes ud fra den renteforskel, der er mellem det pågældende værdipapirs direkte rente, den eventuelt publicerede/forventede udtrækningsprocent og pengemarkedsrentenfor den ønskede periode. Strakskursen fastsættes på samme måde som nævnt under strakshandel. Ud over ovennævnte tillæg/fradrag beregnes i forbindelse med optagelse, indfrielse eller omprioritering af gæld i fast ejendom et fast kurstillæg/-fradrag, som fremgår af pengeinstituttets prisbog, der kan ses på pengeinstituttets hjemmeside eller udleveres, ved at kunden henvender sig til sin filial. Handel via Netbank Kunder med adgang til værdipapirhandel via Netbank kan via internettet afgive ordrer på køb og salg af danske og udenlandske værdipapirer - også uden for pengeinstituttets sædvanlige åbningstid. Ved handel via Netbank gælder desuden pengeinstituttets Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank. Ordrer om køb og salg af udenlandske værdipapirer, optaget til handel på et reguleret marked i udlandet, videregives altid hurtigst muligt i kommission til en inden- eller udenlandsk børsmægler, som kan vælge at gennemføre ordren på det aktuelle udenlandskeregulerede marked. Pengeinstituttet vælger markedsplads og børsmægler, samt hvilken valuta handlen skal afregnes i, medmindre der aftales andet med kunden. Kundens ordrer gennemføres kun i det omfang, der kan handles på det aktuelle udenlandske regulerede marked eller hos den pågældende børsmægler. Pengeinstituttet kan dog vælge at opfylde sådanne ordrer via sin egen beholdning. Kundens ordrer kan deles eller samles og derfor handles til forskellige priser. Kundens ordrer ekspederes i den officielle åbningstid for Valutakurs Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer fastsættes med baggrund i aktuel markedskurs eller Nationalbankens valutakurs - inklusive pengeinstituttets almindelige kurstillæg/fradrag for overførsel i valuta - to bankdagefør afviklingsdagen(valørdagen) for fondshandlen, medmindre andet er aftalt. Afregningsprincipper - kurtageomkostninger For at få gennemført en handel med værdipapirer betaler kunden en kurtage til pengeinstituttet. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når kunden køber, lægges kurtagen til afregningen, og når kunden sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Herudover kan kunden i nogle tilfælde komme til at betale et tillæg til kursen, når kunden køber, eller kunden kan få et fradrag i kursen, hvis kunden sælger. Om der er tillæg/fradrag og størrelsen heraf afhænger imidlertid af den handelsform, kunden benytter. Oplysninger

14 Betingelser for handel med værdipapirer om kurtage og eventuelle andre gebyrer fremgår af kundens fondsnota. Side 14 af 15 er muligt og relevant og under hensyntagen til markedskutymen og de forhold, som disse finansielle instrumenter handles under. Pengeinstituttets kurtagesatser ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Information om de til enhver tid gældende satser kan fås ved henvendelse i pengeinstituttets filialer, ligesom de er tilgængelige på pengeinstituttets hjemmeside. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er - når intet andet er aftalt - anden børsdag efter handelsdagenfor værdipapirer noteret på Nasdaq København, og to bankdage efter handelsdagen for unoterede værdipapirer. Afviklingsdagen for en handel med et værdipapir er samtidig valørdag/rentedato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som kunden kan få oplyst på forespørgsel. Ved kundens køb er pengeinstituttets levering af værdipapirer betinget af, at pengeinstituttet modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Ved kundens salg af værdipapirer er instituttets betaling af afregningsbeløbet betinget af, at pengeinstituttet får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. For købte værdipapirer registreret hos VP SECURITIES gælder den begrænsning, at der først skal disponeres over disse på den tilhørende VP-konto den anden bankdag efter afviklingsdagen. Værdipapirer registreret hos VP SECURITIES skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over de værdipapirer, der strider mod salget - f.eks. pantsætning eller købte værdipapirer, der endnu ikke er til kundens disposition. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen pga., at kunden ikke kan betale eller levere, er kunden erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer kunden risikoen for, at den part, som pengeinstituttet har handlet med, kan betale eller levere. Der skal endvidere henvises til pengeinstituttets betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. Pengeinstituttet vil på anmodning fra kunden tillige give oplysninger om ordrens status. Pengeinstituttet vil angive handelsstedet på kundens fondsnota, hvis dette er muligt og relevant. I situationer, hvor pengeinstituttet ikke har mulighed for at angive oplysninger om tidspunkt og handelssted, idet pengeinstituttet ikke har modtaget oplysninger fra tredjemand, vil pengeinstituttet undlade at give oplysning herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. I andre tilfælde angives handelsstedet som OTC. Sidstnævnte vil være tilfældet, når en ordre helt eller delvist udføres via pengeinstituttets eget system og med denne som modpart. Ligeledes anvendes koden OTC i situationer, hvor pengeinstituttet anvender en anden værdipapirhandler til at udføre handlen via dennes system og med denne som modpart, men hvor der ikke er tale om videreformidling, idet pengeinstituttet påtager sig en "best execution" forpligtelse. Ved videreformidling af en kundes ordre fra pengeinstituttet til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregningsnotaen af, hvordan denne anden værdipapirhandler udfører ordren. Det handelssted som angives ved videreformidling er det, hvor ordren rent faktisk udføres som sidste led i handelskæden. Indsigelse vedrørende fondsnota/bekræftelser m.m. Eventuelle indsigelser mod indholdet af fondsnotaenskal fremsættes straks efter modtagelsen, og kunden bør omgående underrette pengeinstituttet, hvis fondsnotaenikke modtagessom aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at pengeinstituttet ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis kunden havde henvendt sig i tide. Periodisk oversigt ved porteføljepleje Når pengeinstituttet udøver porteføljepleje, vil pengeinstituttet give kunden periodiske oversigter om porteføljeplejen, med mindre sådanne oversigter gives af tredjemand. Kunden kan endvidere yderligere vælge at modtage de væsentligste oplysningerom gennemførte handler efter hver handel på det tidspunkt, hvor pengeinstituttet udfører handlen. Ved udøvelse af porteføljepleje for en detailkunde vil den periodiske oversigt indeholde følgende oplysninger, når det er relevant: Fondsnota Når pengeinstituttet på kundens vegne har udført en ordre, som ikke er udført i forbindelse med porteføljepleje, vil pengeinstituttet hurtigst muligt give kunden de væsentligste oplysninger om udførelsen. I den forbindelse forbeholder pengeinstituttet sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis kunden er kategoriseret som detailkunde, vil pengeinstituttet sende kunden en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen, eller hvis pengeinstituttet modtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis afregningsnotaen indeholder de samme oplysninger som en afregningsnota, der straks sendes til kunden af tredjemand. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom forbeholder pengeinstituttet sig ret til at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I forbindelse med handel med pantebreve fremsendes afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. For så vidt angår mere specielle, finansielle instrumenter som pantebreve og derivater, vil oplysningerne blive givet i det omfang, det 1) En redegørelse for indholdet og værdiansættelsen af porteføljen, herundernærmere enkeltheder om hvert enkelt finansielt instrument, dets markedskurs eller dagskurs, hvis markedskursen ikke er tilgængelig, og kontantsaldoen ved begyndelsen og udgangen af perioden samt porteføljens resultat for perioden. 2) Gebyrernes samlede størrelse i perioden med angivelse af fordelingen af, som minimum, gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelsen af ordrerne og meddelelse om, at der på anmodning kan gives en mere detaljeret opdeling. 3) En sammenligning af resultatet i den periode, som den periodiske oversigt dækker med det benchmark for investeringsresultatet, som pengeinstituttet og kunden eventuelt er enedes om. 4) De samlede udbytter, renter og andre indbetalinger, der i perioden er tilflydt kundens portefølje. 5) Oplysninger om anden erhvervsmæssig udvikling, der medfører rettigheder vedrørende finansielle instrumenter i porteføljen. For detailkunder vil oversigten blive givet hver sjette måned. På anmodning vil pengeinstituttet dog give detailkunder periodiske oversigter hver tredje måned. Hvis aftalen mellem pengeinstituttet og en detailkunde om porteføljepleje muliggør en gearet portefølje, vil pengeinstituttet give kunden periodiske oversigter mindst én gang om måneden.

15 Betingelser for handel med værdipapirer Side 15 af 15 For detailkunder der har valgt at modtage oplysninger efter hver handel, giver pengeinstituttet oversigten mindst hver tolvte måned. For transaktioner i værdipapirer,der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 1-10, i lov om værdipapirhandel m.v., vil den periodiske oversigt dog blive givet hver sjette måned. Pengeinstituttets videregivelse af kundeoplysninger I forbindelse med opfyldelse af kundens ordre kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til pengeinstituttets agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. Annullering af fejlhandler Pengeinstituttet forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt det relevante handelssted beslutter, at der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører pengeinstituttet relevante instrumenter og midler til parterne. Kunder, der får annulleret en handel, vil få besked fra pengeinstituttet. Hvis ordren ønskes gennemført på ny, skal ordren afgives igen på sædvanlig måde. Ansvarsbegrænsning Pengeinstituttet påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, som en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i, i forbindelse med udførelsen af en opgave for pengeinstituttet. Tilsvarende gælder skade, der skyldes et reguleret marked, et andet marked, clearing-/værdipapircentral eller lignende. I øvrigt henvises til pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser. Særlige forhold ved værdipapirhandel Handel med værdipapirer kan have forskellige skattemæssige konsekvenser, og kunden skal være opmærksom på særlige skatteregler. Kunden opfordres til at undersøge disse forhold nærmere og evt. søge rådgivning, inden en ordre afgives. Særligt ved køb og salg af udenlandske værdipapirer tilrådes det at kontakte egen revisor/rådgiver. Alle handler sker for kundens regning og risiko i enhver henseende. Kunden bærer alle omkostningerne, hvis en handel ikke kan gennemføres, fordi kunden på afviklingsdagen ikke kan betale købte værdipapirer eller ikke kan levere solgte værdipapirer. Dette gælder også, hvis manglende levering af obligationer skyldes udtrækning publiceret mellem ordrens afgivelse og afviklingsdagen. Lovvalg Eventuelle retstvister mellem kunden og pengeinstituttet afgøres efter dansk ret. Ændringer til disse betingelser Pengeinstituttet kan ændre betingelser for handel med værdipapirer uden varsel, når det er til fordel for kunden. Ellers vil ændringer ske med 2 måneders varsel. Oplysning om ændring af betingelser for handel med værdipapirer sker skriftligt, elektronisk eller ved annonce i dagspressen, med henvisning til, hvor på pengeinstituttets hjemmeside ændringerne kan ses. Andre regler der gælder Ud over nærværende betingelser for handel med værdipapirer henvises til pengeinstituttets betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot og pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser, der begge gælder medmindre disse måtte være fraveget i nærværende betingelser. Ikrafttrædelse Disse "Betingelser for handel med værdipapirer" gælder fra den 20. april 2015.

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel,

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel, Gældende pr. 12. december 2017 Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel R8819 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Nykredit Bank har dags

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 17 Dokumentnummer 2015-06-12-12.25.34.689435 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Den Jyske Sparekasse har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem.

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 8 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Hovedkontor Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede (herefter benævnt kunden)

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 18 Dokumentnummer 2015-09-29-09.30.17.674373 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato i henhold til Aftale om Netbank

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2015-02-27-16.58.12.624590 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Møns Bank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere