REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole"

Transkript

1 REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole

2 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen på sejlerskolen varetages af klubbens skoleudvalg. Undervisningen er lagt an på voksne elever, både med og uden tidligere erfaringer med sejlads. Målet er, at eleven efter endt grunduddannelse kan føre en sejlbåd sikkert og kompetent. Sejlerskolens grunduddannelse strækker sig over minimum 2 år med kurser i praktisk sejlads om sommeren og teoretiske kurser om vinteren. Det normale forløb for sejlerskolens grunduddannelse er: 1. Introduktionskursus. Forberedelse til den første sejlsæson og introduktion til klubben. Kurset er ikke obligatorisk. 2. Praktisk sejlads på A-hold. 3. Navigation & søvejsregler med afsluttende eksamen. 4. Praktisk sejlads på B-hold. 5. Motorkursus. 6. Prøve i praktisk sejlads først i oktober (førerprøve). 7. Tovværk & sømandskab. 8. Eleven skal have godkendt deltagelse i de foreskrevne natsejladser. 9. Eleven skal have deltaget i det foreskrevne bådpladsarbejde. Ved gennemført grunduddannelse erhverver eleven K.A.S. førerbevis. Førerbeviset giver medlemmer af klubben ret til at låne klubbens både mod betaling af gebyr. Ved uddannelsen opnås desuden Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. Elever, der har gennemført sejleruddannelsen, får overrakt deres førerbevis ved forårsfesten, der afholdes i april. Ud over grunduddannelsen har sejlerskolen en række tilbud om videregående praktisk og teoretisk undervisning i sejlads samt en kapsejladsskole. Som hovedregel fordeles pladserne på sejlerskolen efter medlemsanciennitet. For øjeblikket har klubben 8 både, 4 gaffelriggede skolebåde, 3 spækhuggere og en 6 m R-båd. Grunduddannelsen foregår normalt i de gaffelriggede skolebåde. Kapsejladsundervisningen foregår i Spækhuggerne. Alle lærere på K.A.S. sejlerskole underviser uden vederlag. Introduktionskursus A-hold Natsejlads Navigation & søvejsregler B-hold Natsejlads Motorkursus Tovværk & sømandskab Førerbevis Bådpladsarbejde Bådpladsarbejde Bådpladsarbejde Bådpladsarbejde Det anbefalede forløb for sejleruddannelsen

3 1.1 Ansvar Lærerne har den fulde myndighed i undervisningstiden. Respekteres dette ikke af eleven, eller udviser en elev en opførsel, der er til skade for undervisningen, kan læreren udelukke eleven fra undervisningen den pågældende undervisningsaften. Ved grov tilsidesættelse af klubbens love og reglementer eller ved uforsvarlig omgang med klubbens materiel, kan skolechefen idømme en elev karantæne for en periode. Eleverne deltager i undervisningen på eget ansvar, både til søs og i land. Elever er ikke dækket af forsikringer tegnet af K.A.S. Det anbefales derfor, at eleverne sørger for at holde sig dækket af en ansvarsforsikring og en fritidsulykkesforsikring. Eleverne forventes at have sat sig ind i sejlerskolens sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan. 2. Introduktionskursus Introduktionskurset er indgang til resten af sejlerskolens grunduddannelse. Kurset varer 8 uger og ligger som udgangspunkt i februar og marts. Kurset giver en introduktion til sejlerskolen, klubbens forskellige aktiviteter og praktisk sømandskab. Kurset er ikke obligatorisk i forhold til førerbeviset. Tilmelding til kurset sker på klubbens hjemmeside Tilmeldingen åbner normalt i starten af november og tilmeldingsfristen er 15. december. Tilmeldinger efter denne dato modtages frem til kursusstart, så længe der er ledige pladser. Foto: Johnny Aa. Jørgensen

4 3. Praktisk sejlads Sejlsæsonen starter omkring 1. maj og varer til midt i oktober og består af ca. 16 lektioner. Undervisningen foregår i tidsrummet til ca , en fast ugentlig hverdagsaften gennem hele sejlsæsonen, dog undtaget 4 ugers sommerpause. Tilmelding til kurserne sker på klubbens hjemmeside Tilmeldingen åbner normalt i løbet af januar og tilmeldingsfristen er 15. februar. Tilmeldinger efter denne dato modtages frem til kursusstart, så længe der er ledige pladser. Et skolehold består som hovedregel af en lærer, 5 faste elever samt 1 suppleant. Se om suppleantordningen i afsnit 4. Normalt bliver samboende og nære familiemedlemmer sat på forskellige hold. Holdfordeling bliver offentliggjort i april til forårsfesten. Der undervises efter K.A.S.s egen lærebog samt en undervisningsplan. Lærebog, undervisningsplan og nærværende reglement for sejlerskolen udleveres i starten af grunduddannelsen. En sejlaften starter med at bådene gøres klar til afgang til kl. 18. Efter sejladsen grejes bådene op, og efterfølgende mødes holdet i klubhuset og snakker aftenens sejlads igennem. Det forventes, at der er en høj mødedisciplin på sejlerskolen, af hensyn til holdet, undervisningen og for at den enkelte elev kan få så meget rutine som muligt. Såfremt en elev er forhindret i at deltage en aften, skal eleven melde afbud. Afbud skal meddeles til læreren eller den jourhavende. Hvis en elev har været fraværende mere end én gang uden at melde afbud, må eleven afgive sin faste plads på holdet til en suppleant, og bliver selv suppleant. Hvis en elev har været fraværende mere end 3 gange (med eller uden afbud), kan holdets lærer anmode skoleudvalget om, at eleven skal afgive sin faste plads på holdet til en suppleant, og den pågældende elev bliver suppleant. Der må som udgangspunkt ikke medtages mere end 5 elever (inkl. suppleanter), der modtager undervisning, på gaffelriggerne og 3 elever (inkl. suppleanter) på spækhuggerne. Se dog afsnit 4 om suppleantordningen. Der kan medtages op til 4 elever på kapsejladsskolens hold. Hvis der en undervisningsaften er ledig plads på et sejlhold, kan elever fra andre sejlaftener, andre klubmedlemmer eller gæster medtages på skolesejladserne. Foto: Maria Laub

5 Foto: Johnny Aa. Jørgensen 3.1 A-hold A-hold er starten på sejlerskolens praktiske grunduddannelse. Deltagelse kræver ingen sejlererfaring. Kurset sigter på at gøre eleverne fortrolige med bådens mest elementære funktioner, sikker sejlads og basale manøvrer samt at lære eleverne godt sømandskab. Undervisningen vil blandt andet komme ind på maritime udtryk, knob, fornemmelse for vinden, grundprincipperne for sejlenes trimning, vigeregler, sikkerhedsudstyr om bord, vendinger, bomninger og manøvrering i havn. Som optakt til sejlsæsonen holder K.A.S. et informationsmøde for A-holdseleverne og deres lærere. Her informeres bl.a. generelt om sejlklubben og sejlerskolen, samt om hvilken påklædning, der er hensigtsmæssig til søs. I slutningen af sæsonen vurderer læreren, om de enkelte elever har opnået tilstrækkelige færdigheder til at fortsætte på et B-hold i den efterfølgende sæson. En elev, der har mere end 25% fravær, kan ikke forvente at have opnået tilstrækkelige færdigheder til at fortsætte på B-hold. 3.2 B-hold B-hold er en fortsættelse af A-holdet. Undervisningen bruges, kort fortalt, på at forøge viden om og fortrolighed med de emner, der er gennemgået på A-holdet samt lære mere avancerede manøvrer og funktioner. Målet med undervisningen på B-hold er at gøre eleverne i stand til at håndtere sejlads som fører af klubbens både på betryggende vis. Undervisningsforløbet i praktisk sejlads afsluttes med førerprøven, en praktisk prøve, hvor eleverne skal vise, at de har lært at føre skolebådene på betryggende vis. Prøven afholdes i en weekend først i oktober. Prøven omfatter de krav, der stilles til den praktiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere, og er nærmere beskrevet i en særskilt pjece. Elever, der gennemfører B-hold tilfredsstillende og har den nødvendige rutine, bliver indstillet til førerprøven af deres lærer. En elev, der har mere end 25% fravær, kan ikke forvente at have opnået tilstrækkelige færdigheder til at blive indstillet til førerprøven. En forudsætning for at gå til førerprøve er, at eleven har deltaget i det obligatoriske motorkursus, hvor der bliver undervist i brug af klubbens påhængsmotorer til spækhuggerne og øvet havnemanøvre for motor.

6 Reglement for K.A.S.s sejlerskole 3.3 R-hold R-hold er rutinesejlads i klubbens gaffelriggede skolebåde. Formålet med kurset er at opnå større rutine og yderligere færdigheder i sejlads med denne bådtype. Kurset giver mulighed for at afprøve bådens muligheder i svære situationer. Det nærmere indhold af kurset aftales mellem elever og lærer. Eksempler kan være gennemførelse af bjærgemærs-manøvre alene, manøvrering uden rorpind, logge fart, gisse strøm og afdrift samt blindnavigation. En forudsætning for at deltage på R-hold er, at eleven har erhvervet klubbens førerbevis. 3.4 S-hold S-hold er undervisning i sejlads med klubbens spækhuggere. Formålet med kurset er at opnå større rutine i sejlads samt opnå kendskab til sejlads med denne bådtype. Indholdet af undervisningen er generelt om sejlads med en kortkølet båd, trim af bermudarig samt sejlads med spiler. Yderligere indhold af kurset aftales mellem elever og lærer. En forudsætning for at deltage på S-hold er, at eleven har erhvervet klubbens førerbevis. 3.5 Kapsejladsskolen På kapsejladsskolen har du mulighed for at blive undervist i kapsejlads. En forudsætning for at deltage på kapsejladsskolen er, at eleven har et duelighedsbevis. Elever med førerbevis har dog fortrinsret til pladserne. På Kap-1 og Kap-2 er der ikke nødvendigvis faste besætninger gennem hele sæsonen. Undervisningen er også åben for private spækhuggere, som ønsker at få træning i kapsejlads. Foto: Maria Laub

7 Reglement for K.A.S.s sejlerskole Kap-1 Formålet med kap-1 er at lære de fundamentale færdigheder for kapsejlads i spækhugger. Formålet er ydermere, at eleverne får grundlæggende kendskab til kapsejladsbanen og trim af båden. Der undervises fx i: At klargøre båden til kapsejlads. De forskellige roller og opgaver i en kapsejladsbesætning. Håndtere båden med brug af alle sejltyper i forhold til vind og vejr. Gennemføre start, mærkerundinger og banegennemførelse i alle vindstyrker. Grundlæggende kapsejladsregler (S/B, overlap, plads ved mærke, luffe mm.). Grundlæggende trimmuligheder (agterstag, skøder, løjgang, skødeskinner, barberhal mm.) Kap-2 Kap-2 er en fortsættelse af Kap-1. Formålet er at opøve rutine i de færdigheder, eleven har opnået på Kap-1. På kap-2 ligger fokus på kapsejladstaktik og strategi samt trim. Der undervises fx i: Gennemføre en start med fordel. Gennemføre sejlskift optimalt. Stagvende og bomme uden unødig tab af fart og fordel. Anvende alle trimmulighederne på båden aktivt. Anvende kapsejladsreglerne aktivt og forståelse for udnyttelse af regler på banen (specielt ved mærkerunding og spilerdueller). Omgivelsernes indflydelse på den taktiske gennemførelse af sejladsen, herunder konkurrenter, strøm og vind Kap-3 Kap-3 er en fortsættelse af Kap-2. Formålet med kap-3 er at opøve rutine i kapsejlads. Kap-3 besætningerne deltager i Svanemøllekredsens Onsdagsmatch på bane 2 med både fra samme klasse. På Kap-3 er der ingen lærer tilknyttet. Læringen foregår ved erfaringsopsamling og erfaringsudveksling med de andre kapsejlere, fx kan erfarne kapsejlere inviteres med på

8 båden for at give respons på kapsejladsen. Målet med deltagelsen i kapsejladsen er at blive bedre til at: Trimme og optimere båden til alle vejrtyper. Gennemføre planlagte starter, hvor fordel vindes fra 1. minut. Anvende kapsejladsregler proaktivt til egen fordel. Lægge taktik for gennemførelse af sejladsen og holde fast i den. Vinde dueller ved mærker og på løber. Vinde kapsejladser. 4. Suppleantordningen Et skolehold på gaffelrigger består som hovedregel af en lærer, 5 faste elever og 1 suppleant. På S-hold består holdet af 3 faste elever og 1 suppleant. Suppleanten deltager på sit eget hold, hvis en af de faste elever ikke møder op. Hvis alle holdets faste elever møder op, får suppleanten tildelt plads på et af de andre sejlhold. Såfremt der ikke er ledig plads på andre hold, sejler suppleanten med på sit eget hold, således at suppleanten altid er garanteret at deltage i undervisningen på egen sejlaften. Som suppleant deltager man til et reduceret gebyr. Hvis der opnås fast plads på et hold inden for den første måned efter starten af undervisningen, opkræves der fuldt gebyr for en fast plads. Suppleantordningen omfatter ikke kapsejladsskolens hold. 5. Natsejlads Eleverne forventes at deltage i mindst én natsejlads i hver sæson, de er tilmeldt praktisk sejlads på A-hold og B-hold. For at få klubbens førerbevis, kræves der mindst to godkendte natsejladser. Mindst én af disse skal gennemføres i samme år som den praktiske prøve (førerprøven), eller efter at prøven er bestået. Natsejladsen skal normalt gennemføres i en skolebåd. Den kan også gennemføres i en anden sejlbåd for sejl, hvis føreren er lærer på sejlerskolen. Under sejladsen skal der navigeres efter fyr, søkort og kompas med aktiv deltagelse af eleven. Natsejladsen kan udføres i et farvand, som læreren/føreren finder egnet til det, og skal vare fra solnedgang til solopgang eller have en varighed af mindst 5 sammenhængende timer inden for dette tidsrum. Alle elever får udleveret et rødt kort til registrering af deltagelse i natsejladser. Underskrifterne på dette kort er dokumentation for, at natsejladserne er godkendt. Foto: Johnny Aa. Jørgensen

9 6. Sejlerskolens tursejladser Udover sejlads på den ugentlige sejlaften anbefales det eleverne at deltage i weekendture og sommerturen. Disse sejladser giver en væsentlig erfaring i at sejle i ukendt farvand og anløbe fremmede havne. Deltagelse i turene giver også en generel rutine i sejlads. K.A.S. sejlerskole arrangerer hver sæson fire weekendture, hvori der indgår natsejlads. Endvidere arrangeres en sommertur af 3-4 ugers varighed, hvor eleverne kan deltage i en eller flere uger. Turene er åbne for alle klubbens medlemmer. Udover de ture, der arrangeres af sejlerskolen, kan lærere og eleverne træffe private aftaler om andre ture efter gældende regler for udlejning af klubbens både. 7. Bådpladsarbejde Alle elever, der har været tilmeldt et hold i praktisk sejlads (A-hold, B-hold, R-hold, S-hold, Aspirant-hold og kapsejladshold) skal som led i sejleruddannelsen deltage i afrigning og klargøringsarbejde. Arbejdet organiseres af fartøjsudvalget, der også godkender elevernes deltagelse. Godkendt deltagelse i arbejdet er en del af undervisningen og en forudsætning for videre deltagelse på sejlerskolen og for at erhverve klubbens førerbevis. Foto: Johnny Aa. Jørgensen 8. Jourhavende For hver ugedag er der udpeget en jourhavende blandt de lærere, der underviser den pågældende aften. Den jourhavende møder kl , hvor vedkommende er ansvarlig for at besvare telefonen, modtage afbud og vejlede personer, der ønsker oplysninger om klubben og sejlerskolen. Kl fordeler den jourhavende suppleanter og gæster til de ledige pladser på skolebådene. Suppleanter tilknyttet samme dag har førsteprioritet til de ledige pladser, herefter i prioriteret rækkefølge elever (faste og suppleanter) fra andre dage og andre gæster. Inden for hver kategori fordeles eventuelle ledige pladser efter først-til-mølle princippet. Elever, der møder op efter kl , kan ikke regne med at få plads på et hold. Gæster, der ikke er medlem af sejlklubben, kan maksimalt sejle med på to undervisningsaftener. Den jourhavende skal påse, at protokollerne er ført, at sejlskabene er låst og at yderdørene i klubhuset er aflåst, når klubhuset forlades - både før og efter sejladsen. Ansvaret for dette kan overdrages til en anden. Den jourhavende kan bistå lærerne med at vurdere, om en given skade eller mangel på en båd skal udbedres af sejlholdet eller om den kræver professionel reparation. Den jourhavende skal overvåge at alle klubbens både er i havn ved undervisningens afslutning ca. kl. 22, med mindre der foreligger specielle aftaler med en lærer. I tilfælde af en ulykke i klubhuset eller i havnen, skal den jourhavende bistå med hjælp og om nødvendigt tilkalde ambulance. I tilfælde af, at en af klubbens både savnes,

10 og det formodes, at der på grund af uvejr eller andre årsager kan være sket et havari, skal den jourhavende sætte sig i forbindelse med formanden, skolechefen, fartøjschefen eller næstformanden for i fællesskab at vurdere om en eftersøgning skal sættes i gang. I bekræftende fald skal den jourhavende kontakte Søværnets Operative Kommando (SOK) ved at ringe , og spørge efter den vagthavende officer. Såfremt den jourhavende en enkelt aften er forhindret i at udøve sit hverv, skal vedkommende sørge for at træffe aftale med en anden af de faste lærere om at overtage hvervet. 9. Læreraspiranter K.A.S. uddanner selv sine lærere til praktisk sejlads, hvilket gøres ved, at særligt udvalgte førere gennemgår en læreruddannelse på et aspiranthold. Førerne indstilles til læreruddannelsen af en lærer og skal godkendes af skoleudvalget. Skoleudvalget har ingen forpligtigelse til at tilbyde alle potentielle læreraspiranter plads på et aspiranthold. De kriterier, der lægges vægt på, ved udvælgelsen af læreraspiranter, er: Førerprøve fra K.A.S., Frem eller Sundet Gennemført R-hold Sejlerkundskab Deltagelse i weekend- og sommerture Klubånd og engagement Pædagogiske evner Ansvarsbevidsthed Formålet med aspirantholdet er at uddanne nye lærere, som kan undervise i praktisk sejlads i klubbens gaffelriggede øvelsesbåde. Undervisningen sigter mod at give aspiranterne et grundigt kendskab til indholdet i sejlerskolens undervisningsplan i teori Foto: Johnny Aa. Jørgensen og praksis. Der lægges desuden vægt på indlæringsmetoder. Efter deltagelse på aspiranthold bedømmer læreren på aspirantholdet, om aspiranten er egnet som lærer på sejlerskolen. Aspiranterne kan vikariere for lærerne på sejlerskolen, og opfordres til at gøre dette. De bør desuden deltage ved et eller flere sejlerskolearrangementer i løbet af sæsonen fx skoleweekendture og/eller sommertur. Nye lærere bliver tilbudt at deltage i Dansk Sejlunions instruktørkursus. Skoleudvalget har ingen forpligtigelse til at tilbyde lærerne at undervise på et hold. 10. Teoretiske kurser Sejlerskolen tilbyder en række teoretiske kurser i vintersæsonen. Kurserne er åbne for alle klubbens medlemmer. Tilmelding til kurserne sker på klubbens hjemmeside Tilmeldingen åbner normalt i løbet af august og tilmeldingsfristen er 15. september. Tilmeldinger efter denne dato modtages frem til kursusstart, så længe der er ledige pladser. Kurserne kan blive aflyst, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal tilmeldte. Dog gennemføres kurserne i Navigation & Søvejsregler samt Tovværk & Sømandskab hvert år. De fleste af kurserne starter sidst i oktober.

11 10.1 Navigation & Søvejsregler På kurset undervises i det teoretiske pensum til Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere. Emnerne omfatter navigation, søvejsregler og søsikkerhed. Pensummet er detaljeret beskrevet på Søfartsstyrelsens hjemmeside Kurset henvender sig fortrinsvis til elever, der har deltaget i praktisk sejlads mindst én sæson eller har tilsvarende sejlerfaring. Kurset starter sidste i oktober og afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve (to særskilte dage) omkring 1. april. Bestået prøve er obligatorisk for de medlemmer, som ønsker at erhverve klubbens førerbevis. I forhold til at opnå førerbeviset, skal denne prøve og prøve i praktisk sejlads (førerprøve) bestås indenfor 3 på hinanden følgende kalenderår. Medlemmer, der har bestået en eksamen på mindst niveau som Yachtskipper af 3. grad, fritages for kravet om bestået prøve Tovværk & Sømandskab På kurset undervises bl.a. i at arbejde med tovværk (knob, takling og splejsning) og sy i sejldug. Eleverne er desuden med til at vedligeholde skolebådenes rig. Kurset henvender sig fortrinsvis til elever, der har deltaget i praktisk sejlads i klubbens gaffelriggede øvelsesbåde. Kurset starter sidst i oktober og slutter omkring 1. marts. Kurset er obligatorisk for de medlemmer, som ønsker at erhverve K.A.S. førerbevis. For at få godkendt kurset skal eleven have deltaget aktivt gennem hele kursets forløb samt have bestået en prøve ved kursets afslutning VHF/SRC På dette kursus gennemgås procedurerne for kommunikation med maritimt radiostyr af kategorierne VHF, DSC, EPIRB og SART. For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst have et SRC-certifikat til betjening af radioudstyret samt have Foto: Johnny Aa. Jørgensen

12 et kaldesignalsbevis til sit fartøj. Læs mere om radio i fritidsfartøjer på Søfartsstyrelsens hjemmeside Kurset har en varighed af 6-8 aftener og sigter mod deltagelse i Søfartsstyrelsens eksamen Yachtskipper af 3. grad Undervisningen forbereder til eksamen i Yachtskipper af 3. grad, og indeholder bl.a. emnerne navigation, søsikkerhed, søvejsregler, søret og meteorologi. Pensummet er detaljeret beskrevet på Søfartsstyrelsens hjemmeside I forbindelse med kurset arrangeres deltagelse i et obligatorisk kursus i Brandbekæmpelse & Søsikkerhed for yachtskippere. For at kunne deltage i Søfartsstyrelsens eksamen, skal man have bestået duelighedsprøvens praktiske del eller have et speedbådsbevis. Kurset starter sidst i oktober og slutter omkring 1. april Yachtskipper af 1. grad Kurset forbereder til eksamen i yachtskipper af 1. grad, og indeholder bl.a. emnerne sejladsplanlægning, astronomisk og elektronisk navigation, storcirkelsejlads, udvidet førstehjælp og meteorologi. Pensummet er detaljeret beskrevet på Søfartsstyrelsens hjemmeside Kurset kører som en studiegruppe, dvs. uden en egentlig lærer tilknyttet. Deltagerne forventes derfor på skift at fremlægge oplæg om de relevante emner. Studiekredsen henvender sig til en relativt snæver gruppe og udbydes/gennemføres derfor ikke hvert år. For at kunne deltage i Søfartsstyrelsens eksamen, skal man have bestået eksamen i yachtskipper af 3. grad. Kurset starter sidst i oktober og slutter omkring 1. april. Udarbejdet af skoleudvalget, godkendt af bestyrelsen februar Foto: Maria Laub Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Svanemøllehavnen Strandvænget København Ø Tlf

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole Frederiksværk Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning i 2015 efter nedenstående retningslinier. Ledelse Sejlerskolen ledes af et Sejlerskoleudvalg bestående af Instruktører og bådsmand. Sejlerudvalget

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole

Logbog. Sundets Sejlerskole Logbog Sundets Sejlerskole Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

V L E K L O K M O M M E M N

V L E K L O K M O M M E M N VELKOMMEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S.) er mødestedet i Københavns centrum for sejlere, der aktivt vil deltage i en attraktiv del af den danske kulturarv at lære sejlerfaget fra bunden og nyde sølivets

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev.

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev. Instruktørpolitik og uddannelse af instruktører Mål og formål Kvindelig Sejlklubs sejlerskole har et ambitiøst mål om at uddanne dygtige sejlere. Klubben har siden 1951 drevet en officielt anerkendt sejlerskole,

Læs mere

Frems sejlerskole. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Frems sejlerskole. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Frems sejlerskole udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Velkommen 3 Formålet med Frems sejlerskole 3 Historien om Øresunds Sejlklub Frem 3 Frems sejlerskole 5 Skolens Opbygning............................

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2016 - Forår 2017 SEJLERSKOLEN - Efterår 2016 - forår 2017 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014 KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014 Masser af nye muligheder til dig i sejlerskolen I den kommende sæson tilbyder sejlerskolen en række kurser og aktiviteter der alle

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB INDHOLDSFORTEGNELSE VISION... 3 MÅLSÆTNING... 3 ELEVPOLITIK... 3 Fastholdelse af elever:... 4 Sikkerhedspolitik:... 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER:...

Læs mere

30 sømil sejlads Søndag d. 27 september 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

30 sømil sejlads Søndag d. 27 september 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser 30 sømil sejlads Søndag d. 27 september 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Stævnet sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE

DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. A U G U S T 2 0 1 1 N U M M E R 5 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Områderne omkring havnehuset og vores klubhus er i sommerens løb blevet renoveret.

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole. Indholdsfortegnelse. Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3

Logbog. Sundets Sejlerskole. Indholdsfortegnelse. Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger til eleverne... 4 Undervisningen...

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Yachtskipper 3 kursus

Yachtskipper 3 kursus Yachtskipper 3 kursus Undervisning: Undervisningen foregår i Gilleleje Sejlklub hver torsdag fra den 26. oktober 2017 til den 10. maj 2018. Undervisningen tilrettelægges som workshops, instruktøren gennemgår

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole September 2014

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole September 2014 KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole September 2014 Efteråret er i gang med over 100 aktive i sejlerskolen! Og flere er på vej, Sejlerskolen får næsten hver dag henvendelser fra kommende

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

Handlingsplan for sejler skolen.

Handlingsplan for sejler skolen. Handlingsplan for sejler skolen. Side 1 Indholdsfortegnelse. Vision side 3 Målsætning side 3 Elevpolitik side 3 Fastholdelse af elever side 4 Sikkerhedspolitik side 4 Sejlerskolens Ansvarsområder. Formand

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Notice of Race. Regler DH IOMR/TEXEL. 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Notice of Race. Regler DH IOMR/TEXEL. 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Notice of Race Regler DH IOMR/TEXEL 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Program for Jyllinge Open / klubmesterskab 2014

Program for Jyllinge Open / klubmesterskab 2014 Program for Jyllinge Open / klubmesterskab 2014 Dato: Lørdag den 20. september 2013 Skippermøde: I Jyllinge klubhus kl. 8.00 (Hvor der vil være en lille en, så husk gasterne). Løb: Bådene deles ind i løb

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

H Førerprøve H Vinterundervisning H Gaffelriggerdag H

H Førerprøve H Vinterundervisning H Gaffelriggerdag H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 20. AUG. 2014 NUMMER 5 H Førerprøve H Vinterundervisning H Gaffelriggerdag H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Jeg er netop kommet hjem fra ferie som

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Fra Landkrabber til dygtige sejlere på uger. Jesper Henriksen Oure Højskole. Sejlerne fra Oure. Danmark Rundt Pro Skipper

Fra Landkrabber til dygtige sejlere på uger. Jesper Henriksen Oure Højskole. Sejlerne fra Oure. Danmark Rundt Pro Skipper Fra Landkrabber til dygtige sejlere på 12-14 uger Sejlerne fra Oure Jesper Henriksen Oure Højskole Danmark Rundt Pro Skipper Redskab Kompetance til Sejleroplevelser Visionen for Danmark Rundt 54 landkrabber

Læs mere

1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5

1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5 2 N Y T F R A K. A. S. Har du brug for et Skrivebord? Nelly har fået et nyt hæve-sænke skrivebord på kontoret. Derfor er det

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Dato : Januar 2016 Næste rev. jan 2019 Side: 2 af 10

Dato : Januar 2016 Næste rev. jan 2019 Side: 2 af 10 VISION 3 MÅLSÆTNING 3 ELEVPOLITIK 3 Fastholdelse af elever 4 Sikkerhedspolitik 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER 4 Formand 5 Elevsammensætning 5 PR. 5 Arrangement 5 Bådsmænd 6 Generelt for brug af både 6

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 1. Regler Kerteminde Sejlklubs Klassebådsudvalg er arrangør af ONSDAGSEJLADSERNE og fungerer som sejlads komite. Der sejles efter

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Harboe Cup 2012. Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 INDBYDELSE

Harboe Cup 2012. Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 INDBYDELSE Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 Optimist A+B+C, Zoom 8, Feva XL, Tera Sport, Tera Pro, OK, 0, Trapez, Hobie Cat, Hobie Cat 16 spi, A-Cat, 29 er, 420 og Formula DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Indbydelse. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben. Inviterer til. Dansk Sejlunions. Danmarks Mesterskab for Knarr

Indbydelse. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben. Inviterer til. Dansk Sejlunions. Danmarks Mesterskab for Knarr Indbydelse Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben Inviterer til Dansk Sejlunions Danmarks Mesterskab for Knarr d. 27. 28. august 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedspolitik Fredericia Sejlklub December 2006

Sikkerhedspolitik Fredericia Sejlklub December 2006 Fredericia Sejlklub December 2006 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde... 1 2. Form... 1 3. Ledelse/organisation... 2 4. Kravspecifikation motorbåde (planende)... 3 5. Regler for motorbådsbrugere... 3

Læs mere

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE DEL 1 Version: 1 Dato: 20 DEC 2010 Godkendt af: Sejlerskolen Hans Chr. D. Koch Godkendt af: Horsens Sejlklub Bent Rønn Side 1 af 11 Indhold: 0. Formålet

Læs mere

H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H

H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. FEB. 2015 NUMMER 1 H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Nu har det været nytår og kalenderen

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Racer & Cruiser Cup. Tunø Rundt 2015. Lørdag den 5. september 2015. Sejladsbestemmelser

Racer & Cruiser Cup. Tunø Rundt 2015. Lørdag den 5. september 2015. Sejladsbestemmelser Racer & Cruiser Cup Tunø Rundt 2015 Lørdag den 5. september 2015 Hou Bådelaug Norsminde Sejlklub Sejladsbestemmelser 1. Regler 1.1 Der sejles i 2 klasser: Cruiser klassen og Racer klassen 1.2 Der sejles

Læs mere

Sønderborg Yacht-club indbyder i samarbejde med Dansk Ylva klub til

Sønderborg Yacht-club indbyder i samarbejde med Dansk Ylva klub til Sønderborg Yacht-club indbyder i samarbejde med Dansk Ylva klub til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for Ylva i dagene fra 13. til 16. august 2015 NOTICE OF RACE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Sømandskab Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Søvejsregler De Internationale Søvejsregler 1840 - DK

Læs mere

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 Arrangør: Sejlklubben Sundet 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inklusive Skandinavisk

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 119 SØFARTSSTYRELSENS BEKENDTGØRELSE Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v. I medfør af 19, stk. 1, og 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes: Formål 1. Bekendtgørelsens

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

Sejlerskolen. Thurø Sejlklub. Glæden ved at sejle. Steen & John

Sejlerskolen. Thurø Sejlklub. Glæden ved at sejle. Steen & John Sejlerskolen Thurø Sejlklub Glæden ved at sejle Steen & John Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Vision for sejlerskolen... 1 Visionsuddybelse... 1 Missionen for sejlerskolen... 2 Formålet med sejlerskolen...

Læs mere

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2015 NUMMER 2 H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Om to måneder starter sejlsæsonen,

Læs mere

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue Kapsejladsreglerne Tirsdagskapsejlads Køge Bugt Kredsen April 2008, Søren Badstue Definitioner Holde klar: En båd holder klar når den anden båd ikke skal ændre sin kurs. Plads er den plads en båd behøver

Læs mere