Stu t die i ordnin i g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16"

Transkript

1 Studieordning

2 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling af afhængige og deres pårørende. Den studerende opnår gennem uddannelsen teoretisk og praktisk viden om afhængighed. 2 Fagligt indhold DAC-uddannelsens faglige indhold bygger på WHO s definition af afhængighed, ICD-10. Den studerende bliver præsenteret for en bred vifte af behandlingsmetoder og metoder til forebyggelse. På DAC-uddannelsen uddannes den studerende til at kunne tilrettelægge et behandlingsforløb, som er afstemt den enkelte klients behov. Dette indebærer, at klientens netværk inddrages, og at der arbejdes i tæt kommunikation med de øvrige implicerede fagfolk. DAC-uddannelsen lægger vægt på at styrke den studerendes skriftlige og administrative kompetencer, bl.a. pga. de dokumentationskrav, der er i misbrugsbranchen. Ligeledes lægges der vægt på den studerendes relationelle kompetencer. Uddannelsens indhold er kendetegnet ved tværfaglighed og helhedsorienteret undervisning, som kan beskrives ud fra tre overordnede kategorier, som i praksis er overlappende og vekselvirkende: Stk. 1 Afhængighed Denne del af undervisningen har til formål at give den studerende et nuanceret billede af begrebet afhængighed. Den studerende får gennem undervisning i de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som en afhængighed medfører, et teoretisk grundlag for misbrugsbehandling og forebyggende arbejde. Den studerende får desuden viden om de forskellige former for afhængigheder, fx alkoholisme, stofafhængighed og ludomani. Stk. 2 Rådgivning og behandling Både gennem undervisning og praktikophold præsenteres den studerende for forskellige former for rådgivnings- og behandlingsmetoder. Nogle kurser foregår på et praktisk niveau (fx et certificeret kursus i NADA, dvs. øreakupunktur). Andre kurser er af mere filosofisk karakter og tager udgangspunkt i etik, menneskesyn og behandlerrolle. Stk. 3 Kommunikation og formidling Den studerende bliver undervist i forskellige former for kommunikation og formidling. Det gælder både den interne kommunikation med kolleger og klienter og den eksterne kommunikation med offentlige instanser. Undervisningen omfatter skriftlig og mundtlig formidling, supervision og 1

3 terapeutisk kommunikation. Desuden undervises der i sociallovgivning, da en behandler ofte fungerer som bindeled mellem klient og offentlige instanser. 3 Erhvervsgivende kompetencer DAC-uddannelsen har en bred tilgang til afhængighed, hvorfor den rummer en vifte af erhvervsgivende kompetencer. DAC-uddannede kan således arbejde i primær- og efterbehandling af forskellige former for afhængighed og kan ligeledes rådgive pårørendegrupper. Eller en DAC-uddannets arbejde kan have en mere forebyggende karakter og omfatte oplysning og opsøgende arbejde. DAC-uddannede ansættes både i offentligt og privat regi. 2

4 Uddannelsesforløb 4 Varighed Uddannelsen er et fuldtidsstudium på 18 måneder med start én gang årligt. På uddannelsens tre semestre veksles der mellem teori og praksis. 5 Praktik Stk. 1 Fravær Den studerende må maksimum have 10 % fravær fra hhv. undervisning og praktik. Hvis fraværet overskrider de 10 %, gælder følgende: I forbindelse med praktikophold bliver praktikopholdet ikke godkendt. I forbindelse med undervisningen skal den studerende til eksamen på skærpede vilkår. Ved yderligere overskridelse af fraværsgrænsen kan den studerende udelukkes fra eksamen. I uddannelsen indgår der to praktikophold, hvis formål det er at udforske og afprøve en rådgiver/behandlers arbejdsfunktioner. Den studerende får under praktikken tilknyttet en praktikvejleder, som hver tredje uge skal vurdere og godkende den studerendes indsats. Begge praktikophold er ulønnede og fordelt på 37 timer ugentligt, hvoraf syv timer er afsat til skriftlige studieaktiviteter. Fordelingen af de 30 resterende praktiktimer aftales med praktikstedet. Stk. 1 Praktik 1 Praktik 1 er en observationspraktik, som forløber over en periode på seks uger. Der veksles mellem praktik og skriftlig studierefleksion. Den studerende skal under praktikken observere og i et begrænset omfang varetage en rådgiver/behandlers arbejdsfunktioner. Desuden skal den studerende gøre sig erfaringer med at skrive logbog. Stk. 2 Praktik 2 Praktik 2 er en træningspraktik, som forløber over en periode på 12 uger. Der veksles mellem praktik og udformning af en skriftlig opgave (journalopgave 2). Den studerende skal under denne praktik under supervision varetage en rådgiver/behandlers arbejdsopgaver samt producere datamateriale ved at følge en eller to klienter. Datamaterialet skal bruges til journalopgave 2 (se 7, stk. 2). Stk. 3 Praktikplads Det er den studerendes eget ansvar at skaffe en praktikplads. Praktikpladsen skal godkendes af studieadministrationen. 3

5 6 Undervisning Stk. 4 Særlige omstændigheder I tilfælde af at praktikken afbrydes, kan den studerende søge om udsættelse af den pågældende praktik. Afvikling af praktikken skal i så fald ske i sommerperioden mellem 2. og 3. semester. Undervisningen varetages af eksterne fagfolk, der til dagligt arbejder og/eller forsker inden for det givne undervisningsområde. 7 Skriftlige opgaver Den studerende udarbejder syv skriftlige opgaver i løbet af uddannelsen (de skriftlige opgaver beskrives i detaljer i studiehåndbogen). De skriftlige opgaver udarbejdes på dansk. Stk. 1 Individuelt målsætningsskema Inden hvert af de to praktikophold skal den studerende udarbejde et individuelt målsætningsskema, der godkendes af uddannelseslederen. I denne målsætning skal den studerende med udgangspunkt i praktikstedets profil og metoder opstille en række mål for praktikken. Stk. 2 Journalopgave ournalopgaver Den studerende skal skrive to journalopgaver med tilknyttet behandlingsplan. Med journalopgaverne skal den studerende give en systematisk redegørelse for en klients problemstillinger og behandlingsforløb. Stk. 3 Projektopgaver Foruden det afsluttende eksamensprojekt skal den studerende skrive to projektopgaver. I projektopgaverne skal den studerende beskæftige sig med problemstillinger inden for hhv. selvhjælpsgrupper og afhængighedsrådgivning/-behandling/-forebyggelse. Målet er, at den studerende: kan arbejde med en afgrænset problemstilling kan analysere, vurdere og begrunde de valgte tilgange kan udvælge og anvende relevant faglitteratur kan anvende empiri kan vurdere forskellige metoders styrker og begrænsninger kan relatere projektets problemstilling til arbejdet som Danish Addiction Counselor. Stk. 4 Eksamensprojekt Eksamensprojektet er udgangspunkt for den afsluttende eksamen (som beskrives i 9). Eksamensprojektet bedømmes ud fra de samme kriterier som beskrevet i 7, stk. 3. 4

6 Regler for eksamen og interne prøver 8 Interne prøver Journalopgave 1 og 2 samt projektopgave 1 og 2 (se 7) udgør DAC-uddannelsens interne prøver. De interne prøver skal bestås, for at den studerende kan blive indstillet til eksamen. 9 Eksamen Stk. 1 Bedømmelse Journalopgave 1 og 2 bedømmes internt med bestået/ikke bestået, mens projektopgave 1 og 2 bedømmes internt efter 7-trinsskalaen. Den studerende skal som minimum opnå karakteren 02 for at bestå. Stk. 2 Prøveforsøg Der er i alt to prøveforsøg ved hver af de interne prøver. Der kan søges dispensation til et tredje prøveforsøg. Stk. 3 Samtaler Hvis en studerende ikke består en intern prøve i første prøveforsøg, indkaldes denne til en samtale med studieadministrationen. DAC-uddannelsen afsluttes med eksamen, som afholdes i januar-februar. Til eksamen prøves den studerende i sin viden om og indsigt i uddannelsens overordnede formål og faglige indhold. Der er tale om en projekteksamen bestående af en projektskrivningsperiode på fire uger, aflevering af et skriftligt projekt samt en individuel mundtlig eksamination. Det skriftlige eksamensprojekt udarbejdes individuelt eller i grupper. Stk. 1 Indstilling til eksamen For at den studerende kan indstille sig til eksamen, skal samtlige interne prøver og praktikophold være bestået. Indstilling til eksamen sker hos uddannelseslederen. Stk. 2 Bedømmelse Bedømmelsen sker eksternt efter 7-trinsskalaen. Karakteren fastsættes på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation, hvor den skriftlige præstation vægter ca. 80 % og den mundtlige præstation ca. 20 %. Den studerende skal som minimum opnå karakteren 02 for at bestå. Stk. 3 Eksamensforsøg Den studerende har i alt to eksamensforsøg. Der kan søges dispensation til et tredje prøveforsøg. 5

7 Stk. 4 Skærpede vilkår Ved et fravær på over 10 % fra DAC-uddannelsens undervisning går den studerende til eksamen på skærpede vilkår. Dette indebærer, at en tredjedel af tiden ved den mundtlige eksamination vil blive brugt på eksamination i udvidet litteraturpensum. Stk. 5 Eksamenssnyd Eksamenssnyd medfører bortvisning. 6

8 Adgangskrav og optagelse 10 Optagelse Det tilstræbes, at der er stor bredde i gruppen af studerende. Ansøgning om optagelse sker på et separat ansøgningsskema, som kan downloades fra hjemmesiden eller tilsendes af studieadministrationen. Ansøgningerne skal være studieadministrationen i hænde senest d. 1. marts, men behandles i takt med, at de modtages. Optagelsesproceduren er som følgende: Egnede ansøgere indkaldes til en samtale. Samtalen har til formål at afstemme gensidige forventninger samt at vurdere ansøgeren ud fra adgangskriterierne. Ansøgere kan forvente skriftligt svar om optagelse eller afslag senest medio april. 11 Adgangskrav Optagelse sker ud fra en samlet vurdering af den individuelle samtale og opfyldelse af nedenstående adgangskrav. I særlige tilfælde kan der dispenseres. Stk. 1 Dansk- og engelskkundskaber på hf-niveau eller folkeskolens afgangsprøve suppleret med relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse. Stk. 2 Minimum 2 års afholdenhed for afhængige. Stk. 3 Indsigt i afhængighedsproblematikker og/eller pædagogisk erhvervserfaring. Stk. 4 Stabile og afklarede forhold i relation til livssituation og eventuel afhængighed/ medafhængighed. 7

9 Generelle bestemmelser 12 Orlov Der kan bevilliges orlov fra DAC-uddannelsen af et års varighed. I forbindelse med orlov modtager den studerende dokumentation for orlovens varighed og beståede studieaktiviteter. 13 Etiske regler Studerende på DAC-uddannelsen er underlagt nedenstående etiske regler. Reglerne er gældende på uddannelsesstedet såvel som under praktikopholdene. Overtrædelse af de etiske regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning. Stk. 1 Der udvises respekt og fordomsfrihed over for alle på studiet. Adfærd, som af studieadministrationen eller undervisere vurderes som uacceptabel, kan medføre bortvisning og/eller indkaldelse til personlig samtale. Stk. 2 Under praktikopholdene mødes og omtales andre professioner og behandlingsformer respektfuldt. Ydermere arbejdes der samarbejdsorienteret til gavn for klienten. Stk. 3 Under praktikopholdene arbejdes der i overensstemmelse og loyalitet med den pågældende virksomheds praksis, metoder og etiske regler. Stk. 4 Hvis en studerende udvikler et misbrug af alkohol, narkotiske stoffer eller medicin, medfører det øjeblikkelig bortvisning. Stk Økonomi Hvis en studerende indtager ulovlige narkotiske stoffer eller skaffer sig medicin på ulovlig vis, medfører det øjeblikkelig bortvisning. DAC-uddannelsen er brugerbetalt. Satserne herfor offentliggøres årligt på hjemmesiden. Stk. 1 Bøger Uddannelsen udleverer de bøger, der indgår i pensum. Bøgerne er obligatoriske og brugerbetalte. 8

10 15 Statens Uddannelsesstøtte Ved egenbetaling kan den studerende søge SU og SU-lån gennem studieadministrationen. Der kan søges om tilskud til dækning af undervisningsafgiften. 16 Dimittend Bestået eksamen giver dimittenden ret til at bruge titlen Danish Addiction Counselor, hvilket berettiger til optagelse i en A-kasse. Denne studieordning er udformet og har været til høring i lærerrådet og de studerendes råd i Studieordningen er revideret i august 2010, august 2011, august 2012, august 2013 og august Dato Underskrift Morten Dalsgaard, direktør 9

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere