Gribskov Produktionsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribskov Produktionsskole"

Transkript

1 Gribskov Produktionsskole Virksomhedsplan 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Visioner... side 4 Overordnet mål... side 5 Målgruppen... side 5 Undervisningen... side 6 Øvrige undervisningsaktiviteter... side 7 Samarbejde med Erhvervsskoler... side 8 Undervisningsmiljøet... side 9 Særlige projekter... side 10 Vejledning... side 11 Fokus side 13 Skolens organisation... side 14 Personaleudvikling... side 15 IT-Politik... side 16 Rygepolitik... side 16 Sygefraværspolitik... side 16 Det rummelige arbejdsmarked... side 18 Beskrivelse af værksteder... side 19

3 Indledning Denne virksomhedsplan for Gribskov Produktionsskole (GPS) er udarbejdet i henhold til lov om produktionsskoler 6, stk. 7 (Lovbekendtgørelse nr. 812 af 15. juli 2004). Indholdet i virksomhedsplanen er i overensstemmelse med lovens 1 og 2 og omfatter en beskrivelse af mål, målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden på skolen. Gribskov Produktionsskolen s undervisningstilbud tager desuden udgangspunkt i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 11. juli 2000 om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud mv. De sidste 3 år har årselevtallet været stigende på landets produktionsskoler. Det skønnes, at en væsentlig årsag til det stigende elevtal på produktionsskolerne har sammenhæng med landets økonomiske krise og den heraf følgende stigning i arbejdsløsheden. Det er i disse år svært for de unge uden uddannelse at få ufaglærte job, og en del unge bliver standset i deres uddannelse, fordi der mangler lærepladser i virksomhederne. Medvirkende årsag til det stigende elevtal på skolerne er også, at Undervisningsministeriet med bl.a. Ungepakken og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i kommunerne i højere grad end tidligere tænker produktionsskolerne ind som en del af løsningen for at nå regeringens målsætning om, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i Gribskov Produktionsskole er beliggende i Gribskov Kommune. Skolens hovedaktiiteter foregår på adressen Skolegade 43 i Helsinge. Gribskov Kommune yder det lovmæssige grundtilskud til Gribskov Produktionsskole. Lovændringer Ungepakken, som blev vedtaget af Folketinget i 2010, betyder at de unge med virkning fra 1. januar 2011 skal vurderes uddannelsesparate efter 9. eller 10. klasse, inden de kan optages på en erhvervsskole. Samtidig får de årige unge pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse med uddannelsesperspektiv. I forbindelse med Genopretningsaftalen vedtog Folketinget desuden den 17. december 2010 med et meget lille flertal et forslag om ændring af produktionsskoleloven. Lovændringen med indskrænkning af målgruppen og halvering af skoleydelsen til de 18-årige hjemmeboende elever er en alvorlig forringelse af skolernes og de unges arbejdsbetingelser. Samtidig blev Finansloven 2011 vedtaget med en betydelig reduktion af taxametertilskuddet til produktionsskolerne. Ungepakken og lovændringerne i forbindelse med Genopretningsaftalen trækker i hver sin retning, hvor Ungepakken måske betyder flere unge, der får behov for et produktionsskoleophold og indskrænkning af målgruppen måske betyder, at unge, der tidligere kunne tilbydes et produktionsskoleophold i forbindelse med en afbrudt uddannelse, ikke længere har den mulighed. Hvad de to modsatrettede lovgivninger kommer til at betyde for skolens elevtal, er vanskeligt at vide. Skolen vil følge udviklingen meget nøje med henblik på en hurtig tilpasning af vores undervisningstilbud uanset om den ændrede lovgivning betydet et større eller et mindre behov for produktionsskolepladser. 3

4 Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse Lærlingeprojektet Produktionsskolebaseret Lærlingeuddannelse blev i årene finansieret af Undervisningsministeriet og satspuljemidler. Projektet viste så gode resultater, at lærlingeuddannelse på produktionsskolen med virkning fra 1. august 2010 blev en permanent mulighed med lov om Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse. Den nye mulighed er en del af lovgivningen om erhvervsuddannelserne og ordningen kræver et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne. Momsregistrering Med virkning fra 1. januar 2011 blev produktionsskolerne momsregistreret. Visioner På Gribskov Produktionsskole lægger vi vægt på et autentisk læringsmiljø som fremmer læringsprocessen, da lærernes faglige kundskaber og engagement giver en troværdig rollemodel som eleven kan spejle sig i. Det betyder at: Vi går foran med det gode eksempel. Vi kan stole på hinanden. Vi giver eleverne realistiske billeder af fagene, arbejdskulturer og hvordan man omgås hinanden på en respektfuld og værdig måde. Vi lærer eleverne at foretage kvalificerede fremtidsvalg. Vi vælger den værdsættende samtale Vi taler om det, vi ønsker os Vi taler om det, der virker godt Vi taler om den fremtid, eleverne ønsker Vi forventer, at alle viser interesse for at lære noget mens de er her på skolen. Skolens rammer og hverdag er en fast platform hvorfra kreativitet og energier udspringer. Dette sker under hensyntagen til individets muligheder og parathed. Alle skal opleve at være en del af et fællesskab og har frihed under ansvar. Det betyder at: Vi lægger vægt på, at alle oplever ejerskab for produkt og proces Alle oplever, at de er en del af noget større. Det er vigtigt, at den enkelte ses, høres og mødes med ligeværd. Det betyder at: Ingen undskylding for vold og mobning. Vi har en god tone. Vi lægger vægt på at møde alle med varme og humor. Vi sætter pris på mangfoldighed og giver plads til forskellighed. Det er vigtigt, at mennesket bliver spejlet og respekteret for at kunne udvikle sig. På basis af den tillid og tryghed der skabes i hverdagen er den ligeværdige og personlige samtale mulig. Den er et godt udgangspunkt for udvikling. 4

5 Produktionsskolens særlige læringsmiljø sætter fokus på produktion og arbejdsfællesskab, det vil sige læring ved at samarbejde med andre om at producere noget, der kan sælges. Det særlige læringsmiljø skal sikre den bedst mulige afklaring og træning af faglige, sociale og personlige kompetencer. Overordnet mål Produktionsskolen tilbyder individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion for unge under 25 år, der er i en uhensigtsmæssig uddannelsessituation. Med individuelle undervisningsforløb forstås, at optagelse og udskrivning af deltagerne finder sted løbende, og at undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger og behov. Undervisningen skal bidrage til udvikling af deltagernes faglige, sociale og personlige kompetencer med henblik på at styrke mulighederne for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse. Undervisningen skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt fremme international forståelse. Derudover skal undervisningen bidrage til deltagernes forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle deres miljøbevidsthed. Undervisningen tilrettelægges med særligt henblik på, at deltagerne opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Målgruppen Gribskov Produktionsskole s målgruppe er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Målgruppen kan beskrives således: Unge med behov for afklarende forløb: Unge der efter afslutning af grundskolen ikke er klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. De utilpassede unge: Unge der ikke har haft en normal skolegang i grundskolen (pjækkeri, omsorgssvigt, adfærdsproblemer m.m.) og af den grund ikke kan profitere af de ordinære uddannelsessystemer. Unge der pga. voldelig og kriminel adfærd ikke er i stand til at gå i gang med eller fastholde et uddannelses- og beskæftigelsesforløb. De frafaldstruede: Unge der har påbegyndt en ungdomsuddannelse, men som af forskellige årsager (faglige, sociale og/eller personlige) ikke er i stand til at gennemføre uddannelsen Produktionsskolens generelle målgruppe er således den andel af en ungdomsårgang (pt. ca. 20%), der ikke får en ungdomsuddannelse, enten fordi de ikke påbegynder en sådan uddannelse, eller fordi de ikke gennemfører den. Der er ingen nedre aldersgrænse for produktionsskoleelever, men de skal som hovedregel have afsluttet undervisningspligten. 5

6 Produktionsskoleloven giver mulighed for, at skolen kan optage enkeltelever eller grupper af elever fra folkeskolens 8. og 9. klasser i særlige undervisningsforløb, der kan etableres i henhold til folkeskolens 9, stk. 4 eller 33, stk. 4. Sådanne forløb skal betales af den skole/kommune, der rekvirerer forløbet. Derudover kan produktionsskolen optage deltagere i særlige projekter som indtægtsdækket virksomhed. Alle unge, der tilhører målgruppen, som skolen vurderer, kan profitere af skolens særlige undervisningstilbud, kan optages på skolen. Hvad enten der er tale om unge uden særlige problemer eller om unge med særlige indlæringsmæssige, sociale eller adfærdsmæssige problemer, gælder det, at de optages på lige fod - ud fra princippet om, at alle har ret til en ny chance. De unge har ret til at blive optaget på produktionsskolen, uden at der afkræves dem alle mulige oplysninger om deres tidligere baggrund. Undervisningen Produktionsskolens undervisning omfatter grundlæggende almene, faglige og kulturbærende kundskaber. Skolens virksomhed er som hovedregel ikke eksamensrettet og da skolen arbejder med løbende optag og udslusning, kommer de unge til at indgå i individuelle forløb, hvilket indebærer at fordelingen mellem det erhvervsrettede og det personligt udviklende vil være forskellig fra deltager til deltager, afhængig af de forudsætninger og ressourcer den enkelte unge er i besiddelse af. Undervisningen på Gribskov Produktionsskole omfatter værkstedsundervisning, undervisning i almene fag, kombinationsforløb med erhvervsskolerne og øvrige undervisningsaktiviteter. Værkstedsundervisning Den grundlæggende undervisning foregår på skolens værksteder. Værkstedsundervisningen tager sit udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser. Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde. Værkstedsundervisningen skal foregå i et socialt og arbejdsmæssigt fællesskab, hvor den enkelte unge tilegner sig dele af et fags kultur og kundskaber. Undervisningen skal være opgave- og problemformulerende både i forhold til processen, produktet og i forhold til den unge. Undervisningen skal tilrettelægges således, at det er læreprocessen for den unge der er afgørende. Værkstedsundervisningen, som bygger på deltagernes aktive medvirken i udførelsen af værdiskabende arbejde, er en direkte måde at udvikle de unges personlige og faglige kvalifikationer på, idet arbejdet med produktionsopgaverne betyder, at der er en række ting, der skal gøres altså en sags tvang og dermed en række nødvendighedsværdier, som de unge uanset deres tidligere skolebaggrund eller forløb i øvrigt lader sig inspirere, lære og opdrage af, så der åbner sig helt nye muligheder for dem. 6

7 Gribskov Produktionsskole forventer at have følgende værkstedstilbud i 2013: Turisme og Service (Metal og køkken under samme linje), antal pladser: 10 Sundhed, Omsorg og Pædagogik (Grafisk design under samme linje) antal pladser: 16 Innovationsværkstes (Grafisk design under også samme linje) antal pladser: 16 I alt 42 pladser Dette vil give således en samlet undervisningskapacitet på i alt 50 årselever i Undervisning i almene fag En del af deltagerne på Gribskov Produktionsskole har forladt grundskolen uden en afgangseksamen. Andre unge har en afgangseksamen med så dårlige resultater, at de har behov for at forbedre deres kundskaber på en række områder, hvis de skal klare sig i det ordinære uddannelsessystem. Produktionsskolens grundlæggende undervisning tager udgangspunkt i det praktiske arbejde på værkstederne, men i en række tilfælde er der behov for supplerende undervisning i f.eks. dansk, engelsk og matematik. Produktionsskolen er ikke forpligtet til at tilbyde særskilt undervisning i almene fag på skolen, men indtil 1/3 af elevens forløb på produktionsskolen kan anvendes til undervisning der hører under anden lovgivning. På Gribskov Produktionsskole er der undervisning i henholdsvis dansk, engelsk og matematik i samarbejde med det lokale UddannelsesCentret. Det vil være tre timer pr. uge. Det er den enkelte elev i samråd med værkstedslæreren, der beslutter om dette tilbud er relevant for den pågældende. Øvrige undervisningsaktiviteter Sideløbende med den undervisning der foregår på værkstederne, førnævnte almen undervisning samt kombinationsforløb på erhvervsskolerne, tilbyder produktionsskolen en række øvrige undervisningsaktiviteter: Demokrati og medindflydelse. Deltagerne inddrages mest muligt i planlægnings- og beslutningsprocesser, der vedrører skolens dagligdag og drift. Værkstedsmøder, deltagerråd og fællesmøder spiller i denne sammenhæng en vigtig rolle. Ekskursioner. Skolen arrangerer ekskursioner med særlige undervisningsaktiviteter. Praktik af kortere varighed. I produktionsskolens tilbud kan indgå praktik af kortere varighed i offentlig eller privat virksomhed. Øvrige undervisningsaktiviteter. Her kan være tale om f.eks. særlige temadage eller -uger, motion og sund levestil, musik eller sociale arrangementer som foredrag, åbent hus og årstidsfester, f.eks. sommer- og juleafslutning. Meritgivende kombinationsforløb Med virkning fra 1. august 2007 skal produktionsskoleforløb på mere end tre måneder indeholde meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse medmindre særlige forhold taler herimod. Kombinationsforløb er korte undervisningsforløb af 2 5 ugers varighed, der indeholder elementer fra undervisningen på produktionsskolen og på en kompetencegivende ungdomsuddannelse, herunder især erhvervsuddannelserne. 7

8 Kombinationsforløbene skal bygge bro mellem skoleformerne og skabe en glidende og individuelt tilrettelagt overgang til bl.a. erhvervsuddannelsessystemet. Et sådant forløb, skal tilsigte, at deltagerne får erfaringer med en anden type uddannelsesinstitution og med krav og indhold i en kompetencegivende ungdomsuddannelse samtidig med, at tilknytningen til produktionsskolens værkstedstilbud med dets tætte lærerkontakt og den tilknyttede individuelle vejledning bevares. Idéen med kombinationsforløb er, at de unge, der har brug for det, bliver afklaret, udvikler deres personlige,sociale og faglige kompetencer inden uddannelsen påbegyndes og ikke dropper ud efter nogle måneder, for derefter at skulle starte forfra. I samarbejde med områdets erhvervsskoler og en række andre produktionsskoler tilbyder Gribskov Produktionsskole kombinationsforløb til erhvervsskolernes grundforløb med undtagelse af de grundforløb, der er adgangsbegrænsede. Af forskellige grunde er det ikke alle skolens elever, der kommer i kombinationsforløb. Årsagerne kan f.eks. være følgende: Eleven har tidligere gennemført dele af grundforløb i større eller mindre omfang. Eleven kan ikke gennemføre et forløb på en erhvervsuddannelse, og der arbejdes i stedet med en plan om EGU (Erhvervsgrunduddannelse), USB (Uddannelse for unge med særlige behov) eller udslusning til fleks- eller skånejob. Eleven ønsker ikke en erhvervsuddannelse, men har planer om anden uddannelse, hvortil der ikke findes mulighed for meritgivende kombinationsforløb. Eleven er afklaret vedrørende fremtidig uddannelse inden for de første 3 måneder af produktionsskoleopholdet og udskrives relativt hurtigt derefter til den valgte uddannelse. Den gennemsnitlige opholds tid for eleverne på produktionsskolen ligger på ca. et halvt år. Deltagelse i kombinationsforløb indarbejdes i den enkelte deltagers forløbsplan. Samarbejde med erhvervsskoler Lovændringen der trådte i kraft den 1. august 2007 (L558 - Lov om ændring af lov om produktionsskoler), sikrer mulighederne for et tættere samarbejde mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne. Loven indebærer bl.a., at produktionsskolernes uddannelsestilbud skal målrettes mod kompetencegivende uddannelse. Ifølge loven skal produktionsskolerne samarbejde med institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Samarbejdet skal bygge på en skriftlig aftale mellem produktionsskolen og den institution, som produktionsskolen udsluser eller forventer at udsluse flest elever til. En produktionsskole kan indgå aftaler med flere institutioner. Desuden kan produktionsskoler med lovændringen gennemføre dele af erhvervsuddannelsernes grundforløb, hvis det indgår i en samarbejdsaftale. Gribskov Produktionsskole vil indgå i en fælles samarbejdsaftale mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne i Region Hovedstaden. Følgende erhvervsskoler vil indgå i aftalen: Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød Handelsskolen København Nord, Hillerød Københavns Tekniske Skole Hotel- og Restaurantskolen SOPU København og Nordsjælland (Sundhed, Omsorg, Pædagogik) Hillerød 8

9 Derudover vil Gribskov Produktionsskole lave en fælles betalingsaftale mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne i Region Sjælland. Formålet med samarbejdet er at kvalificere eleverne til at påbegynde og gennemføre en uddannelse, at fastholde eleverne og bekæmpe frafaldet samt at skabe øget fleksibilitet i overgangene mellem de to skoleformer. Idégrundlaget er at samarbejdsaftalerne skal støtte elever, der af faglige, personlige eller sociale grunde ikke umiddelbart kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Samarbejdet skal sikre, at eleverne oplever en helhedsorienteret indsats fra begge skoleformer og en naturlig overgang, når skoleskift er nødvendigt for at få en uddannelse. Det er en fælles intention, at eleverne om muligt får tilbud om gensidigt at skifte skole, uden at der derved bliver tale om et afbrud af den uddannelse, som eleven er i gang med. Samarbejdet skal også ses i sammenhæng med Velfærdsaftalen, hvor det fremgår, at et af regeringens mål er, at alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Helt konkret er målet, at mindst 95% af alle unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Undervisningsmiljøet På Gribskov Produktionsskole bearbejdes problemer i forbindelse med forbedring af undervisningsmiljøet som en løbende proces ved hjælp af problemløsningsmodeller. Det være sig problemer som udspringer af dagligdagen eller problemer som opstår i forbindelse med større omlægninger/forandringer. Der arbejdes løbende med problemer som fremkommer gennem forespørgsler fra personale og elever og der kan tillige arbejdes med undervisningsmiljøproblemer ved hjælp af spørgeskemaer, interviews, temadage med diskussioner og debat. Når nye elever starter på skolen introduceres de til skolens sikkerhedsregler og miljøpolitik. På Gribskov Produktionsskole er det lederens ansvar at sikre forespørgsler til forbedring af arbejdsmiljøet, fra såvel personale som elever, bliver hørt og gjort til genstand for analyse, vurdering, handlingsplan og opfølgning. 9

10 Særlige projekter Gribskov Produktionsskole er en ny skole. Skolen har eksisteret siden 1. august Skolen vil igangsætte forskellige projekter,som bidrager til at skaffe skolen midler til særlige indsatsområder og til udvikling af skolens pædagogik og undervisningstilbud. Gribskov Produktionsskole deltager i følgende projekter eller initiativer i 2013: Bæredygtig og unik samarbejde med Jobcenter Gribskov. Bæredygtig samarbejde med Gribskov Uddannelsescentret. Samarbejde med Fabrikken Tårnby Produktionsskole vedr. supervision for lærerne på skolen. Udvikle et netværk af alle samarbejdspartnere i Gribskov Kommune til støtte for de sårbare og frafaldstruede unge. Opnå et større og bedre samarbejde med nabo produktionsskoler og UU centrene. Et pilotprojekt, et samarbejdsprojekt mellem Gribskov Produktionsskolen (GPS) og Mad & Måltid ved Helsingegården. Vi vil samarbejde med de erhvervsskoler i området om at sikre overgangen fra produktionsskole til erhvervsskole. Vi ønsker erfaringsudvekslingen med erhvervsskolerne! 10

11 VEJLEDNING Mål: At sikre en god modtagelse af den unge, samt medvirke til at opholdet er udviklende. At medvirke til at så mange elever, som muligt, påbegynder en ungdomsuddannelse. At deltage aktivt i udslusning. Skolen tilbyder vejledning til eleverne, i form af løbende vejledning, varetaget af faglærerne på værksteder og skolens vejleder. Formål: at give den enkelte bedst muligt overblik over sin egen situation at give den enkelte forudsætninger for at træffe beslutninger og valg at perspektivere evner, ønsker og muligheder i forhold til uddannelse eller job at vejlede og støtte den enkelte i personlige og sociale spørgsmål Metode: Der udarbejdes forløbsplan for hver elev, der fastholder og synliggør den enkeltes forløb på produktionshøjskolen. Planen fungerer løbende som et redskab, der forener opholdet med retning og refleksion. Gennem samtaler mellem vejledere, lærere og elev, diskuteres den enkelte elevs forløb, og fremtidige uddannelses- og jobmuligheder perspektiveres. Der arbejdes ud fra en anerkendende samtalemetode hvor man møder de unge der hvor de er. Vejledning på GPS Gribskov Produktionsskolen har pr. 1. januar 2013 ansatte en vejleder. Vejledningsopgave ligger hos forstanderen indtil vejlederen bliver ansat. Vejlederens opgave er at varetage særskilte opgaver, øge fokus på vejledningsindsatsen og i praksis at samarbejde med værkstedslederne om enkelte elever efter behov. Vejlederen skal aflaste og støtte værkstedslederne i deres vejledningsfunktion og være deltagende i vejledningsnetværket for produktionsskoler, for at sikre en fortsat udvikling af vejledningsindsatsen. Vejlederen skal være med til at styrke det eksterne samarbejde med bl.a. Gribskov Jobcenter, UU-vejledere og erhvervsskolerne med henblik på en god udslusning af skolens elever. 11

12 Den primære vejledning af den unge foregår på det enkelte værksted. Dette valg er baseret på, at den enkelte lærer har et indgående kendskab til den unges styrker og svagheder og dagligt er i dialog med eleven i forbindelse med de sociale og arbejdsmæssige processer. Vejledningen tager udgangspunkt i den forløbsplan der lægges for den enkelte elev. Der foregår således dagligt en uformel vejledning. Det fælles arbejdsredskab i forhold til den enkelte elev er forløbsplan og realkompetenceafklaring. Dette samarbejde forudsætter, at der kort tid efter start på skolen udformes en forløbsplan med mål og delmål for den enkelte elev ud fra elevens forudsætninger og ønsker. Samarbejdet forudsætter en høj grad af dokumentation og skriftlighed, så der fortløbende tages afsæt i, hvor den unge befinder sig, hvilke aftaler der er lavet, hvad der er afprøvet i f.eks. praktik eller kombinationsforløb. Der skabes en skriftlig dokumentation for vejledningsindsatsen, som betyder at en ny lærer ved værkstedsskift kan tage udgangspunkt i den erfaringsdannelse der er hos den enkelte elev. Vejlederen på skolen vil afholde de ugentlige informationsmøder og rundvisninger. Vejlederen har i forbindelse med informationsmøderne individuelle introduktionssamtaler med alle nye elever (inden optagelse). Formålet er at afklare hvorvidt der er særlige omstændigheder at tage højde for, samt afklaring af hvilket værkstedstilbud der vil være relevant for den enkelte. Den unge og værkstedslederen taler med hinanden og afklarer om der er grundlag for at starte og laver en endelig aftale om starttidspunkt. Kort tid efter den unges start på skolen, udformes forløbsplanen på værkstedet for den enkelte elev. Der arbejdes med at formulere de ønskede mål med udgangspunkt i elevernes forudsætninger og det aktuelle fagområde. Hver 3. måned er der en fast vejledningsdag, hvor forløbsplanen justeres, aftaler om praktik- og/eller kombinationsforløb aftales og erhvervs- og uddannelsesmål drøftes og aftales. Med afsæt i realkompetenceafklaringen drøftes og synliggøres den unges vækst, barrierer og udfordringer. Den enkeltes personlige og faglige udviklingsproces evalueres. Dette er værkstedslederens hovedansvar. Værkstedslederen er ansvarlig for at etablere og gennemføre praktik- og kombinationsforløb samt evaluering af disse. I samarbejde med den unge og evt. UU-vejledere skal værkstedslederen lave en udslusningsplan før afslutning af produktionsskoleforløbet. 12

13 Vejlederens opgaver på skolen - Har individuelle introduktionssamtaler med alle nye elever. - Deltager i forløbssamtaler på vejledningsdage hvor der er behov. - Inddrages efter behov på værkstederne, f.eks. ved værkstedsskift, ved behov for individuelle samtaler eller når en elev er frafaldstruet. - Deltager i statusmøder og samarbejder med, UU-vejledere, samt vejledere på erhvervsuddannelserne, sagsbehandlere, forældre og andre efter behov. - Er med til at afklare eventuelle komplekse problemstillinger, hvor den unge måske skal henvises til psykolog på skolen, skal udredes eller måske starte misbrugsbehandling. Vejlederen kan være aktiv i forhold til at involvere relevante personer i sådanne sager. - Er behjælpelig på de værksteder der har behov, ved etablering af kombinationsforløb og praktikaftale. - Står til rådighed for elever som ønsker en samtale, det være sig om uddannelsesmuligheder, private forhold eller andet. - være sparringspartner for værkstedslederen hvor der er behov. - Laver opfølgning på udslusede elever. Skolen har valgt at investere i vejledningsressourcer ved at udvikle det netbaserede realkompetenceafklaringsredskab, ved at ansætte en vejleder og løbende opdatere værkstedsledernes vejledningsressourcer, bl.a. ved at prioritere uddannelsesprojekter højt. Vejleder kvalifikationer: Peter Veileborg: Fotojournalist, automatmekaniker, elektriker. Har arbejdet mange år på to forskellige produktionsskoler som IT lærer samt vejleder og har de nødvendige vejledningskurser. Fokus i 2013 Den ændrede politiske situation kan få betydning for skoleformens indhold. Nye uddannelsestilbud som f.eks. flexuddannelsen. Taxametersatserne i forhold til Finansloven. Hillerød Kommune gør sig overvejelser om at oprette et produktionsskoletilbud. Gribskov Produktionsskole ønsker et godt samarbejde med Hillerød Kommune. Fortsat udvikling af værkstederne. Fortsat udvikling af samarbejdet med Gribskov UUCenter og Gribskov Jobcenter. Opretholde og udvikle samarbejdet med Erhvervsskolen Nordsjælland og deres afdelinger. Fortsat fokus på forbedringer af den løbende vedligeholdelse og forskønnelse af skolen. 13

14 Skolens organisation Bestyrelsen I henhold til bekendtgørelse nr. 695 af 1. juni 2009 om standardvedtægt m.v. for produktionsskoler består bestyrelsen for Gribskov Produktionsskole består af 7 medlemmer med stemmeret og er sammensat således: 2 medlemmer udpeget af Gribskov Kommune 1 medlem udpeget af en arbejdsgiverorganisation i lokalområdet 1 medlem udpeget af en lønmodtagerorganisation i lokalområdet 1 medlem udpeget af SOPU Skolen i Hillerød 1 medlem udpeget af Handelsskolen København Nord i Hillerød 1 medlem udpeget af Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød Skolens leder I henhold til lov om produktionsskoler 7 har bestyrelsen ansat en forstander som skolens leder. Forstanderen varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Bestyrelsen har bemyndiget skolens forstander til at ansætte og afskedige lærerne og andet personale på skolen. Kontor De administrative opgaver der er forbundet med Gribskov Produktionsskolen. -14-dags løn til elever - kvartalsopgørelse til Undervisningsministeriet (delvis) - forskelligartede indberetninger til stat og kommune - forefaldende opgaver i samarbejde med forstanderen - årsafslutning for rengskab området samt klargøring til revisor - forefaldende kontoropgaver på produktionsskolen - bogføring - kreditor/debitor og finansbogholderi - fakturering - referatskrivning Administrativ medarbejderkvalifikationer: Vicky Schmidt Jørgensen - har en alsidig kontor- og regnskabsmæssig uddannelse - har erfaring med regnskabsarbejde - har gode it-kompetencer og arbejdet i Navision - har en proaktiv tilgang til arbejdet med service i højsædet - trives i et sprudlende miljø blandt unge Uformelt samarbejdsudvalg Gribskov Produktionsskole vil etablere et uformelt samarbejdsudvalg, hvor skolens forstander samt skolens medarbejdere er repræsenteret. 14

15 Sikkerhedsudvalg Gribskov Produktionsskole vil etablere et sikkerhedsudvalg bestående af forstanderen samt en medarbejderrepræsentant. En stor del af skolens undervisning foregår på de enkelte værksteder med maskiner, der kan være farlige i brug. Ansvaret for sikkerheden på de forskellige værksteder er derfor placeret hos værkstedslærerne. Skolens elever inddrages i videst mulig omfang i sikkerhedsarbejdet, således at sikkerhed på arbejdspladsen indgår som en del af undervisningen. Samarbejds- og sikkerhedsudvalget skal påse, at følgende opgaver bliver løst: - Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) for alle skolens værksteder. - Udarbejdelse af beredskabsplan og etablere brand- og evakueringsøvelser. - Sikre at skolens førstehjælpsudstyr er i orden. - Påse at sikkerhedsudstyret på skolen er i orden. - Påse at der udarbejdes skriftlige sikkerhedsinstrukser for alle større maskiner. - Formidle førstehjælpskurser. - Sikre at spørgsmål af betydning for samarbejdet og sikkerheden på skolen formidles til alle skolens medarbejdere. Personaleudvikling Produktionsskolens særlige kendetegn er den skolekultur, der opstår ved integration mellem et professionelt fagligt miljø og et miljø for almen og kulturbærende undervisning, der er båret af værdierne for folkelig oplysning, hvor der er tid til samtale og fordybelse, og hvor der er plads til medansvar og medindflydelse på skolens rammer og dagligdag. For at sikre et socialt, trygt og inspirerende skolemiljø, hvor de unge kan udvikle sig, er produktionsskolen afhængig af lærerkræfter, der har professionel baggrund, og som kan påtage sig både ansvar og medansvar for den undervisning, rådgivning og vejledning der praktiseres på skolen, som holder af unge og har særlig viden om dem, og som kan motivere og begejstre dem. Lærerne på Gribskov Produktionsskolen har faglige uddannelser inden for det fagområde, der skal undervises i. De specifikke faguddannelser er beskrevet i forbindelse med de enkelte værksteder. Lærerne skal have følgende personlige kvalifikationer: - Fagligt dygtig - Naturlig autoritet og lederegenskaber - Initiativrig og igangsættende - Egnet som forbillede for eleverne med hensyn til personlig hygiejne, sprog og omgangsformer - Fleksibel og omstillingsparat - Kreativ, alsidig og idérig - Samarbejdsevne - Humoristisk sans Og så er det ingen ulempe, hvis læreren er samfundsinteresseret, musisk og/eller aktivt sportsudøvende, interesseret i sund levestil samt har et stort varmt bankende hjerte for produktionsskolens målgrupper. For at sikre, vedligeholde og udvikle medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer bedst muligt, afholdes der medarbejdersamtaler og udarbejdes faglige udviklingsplaner for de enkelte medarbejdere efter behov og afholdes pædagogiske dage. Desuden afholdes der værkstedsudviklingssamtaler efter behov. 15

16 IT-politik Skolens IT-politik er for medarbejderne Computere: Computerne må kun benyttes arbejdsmæssigt i forbindelse med produktion og undervisning. Der må ikke gemmes musik på computernes harddiske. Der må ikke downloades, installeres eller anvendes programmer uden licens. Freeware og shareware må kun anvendes efter aftale med forstanderen. Der må ikke gemmes porno eller letpåklædte mennesker på computernes harddiske. Medarbejderen er ansvarlig for, at den personlige loginkode ikke videregives. Internettet: Internettet skal bruges til at tilegne sig informationer af sober og informativ karakter. Internettet må således ikke bruges til at søge efter sider med pornografisk, racistisk, voldelig eller ekstremistisk indhold af anden art. Internettet må heller ikke anvendes til ulovlige aktiviteter såsom hacking, børnepornografi og økonomisk kriminalitet. Internettet må ikke bruges til chat. Det er dog tilladt at benytte MSN. Skolens adresser må kun anvendes i arbejdsøjemed. I tvivlstilfælde er det forstanderen, der suverænt vurderer, om Internettets anvendelse er i overensstemmelse med IT-politikken. Rygepolitik Der skal være et godt og rent undervisnings- og arbejdsmiljø på Gribskov Produktionsskole Tobaksrygning er derfor ikke tilladt indendørs. Som indendørs område medregnes indgangsparti ved kontoret, samt døråbning og området lige foran indgangspartiet. Tobaksrygning er tilladt i opstillede rygested (ved Uddannelses Centret). Gribskov Produktionsskolens rygepolitik er udarbejdet i henhold til lov nr. 512 af 6. juni lov om røgfri miljø 5. Sygefraværspolitik Gribskov Produktionsskole vil følge de lovmæssige og overenskomstmæssige regler omkring registrering og håndtering af sygdom. Produktionsskolen ønsker gennem et åbent samarbejde mellem leder og medarbejdere at udvikle et sundt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, som sigter mod et så lavt sygefravær som muligt. Vi ønsker: At skabe dialog mellem leder og medarbejder for at finde årsager til sygefraværet, samt aftale individuelle tiltag for at nedbringe sygefravær. At fastholde medarbejdere i et aktivt arbejdsliv frem for overgang til førtidspension - At synliggøre arbejdsmiljøbelastninger Hermed kan: Sygefraværet nedbringes Afskedigelse på grund af sygdom undgås Arbejdsmiljøbelastninger afhjælpes Under sygdomsforløb kan skolen forlange tro- og loveattest og/eller lægeattest. 16

17 Arbejdsrelateret stress Gribskov Produktionsskolen vil fastlagge nedenstående retningslinjer for skolens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomst af arbejdsrelateret stress. Identifikation af arbejdsrelateret stress: For at skabe klarhed over i hvilket omfang medarbejdere og leder oplever sig som stressede - og af hvilke årsager - indgår spørgsmål om stress i skolens arbejdspladsvurdering, som gennemføres hvert tredje år. I dagligdagen har lederen og medarbejderne særligt fokus på de fysiologiske, psykologiske og sociale symptomer, som kan være tegn på stress hos den enkelte. Udover de individuelle adfærdsforandringer der kan forekomme hos stressede personer, er der fokus på, at stress også kan vise sig som organisatoriske stress-symptomer i form af f.eks. dårlige møder, dårlig stemning på arbejdspladsen, små eller større konflikter, manglende åbenhed eller øget fravær. Håndtering af arbejdsrelateret stress: Det er legitimt, at der tales om og arbejdes med håndtering af stress i hverdagen. Der skal tilbydes fælles temadage og/eller individuelle kurser om arbejdsrelateret stress efter behov. Stressrelaterede spørgsmål kan tages på medarbejderudviklingssamtaler af såvel lederen eller medarbejderen. I samarbejde med de øvrige produktionsskoler i regionen vil skolen indgå aftale om psykologisk krisehjælp med Psykologcentret Trekanten. Krisehjælp retter sig mod problemtyper, der kan relateres til arbejdspladsen som en direkte følge af en belastende hændelse i forbindelse med arbejdet, som f.eks.: vold trusler dødsfald ulykker - Skolen vil indgå aftale om psykologisk konsultation med Psykologcentret Trekanten. Psykologisk konsultation tilbydes anonymt og retter sig mod de typer af problemer, der har indflydelse på medarbejdernes velbefindende og indsats på arbejdspladsen. Problemerne kan f.eks. have forbindelse til: Samarbejdsproblemer, mobning og stress Omstillingsproblemer Afskedigelse Overforbrug af alkohol, piller eller andet Samlivs-/familieproblemer 17

18 Det rummelige arbejdsmarked I bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende institutioner er anført, at 3,5% af årsværkerne skal være på særlige vilkår. Dette krav vil opfylde Gribskov Produktionsskole, idet der i de sidste måneder har været ansat praktikanter i arbejdsprøvning mv. i forskellige jobfunktioner. I 2012 har Gribskov Produktionsskole 6 fastansatte medarbejdere. Gribskov Produktionsskole har følgende personalepolitik i forbindelse med ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår: Medarbejdere i fleksjob Skolen vil gerne ansætte medarbejdere i fleksjob inden for forskellige arbejdsområder. Arbejdsopgaverne tilpasses medarbejderens nedsatte arbejdsevne. Medarbejderne er ansat af skolen, dvs. at de er fastansatte medarbejdere på særlige vilkår. Hvis en medarbejder i fleksjob ansættes til vejlednings- og undervisningsopgaver, skal den pågældende have de samme kvalifikationer til at bestride jobbet, som en ordinært ansat medarbejder. Der må ikke ske opsigelse af fastansatte medarbejdere til fordel for ansættelse af en medarbejder i fleksjob. 18

19 Værkstederne Innovationsværkstedet Fagområde:Træværksted, grafisk design, Video, Musik, lyddesign, keramik, tekstil, metal. Tilgrænsende fagområde: Håndværk / Kunsthåndværk / Design, Multimediedesign, Faglige mål: At gøre eleverne klar til TEC og evt. få merit for grundforløbet ved en kompetenceafklaring Fagligt indhold: Eleverne får mulighed for at tilegne sig viden/rutine og/eller kendskab til ovennævnte områder. På innovationsværkstedet er det tanken i stort omfang at arbejde med elevernes ideer, som kan blive ægte produktion. Undervisning i gængse teknikker og metoder inden for de nævnte fagområder er overvejende hands on eller learning by doing. Værkstedets produktioner: Håndværk: Cafeborde, parasolfødder, møbeldesign, brugskunst, lamper etc. Grafisk produktion: Foto, digital billedbehandling, Multimedie-produktion, video-redigering, Video dokumentar, videodagbog, plakater, visitkort, foldere, flyvers, enkle hjemmeside, animation, VJ-ing (livevideo), lysdesign. Lyd: lyddesign, underlægningsmusik, lydmontage, radiospots, DJ-ing. Værkstedet er udstyret som en gængs produktionsenhed med: nyeste maskiner og håndværktøj til håndværksmæssige produktioner + nyeste hard- & software til produktioner indenfor multimedie, grafisk design, lyd-og videoproduktion. Praktik: Der er mulighed for op til 4 ugers praktik pr. påbegyndt halvår. Kombinationsforløb: Det er mulighed for 2-5 uger kombinationsforløb på TEC. Lærerkvalifikationer:Værkstedet er bemandet med to produktionsskolelærere: Søren Rose: Snedker og pædagog med mange års erfaring indenfor både undervisning og produktion. Ole Højer Hansen: komponist, producer og multimediedesigner med mange års erfaring indenfor undervisning og produktion. Turisme og Service Værkstedet Fagområde: Vedligeholdelse af bygninger, haver, sommerhus områder, busstopsteder mm. Madlavning inden for turistbranchen i den private og offentlige sektor Faglige mål: At eleven får indblik i turisme og service områdets mange muligheder. At eleven får forståelse for korrekt fremtoning. At eleven får viden om visuel varepræsentation og personlig kundekontakt. Vi prøver at videreudvikle elevens fantasi vedrørende sammensætning af materiale og indsats. Fagligt indhold: Eleverne får mulighed for at tilegne sig viden/rutine og/eller kendskab til: Smede arbejde Ægte produktion At lave mad At bruge forskellige maskiner og værktøj Betjening af kunder. Håndtering af de effekter vi modtager på værkstedet f.eks. hvad er varen værd? Rengøring, sortering, prismærkning og mindre reparationer af de afhentede effekter. Udbringning af varer samt læsning af vejkort. At betjene GPS Oprydning og rengøring på værkstedet, i kantinen og skolens områder. Lærerkvalifikationer: Peter Bruun: Smed, idrætskonsulent, klatrevæg instruktør, har undervisningserfaring indenfor produktionsskole verdenen. 19

20 Sundhed, Omsorg og Pædagogik værkstedet Fagområde: Det pædagogiske og sundhedsfaglige felt, samt det kunstneriske udtryk og forskellige malerteknikker. Nøgleord som bl.a. relationer, kommunikation, empati, anerkendelse og selvværd er implementeret. Faglige mål: - At eleven får indblik i de pædagogiske grundbegreber. - At eleven får forståelse for sammenhængen mel. psyke og krop, herunder kostens betydning. - At eleven får styrket sin personlige udvikling. - At eleven udvikler en parathed og afklaring i forbindelse med uddannelses- og jobønsker, samt muligheder. Fagligt indhold: Eleven for mulighed for at tilegne sig viden/kendskab til ovennævnte områder, herunder rutine i det at være mødestabil, deltage aktiv, oplevelsen af at have indflydelse på de daglige opgaver og projekter på værkstedet. - Teatersport, Danish Style. - Kreativitet. - Indretning af eget værksted, samt dele af skolen. - Temauger. - Montagearbejde. - Orienteringsløb for børnehavebørn. - At lege og bruge sin fantasi. - At se egne og andres styrker. Lærerkvalifikationer: Lene Bredahl Koustrup Pædagog med mange års erfaring indenfor ungeområdet. December 2012 Bestyrelsesformand Jørgen Simonsen Forstander Hüseyin Duygu 20

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 Visioner...5 Overordnet mål...6 Målgruppen...6 Undervisningen...7

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2016 Virksomhedsplan 2016 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Formål... side 4 Økonomi... side 5 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

Virksomhedsplan 2018

Virksomhedsplan 2018 Virksomhedsplan 2018 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner... 5 Overordnet mål... 6 Målgruppen... 6 Undervisningen...

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov.

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Virksomhedsplan 2016

Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplan 2016 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner... 5 Overordnet mål... 6 Målgruppen... 7 Undervisningen...

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

MERITGIVENDE KOMBINATINSFORLØB - DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2016

MERITGIVENDE KOMBINATINSFORLØB - DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2016 MERITGIVENDE KOMBINATINSFORLØB - DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2016 INSPIRATION OM MERITGIVENDE KOMBINATIONSFORLØB Indholdsfortegnelse FORORD MKF VIRKER DET GODE MKF FORLØB FAQ OM MKF OM EVALUERINGEN

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

MINIMUMSPROGRAM Produktionsskolernes fælles idé- og værdigrundlag. Revideret debatoplæg

MINIMUMSPROGRAM Produktionsskolernes fælles idé- og værdigrundlag. Revideret debatoplæg MINIMUMSPROGRAM Produktionsskolernes fælles idé- og værdigrundlag Revideret debatoplæg Foreningen for Produktionsskoler og Produktionshøjskoler September 1998 1. LOVGRUNDLAG OG PLACERING I UDDANNELSESBILLEDET

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Dette er min femte årsberetning som formand for Forstanderkredsen. Beretningen er primært et kommenteret og vurderet tilbageblik på året, der er gået sat i relation til den handlingsplan,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere