ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ"

Transkript

1 ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године

2 Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и расхода небанкарског сектора побољшале би степен финансијске стабилности земље, умањиле ризик од промене девизног курса у најрањивијим секторима привреде и повећале ефикасност монетарне политике. Да би се процес динаризације подржао, Народна банка Србије и Влада Републике Србије потписале су априла 212. године Меморандум о стратегији динаризације финансијског система Србије. Потписивањем тог документа, и Влада Републике Србије обавезале су се да прате и анализирају кретање степена динаризације, као и да редовно извештавају јавност о употреби динара у домаћем финансијском систему. С тим циљем, тромесечно припрема и објављује Извештај о динаризацији финансијског система Србије, као једно од помоћних средстава комуникације с јавношћу. Тим извештајем јавност се упознаје с дешавањима у сегменту динарског тржишта и с мерама и активностима које су тржишни учесници и регулаторни органи предузели, или ће предузети, ради подршке процесу динаризације. Омогућавањем да наведене информације буду доступне јавности, боље се разуме зашто је неопходна заштита од ризика промене девизног курса, као и зашто су неопходне мере и активности које ће и Влада Републике Србије предузимати како би се процес динаризације финансијског система Србије подстакао. Извештаји о динаризацији финансијског система Србије доступни су јавности на интернет презентацији Народне банке Србије (

3 Стратегија динаризације Стратегија динаризације у Републици Србији заснива се на активностима које се могу објединити у три међусобно повезана стуба. Први стуб стратегије динаризације најопштијег је карактера, али је уједно и најважнији. Мере у оквиру овог стуба подразумевају активности усмерене ка успостављању макроекономског окружења које карактеришу ниска и стабилна инфлација, стабилан финансијски систем и одржив привредни раст. Други стуб стратегије обухвата мере усмерене на активно промовисање динарских инструмената и тржишта, с посебним акцентом на развој тржишта динарских обвезница. Развој динарске криве приноса важна је окосница овог стуба. Трећи стуб има за циљ унапређење заштите од постојећих девизних ризика у небанкарском сектору и дестимулисање даљег јачања тих ризика. ће предводити напоре у овој области, сарађујући с банкарским сектором у увођењу и развоју основних инструмената заштите од девизног ризика и на међубанкарском тржишту, и у пословању с клијентима.

4 СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ У ОВОМ ИЗВЕШТАЈУ д.с. десна скала л.с. лева скала млн милион млрд милијарда NPL проблематични кредити п.п. процентни поен Т тромесечје ХоВ хартије од вредности Не наводе се друге општепознате скраћенице.

5 Садржај I. Динаризација финансијског система Србије Пласмани привреди и становништву Новоодобрени кредити привреди и становништву Депозити привреде и становништва Динарска и девизна штедња Јавни дуг... 7 II. Инструменти заштите од девизног ризика Своп аукције девиза Народне банке Србије Коришћење инструмената заштите од девизног ризика...1 Методoлошке напомене...12 Списак графикона и табела...13

6 Извештај о динаризацији финансијског система Србије I. Динаризација финансијског система Србије Показатељи динаризације финансијског система у Т повећали су се или су остали непромењени у односу на претходно тромесечје. 1. Пласмани привреди и становништву Динаризација пласмана привреди и становништву у Т наставила је да се повећава. Слично као у претходном тромесечју, пораст динаризације пласмана у већој мери је резултат интензивираног кредитирања становништва у динарима. Друго тромесечје 217. обележио је наставак раста пласмана привреди и становништву (за 3,7 млрд динара), који је био успоренији него у претходном тромесечју. Слично као и у Т1, обим пласмана је растао услед повећања динарских пласмана (за 23,6 млрд динара), које су банке махом одобравале становништву. Валутно индексирани и девизни пласмани су, изражено у динарској противвредности, у истом периоду смањени (за 19,9 млрд динара), углавном по основу јачања динара, као и услед наставка интензивираног отписа и продаје проблематичних потраживања. Ово смањење претежно је било изражено код сектора привреде. Наведена кретања условила су повећање динаризације пласмана привреди и становништву у Т2, за 1,1 п.п., на 32,8%, колико је износила крајем јуна. То је до сада највиши забележени ниво динаризације пласмана привреди и становништву. 1 Ако се искључи ефекат промене девизног курса, овај показатељ је крајем Т2 износио 33,3%, што је за,5 п.п. више него крајем претходног тромесечја. 2 Пласмани становништву су током Т2 расли сваког месеца. Крајем јуна, они су били већи за 19,1 млрд динара него на крају марта. Ово повећање и даље је одређено растом динарских пласмана (за 23,2 млрд динара), који су крајем Т2 чинили готово половину укупних пласмана становништву (49,4%). У оквиру динарских пласмана, и даље су најзаступљенији готовински кредити (укључујући кредите за рефинансирање). У складу с опоравком на тржишту некретнина и релативно повољним условима финансирања код банака, настављен је и опоравак Графикон I.1.1. Учешће динарских пласмана у укупним пласманима привреди и становништву I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II Динарски пласмани (л.с.) Девизно индексирани и девизни пласмани (л.с.) Учешће дин. плас. у укупним пласманима (д.с.) Графикон I.1.2. Секторска структура пласмана ,4 2,7 46,3 31,2 19,4 47, 31,7 19,1 47,9 32,8 19,4 (у %) 35 49, Динарски пласмани (л.с.) Девизно индексирани и девизни пласмани (л.с.) Учешће дин. пласмана у укупним пласманима (д.с.) (у %) Подаци о нивоу динаризације пласмана привреди и становништву расположиви су од јула 28. године. 2 Обрачунато по курсу динара према евру, америчком долару, швајцарском франку, британској фунти и јапанском јену на дан 3. септембра 214, ако се узме у обзир валутна структура потраживања по основу кредита. 1

7 стамбених кредита, који се и даље, по правилу, одобравају уз примену валутне клаузуле. Иако је у номиналном изразу опало у Т2, стамбено кредитирање се опоравља. По искључењу ефекта курса динара, пласмани банака по основу тих кредита су остварили највећи тромесечни прираст у последњих скоро шест година. 3 За разлику од пласмана становништву, пласмани привреди су и у Т2 номинално смањени (за 15,3 млрд динара). То смањење је у целости резултат мањих девизних и валутно индексираних пласмана (за 15,7 млрд динара) услед апрецијације динара. Динарски пласмани привреди незнатно су повећани, па је њихово учешће у укупним пласманима привреде повећано са 19,1%, колико је износило у марту, на 19,4% крајем јуна,. По искључењу ефекта промене девизног курса, овај показатељ је наставио да се смањује и треће тромесечје заредом. Крајем Т2 износио је 19,7%, што је за,2 п.п. мање него крајем Т1. У структури потраживања банака од привреде, номинално су смањена потраживања и од јавних предузећа и од привредних друштава, која послују пре свега у сектору трговине, саобраћаја и комуникација. Посматрано по наменској структури пласмана привреди, и даље доминирају кредити за ликвидност и обртна средства (45,1%), код којих је и проценат динаризације највећи. С обзиром на то да су ови кредити у Т2 порасли, њихово учешће у кредитном портфељу банака незнатно је повећано. Инвестициони кредити, који се по правилу одобравају уз уговарање валутне клаузуле, чине готово трећину портфеља потраживања од привреде (3,8%), али је током Т2 то учешће благо смањено (за,3 п.п.). 3 Обрачунато по курсу динара према евру и швајцарском франку на дан 3. септембра

8 Извештај о динаризацији финансијског система Србије 2. Новоодобрени кредити привреди и становништву У валутној структури новоодобрених кредита привреди и становништву, учешће динарских кредита у укупним кредитима у Т2 остало је исто као у претходном тромесечју. Банке су у Т2 пласирале привреди и становништву 331,7 млрд динара новоодобрених кредита, што је за 51,4 млрд динара више него у претходном тромесечју. У валутној структури новоодобрених кредита, сразмерно су повећани динарски кредити, као и валутно индексирани и девизни кредити (за по 18%, респективно), па је степен динаризације новоодобрених кредита привреди и становништву остао исти као у Т1 (37,6%). Посматрано по секторској структури, износ новоодобрених кредита привреди је, након сезонски уобичајеног смањења у Т1, у Т2 повећан за петину. Највише су повећани валутно индексирани и девизни кредити, који, иако у нешто мањој мери него у Т1, и даље чине највећи део новоодобреног кредитног портфеља банака (79,2%). Предузећа су у Т2 и даље највише користила кредите за финансирање обртних средстава (6%). Иако се ти кредити и даље претежно одобравају уз примену валутне клаузуле, у Т2 се примећује раст динарских кредита за ову намену (54,8%). Степен динаризације тих кредита због тога је повећан (са 2,8% у Т1, на 23,2%). Поред ове врсте кредита, предузећа у великој мери користе и инвестиционе кредите (2%), при чему се ови кредити и даље, по правилу, одобравају уз примену валутне индексације (96,8%). Графикон I.2.1. Учешће динарских кредита у новоодобреним кредитима привреди и становништву (у %) I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II Динарски кредити (л.с.) Девизно индексирани и девизни кредити (л.с.) Учешће динар. кредита у укупним кредитима (д.с.) Графикон I.2.2. Секторска структура новоодобрених кредита (у %) ,3 71,6 7,5 69, ,8 37,6 37,6 5 33,3 4 25,2 18,4 19,5 2, Динарски кредити (л.с.) Девизно индексирани и девизни кредити (л.с.) Учешће дин. кредита у укупним кредитима (д.с.) Обим новоодобрених кредита становништву у Т2 наставио је да се повећава. На тромесечном нивоу, одобрени су нови кредити у износу од 114,1 млрд динара, што представља највећи износ до сада. 4 У поређењу с Т1, износ новоодобрених кредита становништву повећан је за 14,4 млрд динара, при чему су валутно индексирани и девизни кредити релативно динамичније расли од динарских кредита. И поред тога, у структури новоодобрених кредита становништву и даље доминирају динарски кредити (69,7%), мада су нешто мање заступљени него у претходном тромесечју 4 Подаци о новоодобреним кредитима расположиви су од Т4 21. године. 3

9 (за,8 п.п.). Раст новоодобрених кредита становништву и у Т2 био је вођен повећањем готовинских кредита. Слично као у Т1, ови кредити чинили су 6% новоодобрених кредита становништву, при чему се и даље, по правилу, одобравају у динарима (преко 99%), углавном с роком отплате преко пет година (72%). Такође, новоодобрени стамбени кредити су наставили да расту, и у Т2 су остварили најбржи раст од Т године, када је на снази био програм субвенционисаног стамбеног кредитирања. Ови кредити су и у Т2 учествовали у новоодобреним кредитима са 18% и готово у потпуности су одобравани уз уговарање валутне клаузуле. 4

10 Извештај о динаризацији финансијског система Србије 3. Депозити привреде и становништва Динарски депозити привреде и становништва су у Т2 повећани, док су девизни депозити, изражено у динарима, смањени услед апрецијације динара према евру. Динаризација депозита привреде и становништва због тога је повећана. Депозити привреде и становништва су крајем јуна 217. износили 1.925,3 млрд динара, што је за 11,3 млрд динара мање него пре три месеца. У валутној структури депозита привреде и становништва, повећани су динарски депозити (за 16,3 млрд динара), док су валутно индексирани и девизни депозити, изражено у динарима, смањени (за 27,7 млрд динара) услед апрецијације динара према евру. Учешће динарских депозита у укупним депозитима привреде и становништва због тога је повећано са 27,5%, колико је износило крајем Т1 5, на 28,5%. Повећање динарских средстава посебно је било изражено на рачунима правних лица (за 11,7 млрд динара), и то пре свега на трансакционим рачунима предузећа која послују у области прерађивачке индустрије и грађевинарства. Валутно индексирани и девизни депозити предузећа у Т2, изражено у еврима, остали су на приближно непромењеном нивоу (2,5 млрд евра). Међутим, изражено у динарима, услед апрецијације динара према евру, ови депозити су смањени (за 8,2 млрд динара). Сходно томе, повећан је степен динаризације депозита привреде. Крајем јуна, овај показатељ је износио 53,3%, што је за 1,5 п.п. више него на крају Т1. Динарски депозити становништва су током Т2 повећани (за 4,6 млрд динара), услед већег износа средстава на трансакционим рачунима грађана. Повећани су и девизни депозити становништва (за 67 млн евра). Међутим, слично као и у случају привреде, уколико се ови депозити изразе у динарима, бележи се њихово смањење (за 19,5 млрд динара). Сходно томе, степен динаризације депозита становништва повећан је са 15,4%, колико је овај показатељ износио крајем претходног тромесечја, на 16,% крајем Т2. Графикон I.3.1. Учешће динарских депозита у укупним депозитима привреде и становништва I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II Динарски депозити (л.с.) Девизно индексирани и девизни депозити (л.с.) Учешће дин. депоз. у укупним депозитима (д.с.) Графикон I.3.2. Секторска структура депозита ,7 54, ,3 28, , ,8 27,5 51,8 15,4 28,5 53,3 (у %) 3 16, Динарски депозити (л.с.) Девизно индексирани и девизни депозити (л.с.) Учешће динарских депоз. у укупним депоз. (д.с.) (у %) По искључењу ефекта промене девизног курса, то учешће je повећано за,4 п.п., на 29,%. 5

11 4. Динарска и девизна штедња Девизна штедња је у Т2 наставила да се повећава, док је динарска штедња незнатно смањена. Изражено у динарима, износ девизне штедње се, услед апрецијације динара према евру, смањио, што је утицало на то да учешће динарске штедње у укупној штедњи номинално остане непромењено (4,5%). Динарска штедња је крајем јуна износила 5,7 млрд динара, што је за,6 млрд динара мање него на крају марта, односно за,3 млрд динара више него крајем прошле године. У оквиру динарске штедње, депозити с роковима доспећа до једне године и депозити дужих рокова доспећа смањени су у приближно истој мери (за по,3 млрд динара), тако да није било битнијих промена у рочној структури динарске штедње. Девизна штедња грађана у банкама у Т2 наставила је да расте. Износ средстава на девизним рачунима грађана повећан је за 61,3 млн евра (од почетка године за 156,8 млн евра) и крајем јуна достигао је износ од 8.83,4 млн евра. У рочној структури девизне штедње, средства депонована на рокове краће од годину дана и даље расту (за 161,3 млн евра), чему је највише допринео раст штедње по виђењу (за 252,5 млн евра). Штедња положена на дуже рокове доспећа смањена је (за 99,9 млн евра), услед мањег износа штедних улога депонованих на рок преко две године (за 92,8 млн евра). Због тога је настављен раст учешћа штедње положене на рокове краће од годину дана у укупној штедњи, које је крајем Т2 износило 83,4%. Графикон I.4.1. Динарска и девизна штедња I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Динарска штедња (у млрд EUR) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Девизна штедња Графикон I.4.2. Рочна структура динарске штедње (3. јун 217) Од једне до две године; 4,9% Преко две године; 8,4% До три месеца; 37,5% Од шест месеци до једне године; 4,9% Графикон I.4.3. Рочна структура девизне штедње (3. јун 217) До три месеца; 56,7% Од три до шест месеци; 8,3% Од три до шест месеци; 2,3% Од шест месеци до једне године; 23,2% Преко две године; 12,2% Од једне до две године; 5,6% 6

12 5. Јавни дуг Држава је у Т2 повећала задужење у динарима, а раздужила се у девизама. Због тога је повећано учешће динарског дела јавног дуга у укупном јавном дугу. Крајем Т2, јавни дуг је износио 2.887,7 млрд динара, што је за 155,5 млрд динара мање него крајем претходног тромесечја. Притом је смањен износ дуга у девизама (изражено у еврима, за 867,3 млн евра, односно 176, млрд динара), а повећан дуг у динарима (за 1,3 млрд динара). У структури јавног дуга, таква кретања су условила повећање учешћа динарског дела јавног дуга на 21,9%, са 2,5%, колико је износило крајем претходног тромесечја. Смањење девизног дела јавног дуга, посматрано по оригиналним валутама, последица је, пре свега, смањења дуга деноминованог у еврима (за 292,6 млн евра). Смањење дуга у еврима је, пре свега, резултат отплате дела дуга према иностраним пословним банкама, а у мањој мери и резултат регулисања раније датих гаранција јавним предузећима. Део јавног дуга у доларима је повећан (за 37,5 млн долара), претежно по основу билатералних кредитних аранжмана намењених финансирању инфраструктурних пројеката, као и за друге намене. За разлику од девизног дела јавног дуга, дуг државе у динарима повећан је услед већег задужења државе продајом динарских ХоВ на домаћем финансијском тржишту. Као последица наведених кретања, у структури јавног дуга повећано је учешће јавног дуга у динарима (за 1,4 п.п). Јавни дуг у еврима и доларима и даље чини највећи део јавног дуга (4,3% и 32,4%, респективно). Међувалутне промене које су у претходном периоду знатно утицале на структуру јавног дуга испољиле су се и током Т2. Оне су допринеле већој заступљености дуга у динарима и еврима, као и мањој заступљеност дуга у доларима у укупном јавном дугу. 6 Држава се током Т2 у већој мери ослањала на финансирање на домаћем тржишту ХоВ. По том основу, јавни дуг је крајем Т2 достигао 1.11,5 млрд динара, што је за 16,5 млрд динара више него крајем претходног тромесечја. На овом тржишту, држава се задуживала у Графикон I.5.1. Учешће динарског дуга у укупном јавном дугу Графикон I.5.2. Валутна структура јавног дуга РС (3. јун 217) USD; 32,4% CHF;,6% EUR; 4,3% I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II Динарски дуг (л.с.) Девизни дуг (л.с.) Удео динарског дуга у укупном јавном дугу РС (д.с.) Извор: Министарство финансија. * GBP, JPY, DKK, SEK, NOK Извор: Министарство финансија. Графикон I.5.3. Рочна структура државних ХоВ емитованих на домаћем финансијском тржишту (стања на крају тромесечја) RSD; 21,9% SDR; 3,5% (у %) Остале валуте *; 1,3% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Краткорочне динарске ХоВ Дугорочне динарске ХоВ Дугорочне ХоВ емитоване у еврима Извор: Министарство финансија. 6 Евро је у Т2 апрецирао према долару за 7,2%, а динар према евру за 2,6%. 7

13 динарима и у девизама, па је учешће динарских ХоВ у портфељу државних ХоВ остало исто као у Т1 (61,9%). На динарском сегменту домаћег тржишта државних ХоВ, држава је у Т2 повећала задужење за 1,2 млрд динара, па је јавни дуг по том основу крајем тромесечја достигао износ од 626,1 млрд динара. Држава је тежила задужењу на дуже рокове, па је, у поређењу с Т1, повећана просечна преостала рочност портфеља динарских државних ХоВ (на 29,2 месеца, наспрам 27,1 месец у Т1). Највише је повећан портфељ ХоВ седмогодишњег и трогодишњег рока доспећа (за 2,9 млрд динара и 9,8 млрд динара, респективно), док је смањен портфељ ХоВ рочности 53 недеље, две године и у мањој мери ХоВ рочности пет година (за 11,7 млрд динара, 8,2 млрд динара и,5 млрд динара, респективно). Портфељ ХоВ рочности до годину дана остао је непромењен (износи,8 млрд динара, или,1% вредности укупног портфеља динарских државних ХоВ). По основу девизних државних ХоВ емитованих на домаћем финансијском тржишту, јавни дуг је повећан за 13,6 млн евра и крајем Т2 достигао је 3.189,2 млн евра. Тај раст је резултат задужења по основу продаје ХоВ петогодишње и двогодишње рочности (у износу од 1, млн евра и 69,2 млн евра, респективно), а у мањој мери и по основу продаје обвезница иницијалне рочности три године (26,3 млн евра). С друге стране, смањен је портфељ ХоВ рочности 53 недеље (за 64,9 млн евра). Графикон I.5.4. Секундарни промет динарских државних ХоВ I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II м 6м 12м 53н 18м 2г 3г 5г 7г 1г Извор: Министарство финансија и ЦРХоВ. Графикон I.5.5. Секундарни промет динарских државних ХоВ по искључењу трговања до два радна дана од дана салдирања примарне продаје I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Укупан промет динарских ХоВ Промет по искључењу трговине до два радна дана од дана салдирања примарне продаје ХоВ Извор: Министарство финансија и ЦРХоВ. На секундарном тржишту, у Т2 остварен је промет државних динарских ХоВ у износу од 52,4 млрд динара, што је за готово две трећине мањи обим промета (за 92,8 млрд динара) него у претходном тромесечју. Смањење секундарног промета је готово у целости резултат мањег трговања ХоВ иницијалних рочности три године (за 95,6 млрд динара). И поред смањења промета, ове ХоВ оствариле су највеће учешће у секундарном трговању (54%). Трговање непосредно након салдирања примарне продаје ових ХоВ било је релативно скромно (око 1, млрд динара, или 1,8% укупног промета ових ХоВ на секундарном тржишту), и односи се на само две хартије из портфеља динарских државних ХоВ. Секундарни промет динарских државних ХоВ на Београдској берзи у Т2 више је него удвостручен (11,3 млрд динара, наспрам 4,8 млрд динара у Т1), а трговање на том тржишту чинило је петину укупног обима секундарног промета овим ХоВ. Поред тих ХоВ, на Београдској берзи у јуну је реализовано и прво трговање динарским ХоВ које је емитовала Европска банка за обнову и развој (у износу од 6 млн динара). 8

14 II. Инструменти заштите од девизног ризика 1. Своп аукције девиза Народне банке Србије је у току Т наставила да организује редовне тромесечне и двонедељне своп аукције девиза. У току Т2 организоване су 24 редовне тромесечне своп аукције девиза, на којима је своп продала и своп купила по 38, млн евра. Највећа реализација на тромесечним своп аукцијама девиза забележена је у јуну, када је своп продала и своп купила по 26, млн евра. је организовала и 24 редовне двонедељне своп аукције девиза, на којима је своп продала и своп купила по 83, млн евра. Највећа реализација на двонедељним своп аукцијама девиза забележена је у мају, када је своп продала и своп купила по 34, млн евра. На свим аукцијама које је организовала Народна банка Србије своп је продавала и своп куповала исти износ девиза, при чему је остварена позитивна разлика у своп поенима. Ради управљања својом ликвидношћу, банке су у току Т2 закључиле пет међубанкарских своп трансакција купопродаје девиза за динаре, чија је укупна вредност 27, млн евра (у претходном тромесечју 112,8 млн евра). Просечна пондерисана рочност тих трансакција била је седам дана. Табела II.1.1. Своп трансакције Народне банке Србије, тромесечни подаци (у млн EUR) Период Своп продаја девиза Своп куповина девиза , 188, , 124, , 18, ,5 55, , 44, 217. T1 153,5 153,5 T2 121, 121, ,5 274,5 Изв ор: НБС. Табела II.1.2. Своп трансакције Народне банке Србије у 217. години, месечни подаци (у млн EUR) Месец Своп продаја девиза Своп куповина девиза 3М 2Н 3М 2Н Јануар 12, 25, 12, 25, Фебруар 15,5 39, 15,5 39, Март 21, 41, 21, 41, T1 48,5 15, 48,5 15, Април 7, 26, 7, 26, Мај 5, 34, 5, 34, Јун 26, 23, 26, 23, Т2 38, 83, 38, 83, ,5 188, 86,5 188, Изв ор: НБС. 9

15 2. Коришћење инструмената заштите од девизног ризика Током Т резиденти су с банкама закључили трансакције терминске куповине девиза за динаре у укупном износу од 83,8 млн евра, што је за 118,2 млн евра мање него у претходном тромесечју. Учешће терминске куповине у укупној куповини девиза резидената од банака у Т2 износило је 2,6% (6,7% у претходном тромесечју) и било је најниже у јуну 1,6%. 19 домаћих предузећа у Т2 користило је могућност заштите од девизног ризика закључивањем ове врсте трансакција с банкама. Просечна пондерисана рочност терминске куповине девиза износила је 5 дана, при чему је најдужа просечна пондерисана рочност забележена у јуну 164 дана. Просечна вредност уговора о терминској куповини девиза резидената износила је,7 млн евра. У погледу валутне структуре терминске куповине девиза, учешће америчког долара износило је 53,%, а учешће евра 47,%. У Т2 је забележено пет трансакција терминске продаје девиза од стране једног резидента у укупном износу 4,4 млн евра (5,2 млн евра у претходном тромесечју), просечне пондерисане рочности 354 дана. Табела II.2.1. Девизне терминске трансакције резидената с банкама, тромесечни подаци Период Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној ку пов ини у % Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној продаји у % ,7 38 6,7 1,3 18, ,8 24 5, 1,4 39, , 24 5,,8 49, , 16 4,8 1,5 77, ,5 22 3,9 12,9 263, Т1 22, 31 6,7 5,2 321,2 T2 83,8 5 2,6 4,4 354, ,8 9,6 Изв ор: НБС. Терминска куповина резидената Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној ку пов ини у % Терминска продаја резидената Табела II.2.2. Девизне терминске трансакције резидената с банкама у 217. години, месечни подаци Месец Терминска куповина резидената Терминска продаја резидената Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној продаји у % Јануар 36, 13 3,8 1,4 364,2 Фебруар 7,2 23 7,8 1,4 365,2 Март 95,8 64 8,2 2,4 268,3 Т1 22, 31 6,7 5,2 321,2 Април 32,7 16 3,5 1,1 365,1 Мај 33,1 2 2,9 1,8 339,2 Јун 18, 164 1,6 1,5 364,2 Т2 83,8 5 2,6 4,4 354, ,8 36 4,6 9,6 336,2 Графикон II.2.1. Валутна структура терминских девизних трансакција резидената с банкама у Т EUR 47% USD 53% 1

16 Табела А. Преглед показатеља динаризације (у %) Период* Учешће динарских пласмана у укупним пласманима, постојећи послови Привреда Учешће динарских кредита у укупним кредитима, нови послови** Привреда Учешће динарских депозита у укупним депозитима, постојећи послови Привреда Становништво Становништво Становништво Учешће динарске штедње у укупној штедњи становништва Учешће динарског дела јавног дуга у укупном јавном дугу ,8 22,2 29,2 5,3 12,5 27,6 2,5 2, ,2 22,1 24,7 52,5 1,9 25,6 2,1 12, ,2 27,6 3,5 41,8 5,5 43,4 45, 8,5 19,8 1,8 14, ,3 32,6 29,2 33,3 44, 36, 44,9 1,1 21,5 2,4 16, ,2 35,1 28, 31, 59,6 36,5 43,9 8,8 19,3 1,9 19, , 37,9 26,8 24,7 63,6 35, 52,4 11,5 23,1 3,5 2, , 41, 31,2 33,2 71,7 44,2 53,6 12,3 24,5 3,7 21, ,3 42,8 28,6 16,8 67,8 3,3 55,6 13,9 27,2 4,3 22, ,4 47, 31,2 21,5 74,1 36,8 54, 15,8 28,8 4,5 2, I 19,1 47,9 31,7 19,5 7,5 37,6 51,8 15,4 27,5 4,5 2,5 II 19,4 49,4 32,8 2,8 69,7 37,6 53,3 16, 28,5 4,5 21,9 * Показатељи се односе на крај периода, уколико није наведено другачије. ** Показатељи су добијени на основу података о износу новоодобрених кредита банака у току периода. Показатељи за 21. годину односе се на период септембар-децембар

17 Методoлошке напомене 1. Под пласманима се подразумевају динарски и девизни кредити (у које су укључени и валутно индексирани кредити), дати депозити, ХоВ, акције предузећа и потраживања по каматама и накнадама. Динарски пласмани су пласмани одобрени у динарима без девизне клаузуле. Под девизном клаузулом подразумева се валутна клаузула у складу са законом којим се уређује девизно пословање, као и свака друга клаузула којом се утврђује заштита од ризика промене курса динара. 2. Пласмани су исказани по бруто принципу, што значи да нису умањени за исправке вредности. При искључивању ефеката курса, узет је у обзир курс динара према евру, швајцарском франку и америчком долару. 3. Према методологији Европске централне банке, у категорију новоодобрених кредита укључују се и репрограмирани кредити. 4. У складу с методологијом Европске централне банке, у сектор становништва укључени су непрофитне институције које пружају услуге становништву и предузетници. 5. Депозити обухватају динарске и девизне депозите (у које су укључени и валутно индексирани депозити). 12

18 Списак графикона и табела Графикони I.1.1. Учешће динарских пласмана у укупним пласманима привреди и становништву 1 I.1.2. Секторска структура пласмана 1 I.2.1. Учешће динарских кредита у укупним новоодобреним кредитима привреди и становништву 3 I.2.2. Секторска структура новоодобрених кредита 3 I.3.1. Учешће динарских депозита у укупним депозитима привреде и становништва 5 I.3.2. Секторска структура депозита 5 I.4.1. Динарска и девизна штедња 6 I.4.2. Рочна структура динарске штедње (3. јун 217) 6 I.4.3. Рочна структура девизне штедње (3. јун 217) 6 I.5.1. Учешће динарског дуга у укупном јавном дугу 7 I.5.2. Валутна структура јавног дуга РС (3. јун 217) 7 I.5.3. Рочна структура државних ХоВ (стања на крају тромесечја) 7 I.5.4. Секундарни промет динарских државних ХоВ 8 I.5.5. Секундарни промет по искључењу трговања до два радна дана од дана салдирања ХоВ 8 II.2.1. Валутна структура девизних терминских трансакција резидената с банкама у Т Табеле II.1.1. Своп трансакције Народне банке Србије, тромесечни подаци 9 II.1.2. Своп трансакције Народне банке Србије у 217. години, месечни подаци 9 II.2.1. Девизне терминске трансакције резидената с банкама, тромесечни подаци 1 II.2.2. Девизне терминске трансакције резидената с банкама у 217. години, месечни подаци 1 А Преглед показатеља динаризације 11 13

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2009. година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО

ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО 558 ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО љевља су некада била град заната и трговине, Ппоготово у средњем и новом вијеку. Зато су овдје врло честа презимена - Ковачевићи,

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Божидар Трифунов Митровић доктор правних наука РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Пешић и синови А Λ Архимедес КолоВенија 2006. УДК [94+34](367/368)+34(37)+811.16+811.342.1

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ Б УДК: 327.56::351.88]: 811.163.41'373.612 У СЕМАНТИЧКО-ЛЕКСИКОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ Предраг Илић Универзитет Синергија, Правни факултет, Бијељина раду је настојано

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere