ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ"

Transkript

1 ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године

2 Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и расхода небанкарског сектора побољшале би степен финансијске стабилности земље, умањиле ризик од промене девизног курса у најрањивијим секторима привреде и повећале ефикасност монетарне политике. Да би се процес динаризације подржао, Народна банка Србије и Влада Републике Србије потписале су априла 212. године Меморандум о стратегији динаризације финансијског система Србије. Потписивањем тог документа, и Влада Републике Србије обавезале су се да прате и анализирају кретање степена динаризације, као и да редовно извештавају јавност о употреби динара у домаћем финансијском систему. С тим циљем, тромесечно припрема и објављује Извештај о динаризацији финансијског система Србије, као једно од помоћних средстава комуникације с јавношћу. Тим извештајем јавност се упознаје с дешавањима у сегменту динарског тржишта и с мерама и активностима које су тржишни учесници и регулаторни органи предузели, или ће предузети, ради подршке процесу динаризације. Омогућавањем да наведене информације буду доступне јавности, боље се разуме зашто је неопходна заштита од ризика промене девизног курса, као и зашто су неопходне мере и активности које ће и Влада Републике Србије предузимати како би се процес динаризације финансијског система Србије подстакао. Извештаји о динаризацији финансијског система Србије доступни су јавности на интернет презентацији Народне банке Србије (www.nbs.rs).

3 Стратегија динаризације Стратегија динаризације у Републици Србији заснива се на активностима које се могу објединити у три међусобно повезана стуба. Први стуб стратегије динаризације најопштијег је карактера, али је уједно и најважнији. Мере у оквиру овог стуба подразумевају активности усмерене ка успостављању макроекономског окружења које карактеришу ниска и стабилна инфлација, стабилан финансијски систем и одржив привредни раст. Други стуб стратегије обухвата мере усмерене на активно промовисање динарских инструмената и тржишта, с посебним акцентом на развој тржишта динарских обвезница. Развој динарске криве приноса важна је окосница овог стуба. Трећи стуб има за циљ унапређење заштите од постојећих девизних ризика у небанкарском сектору и дестимулисање даљег јачања тих ризика. ће предводити напоре у овој области, сарађујући с банкарским сектором у увођењу и развоју основних инструмената заштите од девизног ризика и на међубанкарском тржишту, и у пословању с клијентима.

4 СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ У ОВОМ ИЗВЕШТАЈУ д.с. десна скала л.с. лева скала млн милион млрд милијарда NPL проблематични кредити п.п. процентни поен Т тромесечје ХоВ хартије од вредности Не наводе се друге општепознате скраћенице.

5 Садржај I. Динаризација финансијског система Србије Пласмани привреди и становништву Новоодобрени кредити привреди и становништву Депозити привреде и становништва Динарска и девизна штедња Јавни дуг... 7 II. Инструменти заштите од девизног ризика Своп аукције девиза Народне банке Србије Коришћење инструмената заштите од девизног ризика...1 Методoлошке напомене...12 Списак графикона и табела...13

6 Извештај о динаризацији финансијског система Србије I. Динаризација финансијског система Србије Показатељи динаризације финансијског система у Т повећали су се или су остали непромењени у односу на претходно тромесечје. 1. Пласмани привреди и становништву Динаризација пласмана привреди и становништву у Т наставила је да се повећава. Слично као у претходном тромесечју, пораст динаризације пласмана у већој мери је резултат интензивираног кредитирања становништва у динарима. Друго тромесечје 217. обележио је наставак раста пласмана привреди и становништву (за 3,7 млрд динара), који је био успоренији него у претходном тромесечју. Слично као и у Т1, обим пласмана је растао услед повећања динарских пласмана (за 23,6 млрд динара), које су банке махом одобравале становништву. Валутно индексирани и девизни пласмани су, изражено у динарској противвредности, у истом периоду смањени (за 19,9 млрд динара), углавном по основу јачања динара, као и услед наставка интензивираног отписа и продаје проблематичних потраживања. Ово смањење претежно је било изражено код сектора привреде. Наведена кретања условила су повећање динаризације пласмана привреди и становништву у Т2, за 1,1 п.п., на 32,8%, колико је износила крајем јуна. То је до сада највиши забележени ниво динаризације пласмана привреди и становништву. 1 Ако се искључи ефекат промене девизног курса, овај показатељ је крајем Т2 износио 33,3%, што је за,5 п.п. више него крајем претходног тромесечја. 2 Пласмани становништву су током Т2 расли сваког месеца. Крајем јуна, они су били већи за 19,1 млрд динара него на крају марта. Ово повећање и даље је одређено растом динарских пласмана (за 23,2 млрд динара), који су крајем Т2 чинили готово половину укупних пласмана становништву (49,4%). У оквиру динарских пласмана, и даље су најзаступљенији готовински кредити (укључујући кредите за рефинансирање). У складу с опоравком на тржишту некретнина и релативно повољним условима финансирања код банака, настављен је и опоравак Графикон I.1.1. Учешће динарских пласмана у укупним пласманима привреди и становништву I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II Динарски пласмани (л.с.) Девизно индексирани и девизни пласмани (л.с.) Учешће дин. плас. у укупним пласманима (д.с.) Графикон I.1.2. Секторска структура пласмана ,4 2,7 46,3 31,2 19,4 47, 31,7 19,1 47,9 32,8 19,4 (у %) 35 49, Динарски пласмани (л.с.) Девизно индексирани и девизни пласмани (л.с.) Учешће дин. пласмана у укупним пласманима (д.с.) (у %) Подаци о нивоу динаризације пласмана привреди и становништву расположиви су од јула 28. године. 2 Обрачунато по курсу динара према евру, америчком долару, швајцарском франку, британској фунти и јапанском јену на дан 3. септембра 214, ако се узме у обзир валутна структура потраживања по основу кредита. 1

7 стамбених кредита, који се и даље, по правилу, одобравају уз примену валутне клаузуле. Иако је у номиналном изразу опало у Т2, стамбено кредитирање се опоравља. По искључењу ефекта курса динара, пласмани банака по основу тих кредита су остварили највећи тромесечни прираст у последњих скоро шест година. 3 За разлику од пласмана становништву, пласмани привреди су и у Т2 номинално смањени (за 15,3 млрд динара). То смањење је у целости резултат мањих девизних и валутно индексираних пласмана (за 15,7 млрд динара) услед апрецијације динара. Динарски пласмани привреди незнатно су повећани, па је њихово учешће у укупним пласманима привреде повећано са 19,1%, колико је износило у марту, на 19,4% крајем јуна,. По искључењу ефекта промене девизног курса, овај показатељ је наставио да се смањује и треће тромесечје заредом. Крајем Т2 износио је 19,7%, што је за,2 п.п. мање него крајем Т1. У структури потраживања банака од привреде, номинално су смањена потраживања и од јавних предузећа и од привредних друштава, која послују пре свега у сектору трговине, саобраћаја и комуникација. Посматрано по наменској структури пласмана привреди, и даље доминирају кредити за ликвидност и обртна средства (45,1%), код којих је и проценат динаризације највећи. С обзиром на то да су ови кредити у Т2 порасли, њихово учешће у кредитном портфељу банака незнатно је повећано. Инвестициони кредити, који се по правилу одобравају уз уговарање валутне клаузуле, чине готово трећину портфеља потраживања од привреде (3,8%), али је током Т2 то учешће благо смањено (за,3 п.п.). 3 Обрачунато по курсу динара према евру и швајцарском франку на дан 3. септембра

8 Извештај о динаризацији финансијског система Србије 2. Новоодобрени кредити привреди и становништву У валутној структури новоодобрених кредита привреди и становништву, учешће динарских кредита у укупним кредитима у Т2 остало је исто као у претходном тромесечју. Банке су у Т2 пласирале привреди и становништву 331,7 млрд динара новоодобрених кредита, што је за 51,4 млрд динара више него у претходном тромесечју. У валутној структури новоодобрених кредита, сразмерно су повећани динарски кредити, као и валутно индексирани и девизни кредити (за по 18%, респективно), па је степен динаризације новоодобрених кредита привреди и становништву остао исти као у Т1 (37,6%). Посматрано по секторској структури, износ новоодобрених кредита привреди је, након сезонски уобичајеног смањења у Т1, у Т2 повећан за петину. Највише су повећани валутно индексирани и девизни кредити, који, иако у нешто мањој мери него у Т1, и даље чине највећи део новоодобреног кредитног портфеља банака (79,2%). Предузећа су у Т2 и даље највише користила кредите за финансирање обртних средстава (6%). Иако се ти кредити и даље претежно одобравају уз примену валутне клаузуле, у Т2 се примећује раст динарских кредита за ову намену (54,8%). Степен динаризације тих кредита због тога је повећан (са 2,8% у Т1, на 23,2%). Поред ове врсте кредита, предузећа у великој мери користе и инвестиционе кредите (2%), при чему се ови кредити и даље, по правилу, одобравају уз примену валутне индексације (96,8%). Графикон I.2.1. Учешће динарских кредита у новоодобреним кредитима привреди и становништву (у %) I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II Динарски кредити (л.с.) Девизно индексирани и девизни кредити (л.с.) Учешће динар. кредита у укупним кредитима (д.с.) Графикон I.2.2. Секторска структура новоодобрених кредита (у %) ,3 71,6 7,5 69, ,8 37,6 37,6 5 33,3 4 25,2 18,4 19,5 2, Динарски кредити (л.с.) Девизно индексирани и девизни кредити (л.с.) Учешће дин. кредита у укупним кредитима (д.с.) Обим новоодобрених кредита становништву у Т2 наставио је да се повећава. На тромесечном нивоу, одобрени су нови кредити у износу од 114,1 млрд динара, што представља највећи износ до сада. 4 У поређењу с Т1, износ новоодобрених кредита становништву повећан је за 14,4 млрд динара, при чему су валутно индексирани и девизни кредити релативно динамичније расли од динарских кредита. И поред тога, у структури новоодобрених кредита становништву и даље доминирају динарски кредити (69,7%), мада су нешто мање заступљени него у претходном тромесечју 4 Подаци о новоодобреним кредитима расположиви су од Т4 21. године. 3

9 (за,8 п.п.). Раст новоодобрених кредита становништву и у Т2 био је вођен повећањем готовинских кредита. Слично као у Т1, ови кредити чинили су 6% новоодобрених кредита становништву, при чему се и даље, по правилу, одобравају у динарима (преко 99%), углавном с роком отплате преко пет година (72%). Такође, новоодобрени стамбени кредити су наставили да расту, и у Т2 су остварили најбржи раст од Т године, када је на снази био програм субвенционисаног стамбеног кредитирања. Ови кредити су и у Т2 учествовали у новоодобреним кредитима са 18% и готово у потпуности су одобравани уз уговарање валутне клаузуле. 4

10 Извештај о динаризацији финансијског система Србије 3. Депозити привреде и становништва Динарски депозити привреде и становништва су у Т2 повећани, док су девизни депозити, изражено у динарима, смањени услед апрецијације динара према евру. Динаризација депозита привреде и становништва због тога је повећана. Депозити привреде и становништва су крајем јуна 217. износили 1.925,3 млрд динара, што је за 11,3 млрд динара мање него пре три месеца. У валутној структури депозита привреде и становништва, повећани су динарски депозити (за 16,3 млрд динара), док су валутно индексирани и девизни депозити, изражено у динарима, смањени (за 27,7 млрд динара) услед апрецијације динара према евру. Учешће динарских депозита у укупним депозитима привреде и становништва због тога је повећано са 27,5%, колико је износило крајем Т1 5, на 28,5%. Повећање динарских средстава посебно је било изражено на рачунима правних лица (за 11,7 млрд динара), и то пре свега на трансакционим рачунима предузећа која послују у области прерађивачке индустрије и грађевинарства. Валутно индексирани и девизни депозити предузећа у Т2, изражено у еврима, остали су на приближно непромењеном нивоу (2,5 млрд евра). Међутим, изражено у динарима, услед апрецијације динара према евру, ови депозити су смањени (за 8,2 млрд динара). Сходно томе, повећан је степен динаризације депозита привреде. Крајем јуна, овај показатељ је износио 53,3%, што је за 1,5 п.п. више него на крају Т1. Динарски депозити становништва су током Т2 повећани (за 4,6 млрд динара), услед већег износа средстава на трансакционим рачунима грађана. Повећани су и девизни депозити становништва (за 67 млн евра). Међутим, слично као и у случају привреде, уколико се ови депозити изразе у динарима, бележи се њихово смањење (за 19,5 млрд динара). Сходно томе, степен динаризације депозита становништва повећан је са 15,4%, колико је овај показатељ износио крајем претходног тромесечја, на 16,% крајем Т2. Графикон I.3.1. Учешће динарских депозита у укупним депозитима привреде и становништва I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II Динарски депозити (л.с.) Девизно индексирани и девизни депозити (л.с.) Учешће дин. депоз. у укупним депозитима (д.с.) Графикон I.3.2. Секторска структура депозита ,7 54, ,3 28, , ,8 27,5 51,8 15,4 28,5 53,3 (у %) 3 16, Динарски депозити (л.с.) Девизно индексирани и девизни депозити (л.с.) Учешће динарских депоз. у укупним депоз. (д.с.) (у %) По искључењу ефекта промене девизног курса, то учешће je повећано за,4 п.п., на 29,%. 5

11 4. Динарска и девизна штедња Девизна штедња је у Т2 наставила да се повећава, док је динарска штедња незнатно смањена. Изражено у динарима, износ девизне штедње се, услед апрецијације динара према евру, смањио, што је утицало на то да учешће динарске штедње у укупној штедњи номинално остане непромењено (4,5%). Динарска штедња је крајем јуна износила 5,7 млрд динара, што је за,6 млрд динара мање него на крају марта, односно за,3 млрд динара више него крајем прошле године. У оквиру динарске штедње, депозити с роковима доспећа до једне године и депозити дужих рокова доспећа смањени су у приближно истој мери (за по,3 млрд динара), тако да није било битнијих промена у рочној структури динарске штедње. Девизна штедња грађана у банкама у Т2 наставила је да расте. Износ средстава на девизним рачунима грађана повећан је за 61,3 млн евра (од почетка године за 156,8 млн евра) и крајем јуна достигао је износ од 8.83,4 млн евра. У рочној структури девизне штедње, средства депонована на рокове краће од годину дана и даље расту (за 161,3 млн евра), чему је највише допринео раст штедње по виђењу (за 252,5 млн евра). Штедња положена на дуже рокове доспећа смањена је (за 99,9 млн евра), услед мањег износа штедних улога депонованих на рок преко две године (за 92,8 млн евра). Због тога је настављен раст учешћа штедње положене на рокове краће од годину дана у укупној штедњи, које је крајем Т2 износило 83,4%. Графикон I.4.1. Динарска и девизна штедња I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Динарска штедња (у млрд EUR) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Девизна штедња Графикон I.4.2. Рочна структура динарске штедње (3. јун 217) Од једне до две године; 4,9% Преко две године; 8,4% До три месеца; 37,5% Од шест месеци до једне године; 4,9% Графикон I.4.3. Рочна структура девизне штедње (3. јун 217) До три месеца; 56,7% Од три до шест месеци; 8,3% Од три до шест месеци; 2,3% Од шест месеци до једне године; 23,2% Преко две године; 12,2% Од једне до две године; 5,6% 6

12 5. Јавни дуг Држава је у Т2 повећала задужење у динарима, а раздужила се у девизама. Због тога је повећано учешће динарског дела јавног дуга у укупном јавном дугу. Крајем Т2, јавни дуг је износио 2.887,7 млрд динара, што је за 155,5 млрд динара мање него крајем претходног тромесечја. Притом је смањен износ дуга у девизама (изражено у еврима, за 867,3 млн евра, односно 176, млрд динара), а повећан дуг у динарима (за 1,3 млрд динара). У структури јавног дуга, таква кретања су условила повећање учешћа динарског дела јавног дуга на 21,9%, са 2,5%, колико је износило крајем претходног тромесечја. Смањење девизног дела јавног дуга, посматрано по оригиналним валутама, последица је, пре свега, смањења дуга деноминованог у еврима (за 292,6 млн евра). Смањење дуга у еврима је, пре свега, резултат отплате дела дуга према иностраним пословним банкама, а у мањој мери и резултат регулисања раније датих гаранција јавним предузећима. Део јавног дуга у доларима је повећан (за 37,5 млн долара), претежно по основу билатералних кредитних аранжмана намењених финансирању инфраструктурних пројеката, као и за друге намене. За разлику од девизног дела јавног дуга, дуг државе у динарима повећан је услед већег задужења државе продајом динарских ХоВ на домаћем финансијском тржишту. Као последица наведених кретања, у структури јавног дуга повећано је учешће јавног дуга у динарима (за 1,4 п.п). Јавни дуг у еврима и доларима и даље чини највећи део јавног дуга (4,3% и 32,4%, респективно). Међувалутне промене које су у претходном периоду знатно утицале на структуру јавног дуга испољиле су се и током Т2. Оне су допринеле већој заступљености дуга у динарима и еврима, као и мањој заступљеност дуга у доларима у укупном јавном дугу. 6 Држава се током Т2 у већој мери ослањала на финансирање на домаћем тржишту ХоВ. По том основу, јавни дуг је крајем Т2 достигао 1.11,5 млрд динара, што је за 16,5 млрд динара више него крајем претходног тромесечја. На овом тржишту, држава се задуживала у Графикон I.5.1. Учешће динарског дуга у укупном јавном дугу Графикон I.5.2. Валутна структура јавног дуга РС (3. јун 217) USD; 32,4% CHF;,6% EUR; 4,3% I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II Динарски дуг (л.с.) Девизни дуг (л.с.) Удео динарског дуга у укупном јавном дугу РС (д.с.) Извор: Министарство финансија. * GBP, JPY, DKK, SEK, NOK Извор: Министарство финансија. Графикон I.5.3. Рочна структура државних ХоВ емитованих на домаћем финансијском тржишту (стања на крају тромесечја) RSD; 21,9% SDR; 3,5% (у %) Остале валуте *; 1,3% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Краткорочне динарске ХоВ Дугорочне динарске ХоВ Дугорочне ХоВ емитоване у еврима Извор: Министарство финансија. 6 Евро је у Т2 апрецирао према долару за 7,2%, а динар према евру за 2,6%. 7

13 динарима и у девизама, па је учешће динарских ХоВ у портфељу државних ХоВ остало исто као у Т1 (61,9%). На динарском сегменту домаћег тржишта државних ХоВ, држава је у Т2 повећала задужење за 1,2 млрд динара, па је јавни дуг по том основу крајем тромесечја достигао износ од 626,1 млрд динара. Држава је тежила задужењу на дуже рокове, па је, у поређењу с Т1, повећана просечна преостала рочност портфеља динарских државних ХоВ (на 29,2 месеца, наспрам 27,1 месец у Т1). Највише је повећан портфељ ХоВ седмогодишњег и трогодишњег рока доспећа (за 2,9 млрд динара и 9,8 млрд динара, респективно), док је смањен портфељ ХоВ рочности 53 недеље, две године и у мањој мери ХоВ рочности пет година (за 11,7 млрд динара, 8,2 млрд динара и,5 млрд динара, респективно). Портфељ ХоВ рочности до годину дана остао је непромењен (износи,8 млрд динара, или,1% вредности укупног портфеља динарских државних ХоВ). По основу девизних државних ХоВ емитованих на домаћем финансијском тржишту, јавни дуг је повећан за 13,6 млн евра и крајем Т2 достигао је 3.189,2 млн евра. Тај раст је резултат задужења по основу продаје ХоВ петогодишње и двогодишње рочности (у износу од 1, млн евра и 69,2 млн евра, респективно), а у мањој мери и по основу продаје обвезница иницијалне рочности три године (26,3 млн евра). С друге стране, смањен је портфељ ХоВ рочности 53 недеље (за 64,9 млн евра). Графикон I.5.4. Секундарни промет динарских државних ХоВ I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II м 6м 12м 53н 18м 2г 3г 5г 7г 1г Извор: Министарство финансија и ЦРХоВ. Графикон I.5.5. Секундарни промет динарских државних ХоВ по искључењу трговања до два радна дана од дана салдирања примарне продаје I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Укупан промет динарских ХоВ Промет по искључењу трговине до два радна дана од дана салдирања примарне продаје ХоВ Извор: Министарство финансија и ЦРХоВ. На секундарном тржишту, у Т2 остварен је промет државних динарских ХоВ у износу од 52,4 млрд динара, што је за готово две трећине мањи обим промета (за 92,8 млрд динара) него у претходном тромесечју. Смањење секундарног промета је готово у целости резултат мањег трговања ХоВ иницијалних рочности три године (за 95,6 млрд динара). И поред смањења промета, ове ХоВ оствариле су највеће учешће у секундарном трговању (54%). Трговање непосредно након салдирања примарне продаје ових ХоВ било је релативно скромно (око 1, млрд динара, или 1,8% укупног промета ових ХоВ на секундарном тржишту), и односи се на само две хартије из портфеља динарских државних ХоВ. Секундарни промет динарских државних ХоВ на Београдској берзи у Т2 више је него удвостручен (11,3 млрд динара, наспрам 4,8 млрд динара у Т1), а трговање на том тржишту чинило је петину укупног обима секундарног промета овим ХоВ. Поред тих ХоВ, на Београдској берзи у јуну је реализовано и прво трговање динарским ХоВ које је емитовала Европска банка за обнову и развој (у износу од 6 млн динара). 8

14 II. Инструменти заштите од девизног ризика 1. Своп аукције девиза Народне банке Србије је у току Т наставила да организује редовне тромесечне и двонедељне своп аукције девиза. У току Т2 организоване су 24 редовне тромесечне своп аукције девиза, на којима је своп продала и своп купила по 38, млн евра. Највећа реализација на тромесечним своп аукцијама девиза забележена је у јуну, када је своп продала и своп купила по 26, млн евра. је организовала и 24 редовне двонедељне своп аукције девиза, на којима је своп продала и своп купила по 83, млн евра. Највећа реализација на двонедељним своп аукцијама девиза забележена је у мају, када је своп продала и своп купила по 34, млн евра. На свим аукцијама које је организовала Народна банка Србије своп је продавала и своп куповала исти износ девиза, при чему је остварена позитивна разлика у своп поенима. Ради управљања својом ликвидношћу, банке су у току Т2 закључиле пет међубанкарских своп трансакција купопродаје девиза за динаре, чија је укупна вредност 27, млн евра (у претходном тромесечју 112,8 млн евра). Просечна пондерисана рочност тих трансакција била је седам дана. Табела II.1.1. Своп трансакције Народне банке Србије, тромесечни подаци (у млн EUR) Период Своп продаја девиза Своп куповина девиза , 188, , 124, , 18, ,5 55, , 44, 217. T1 153,5 153,5 T2 121, 121, ,5 274,5 Изв ор: НБС. Табела II.1.2. Своп трансакције Народне банке Србије у 217. години, месечни подаци (у млн EUR) Месец Своп продаја девиза Своп куповина девиза 3М 2Н 3М 2Н Јануар 12, 25, 12, 25, Фебруар 15,5 39, 15,5 39, Март 21, 41, 21, 41, T1 48,5 15, 48,5 15, Април 7, 26, 7, 26, Мај 5, 34, 5, 34, Јун 26, 23, 26, 23, Т2 38, 83, 38, 83, ,5 188, 86,5 188, Изв ор: НБС. 9

15 2. Коришћење инструмената заштите од девизног ризика Током Т резиденти су с банкама закључили трансакције терминске куповине девиза за динаре у укупном износу од 83,8 млн евра, што је за 118,2 млн евра мање него у претходном тромесечју. Учешће терминске куповине у укупној куповини девиза резидената од банака у Т2 износило је 2,6% (6,7% у претходном тромесечју) и било је најниже у јуну 1,6%. 19 домаћих предузећа у Т2 користило је могућност заштите од девизног ризика закључивањем ове врсте трансакција с банкама. Просечна пондерисана рочност терминске куповине девиза износила је 5 дана, при чему је најдужа просечна пондерисана рочност забележена у јуну 164 дана. Просечна вредност уговора о терминској куповини девиза резидената износила је,7 млн евра. У погледу валутне структуре терминске куповине девиза, учешће америчког долара износило је 53,%, а учешће евра 47,%. У Т2 је забележено пет трансакција терминске продаје девиза од стране једног резидента у укупном износу 4,4 млн евра (5,2 млн евра у претходном тромесечју), просечне пондерисане рочности 354 дана. Табела II.2.1. Девизне терминске трансакције резидената с банкама, тромесечни подаци Период Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној ку пов ини у % Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној продаји у % ,7 38 6,7 1,3 18, ,8 24 5, 1,4 39, , 24 5,,8 49, , 16 4,8 1,5 77, ,5 22 3,9 12,9 263, Т1 22, 31 6,7 5,2 321,2 T2 83,8 5 2,6 4,4 354, ,8 9,6 Изв ор: НБС. Терминска куповина резидената Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној ку пов ини у % Терминска продаја резидената Табела II.2.2. Девизне терминске трансакције резидената с банкама у 217. години, месечни подаци Месец Терминска куповина резидената Терминска продаја резидената Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној продаји у % Јануар 36, 13 3,8 1,4 364,2 Фебруар 7,2 23 7,8 1,4 365,2 Март 95,8 64 8,2 2,4 268,3 Т1 22, 31 6,7 5,2 321,2 Април 32,7 16 3,5 1,1 365,1 Мај 33,1 2 2,9 1,8 339,2 Јун 18, 164 1,6 1,5 364,2 Т2 83,8 5 2,6 4,4 354, ,8 36 4,6 9,6 336,2 Графикон II.2.1. Валутна структура терминских девизних трансакција резидената с банкама у Т EUR 47% USD 53% 1

16 Табела А. Преглед показатеља динаризације (у %) Период* Учешће динарских пласмана у укупним пласманима, постојећи послови Привреда Учешће динарских кредита у укупним кредитима, нови послови** Привреда Учешће динарских депозита у укупним депозитима, постојећи послови Привреда Становништво Становништво Становништво Учешће динарске штедње у укупној штедњи становништва Учешће динарског дела јавног дуга у укупном јавном дугу ,8 22,2 29,2 5,3 12,5 27,6 2,5 2, ,2 22,1 24,7 52,5 1,9 25,6 2,1 12, ,2 27,6 3,5 41,8 5,5 43,4 45, 8,5 19,8 1,8 14, ,3 32,6 29,2 33,3 44, 36, 44,9 1,1 21,5 2,4 16, ,2 35,1 28, 31, 59,6 36,5 43,9 8,8 19,3 1,9 19, , 37,9 26,8 24,7 63,6 35, 52,4 11,5 23,1 3,5 2, , 41, 31,2 33,2 71,7 44,2 53,6 12,3 24,5 3,7 21, ,3 42,8 28,6 16,8 67,8 3,3 55,6 13,9 27,2 4,3 22, ,4 47, 31,2 21,5 74,1 36,8 54, 15,8 28,8 4,5 2, I 19,1 47,9 31,7 19,5 7,5 37,6 51,8 15,4 27,5 4,5 2,5 II 19,4 49,4 32,8 2,8 69,7 37,6 53,3 16, 28,5 4,5 21,9 * Показатељи се односе на крај периода, уколико није наведено другачије. ** Показатељи су добијени на основу података о износу новоодобрених кредита банака у току периода. Показатељи за 21. годину односе се на период септембар-децембар

17 Методoлошке напомене 1. Под пласманима се подразумевају динарски и девизни кредити (у које су укључени и валутно индексирани кредити), дати депозити, ХоВ, акције предузећа и потраживања по каматама и накнадама. Динарски пласмани су пласмани одобрени у динарима без девизне клаузуле. Под девизном клаузулом подразумева се валутна клаузула у складу са законом којим се уређује девизно пословање, као и свака друга клаузула којом се утврђује заштита од ризика промене курса динара. 2. Пласмани су исказани по бруто принципу, што значи да нису умањени за исправке вредности. При искључивању ефеката курса, узет је у обзир курс динара према евру, швајцарском франку и америчком долару. 3. Према методологији Европске централне банке, у категорију новоодобрених кредита укључују се и репрограмирани кредити. 4. У складу с методологијом Европске централне банке, у сектор становништва укључени су непрофитне институције које пружају услуге становништву и предузетници. 5. Депозити обухватају динарске и девизне депозите (у које су укључени и валутно индексирани депозити). 12

18 Списак графикона и табела Графикони I.1.1. Учешће динарских пласмана у укупним пласманима привреди и становништву 1 I.1.2. Секторска структура пласмана 1 I.2.1. Учешће динарских кредита у укупним новоодобреним кредитима привреди и становништву 3 I.2.2. Секторска структура новоодобрених кредита 3 I.3.1. Учешће динарских депозита у укупним депозитима привреде и становништва 5 I.3.2. Секторска структура депозита 5 I.4.1. Динарска и девизна штедња 6 I.4.2. Рочна структура динарске штедње (3. јун 217) 6 I.4.3. Рочна структура девизне штедње (3. јун 217) 6 I.5.1. Учешће динарског дуга у укупном јавном дугу 7 I.5.2. Валутна структура јавног дуга РС (3. јун 217) 7 I.5.3. Рочна структура државних ХоВ (стања на крају тромесечја) 7 I.5.4. Секундарни промет динарских државних ХоВ 8 I.5.5. Секундарни промет по искључењу трговања до два радна дана од дана салдирања ХоВ 8 II.2.1. Валутна структура девизних терминских трансакција резидената с банкама у Т Табеле II.1.1. Своп трансакције Народне банке Србије, тромесечни подаци 9 II.1.2. Своп трансакције Народне банке Србије у 217. години, месечни подаци 9 II.2.1. Девизне терминске трансакције резидената с банкама, тромесечни подаци 1 II.2.2. Девизне терминске трансакције резидената с банкама у 217. години, месечни подаци 1 А Преглед показатеља динаризације 11 13

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

Европске. мозаик. Гедиминас Виткус. држава Европске уније. Гедиминас Виткус Европски мозаик 28. држава. уније 28 JN SR-N

Европске. мозаик. Гедиминас Виткус. држава Европске уније. Гедиминас Виткус Европски мозаик 28. држава. уније 28 JN SR-N JN-04-17-082-SR-N Гедиминас Виткус Европски мозаик 28 Гедиминас Виткус Европски мозаик ISBN 978-92-9238-488-3 doi: 10.2871/686282 држава Европске уније 28 држава Европске уније Гедиминас Виткус Европски

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО

ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО 558 ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО љевља су некада била град заната и трговине, Ппоготово у средњем и новом вијеку. Зато су овдје врло честа презимена - Ковачевићи,

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

Омиљена књига. малих радозналаца. Сабин Бокадор

Омиљена књига. малих радозналаца. Сабин Бокадор Реци ми! Који је најстарији музички инструмент? Омиљена књига малих радозналаца Сабин Бокадор Када су људи први пут ходали по Месецу? Наслов оригинала: Sabine Boccador Dis-moi! Sciences et inventions!

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Божидар Трифунов Митровић доктор правних наука РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Пешић и синови А Λ Архимедес КолоВенија 2006. УДК [94+34](367/368)+34(37)+811.16+811.342.1

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Аспекти екологије дневних лептира Јелашничке клисуре (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea)

Аспекти екологије дневних лептира Јелашничке клисуре (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ Аспекти екологије дневних лептира Јелашничке клисуре (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) Мастер рад Ментор др

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017.

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Тошић и Шушњар путују за Индонезију» страна 7 Ко је најјача карика у здравству» страна 8 ВЛАСНИК Број 4711, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. цена 40 динара УРАНАК Друштво

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

Летопис 2016/ Секција за спорт орагнизовала је већ традиционални турнир у малом фудбалу.

Летопис 2016/ Секција за спорт орагнизовала је већ традиционални турнир у малом фудбалу. Летопис 2016/ 2017. Током јунског и августовског уписног рока у Дом је уписан 341 ученик. У Дому бораве ученици сва четири разреда свих средњих школа у Крагујевцу. Септембар- Септембар је месец интензивне

Læs mere

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА *

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић ВРТ Бранислав Живановић ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА Шта је тви тер (од енг. twe et цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар тикулација и облик комуникације? Уосталом,

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА UDK 630*537+630*631 (497.11-751.3 Kukavica) Оригинални научни рад ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА МИ ЛОШ КО ПРИ ВИ ЦА 1 БРА ТИ СЛАВ

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

Ономасиолошки и граматички прилози

Ономасиолошки и граматички прилози BIBLIOTEKA VOJVODJANSKOG MUZEJA V.S. 114 Будимир Милан Ономасиолошки и граматички прилози 1. bēsu. ''δαικων''. 2. duchori ''Putorius foetidus''. 3. korva. 4. nevēsta. САДРЖАЈ 1. bēsu. ''δαικων δαικων''.

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

w w w. d e re t a. r s

w w w. d e re t a. r s www.dereta.rs Библиотека ПОСЕБНА ИЗДАЊА Уредник издања Александар Шурбатовић Copyright oвог издања Дерета Станислав Краков Путописи Приредио Мирко Демић ДЕРЕТА 2017. Београд УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Животни

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА мр Небојша Ђокић, Београд ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА Варварин, најзначајније насеље у Темнићу, налази се на левој обали Велике Мораве, непосредно на ушћу Каленићке реке. Смештен је

Læs mere

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца Милош Црњански Код Хипер бо ре ја ца II Naslov originala name delo Copyright Задужбина Милоша Црњанског, Београд Copyright овог издања 2015, ЛАГУНА Kupovinom knjige sa FSC oznakom pomažete razvoj projekta

Læs mere

МИСИЈА ХЕРМАНА НОЈБАХЕРА У СРБИЈИ ГОДИНЕ НЕМАЧКО ТРАГАЊЕ ЗА ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИМ РЕШЕЊИМА НА БАЛКАНУ

МИСИЈА ХЕРМАНА НОЈБАХЕРА У СРБИЈИ ГОДИНЕ НЕМАЧКО ТРАГАЊЕ ЗА ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИМ РЕШЕЊИМА НА БАЛКАНУ УДК: 94(=163.41) "1943/1944" ; 94(497.11) "1943/1944" ; 327(497)"1943/1944" МИСИЈА ХЕРМАНА НОЈБАХЕРА У СРБИЈИ 1943. ГОДИНЕ НЕМАЧКО ТРАГАЊЕ ЗА ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИМ РЕШЕЊИМА НА БАЛКАНУ Б Мирјана Зорић * Универзитет

Læs mere

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА *

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

Електронске изложбе Библиотеке Матице српске

Електронске изложбе Библиотеке Матице српске Електронске изложбе Библиотеке Матице српске Библиотека Матице српске Библиотека Матице Српске приредила је 178 изложби у витринама. Од јануара 2011. године изложбе се презентују у електронском облику,

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere