166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før"

Transkript

1 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården, Han bliver fri for at saasom hand Stedet efter Mandens Entwigelse har antaget, och det i til børlig Stand skal sette. Ritmesteren købte imidlertid snart en anden og større gård, og f le re officerer prøver lykken på stedet, som dog aldrig bliver det sto re sus. Bygningerne forfalder, besætningen forsvinder osv. Major Duncan fra Nyborg (hans epitafium hænger i Gauerslund kirke) over tog 1742 og fik sat nogenlunde skik derpå i løbet af 8 år. Så kom Niels Hansen indtil 1765, ster, dog kun for 3 år, thi 1768 udstedes skøde ved Kolding Birketing til Anders Sørensen, i da landsoldaten Henrik Jørgensen blev fæ Handelssummen var 72o rdl. der som nævnt solgte til Thomas Poulsen Gård nr. 8, BØrkopgård, senere matr. nr.9. Fæsteren af gården, der som det meste af den Øvrige by tilhørte Koldinghus rytterdistrikt, hed i 1625 Thomas Hansen. I 1634 afløstes han af Niels Jensen Buch, søn af Gauerslundpræsten Jens Madsen Buch. Efter Niels Buchs død i 1679 fik hans søn Jens Nielsen Buch fæstet, han var gift med Anne, datter fra Børkop Mølle, og da han 1692 af økonomiske grunde måtte gå fra fæstet, overtog svigerfade ren dette, men lod Jens Buch sidde som lejer indtil l7oo. Da gik det også galt for mølleren. Fæstet på møllen overgik til hans svi gersøn Hans Hansen fra BrØndsted mølle, og fæstet på gård nr. 8 over gik til Søren Hansen (Skousen) fra Sellerup. Hvorfor det gik galt för Jens Buch vides ikke. Gården var ikke ble vet afbrændt under svenskekrigen 1658/59, men var gandsche Øede och ingen Sæd. Trods denne officielle beskrivelse, skulle der beta les en betragtelig afgift (landgilde) eller skat, nemlig 1 td rug, b td byg, 25 td havre, 1 td boghvede, 8 læs hø og skov til 4 svins olden. Søren Hansen havde hele gården indtil 1711, da han afstod halvdelen med 2 td 6½ skp reduceret hartkorn til svigersønnen Niels Olesen. I modsætning til de fleste andre gårde i byen har Børkopgård faktisk hele tiden været en helgård, mens de andre er blevet delt i 2 el ler flere dele i tidens løb. Den eneste periode, hvor denne gård har været delt, er som nævnt fra 1711 og indtil Søren Hansen afstod 1734 sit fæste til barnebarnet, Niels Olesens søn Ole Niel sen, og da samme Ole Nielsen i 1746 blev gift med Kirsten Jørgensdat ter fra BrØndsted, samtidig med at hans søster Mette blev gift med

2 167 Kirstens broder Hans Jørgensen, er der blevet byttet om, således at Ole Nielsen og Kirsten JØrgensdatter overtog hendes f Ødegård i BrØndsted, medens Mette og Hans Jørgensen overtog begge halvgårde i Børkop. Selv om det var en af de største gårde i byen, og vel også en af de mest ansete, gav dette sig ikke udslag hverken i bygningernes størrelse og rummelighed eller i besætningens størrelse. I l7oo har gården været i dårlig stand, og 1718 (under Niels Olesen) beskrives den: 44 fag huse, besætning 4 heste, 5 køer, 4 ungkreaturer, 7 får, tilstanden god , da Ole Nielsen får den halve gård, er der på denne 2o fag huse med 4 heste, 3 køer, 2 ungkreaturer og 5 får, altså Ca. det halve af den tidligere hele gård. I 1746, da gården igen samles, er der kun 36 fag huse i lovlig stand, besætningen er på 5 heste og 8 får. Kvægpest havde ødelagt kvæget og gårdens Økonomi. - Hans Jørgensen var gift 3 gange (de første 2 koner døde med i års mellemrum 1756 og 1757), og da han selv døde 1764, sad hans enke Anne Michelsdatter med en forgældet gård og med ansvar for 5 umyn dige børn i alderen fra 4 til 17 år. Hun var selv 27 år gàmmel, så det er vel forståeligt, at hun allerede nogle måneder senere gifte de sig igen. Manden var Anders Hansen, der hidtil hävde været fæster af nabogården nr. 3. som netop beskrevet. I løbet af de 18 Gårdens tilstand var ikke meget anderledes end år var kvægbesætningen ganske vist kommet i orden igen (6 heste, 4 køer, 4 ungkreaturer og 12 får), men til gengæld beskrives bygningerne som i temmelig stand. Anders købte gården til selveje 1768 for 963 rdl 32 sk, hvoraf halv delen blev stående som prioritet i gården døde han, og Anne, som nu var 44 år, havde fået yderligere 2 børn at forsørge. 2 år se nere giftede hun sig igen med den 2o år yngre Peder Hansen, søn fra nabogården nr. 17. Anne døde 1784, og Peder Hansen giftede sig med Dorothea Thomasdatter fra Borggården. Peder Hansen var en ånset mand, han var sognefoged og havde andre offentlige tillidshverv. En over gang var han ejer af 1/4 af Gauerslund kirke. Han døde lsoo, og min dre end 3 måneder efter var enken gift med Jørgen Madsei~. Da han dø de 1825, blev gården sat på auktion, og hans søn Peder Jørgénsen, der var 25 år gammel, blev høj stbydende méd l7oo rdi. De niange penge fik han i medgift, idet han 1826 giftede sig nied dên ~l7½~-årige Kir sten Laugesdatter, datter af Lauge Michelsen 6~ M~tte~ug~datter fra Gauerslund. Peder Jørgensen måtte dog dès~~ ové~t~e en gæld r,. ~ til statskassen på looo rdi døde Kirsten Laugesdatter, og~ indtil sin

3 168 død 187o. I 1865 solgte han gården til sønnen Lauge Pedersen for 6741 rdl + aftægt. Der var i Peter Jørgensens ejertid blevet fra stykket 2 parceller til familiemedlemmer, men størsteparten solg tes som nævnt til Lauge Pedersen, der var gift med Dorthe Niels datter fra BrØndsted. De fik 3 børn, bl. a. Niels, f Lauge Pedersen lod i 187o et stort og præsentabelt stuehus opføre i går dens nordside. Da han døde 1874, giftede Dorthe sig igen, med Hans Thomsen fra Borggården, og han solgte 1893 Børkopgård til stedsøn nen Niels (ovennævnte) for 5274o kr, (Dorthe døde 1914, og Hans Thomsen 1917). Niels Pedersen giftede sig med Ane Petrine Bundgaard, og de fik 7 børn. Niels Pedersen døde 1937, og enken havde så går den, indtil hun døde Siden da har den været ejet af søskendeparret Dorthea og Svend Bundgaard Pedersen, eller som de vel bedst kendes og omtales her i byen: foster Thea og farbror Svend. De to gader i Børkop: Svendsgade og Dortheasvej (beliggende på udstykket Børkopgårdjord) er opkaldt efter dem. Gårdens jordtilliggende har vekslet en del, men har stort set været Øst for gaden, nogenlunde hvor gården nu er, samt en stor del af de udstykkede parcelhusarealer. Mod nord gik jorden omtrent helt ned til stationen. Der er så solgt fra lidt efter lidt, bl. a. solgtes 1936 en grund til opførelse af teknisk skole, nu bibliotek. Her gik der en møllevej i sydøstlig retning. Den er nu sløjfet. Hartkornet har naturligvis også hele tiden ændret sig, størst var det vist i 1844, nemlig 10 td 1 skp 3 fdk. I dag er der ikke meget jord tilbage. I de senere år har gårdejerne solgt en del til kommunen til udstykning i parcelhusgrunde. ~ 4~. ~

4 169 ~q. - - ~. ~ ~, - * ~:: -~;~-.-~ ~ 4._ ~ -, ~. 4 Haveparti fra Børkopgård, Ca. 191o. Børkopgård indeholder i dag lidt af et museum, idet farbror Svend har samlet over 2oo forskellige gamle landbrugsmaskiner, brugsting, m.v.,som alle er nuinmererede og med forklaring på, hvorfra de stam mer. Desuden har Svend en ret stor oldtidssamling med f lækker, økser, kiler m.v. Inde i stuen er der en gammel bornholmer fra 1776, og den går upåklageligt, f. eks. også når Svend sidder med sin imponerende møntsamling. - Bag huset ligger et par damme, nemlig Vorherres dam, som er en naturlig dam, der altid har vand, og så Farbror Svends dam, som Svend selv har anlagt ved hjælp af skovl og trillebør. Der er bare det ved det, siger Svend, at den ikke kan holde vand om sommeren. Da bliver den helt tør. I de senere år er det gået helt galt, fordi kommunen har drænet omkringliggende jord, så nu er det nok helt sket med Farbror Svends dam. Gård nr. 3, MargrethehØj. I 1662 lå der en helgård på Østsiden af gaden, der hvor nu Børkop gårds toft er beliggende. Efter svenskekrigene deltes den (mellem 1662 og 168o) i halvgårdene nr. 3 og 4. Gård nr. 3 havde hartkorn 3 td 1 skp med Peder Jensen Smed som fæ ster, og nr. 4 havde hartkorn 3 td 2 fdk 1 alb med Niels Steffensen Dahl som fæster. Det er gård nr. 3, som her skal omtales. Peder Jensen Smed døde 1698, og Peder Nielsen Grebs (Grov) fra MØrkholt fik fæstet, og noget ty der på, at de næste par generationer af hans efterkommere har fulgt ham som fæstere. Anders Hansen (f. ca 1732) afstod 1764 fæstet, idet han giftede sig med enken på nabogården BØrkopgård. Der kom så en

5 ç~ ~ ~ ~ 179 ~ ~ syneladende en fly slægt, der rykker ind~ og med sønnen Henrik Jørgensen som efterføjg~r frl-6 ~l~l76~ Så fulgte Laurs Jacobsen fra Pjedsted Han havde væ~e~ av~~lskarlr* for ~ provst Høstmark i Pjedsted og kunne nu for 3 ~ ~ 2 me til at sidde her med 18 fag huse i temmeijg-då i~~tand, Lt1d~1i besætning (den måtte han selv anskaffe) og med ~et har~ko~n på~l~td 4 skp 2 alb Det har nok værét ret fortvivlende ~c5rhoi~d, ~og derfor ~ ~ ~~ er det vel også rét forståeligt, at han efter at væ~~ bl ev~t ~elve Jr ~fl ~ jer allerede 1782 begynder at udstykke og sælge frå -~ bër ho~1es ~f le ~Lr,-~ ~ re auktioner, men der er noget uklart derved, for d~et~ er- t~il~yiiqla ~.?A~~ - dende det sanune engstykke, der er solgt tre ~ nok, at de første 2 alligevel ikke har haft penge ti~l at købft fof I 1788 den 5 jan (søndag efter nytår)~ ~bleve d ~ Lars Jacobsens af Børcob hans 2 ~ Børn~ ~!~ ste navnl Hans var 8 Aar, 9 Maaneder, 3 Uger og Dage, p~g 4~et yng ste navni: Karen var 4 Aar, 8 Maaneder og 1 Dag ~ ~ ~ ~ ~ Moder, Kirsten Hansdatter, havde af Kiædsoinmeiighéd. i ::aive~., selv druknet dem Torsdagen den 3die Januar om lidet Hul, :-.I~ L Efterrniddagén.~~...i~t som var kastet i Toften, der ligger ye~%arsjjcq4~~seps iboende Stæd, af hvilket de hentede deres Vand løber en uden Bæk. ~g-h~dr~ennem. d~er Denne frygtelige begivenhed har nok gjort ~ skyndsomst har fået solgt resten af ejendormri~en og e?.~o~sfv.~n~et fra byen Huse og en del af jorden blev købt af P~e~ Hansen, søn af Hans Ostesen fra Overbygård, nr. 17, for 5o8 rdj. Bundsgård Grundlaget for Bundsgård er gård nr 18 i matriklen ~l688~ Det er en af de få gårde, der ikke hørte under kronen (eller rytterdistrik tet). I en præsteindberetning af 1718 angives ejeren~t være en præ sident Duche i Fredericia. Gården er bortfæstet til Péd~Iffuersen, der i hvert fald har værèt der siden Der érgôd~2 td hartkorn. Omk. 172o købes gården af pastor Jørgen Fæddér i Gaué~lund, og da han døde 1743, fik hans datter gården. Hun var gift med en norsk præst, som, da hun få år senere døde, solgte til hei~de~ I~a1vbroder, stud. Christian Fædder, der igen 1751 solgte til e~eren äf BrØndsted mølle, Simon Bertelsen Stub, der ejede gården ca 4o år og drev den ved fæster. Det var fæsteren Jørgen Christensen Smed, dèr 1792 køb te gården af ham for 784 rdl. Bygningerne lå omtrent der, hvor sene re Børkop forskoles legeplads blev placerèt, og jorden blev lagt sam men med et par stumper, som Smed i forvejen havde, så han nu havde

6 180 et langstrakt stykke helt over til Skærup sogneskel. Allerede 1796 solgte han gården til svigersønnen Mads Hansen fra Vinding, der i midlertid døde måneder senere giftede enken, Anna, sig med Bertel Steffensen Dahl fra Skikballegård, og det skal have været et vældig fint parti. Dog finhed gør det ikke - som landmand havde han ingen videre succes, og 18o8 flyttede de til en mindre ejendom i Børkop Vesterskov. Køberen af gård nr. 18 var Birthe Marie Hage, der gav 2424 rdl for den med en besætning på 2 heste, 3 køer, 4 ungkreaturer, 2 får og en gammel so. Hun havde været gift med Jør gen Olesen Skrædder i Børkop fra slutningen af l78o til 18o4, da han døde. Han var en drukkenbolt, og parret var vist nok også se pareret, så det har nok undret, at hun kunne skrabe så mange penge sammen 4 år efter, men der har vist været nogen arv efter hendes forældre overlod hun gården til sønnen Ole Jørgensen, der 1845 afstod den til sin svigersøn, Peder Poulsen fra Pjedsted, gift med hans datter Kirsten Marie. Sidstnævnte ejer døde 52 år gammel i 1864, og Kirsten Marie giftede sig med hans halvbroder Søren An dersen (Bundgård). Da han døde 1896, sad Kirsten Marie med gården i uskiftet bo, indtil hun 19o3 døde 77 år gammel. Indtil 19o9 ejedes gården af nogle af døtrene, men da en af dem, Dorthea, giftede sig med Thomas Kring på Overbygård, blev der hand let, så disse overtog gården. Thomas døde allerede 1912, og Dorthea solgte 1915 til Peder Lund fra Håstrup, gift med Thomas Krings dat ter af første ægteskab, Maren (se Overbygård) overtoges gården af Ejner Thomsen fra Overbygård ved mageskifte. Bygningerne var i 1867 af Søren Bundgård blevet flyttet ud på marken. I l93o nedbrænd te udbygningerne, men Thomsen nåede at få dem opført i præsentabel, grundmùret stand med fast tag, inden han i 1933 solgte til Johs. Pe dersen Bundgård, søn fra Bçôrkopgård. Der var da 72 td. land og en besætning på 4 heste, 2o køer, 9 ungkvæg, 25 svin og 2 får. Han dø de 1~, og hans enke, Helga, datter af købmand Søren Jacobsen i Overbørkop, solgte 1975 til Børkop kommune til ~vejanlæg og skolebyggeri. Lidt resterende jord beholdtes af sønnen Søren, der havde været forpagter af gården, og nu lagde restj orden sammen med SØn dergård, som Søren havde købt På grund af forskellige lejemål og aftaler bor Søren Bundgård Pedersen endnu i 1979 på Bundsgård, men altså til leje. Se slutningen af nr. Gårdene nr. 14 og 15. Oprindelig udgjorde de to små gårde en helgård, der gik under navnet Hans Hansens gård i Skærup. Omk. l68o/81 er den kommet i kronens

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger.

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 1 af 13 Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Jeg kom til Over Jerstal menighed i foråret 1 969, fra det der dengang hed Århus

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere