Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull."

Transkript

1

2 Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter og megen Tid. Udgifterne, der i det oprindelige Overslag vare beregnede til Kroner, bleve, da dette viste sig at være utilstrækkeligt, af Storthingene i 1875, 1876, 1877 og 1878 ialt bevilgede med Kroner, og fordele sig, saavidt Regnskabet for Tiden kan opgjøres, paa følgende Hovedposter: Udgifter ved Tællingens Forberedelse Kr Udførelse Bearbeidelsen Lokale, Inventarium m. V Forskjellige Udgifter Trykningsomkostninger Kr Folketællingen af 1866 kostede meget mindre, nemlig Kroner. At Udgifterne ved sidstafholdte Folketælling have været saa meget større, hidrører fornemmelig derfra, at Skolelærere og Lensmænd denne Gang have faaet en forholdsvis større Godtgjørelse for sit Arbeide, hvorhos det indvundne Materiale er bleven undergivet en mere omfattende Bearbeidelse, end tidligere har været Tilfældet. Angaaende den Tid, der er medgaaet til Arbeidets Fuldførelse, bemærkes, at de foreløbige Hovedresultater af Folketællingen for de enkelte Preestegjelde og Sogne allerede bleve offentliggjorte i Sommeren 1876, at Folketællingens første Hefte udkom i Slutningen af 1878 og dens andet Hefte i Juli 1879, medens det tredie, i Omfang største Hefte derimod først udkommer nu. Hovedaarsagen til den ved sidstnævnte Hefte stedfundne Forsinkelse, som Bureauet beklager, har været den betydelige Tid, som Udarbeidelsen og Anordningen af Opgaverne over n fordelt efter Livsstilling har krævet. Har Folketællingsarbeidet saaledes været baade kostbart og langvarigt, saa er Tabelværket til Gjengjæld blevet meget fuldstændigt og indholdsrigt. Navnlig skal man i denne Henseende tillade sig at fremhæve de detaillerede Opgaver over n fordelt efter Livsstilling, der give mange nye Bidrag til Belysningen saavel af Næringsveiene som af de sociale Forholde. Af særlig Interesse ere saaledes Opgaverne over Aldersfordelingen i de vigtigste Livsstillinger, Forholdet mellem Gifte og Ugifte i de forskjellige Aldersklasser og Livsstillinger, fremdeles den i Folketællingens første Hefte meddelte udførlige Fremstilling af de forskjellige Jurisdiktionsinddelinger, de i sammes andet Hefte meddelte Oplysninger om de beboede Huse, m. m. Det Stof, som Folketællingstabellerne indeholde, fremtræder imidlertid endnu kun som et systematisk ordnet Tabelværk, og om det end ogsaa som saadant i mange Henseender vil være en nyttig Kilde til Oplysning, saa vil Arbeidet dog først faa sin A.fslutning ved den videnskabelige Bearbeidelse, som man hidtil ikke har seet sig istand til at tage fat paa. Dette Arbeide vil imidlertid med det første kunne paabegyndes og Resultaterne deraf meddeles i det for den officielle Statistik fastsatte nye Format, der ogsaa særlig vil egne sig for Fremstillinger af denne Art. Sluttelig skal man oplyse, at Planen for Bearbeidelsen af det ved heromhandlede Folketælling tilveiebragte Materiale blev drøftet i en Række af Møder i Høsten 1876 mellem Sekretær Mohn, der dengang midlertidig bestyrede Bureauet, undertegnede Direktør Kiær og Sekretær Bull, samt at Arbeidets Udførelse er bleven forestaaet af sidstnævnte. Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

3 Folketællingens Hovedresultat. A. den 31te December 1875: I) paa Rigets Landomraade , heraf af Mandkjen og af Kvindekjøn; 2) paa Rigets Landomraade samt paa Fartøier i norske Havne eller i norsk Kystfart ) paa Rigets Landomraade samt paa norske Fartøier :inden- eller udenfor Rigets Grændser 182I B. Hjemmehørende den 31te December 1875 o: den tilstedeværende med Tillæg af de Indbyggere, der midlertidigt opholdt sig udenfor Riget, men med Fradrag af de indenfor Riget værende i Udlandet bosatte Personer: , heraf af Mandkjen og af Kvindekjøn. (Une traduction en français se trouve à la page suivante.)

4 Résultat général du Recensement. A. Population de fait au 31 Décembre 1875: I) du territoire de la Norvége , dont du sexe masculin et I du sexe féminin ; 2) du territoire de la Norvége, y-compris les navires ancrés dans les ports du royaume ou naviguant en cabotage ) du territoire de la Norvége et à bord des navires nationaux, y-conipris ceux hors du pays B. Population domiciliée au 31 Décembre 1875 o: population de fait avec l'addition des personnes résidentes en Norvége et absentes à l'étranger au jour du recensement, mais abstraction faite des personnes domiciliées à l'étranger présentes en Norvége: , dont du sexe masculin et du sexe féminin.

5 C. No. 1. RESULTATERNE AF FOLKET I LLINGEK I NORGE I JANUAR Øte HEFTE. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERÎ

6 i Rigets f orsk j ellige Inddelinger den 31te December (Population des Divisions administratives du Royaume au 31 Décembre 1875.)

7 C. No Tabel No. L Oversigt over Rigets vigtigste Inddelinger den 31te December (Aperçu des divisions administratives du royaume.) I. Almindelige civile Inddelinger (divisions civiles): 20 Amter (préfectures). 56 Fogderier (souspréfectures rurales). 39 Kjøbstæder (souspréfectures des villes). 22 Ladesteder (villes ne formant pas des souspréfectures, comprises dans les souspréfectures rurales). 456 Herreder (communes rurales). 58 Bykommuner (communes des villes). II. Geistlige Inddelinger (divisions ecclésiastiques): - A. Riget indbefatter (divisions du royaume): 6 Stifter (diocèses). 390 Thinglage (arrondissements 83 Provstier (prévôtés). judiciaires des campagnes). 441 Præstegjeld (cures). 530 Forligelseskommissionsdistrikter 909 Sogne (paroisses). (districts des com- III. Judicielle Inddelinger (divisions missions de conciliation). judiciaires) : 412 Lensmandsdistrikter (districts 5 Stiftsoverretsdistrikter (districts de lensmand fonc- des cours supérieures). tionnaire administratif inférieur 36 Underretsdistrikter i Kjøbstæder dans les campagnes). (districts judiciaires de 140 Liggedistrikter (divisions première instance des villes). médicales). 80 Underretsdistrikter i Landdistrikter 672 Skolekommuner (divisions eller Sorenskriverier communales par rapport à (districts judiciaires de première l'instruction publique). instance des campagnes). 725 Fattigdistrikter (divisions communales par rapport à l'assistance publique). Inddelinger i Henseende til den almindelige Udskrivning (divisions par rapport à la conscription militaire générale) : 6 Krigskommissariater. 20 Udskrivningsdistrikter. 83 Rulleførerkredse. 188 Lodtrækningsdistrikter. Inddelinger i Henseende til Ullskrivning til Sevtebningen (divisions par rapport à la conscription pour la marine) : 7 Indrulleringsdistrikter. 49 Indrulleringskredse. B. De enkelte Stifter og Amter indbefatte (divisions par diocèses et par préfectures): Stifter og Amter. 1. Almindelige civile 2. Geistlige Indde- 3. Judicielle Indde Inddelinger. linger. linger. Lens- Læge- Skole- Fatmandsdikommunerditig- Under- Forligeldistrikterstrikstrikterter. Kjøbstæder Ladestedernierder. Fogde- Herre- Præretsdi- Sorenseskom- Provstierlage. Thingstegjeldter i verier. distrik- Sogne. strik- skri- missions- Byer. ter. Stifter') IO xx I Kristiania Stift I0I ,6o 153 Hamars 4 IO Kristianssands II II II I Bergens IO I16 Trondhjems Tromsø Amter IO 8o 72 I2 14 Smaalenene / I Akershus /2 2I Kristiania 8 9 I I Hedemarken / I Kristians / Buskerud / Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs I Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus / Bergen 5/2 5 5 I Nordre Bergenhus IO Romsdal IO a) i Bergens Stift 13 3 x4 24 x3 14 Io b) i Trondhjems Stift x Søndre Trondhjem I Nordre Trondhjem I Nordland Tromsø I2 2I I Finmarken I 5 IS I ) Dagtet den civile Inddeling i det hele er lagt til Grund for den statisfske Fremstilling, har man dog fundet det hensigtsmæssigt ved Siden heraf overalt at anvende Stiftsinddelingen for at kunne meddele Opgaverne samlet for større Landsdels. (Les tableaux du recensement sont basés sur les divisions civiles; mais afin de présenter l'ensemble des résultats pour des grandes parties du royaume, on donne aussi les chiffres pour les dioëèses.) IO II , I0I 92

8 4 C. No. 1. Tabel No. 2. (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile lnddelinger den 31te December 1875), (Population de fait et de domicile, sexe masculin et féminin, superficie et densité de la population du royaume et de ses divisions civiles.) A. Riget og de sterre Landsdele samt Byerne. (Le royaume, les grandes divisions et les villes.) 1) Riget og Landsdelene. 1) Mandkjøn Kvindekjøn Midlertidig tilstedeværende Personer Midlertidig fraværende Personer Fladeindhold2) mængde Pr q gllometer. tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. Mandkjon. Kvindekjømenkjondekjøn tilsam- Mand- Kvin- tilsammen. inorske q Mile. i i q Kilometer. Hjemmehorende Folke- værende Tilstede!, mængde Folke- pr. norsk q Mil. pr. q Kilometer Io 11 I ' e Riget e , , m Rigets Bygder * I o , Rigets Byer * Heraf Kjøbstæder * O Ladesteder* o Stifter. Kristiania Stift I2 70I ,7/ ,8 Hamars Stift o Kristianssands Stift o ,84 IIII Bergens Stift 284 o6, Trondhjems Stift o o Tromsø Stift Amter. I. Smaalenene z ,1 26,z H. Akershus* o ,4 III. Kristiania ,8 IO IV. Hedemarken I II V. Kristians I oo o VI. Buskerud IO2 186 Io' ,0z o 7.o VII. JarlsbergogLaurvik VIII. Bratsberg o IX. Nedenæs X. Lister og Mandal I2,0 I1,7 XI. Stavanger o XII. Søndre Bergenhus * o , I 02I XIII. Bergen` XIV. Nordre Bergenhus I I XV. Romsdal o 362 6o o I oi a. i Bergens Stift b. i Trondhjems Stift XVI. Søndre Trondhjem o o 284 6o Dm O XVII. Nordre Trondhjem 82 27, I so %VIII. Nordland o XIX. Tromsø o , I XX. Finmarken II Bygd erne stiftsvis Kristiania Stift * o , ,8 12,8 Hamars Stift* s Kristianssands Stift * o Bergens Stift* Trondhjems Stift Tromsø Stift , , ) Col. 1 population de fait; col. 2 po p. de domicile; col. 3-6 sexe mase. et fémin.; col. 7-9 personnes du séjour passager; col personnes appartenant au ménage absentes au jour du recensement; col. 13 superficie en milles carrés norvégiens de 127,57092 kilom. carrés; col. 14 superficie en kilom. carrés; col pop. de domicile par mille et par kilomètre carrés; col. 17 pop. de fait par kilom. carré). 2) For Amterne No. XIV-XVIII og XX ere Arealberegningerne byggede paa ældre, usikre Karter. (Les superficies indiquées pour les préfectures No. XIV-XVIII et XX n'ont pour base que des cartes anciennes imparfaites.) 3) 0: den hele i Riget hjemmehørende (total de la population domiciliée en Norvége). 4) 0: hjemmehørende, hvis $iemstedskommuner kjendes domiciliée dont on tonnait les communes de résidence). Jfr. S. 17 og 67 (voir pages 17 et 67). 12.4

9 C. No Tabel No. 2. (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile Inddelinger den 31te December A. Riget og de sterre Landsdele samt Byerne. Mandkjøn Kvindekjøn Midlertidig tilstedeværende Personer " rende Personer Midlertidig fravæ Fladeindhold rende Hjemmekø- Folke- mængde pente_ Landsdele. mengde i nor tilstede- hjemmetilste hjemdèvæ- mehe devæ mehe- Mand- Kvin- tilsam- Mand- Kvin- tilsam- pr. Kv.- tilste- hjem- i Kv: pr. pr. ske Kilo_ norsk Kv: Lierneværende. hørende. rende. rende. rende. rende. kjøn. dekjøn men. kjøn. dekjøn men. K Mile. meter. Kv: Kilo- ter. Mil. meter. 1 z 3 4 I 5 6 ' I0 xi 12 I 13 i4 15 x6 17 Bygderne amtsvis. 479 I. Smaalenene* o o zoi 40 17o I II. Akershus* ,521.8 Samme med Undtagelse af Kristiania Forstseder x88 i z IV. Hedemarken* V. Kristlans o I 175 VI. Buskerud o VII.JarlsbergogLaurvik* o I VIII. Bratsberg* S IX. Nedenæs* ! X. Lister og Mandal o I o II. Stavanger XII. Søndre Bergenhus* XIV. Nordre Bergenhus I XV. Romsdal loi 694 loi i 183 a) i Bergens Stift...,, b) i Trondbjems Stift o o XVI. Søndre Trondhjem XVII. Nordre Trondhjem O XVIII. Nordland loi 1, o XIX. Tromsø XX. Finmarken s z ,56 IO , , ,o 8, , I , I I o ' , o 2,7 2, , 22 z Bygderne fog- I derivis. I. Smaalenenes Amt. 1. Ide og Marker* Il Moss og Tune* ,35 1 o , 3. Rakkestad, Heggen og Frøland i I 1,89I II. Akershus Amt. 4. Aker og Follo* I Samme med Undtagelse ai Kristiania Forstreder Nedre Romerike Øvre Romerike o 'I I Samme med Ladesteder 1) , ,3 IV. Hedemarkens Amt. 7. Vinger og Odalen*, II 523 II IOI I 410 I I.I 8. Solør Io 868 Io 805 I I 148 I , Søndre Østerdalen , ' Nordre Østerdalen ,30 Il ,3 'IL.Hedemarken* I , I II , ) Son, Hølen og Hvitsten, hvilket "'idete Ladested dog ikke ndgjer urskilt Kommune men hører til Vestby Herred.

10 6 C. No. 1. Tabel No. 2. (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile Inddelinger den 31te December 1875, A. Rivet og d sterre Landsdele samt Byerne. Landsdele. Mandkjen Kvindekjøn Midlertidig tilstedeværende Personer Midlertidig fraværende Personer Fladeindhold værende pr. Kv.- Kllome- ter. tilstede- hjemme- tilste- hjemmehø- tilstehjemmehø Mand- Kvin- i nor- tilsam- Mand- Kvin- tilsam i devæ- ske Kv: Kilo værende. helende. rende. rende. rende. rende. kjøn. dekjen men. kjøn. dekjen men. Kv. meter. Mile. Hjemmehørende pr. norsk "v. Mil. pr. Kv. Kilo meter. ' x0 II 12 r V. Kristians Amt. 12. Toten 22 87o II II 857 II II,. I , Søndre Gudbrandsdalen II Nordre do II 505 II o II ,1 2,1 15. Hadeland og Land II o o Valders VI. Buskeruds Amt. 17. Hallingdal Numedal og Sandsvær Iz398 o68 6 o8, O Ringerike , o 99a 7.s Buskerud I I3.I 13.3 Samme med Ladested 1) 38 III VII. Jarlsberg og Laurviks Amt. 21. Jarlsberg*..., , , Samme med Ladesteder.2) o o Laurvik" I O o 22.6 VIII. Bratsbergs Amt. 23. Bamble o I I , I Sammo med Ladesteder8) II 37 2 II I x Nedre Telemarken I Øvre Telemarken o ,3 2.3 IX. Nedenæs Amt. 26. Nedenæs* o z ,3 Samme med Ladesteder 4) oo I obo Sætersdalen Io ,7 X. Lister og Mandais Amt. 28. Mandal Samme med Ladested 5) Lister o 6.8 Samme med Ladested 6) o o XI. Stavanger Amt. 30. Jæderen og Dalerne Samme med Ladesteder7) X Ryfylke o , 7.8 Samme med Ladesteder S) o n - r XII. Søndre Bergenhus Amt. 32. Søndhordland II., Hardanger og Voss II 409 II o 34. Nordhordland* 61 94o z XIV. Nordre Bergenhus Amt. 35. Sogn Sand- og Nordfjord o x ,0 6.0 Samme med Ladested 9) XV. Romsdals Amt. 37. Søndmøre i , Romsdal* , Nordmøre* oi o 6.x 6,. 1) Holmsbo, der dog ikke udgjør særskilt Kommune men hører til Hurums Herr cl. 2) Svelvik Horten og Aasgaardetrand. 3) Stathelle og Langesund 4) Tvede. strand og Lillesand. 5) y Mandal. 6) Farsund. 7) Sogndal, Ekersund og Sandnæs. 8) Kopervik og Skudesnæshavn. 9) FlorO. r

11 C. No. t 7 Tabel No. 2. (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed ï Riget og dets almindelige civile lnddelinger den 31te December 1875, Landsdele. A. Riget og de sterre Landedele samt Byerne. Mandkjøn Kvindekjøn Midlertidig tilstedeværende Personer Midlertidig_fraværende Personer Fladeindhold Hjemmekørende Tilstedevarende Folke- i nor- i Kv: pr. pr. pr. Kvae tilstede hjemme tilsto hjem- mehe- tilsto hjem- devæ- devæmehe Mand- Kvin- tilsam- Mand- Kvin- tilsam- ske Kilonorsk Kv: giloineværende. horende. rende. rende. rende. rende. kjøn. dekjøn J men. kjøn. dekjøn J men. Kv: Mile. meter. Kv- Kilometer. t^ Mil. - z g zo II z I 17 XVI. Søndre Trondhjems Amt. 40. Orkedal ,zo Guidar , Strinden og Selbu II 765 II ,5 43. Fosen , XVII. Nordre Trondhjems Amt. 44. Stjør- og Værdalen Indereen I Samme med Ladested 1) Io 13S 46. Namdalen Samme med Ladested 2) Io 883 II 685 Io II 095 II o I z,, , XVIII. Nordlands Amt. 47. Sondre Helgeland ,, Samme med Ladested 3) o Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen , ,8 6.8 XIX. Tromsø Amt. 51. Senjen og Tromsø 48 6, , ,8 1.8 XX. Finmarkens Amt. 52. Alten , Hammerfest , 8e o Tanen , Vardø (9.3 0,3 56. Varanger 4 ) I , Byerne stiftsvis. Kristiania Stift* Hamars Stift* ,05 6, 38 - _ - Kristianssands Stift* Bergens Stift* Trondhjems Stift Tromsø Stift Byerne amtsvis. I. Smaalenene* , II. Akershus ,0z " 1.28 _ III. Kristiania*, V. Hedemarken* o I 6o _ V. Kristians o, 2,55 _ VI. Buskerud II 645 II ,08 10,2, _ - VII. JarlsbergogLaurvik* II() VIII. Bratsberg* _ IX. Nedenæs* Io 868 Ir o , X. Lister og Mandal Io 109 Io I 105 0, ,86 _ XI. Stavanger III XIII. Bergen* ,or 1.28 XIV. Nordre Bergenhus , , a) i Bergens Stift 5 6o O b) i 'frondhjems Stift XV. Romsdal XVI. Søndre Trondhjem r0 031 Io , - - XVII. Nordre Trondhjem o. I0 _ XVIII. Nordland I I XIX. Tromsø III s - - XX. Finmarken , ) Stenkjær. 2) Namsos. 8) Mosjøen. 4) Fogderiet indbefatter desuden Vadsø Bjøbetad, der ikke ni)gjør særskilt Bommnne men hører til Vadsø Herred III - -

12 8 C. No. t Tabel No. 2. (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile Inddelinger den 31te December A. Riget og de større Landsdele samt Byerne.. Folkemengde Mandkjøn Kvindekjøn Midlertidig tilstedeværende Personer Midlertidig fraværende Personer Fladeindhold Byerne. tilstedeværende. hjemmehørende. Matedeværende. hjemmehe rende. tilste deværende. hjemmehe rende. Mandkjøn. Kvindekjøn tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn tilsammen i norske Kv - Mile. Kike_ Kv: meter. I ro II 12.3 ' s4 De enkelte Byer. I. Smaalenenes Amt. 1. Fredrikshald K.') I I Fredriksstad K Sarpsborg K i 667 i o Moss K.* o.o II. Akershus Amt. 5. Son L. 2) o I Hølen L Hvitsten L. 3) o Io Drøbak K io III. 9. Kristiania K.* z IV. Hedemarkens Amt. 10. Kongsvinger K a II 3o Hamar K.* z I ' V. Kristian Amt. 12. Gjøvik K i o Io Lillehammer K VI. Buskeruds Amt. 14. Hønefos K I Kongsberg K tol , Drammen K Holmsbo L. 4) I VII. Jarlsberg og Laurviks Amt. 18. Svelvik L Holmestrand K Horten L Aasgaardstrand L ,8 22. Tønsberg K ' Sandefjord K I Io Laurvik K VIII. Bratsbergs Amt., 25. Brevik K Porsgruud K II Skien K o ' Stathelle L Langesund L I 6o Kragerø K IX. Nedenæs Amt. 31. Østerrisør K i 095 i I II Tvedestrand L. i t II I2I Arendal K i Grimstad K.* i Lillesand L I I ) K. = Kjøbstad. 2) L. = Ladested. 3) Udgjør ikke Bærekilt Kommune men hører til Vestby Herred. 4) Udgjør ikke serskilt Kommune men hører til Hurum. Herred.

13 C. No Tabel No. 2. (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile Inddelinger den 31te Decem ber A. Riget og de sterre. Landsdele samt Byerne. Byerne. Mandkjøn Kvindekjøn Midlertidig tilstedeværende Personer Midlertidig fravæ I rende Personer Fladeindhold tilstede- hjemmetilste- hjem- tilste- hjemværende. hørende. devæ- mehø- de de rende rende. rende. rende. rende i nor- Mand- Kvin- tilsam- Mand- Kvin- tilsam- ske kjøn. dekjøn men. kjøn. dekjøn ngen. Kv Mile. i Kv: Kilo- meter. X. Lister og Mandais Amt. r II Kristianssand K. I 1 z o Mandal L Farsund L Io' Flekkefjord K XI. Stavanger Amt. 40. Sogndal L Ekersund L I 116 I Ioo Sandnæs L Stavanger K Io 569 i Kopervik L I 5 40 I Skudesnæshavn L o Haugesund K XIII. 47. Bergen K.* I o XIV. Nordre Bergenhus Amt. 48. Flore L XV. Romsdals Amt. a) i Bergens Stift: 49. Aalesund K O b) i Trondhjems Stift: 50. Molde K Kristianssund K ) XVI. Søndre Trondhjems Amt. 52. Trondhjem K ' Io I XVII. Nordre Trondhjems Amt. 53. Levanger K II I II Stenkjær L II Namsos L Io XVIII. Nordlands Amt. 56. Mosjøen L I Io 9 8 Io Bodø K XIX. Tromsø Amt. 58. Tromsø K III XX. Finmarkens Amt 59. Hammerfest K I o Vardø K o I 'Vadsø K.') I Io ) lioraf 895 ombord paa FartØier værende Personer henførte til Knstianssund (jfr. Indledningen). 2) Udgjør ikke seerskilt Kommune men hører til Vadsø Herred. 2

14 j 8 IO C. No. 1. Tabel No. 2, (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns. Tæthed i Riget og dets almindelige civile Inddelinger den 3Ite Decem ber Herreder. (Population de fait et de domicile, sexe masculin et féminin, superficie et densité de la population du royaume et de ses divisions civiles.) B. Herrederne. (Les communes rurales.) Mandkjøn Kvindekjøn Fladeindhold i norske Hjemmehe rende Folkemæn g'- Folkemæn 'de g Mandkjøn Kvindekjøn - Fladeindhold i norske Hjemmehe rende Folke mæng Herreder. tilsto- hjem- tilste- ] hjem- tilste-1 hjem- Kv.- de pr. liste- hjem- tilste- hjem- tilste- hjem- Kv.- de pr. devæ- mehe- devæ- mehe- devæ mehe- Mile n. Kv.- devæ- mehe- devæ- mehe- devæ- mehe- Mile. n. Kv: rende. rende. rende, rende. rende. rende. Mil. rende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil. x I8 r I. Smaalenenes I A in t. I 6. Øvre Romerikes 1. Ide og Markers r. 1. Id ,' Næs Aremark ! ' I 17. Eidsvold Ullensaker Berg , , 2, ]; Gjerdrum Skjeberg 5. Hvaløerne I18o' = , Nannestad Borge , ] 206, 2044! 2047' Hordalen Feiringen Io88 Io Moss og Tune 1 IV. Hedemarkens. 7. Glemminge 6363] ! Amt. 8. Tune ! ; IB Varteig* ' 68 41, Vinger og Odalens! 10. Onso ] 2537: Raade : Rygge ] 0.6j, Eidskog , Moss Landdistrikt*! ! Vinger* Vaaler ] Søndre Odalen Haabøl = Nordre Olalen , 21 I i I 3. Rakkestad, Heggen og Frølands 8. Soløra 16. Rakkestad z 97o 17. Rødenæs I IIIO z 97 o z ] Brandvold Grue ] Trygstad I Hof = Aasnæs Eidsberg ' Askim 2430' I222 I Vaaler ] z4 21. Skibtvet Spydeberg , Søndre Østerdalens II. Akershus 10. Elverum Amt Tryssil Aker og Follo 12. Aamot Storelvedalen ,6o6,6o, = I Vestb y') ' Kraakstad ' o 10. Nordre Østerda- I 1 3. Aas lens 4. Fron 1893] Næsodden o Rendalen i Aker* 3o892i Lilleelvedalen ! a. Ostre Akero Prgjeld"I x853= = / TØriSet b. Vestre do. do.* Tolgen Bærum a. Tolgens Præstegje1d / Asker , b Enl3elaf RørosPrgjeld Kvikne Nedre Romerikes 11. Hedemarkens 9. Høland r Urskog , Romedal Enebak zo Leiten 446, Fet IO , Stange , Sørum e Vang 85, Skedsmo / Nias , Nitedal I Ringsaker $47 1) Ladestedet Hvitste 1, der ikke udgjør særskilt Kommune, hører til Vestby Herred men er ikke medr, g ilet i ov e nstaaeude Opgaver ) Aker efter Greendserne af 1 Januar 1878: =00 6o

15 C. No. 1. II Tabel No. 2. (tilstedeværende. og hjemmehørende, Mandkjøn og KvindekjØn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile Inddelinger den 31te December B. Herrederne. Herreder. Folke moen de g Mandkjøn Kvindekjøn Flade indhold i norske mehe rende Folkemæng- Folkeniæn de g Mandkjøn Kvindekjøn Flade mehe iud- rende hold i Folke- Herreder. norske mæng- tilste- hjem- tilste- hjem- tilste- hjem- Kv.- de pr. tilste hjem- Miste- hjem- tilste- hjem- Kv.- de pr. devas- mehe- devas- mehe- devae- mehe- Mile. n. Kv.- døves- mehe- devee mehe- devae- mehe- Mile. n. Kv.- rende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil. rende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil V. Kristians Amt. 18. Numedal og Sandsværs 12. Totens 4. Sandsvær Østre Toten a. Sandsværs Præstegjeld b. Kongsbergs Landdistr. 2. Vestre Toten Vardal Birid Søndre Gudbrandsdalens Flesberg o Rollag 7. Nore 19. Ringerikes 5. Øier Hole Ringebu Norderhov Sollien o Søndre Fron 326, Aadalen I I Faaberg Gausdal z Buskeruds. 14. Nordre Gudbrandsdalens g , Sigdal 12. Modum Eker Nordre Fron Lier 12. Dovre I2oo I I.o o a. Lien Præstegjeld 65x Lesje I b. Aragernæs Landdistr Vaage Røken Lom Hurum') Skiaker VII. 15. Hadeland og Jarlsberg o g Lands Laurviks Amt. 21. Jarlsbergs 17. Jævnaker Gran Søndre Land Strømmen z Nordre Land Skoger i Sande 34$ Hof Io Valders 5. Botne Vaale Søndre Aurdal I Borre Nordre Aurdal Sæm* : Østre Slidre Ramnæs Vestre Slidre Andebu* Vang , Stokke o 12." o o Nøterø* VI. Buskeruds Amt. 22. Laurviks 17. Hallingdals 14. Sandeherred Næs II. 15. Tjølling o 0.5, Gol Hedrum* Aal# z , 284 Lauvdal z44 ^ z.os 1204 a. Aals Præstegjeld...: Brunlanæs I I z8 9 z b. Hold de Fredriksværn I) Ladestedet Iolmsbo, der ikke udgjør særskilt Kommune, bører til Hurums Herred men er ikke medregnet i ovenstaaende Opgaver. 2æ

16 I2 C. No. t Tabel No. 2. (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile lnddelinger den 31te December B. Herrederne. Herreder. Mandkjøn Kvindekjøn F l d e hold i norske Hjem r ehø Folkemæng- Folken Folke- e Mandkjøn Kvindekjøn Fladejndhold i norske me rende Folkemæng- Herreder. tilste- hjem- tilste- hjem- tilste- hjem- Kv.- de pr. tilste- hjem- tilste- hjem- tilste- hjem- Kv.- de pr. devae- mehe- devae- mehe- devae- mehe- Mile. n. Kv.- døves- mehe- døves mehe- devae- mehe- Mile. n.kv.- rende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil. rende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil. x VIII. B r a t s b e r g s Amt 27. Sætersdalens 23. Bamble 17. Evje og Veigusdal* a. Evje Sogn af Evje 1. Eidanger x Præstegjeld o Gjerpen b. Veigusdala Sogn af Ileirefos Præstegjeld 3. Slemdal IOI I I. 7 x 58o Hordnæs og Iveland IIII Bamble Bygland I Sandøkedal o Valle II0 6. Drangedal Aaseral ' Nedre Telemarkens X. Lister og Mandels Amt. 7. Solran Hollen Mandais 9. Saude Tvet Hiterdal Oddernæs Lunde Vennesland o Be Øvrebø og Hægland Søgne 364o o 1.88o Øvre Telemar- 6. Halsaa og Hartmark kens 7. Holme o Øslebø og Løvdal Grandsherred ' 7 9. Finsland Tinn ' Bjelland og Grindem o o Hjertdal Søndre Undal Silgjord Nordre Undal IOII Hveteseid o o6 18. Laardal Listers 19. Mo Vinje ' Lyngdal ! Rauland Hægebostad x Nissedal Herod o,o Moland IO Vanse Kvinesdal Fjotland IX. N e d e n æ s Amt. 19. Næs og Hiterø I Bakke a e 26. Nedenæs 21. Sired l n Søndeled XI. Stavanger Amt. 2. Dybvaag Holt Jæderen og Daler- 4. Vegarsheien lernes 5 Gjerestad Østre Moland Sogndal Froland IO Lunde Øiestad Heskestad o a. piestads Præstegjeld Helleland , b. Ilisa do Birkrem I Aamli" Ekersunds Landdia. Aamli Præstegjeld x x b. Myklands Sogn af strikt Heirefos Præstegjeld Ogne I215 IIII o Fjære" Haa ' Eide 748 8o, Time ' Landvik '023 Io8o 1166 ' Gjæsdal Heirefos , Klep Vestre Moland Høiland o Høivaag ,o Haaland Birkenæs Hetland 585o

17 C. No Tabel No. 2, (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile lnddelinger den 31te December B. Herrederne. Herreder. Hjem- Hj em- Mandkjøn Kvindekjøn Flademehørendmængde Folke- ind- Mandkjøn Kvindekjon Flademehørendindhold i Folkemæng- Herreder. norske mæng- hold i Folke- norske tilste- hjem- tilete- hjem- tilste- hjem- Kv.- de pr. tilste- hjem- tils tedevæ- meh eme- devis- mehe- Mile. n. Kv.- hj- ti)ste- hjem- Kv: de pr. devee- mehe- devse- mehe- devee- mehe- Mile. n. Kv: devæ- meherende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil. rende. rende. rende- rende. rende, rende. Mil. 31. Ryfylke Nordhordlands 15. Høle o, Os II Fossan I Fuse Strand Fane Aardal Sund I Hj elmeland og Fister oI Fjeld I Jælse I Askøen e Sand I. 62,o Bergens Landdistr'' I 22. Saude 23. Suledal 24. Rennese 25. Finne 26. Hinderaa 27. Sjærnerø 28. Vikedal 29. Bukken 30. Tysvær 31. Skjold I a. Domkirkens Landdistr. b. Sandvikens do. 26. Aarstad 27. Haus 28. Bruvik 29. Hammer 30. Hosanger 31. Manger 32. Herlø 33. Lindaas 32. Skudesnæs II j Avaldsnæs o XIV. Nordre Bergen- 34. Torvestad hus Amt. 35. Sogns XII. Søndre Bergenhus Amt. 1. Evindvik Utvær Søndhordlands 3. Vik Aurland 2I IO II06 II Lærdal o Sveen Borgund Fjælberg Aardal 1 53o Etne Lyster Skonevik sa Hafslo o Kvindherred Sogndal Stordøen Jostedal Valestrand I Lekanger Inn Finnaas Balestrand I Fitje I Ladvik og Brekke Tysnæs Klævold ( Strandebarm og Va- 16. a. En Del af Hylleraldsø stad') a. En Del af Askevold') Hardanger og Voss 36. Send- og Nordfjords 12. Røldal Ullensvang b. En Del af Hyllestad') z Ulvik 38o Viker b. En Del af Aske- 16. Jondal vold') I Vossestranden o 18. Ytre Holmedal Voss I Indre Holmedal xo6o I II I } I I o I260 1) Disse Herreder ligge dels i Sogne, dels i Sønd- og Nordfjords For Merrederne i deres Helhed meddeles følgende Opgaver: Hyllestad Askevold I o

18 14 C. N o. 1. Tabel No. 2. (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile Inddelinger den 31te December 1875, B. Herrederne. Herreder. Hjem- Mandkjøn Kvindekjøn Flademeherendind- hold i Folke- norske mæng- fliste- hjem- tilste- hjem- Kv: de pr. devae- mehe- devæ- mehe- Mile. n. Kv.- Hj em- Mandkjøn Kvindekjøn Flade mehe- rende ind- hold i Folke- norske mæng- tilsto- hjem- tilste- hjem- Kv.- de pr. dem- mehe- devæ- mehø- Mile. n. Kv.- Herreder. tilstehjem- tilstehjemdevæmehedevæmeherende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil. rende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil Vefring Førde Øre Tingvold; Jølster Stremsnæsset Kinn Bremanger , Øksendalen 1 III Sundalen Daviken o Stangvik* Gloppen Halse* I Indviken o 34. Surendalen* o Stryn [ Rindalen , Eid t 36. Edo Hornindal ' Tustern _ Sele Aure XV. Romsdals XVI. Søndre Trondhjems Amt. Amt. 40. Orkedals 37. Søndmøre 1. Orkedal 6574' Vanelven Meldalen 2.6o ' I0I0 2. Volden Rennebu , x0 91I 3. Hjørendfjord i 8o Opdal Stranden Norddalen Î o 41. Guldals 6. Sunnelven Melhus Sande Heilandet I Hero Horg I Ulvsten ' o I i68 8. Støren e Borgund I Soknedalen I o Ørskog Singsaas Skodje ! I.6o Holtaalen o Harham o o Aalen Røros') Romsdals 14. Vestnæs 15. Eid 16. Vold 17. Gryten 18. Veø 19. Næsset* 20. Bolse 21. Akere 22. Sande 23. Frænen IIOI II ri } o Strinden og Selbu 14. Børsen 15. Budviken 16. Bynæsset 17. Leinstranden 18. Klæbbu 19. Selbu 20. Strinden o o I.xo o I Fosens a. En Del af Bud')* Hevne Stadsbygden x Nordmøre 23. Rissen " Hiteren Ørlandet b. En Del af Bud')* Bjugn o Kvernæs* o Aafjord Frede 2) i Bjørner : 209i o o O z ) Bud ligger dele i Romsdals, dels i Nordmøre For Eierredet i dets Helbed meddeles følgende Opgaver 2) Heri medregnet Gripe Sogn ( : tilstedeværende 197, hjemmehørende 196), som ingen kommunal Repræeentation har. 3) Heraf RØros Bergstad i Axo I i i

19 C. No. 1. f5 Tabel No, 2. (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile lnddelinger den 31te December B. Herrederne. Herreder. Hjem- Flademehø- Folke- Mandkjen Kvindekjøn Mandkjøn Kvindekjon Flade ind- rende mængde hold i Folke- hold i norske mæng- de pr. tilste- hjem- tilste- hjem- tuste- hjem- Herreder. norske tilste- hjem- tilste- hjem- tilste- hjem- Kv. - Kv: Hjemmehørende pr. devæ- mehe- devae- mehø- devaa- mehø- Mile. n. Kv: detæ mehe- devæ- mehe- devea- mehe- Mile. n. Kv.- rende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil. rende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil. XVII. Nordre Trondhjems Amt. 44. Stjør- og Værdalens 1. Nedre Stjørdalen Hegre 3. Meraker 4. Frosten 5. Aasen 6. Skogn 7. Levanger Landdistr, 8. Værdalen 9. Leksviken I I Nordre Helgelands 10. Næsne Hemnæs Mo ; Lure Ø Trænen Rode , ' # 3.6o Saltens ,00 Ioo Gildeskaal Beieren Bodø Landdistrikt ' Inderøens 19. Skjerstad o Saltdalen I Ytterøen 11. Mosviken og Verran 12. Innerøen 1i. Sparbu 14. Stod 15. Egge 16. Snaasen 17. Lierne 18. Beitstaden 46. Namdals 19. Namsos Landdistrikt 20. Overhalden 21. Grong 22. Fosnæs 23. Flatanger 24. Kolvereid og Foldereid 25. Nære 26. Vikten 27. Leke XVIII. Nordlands A m t. 47. Søndre Helgelands 1. Bindalen 2. Brenne 3. Velfjorden 4. Vege 5. Tjettø 6. Alstahaug 7. Here 8. Vefsen 9. Hatfjelddalen I z I ' III f II I II o I I ! I.2o I l e Io8o # 1 3. =0 } o /12.8o I j 55.4o I Folden 22. Stegen 23. Hammerø 24. Ledingen 25. Tysfjorden 26. Ofoten 50. Lofoten og Vesteraalens 27. Flakstad 28. Være 29. Buksnæs 30. Borge 31. Gimsø 32. Vaagen 33. Hadsel 34. Sortland 35. Be 36. Øksnæs 37. Dverberg XIX. Tromsø Amt 51. Senjen og Tromsø 1. Kvædfj ord 2. Trondenæs a. Trondenæs Præstegjeld b. En Del af Evindnæs Sogn (Ofotens Præstegjeld) 3. Sand 4. Ibestad 5. Salangen 6. Trane 7. Berg 8. Lenvik ' o /071 I6o o I II I I I,8o o 3.40!22,20 23, o ' o x =6 216 =os III xo k o

20 i6 C. No. 1. Tabel No. 2. (tilstedeværende og hjemmehørende, Mandkjøn og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og ns Tæthed i Riget og dets almindelige civile lnddelinger den 31te December B. Herrederne. Herreder. Mandkjøn Kvindekjøn Fladeindhold i norske tilete- hjem- tilste- hjem- Kv: devae- mehe- devae- mehø- Mile. Hj emmehørende Mandkjøn Kvindekjøn Fladeindhold i norske tilste- hjem- tilste- hjem- Kv: devm- mehe- devae- mehe- Mile. Hjemmehørende pr. n. Kv: pr. tilste- hjem- Herreder. tilstehjemdevaemehe- n. Kv: devae- mehe- rende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil. rende. rende. rende. rende. rende. rende. Mil s 53. Hammerfest 9. Hillesø o Hasvik z Maalselven II2 6. Hammerfest Landdi- 11. Bardodalen 1041 io5o 5o = strikt , Tromsøsundet Kvalsund Balsfjorden Maasø Malangen Kjelvik o Karlsø I Kistrand Lyngen Skjervø Kvænangen Tanens 91 XX. Finmarkens Amt. 11. Karasjok Lebesby o Tanen I Næsseby 1291 Iz , Altens 55. Vardø 1. Loppen og Øksfjord Vardø Talvik Alten o II I Varanger 1206 I Kautokeino Vadsø') 1072 I Sydvaranger ) KjØbstaden Vadsø, der ikke udgjør særskilt Kommune, hører til VadsØ Herred men er ikke medregnet i ovenstaaenle Opgaver.

21 C. No. t I7 Tabel No, 2. Tillægstabel, som for de Inddelinger, der ere undergaaede Forandringer i Tidsrummet fra iste Januar 1876 til iste Juli 1878, udviser n ved Udgangen af 1875 efter de nye,grændser, Landsdele. Mandkjen Kvindekjøn hjemme- hørende. Mand- Kvin- tilsam- Mand- Kvin- tilsam- kjøn. dekjen. men. kjøn. dekjen. men. tilstedeværende. tilste hjem- tilste hjemdevæ- meherenderende. devæ- meherenderende. Midlertidig tilstedeværende Personer Midlertidig fraværende Personer x II 12 Rigets Bygder Rigets Byer Heraf Kjøbstæder Ladesteder Amter. II. Akershus 1) III. Kristiania') XII. Søndre Bergenhus') XIII. Bergen') Byg derne stiftsvis. Kristiania Stift') Hamars Stift Kristianssands Stift Bergens Stift') Bygderne amtsvis. I. Smaalenene fra 1/ II. Akershus fra 1/ IV. Hedemarken fra 1/ VII. Jarlsberg og Laurvik fra'/ VIII. Bratsberg fra 1/ II. Nedenæs fra 1/ III. Søndre Bergenhus fra '!, 77') Bygd erne fogderivis. 1. Ide og Marker fra 1/, Moss og Tune fra 'I Aker og Follo fra 1/1 78') Samme med Ladesteder Vinger og Odalen fra 1/, loi Hedemarken fra '/, Jarlsberg fra 1/ Samme med Ladesteder Laurvik fra 1/ Bamble fra 1/ Nedenæs fra 1/ oz Samme med Ladesteder z Nordhordland fra 1/1 77 2) Romsdal fra 1/, Nordmøre fra 1 /, t By erne stiftsvis. Kristiania Stift 1) Hamars Stift Kristianssands Stift t Bèrgens Stift') Byerne amtsvis. I. Smaalenene fra '/ III. Kristiania fra 1/1 78') i IV. Hedemarken fra 1/ VII. Jarlsberg og Laurvik fra i/ " VIII. Bratsberg fra 1/ IX. Nedenæs fra 1/ XIII. Bergen fra 1 /, 77 1) De enkelte Byer. 4. Moss K. fra 1/ Kristiania K. fra 1/1 78 1) Kongsvinger K. fra '/ I Hamar K. fra 1/ Tønsberg K. fra 1/ o Langesund L. fra 1/ I 6o Grimstad K. fra '/ Bergen K. fra 1/1 771) ! ) Efter de nye Greendser bliver Fladeindholdet for Akershus Amt n. Kv: M le, for Kristiania n. Kv.-Mil, for Aker og Follo Fogderi n. Kv.-Mile. 2) Bergens Land.iietrikt (Domkirkene og Sandvikene Landdistrikter) er fra 1 Januar 1877 henlagt til Bergen K. 8) Varteigs Herred (0.544 n. Kv.-Mil) er fra 1 Januar 1876 henlagt fra Mose og Tune Fogderi til Ide og Markere 3

22 C. No. 1. Tabel No, 2, Tillægstabel, der for de lnddelinger, der ere undergaaede Forandringer i Tidsrummet fra Iste Januar 1876 til iste Juli 1878, udviser n ved Udgangen af 1875 efter de nye Grændser. Mandkjon Kvindekjøn Mandkjon Kvindekjøn Herreder. Herreder. tilstedeværende. hjemmeherende. tilstedeværende. hjemmeherende. tilstedeværende. hjemmeherende. tilstedeværende. hjemmeherende. tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmeherende De enkelte Herreder. I. Smaaleuenes Amt. VIII. Bratsbergs Amt. 4. Bamble fra 1/ Moss Landdistrik tfra 1/i IX. Nedenæs Amt. 9. MyklandsSogn egetherred i II. Akershus Amt. 10. Fjære fra 1/, Aker fra 1/1 781) oo Veigusdals Sogn eget Herred a. Østre Aker, Præetegjeld... 60x fra 1/ ' b. Vestre Aker, Do x26 XV. Romsdals Amt. III. Hedemarkens Amt. 2. Vinger fra 1/ N æsset fra 1/ Vang fra 'Il a. Bud (i Romsdals Fogderi) fra 1/ b. Bud (i Nordmøre Fogderi) VI. Buskeruds Amt. fra 1/ Udgaar fra 1/i Aal delt i Aal og Hol fra 25. Kvernæs fra 1/ / Tingvold fra 1/ Fra 1/i 78: 32. Stangvik fra 1/1 77 Aal Halse fra '/ Hol II Surendalen fra 1/ VII. Jarlsberg og Laurviks Amt. XVI. Søndre Trondhjems Amt. 8. Sæm fra 1/ Andebu fra 1/ Hiteren fra 1/1 77 delt i: 13. Notero fra 1/r Hiteren Hedrum fra 1/ Frølen I Angaaende ovenanforte Forandringer vil nærmere Oplysninger findes i Tabel No ) Efter de nye Grændser bliver Fladeindholdet 3.60 n. liv.-mile, hvoraf Østre Akers Præetegjeld 1.30 og Vestre Akers Præetegjeld 2.3o Kv: Mile.

23 C. No Tabel No. 3, (tilstedeværende og hjemmehørende) i Rigets geistlige lnddelinger den 31te December 1875, (Population de fait et de domicile des divisions,ecclésiastiques.) Ri et og dets Dele. Le royaume et ses divisions.) ) tilstedeværende ( Provstier (prévôtés). ) hjemmehørende (de domicile). tilstedeværende ( Provstier (prévôtés). ) hjemmehørende (de domicile). tilstedeværende ( hjemmehørende (de domicile). 2 2 Rige t i III. Kristianssands Stift. Stiftere). 25. Skien Bamble I. Kristiania Stift Nedre Telemarken o II. Hamars Stift Øvre Telemarkens østfjeldske III. Kristianssands Stift IV. Bergens Stift Øvre Telemarkens vestfjeldske V. Trondhj ems Stift VI. Tromsø Stift Østre Nedenæs Arendal Provstier. 32. Vestre Nedenæs 15 35o Sætersdalen I. Kristiania Stift Torrisdal V. Trondhjems Stift. 58. Ytre Romsdal 59. Indre Romsdal 60. Ytre Nordmøre 61. Indre Nordmøre 62. Sondre Dalerne 63. Nordre Dalerne 64. Trondhj ems Stiftsprovsti 65. Fosen 66. Søndre Indherred 67. Nordre Indherred 68. Indre Namdal 1. Nedre Borgesyssel Kristianssands Stiftsprovsti II 766 I MellemBorgesyssel Vestre Borgesyssel Mandal Øvre Borgesyssel Lister Nedre Romerike Flekkefjord Øvre Romerike o Dalerne o6 7. Kristiania Stiftsprovsti Jæderen Asker Stavanger Drammen Karmsund Ringerike og Hallingdal Ryfylke ei Kongsberg Nordre Jarlsberg IV. Bergens Stift. VI. Tromsø Stift. 13. Søndre Jarlsberg 14. Laurvik o I 69. Ytre Namdal Søndre Søndhordland Søndre Helgeland Nordre Søndhordland I Indre Helgeland Hardanger og Voss o Nordre Helgeland 18 I II. Hamars Stift. 47. Midthordland Søndre Salten Solør og Odalen Bergens Stiftsprovsti Nordre Salten Søndre Østerdalen Nordhordland Lofoten Nordre Østerdalen Ytre Sogn Vesteraalen Hedemarken Midtre Sogn II Trondenæs Hamars Stiftsprovsti I Indre Sogn Senjen Toten Søndfjord Tromsø Stiftsprovsti Søndre Gudbrandsdalen Nordfjord Tromsø Nordre Gudbrandsdalen Søndre Søndmøre Alten Hadeland og Land Nordre Søndmøre o 82. Hammerfest Valders Østre Søndmøre lo 185 Io Varanger ) Da en Del af Røros Præstegjeld i Trondhjems Stift i civil Henseende hører til Teigene Herred i Hamars Stift, ere de i nærværende Tabel anførte Tal, forsaavidt nævnte Stifter betræffer, ikke ganske overensstemmende med Tabel No. 2 A. 3*

24 20 C. No. 1. Tabel No. 3. (tilstedeværende og hjemmehørende) i Rigets geistlige lnddelinger den 31te December Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( ) Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) Præstegjeld og Sogne hj emmehørendhørende (cures et paroisses). hjemme- tilstedeværende (de (de domi elle). e).-l (de fait). ti elle). tilstedeværende ( hjemmehørende (de domi eile). Præstegjeld og Sognel). 1 2 = 2 _ 2 I. Kristiania Stift. Moss Fet (H.) a) Moss (K.) Fet Nedre Boresyssels b) Landdistrikt Provsti. (H.) Relingen Id (H.) Va aler (H.) Søruin (H.) Id o Vaaler = 537 Serum z Enningdalen =274 Svindal I150 Frogner =276 Berg (H.) Sarpsborg (K.) Ske d s m (H.) 8 6 Skedsmo ) Berg Lørenskog Asak I IOI 1096 Rokke Øvre Borgesyssels Nitedal (H.) z Nitedal Skjeberg (H.) O1 Provsti. Hakedal Skjeberg Ingedal g Skibtvet (H.) Ullerø Haabøl (H.) Øvre Romerikes Hvaløerne ( H. ) z 536 Haabøl 17= Borge (H.) Tomter Provsti. Borge Spydeberg (H.) Næs (H.) Torsnæs Spydeberg Næs F r e d r i k s h a l d med Tiste- Hovin Udenæs dalens Kapel (K.) Heli Fenstad Fredriksstad Vestby Eidsvold (H.) 746o 7354 Fredriksstad (K) Vestby = 584 Eidsvold Glemminge (H.) a) Landdistrikt (Del af H.) Langset =427. b) Hvitsten (H.) I57. Ullensaker (H.) Garder (Del af Vestby Ullensaker Mellem-Borgesyssels H.) Hovin Provsti. a) Landdistrikt (Del af Vest- Gjerdrum (H.) Aremark ( H. ) by H.) Gjerdrum b) Son (L.) Hent Aremark c) Helen (L.) Ødemark Aas (H.) Nannestad (H.) Røden æ s (H.) Aas 1585 = 571 Nannestad Bjerke Rødenæs Kroer Romskoen g $ Nordby Holter Trygstad (H.) Kraakstad (H.) Hurdalen Hurdalen (H) Trygstad 2 2 Kraakstad Baalstad 1 Ski Feiringen (H.) I 536 Rakkestad (H.) Drøbak Rakkestad Drøbak (K.) I Dgernæs Fron (H.) Kristiania Stifts- Os = Næsodden (H.) provsti. (K.) Eidsberg (H.) Næsodden 1168 =177 VorFrelsersMenighed Eidsberg Oppegaard Trømborg J a kob s Menighed ' ro oz 4 Hærland Trefoldigheds Menig- Askim (H.) Nedre Romerikes he d Provsti. Johannes's Menighed Vestre Borgesyssels Gamle Akers Menighed 9649 Høland (H.) Provsti. Løken Paulus's Menighed Hemnies Grønlands Menighed On sa (H.) Sitskogen Grønland IO 387 Tune (H.) Urskog (H.) Oslo Varteig (H.) Urskog 2859 X Garnisonsmenighedens Blaker Medlemmer ere indbe- Raade med Tom Kapel (H.) Eneb ak med Marie Gave- fattede under de fore- Rygge (H.) kirke (H.) gaaende Menigheder. 1) Et i Parenthes tilføiet H K eller L betegner, at vedkommende Præstegjeld, Sogn eller Del af saadant falder sammen med Herredet, Kjøbstaden eller Ladestedet af samme Navn. (Les lettres H, K ou L ajoutées en parenthèse signifient que le territoire de la cure ou paroisse ceincide avec celui de la commune du même nom, H = Herred, K = Kjøbstad, L = Ladested, voir page 3 A 1.)

25 C. No. 1. 2I Tabel No, 3. (tilstedeværende og hjemmehørende) i Rigets geistlige lnddelinger den 31te December Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( horende de domi ( cile). Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstede værende ( hjemmehørende (de domi cile).! Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( hjemmehørende (de domitile). 2 I 2 I 2 8. Askers Provsti. Aadalen (H.) Holmestrand (K.) Østre Aker med Sæter Viker V a al e (H.) Næs Kapel (Del af Aker H.) ,o s8 = Vaale = Ytre Aadalen 8=o 828 Undrumsdal Vestre Aker med Sørkedalens Kapel (Rest af Næs (H.) Borre Aker H.) Fia 2 I2 361 I Borre Flaa a) ) Landdistrik (Del af H.) Asker o =94= Asker (H.) Go lh I 9 b) Aasgaardstrand Vestre Bærum (Bryn) Gol) 2 ( Yn) (L.) Hemsedal = 632 = 623 Nykirke (Rest af Borre (Del af Bærum H.). 2 97= H.) Østre Bærum (Haslum) Aal (Del af H.) o (Rest af Bærum H.) Aal Horten (L.) Hurum Torpe 912 8=4 8=6 a) Landdistrikt (H.) H o 1 (Rest af Aal H.) Sondre Jarlsbergs b) Holmsbo (L.) Provsti Røken (H.) S æ m (H.) Lier (Del af H.) Sæm i 66o Frogner Kongsbergs Provsti. Slagen med Vallø Værk Trandby Ramnæs (H.) Sylling ,68 Sand s vær (Del af H.) Ramnæs Efteløt = Fon Hedenstad Vivestad Ko Tuft Drammens Provsti. 486 Andebu H ( ) Andebu = 3=4 Bragernæs io88o Io964 K ongsberg Høigjord a) Bydistrikt (Del af Drammen K.) a) Kongsberg (K.) b) Landdistr. (Rest Kodal b) Landdistrikt af Sandsvær H.) Stokke (H.) (Rest af Lier H.) Flesberg (H.) Stokke Strømsø (Rest af Dram- Flesberg Ske 1 men K ^VenIle x 051 x 039 Arendal 933 Strømsø Lyngdal Tangen Notero Rolla (H.) Notero (H.) l H. ) I16 O9 II 53 I Rollag ),2 091 I 078 Tj Ø7nØ (H.) ( ) Haug Vægli 68z 689 Nedre Eker. T ø n s b e r g (K.) Fiskum. Nor 8 2 e Bakke Nore = 637 = = 6o1 Opdal 14. Laurviks Provsti. = Modum (H.) Dagali Heggen Sandeherred a) Landdistriktmed Nykirke Y 1336 x 304 b) Sandefjord med Snarum særskilt Kirke Sigdal (H.) Nordre Jarlsber lin X307 ^452 Sigdal med Vatnaas Ka- g s T j ø 11 i u g (H.) pel Provsti. Brunl. anæs (H.) Eggedal i ox8 Tanum 1835 = 882 Krødsherred Skoger (H.) 3 z Berg Skoger Kjose dset 4= Ringerike g og g Halling x 594 g Konneru Koneru H e drum (H.) Hedrum dals Provsti. Strømmen Kvelde 1o H o 1 e (H.) Svelvik x b) 7 Hvarnæs (H.) HolemedBønsnæsKapel Tyristranden Lan r dal (H.) = SandeH. Sande(H.) Svarstad Norderhov bof f (H.) z Norderhov (Del af H.) Hof Styreold 828 8x3 1 Hau, (Del af Norderhov H Vatsaas 36o 366 F r e d r i k s v æ r n (H.) I 141 I = Lunder (Rest af Norder- 480 Botne (H.) Laurvik (K.) hov H.) Botne Laurvik Hønefos (K.) = Hillestad Langestrand =

26 22 C. No. 1. Tabel No, 3. (tilstedeværende og hjemmehørende) i Rigets geistlige Inddelinger den 31te December 1875, Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( hjemmehørende (de domi- cile). Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( hjemmehørende (de domi- cile). Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstede- værende ( hjemmehørende (de domicile). = 2 I 2 I 2 II. Hamars Stift. Lillelvedalen (H.) Birid (H.) Lilleelvedalen 15. Solor og Olalens x 84 7 x 814 Birid Poldalen = Snertingdalen med L Provsti. Tønset (H.) Kirker, Segaard og 029 Eidskog (H.) Tønset Nykirke / / 2349 Vinger Tyldal 69 = 680 Faaberg Vinger x2 T ol en (Del af H.) 4) Faaberg med Saksumda a) Landdistrikt (Del af H.) Tolgen lens Kapel) (Del af = H.) b) Kongsvinger (K.) Vingelen Lillehammer / Os mednarbuvoldkapel s) x a) Landdistrikt (Rest af Faa- Østmarken (Rest af Vin- Kvikn - berg H.) ger H.) H. I 320 i b) Lillehammer(K.) Iss= /547 Kvikne ) Søndre Odalen (H) Inset Strøm Ullern x x4 I 21. Sondre Gndbrands- Opstad I x20 = 084 I 18. Halemarkens Provsti. dalens Provsti. Nordre Odalen (H.) Sand 2 33/ St ange (H.) o88 Gausdal (H.) Mo x 867. Stange Gausdal 890 x 899 = 883 B r a n d v o l d med Lunder- Tangen Follebu = 027 sæter Kapel l) (H.) Ottestad x 4 ^ 3 / 41= Nykirke (Bødal) med Olstad Kapel Grue med Rævholt Kapel 2) Romedal (H.) 4 96o Svatsum (H.) Romedal Tomter Oie r (H.) Hof (H.) / 994 ^ 99 Øier = 958 Løiten (H.) Trotten = Næs (H.) Ringebu (H.) Næs med Helgøens Kapel / 16. Sondre Østerlalens 975 / 937 Ringebu Baldeshol / 973 Fodvang = 48 9 x 492 Provsti. Ringsaker (H.) Venebygden Aasnæs (H.) Ringsaker I Søndre Fron(Listad) (H.) Aasnæs Veldre Gj esaasen med Gretvik Brottum med Aasmar-, Nordre Fron (H.) (Vermundens) Kapel kens Kapel Sødolp / 872 = 904 Kvam V a a l e r (H.) Kvikne E 1 v e ru m med Nederbergs 19. Hamars Stiftsprovsti. (Nordre Skovbygds) og Sætre(Søndre Skovbygds) Vang Io Kapeller (H.) Van Uudbrands- A a ni o t med Diset Kapel a) Lå ddistrikt (Del af H.) 22. Nordre p (H.) b) Hamar (K.) dalens Provsti. Furnæs (Rest af Vang Storelvedalen med Strand 36,9 Dovre (H.) Kapel 3) (H.) H.) 3686 Lesja (H.) Tryssil (H.) Lesje Tryssil 4 x 95 4 / Totens Provsti. Lesjeskogen o Osen Østre Toten (H.) Vaage (H.) Hof 4 /83 4 x6 7 Vaage Balke Hedalen = 472 / Nordre Osterdalens Vestre Toten (H.) Sel Provsti. Aas L o m (H.) Sollien (H.) Kolbu Loin I 1673 / 689 Rendalen (H.) Varda Gardmo Øvre Rendalen med Drev- Vardal (Del af H.) Bæverdalen sjø og Øvre Enger- Hun / 18 Skiaker (H.) dalens Kapeller = q96 a) Landdistrikt (Rest af Vardal H.) Skiaker x Ytre Rendalen x b) Gjøvik (K.)... xo5x Nordberg-et ) Kapeldistriktet ) Kapeldistriktet ) Kapeldistriktet ) Do. / 132 /=45 I 4) Jfr. Side 19 Note. I I 6) Do. I 529 I 526

27 C. No. 1. Tabel No. 3. (tilstedeværende og hjemmehørende) i Rigets geistlige Inddelinger den 31te December Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( hjemmehorende (de domi ( tile). Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( hjemmehørende (de domi ( tile). Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( hjemmehørende (de domitile). 23. Hadeland og Lands I 2 I Provsti. 26. Bamble Provsti. 29. Øvre Telemarkens Jævn ak e r (H.) Bamble vestfjeldske Provsti. Jævnaker Bamble Hvite sei d (H.) Lynner = a) Landdistrikt (H.) Hviteseid = 432 = 43= GranH. ( ) Brunkeberg b) Stathelle (L.) Gra Langesund (L.) = Vraadal Tingelstad Næs eller Brandbu med ^ 55 ^ Kragerø (K.) o L aardal (H.) Sørum Kapel Sau dø ke dal ( H. ) o 93 Eidsborg Søndre Land (H.) Sandøkedal Høidaismo Fluberg Skaadø = M o (H.) I Hof med Enger Kapel Dr a n g e dal (H.) Mo I 060 Nordre Land (H.) Drangedal Skafse Østsinnes Tørisdal I 334 ^ 3 16 Nordsinnen Vinje (H.) I 987 I 987 = 438 = 449 Vinje Torpen (Aamot) med Nærland Lunde Kapel Nedre Telemarkens Grungedal g Valders Provsti. Provsti. Rauland (H.) Rauland Søndre Aurdal (H.) Øifjeld Solum Bagn (H.) Mjøsstranden Renli Solum Hedalen med 2 Kirker, Mælum Nissedal (H.) o ØvreHedalenogNedre Kilebygden Nissedal Hedalen (Bægndalen) 1) Hollen (H.) Treungen Bruflat Hollen 2 6o Mo land (H.) Nordre Aurdal (H.) Helgen Moland = Aurdal = 882 Veum B ø (H.) Skrutvaal 1 1= Nordre Etnedalen Lunde (H.) Tllnæs Lunde Østre Nedenæs Provsti. Svennæs I Ytre Flaabygd I Østre Slidre (H.) Saude (H.) Ri sør Hegge Østerrisør I Saude 2 (K.) Volbu Søndeled (H.) Næs Rogne Hiterdal (H.) G-jerestad Vestre Slidre (H.) Hiterdal Gjerestad (H.) Slidre Lilleherred 369 Yegarsheien (H.) Lommen Dybvaag (H.) Røn = =58 Dybvaag Vang (H.) Flaugstad = sss = Øvre Telemarkens Vang H olt Oie ostfjeldske Provsti. Holt (H.) Hurum Tvedestrand (L.) = Grandsherred (H.) Aamli (Del af H.) III. Kristianssands Grandsherred 98 Hovin = $ = Aamli = 4=9 897 ss35 Stift. Lille Topdal Tinn (H.) o G-jevedal Skiens Provsti.. Attraa = Skien (K.) Mæl o Dale Arendals Provsti. Eidanger (H.) Hjertdal (H.) Gjerpen med Luksefjeld Hjertdal Arendal (K.) Kapel (H.) Sauland Heirefos I 5 2 Slemdal (H.) Tuddal Heirefos (H.) = Porsgruud med 2 Kir- Silgjord (H.) Veigusdal (Del af Evje ker (K.) Silgjord z 021 z 028 og Veigusdal H.) Flatdal Mykland (Rest af Aamli Brevik (K.) Aamotsdal H.) ) Øvre Hedalen 865 I 855 Nedre Hedalen

28 24 C. No. 1. Tabel No. 3. (tilstedeværende og hjemmehørende) i Rigets geistlige lnddelinger den 31te December ) ) ) Prestegjeld og Sogne Prestegjeld og Sogne Prestegjeld og Sogne (cures et paroisses). tilstedehjemmehørendhørendhørende (cures et paroisses). tilstedehjemme- (cures et paroisses). tilstedehjemme- værende dormværende værende (de dorm- (de domi- ( ( detile). ( ( tile). cile). z 1 z r 2 Lyngdal (H.) Froland (H.) Øvrebo Aa o Øvrebø (Del af Øvrebe Austad 1765 = 354 Østre Moland (H.) og Hægland H.) Tromø Hægland (Rest af 0vøstre Moland x rebø og Hægland H.) Hægebostad (H.) Øiestad (Del af H.) Vennesland (H.) I x Hægebostad 1101 r Ekeu 1 oo r ors Søgne (H.) Hi se (Rest af Øiestad H.) Søgne med en Kapelkirke Grebstad Flekkefjords Provsti. 32. Vestre Nedenes Provsti. Kvinesdal (H.) Homeda Kristianssands Stifts- Liknes Landvik (H.) 2 rs provsti. 1 8 x 246 Eide (H.) 748 8o2 Fjotland (H.) Vestre Moland Kristianssand (K.) Flekkefjord æs o a) Landdistrikt (H.) b) Lillesand (L.) a.) Landdistrikt (Del af Næs af Hitero H.) b) Flekkefjord (K.) Høivaag (H.) Mandats Provsti. x651. x678 Hiterø (Rest af Næs og Fjære Mandal Hiterø H.) Fjære (II.) Grimstad Halsaa Bakke (H.) 2 6J9 2 (K.) a) Mandal (L.) Bakke 2 4 b) Landdistrikt (Del af Halsaa og Gyland Y I 270 Hartmark H.) Hartmark (Rest af Halsaa og Hartmark H.). Tonstad S i r e d a l e n ( H. ) ass 3s3 Lunde Sætersdalens Provsti. Holme HolmeH Evje Øslebø ((Del af Øslebø Evje (Rest af Evje og og Løvdal H.) o6, 39. Dalernes Provsti. Veigusdal H.) Levde (Rest af Øslebø Hordnæs (Del af Hord- og Løvdal H.) Sogndal nies og Iveland H.) a) Landdistrikt (H.) Iveland (Rest af Hord- 11'3 Bj e 11 a n d Bjelland (Del af Bjelland b) Sogndal (L.) nes og Iveland II.) I 103 og Grindem H. ) =137 Lunde A as e ral med Aakernæs Ka- Grindem (Rest af Bjel- Lunde ( H. ) x 477 pel (H.) land og Grindem H.) Heskestad (H.) Bygland (H.) Finsland (H.) I z Helleland Bygland 690o 687 Søndre Undal (II.) Helleland (H.) = 287 Sandnes Valle z 921 Birkrem (H.) z Osstad 62o 613 Spangereid = 757 Aardal Ekersund s Nordre Undal (H.) Ekersund Valle (H.) 396 ^9 2 39o Vigmostad x a a) Landdistrikt (Del af H.) s x38 Valle I x25 I x24 Konnesmo I 02r x9. Bykle b) Ekersund (L.) Hyllestad Ogne (Rest af Ekersund II.) r Listers Provsti. 34. Torrisdals Provsti. Vanse o 40. hederens Provsti. Vanse (Del af H.) Tvet Farsund s Haa (H.) Tvet H. a) Farsund (L.)... 2 x b) af Vaisteikt).. Birkenæs (H.) r 730 x 693 af Vanse II.) o8. Varhaug Oddernæs (H.) o42 Herod (H.) Ly Oddernæs s 57 Herod Time ( H. ) Randesund ( Spind I I 397 Gjesdal (H.)

29 C. No. t 25 Tabel No. 3. (tilstedeværende og hjemmehørende) i Rigets geistlige Inddelinger den 3Ite December Ri et og dets Dele. (Le royaume et ses divisions.) ) tilstedeværende ( Provstier (prévôtés). ) hjemmehørende (de doraielle). tilstedeværende ( hjemmehørende (de domi elle). Provstier (prévôtés). ) tilstedeværende ( I 2 hjemmehørende (de domi elle). K1ep (H.) Tysvær Fjælberg (II.) Klet) = Tysvær (H.) Fjælberg Orre o Bukken (H.) Aalund (Ølen) Bore Skjold (H.) Eid Heiland 5o Skjold Kvindherred (H.) a) Landdistrikt (H.) Vats i Kvindherred b) Sandnæs (L.) Husnæs 8x3 854 tenæs 63s Ha a l a n d (H.) Sole Ryfylke Provsti. Ølve Malle Hjelmeland Tysnœs (H) 4o e Hj lmeland (Del af Hjelmeland og Fister H.) Opdal p i Stavangers Provsti. Fister (Rest af Hjelme- Onereim Hetland H land og Fister H.) Aardal (H.) 1 o Frue Sogn 4 Randeberg J æ l s e (H.) Hardanger og Voss Høgsfjord Nerstrand Provsti. Hele (H.) Hinderaa (H.) Fossan (H.) 2 o Sjærnere (H.) Røldal (H.) 1) Strand (H.) Vikedal (H.) Strandebarm Finnø (H.) 1688 I 727 Vikedal Strandebarm (Del af Sandeid Strandebarm og Va- Hesbe x Imsland Tale raldsø H.) x 561 g Varaldsø (Rest af Stran- Rennese (H.) 2361 z 4o1 Sand debarmo VaraldseH.) Sand (H.) Jondal H Saude (H.) Aske s Hv itingsø S u 1 e d a l med Næsflatens Viker (H.) V1kØT Utsten Kloster 304 Kapel (H.) 1) I Østenso 1550 Serbe Ullensvang (H.) Domkirkens Menighed 5, Stift. (Del af Stavanger K.) IV. Bergens Ullensvang Kinservik St. P e t r i Menighed (Rest 44. Søndre Sondhordlands Odde af Stavanger K.) Provsti. Ulvik (H.) Ulvik Finnaas (H.) Graven Karmsunds Provsti. Moster i 1 63 = x8o Eidfjord Bremnæs Skudesnæs Bommel Voss (H.) Falnæs Vangen Sveen a) Landdistrikt (Del af Skudesnæs H.) x529. Sveen (Del af H.) 2 o6q 2 x67 Evanger b) Skudesnæshavn Vikebygd (Rest af Sveen V o s s e s t r a n d e n (H.) (L.) II.) x o Opheim 83o 832 Akre (Del af Skudes- Valestrand (H.) Vinje 1 18o næs H.) x 890 Ferkingstad (Rest af E t n e (H.) Skudesnæs H.) x 243 x 276 Stedle Grindeim 8o1 8 I Avaldsnæs Midthordlands Provsti. Gjerde Avaldsnæs (Del af H ) Kopervik Skonevik (H.) Fuse (H.) a) Landdistrikt (Rest af Skonevik Fuse Avaldsnæs H.) Aakre Haalandsdal b) Kopervik (L.) 8x Holmedal Strandvik Torvestad Os (H.) Torvestad (Del af H.) i Os med Lysekloster Skaare o Nordre Sondhordlands Kapel a> Haugesund (K.) b) Landistrikt (Del =02. Provsti. Samnanger o af Torvestad H.) Fane (H.) 4o6i F i t Utsire (Rest af j e (H.) Torve- 334 Fane stad H.) 36o 360 S t o r d e e n (H.) Birkeland 2 Bos ) Røldals Sogn af Suledals Prgld. bestyres indtil videre som et eget Præstegjeld under Hardanger og Voss Provsti. 4

30 26 C. No. t Tabel No. 3. (tilstedeværende og hjemmehørende) i Rigets geistlige Inddelinger den 31te December Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( hjemme- hørende (de domi cile). Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstede- værende ( hjemme- hørende (de domitile). Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedehjemme- værende hørende ( (de tile). domi- = Ly s t e r (H.) Sund (H.) Ytre Sogns Provsti. Dale Sund Østervold > E v i n d v Fortun i k Mø gster 520 I 5 _ = x 45 Evindvik ( H. ) Gaupne 832 Fj e l d (H.) Huse (Del af Utvær H.) Sulen (Rest af Utvær H.) 1 ogo 1 obo Jostedal (H.) A s k øen (Strudshavn) med Laksevaags Kapel (H.) HyllestadH. z ( ) 514 z Hyllestad ' 53. Sendfjords Provsti. On = 255 = 007 = 0x2 48. Bergens Stiftsprovsti x). Be Askevold (H.) Ladvik Askevold x Domkirkens Menighed Ladvik (Del af Ladvik Vilnæs a) Bydistrikt = og Brekke H.) = os2 = b) Landdistrikt oso Yt re Holmedal (H.) (Del af Ber- Brekke (Rest af Ladvik 3 g15 Holmedal = 324 gens Land- og Brekke H.) Dale = distr. H.) o 335 Kirkebø (Klævold H.) e6 Guddal 628 r 858 Korskirkens Menighed Balestrand (H.) Nykirkens Menighed Tjugum 1220 =x23 Indre Holmedal (H.) Sande g Vangsnæs Mariækirkens Menig- 1<Iundal F'ærland Bogstad g h e d (^ ) Vik med Hestad Kapel Vik (H.) San dvikens Menighed 4 o Ho perstad Kinn x30 x a) Bydistrikt b) Landdistrikt Hove a) Landdistrikt (Del af II.) (Rest af Ber- Arnefjord gens Landdistr. H.) Kvalnsø b) Florø (L.) Svane (Bru) med Eke- A a r s t ad (H.) fjord Kapel (Rest af Kinn H.) Midtre Sogns Provsti. Fei d e Nordhordlands Provsti. Førde (Del af H.) Lek anger (H.) Naustdal (Del af Førde Haus (H.) Lekanger I 137 I 129 H.) Haus = Fresvik Holse med Haukedal Arne - = Feios (Rinde) Kapel (Rest af Ferde Gjerstad Sogndal (H.) o8 H.) 58o 577 Bruvik (H.) Stedje Vefring (H.) 1 3x Bruvik = 424 = 401 Norum Jølster (H.) Stanmæs Kaupanger Aalhus = =3= I 117 Hammer (H.) Aurland (H.) Helgeim 1476 =473 Hammer Vangen Bremanger (H.) Melland = 254 = 227 Flaam Alversund Underdal Aasene Nære Nordfjords Provsti. Hosanger (H.) Lærdal Hosanger Tenjum (Del af Lærdal Sel ø (H.) Mo med Flatekval Ka- H.) Hove med Lekanger 1205 = =94 pel Hauge (Rest af Lærdal Kapel Sælm Vaagsø x = H.) I 271 = 265 Manger (H.) Borgund (H.) = Daviken (H.) Mange Daviken = =68 = 149 = Be Rugsund medøgaardenskapel 2 ) Sæbe Aalfot I Indre Sogns Provsti 0 Herie (H.) Eid^'(H.) Lindaas ( H. A a r d a ) l (H.) o 530 I 525 Stå eim Lindaas Hafslo (H.) østereim Hornindal (H.) Hafslo Lygre 1 =11 1 =os Joranger Gloppen (H.) Myking x Fet Vereid Fedje 3=3 311 Urnæs Gimmestad Sandnæs Solvorn Bredeim I 823 1) Bergens Stiftsprovsti med Undtagelse af Domkirkens og Sandvikens Landdistrikter samt Aarstad svarer til Bergen K. 2) Kapeldistriktet I

31 C. No. t 27 Tabel No. 3. (tilstedeværende og hjemmehørende) i Rigets geistlige Inddelinger den 31te December Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( hjemmehøreode de domi- (de.præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende hjemmehørende ( ( de domitile). Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende (de hjemmehørende ( domitile). I 2 = V. Trondhjems Indviken (H.) Stift. 61. Indre Nordmøre Provsti. Indviken Olden s 58. Ytre Romsdals Provsti. T in g v old Utviken Tingvold (H.) Ak ere Øre (H.) Syn Stryn ( H. ) z Akerø ( H. ) Stremsnæsset (H.) ) I Nedstryn = 093 = =xo Sande ( H. 279 ) Opstryn Øk s e n d a 1 en (H.) I 32 9 I 335 Loeii Frænen (Vaago) 400 e (H.) Øksendalen( Bud (H.) Ulvundeidet Bud S un d a l en (H.) Hustad = Søndre Søndmøre Hof, I 103 I 103 Provsti. B o i s e (H.) Romfog Bols Stangvik Vanelven (H.) Kleve Stangvik med Todals Vanelven Mo 1 d e med Reknæs Hos- Kapell) (H.) Søvde 1 osa pital. (K.) I 672 I 690 Halse (H.) Sande (H.) Surendalen (H.) Sande = Røvde Oie a. Indre Romsdals Provsti. Rannæs x 355 Mo Volden (H.) Vestnæs (H.) Volden Vestnæs Rendalen (H.) Ørsten Sylte H e r Fiksdal ø (H.) Hero E i d 1 68o Søndre Dalernes Provsti. Lekanger Eid (H.) Ulvsten (H.) Vold (H.) O r k e dal med Mo Kapel (H.) Ulvsten Gryten (H.) M e l d a l e n (H.) Hareid Gryten Rennebu (H.) H j ø r e n d f j o r d (H.) 8 8o Kors a l Heen 1 O p d med Lønset Kap e14) (K) ') V e ø (H:) Nordre Søndmøre Veø Støren Provsti. Rødven Støren (Del af H.) Vaagstranden Budal (Rest af Støren Borgund med.giske og Næsset (H.) Horg (H.) Havnsund Kapeller (H.) Red Soknedalen (H.) HarhamH. am(h.) Eresfjord (Sira) med Ei Holtaalen Harham med Fjertoft kisdal Kapel l) x303 Vistdal Holtaalen (H.) s6= ssq Kapel = Singsaas (H.) Roald (Vigerøen) Aalen (H.) x 652 = 688 Skodje (H.) Ytre Nordmøre Provsti. Røros med Elgaaens Kapel Skodje (Røros H. og Rest af Vatne Kvernæ s (H.) Tolgen H.) 5) A a l e s u n d (K.) 5 Kvernæs = o Bremsnæs Kornstad x Nordre Dalernes Provsti. 57. Østre Søndmøre Provsti. Eide Kristianssund Børsen (H.) Ørskog (H.) Kristianssund (K.) Børsen (Viggen) med Ørskog Frede (H.) Gjetestrandens Kapel Søkeluen Gripe) Borseskogn Stranden (H.) E d ø Bynæsset Stranden = Ede (Del af H.) Bynæsset (H.) Stordalen Hopen (Del af Edø H.) Budviken (H.) Sunnelven ( H. ) I Bratvær(RestafEdøH.) 1= Strinden (H.) Sunnelven Tustern (H.) Lade med Havsten Ka- Geiranger Aure (H.) pel 2 ^ Nord dal e n med Sylte Ka- Aure Malvik pel (H.) Valsefjorden Bratsberg ) Kapeldistriktet I 26= I 263 3) Kapeldistriktet I ) Jfr. Side 19 Note. 2) Jfr. Side 14 Note 2. 4) Do 'e

32 28 C. No. 1. Tabel No. 3. (tilstedeværende ôg hjemmehørende) i Rigets geistlige lnddelinger den 31te December Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) hjemmehørendhørende hjemme- tilstedeværende (de domi- ( de domi- ( tile). ( cile). 2 _ 2 Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) 1 tilstedeværende (de fa hjemmehørende (de domi cile). 2 Grong (H.) Melhus øvre St'ørdalen J Grong = Melhus (Del af H.) Hegre (H.) Harran Flaa (Rest af Melhus Meraker med Stordalens Helandet H a Kapel P ( H. ) = 705 Trondenæs Høilandet(Krokstad) H. i 247 "34 Frosten Rørvik 208 2=9 Leinstranden(Nypen)(H.) = Frosten (H.) Overhalden (H.) K l æ b b u (H.) Aasen (H.) Ranem Kleebbu Leksviken (H.) Skage x 075 x 097 Tilder 581 x 8o Leksviken o81 Namsos S e 1 b u (H.) o3 Stranden (Hindreim) Namsos (L.) = 5 29 = 483 Selbu Skogn (H.) Vemundvik (Del af Nam- Tydalen 86x 839 Alstahaug xo SOS H.) I x99 Ekne Sævik (Rest af Namsos 64. Trondhjems Stiftsprovsti. (K.) a) Landdistrikt (H.) H.) Levanger Ytre Namdals Provsti Domkirkens Menighed b) Levanger (K.) Fosnæs (H.) ) 2730 Vor Frue Kirkes Meni g h e d Stiklestad F09næS = 644 = =75 Værdalen (H.) Vik Vuku Baklandets Meniglied Vinne Flatanger (H.) Sydflatanger o Nordflatanger Posens Provsti. Nære Nordre Indherreds Nærø (H.) 1793 I 717 Hiteren (H.) Dolmø Provsti. Vikten (H.) = Fillan Kolvereid Kvenvær Ytterøen Kolvereid (Del af Kol- Sletten Ytterøen (Eid,) (H) = 50= vereid og Foldereid H.) = 567 x 568 Mosviken (Vinje) (Del af Foldereid (Rest af Kol- H e v n e (H.) Mosviken og Verran vereid og Foldereid H.) 1 xo= Hevne. 4 12e H. x Vinje Verran (Rest af Mos- Leke med 2 Kirker, Leke Stad s b yg d e n viken og Verran H.) x 540 og Gravik (H.) Stadsbygden (Elshaug) 1 I n d e r ø e n (H.) VI. Tromsø Stift. (H.) Sakshaug Rissen med Melands Salberg 851 sss 70. Sondre Helgelands (Lensvikens) Kapell) Hustad Provsti. (H.) z6 Sparbu (II.) Bindalen (H.) O r l a n d e t (H.) Mære Vatsaas, ørlandet Henning Solstad Sør-og Vasbygden (Værnæs) Skei 1 a37 244= Brenne (H.) I Stenkjær Brenne Bjugn,( H. ) zo6 Stenkjær (L.) Vik Bjugn... = Egge (H.) = Velfj orden (H.) I Noes x o4 Skjørn Beitstaden (H.) V eg e (H.) = 9224 Solberg 2 xs Aafjorden (H.) Malmo =995 Tj ett ø (H.) Aa Eilden (Aas) Tjettø Jøssund ^ Vivelstad 990 9ss Stod (H.) Bjørner (H.) Forr Roan Indre Helgelands Provsti I 769 Kvam = 035 Osen = Felling H a t f j e l d d a l e n (H.) 1 o Stoksund Vefsen a) Landdistrikt med Grane 66. Sondre Indherreds Kapel (IL) Indre Namdals Provsti b) Mosjøen (L.) Provsti. Nedre Stjerdalen (H.) Snaasen (H.) Hemnæs (H.) Hemnæs Værnæs Li e rn e (H.) Korgen Lunke Nordli 577 x 3x4 I Skatvold Sørli Mo (H.) ) Kapeldistriktet I 922 I 913 I 2) Heraf 521 ombord paa Fartøier værende Personer henførte til Fosnæs (jfr. Indledningen).

33 C. No Tabel No. 3. (tilstedeværende og hjemmehørende) i Rigets geistlige Inddelinger den 31te December Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) tilstedeværende ( Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ) hjemmehørendhørende hjemme- tilstedeværende (de domi- (de domi- ( tile). le).ti (de fait). Præstegjeld og Sogne (cures et paroisses). ), tilstede- værende ( hjemmehørende (de domieule) Nordre Helgelands = = 2 = Provsti. Karlsø (H.) Borge (H Alstahaug (H.) Karlsø = ) Borge 2 Stamnæs med Lerfjor Helge Valberg dens Kapel Lyngen (H.) Alstahaug = Vaagen Lyngen Vaagen (H.) Herø medhjælpekirke paa Sørfjorden ^ Gimse (H.), o58 = 048 NordvikenH. Nordviken(H.) Skjervø N æ s n e (H.) Skjervø (Del af H.) Vesteraalens Provsti. Næsne 2 Nord-Reisen (Rest af Dønnæs = Hadsel (H.) Skjervø H.) _ Kvænangen (H.) = Lure S ortland (H.) Lure (H.) = ss B ø (H.) Altens Provsti. Trænen (H.) Bø Lopperi Rode (H.) Malnæs Loppen (Del af Loppen Røde = 990 = 945 Ø k s n æ s (H.) og Øksfjord H.) Mele Øksnæs = 745 = 748 Øksfjord (Rest af Lop- Langenæs pen og Øksfjord H.).. 35= 35= 73. Sondre Sal ons Provsti. Hasvik (H.) Dverberg (H.) z Gildeskaal (H.) z 78 7 z 706 Dverberg Alten med KaafjordKapell) Beieren (H.) Bjørnskind (H.) Andenæs Saltdalen (H.) Talvik (H.) i58 Skjerstad med Fuskeidet Kautokeino (H.) Trondenæs Provsti. og Vattenbygdens Kapel (H.) o K v æ d f j o r d (H.) Hammerfests Provsti. Trondenæs med Skaanlands Kapel (Rest af Bodø Hammerfest a) Landdistrikt ( Trondenæs H ' a) Hammerfest (K.) b) Bodø (K.) Sand (H.). i b) Landdistrikt Folden (H.) (H.) Rørstad Ibestad Kvalsund (H.) Kjerringø 502 4$2 Ibestad (H.) Salangen (H.) Maasø Maasø med Inge Kapel 74. Nordre Saltens Provsti. (H. ) 9O2 903 Stegen (H.) Senjens Provsti. Kjelvik (H.) Stegen T r a ne (H.) Kistrand med Lakselv Ledingen Trane = 239 Kapel (H.) Hammere (H.) Ser-Reisen Dyre Karasjok (H.) Lødingen (H.) Ledingen, 68o 1682 Berg (H.) Lebesby (H.) o Hol Berg = 028 Lebesby Torsken Kjøllefjord Tysfjorden (H.) Lenvik Ofoten 4 83, Varangers Provsti Lenvik (H.) Evindnæs (Del af Ofo- Hillesø (H.) T a n e n (H.) ten H. og Del af Tron- Tanen denses H.) Maalselven Gamvik Ankenæs (Rest af Ofo- Maalselven (Del af H ) ten H.) Øverbygden (Rest af Næsseby (H.) = 734 Maalselven H.) Næsseby Lofotens Provsti. Bardodalen (H.) = Polmak Vardø IOI Være (H.) Tromsø Stiftsprovsti. a) varde (K.) Være b) Landdistrikt Røst Tromsø (K.) (H.) Flakstad (H.) V a d s ø g0. Tromsø Provsti. Flakstad 1 a) Vadsø (K.) o8o b) Moskenæs Tromsesundet (H.) (Nordvaranger (Nordvranger Buksnæs (H.) o6o Balsfjorden H) Buksnæs Balsfjorden (H.) o6 Sydvaranger med Jakobs- Hol = 433 = 424 Malangen (H.) = elveos Kapel (H.) ) Kapeldistriktet

34 30 C. No. 1. Tabel No. 4. i Rigets judicielle Inddelinger den 31te December (Population des divisions judiciaires.) A. De almindelige judicielle lnddelinger. (Les divisions judiciaires ordinaires.) I. Riget har: 5 Stiftsoverretter (cours supérieures), nemlig: 1. Kristiania Stiftsoverrets Iste Afdeling, hvorunder hører Akershus, Smaalenenes og Buskeruds Amter , hvoraf i Kjøbstæder , i Landdistrikter og Ladesteder Kristiania Stiftsoverrets 2den Afdeling, hvorunder hører Hamars Stift samt Jarlsberg og Laurviks Amt , hvoraf i Kjøbstæder , i Landdistrikter og Ladesteder Kristianssands Stiftsoverret, hvorunder hører Kristianssands Stift , hvoraf i Kjøbstæder , i Landdistrikter og Ladesteder Bergens Stiftsoverret, hvorunder hører Bergens Stift , hvoraf i Kjøbstæder , i Landdistrikter og Ladesteder Trondhjems Stiftsoverret, hvorunder hører Trondhjems og Tromsø Stifter , h voraf i Kjøbstæder 45145, i Landdistrikter og Ladesteder II. 116 Und erretsdistrikter (districts judiciaires de première instance), nemlig: i Kjøbstæder (des villes). Med Undtagelse af Bodø, Vardø og Vadsø, der henhøre under de tilgrændsende Landjurisdiktioner, udgjør hver Kjøbstad et Underretsdistrikt. (Kristiania har en kollegial Underret, Kristiania Byret, fra hvilken der appelleres til Høiesteret.) Sorenskriverier a : Landdistrikteriie med Ladestederne og de 3 ovennævnte Kjøbstæder (des campagnes y compris quelques villes). Disse inddeles i 450 Thinglage (ces districts sont divisés en 450 arrondissements judiciaires.) , hvoraf i Landdistrikter og Ladesteder , i Kjøbstæder Sorenskriverier. Sorenskriverier. Tilsvarende civile Inddelinger (divisions civiles de ressort). Sorenskriverier. Folke- Tilsvarende civile Inddelinger mængde (divisions civiles de ressort). 2 2 I. Smaalenenes Amt. VI. Buskeruds Amt. 1. Ide og Marker Del af Ide og Markers Hallingdal Hallingdals Tune Rest af Ide og Markers Fogderi Numedal og Sandsvær Numedal og Sandsværs og Del af Moss og Tune 26. Ringerike Ringerikes Eker, Modum og Sigdal Del af Buskeruds Moss Rest af Moss og Tune Lier, Røken og Hurum Rest af Buskeruds Rakkestad Del af Rakkestad, Heggen og Frølands 5. Trygstad Rest af Rakkestad, Heggen og Frølands I2 181 VII. Jarlsberg og Laurviks Amt. II. Akershus Amt. 29. Nordre Jarlsberg Del af Jarlsbergs 30. Mellem-Jarlsberg Del af Jarlsbergs 6. Follo Del af Aker og Folio Søndre Jarlsberg Rest af Jarlsbergs Aker Rest af Aker og Follo Laurvik Laurviks Nedre Romerike Nedre Romerikes Næs 10. Eidsvold IV. Hedemarkens Amt. 11. Vinger og Odalen Solør 13. Søndre Østerdalen Del af Øvre Romerikes Rest af Øvre Romerikes Vinger og Odalens Solørs Søndre Østerdalens Fogderi og Del af søndre Gudbrandsdalens Nordre Østerdalens Del af Hedemarkens VIII. Bratsbergs Amt. 14. Nordre Østerdalen Søndre Hedemarken Hamar Del. af Hedemarkens Nordre Hedemarken.. Rest af Hedemarkens IX. Nedenæs Amt r Bamble Del af Bamble Gjerpen Rest af Bamble Fogderi og Del af Nedre Telemarkens 35. Nedre Telemarken Rest af Nedre Telemarkens II o Øvre Telemarkens østfjeldske Del af Øvre Telemarkens 37. Øvre Telemarkens vestfjeldske Rest af Øvre Telemarkens Holt Del af Nedenæs V. Kristians Amt. 39. Nedenæs Del af Nedenæs Toten, Vardal og Birid Totens Sand Rest af Nedenæs Fogderi: Søndre Gudbrandsdalen Del af Søndre Gudbrandsdalens Sætersdalen Sætersdalens Mellem - Gudbrandsdalen Rest af Søndre Gudbrandsdalens Fogderi og Del af Nordre Gudbrandsdalens X. Lister og Mandais Amt. 21. Nordre Gudbrandsdalen Rest af Nordre Gudbrandsdalen s Torrisdal Del af Mandais Mandal Rest af Mandats Hadeland og Land.. Hadeland og Lands Lyngdal Del af Listers Valders Valders Flekkefjord Rest af Listers

35 C. No. t 31 Tabel No. 4. i Rigets judicielle Inddelinger den 31te December A. De almindelige judicielle lnddelinger. Sorenskriverier. Tilsvarende civile Inddelinger. (divisions civiles de ressort). Sorenskriverier. Tilsvarende civile Inddelinger. (divisions civiles de ressort). 2 2 XI. Stavanger Amt. XVI. Søndre Trondhjems Amt. 46. Dalerne Del af Jæderen og Dalernes Orkedal Orkedals Guldal Del af Guldals Jæderen Rest af Jæderen og Dalernes Røros Rest af Guldals Strinden og Selbu Strinden og Selbu Karmsund og Hesbø Del af Ryfylke Fosen Fosens Ryfylke Rest af Ryfylke XVII. Nordre Trondhjems XII. Søndre Bergenhus Amt. Amt. 67. Stjør- og Værdalen.. Stjør- og Værdalens Inderoen Inderoens Namdal Namdals 22 78o 50. Søndhordland 51. Hardanger og Voss. 52. Midthordland 53. Nordhordland Søndhordlands Hardanger og Voss Del af Nordhordlands Rest af Nordhordlands XVIII. Nordlands Amt. 70. Søndre Helgeland.... Søndre Helgelands z Nordre Helgeland... Nordre Helgelands XIV. Nordre Bergenhus 72. Salten Saltens Fogderi og Bodø K Amt. 73. Lofoten, Vesteraalen og Andenæs Lofoten og Vesteraalens Ytre Sogn Del af Sogns Indre Sogn Rest af Sogns Søndfjord Del af Sønd- og Nordfjords XIX. Tromsø Amt Senjen Del af Senjen og Tromsø Nordfjord Rest af Sønd- og Nordfjords Tromsø Rest af Senjen og Tromsø XX. Finmarkens Amt. XV. Romsdals Amt. 76. Alten Altens Hammerfest Hammerfests Søndre Søndmøre.... Del af Søndmøre Tanen Tanens Nordre Søndmøre... Rest af Søndmøre Vardø Vardø Fogderi og Vardø K Romsdal Romsdals Varanger Varanger Fogderi, derunder Nordmøre Nordmøre Vadsø K.

36 32 C. No. t Tabel No. 4. folkemængde i Rigets judicielle Inddelinger den 31te December A. De almindelige judicielle Inddelinger. Thinglage 1). Thinglage. Thinglage. Thinglage. I I I 1. Ide og Markers Sorenskriveri. 9. Næs Sorenskriveri. 18. Toten, Vardal og Birid Næs (H.) Sorenskriveri. Ullensaker (Del af Ullensaker H.) østre Toten (H.) Id (H.) Gjerdrum (H.) 1743 Vestre Toten (H.) Aremark (H.) 4 ozi Vardal (H.) Berg (H.) Birid (H.) Skjeberg (H.) Eidsvolds Sorenskriveri. Eidsvold (H.) 7 46o 19. Sondre Gudbrandsdalens 2. Tune Sorenskriveri. Nannestad (Nannestad H. og Rest Sorenskriveri. af Ullensaker H.) Hvaleerne (H.) Hurdalen (Hurdalen H. og Fei- Faaberg H) Borge (H.) 4 o66 ringen H.) Gausdal H.) Onse (H.) Tune (Tune H. og Glemminga 20. Mellem-Gudbrandsdalens H.) Vinger og Odalens Soren- Sorenskriveri. Varteig (H.) skriveri. Øier (H.) Vinger ( Vinger H. og Eidskog H.) 12 o6i Ringebu (Ringebu H. og Rest 3. Moss Sorenskriveri. Odalen (Søndre Odalen H. og af Sollien H.) 5 z6 Raade (H.) Nordre Odalen H.) I 1228 Søndre Fron (H.) Rygge (Rygge H. og Moss Land- Nordre Fron (H.) distr. H.) Vaaler (H.) Solors Sorenskriveri. 21. Nordre Gudbrandsdalens Haabøl (H.) Grue (Grue H. og Brandvold H.) Io 23 9 Sorenskriveri. Hof (Hof H., Aasnæs H. og Lesje (Lesje H. og Dovre H.) Rakkestad Sorenskriveri. Vaaler H.) ri 777 Vaage (H.) Rakkestad (H.) Lom (Lom H. og Skiaker H.) Eidsberg (H.) Sondre Østerdalens Soren- Rødenæs (H.) skriveri. 22. Hadeland og Lands Soren- Elverum (H.) skriveri. 5. Trygstad Sorenskriveri. Tryssil (Del af Tryssil H.) Jævnaker (H.) Skibtvet (H.) Aamot (Aamot H. og Rest af Gran (H.) Spydeberg (H.) 2 6,o Tryssil H.) Søndre Land (H.) Askim (H.) Storelvedalen (Storelvedalen H. Nordre Land (H.) Trygstad (H.) og Del af Sollien H.) Valders Sorenskriveri. 6. Follo Sorenskriveri. 14. Nordre Østerdalens Sorenskriveri. Sondre Aurdal (H.) Vestby (Vestby H., derunder Nordre Aurdal (H.) Hvitsten L., samt Son L. og Rendalen (H.) østre Slidre (H.) 2 46o Helen L.) Lilleelvedalen (H.) Vestre Slidre (H.) Kraakstad (H.) 3 I IO Tønset (H.) Vang (H.) 2 Aas og Fron (Aas H. og 444 Tolgen (H.) Fron H.) Kvikne (H.) I 320 Næsodden (H.) Hallingdals Sorenskriveri. 7. Aker Sorenskriveri. 15. Sondre Hedemarkens Sorenskriveri. Næs (H.) Gol (H.) Aker (H.) 3o 892 Aal (H.) 5 88o Bærum (H.) Romedal H. ( ) 4 60 Asker (H.) Stange (H.)6 '1i 25. Numedal or ærs Sorenskriveri.. 8. Nedre Romerikes Soren- Sandsvær (H.) skriveri. 16. Hamars Sorenskriveri. Flesberg (H.) Holand (H.) 6 00o Vang (H.) Rollag og Vægli (Rollag H.) Nore og Opdal (Nore H.) Urskog (H.) Enebak (H.) Fet Nordre Hedemarkens Sorenskriveri. Sørum (H.) Skedsmo (H.) Næs (H.) Norderhov (H.) Nitedal (H.) Ringsaker (H.) Io 813 Aadalen (H.) ) Et i Parenthes tilfoiet 11 betegner, at vedkommende Thinglag falder sammen med Herredet af samme Navn. 26. Ringerikes Sorenskriveri. Hole (H.) 4 080

37 C. No. t 33 Tabel No, 4. i Rigets judicielle Inddelinger den 31te December Thinglage. I Thinglage. Thinglage. Tilstedev æ- rende _ 27. Eker, Modum og Sigdals Sorenskriveri. Eker (H.) Modum (H.) Sigdal (H.) Nedre Telemarkens Sorenskriveri. 43. Mandais Sorenskriveri. Be (H.) Lerkjær (Halsaa og Hartmark Lunde (H.) H., Mandal L. og Holme H.) Saude (II.) 409 Heddeland (Øslebø og Løvdal H. Hiterdal (H.) og Finsland H.) Bjelland (Bjelland og Grindem H.) 2 o88 Søndre Undal (H.) Øvre Telemarkens ostfjeldske Nordre Undal (H.) Sorenskriveri. 28. Lier, Roken og Humus Sorenskriveri. Hurum (Hurum H., derunder Holmsbo L.) Røken (II.) Tinn (Tinn H. og Hovin Sogn 44. Lyngdals Sorenskriveri. Lier (H.) af Grandsherred H.) Hjertdal (Hjertdal H. og Grands- Lyngdal (H.) herred Sogn af GrandsherredH ) Hægebostad (H.) 2 IOI 29. Nordre Jarlsbergs Soren- Silgjord (H.) Helvik (Herod H., Vanse H. og skriveri. Farsund L.) Strømmen (Strømmen H. og 37. Øvre Telemarkens vest- Svelvik L.) Skoger (II.) fjeldske Sorenskriveri. 45. Flekkefjords Sorenskriveri. Sande (H.) Hviteseid (H.) Hof (H.) Nissedal (H.) Kvinesdal (Kvinesdal H. og Botne (H.) Laardal (H.) 39 1 Fjotland H.) Mo (H.) Flekkefjord (Næs og Hiterø H.) Vinje (H) Bakke (H.) Mellem-Jarlsbergs Soren- Moland (H.) Siredalen (.) skriveri. Rauland (H.) Borre (H.) 2 5^5 Borre ((Borre H., Horten L. og 38. Holts Sorenskriveri. 46. Dalernes Sorenskriveri. Aasgaardstrand L.) Søndeled (H.) Ramnæs (H.) 3 00o Dybvaag (H.) Sogndal (Sogndal H. og Sogn- Andebu (H.) Holt (Holt H. og Tvedestrand L.) dal L.) Vegarsheien (H.) Lunde (Lunde H. og Heske- Gjerestad (H.) stad Sondre Jarlsbergs Soren- Helleland og Birkrem (Helleland H. og Birkrem H.) skriveri Ekersund Sum H. 39. Nedenæs Sorenskriveri. z Fkersund sl. og g H.) Stokke (H.) Øiestad (Øiestad H., Froland H. Nøterø (H.) og Heirefos H ") Tjøme (H.) Aamli (H.) Østre Moland (H.) Jæderens Sorenskriveri. Haa (H.) Laurviks Sorenskriveri. Ly (Time H. og Gjæsdal H.) Sandeherred (H.) 40. Sands Sorenskriveri Klep (H.) Tjølling (H.) Sand (Lillesand L., Vestre Mo- Høiland (Høiland H. og Sand- Hedrum (H.) land H., Eide H., Høivaag H. nus L.) "5 086 Laurdal (H.) _ og Birkenæs H.) Haaland (H.) Brunlan ges (Brunlanæs H. og Landvik og Fjære (Landvik H. Hetland (H.) Fredriksværn H.) og Fjære H.) Bamble Sorenskriveri. 41. Sætersdalens Sorenskriveri. 48. Karmsund og Hesbo Sorenskriveri. Bamble (Bamble H., Stathelle L. Veigusdal (Evje og Veigusdal H.) og Langesund L.) Hordnæs(Hordnæs og Iveland H.) Høle (Hale H. og Fossan H.) Sandokedal (H.) Ose (Bygland H.) Strand (H.) Drangedal (H.) Valle (H.) Rennese (H.) Aaseral (H.) Finne (H.) r 698 T 34. Gjærpens Sorenskriveri. r (Tysvær H. og Bukken H.) z Torrisdals Sorenskriveri. Gjerpen (Gjerpen H. og Slem- Skudesnæs (Skudesnæs H. og dal H.) Odde (Tvet H., Oddernæs H. og Skudesnæshavn L.) Eidanger (H.) Vennesland H.) Avaldsnæs (Avaldsnæs H. og Solum (H..) Øvrebø (Øvrebø og Hægland H.) Kopervik L.) Hollen (H.) Søgne (H.) Torvestad (H.)

38 34 C. No. t Tabel No. 4. i Rigets judicielle Inddelinger den 31te December Thinglage. Thinglage. Thinglage. 49. Ryfylke Sorenskriveri. Aardal (H.) Hjelmeland (Hjelmeland og Fister H.) Jælse (H.) Sand og Saude (Sand H. og Saude H.) Suledal (H.). Nerstrand (Hinderaa H. og Sjærnerø H.) Vikedal (H.) Skjold (H.) 50. Sondhordlands Sorenskriveri, Finnaas (H.) Fjære (Sveen H. og Valestrand H.) Fjælberg (H.) Etne (H.) Fitje (H.) Stordøen (H.) Skonevik (H.) I o o Ytre Sogns Sorenskriveri. Gulen (Evindvik H.) Utvær (Ut.vær H., Del af Hyllestad H. og Del af Askevold H.) Ladvik (Ladvik og Brekke H. og Del af Hyllestad H.) Klævold (H.) Vik (H.) Tjuglun (Balestrand H.) Lekanger (H.) Aurland (Del af Aurland H.).. Nære (Rest af Arrland H.) Indre Sogns Sorenskriveri. Sogndal (Del af Sogndal H.).. Norum (Rest af Sogndal H.). Solvorn (Del af Hafslo H.)... Marifjæren (Rest af Hafslo H.) Jostedal (Il.) Lyster (H.) Aardal (H.) Lærdal (H.) Borgund (H.) J 87o o Sondfjords Sorenskriveri. Kvindherred (H.) Strandebarm (Strandebarm og 4418 Bremanger (H.) Varaldsø H.) Tysnæs (H.) Hardanger og Voss Soren- Brandsø (Kinn H., Florø L. og Vefring H.) Førde (H.) Askevold (Rest af Askevold H. og Rest af Hyllestad H.)... Ytre Dale (Ytre Holmedal H.) Indre Dale (Indre Holmedal H.) 4 13o 3 8,z skriveri. Jølster (H.) Vangen (Vangen Sogn af Voss H.) Evanger (Evanger Sogn af Voss H.) Vossestranden (H.) Ulvik (H.) Jondal (H.) Viker (H.) Ullensvang (Ullensvang H. og Røldal H.) 52. Midthordlands Sorenskriveri. Os (H.). Fuse (H.) Fane (H.) Sund (H.) Fjeld (H.) Aarstad (Aarstad H., Askøen H. og Bergens Landdistr. H.) I Nordfjords Sorenskriveri. Stat (Selo H.) Daviken (H.) Eid (H.). Hornindal (H.) Indviken (H.)... Stryn (H.) Gloppen (Vereid og Gimmestad Sogne af Gloppen H.) Bredeim (Bredèim Sogn af Gloppen H.) 58. Søndre Sondmøre Sorenskriveri. Vanelven (H ) Volden (H.) Hjørendfjord (H.) Sandø (H.) Hero (H.) Ulvsten (H.) 4 68o O oo o Romsdals Sorenskriveri. Vestnæs (H.) Vold og Eid (Eid H. og Vold H ) Romsdal (Gryten H.) Veø (H.) Næsset (H.) Boisa (H.) Sund (Akerø H. og Sandø H.) Vaagø (Frænen H. og Del af Bud H.) 61. Nordmøre Sorenskriveri. Kvernæs (Kvernæs H., Rest af Bud H. og Grip Sogn)').... Gimnæs (Øre H. og Fredø H.). Tingvold (Tingvold H. og Strømsnæsset H.) Øksendalen (H.) Sundalen (H.) Stangvik (H.) Halse (H.) Surendalen (H.) Rindalen (H.) Edø (Edø H. og Tustern H.) Altre (H.) 62. Orkedals Sorenskriveri. Orkedal (H.) Meldalen (H. Rennebu (H.) Opdal (H.) 63. Guldals Sorenskriveri. Melhus (Melhus Sogn af Melhus H.) Flua (Flua Sogn af Melhus H ) Hoilandet (H.). Horg (H.) Støren (Del af Støren-H.) Soknedalen (H.) Singsaas (Singsaas H. og Rest af Støren H.) Holtaalen (H.) Aalen (H.) 64. Røros Sorenskriveri. Røros (H.) 65. Strinden og Selbu Sorenskriveri Børsen (Børsen Sogn af Børsen Nordre Sondmores Sorenskriveri. H.) Børseskogn (Børseskogn Sogn af 53. Nordhordlands Sorenskriveri. Stranden (H.) Børsen H.) 1406 Norddalen (H.) Budviken (H.) 792 Hammer (H.) Sunnelven (H.) I 716 Bynæsset (H.) Hosanger (H.) Borgund (H.) Leinstranden (H.) 1 09! Lindaas (H.) Ørskog (H.) Klæbbu (H.) 1548 Manger (Manger H. og Herlø H ) Skodje (H.) Selbu (H.) Haus (Haus H. og Bruvik H ) Harham (H.) Strinden (H.) o o z ).jfr. Side 14 Note 2.

39 C. No. t 35 Tabel No, 4. i Rigets judicielle Inddelinger den 3Ite December Tilstedevæ- Tilstedevæ- Folke- rende Folke- rende Folke- Thinglage. mængde mængde Thinglage. mængde 66. Fosens Sorenskriveri. Hevne (H.) Stadsbygden (H.) I 90I Rissen (H.) Hiteren H.) Ørlandet(ØrlandetH. ogbjugnh ) Aafjorden (H.) Bjørnor (H.) Nordre Helgelands Sorenskriveri. Mo (H.) Hemmes (H.) 4 o63 Næsne (H.) Rede (Rede H., Lure H. og Trænen H.) Tromsø Sorenskriveri. Balsfjorden (Balsfjorden H. og Malangen H.) Tromsesundet (H.) Karlsø (H.) Lyngen (H.) Skjervø (Skjerve H. og Kvænangen H.) Stjor- og Værdalens Sorenskriveri. Nedre Stjørdalen (H.) Øvre Stjørdalen (Hegre H. og Merake.r H.) Frosten (H.) Aasen (H.) Skogn (H.) Levanger (Levanger Landdistr. H.) Vanrdalen (H.) Leksviken (H.) O Saltens Sorenskriveri. Gildeskaal og Beieren (Gilde. skaal H. og Beieren H.) Skjerstad og Saltdalen (Skjerstad H. og Saltdalen H.) Bode (Bode K. og Bodø Landdistr. H.) Folden (H.) Engele og Ledingen (Stegen H ) Hammere (H.) Hæggestad og Tjeldesund (Lø- 76. Altens Sorenskriveri. Alten (H.) Talvik (H.) Loppen (Loppen og Øksfjord H.) Kautokeino (H.) 77. Hammerfest Sorenskriveri dingen H. og Tysfjorden H Inderoens Sorenskriveri. Ofoten (H.) Hasvik (H.) 563 Hammerfest (Hammerfest Land- Ytterøen (H.) 1478 Mosviken og Verran (H.) Inderøen (H.) Sparbu (Sparbu H. og Del af Stenkjær L.) Stod (Stod H., Egge H. og Rest af Stenkjær L.) Snaasen (Snaasen. oglierneh ) Beitstaden (H.) Namsos (Namsos Landdistr. H. og Namsos L.) Overhalden (H.) Grong (H.) Fosnæs (Fosnæs H. og Flatanger H.) Nære og Kolvereid (Nære H, Vikten H. og Kolvereid og Foldereid H.) 73.. Lofoten, Vesteraalen og Anderus Sorenskriveri. Vaagen (H.) Gimse, Valberg og Borge (Gimse H. og Borge H.) Buksnæs og Hol (Buksnæs H ) 3 III Flakstad, Være og Røst (Flak- distr. H.) Kvalsund (H.) Maasø (H.) Kjelvik (H.) Kistrand (H.) 78. Tanens Sorenskriveri. 69. Namdals Sorenskriveri. stad H. og Være H.) Lebesby og Kjøllefjord (Lebes- Venje og Malnæs (Be H.) by H. og Del af Tanen H.) Kalsnæs og Ulvøen (Hadsel H ) Tanen (Rest af Tanen H.) Sortland (H.) 1870 Næsseby (Næsseby Sogn af Næsseby H.) Barkestad og Langenæs (Øksnæs H.) Polmak (Polmak Sogn af Næsseby H.) Myre og Andenæs (Dverberg 5 O19 H.) Karasjok (H.) 6 58o Leke (H.) Senjens Sorenskriveri. 79. Vardø Sorenskriveri. 70. Søndre Helgelands Sorenskriveri. Kvædfjord (H.) Trondenæs (Trondenæs H. og Sand H.) Vardø (Vardø K. og Vardø Landdistr. H.) Bindalen (H.) Ibestad (Ibestad H. og Salangen Brenne (Brenne H., Velfjorden H.) H. og Vege H.) Trane (H.) Varanger Sorenskriveri. Alstahaug (Alstahaug H., Herø Lenvik (Lenvik H. og Hillese H.) H. og Tjøtte H.) Berg (H.) Nordvaranger (Vadsø H., derunder Vadsø K.) Vefsen (Vefsen H., Mosjøen L. Maalselven (Maalselven H. og og Hatfjelddalen H.) Bardodaleu H.) Sydvaranger (H.)

40 C. No. 1. Tabel No. 4. i Rigets judicielle Inddelinger den 31te December (Population des divisions judiciaires.) B. Forligelseskommissionsdistrikter. (Les districts des commissions de conciliation.) F or li gels e s k o m m i s s i o n s dis t r ikter ne svare i Regelen til de enkelte Kommuner. De Distrikter, for hvis Vedkommende dette ikke er Tilfældet, ere anførte i nedenstaaende Tabel ; i denne er ogsaa medtaget de Forligelseskommissionsdistrikter, hvis Benævnelse er forskjellig fraherredets. (Les districts des commissions de 'conciliation coincident avec ceux des communes, sauf les exceptions suivantes.) Forligelseskommissionsdistrikter, hvis Grændser eller Benævnelse ikke falde sammen med tilsvarende Herreder eller Byer. Folke mængde de fait.) Forligelseskommissionsdistrikter (districts des commissions de conciliation). I Tilstedevæ- Tilsvarende Herreder eller rende Folke- Dele deraf og Bykommuner mængde (communes de ressort). Forligelseskommissionsdistrikter (districts des commissions de conciliation). Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de ressort). I. Snlaalenenes Amt. VII. Jarlsberg og Laurviks Rygge Rygge H. og Moss Landdistr. H Amt. Strømmen Strømmen H. og Svelvik L II. Akershus Amt. (Vestby Vestby H., derunder Hvitsten 3 234) L., jfr. Side 10. IX. Nedenæs Amt. Ullensaker Del af Ullensaker H Evje Evje Sogn af Evje og Veigusdal H. 857 Namnestad Nannestad H. og Rest af Ullensaker H Veigusdal Veigusdal Sogn af Evje og Veigusdal H. 933 Hurdalen Hurdalen H. og Feiringen H Hordnæs Hordnæs Sogn af Hordnæs og I 145 Iveland H. IV. Hederaarkens Amt. Iveland Iveland Sogn af Hordnæs og Tryssil Del af Tryssil H Iveland H. I I II Aamot Aamot H. og Rest af Tryssil H Valle og Hyllestad Valle og Hyllestad Sogne af 1 88o Lilleelvedalen Del af Lilleelvedalen H. 1 Valle H. 879 Øvre Foldalen Rest af Lilleelvedalen H Bykle Bykle Sogn af Valle H. 516 V. Kristians Amt. Søndre Aurdal Hedalen VI. Buskeruds Amt. Næs Flaa Gol Hemsedal Bagn, Renli og Bruflat Sogne af Søndre Aurdal H. Hedalen Sogn af Søndre Aurdal H. Næs Sogn af Næs H. Flaa Sogn af Næs H. Gol Sogn af Gol H. Hemsedal Sogn af Gol H. Aal Aal Præstegjeld af Aal H o X. Lister og Mandats Amt. Valle Spangereid Herod Spind Liknæs Fede Valle Sogn af Søndre Undal H. Spangereid Sogn af Søndre Undal H.. Herod Sogn af Herod H. Spind Sogn af Herod H. Liknæs Sogn af Kvinesdal H. Fede Sogn af Kvinesdal H. Næs Næs Landdistrikt af Næs og Hitérø H. Hol Hol Præstegjeld af Aal H Hiterø,Hiterø Sogn af Næs og Hiterø H Nore Nore Sogn og Del af Dagali Sogn af Nore H. Bakke Bakke Sogn af Bakke H Opdal Opdal Sogn og Rest af Dagali 1 Gyland Gyland Sogn af Bakke H. I Sogn af H. Tonstad Tonstad Sogn af Siredalen H. I I17 Norderhov Norderhov og Haug Sogne af Lunde Lunde Sogn af Siredalen H. 826 Norderhov H. Lunder Lunder Sogn af Norderhov H Sigdal Sigdal Sogn af Sigdal H. 3 o86 XI. Stavanger Amt. Eggedal Sogndal Sogndal H. og Sogndal L Eggedal Sogn af Sigdal H. I 022 Krødsherred Krødsherred Sogn af Sigdal H. Haa og Ogne Haa H. og Ogne H (Hurum Hurum H., derunder Holmsbo L., Hjelmeland Hjelmeland og Fister H ) jfr. Side 11. Tysvær Tysvær H. og Bukken H o8o I 751

41 C. No. 1. Tabel No. 4.. i Rigets judicielle Inddelinger den 31te December B. Forligelseskommissionsdistrikter. 37 Forligelseskommissionsdistrikter (districts des commissions de conciliation). Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de ressort). Forligelseskommissionsdistrikter (districts des commissions de conciliation). Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de ressort). XII. Sondre Bergenhns Amt. XVI. Sondre Trondhjems Amt. Sveen Sveen H. og Valestrand H Selbu Selbu Sogn af Selbu H Strandebarm Strandebarm og Varaldsø H Tydalen Tydalen Sogn af Selbu H. 861 Ulvik Ulvik Sogn af Ulvik H Graven Graven Sogn af Ulvik H Eidfjord Eidfjord Sogn af Ulvik H XVII. Nordre Trondhjems Amt. Vangen Vangen Sogn af Voss H Beitstaden Solberg og Malmo Sogne af Beitstaden H Evanger Evanger Sogn af Voss H Aas Eilden (Aas) Sogn af Beitstaden H Aarstad skoen H., Bergens Landdistr. H., Aarstad H. og Aas ene Sogn Grong Grong, Harran, Trondenæs og af Hammer H. Rørvik Sogne af Grong H. Hammer (Hammer, Melland og Alversund Holandet Holandet Sogn. af Grong H. 987 Sogne af Hammer H. Manger Manger H. og Herlo H. ry 168 XVIII. Nordlands Amt. Vefsen Vefsen H. og Mosjøen L XIV. Nordre Bergenhns Amt. Rødø Røde Sogn af Rødø H Utvær Ladvik Utvær H. og Del af Askevold H., Ladvik Sogn af Ladvik og Brekke H. Brekke Brekke Sogn af Ladvik og Brekke H Askevold Rest af Askevold H Ytre Dale Indre Dale Ytre Holmedal H. Indre Holmedal H Melø Melø Sogn af Røde H XIX. Tromsø Amt. Berg Berg Sogn af Berg H Torsken Torsken Sogn af Berg H. 697 Karlsø Karlsø Sogn af Karlsø H Helgø Helge Sogn af Karlsø H. 828 Gloppen Vereid og Gimmestad Sogne af Gloppen H. XX. Finmarkens Amt. Bredeim Bredeim Sogn af Gloppen H Næsseby Næsseby Sogn af Næsseby H. 962 Polmak Polmak Sogn af Næsseby H. 329 XV. Romsdals Amt. Vardø Vardø K. og. Vardø H Sund Akero H. og Sandø H (Vadsø Vadsø H., derunder Vadsø K., 2 836) Edø Edo H. og Tustern H. jfr. Side

42 33 C. No. 1. Tabel No. 5. i Rigets Lensmandsdistrikter den 31te December (Population des districts de «lensmand», fonctionnaire administratif inférieur dans les campagnes.) Lensmandsdistrikterne svare i Regelen til Thinglagene, hvis Forhold til de almindelige civile Inddelinger er angivet i Tabel No. 4 A. De Distrikter, for hvis Vedkommende dette ikke er Tilfældet, ere anførte i nedenstaaende Tabel ; i denne er ogsaa medtaget de Lensmandsdi- strikter, hvis Benævnelse er forskjellig fra Thinglagets. (Les districts de alensmandh coincident avec ceux de Rthinglag> tableau No. 4 A., sauf les exceptions suivantes.) Lensmandsdistrikter, hvis Grændser eller Benævnelse ikke falder sammen med tilsvarende Thinglage. L ensinandsdi strileter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de ressort). Lensmandsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de ressort). Folke- ' mængde I. Smaalenenes Amt: Glemminge (Glemminge H. og.del af IX. Nedenæs Amt. Tune H. Øiestad Øiestad H Tune Rest af Tune H Froland Froland H II. Akershus Amt. Heirefos Heirefos H. 586 Østre Aker Del af Aker H. (den største Aamli og Gjevedal Aamli og Gjevedal Sogne af Del af Østre Aker Prgld.) Aamli H. Vestre Aker Rest af Aker H. (Vestre Lille-Topdal og Mykland.. Lille-Topdal og Mykland Sogne I Io Aker Prgld. og Rest af Østre af Aamli H. Aker Prgld.) Østre Moland Østre Moland Sogn af Østre I 371 Asker og Bærum Asker H. og Bærum H. Moland H Trome Tromø Sogn af Østre Moland H IV. Hedeniarkens Amt. Vestre Moland Vestre Moland H. og Lillesand L Hof Hof H Aasnæs Aasnæs H. Eide Eide H Vaaler Vaaler H. Høivaag Høivaag H Birkenees Birkenæs H VI. Buskerads Amt. Evje og Veigusdal Evje og Veigusdal H Aal Aal Præstegjeld af Aal H. 3 66o Hordnæs Hordnæs Sogn af Hordnæs og 1145 Hol Hol Præstegjeld af Aal H Iveland H. Ytre Sandsvær Koninæs og Tuft Sogne samt Del af Eftelet Sogn af Sandsvær H Iveland Iveland Sogn af Hordnæs og Iveland H. Øvre Sandsvær Hedenstad Sogn, Rest af Efteløt X. Lister og Mandais Sogn og Kongsberg Landdistr. Amt. af Sandsvær H. Tvet Tvet H Nore Nore Sogn og Del af Dagali Oddernæs og Vennesland.. Oddernæs H. og Vennesland H. Sogn af Nore H Opdal Øvrebo og Hægland Øvrebø og Hægland H Opdal Sogn og Rest af Dagali 1502 Sogn af Nore H. Halsaa og Hartmark Halsaa og 13artmark H. og Norderhov Mandal L. Norderhov og Haug Sogne af Norderhov H. Holme Holme H Lunder Lunder Sogn af Norderhov H Øslebo og Løvdal Øslebe og Lovdal H Sigdal Sigdal Sogn af Sigdal H. 3 o86 Finsland - Finsland H. 885 Eggedal Eggedal Sogn af Sigdal H Bj elland Bjelland Sogn af Bjelland og 1133 Kredsherred Grindem H. Krodsherred Sogn af Sigdal H Grindem Grindem Sogn af Bjelland og 955 VII. Jarlsberg og Grindem H. Laurviks Amt. Valle 1Valle Sogn af Søndre Urdal H Strømmen (med Svelvik).. Strømmen H. og Svelvik L Spangereid Spangereid Sogn af Søndre 1675 Notere og Tjemø Notere H. og Tjemø H Urdal H. Brunlanæs Brunlanæs H. 4 o80 Herod Herod H Tredriksværn Fredriksværn H. Vanse (med Farsund) 1141 Vanse H. og Farsund L Liknæs og Fede Kvinesdal H VIII. Bratsbergs Amt. Fjotland Fjotland H. I 107 Mo og Laardal Mo H. og Laardal H Næs og Hitere Næs og Hitere H I

43 1 C. No Tabel No 5. i Rigets Lensmandsdistrikter den 31te December 1875, Lensmandsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de ressort). Lensmandsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de ressort). z XVII. Nordre Trondhjenls Amt. XI. Stavanger Anit.1) Levanger Levanger Landdistr. H. og Levanger Lunde Lunde H Ytterøen og Mosviken... Ytterøen H. og Mosviken Sogn Heskestad Heskestad H af Mosviken og Verran H. Helleland Helleland H Verran Verran Sogn af Mosviken og i 512 Verran H. Birkrem Birkrem H Time Time H. Snaasen Snaasen H Gjæsdal Gjæsdal H Lierne Lierne H Hele og Fossan Høle H. og Fossan Beitstaden Solberg og Malmo Sogne af H Beitstaden H. Sand Sand H Aas (Namdalseidet) Eilden(Aas) Sogn af Beitstaden H, Sande Sande H. i 888 Namsos og Fosnæs Namsos Landdistr. H,., Namsos L og Fosnæs Sogn af Fosnæs H. XII. Søndre Bergenhns Otterø og Flatanger Flatanger H. og Vik Sogn af Amt. Fosnæs H Røldal Røldal H. 9^4 Nære og Vikten Nærø H. og Vikten H Ullensvang Ullensvang H Kolvereid og Leke Kolvereid og Foldereid H. og Leke H. XVIII. Nordlands Amt. XIV. Nordre Bergenhns Brenne Brenne H Amt. Velfjorden Velfjorden H. I 177 Ladvik Ladvik og Brekke H Vego Vege H I Hyllestad Del af Hyllestad H. 2) Alstahaug Alstahaug H Lekanger Lekanger H. og Balestrand H Here Hen H Aurland Vangen, Flaam og Underdal Tjette Tjette H Sogne af Aurland H. Vefsen Vefsen H. og Mosjøen L Nære Nære Sogn af Aurland H. 339 Hatfjelddalen Hatfjelddalen H. i o68 Sogndal og Norum Sogndal H Mo Hafslo Hafslo H } Mo H Mo Lappedistrikt Askevold Del af Askevold H. 2) 2 82o Rede - Rede Sogn af Røde H Gloppen og Bredeim Gloppen H Stryn og Indviken Stryn H. og Indviken H. 5 5O1 Mele Mele Sogn af Rode H Lure Lure H. og Trænen H Skjerstad Skjerstad H XV. Romsdals And. Saltdalen Saltdalen H Here Here H. og Sande H Bode Bode Landdistr. H Dale Norddalen H. og Stranden H Stegen Stegen H Borgund og Skodje Borgund H. og Skodje H Lødingen Lødingen H. og Tysfjorden H Vold Eid H. og Vold H. i 68o Borge Borge Sogn af Borge H Sund og Vaage Frænen H., Akere H., Sande II Gimse og Valberg Gimse H. og Valberg Sogn af og Del af Bud H Borge H. Sundalen og Øksendalen... Sundalen H. og Øksendalen H.! Flakstad Flakstad H. i 844 Stangvik og Halse Stangvik H. og Halse H Vere og Røst Være H. 564 Surendalen og Rindalen... Surendalen H. og Rindalen H Be Be H Hadsel Hadsel H j 1, XVI. Søndre Trondhjenls j Øksnæs Øksnes H Amt. Dverberg Dverberg H Melhus Melhus H. og Heilandet H XX. Finmarkens Amt. Horg g og Støren Horg g H. og Del af Storen H.!' % Loppen og Øksfjord Loppen og Øksfjord H. 862 Holtaalen og Aalen Holtaalen H. og Aalen H Hammerfest Hammerfest Landdistr. H. og Børsen og Berseskogn Børsen H Kvalsund H. Stadsbygden og Rissen..., Stadsbygden H. og Rissen H Kistrand og Kjelvik Kistrand H. og Kjelvik H ) Det bemærkes, at den nuværende Lensmand i flua Lensmandsdistrikt for sin Bestillingstid tillige er Lensmand i Ugne Sogn af Ekersunds Lensmandsdistrikt. 2) Resten af Hyllestad H. og Resten af Askevold H. hører til Utvær Lensmandsdistrikt. 3) Resten af Støren H. hører til Singsaas Lensmandsdistrikt.

44 ' 40 C. No. t Tabel No, 6. i Rigets Lægedistrikter den 31te December (Population des divisions médicales.) Lægedistrikter (districts médicaux). Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de ressort). Lægedistrikter (districts médicaux). Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og gbykommune (communes de ressort). g, Folkemæn gde z I. Smaalenenes Amt. VI. Buskeruds Amt. 1. Eidsberg Rødenæs, Rakkestad, Eidsberg, Trygstad, Askim, Skibtvet H. 1. Buskeruds Landfysikat. Lier, Røken H., Hurum H. (der under Holmsbo L. 2. Moss Spydeberg, Haabøl, Vaaler, Drammen K. Rygge, Moss tr. Raade H., Moss K. 2. Ringerike Hole, Norderhov, Aadalen H., Honefos K. 3. Sarpsborg Tune, Varteig, Skjeberg, Borge, Glemminge, Onsø II., 3. Modum Eker, Modum, Sigdal H Sarpsborg K., Fredriksstad K. 4. Hallingdal Næs, Gol, Aal H Hvaløerne Hvaløerne, Berg, Id, Aremark H Sandsvær Saudsvær, Flesberg H., I Fredrikshalds Stadslæge Kongsberg K. distrikt Fredrikshald K Rollag Rollag, Nore H II. Akershus Amt. 1. Aker Aker, Asker, Bærran, Nitedal, Skedsmo H. 2. Ullensaker Sørum, Næs, Eidsvold, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Hurdalen, Feiringen H. 3. Høland Høland, Urskog, Fet H. 4. Follo III. Kristiania. Kristiania Stadsfysikat. Vestby H. (derunder Hvitsten L.), Enebak, Kraakstad, Aas, Fron, Næsodden H., Drøbak K., Son L., Hølen L. Kristiania By VII. Jarlsberg og Lanrviks Amt. 1. Tønsberg Vaale, Borre, Sæm, Ramnæs, Andebu, Stokke,Nøterø,Tjømø H., Horten L., Aasgaardstrand L., Tønsberg K. 2. Hof Hof, Laurdal, Skoger, Strøm men, Sande, Botne H., Holmestrand K., Svelvik L. 3. Laurvik Sandeherred, -Tjølling, Hedrum, Brunianæs, Fredriksværn H., Laurvik K., Sandefjord K. IV. Hedemarkens Amt. VIII. Bratsbergs Amt. 1. Soler og Odalen Vinger, Eidskog, Søndre Odalen, NordreOdalen,Brandvo1d,GruueH. 1. Skien Eidanger, Gjerpen, Slemdal, Kongsvinger K. Soluro H., Brevik K., Porsgrund K., Skien K. 2. Hedemarken Vang, Stange, Romedal, Leiten, Næs Ringsaker H., 2. Kragerø g Bamble,Sandøkedal DrangedalH Hamar K. Stathelle L., Langesund L., Kragerø K. 3. Søndre Østerdalen Elverum, Vaaler, Aasnæs, Hof H Hollen Hollen Lunde, Bø, Sande H Tryssil Tryssil H., Del af Rendalen H Sauland Hiterdal, Hjemdal H., Grands Rendalen Aamot, Storelvedalen H., Rest herred Sogn af Grandsherred H. af Rendalen H. 5. Hviteseid Silgjord, Hviteseid, Nissedal H Tønset Lilleelvedalen, Tønset H. Tolgen Prgld. af Tolgen H.1) 6. Laardal Laardal, Moland, Mo, Vinje H., Kvikne Sogn af Kvikne H.2) Rauland og Øifjeld Sogne af Rauland H. V. Kristians Amt. 7. Tinn Tinn H., Hovin Sogn af Grands Hadeland og Land... Jævnaker, Gran, Søndre Land, herred H., Mjøsstranden Sogn Nordre Land H. af Rauland H. 2. Søndre Valders Søndre Aurdal, Nordre Aurdal H Nordre Valders Østre Slidre, Vestre Slidre, Vang H. 4. Toten Østre Toten, Vestre Toten, Vardal, Birid H., Gjøvik K. 5. Faaberg Faaberg, Gausdal, Øier H., Lillehammer K. 6. Ringebu Ringebu, Sollien, Søndre Fron, Nordre Fron H. IX. Nedenæs Amt Østre Nedenæs Gjerestad, Søndeled, Dybvaag, Østre Moland H., Risør K., Tvedestrand L. 2. Arendals Stadsfysikat Arendal K Vestre Nedenæs Froland, Øiestad, Fjære, Landvik, Eide, Vestre Moland, Birkstad., Lille an., Grünsad K., Lillesand L. 4. Aamli Vegarsheien, Aamli, Heirefos H Lom Lom, Skiaker H., Vaage og Hedalen Sogne af Vaage II. 5. Evje Evje og Veigusdal, Hordnæs og Iveland Aaseral H. 8. Lesje Lesje, Dovre H., Sel Sogn af Vaage H. 6. Sætersdalen Bygland, Valle H ) Resten af Tolgen H. (Del af Røros Prgld.) hører til Røros Lægedistrikt i Søndre Trondhjems Amt. 2) Resten af Kvikne H, hører til Opdals Lægedistrikt i Søndre Trondhjems Amt

45 C. No. 1. 4i Tabel No. 6. i Rigets Lægedistrikter den 31te December Læ edistrikter (distrrcts médicaux). Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de iessort). Tilsvarende Herreder eller Lægedistrikter Dele deraf og Bykommuner (districts médicaux)' (communes de ressort). Folkemæng de i 2 I 2 X. Lister og Mandais Amt. 1. Kristianssands Stadsfysikat Kristianssand K. II 766 XIII. Bergen. 2. Oddernæs Tvet, Oddernæs, Venneslang, Bergens Stadsfysikat Bergen K Øvrebø og Hægland, Søgne, Holme, Halsaa og Hartmark H., Mandal L. 3. Undal Søndre Undal, Nordre Undal, 511 XIV. Nordre Bergenhus Øslebe og Løvdal, Finsland, And. Bjelland og Grindem H. 4. Lyngdal Vanse, Lyngdal, Herod, Hægebostad H., dal H., Del af Lekanger H Lærdal Aurland, Lærdal, Borgund, Aar Farsund L Indre Sogn Lyster, Jostedal, Hafslo, Flekkefjord Næs og Hitere, Kvinesdal Fjet Sogndal land, Bakke, Siredalen H, 3. Midtre Sogn Rest af Lekanger H., Balestrand, Vik H XI. Stavanger Amt. Flekkefjord K. 1. Sogndal Sogndal, Lunde, Heskestad H., Ytre Sogn Evindvik, Utvær, Ladvik og Sogndal L. Brekke, Klævold H., Bo Sogn 2. Ekersund Ogne, Helleland, Ekersunds af Hyllestad H. Landdistr., Birkrem, Haa H., 5. Ytre Søndfjord Hyllestad og On Sogne af Hylleste H., Askevold, Ytre Hol Ekersund L. enedal H. 3. Sandnæs Heiland, Klep, Time, Gjæsdal, Hele, Fossan H., 6. Indre Sendfj ord Indre Holmedal, Jølster, Førde H. II 504, Sandnæs L. 7. Kinn Kinn, Bremanger, Vefring H., Stavanger Hetland, Haaland H., Hvitingse Flore L. Sogn af Rennese H., 8. Ytre Nordfjord Rugsund Sogn af Daviken H., Stavanger K. Selo H. 5. Finne Rest af Rennese H. (Hatesken, Aske, Utsten Kloster og Serbe Sogne), Strand, Aardal, Finne, Hjelmeland og Fister, Hinderaa, Sjærnero H. 6. Sand Jælse, Sand, Saude, Suledal, Vikedal H. 7. Karmoen Skudesnæs, Avaldsnæs, Bukken, Tysvær H., Kopervik L., Skudesnæshavn L. 8. Haugesund Skjold, Torvestad, Sveen H. 1), Haugesund K. XII. Sondre Bergenhus Ale. 1. Indre Søndhordland... Skonevik, Etne, Fjælberg II. 2. Ytre Søndhordland... Stordøen Valestrand, Finnaas, Fitje, Tysnæs H Nordfjordeidet Daviken og Aalfot Sogne af Daviken H., Eid H. 10. Indre Nordfjord Hornindal, Gloppen, Indviken, Stryn H. II XV. Romsdals Amt. 1. Vestre Sendmere Vanelven, Sande, Here, Ulvsten H. 2. Indre Sendmere Volden, Hjørendfjord H. 3. Østre Sendmere Skodje, Ørskog, Stranden, Norddalen, Sunnelven H. 4. Nordre Sendmere Borgund, Harham H., Aalesund K. 5. Ytre Romsdal Boise, Bud, Akere, Sande, Fræ- 3. Indre Hardanger Ullensvang, Ulvik, Røldal II nen,molde K. H 4. Ytre Hardanger Kvindherred, Strandebarm og ii Indre Romsdal Gryten Vold, Eid,Veø, NæssetH Varaldsø, Jondal, Viker H. 5. Voss Voss, Vossestran gen H Søndre Nordmøre Kveruæs, Frede (med Grip So gn, jfr. Side 14), Ore, Stremsnæsset I., 6. Søndre Midthordland Os, Fuse, Sund H. II 191 Kristianssund K. 7. Nordre Midthordland.. Fane, Fjeld, Askøen, Aarstad, Snudalen Øksendalen, Sundalen, Tingvold H Bergens Landdistr. (Domkirkens og Sandvikens Landdistrikter) H. 9. Surendalen Stangvik, Surendalen, Rinda Indre Nordhordland... Haus, Bruvik, Hammer, len H., Del af Halse H. Hosanger H. 10. Nordre Nordmøre Rest af Halse H., Ede, Tnstern, Ytre Nordhordland... Herle, Manger, Lindags H , Aure H ) Sveen II. ligger i Sundre Bergenhus Amt. ti

46 42 C. No. Ti. Tabel No. 6. i Rigets Lægedistrikter den 31te December Lægedistrikter (districts médicaux). Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de ressort). Lægedistrikter (districts médicaux). Tilsvarende Herreder eller Dele deraf og Bykommuner (communes de ressort). Folke mængde 2 2 XVI. Sondre Trondhjems Amt. 5. (initial 6. Bodø Gildeskaal, Beieren, Bodø Land' distr. H., Bodø K. 1. Trondhjems Stadsfysikat Trondhjem K Folden Folden H Strinden Strinden, Klæbbu, Bynæsset, Leinstranden, Budviken H Skjerstad Skjerstad, Saltdalen H Selbu Selbu H Stegen Stegen, Hammere H Røros Røros H., den til Røros Prgld Lødingen Ledingen, Tysfjorden H hørende Del af Tolgen H., 11. Ofoten Ofoten H Aalen H. 12. Buksnaes Buksnæs H., Borge Sogn af Borge H. Melhus, Heilandet, Horg, Støren, Soknedalen, Singsaas, Holtaalen H. 13. Flakstad Flakstad, Være H Opdal Opdal H., Del af Rennebu H., Inset Sogn af Kvikne H Østlofoten Valberg Sogn af Borge H., Vaagen, Gimse H. 7. Orkedal Orkedal, Meldalen H., Rest af Hadsel Hadsel, Be H Rennebu H., Boksen H. 16. Sortland Sortland, Øksnæs, Dverberg H Søndre Fosen Hiteren, Hevne H Midtre Fosen Stadsbygden, Rissen, Ørlandet., XIX. Tromso Amt Bjugn H. 1. Tro nlenæs Kvædfjord, Trondenæs, Sand H Nordre Fosen Aafjorden, Bjørnøy H Ibestad Ibestad, Salangen H. Dyre Sogn af Trane lei. XVII. `ordre Trondhjems Amt. 1. Stjørdalen 2. Frosten Nedre Stjørdalen Hegre, Meraker H. Frosten, Aasen, Leksviken H. 3. Levanger Levanger Landdistr., Skogn, Værdalen H., Levanger K Lenvik Trane og Ser-Reisen Sogne af Trana H., Berg Lenvik, Hillese I-i. 4. Malangen 5. Tromsø Maalselven, Bardodalen, Balsfjorden, Malangen H. Tromsøsnndet H., Tromsø K. 6. Lyngen Lyngen H Inderøen Ytterøen, Mosviken og Verran, Karlso Karlse H Inderøen, Sparbu H. 8. Skjervo Skjervø, Kvænangen I-I Stenkjær Stod, Egge, Beitstaden H., Stenkjær L. XX. Finmarkens Amt. 6. Grong Grong, Snaasen, Lierne H Alten Talvik, Alten, Kautokeino H Namsos Namsos Landdistr., Overhalden, I I Loppen Loppen og Øksfjord, Hasvik H Fosnæs, Flatanger H., Namsos L. 3. Hammerfest Hammerfest Landdistr., Kval Ytre Namdal Kolvereid og Foldereid, Nære, Vikten, Leke H. - H.,. Hammerfest K. 4. Maase Maesø, Kjelvik H XVIII. Nordlands Amt. 5. Kistrand Kistrand, Karasjok, Lebesby H Brenne Bindalen, Brenne, Velfjorden Tanen Tanen H., Polmak Sogn af Vege H. Næsseby H. 2. Alstahaug Tjøtte, Alstahaug, Hero H Vardø Vardø 'H., 3. Vefsen Vefsen, Hatfjelddalen H., Vardø K. Mosjøen L. 8. Vadsø Vadsø H. (derunder Vadsø K.), 4. Ranen Næsne, Hemmes, Mo H. I2 152 Næsseby Sogn af Næsseby H. 5. Lure Lure, Trænen, Rede H Sydvaranger Sydvaranger H

47 C. No. t 43 Tabel No, 7. i Rigets Skolekommuner den 31te December 1875, (Population des divisions communales par rapport à l'instruction publique.) Bygd erne (Lov af 1.Me Mai 1860). Ethvert Herred uclgjor i Regelen en særskilt Skolekommune. Herfra gives imidlertid adskillige Undtagelser, hvilket nærmere vil sees af nedenstaaende Tabel, eler omfatter samtlige Skolekommunef i Landdistrikterne. Byer ne (Lov af 12te Juli 1848). Kjøbstæderne og Ladestederne udgjøre hver en særskilt Skolekommune. Dog bemærkes, at Bergens Landdistrikt (Domkirkens og Sandvikens Landdistrikter) i heromhandlede Henseende er forenet med Bergen (samlet tilstedeværende ). (Ces divisions coincident dans les villes avec les divisions civiles ; dans l.s campagnes, au contraire, il y a des exceptions, voir le tableau suivant.) Skolekommuner (communes scolaires). Skolekommuner i Bygderne. (Les communes scolaires des campagnes.) Tilstede- Tilstede- Tilsvarende værende Tilsvarende værende Tilsvarende Dele deraf mængde Herreder eller Folke- Skolekommuner Herreder eller Skolekommuner Herreder eller (communes scolaires). Dele deraf (commun es scolaires). Dele deraf de ressort). tion de ressort). tion de ressort). (communes de (popula- (communes de (popula- (communes de fait). fait). fait). I. Smaalenenes Amt. 1. Ide og Markers Id Berby Brug Aremark Berg Skjeberg Hafslund Brug Hvaløerne Borge Sannesunds Lastetomt Torp Brug Torsnæs 2. Moss og Tune Glemmiuge') Wiese & Co.'s Brug') Krær & Co.'s Do Kragerøens Do. Tune Borregaard Brug Sanne, Soli og Greaker Brug Varteig Onsø Græsvik Brug Raade Rygge Moss Landdistrikt.. Vaaler Haabøl 3. Rakkestad, Heggen og Frølands Rakkestad Rødenæs Trygstad Eidsberg Askim Rom Nikkelværk... Skibtvet Spydeberg F O O a Id. Aremark. Berg. }Skjeberg. Hvaløerne. }Borge. t I Glellntiinge. Tune. Varteig. } Onsø. Raade. Rygge. Moss Landdistr Vaaler. Haabøl. Rakkestad. Rødenæs. Trygstad. Eidsberg. } Askim. Skibtvet. Spydeberg. II. Akershus Amt. 4. Aker og Follo Vestby Kraakstad Ski Aas Nordby Fron Næsodden Oppegaard Aker Nydalens og Ellendalens Brug Bærum Bærum Værk Fossum Do Snarøens Brug Høvik Glasværk Asker 5. Nedre Romerikes Høland Urskog Blaker Enebak Ekeberg Fabrik Fet Gans Brug Varaa Do Sørum Skedsmo Dampsagene Sagdalens Brug Lørenskogen Laasby Brug Nitedal Rotnæs Hakedals Værk 6. Øvre Romerikes Næs Udenæs Fenstad Eidsvold Berger Brug Ullensaker Gjerdrum Nannestad Hurdalen Hurdalens Glasværk Feiringen I 290 I o I I o Vestby (=Hvit sten L.). }Kraakstad. }Aas. Fron. }Næsodden. Aker. Bær'uiii. Asker. Høland. }Urskog. }Enebak. 1 Fet. Sørum. Skedsmo. Nitedal Næs }Eidsvold Ullensaker Gjerdrum Nannestad } Hugdalen. 130 I 158 Feiringen. IV. Hedemarkens And. 7. Vinger og Odalens Eidskog Vinger Søndre Odalen Nordre Odalen 8. Solers Brandvold Grue Hof Aasuæ s Vaaler 9. Søndre Østerdalens Elverum Tryssil Aamot Storelvedalen 10. Nordre Østerdalens Rendalen Lilleelvedalen Øvre Foldalen Tønset Tolgen Kvikne Inset 11. Hedemarkens Romedal Leiten Stange Vang Næs Ringsaker Eidskog. 5 $25 Vinger Søndre Odalen Nordre Odalen Brandvold Grue Hof Aasnæs Vaaler Elverum Tryssil Aamot Storelvedalen Rendalen }Lilleelvedalen Tonset Del af Tolgen 2) }Kvikne ro 813 Rorpedal. Leiten. Stange. Vang. Næs. Ringsaker. 1) For disse Skolekommuners Vedkommende kan n ikke særskilt angives. 2) Resten af Tolgen II. hører til Røros Skolekommune i Søndre Trondhjems Amt. 6*

48 44 C. No. t ^^ Skolekommuner (communes scolaires). Tabel No. 7. i Rigets Skolekommuner den 31te December Tilsvarende Herreder eller Dele deraf (communes de (popula- Folke mængde (popula- Tilsvarende Herreder eller Dele deraf (communes de (popula- Tilsvarende Herreder eller Dele deraf (communes de Skolekonuuuues Skolekommuner (communes scolaires). (communes scolaires). tion de ressort). tion de ressort). tion de ressort). fait). fait). fait). I 2 I 2 Z 2 VIII. Bratsbergs Amt. V. Knestiens Amt. 23. Bamble 19. Riugerikes 12. Toters Eidanger Eidanger ^FIole. Gjerpen } Østre Toten østre Toten. Skjærdalens J Brug... b 147 Fossum Brug.. 63 Gj erpen. Vestre Toten Vestre Toten. Norderhov Slemdal Slemdal. Vardal Vager 324 i Brusveens Fabrik 10 3 Vardal. Hang g 2 00 Norderhov. Bamble Bamble. 3 Sandøkedal Den Kauffeldtske Arbeidsstiftelse... loi Aadalen Aadalen. Langø Gruber 274 }Sandokedal. Birid Lunder Kil 282 }Birid Helle Brug 218 Birid Glasværk Drangedal 3459 Drangedal. 20. Buskeruds 24. Nedre Telemarkens 13. Søndre Gudbrandsdalens Sigdal Sigdal. Solum Øier Ken I Gjemsla Legatskole }Solnu!. Ringebu Rin $ ebn Sollien 437 bu. Modum Blaafarveværk 494 `Modum. Hollen Sollien. Buskerud Gods 231 J Ulefos Jernværk 628 Søndre Fron Søndre Fron. Eker Saude Sagbrug 278 }Honen. Faaberg Faaberg. Solbergelvens Brug Saude Saude. Gausdal Gausdal. Losmoens Do 4502 Eker. Hiterdal Hiterdal. Vestfossens Do 437 Lunde 1608 Krogstadelvens Do 509 Flaabygd }Lunde Nordre Gudbrands- Mjøndalens Do Bø Bø. dalens Frogner Vivelstad Øvre Teleman - Nordre Fron Nordre Fron. Høvik 784 kens Dovre Dovre. Lesje Lesje. Brasta 499 Grandsherred 1398 Oddevald 570 Lier. Hovin 897 }Grandsherred. Vaage Vaage. Trandby i 298 Tinn Tinn. Lom Lom. Sylling i 189 Hjertdal Hjertdal. Skiaker 2 61 i Skiaker. Aassiden 504 Silgjord Silgjorcl. Roken Røken. Hveteseid Hadeland og Lands Hurum (Hurum H. ( Brunkeberg Hviteseid l Holmsbo L.) Vraadal 545 Laardal 1391 Laardal. Jævnaker Hadelands Glasværk }Jævnaker. Mo I 719 Værk 987 }Vin Gran Gran. VII. Jarlsberg ogb Vinje I 987 Vinje. Søndre Land Søndre Laud. Laurviks Aint. Rauland Rauland. Nordre Land Nordre Land. Nissedal Nissedal. 21. Jarlsbergs Fogderf Moland Moland. 16. Valders Strømmen Strømmen. IX. Nedenæs Amt: Søndre Aurdal 478 Søndre Aurdal. Skoger Nordre Aurdal Nordre Aurdal. Strømsgodset 1037 `Skoger. 26. Nedenæs østre Slidre østre Slidre. Konnerud Søndeled Søndeled. Vestre Slidre Vestre Slidre. Sande Sande. Dybvaag Vang Hof Flaugstad }Dybvaag Oie 415 Hurum 582 }Vang. Eidsfos Værk 158 }Hof. Holt Botne Botne. Næs Værk 730 }Holt. Vaale Vaale. Vegarsheien Vegarsheien. VI. Buskeruds Anit. Borre Borre. Gjerestad } Gjérestad. 17. Hallingdall Sm m 5 33 Egelands Værk 2602 J Jarlsberg Gods 412 Sæm. o } Østre M land 9 2I2 Østre Moland. Ramnæs Ramnæs. Frolan Næs Næs. Andebu Andebu. Frolands Værk 182 }Froland. Gol } Stokke 097 Stokke. Øiestad Hemsedal C1o Nøterø Notero. Vrængen 788!(Øiestad. Aal Tjømø Tjømø. Hisø Tome 814 )Aal. Aamli Del af Aamli. Hol Fjære Birketvet 816 }Fjære. 22. Laurviks Eide 748 Eide. 18. Numedal og Sandsværs Sandeherred Sandeherred. Landvik i 857 Tjølling Tjølling. Redda! }Landvik. 332 Sandsvær Hedrum Heirefos 586 Heirefos. Jondalen 189 } Sandsvær. Undersbu Brug 157 } Hedrum. Mykland 658 Rest af Aamli. Flesberg Flesberg. Laurdal Lauvdal. Vestre Moland 295 Vestre Moland. Rollag Rollag. Brunlanæs Brunlanæs, Høivaag Hoivaag. Nore Nore. Staværn Fredriksværn. Birkenæs 1730 Birkenæs.

49 C. No. t 45 Tabel No. 7. i Rigets Skolekommuner den 31te December Skolekommuner (communes scolaires). Tilstede- Tilstede- l Tilsvarende værende Tilsvarende værende Tilsvarende Folke- Herreeler eller Skolekommuner Dolke Herreder eller Folke Skolekonunuuer Herreder eller mængde Dele deraf (popula- (communes scolaires). Inæilgde Dele deraf mængcle (communes scolaires). Dele deraf (communes de (popula- (communes de (popula- (communes de tion de ressort). tion de ressort). tion de ressort). fait). fait). fait). I 2 I 2 Z 2 Stordoen 1950 Stordoen. 27. Sætersdalens Xl.. Stavanger Amt. Valestrand i 076 Valestrand. 30. Finnaas Finnaas. Jæderen og Da- Fitje Fitje. lernes 'I'ysnæs II Evje 859 Evje og Vei- Sogndal Sogndal. Opdal }TYsnæs. Velgusdal gasela`. Lunde 1464 Lunde. Onereim 1124 Hordnæs lhordnæsog Heskestad Heskestad. (Strandebarm og Iveland I I I I ( Iveland. Helleland 1305 Helleland. Strandebarm`) Varaldse, Jon- Bygland Bygland. Valle Valle. Biekrem Birkrenl. l dal`). 33. Hardanger og Aaseral 1428 Aaseral. Ekersund 2 85 Landdistr. l Landdistr. Ogne Ogne. Røldal 924 Røldal. Haa Haa. Ullensvang Ullensvang. Time Time. Ulvik X. Lister og Mandais Gjæsdal Gjæsdal. Graven 1317 }Ulvik. Amt. Klep Klep. Eidfjord 1078 Høiland Høiland. Viker 1328 Haaland 3 o45 Haaland. }Viker. Østense 1 55o J 28. Mandais Hetland (Frue Sogn) ) Hetland. Vossestranden Vossestrauden. Randeberg ( Voss Voss. Tvet I 268 Drangsholt 446 }Tvet. I 34. Nordhordlands Oddernæs Ryfylke Randesund 1157 l Oddel^Iæs. g Os Hele 1179 Hele. 777 Os. Vennesland I 195 Vennesland. Fossan 2 o68 Fossan. _ Fuse Fuse. Øvrebø 945 løvrebe og Strand Strand. Fane Fane. Hægland 895 ( Hægland. Aardal 1 o86 Aardal. Sund Segne 2 51I. Hjelmeland 2231 Hjelmeland og Øtivld 1213 } Sund. Ny-Hellesund 187 Søgne. Fister 825 I Fister. Megster Grebstad 942 ( Jælse Jælse. Fjeld Fjeld. Halsaa }Halsaa og Hart- Sand Sand. Askøen }Arkøen. Hartmark 355 mark. Saude Saude. Alvøens Fabrik 155 I Holme Holme. Suledal Suledal. Aarstad 1905 Oslebe I 07 Øslebø og Lev- Rennesa 1906 Bergens mek. Værk- (Agestad. ø L vdal dal. Hvitingsø Rennese. 455 sted og Strømmen. 386 Finsland 885 Finsland. Finne 131 Haus 3 74 Finne. }Haus. Bjelland `Bjelland og Talge 388 } Arne Fabriker Grindem 955 " ( Grindem. Hinderaa Hinderaa. Bruvik Bruvik. Vall z 886 Spangereid Søndre Undal. S'ærnerø 828 Sjærnere. Rammer Hammer Vikedal. Hosanger Hosanger. Vigmostad t o06 Bukken 956 Bukken. Manger Manger. Konnesmo I 021 }Nordre Undai' Tysvær I 996 Tysvær. Herlø Herlø. 234 Lindaas V trid Skjold. 7 ndags. 1 3 }Li Skudesnæs Skudesnæs. 29. Listens Avaldsnæs XIV. Ilordre Bergen- Vigsnæs Værk }Avaldsnæs. hus Ant. 000 Aa i Torvestad Sogns Austad Lyngdal. Skaare 1 55z Torvestad. Evindvik Evindvik,Utvær Kvaas 765 j Utsire 36o Vik Vik. Hægebosta I IoI Eken 1 Hægebostad. Aurland 2 I28 Aurland. 000 Herod XII. Lærdal Lærdal,Borgund Søndre Bergen- 99 Aardal Aardal. Spind 1280 }Herod. lins Amt. Lyster Lyster. Vanse 5 46o Vanse. Liknæs Søndhordlands Hafslo Hafslo. 959 Sogndal Sogndal. Fede 1 o80 } Kvinesdal. Jostedal 870 Jostedal. Fjotland 1107 Fjotland. Sveen z Lekanger Lekanger. Næs Vikebygd 1 o56 ( Sve en. Balestrand Balestrand. Hitere i 5 10 Næs og Hitere. Fjælberg 1074 ] Del afladvik og Kirkehavn 414 } Bakke Gyland }Bakke. Aalund Ijælberg Ladvik Brekke, ( Eid I 209 j Klævold. Etne Etne. Brekke 6z Rest af Ladvik Tonstad lsireelalen. Skonevik 3128 Skonevik. 9 og Brekke. Lunde 826 j Kvindherred 4418 Kvindherred. Hyllestad2) Hyllestad2). 1) Jondal hører til Hardanger og Voss Fogderi; se Side 13. 2) Hyllestad hører dels til Sogne, dels til Sønd- og Nordfjords Fogderi; se Side 13.

50 46 C. No. t Tabel No. 7. i Rigets Skolekommuner den 31te December Tilstede- Tilstede- Tilsvarende værende Tilsvarende værende Tilsvarende Skolekommuner Herreder eller Skolekosusmiei Folke- Herreder eller Skolekommuner Folke- Herreder eller (communes scolaires). 'nængde Dele deraf (popula- (communes scolaires). tnængde Dele deraf (communes scolaires). lnængde Dele deraf (communes de (popula- (communes tie (popula- (communes de tion de ressort). tion de ressort). tion de ressort). fait). fait). fait). I 2 I 2 I Send- og Nord- 45. Inderøens fjords Fogderi XVI. Sendte Trond_ Ytterøen 1478 Ytterøen. Askevold') h'ents Amt. Mosviken Verran. Mosviken o f Værk Ioo ) Askevold ). J o^ og Verran. Ytre Holmedal Ytre Holmedal. Inderøen lederøen. Indre Holmedal IndreHolmedal, 40. Orkedals Sparbu Sparbu. Vefring i 31 I Vefring. Stod Stod. Førde 5 33o Førde. Orkedal Orkedal. Egge 877 Egge. Jølster Jølster. Meldalen Meldalen. Snaasen Snaasen. Kinn Kinn. Rennebu Rennebu. Lierne. i 097 Lierne. Bremanger Bremanger. Opdal Opdal. Solberg og Malmo Daviken Daviken. Aas 1 tatadeu. 642 ^Bei Gloppen 2 Bredeiln , Guldals ^ 46. Namdals ^ g Indviken Indviken. Melhus 22 Namsos Landdistr Namsos Landd. Stryn Stryn. Flaa 63! JMelhns Overhalden Overhalden. Eid Eid. Høilandet 1247 Høilandet. Grong Grong. Hornindal. i 699 Hornindal. Horg Horg.. Fosnæs Fosnæs. Selø 4 68o Selø. Støren Flatanger i 753 Flatanger. Budal i Støren. Kolvereid Kolvereid og XV. Romsdals Amt. Soknedalen 1 98o Soknedalen. Foldereid. 37. Søndmøre Singsaas i 757 Singsaas. Nærø 1793 Nærø. Vikten. Vaneluen Vaneluen. Holtaalen 910 Holtaalen. Vikten Aasen Aasen. Lekø i 856 Lekø. Volden 3485 Volden. Ørsten Røros 3776 Røros og Rest af Hjørendfjord. Tolgen. XVIII. Nordlands Amt Hjørendfjord 1805 Stranden Stranden. 47. Søndre Helgelands Norddalen _ Norddalen. 42. Strinden og Selbu Sanseluen 1716 Sanseluen. Bindalen Bindalen. Sandø Sandø. Børsen 3 71i Børsen. Brenne/ Brønnø. Røvde 610 ( Budviken 792 Budviken. Velfjorden 1177 Velfjordeu. Herø Herø. Bynæsset Bynæsset. Vegø i 82o Vegø. Lekanger 362 Leinstrandeu I 09 1 Leinstranden. Tjøttø Tjettø. Ulvsten Ulvsten. Klæbbu Kl/el/bu.. Stamnæs lalstahaug. Borgund Borgund. Selbu Alstahaug Ørskog Ørskog. Tydalen 86, Selbu. Herø Herø. Skodje Skodje. Lade Vefsen Vefsen. Harham Harham. Malvik }Strillden. Hatfjelddalen 1o68 Hatfjelddalen. Bratsberg Roinsdals 48. Nordre Helgelands Vestnæs Vestnæs. Eid 684 Eit. 43. Fosens Næsne #Næsne. Vold 996 Vold. Hevne Hevne Gr Yten 3 o 5 z Gryten Hemnæs Hemnæs. Stadsbygden Stadsbygden M Veø 2 57o Veø. 6 Rissev 837 Rissev Mo. 3 Næsset 550 Næsset. Hiteren 421 Hiteren. Lure 1884 Lurø. Bolsø Boise. Ørlandet 446 Ørlandet. Trænen 346 Trænen. Akerø Akerø. Rode j Bjugn Bjugn. RØdø. Sandø 736 Sandø. Mele Aafjorden Aafjorden j. Frænen 437 Fræsen. Bjørnør Bj Bud 2) Bud 2). 49., Saliens Gildeskaal Gildeskaal. 39. Nordmøre Fogderi Beieren i 355 Beieren. Kvernæs Kvernæs. XVII. Nordre Trond- Bodø Bodø Landdistr. Fredø 1332 hjents Amt. Skjerstad Skjerstad. }Fredø3). Grip 197 Saltdalen Saltdalen. Øre 449 Øre Rørstad Tingvold Tingvold. 44. Stjør- og Værdall Kjerringø 502 Folden. 1 Stremsnæsset 1270 Stromsnlesset. Stegen Øksendalen i 329 Øksendalen. Nedre Stjørdalen Nedre Stjørdal. Ledingen 943 kstegen. i Sundalen Sundalen. Hegre Hegre. Hammerø Hammerø. Stangvik Stangvik. - Meraker i 705 Meraker. Ledingen i 68o Lødingen. Halse i 958 Halse. Frosten Frosten. Hol 758 Surendalen Surendalen. Aasen i 923 Aasen. Tysfjorden 1598 Tysfjorden. Rindalen Rindalen. Skogn Skogn. (Del af Ofoten og Edø Edø. Levanger Landdistr LevangerLandd Eviudnæs 3) j Del af Tronde- Tustern 1339 Tustern. Værdalen Værdalen. næs 4) Aure Aure. Leksviken Leksviken. Ankenæs i 722 Rest af Ofoten. 1) Askevold hører dels til Sogns, dels til Sønd- og Nordfjords Fogderi; se Side 13. 2) En Del af Bud hører til Nordmøre Fogderi; se Side 14. 3) Jfr. Side 14 Note 2. 4) En Del a^' Evindnæs (Trondenæs H.) hører til Sevjen og Tromsø Fogderi; se Side 15.

51 C. No. t 47 Tabel No. 7. i Rigets Skolekommuner den 31te December Skolekommuner (communes s colaires). Tilstede- Tilstede- Tilsvarende værende Tilsvarende værende Dele deraf mængde Herreder eller Folke- Skolekolnmuner Herreder eller Skolekommuner (communes scolaires). Dele deraf (communes scolaires). (popula (communes de de ressort). tion de (communes de (popula- tion de ressort). fait). fait). fait). Tilsvarende Herreder eller Dele deraf (communes de ressort) Lofoten og Vesteraalens Trano Salangen Flakstad Flakstad. Dyro z86 Moskenæs 751 Berg Værø og Røst 564 Værø. Torsken 697 Buksnæs 3 1 II Buksnæs. Lenvik Borge Borge. Hillesø 990 Gimsø Gimsø. Maalselven Vaagen Vaagen. Bardodalen 1041 Hadsel Hadsel. Tromsøsundet Sortland 1870 Sortland. Balsfjorden 2 5o8 Bø Bø. Malangen 1294 Øksnæs Øksnæs. Karlsø Dverberg 724 Helger Bjørnskind 889 (Dverberg. Lyngen Andenæs 555 Skjervø Kvænangen 1656 XIX. Tromsø Amt. 51. Senjen og Tromsø XX. Finmarkens Amt. 52. Altens Kvædfj ord Kvædfjord. Loppen 862 Trondenæs Rest af Tron de- Talvik næs. Alten 1852 Sand Sand. Altens Kobberværk Ibestad Ibestad. Kautokeino 719 Salangen. Tranø. I Berg. Lenvik. Hillesø. Maalselven. Bardodalen. Tromsøsundet. Balsfjorden. Malangen. }Karlsø. Lyngen. Skjervø. Kvænangen. 53. Hammerfest Hasvik Hammerfest Kvalsund Maasø Kjelvik Kistrand 54. Tanens Fogderi Karasjok Lebesby Tanen Næsseby 55. Vardø Vardø Landdistrikt Hasvik. Hammerfest Landdistr. Kvalsund. Maasø. Kjelvik. Kistrand. Karasjok. Lebesby. Tanen. Næsseby. 741 Vardø. Loppen. 56. Varangers Talvi k. }Alten. Vadsø Landdistrikt Vadsø (= Vadsø K.). Kautokeino. Sydvaranger 1629 Sydvaranger.

52 i 48 C. No. ^. Tabel No. 8. i Rigets Fattigdistrikter den 31te December (Population des divisions communales par rapport à l'assistance publique.) Ifølge Love af 6te Juni 1863 skal ethvert Formandskabsdistrikt i Regelen udgjøre et Fattigdistrikt. For B yg d er n e s Vedkommende gives adskillige Undtagelser fra denne Regel, hvilket nærmere vil sees af nedenstaaende Tabel, der omfatter samtlige Fattigdistrikter paa Landet. le tableau suivant.) B y e r n e udgjøre hver et særskilt Fattigdistrikt. Soin Undtagelser bemærkes : 1. Farsunds Fattigdistrikt indbefatter Farsund L. og Farsund Landdistrikt af Vanse H. ( ) 2. Bergens Fattigdistrikt indbefatter Bergen K. og Bergens Landdistrikt H. eller Domkirkens og Sandvikens Landdistrikter. ( ) 3. Vadsø K. danner et Fattigdistrikt med den øvrige Del (Landdistriktet) af Vadsø H. ; se nedenstaaende Tabel for Bygderne. (Ces divisions coincident dans les villes avec les divisions civiles; dans les campagnes, au contraire, il y a des exceptions, voir Fattigdistrikter i Bygderne. (Divisions communales par rapport à l'assistance publique des campagnes.) Tilstede- Tilsvarende værende Tilsvarende Fattigdistrikter Folke- Herreder eller Fattigdistrikter Folke- Herreder eller (divisions communales mengde Dele deraf (divisions communales mængde Dele deraf par rapport à (popula- (communes de par rapport à (popula- (communes de l'assistance publique). taon de ressort). l'assistance publique). tion de ressort). fait). fait). Fattigdistrikter (divisions communales par rapport à l'assistance publique). de fait). Tilsvarende Herreder eller Dele deraf (communes de ressort). _ I. Smaalenenes Aud. 1. Ide og Markers II. Akershus Amt. 4. Aker og Folio Vestby Garder Id Id. Soner 470 I I15 Aremark 2 I17 Ødemark }Aremark. Kraakstad 1290 Ski Berg Berg. Aas 585 Skjeberg Hafslund Sagbrug.. }Skj eberg. Kroer Nordby 814 Hvaløerne Hvaloerne. Fron Borge Næsodden I 168 Sannesunds Bordtomt 294 }Boge. Oppegaard 577 Torsnæs 723 Aker 3o 892 Bærum Bærum Værk Moss og Tune Fossum Do. 170 Asker Glemminge Tune Borregaard Sagbrug Sanne og Soli Do Glemminge. 5. Nedre Romerikes Høland (Tune. Holleby Gods 393 Urskog Varteig Varteig. Blaker Grise 5 o63 Onsø. Enebak Raade 3 O29 Raade. Fet 4317 Rygge Rygge. Sørum I Bæruni. Asker. Høland. }Urskog. Enebak. Fet. Soum. Moss Landdistrikt 1079 Moss Jernværk 337 }Moss Landdistr. Skedsmo Sagdalens Brug 602 1Skedsmo. Vaaler 1571 Svindal }Vaaler. Lørenskogen I Nitedal Nitedal. Haabol Haabol. 6. Øvre Romerikes 3. Rakkestad, Heggen og Frølands Næs Udenæs t Næs. Rakkestad Rakkestad. Fenstad 1309 Rødenæs Rødenæs. Eidsvold Eidsvold. Trygstad Trygstad. Ullensaker Ullensaker. Eidsberg Eidsberg. Gjerdrum Gjerdrum. Askim Nannestad. Rom Nikkelv;rrk... }Askim. Nannestad 4 I19 96 Hordalen }Hordalen. Skibtvet Skibtvet. Hundalens Glasverk. I30 Spydeberg Spydeberg. Feiringen Feiringen. 1;es,ten :if Tul en If. linier til linn-, Fnttipqi,,trikt i Pnnihm Tennilh,iems Amt. IV. Hedenlarkens And. l Vestby (-- 7. Vinger og Odalens Hvitsten L.). f }Kraakstad. Eidskog Eidskog.. Vinger Vinger. }Aas. Strøm l Ullern }Søndre Odalen. Fron. Opstad I I20 Sand 2 J31 }Næsodden. Mo }Nordre Odalen Aker. 8. Solory Brandvold Grue Hof Aasnæs Vaaler Søndre Østerdalens Elverum Tryssil Aamot Storelvedalen Nordre Østerdalens Rendalen Lilleelvedalen Øvre Foldalen 917 Foldals Kobberværk I16 Tønset Tolgen Kvikne 747 Isset 573 J Brandvold. Grue. Hof. Aasnæs. Vaaler. Elverum. Tryssil. Aamot. Storelvedalen. Rendalen. Lilleelvedalen. Tønset. Del af Tolgen.') }Kvikne.

53 C. No. ^.. 49 Tabel No, 8. i Rigets Fattigdistrikter den 31te December 1875, Tilsvarende værende Tilsvarende værende Tilsvarende Tilstede- Tilstede- Fattigdistrikter Folke- Herreder eller Fattigdistrikter Folke- Herreder eller Fattigdistrikter Folke- Herreder eller (divisions communales mængde Dele deraf (divisions communales mængde Dele deraf (divisions communales mængde Dele deraf par rapport à (popula- ((communes de par rapport à (popnla (communes de par rapport à (popula- (communes de l'assistance publique). tion de ressort). l'assistance publique). tion de ressort). l'assistance publique). tion de ressort). fait). fait). fait). I 2 I 2 I Valders 11. Hedemarkens Søndre Bagn 694 Frogner l Nordre Bagn Syllingy i 189 Lier. Renlid Aassiden 504 Romedal 4 96o Romedal. Begndalen 637 Søndre Aurdal. Røken Røken. Loiten Løiten. Nordre Hedalen 425 Stange Stange. Søndre Hedalen 440 Hurum Hurum s (=Holmsbo L.) Vang Bruflat i 600 Furnes Vang. Aurdal 1923 Næs Næs. Skrutvaal lnordre Aurdal. VII Jarlsberg og Ringsaker. io 813 Ringsaker. Ulnæs 931 Laurviks Amt. Svennæs I 031 Hegge i 225 Volbu 306 jøstre Slidre. 21. Jarlsbergs Rogne 929 Strømmen I 206 Strømmen. V. Kristians Amt. Slidre 941 I Skoger i 637 Lommen 84 }Vestre Slidre. Strømsgodset Totens Ren 1162 Jarlsberg Verks Grubekompagni 24 Skoger. Oie 415 I 1 Østre Toten 7 186' Østre Toten. Vang 1447 Vang. Konnerud 593 Vestre Toten Vestre Toten. Hurum Sande Sande. Hof Vardal Vardal Hof. Birid Botnes Værk VI. Baskerads Amt. Birid Glasværk 122 Botne i 979 Botne. Redalen g 6 Birid. 17. Hallindals Vaale Vaale. Snertingdalen g I 691 Borre Borre. Næs Næs. Jarlsberg Gods 5 Se. 3^3 323 } in Gol }Gol. Ramnes c0o Ramnes. Hemsedal I 13. Søndre Gudbrands- Aal Andebu Andebu. dalens Torpe 814 Stokke Stokke. }Aal. Tjømø Tjømø. Hol Øier Nøterø Nøterø. Tretten I Øier. Ringebu Ringebu. 18. Numedal og Sands 22. Laurviks Sollien værs 437 Sollien. Sandeherred Sandeherred. Søndre Fron Søndre Fron. Sandsvær Sandsvær. Faaberg 5 66z Faaberg. Flesberg 986 Tjølling Tjølling. Gausdal Gausdal. Sverme 940 stre Halsen Nordre Gudbrandsdalens Vinorens Værk 1)... I I I ( Flesberg. Lyngdal 655 JJJ Rollag Vægli Rollag. Nore 1637 Opdal 1 Nore. 602 Hedrum Hedrum. Laurdal Laurdal. Brunlanes Brunlanes. Sta værnsværn 822 Frediiksværn. Nordre Fron Nordre Fron. Dovre z 432 Dovre. 19. Ringerikes VIII. Bratsbergs Amt. Lesje Lesjeskogen Lesje Hole Vaage p Vaage. RingerikesNikkelværk 174 Hole. 23. Bamble Lom Lom. Norderhov Eidanger Eidanger. Skiaker 2 61 I Skiaker. Haug Norderhov. Gjerpen Gjerpen. Lunder Slemdal I 015 Slemdal. Aadalen Aadalen. Bamble Bamble. Sandøkedal Sandøkedal. 15. Hadeland og Drangedal Drangedal. Lands 20. Buskeruds Sigdal Sigdal. Jevnaker 24. Nedre Telemar t Modum Hadelands Glasværk 383 Jevnaker. Modum Blaafarveværk 494 Modum. kens Lynner 3146 J Buskerud Gods 23i Solum 5 12i Solum. Gran l Eker2) Hollen Tingelstad 2 515Gran. Stenberg Brug2) IJlefos Jernværk Hollen. 628 Brandbu l Sæmssidens Do 621 Saude Saude. Fluberg i Søndre Land. Vendelborg Do. 99 Eker. Næs Hof ( Skotse lvens Do 402 Hiterdal Hiterdal. Østsinnen 079 Mjøndalens Do. 528 Lunde i 608! Nordsinnen Nordre Land. Hoens Do 251 Flaabygd Lunde Torpen Eker Papirfabrik Bo 2 5o! Bø. 1) Vinorens Verks Fattigdistrikt omfatter desuden 27 Personer bosatte i andre Kommuner (nemlig 7 i Sandsver Il., 15 i Grandsherred H. og 5 i Kongsberg K.). 2) For disse Fattigdistrikters Vedkommende kan Folkemengden ikke særskilt angiver. 7

54 50 C. No. 1. Tabel No. 8. i Rigets Fattigdistrikter den 31te December Tilsvarende værende Tilsvarende værende Tilsvarende Tilstede- Tilstede- Fattigdistrikter Folke- Herreder eller Fattigdistrikter. Folke- Herreder eller Fattigdistrikter Folke- Herreder eller (divisions communales mængde Dele deraf (divisions communales mængd Dele deraf (divisions communales mængde Dele deraf par rapport à (popula- (communes de par rapport à (popula- (communes de par rapport à (popula- (communes de l'assistance publique). tion de ressort). l'assistance publique). tion de ressort). l'assistance publique). tion de ressort). fait). fait). fait). I Øvre Telemarkens And. X. Lister og Mandais 31. Ryfylke Grandsherred Mandals Høle 1179 Høle. Hovin 897 }Grandsherred. ( Fossan Fossan. Tinn Tinn. Tvet 1714 Tvet. Strand Strand. Hjertdal Oddernæs }Oddernæs. Aardal Aardal. Sauland 921 (Hjertdal. Randesund 1157 I Hjelmeland `Hjelmeland og Tuddal 759 I Vennesland Vennesland. Fister 825 ( Fister. Silgjord Silgjord. Øvrebø 945 `Øvrebø og Jælse Jælse. Hviteseid 1432 Hæg]and 895 ( Hægland. Sand 1761 Sand. Brunkeberg i 288 IHviteseid. Søgne }Sø ne. Saude i 888 Saude. Vraadal 545 Grebstad 942 g I Suledal Suledal. Laardal Laardal. Halsaa lhalsaa og Hart- Rennesø Mo 1070 Hartmark 355 ( mark. Mostere 809 Rennesø. Skafse 648 Mo. Holme Holme. Hvitingsø 455 Omdals Værk 197 Øslebø I 071 )Øslebø og Finne Vinje 1987 Vinje. Løvdal 879 J Løvdal. Talge 388 }Finne. Rauland 648 I Finsland 885 Finsland. Hinderaa, 552 Hinderaa. Øifjeld 236 Rauland. Bjelland Bjelland og Sjærnere 828 Sjærnerø. s andeu 169 Grindem 955 I Grindem. Vikedal Nisd Nisseda Valle Nissedal. Søndre Undal. Sandeid 785 Vikedal. Treungen 757 ^ Spangereid Imsland 794 Moland Moland. Vigmostad Nordre Undal. Bukken 956 Bukken. Konnesmo Tysvær 1996 Tysvær. Skjold Skjold. IX. Nedenæs Amt. 29. Listers Vats a 440 Aa Akre ^Skudesnæs. 26. Nedenæs g Austad 1275 Lyngdal. Ferkingstad 1243 Søndeled Søndeled. Kvaas 765 Avaldsnæs Dybvaag Hægebostad I 101 tbvaa 1Hæ ebostad. Vigsnæs Kobberværk Avaldsnæs. D y b g. Flaugstad Eken I g Torvestad 1483 Holt 3 66 Herod 99 }Herod. ' Skaare ^Torvestad. Næs Værk 730 Holt. Spind 128o Utsire 36o Vegarsheien 1819 Vegarsheien. Vanse 5 oo8 Vanse Sogn af Gjerestad Vanse H Gj Værk 26o erestad. Liknæs I } Kvinesdal. Østre Moland Fede I o80 XII Søndre Bergen- Østre Moland. Tromø Fjotland Fjotland. hus Amt. Froland Froland. Næs }Næs og Hiterø. Øiestad Hiterø 1924 Hisø Øiestad Bakke 32. Søndhordlands 1419 Bakke. Aamli Gyland 220 g Lille Topdal 4488 Del af Aamli. Siredalen Siredalen. Sveen Gjevedal 466 Vikebygd o56 }Sveen. Fjære Fjære. Fjælberg Eide 748 Bide. X1. Stavanger g Amt. Aalund 1460 Fjælberg. Landvik Landvik. Eid I 209 Heirefos 586 Heirefos. 30. Jæderen og Daler Etne Etne. Mykland 658 Rest af Aamli. nes Skonevik 934 Vestre Moland Vestre Moland. Sogndal }Sogndal. Aakre i 256 }Skonevik. Høivaag Høivaag. Sogndals Jernværk ) Holmedal 938 Birkenæs 173o Birkenæs. Lunde 1464 Lunde. Kvindherred Heskestad I 04 1 Heskestad. Husnæs 8,3 Kvindherred. 27. Sætersdalens Helleland Helleland. 1Enæs 638 Birkrem. Ølve Birkrem Ekersund 2 85o Ekersund Land- Stordoen i 990 Stordøen. Evje 74 distr. Valestrand I 076 Valestrand. Evje Nikkelværk... Evje og Vei- 117 Veigusdal gusdal. Ogne Ogne. Moster ' Haa Haa. Bremnæs Finnaas. Hordnæs i 14 Hordnæs og Time Time. Bømmel 746 Iveland I I I I Ç Iveland. Gjæsdal Gjæsdal. Fitje Fitje. Bygland Bygland. Klep Klep. Tysnæs 1319 Valle Hoiland Høiland. Opdal ttysnæs. Hyllestad 755 Valle. Haaland 3 o4 5 Haaland. Onereim I 124 Bykle 516 Hetland Strandebarm i Hetland. 547 `Strandebarm og Aaseral 1428 Aaseral. Randeberg 1119 Varaldsø 882 ( Varaldsø. 1) Nedlagt efter Folketællingen.

55 C. No. t 5' Tabel No, 8, i Rigets Fattigdistrikter den 31te December 1875, Tilsvarende værende Tilsvarende værende Tilsvarende Tilstede- Tilstede- Fattigdistrikter Folke- Herreder eller Fattigdistrikter Folke- Herreder eller Fattigdistrikter Folke- Herreder eller (divisions communales mængde Dele deraf (divisions communales mængde Dele deraf (divisions communales mængde Dele deraf par rapport à (popula- (communes de par rapport à (popula- (communes de par rapport à (popula- (communes des l'assistance publique). tion de ressort). l'assistance publique). tion de ressort). l'assistance publique). tion de ressort). fait). fait). fait). I 2 I 2 I Nordmøre 33. Hardanger og 36. Sond- og Nord- Voss fjords Kvernæs i 260 j Røldal 924 Røldal. Askevold') 3 03g Bremsnæs J}Kvernæs. Ullensvang Ullensvang. Grimeli Værk Kornstad Fredo Ulvik Ytre Holmedal Ytre Holmedal Grip 397 }Frede). s Graven i 317 }Ulvik. Indre Holmedal IndreHolmedal. Øre Øre. Eidfjord 1 o78 Vefring i 311 Vefring. Tingvold Tingvold. Viker } Viker. Førde z 105 Strømsnæsset Strømsnæsset. Østensø Naustdal }Folde. Øksendalen Øksendalen. Jondal 1 88z Jondal. Holse 580 Sundalen Sundalen. Opheim 83 }Vossestrauden. Jølster z 607 Jølster. Stangvik Stangvik. Vinje i 18o Kinn Kinn. Halse Halse. Vangen Bremanger Bremanger. }Voss. Surendalen Surendalen. Evanger 2 03o Daviken Daviken. Bindalen Rindalen. Gloppen }Gloppen. Edo Edo. Bredeim 1841 Tustern 1339 Tustern. 34. Nordhordlands Indviken Indviken. Aure Aure. Stryn Stryn. Os 2 I g 5 } Eid Eid. Os. Hornindal i 699 Hornindal. XVI Sondre Trondhjems Amt.. Samnanger Sele 4 68o Selo. Fuse Orkedals Haalandsdal 603 (Fuse. Strandvik l Orkedal Orkedal Fane Fane. Meldalen Meldalen. Sund XV. Romsdals Amt. Rennebu }Rennebu. Østervold }Sund. Undals Værk 25 Mogster Opdal Opdal. 37. Sondmore Fjeld Fjeld. Askøen Askoen. Vanelven Guldals }Vanelven. a g Aarstad Aarstad. Søvde I 052 Melhus Hans 3 74 Volden Flaa 631 }Melhus. Arne Fabriker 949 }Haus. Ørsten }Volden. Heilandet i 247 Heilandet. Bruvik Bruvik. Hjørendfjord Hjørendfjord. Horg Horg. Hammer Stranden } Stranden. Støren Sturen. Melland i Stordalen 958 Budal 531 Alversund 631 Hammer. Norddalen Norddalen. Soknedalen i 98o Soknedalen. Aasene I 25z III Sunnelven i 716 Sunnelven. Singsaas i 757 Singsaas. Hosanger Hosanger. Sande Manger Manger. Rovde 6103 }Sand e. o. Holtaalen 910 Holtaaleu. Aalen i 652 Aalen. Herlo Herlo. Hero Røros Røros og Rest Lindaas Lindaas. Lekanger 362 }Hero. (den til Røros Ulvsten i 180 Prgld. horende Hareid I 707 }Ulsten. v XIV. Nordre 42. Strinden og Selbu Del) af Tolgen. Bergen-g Borgund Borgund. kas Amt, Ørskog }Ørskog. Børsen Børsen. 35. Sokelven 2 0 Sogns 43 Budviken 792 Budviken. Skodje Skodje. Evindvik Evindvik og Bynæsset Bynæsset } m Harh Utvær. Harham. Leinstranden I 09 1 Leinstranden. Vik Vik. Roald 790 } Klæbbu 1548 Klæbbu. Aurland Lærdal Selbuen }Selbu. Lærdal {Borgund. 38. Romsdals Lade Aardal i 530 Aardal. Vestnæs Vestnæs. Bratsberg 54 Strinden. Lyster Lyster. Eid 684 Eid. Malvik 1858 Hafslo Hafslo. Vold 996 Vold. Mostadmarken 379 Sogndal Sogndal. Gryten 1 o44 Jostedal 870 Jostedal. Kors 783 Gryten. 43. Fosens Lekanger Lekanger. Heen i 225 l Hevne Hevne. Balestrand Balestrand. Veo Veo. Elshaug Stadsbygden. Del af Ladvik Næsset 55o Næsset. Rissen Rissen. Ladvik J og Brekke, Bolso Bolso. Hiteren Hiteren. Klævold. Akero Akero. Ørlandet Ørlandet. Brekke 962 Rest af Ladvik Sande 736 Sande. Bjugn Bjugn. og Brekke. Frænen Frænen. Aafjorden Aafjorden. Hyllestad') Hyllestad. Bud') Bud. Bjørner Bjørner. 1) Hyllestad og Askevold høre dels til Sogns, dels til Sønd- og Nordfjords Fogderi; se Side 13. 2) En Del af Bud hører til Nordmøre Fogderi; se Side 14. 3) Jfr. Side 14 Note 2. ' 7*

56 52 C. No. t Tilstede- Tilstede- Tilsvarende værende Tilsvarende værende Tilsvarende Fattigdistrikter Folke- Herreder eller Fattigdistrikter Folke- Herreder eller Fattigdistrikter Folke- Herreder eller (divisions communales mængde Dele deraf (divisions communales mængde Dele deraf (divisions communales mængde Dele deraf par rapport à l'assistance publique). Tabel No. 8. i Rigets Fattigdistrikter den 31te December de fait). (communes de ressort). par rapport à l'assistance publique). de fait). (communes de ressort). par rapport à l'assistance publique). de fait). (communes de ressort). XVII. Nordre Trond - hjems Amt Nordr Helgelands Fo-deri. Næene Stjør- og Værda- Hem:: ; lens Mo Nedre Stjørdalen Nedre Stjørdal en Lure 1884 T'rænen Hegre Hegre. 346 Meraker 1705 Meraker. Rode 1990 Frosten 3 O25 Frosten. Mele Aasen 1923 Skogn Sk ogn. 49. Saltens Fogder:. Levanger Landdistrikt LevangerLandd. Gildeskaal Værdalen Værdalen. Beieren Leksviken Leksviken. Bode Landdistrikt. 3 Skjerstad Indereens Saltdalen Rørstad Yttereen I 0I0 Ytterøens Kobberværk 468 }Ytterøen. Kjerringe 502 Stegen Mosviken og Verran Mosviken og Ledingen } Verran. 843 Hammere Indereen Indereen. Ledingen 1 6E0 Sparbu 4 z85 Sparbu. Hol Stod Stod. 758 Tysfjorden Egge 877 Egge. Snaasen Lierne 1097 Solberg 3 i83 Aas 1642 Snaasen. Lierne. }Beitstaden. Evindnæs Andenæs Namdals 50. Lofoten Namsos Landdistrikt Namsos. og Vesteraalens Overhalden Overhalden. Grong 146 Grong. Flakstad I o93 Fosnæs Fosnæs. Moskenæs 751 Flatanger Flatanger. Være 564 Kolvereid Kolvereid og Buksnæs 3 1II Foldereid I 101 } Foldereid. Borge Nære 1793 Nære. Gimse 1058 Vikteu Vikten. Vaagen Leke Leke. Hadsel Sortland 1 87o Be XVIII. Nordlands Amt. Øksnæs Søndre Helge- Dverberg 724 lands Bjernskind 889 Bindalen Bindalen. Andenæs 555 Brenne Vik }Brenne. XIX. Tromso Amt Nestvik 1177 Velfjorden. 51. Senjen og Tromsø Vege 1820 Vege. Tjotto Tj ette. Kvædfjord Stamnæs Alstahaug }Alstahaug. Trondenæs Hem 3 o85 Here. Sand I 165 Vefsen Vefsen. Ibestad Hatfjelddalen I 068 Hatfj elddalen. Salangen Næsne. Hemmes. Mo. Lure. Trænen. }Røde. Gildeskaal. Beieren. BodøLanddistr Skjerstad. Saltdalen. Folden. }Stegen. Hammere. }Ledingen. Tysfjorden. I/el af Ofoten og (den til Ofotens Prgld. he- J rende) Del af 1 Trondenæs. Rest af Ofoten. }Flakstad. Være. Buksnæs. Borge. Gimse. Vaagen. Hadsel. Sortland. Be. Øksnæs. }Dverberg. Kvædfjord. j Best af Troade næs. Sand. Ibestad. Salangen. Trane Dyre Berg Senjen Nikkelværk Torsken Lenvik Hillesø Maalselven Bardodalen Tromsøsundet Balsfjorden Malangen Karlse Helge Lyngen Skjerve Kvænangen XX. Finmarkens Amt. 52. Altens Loppen Talvik Alten Altens Kobberværk. Kautokeino 53. Hammerfest Hasvik HammerfestLanddistr. Kvalsund Manse Kjelvik Kistrand 54. Tanens Fogderi Karasjok Lebesby Tanen Næsseby 55. Vardø Vardø 56. Varanger Vadsø Sydvaranger }Trane 'Berg Lenvik. 990 Hø Maalsel.. ven. I 041 Bardo illesdalen Tromsesundet Balsfjorden Malangen }Karlse Lyngen Skjelve Kvænangen LoppenogØksfj Talvik. }A lten. Kautokeino. Hasvik. Hammerfest } Landdistr. Kvalsund. Maase. Kjelvik. Kistrand. Karasjok. Lebesby. Tanen. Næsseby. Vardø. Vadse(dernnder } Vache K.). Sydvaranger.

57 C. No Tabel No, 9. den 31te December 1875 i de ved kongelig Resolution af 28de Oktober 1876 fastsatte Inddelinger i Henseende til den almindelige Udskrivning, (Population des divisions par rapport à la conscription militaire générale.) Udskrivningsdistrikter, Rullefererkredse og Lodtrækningsdistrikter. Tilstedevæ- Udskrivningsdistrikter, Tilsvarende Herreder eller Dele rende Folke- Udskrivningsdistrikter, Tilsvarende Herreder eller Dele Rulleførerkredse og deraf samt Bykommuner'). mængde Rulleførerkredse og deraf samt Bykommuner. Lodtrækningsdistrikter. Lodtrækningsdistrikter. Riget har: I. 6 K r i g s k o m m i s s a r i a ter, nemlig: 5. Molde Krigskommissariat, hvorunder hører -151e, 16de og 17de Udskrivningsdistrikt Kristiania Krigskommissariat, hvorunder hører Iste; 2det, 3die 6. TrondhjemsKrigskommissariat, hvorunder horer l8de,19deog20de og lde Udskrivningsdistrikt. Udskrivningsdistrikt Den samlede tilstedeværende i Rigets Krigskom- 2. Tønsbergs Krigskommissariat, hvorunder hører 4de, 5te, 6te og 8de missariater var Udskrivningsdistrikt I Nordlands og Tromsø Amter foregaar ikke Udskrivning til Land- 3. Kristianssands Krigskommissariat, hvorunder harer 9de `og lode væbningen men alene til Distriktssøtropperne (Lov af 3die Juni ). Udskrivningsdistrikt Bergens Krigskommissariat, hvorunder hører lite, 12te, II. 20 Udskrivningsdistrikter (se nedenstaaende Tabel). 13de og 14de Udskrivningsdistrikt. III. 83 Ruile fører kr e d s e (ligesaa) IV. 188 Lodtrækningsdistrikter (ligesaa). = 2 i 2 Iste Udskrivningsdistrikt Lodtrækningsdistrikt No. 3 ' Enebak H Do. No. 4 Trygstad H Lodtrækningsdistrikt No. 1 Id H., Berg H Do. No. 5 Høland H Do. No. 2 Fredrikshald K Do. No. 3 Aremark H Ste Rulleførerkreds Iste Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 6 Do. No. 7 Urskog H. Vinger H. og Eidskog H Lodtrækningsdistrikt No. 4 Skjeberg H (=-- Vinger Kongsvinger K. Do. No. 5 Hvaløerne H., Fredriksstad K., den Rulleførerkreds Borge H. Ete Rulleførerkreds Zo 681 Lodtrækningsdistrikt No. 8 Næs H Do. No. 9 Søndre Odalen H. (Del af Lodtrækningsdistrikt No. 6 Glemminge H. og Del af Tune H Odalens Thgl.) (= Glemminge Lensmandsdistr. 3die Rulleførerkreds af Tune Thgl.), Onse H. Lodtrækningsdistrikt No. 10 Nordre Odalen H. (Rest af Do.. No. 7 Sarpsborg K Odalens Thgl.) 2den Rulleførerkreds Do. No. 11 Grue H. og Brandvold H (= Grue Thgl.) Lodtrækningsdistrikt No. 8 Rest af Tune H. (= Tune Lensmandsdistr. af Tune Thgl.), de Rulleførerkreds Do. No. 9 Varteig H. Raade H., Rygge H. og Moss II 716 3die Udskrivningsdistrikt Landdistr. H. ( Rygge Thgl.), Lodtrækningsdistrikt No. 1 Tolgen H Moss K. Do. No. 2 Kvikne H., Lilleelvedalen H., die Rulleførerkreds Tønset H. Do. No. 3 Rendalen H., Storelvedalen H Lodtrækningsdistrikt No. 10 Vaaler H., Haabøl H og Del af Sollien H. (= Storel- Do. No. 11 Skibtvet H., Spydeberg H vedalens Thgl.) Ste Rulleførerkreds Io 533 Iste Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 12 Askim H Lodtrækningsdistrikt No. 4 Del af Tryssil H. (= Tryssil Thgl.) Do. No. 13 Eidsberg H., Rødenæs H Do. No. 5 Aamot H. og Del af Tryssil H Do. No. 14 Rakkestad H (=- Aamot Thgl.), Elverum H. 4de Rulleførerkreds den Rulleførerkreds det Udskrivningsdistrikt i6 Lodtrækningsdistrikt No. 6 Løiten H Do. No. 7 Vang H., Hamar K. to 698 Lodtrækningsdistrikt No. 1 Vestby H., derunder Hvitsten L., Do. No. 8 Stange H samt SonL. og HølenL. (= Vestby Thgl.), Drøbak K., Fron H. 3die Rulleførerkreds Do. No. 2 (Del af Aas og Fron Thgl.) Lodtrækningsdistrikt No. 9 Romedal H. 4 96o Aas H. (Rest af Aas og Fron Do. No. 10 Hof H. og Aasnæs H. samt II 777 Thgl.), Kraakstad H. Vaaler H. (= Hof Thgl.) Iste Rulleførerkreds de Rulleførerkreds ) Da Planen for Rigets Inddeling i Henseende til den almindelige Udskrivning for Landdistrikternes Vedkommende slutter sig til Thinglagsinddelingen, har man, forsaavidt Herredernes Grændser eller Benævnelse ikke falder sammen med de tilsvarende Thinglages, tilføiet nærmere Forklaring herom i Tabellen.

58 54 C. No. 1. Tabel No. 9. den 31te December 1875 i de ved kongelig Resolution af 28de Oktober 1876 fastsatte lnddelinger i Henseende til den almindelige Udskrivning, Udskrivningsdistrikter, Rulleførerkredse og Lodtrækningsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. Udskrivningsdistrikter, Rulleførerkredse og Lodtrækningsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. 1 2 Z 2 4de Udskrivningsdistrikt o Lodtrækningsdistrikt No. 6 Aadalen H Lodtrækningsdistrikt No. 1 LesjeH. ogdovreh.(=lesjethgl.) 5 6z8 Do. No. 7 Gran H Do. No. 2 Lom H. og Skiaker H. (= Lom Do. No. 8 Jævnaker H Thgl.), Vaage Sogn af Vaage H. Do. No. 9 Nitedal H., Skedsmo H (Del af Vaage Thgl.) 3die Rulleførerkreds iste Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 10 Næs H Lodtrækningsdistrikt No. 3 Hedalen og Sel Sogne af Vaage Do. No. 11 Gol H H. (Rest af Vaage Thgl.) Do. No. 12 Aal H. 5 88o Do. No. 4 Nordre Fron H., Søndre Fron H de Rulleførerkreds den Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 5 Ringebu H. og Del af Sollien H lde Udskrivningsdistrikt. I o8 691 (= Ringebu Thgl.), Øier H. Do. No. 6 Gausdal Lodtrækningsdistrikt No. 1 Kristiania K die Rulleførerkeds 14 goo Iste Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 7 Faaberg H., Lillehammer K Lodtrækningsdistrikt No. 2 Næsodden H., Aker H Do. No. 8 Ringsaker H den Rulleførerkreds Do. No. 9 Næs H de Rulleførerkreds de Udskrivningsdistrikt Lodtrækningsdistrikt No. 1 Sandefjord K., Sandeherred H., Fet H., Sørum H Tjømø H., Nøterø H., Tønsberg Iste Rulleførerkreds K., Sæm H. Do. No. 2 Stokke H. Andebu H., Ramnæs H., Laurdal H Lodtrækningsdistrikt No. 2 Del af Ullensaker H. (= Ullensaker Thgl.) Iste Rulleførerkreds Do. No. 3 Gjerdrum H., Nannestad H. og Del af Ullensaker H. (= Lodtrækningsdistrikt No. 3 Borre H. samt Aasgaardstrand L Nonnestad Thgl.) og Horten L. (= Borre Thgl.), Vaale H. 5te Rulleførerkreds Do. No. 4 Holmestrand K., Botne H., Hof H Do. No. 5 Sande H., Strømmen H. og Svel Lodtrækningsdistrikt No. 4 Eidsvold H. 7 46o vikl.(=strømmenthgl.),skogerh. Do. No. 5 Hurdalen H. og Feiringen H Do. No. 6 Røken H., Hurum H., derunder (= Hurdalens Thgl.) Holmsbo L. (= Hurum Thgl.) Do. No. 6 Østre Toten H den Rulleførerkreds den Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 7 Eker H Lodtrækningsdistrikt No. 7 Vestre Toten H Do. No. 8 Modum H Do. No. 8 Vardal H., Gjøvik K., Birid H die Rulleførerkreds Do. No. 9 Søndre Land H., Nordre Land H die Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 9 Kongsberg K., Sandsvær H., te Udskrivningsdistrikt.. Lodtrækningsdistrikt No. i Flesberg H. Lodtrækningsdistrikt No. 10 Søndre Aurdal H., Nordre Aurdal Do. No. 10 RollagH. =RollagogVægliThgl H. Nore H. (= Nore og Opdal Thgl.) Do. No. 11 Østre Slidre H., Vestre Slidre H., Vang H de Rulleførerkreds de Rulleførerkreds de Udskrivningsdistrikt o Ete Udskrivningsdistrikt Lodtrækningsdistrikt No. 1 Drangedal H., Sandøkedal H., Kragerø K. Lodtrækningsdistrikt No. 1 Drammen K D o. No. 2 Bamble H. samt Stathelle L. og Do. No. 2 Lier H Langesund L. (= Bamble Thgl.), Do. No. 3 Asker H., Bærum H Brevik K., Eidanger H., Porsgrand K. iste Rulleførerkreds Do. No. 3 Brunlanæs H. og Fredriksværn Lodtrækningsdistrikt No. 4 Hole H., Norderhov H.,Hønefos K H. (= Brunlanæs Thgl.), Laurvik Do. No. 5 Sigdal H K., Tjølling H., Hedrum H. 2den Rulleførerkreds r ste Rulleførerkreds

59 C. No. i. 55 Tabel No. 9. den 31te Decem ber 1875 i de ved kongelig Resolution af 28de Oktober 1876 fastsatte Inddelinger i Henseende til den almindelige Udskrivning. Udskrivnin sdistrikter, g Rulleførerkredse o g Lodtrækningsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. Udskrivningsdistrikter, Rulleførerkredse og Lodtrækningsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. (P o Pulation i 2 2 Lodtrækningsdistrikt No. 4 Gjerpen H. og Slemdal H. io 662 (= Gjerpen Thgl.), Skien K. lite Udskrivningsdistrikt Do. No. 5 Solum H., Hollen H Do. No. 6 Lunde H., Ba H den Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 1 Finne H., Rennesø H., Strand H Do. No. 2 Stavanger K Iste Rulleførerkreds 25 33o Lodtrækningsdistrikt No. 7 Vinje H., Rauland H., Mo H Do. No. 8 Laardal H., Hviteseid H Do. No. 9 Silgjord H Lodtrækningsdistrikt No. 3 Hale H. og Fossan H. (= Hale die Rulleførerkreds Thgl.), Hetland H., Haaland H. Do. No. 4 Høiland H. og Sandnæs L. 5 o86 (= Høiland Thgl.) Lodtrækningsdistrikt No. 10 Saude H., Hiterdal H. Do. No. 11 Hjertdal H. (Del af Hjertdal o6 2den Rulleførerkreds Thgl.), Grandsherred H. (Rest af Hjertdal Thgl. og Del af Lodtrækningsdistrikt No. 5 Klep H., Time H. og Gjæsdal H Tinn Thgl.), Tinn H. (Rest (= Ly Thgl.) af Tinn Thgl.) Do. No. 6 Haa H., Ekersund L. samt Eker de Rulleførerkreds (= Ekersund Th 1.), Helleland H. sund Landdistr. H. og Ogne H. 10de Udskrivningsdistrikt Lodtrækningsdistrikt No. 1 Herod H. og Vanse H. samt Farsund L. (= Helvik Thgl.), Do. No. 2 Bjelland og Grindem H. (= Bjelland Thgl.), Søndre Undal H., Nordre Undal H., Halsaa og og Birkrem H. Helleland og 218 Birkrem Thgl.) 3die Rulleførerkreds Hægebostad H., Lyngdal H. Lodtrækningsdistrikt No. 7 Lunde H. og Heskestad H. (= Lunde Thgl.), Sogndal H. og Sogndal L. (= Sogndal Thgl.) Do. No. 8 Siredalen H., Bakke H Hartmark H. og Holme H. samt Do. No. 9 Flekkefjord K., Næs og Hiterø H. Io 472. Mandal L. (= Lerkjær Thgl.) (= Flekkefjord Thgl.), Kvineslste Rulleførerkreds dal H. og Fjotland H. (_ Kvinesdal Thgl.) 4de Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 3 Valle H., Bygland H.(= Ose Thgl.) Do. No. 4 Aaseral H., Hordnæs og Ive te Udskrivningsdistrikt land H. (= Hordnæs Thgl.),Evje og Veigusdal H. (= Veigusdal Thgl.) Do. No. 5 Øvrebø og Hægland H. (= Øvreba Thgl.), Øslebø og Løvdal H Lodtrækningsdistrikt No. 1 Finnaas H., Sveen H. og Valestrand H. (= Fjære Thgl.) samt Finsland H. (= Heddeland Thgl.) Avaldsnæs H. og Kopervik L. Do., No. 2 Torvestad H., Haugesund K., den Rulleførerkreds (= Avaldsnæs Thgl.) Iste Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 6 Søgne H., Tvet H. og Odder- so 55o næs H. samt Vennesland H. Lodtrækningsdistrikt No. 3 Vikedal H (= Odde Thgl.) Do. No. 4 FjælbergH.,SkonevikH.,EtneH Do. No. 7 Kristianssand K. I den Rulleførerkreds Do. No. 8 Herrederne Vestre Moland, Eide, Høivaag og Birkenæs samt Lillesand L. (= Sand Thgl.), Landvik H. og Fjære H. (= Landvik og Fjære Thgl.), Grimstad K., Øiestad H. og Froland H. samt Lodtrækningsdistrikt No. 5 Tysvær H. og Bukken H. (= Tysvær Thgl.), Skudesnæs H. og Skudesnæshavn L. (= Skudesnæs Thgl.) Heirefos H. (= Øiestad Thgl.) Do. No. 6 Skjold H., Hinderaa H. og 5 88o 3die Rulleførerkreds Sjærnerø H. (= Nerstrand Thgl.) 3die Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 9 Arendal K., Østre Moland H. Do. No. 10 Aamli H., Holt H. og Tvedestrand Lodtrækningsdistrikt No. 7 Suledal H., Sand H. og Saude H Do. No. 11 L. (= Holt Thgl.), Dybvaag H. Søndeled H., Østerrisør K., Gjerestad Io 220 (= Sand og Saude Thgl.) Do. No. 8 Jælse H., Hjelmeland og Fister Do. No. 12 H., Vegarsheien H. Moland H., Nissedal H H. (= Hjelmeland Thgl.), Aardal H. 4de Rulleførerkreds de Rulleførerkreds

60 56 C. No. t. Tabel No. 9. den 31te Oecember 1875 i de ved kongelig Resolution af 28de Oktober 1876 fastsatte lnddelinger i Henseende til den almindelige Udskrivning. Udskrivuingsdistrikter, Rullefererkredse o Lodtrækningsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. Udskrivningsdistrikter, Rulleførerkredse og Lodtrækningsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner, I 2 I 2 13de Udskrivningsdistrikt Lodtrækningsdistrikt No. 6 Ladvik og Brekke H. samt Rest af Hyllestad H. (= Ladvik Thgl.), Lodtrækningsdistrikt No. 1 Voss H. (= Vangen Thgl. og Klævold H. Do. No. 2 Evanger Thgl.), VossestrandenH. Do. No. 7 Vik H., Balestrand H. (= Tju- Ulvik II. 3 8o5 gum Thgl.), Lekanger H Iste Rulleførerkreds Do. No. 8 Aurland H. (= Aurland Thgl og Nære Thgl.) Lodtrækningsdistrikt No. 3 Ullensvang H. og Røldal H Do. No. 9 Sogndal H. (= Sogndal Thgl. og (= Ullensvang Thgl.) Norum Thgl.) Do. No. 4 Viker H., Jondal H., Strandebarin og Varaldse H. (= die Rulleførerkreds Stran- 2den Rulleførerkreds debarm Thgl.) Lodtrækningsdistrikt No. 10 Hafslo H. (= Solvorn Thgl. og o Marifjæren Thgl.), Jostedal H., Lyster H. Lodtrækningsdistrikt No. 5 Kvindherred H Do. No. 11 Aardal H., Lærdal H., Borgund H Do. No. 6 Tysnæs H., Fuse H, Os H. Io 965 4de Rulleførerkreds die Rulleførerkreds l6de Udskrivningsdistrikt. 6o 095 Lodtrækningsdistrikt No. 7 Fane H., Sund H Lodtrækningsdistrikt No. 1 Harham H., Aalesmid K, Skodje Do. No. 8 Fitje H., Stordøen H de Rullefererkreds H., Borgund H. Iste Rullefererkreds Lodtrækningsdistrikt No. 2 Hjørendfjord H., Volden H de Udskrivningsdistrikt Du. No. 3 [Jlvsten H., Herø H., Sande H den Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 1 Lindaas H Do. No. 2 Manger H. og Herlø H. (= Man- 168 Thgl.) Lodtrækningsdistrikt No. 4 Vaneluen H. 2 ger 615 Do. No. 5 Selø H. (= Stat Thgl.),DavikenH Iste Rulleførerkreds Do. No. 6 Eid H., Hornindal H die Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 3 Hammer H., Hosanger H. I0 013 Do. No. 4 Haus H. og Bruvik H. (=Haus Lodtrækningsdistrikt No. 7 Indviken H., Stryn H Thgl.) Do. No. 8 Gloppen H. (= Gloppen Thgl. og den Rulleførerkreds Bredeim Thgl.), Jølster H. 4de Rullefererkreds Lodtrækningsdistrikt No. 5 Aarstad H. og Askøen H. samt BergensLanddistr. H. (=Aarstad 17de Udskrivuingsdistrikt Thgl.), Fjeld H. 3die Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 1 Øre H. og Frede H. (= Gimnæs Thgl.) Lodtrækningsdistrikt No. 6 Bergen K Do. No. 2 Tingvold H. og Strømsnæsset H (= Tingvold Thgl.), Øksendalen 4de Rullefererkreds H., Sundalen H. Iste Rulleførerkreds I I 32o 15de Udskrivningsdistrikt. 6o 648 Lodtrækningsdistrikt No. 3 Do. No. 4 Næsset H. Gryten H. (= Romsdal Thgl.), Eid H. og Vold H. (= Vold og Eid Thgl.), Veø H. Lodtrækningsdistrikt No. 1 Kinn H. og Flore L. saint Vefring H. (=Brandse Thgl.), Brem anger H. Do. No. 5 Boise H., Molde K Do. No. 2 Førde H. 5 33o 2den Rullefererkreds Iste Rullefererkreds Lodtrækningsdistrikt No. 6 NorddalenH.,SunnelvenH.,Stran-. Io 185 Lodtrækningsdistrikt No. 3 Del af Askevold H. og Del af 4 i30 den H., Ørskog H. Hyllestad H. (= Askevold Thgl.) Do. No. 7 Vestnæs H Do. No. 4 Ytre Holmedal H. (= Ytre Dale die Rulleførerkreds Thgl.),Iudre Holmedal H. (=Indre Dale Thgl.) Lodtrækningsdistrikt No. 8 Akere H. og Sande H. (= Sund ' Do. No. 5 Utvær H. og Del af Hyllestad Thgl.), Frænen H. og Del af H. samt Rest af Askevold H. Bud H. (= Vaagø Thgl.) (= Utvær Thgl.), Evindvik H. Do. No. 9 Kvernæs H. og Rest af Bud H (= Gulen Thgl.) samtgripsogn')(=kvernæsthgl.) 2den Rulleførerkreds de Rulleførerkreds ) Jfr. Side 14 Note 2.

61 C. No Tabel No. 9. Folkemengde den 31te December 1875 i de ved kongelig Rsolution af 28de Oktober 1876 fastsatte lnddelinger i Henseende til den almindelige Udskrivning, Udskrivningsdistrikter, Rulleførerkredse og Lodtrækningsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. Udskrivningsdistrikter, Rulleførerkredse og Lodtrækningsdistrikter. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. 2 18de Udskrivningsdistrikt Lodtrækningsdistrikt No. 7 Trondhjem K die Rulleforerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 1 Bjørner H., Aafjorden H Do. No. 2 Bjugn H.(= Del af Ørlandet Thgl.) lste Rulleforerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 3 Ørlandet H. (= Rest af Orlandet Thgl.) Do. No.4 Hiteren H den Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 8 Strinden H., Klæbbu H., Selbu H Do. No. 9 Hegre H. og Meraker H. (_ II 539 Øvre Stjordalen Thgl.), Nedre Stjordalen H. Do.- No.10 Aasen H., Frosten H de Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 5 Hevne H de Udskrivningsdistrikt Do. No. 6 Aure H., Ede H. og Tustern H. 8 I I0 (= Ede Thgl.) Lodtrækningsdistrikt No. 1 Nære H. og Vikten H. samt Kolvereid og Foldereid H. (= Nære die Rulleførerkreds og Kolvereid Thgl.), Leke H. Do. No. 2 Fosnæs H. og Flatanger H. (= Lodtrækningsdistrikt No. 7 Surendalen H., Rindalen H., I0 794 Fosnæs Thgl.), Namsos Landdistr. Stangvik H., Halse H. H. og Namsos L. (= Namsos Thgl.) Do. No. 8 Kristianssund K Iste Rulleførerkreds de Rulleforerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 3 Overhalden H., Grong H., Snaasen H. og Lierne H.) (= Snaa de Udskrivningsdistrikt sen Thgl.) Lodtrækningsdistrikt No. 1 Opdal H., Rennebu H Do. No.4 Stod H. og Egge H. (= Del af Do. No.2 Meldalen H., Orkedal H. I O 001 Stod Thgl.), Beitstaden H. Iste Rullefererkreds den Rulleførerkreds Lodtrækningsdistrikt No. 3 Røros H., Aalen H., Holtaalen H., Singsaas H. og Del af Storen H. Lodtrækningsdistrikt No. 5 Sparbu H. (=Del af Sparbu Thgl.), II 058 (= Singsaas Thgl.) Stenkjær L. (= Rest af Stod Do. No. 4 Horg H., Rest af Storen H Thgl. og Rest af Sparbu Thgl.), (= Storen Thgl.), Soknedalen H. Inderoen H. 2den Rulleførerkreds Do. No. 6 Mosviken og Verran H., Ytterøen H Do. No. 7 Værdalen H Lodtrækningsdistrikt No. 5 Heilandet H., Melhus H. (= die Rulleførerkreds Melhus Thgl. og Flaa Thgl.), Leinstranden H. Do. No. 6 Børsen H. (= Børsen Thgl. og Børseskogn Thgl.), Budviken H., Bynæsset H Lodtrækningsdistrikt No. 8 Levanger Landdistr. H., Levanger K., Skogn H., Leksviken H Do. No. 9 Stadsbygden H., Rissen H Ste Rullefererkreds de Rulleførerkreds ) Liernes Herreds Indvaanere (1097) ere ifølge Lov af 12te Mai under almindelige Omstændigheder fritagne for Udskrivning og ere derfor ikke medregnede i ovenstaaende Opgave.

62 58 C. No. t Tabel No. 10. den 31te December 1875 i Rigets Inddelinger i Henseende til Udskrivning til SØvæbningen, (Population des divisions par rapport à la conscription pour la marine.) Riget har: I. 7 Indrullerings distrikter, nemlig: 1. Kristiania Indrulleringsdistrikt, hvorunder hører følgende Indrulleringskredse: Kristiania, Drøbak, Son, Moss, Sarpsborg, Fredriksstad ogfredrikshald.-tilst edeværende Drammens Indrulleringsdistrikt, hvorunder hører følgende Indrulleringskredse: Drammen, Svelvik, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Laurvik Arendals Indrulleringsdistrikt, hvorunder hører følgende Indrulleringskredse: Skien, Porsgrund, Brevik, Langesund, Kragerø, Østerrisør, Tvedestrand og Arendal Kristianssands Indrulleringsdistrikt, hvorunder hører følgende Indrulleringskredse: Grimstad, Lillesand, Kristianssand, Mandal, Farsund, Flekkefjord, Sogndal og Ekersund Indrulleringskredse. 5. Bergens Indrulleringsdistrikt, hvorunder hører følgende Indrulleringskredse: Stavanger, Skudesnæs, Haugesund, Bergen og Florø Trondhjems Indrulleringsdistrikt, hvorunder hører følgende Indrulleringskredse: Aalesund, Molde, Kristianssund, Trondhjem, Levanger, Stenkjær og Namsos Tromsø Indrulleringsdistrikt, hvorunder hører følgende Indrulleringskredse: Mosjøen, Bodø, Tromsø, Kaafjord, Hammerfest, Vardø og Vadsø Den samlede tilstedeværende i Rigets Indrulleringsdistrikter udgjør II. 49 Indrulleringskredse (se nedenstaaende Tabel). Indrulleringskredse. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner.') Indrulleringskredse Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. Folkeni ængde 1. Kristiania Indrulleringsdistrikt. 1. Kristiania Kristiania K., Asker H., Bærnor H., Aker H., Næsodden H. 2. Drøbak- Drøbak K., Fron H. og Aas H. (= Aas og Fron Thgl.) 3. Son Festby H., derunder Hvitsten L., samt Son L. og Hølen L. (= Vestby Thgl.) 4. Moss Moss K., Rygge H. og Moss Landdistr. H. (= Rygge Thgl.), Tønsberg Tønsberg K., Nøterø H., Tjømø H., Sam H., Stokke H. 6. Sandefjord Sandefjord K., Sandeherred H Laurvik Hedrum H., Laurvik K., Brunlanæs H. og Fredriksværn H. (= Brnnlanæs Thgl.), Tjølling H I Arendals Indrulleringsdistrikt. Raade H. 1. Skien Skien K., Gjerpen H. og Slem Sarpsborg Sarpsborg K., Del af Tune H dal H. (= Gjerpen Thgl.) (= Tune Lensmandsdistr. af Tune Thgl.) OE Fredriksstad Fredriksstad K., Borge H., Hval øerne H., Onsø H., Glemminge H. og Rest af Tune H. (= Glemminge Lensmandsdistr. af Tune Thgl.) 7. Fredrikshald Fredrikshald K., Skjeberg H., 21 68o Berg H., Id H. 1. Drammen 2. Svelvik 2. Dramalens Indrilleringsdistrikt. 3. Holmestrand Porsgrund Solum H., Porsgrund K Brevik Brevik K., Eidanger H Langesund Langesund L. samt Bamble H og Stathelle L. (= Bamble Thgl.) 5. Kragerø Kragerø K., Sandøkedal H Østerrisør 7. Tvedestrand Østerrisør K., Søndeled H. Tvedestrand L. og Holt H. (= Holt Thgl.), Dybvaag H. 8. Arendal Arendal K., Østre Moland H., Øiestacl H. samt Froland H. og Heirefos H. (= Øiestad Thgl.) Drammen K., Hurum H., derunder 43 o6o Holmsbo L. (= Hurum Thgl.), Lier H., Røken H., Eker H. Svelvik L. og Strømmen H. (= Kristianssands Indrulleringsdistrikt. Strømmen Thgl.), Skoger H. 1. Grimstad Grimstad K., Landvik H. og Sande H., Holmestrand K., Fjære H. (= Landvik og Botne H. Fjære Thgl.) 4. Horten Horten L. samt Borre H. og Aasgaardstrand L. (= Borre Thgl.), Vaale H. II Lillesand Herrederne Vestre Moland, Eide, Høivaag og Birkenæs samt Lillesand L. (= Sand Thgl.) 1) Da Planen for Rigets Inddeling i Henseende til Udskrivning til Sovæbningen for Landdistrikternes Vedkommende slutter sig til Thinglagsinddelingen, har man, forsaavidt Horredernes Grændser eller Benævnelse ikke falder sammen med de tilsvarende Thinglages, tilfoiet nærmere Forklaring herom i Tabellen Io

63 C. No. t 59 Tabel No. 10. den 31te December 1875 i Rigets Inddelinger" i Henseende til Udskrivning til SØæbningen, Indrulleringskredse. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. Tilstedeveerende Indrulleringskredse. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. Folke- Inængde (populatio I 2 I 2 3. Kristiansand 5. Flore Lærdàl H., Aardal H., Lyster H., Kristiansand K. Tvet H. samt Hafslo H. re (= Solvorn Thgl. og Oddernæs H. og Vennesland H. Marifjæren Thgl.), Sogndal H. (= Odde Thgl.), Søgne H. (= Sogndal Thgl. og Norum Thgl.), 4. Mandal Mandal L. samt Halsaa og Hartmark Aurland H. (= Aurland Thgl. og H. og Holme H. (= Ler- Nære Thgl.), Lekanger H., Bale- kjær Thgl.), Søndre Undal H. strand H. (= Tjugum Thgl.), Vik H., Klævold H., Ladvik og Brekke 5. Farsund Farsund L. samt Vanse H. o; (= samt Del 1. Hyllestad H. Herod H. (= Helvik Thgl.), (= Ladvik Thgl.), Evindvik H. Lyngdal H. (= Gulen Thgl.), Utvær H. samt 6. Flekkefjord Flekkefjord K., Næs og Hiterø Io 47 2 Del af Hyllestad H. og Del af H. (= Flekkefjord Thgl.), Askevold H. (= Utvær Thgl.), Kvinesdal H. og Fjotland H. Indre Holmedal H. (= Indre Dale (= Kvinesdal Thgl.) Thgl.), Ytre Holmedal H. (=Ytre Dale Thgl.), Rest af Askevold H. 7. Sogndal Sogndal H. og Sogndal L og Rest af Hyllestad H. (= Askevold Thgl.), Kinn H. samt Flore ( Sogndal og), Lunde l L. Heskestad H. (= Lunde Thgl.) L. og Vefring H. (= Brandsø 8. Ekersund Ekersund L. samt Ekersund Landdistr. H. og Ogne H. (= Eker- Gloppen H. (= Gloppen Thgl. og iz 966 Thgl.), Bremanger H., Førde H., sund Thgl.), Haa H., Helleland BredeimThgl.),IndvikenH.,Stryn H. og Birkrem H. (= Helleland og Birkrem Thgl.) H., Eid H., Hornindal H., Daviken H., Selo H. (= Stat Thgl.) Bergens Indrulleringsdistrikt. 1. Stavanger Stavanger K., Klep H., Heiland H. og Sandnæs L. (= Høiland Thgl.), Haaland H., Hetland H., Time H. og Gjæsdal H. (= Ly Thgl.), Høle H. og Fossan H. ( Høle Thgl.), Strand H., Finne H., Rennese H., Aardal H. Hjelmeland og Fister H. (= Hjelmeland Thgl.) 6. Trondhjems Indrulleringsdistrikt Aalesund Vanelven H. Herø H. Sande II., Ulvsten H., Volden H., Hjørendfjord H., Norddalen H., Stranden H., Sunnelven H,, Ørskog H., Borgund., Skodje H. ham H., Aalesund K K. 2. Molde Næsset H., Eid H. og Vold H (= Vold og Eid Thgl.), Gryten 2. Skudesnæs H. (= Romsdal Thgl.), Vestnæs Skudesnæs H. og Skudesnæshavn 17 zzo Alk re Molde H. (= S H., L. (= Skudesnæs Thgl.), Hinderaa e Fr n og SH do H. el Saud H. og Sjærnere H. (=Nerstrand Thgl.), H. (= aa og Del )Bud Thgl.), Sand H. og Saude H. H. (= Thgl.) (= Sand og Saude Thgl.), Jeelse H., Vikedal H. 3. Kristianssund Kristianssund K., Ede H. og Tu Heromt H. p gn') Rest 3. Haugesund Haugesund K. Avaldsnæs H. og samt Grip Sogn' ogn) og Rest re af Kopervik L. Avaldsnæs Thgl.), Budo H. de Kvernæs Thgl.), næs Øre Tysvær H. og Bukken H. (= TysværThgl.),Torvestad H.,SkjoldH. Tingvold H. og og = Stomsset H. T gog Frede ( rem nœ Thgl.), set H. 4. Bergen SveenH. og ValestrandH.(=Fj ære (= Tingvold Thgl.), Sundalen H., Thgl.), Fjælberg H., Etne H., Øksendalen H., Aure II., Stangvik H., Halse H., Surendalen H., Skonevik H., Kvindherred H., Strandebarm og Varaldsø H. Rindalen H. 1) Jfr. Side 14 Note 2 (= Strandebarm Thgl.), Jondal H., Viker H., Ulvik H., Røldal H. og Ullensvang H. (= Ullensvang TIIgl.), Fitje H., Finnaas H., Stordøen H., Tysnæs H., Fuse H., Os H., Fane H., Sund H., Fjeld H., Aarstad H. ogaskøen H. saint Bergens Landdistr. H. (=Aarstad Thgl.), Hammer H., Manger H. og Herlø H. (= Manger Thgl.). Lindaas H., Haus H. og Bruvik 4. Trondhjem Trondhjem K., Nedre Stjørdalen H., Leksviken H., Frosten H. Strinden H., Bynæsset H., Budviken H., Del af Børsen H. (= Børsen Thgl.), Orkedal H., Leinstranden H., Rissen H., Stadsbygden H., Ørlandet H. og Bjugn H. (= Ørlandet Thgl.), Hiteren H., Aafjorden H., Bjernør H. 5. Levanger Levanger K., Levanger Landdistr. H., Værdalen H., Mosviken og H. (= Haus Thgl.), Hosanger H., Evanger Sogn af Voss H. (= Evanger Thgl.), Bergen K. Verran H., Ytterøen H., Skogn H "

64 6o C. No. I. Tabel No. 10. den 31te December 1875 i Rigets Inddelinger i Henseende til Udskrivning til Søvæbningen. Indrulleringskredse. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner Folke mængde Indrulleringskredse. Tilsvarende Herreder eller Dele deraf samt Bykommuner. 6. Stenkjær 7. Namsos 7. Tromsø Indrulleringsdistrikt. 1. Mosjøen 2. Bodø Stenkjær L. (= Del af Stod Thgl. og Del af Sparbu Thgl.), Egge H. og Stod H. (= Rest af Stod Thgl.), Sparbu H. (= Rest af Sparbu Thgl.), Indereen H., Beitstaden H. Namsos L. og Namsos Landdistr. H. (= Namsos Thgl.), Fosnæs H. og Flatanger H. (= Fosnæs Thgl.), Nære H. samt Kolvereid og Foldereid H. og Vikten H. (= Nære og Kolvereid Thgl.), H. Bindalen H., Brenne H. saint Vege H. og Velfjorden H. (= Brenne Thgl.), Alstahaug H. samt Herø H. og Tjettø H. (= Alstahaug Thgl.), Vefsen H. samt Mosjøen L. og Hatfjelddalen H., derunder Rysvatbygden (= Vefsen Thgl.) Mo H., Hemnæs H., Næsne H., Rode H. samt Lure H. og Trænen H. (= Røde Thgl.), Gildeskaal H. og Beieren H. (= Gildeskaal og Beieren Thgl.), Skjerstad H. og Saltdalen H. (= Skjerstad og Saltdalen Thgl.), Bodø Landdistr. H. og Bodø K. (= Bodø Thgl.), Folden H., Stegen H. (_ Engele og Ledingen Thgl.), Hammere H., Lødingen H. og Tysfjorden H. (= Hæggestad og Tjeldesund Thgl.), Ofoten H., Vaagen H., Gimse H. og Borge H. (= Gimse, Valberg og Borge Thgl.), Buksnæs H. (= Buksnæs Tromsø 4. Kaafjord 5. Hammerfest 6. Vardø 7. Vadsø og Hol Thgl.), Flakstad H. og Være H. (= Flakstad, Være og Røst Thgl.), Hadsel H. (= Kalsnæs og Ulveen Thgl.), Sortland H., Dverberg H. (= Myre og Andenæs Thgl.), Øksnæs H. (= Barkestad og Langenæs Thgl.), Be H. (= Venje og Malnæs Thgl.) Sand H. og Trondenæs H. (= Trondenæs Thgl.), Kvædfjord H., Ibestad H. og Salangen H. (= Ibestad Thgl.), Berg H., Trane H., Maalselven H. og Bardodalen H. (= Maalselven Thgl.), Lenvik H. og Hillese H. (= Lenvik Thgl.), Tromsø K., Tromsøsundet H., Balsfjorden H. og Malangen H. (= Balsfjorden Thgl.), Lyngen H., Karlse H., Skjervø H. og Kvænangen H. (= Skjervø Thgl.) Alten H., Talvik H., Loppen og Øksfjord H. (= Loppen Thgl.), Kautokeino H. Hammerfest K., Hammerfest Landdistr. H.; Kvalsund H., Maasø H., Kjelvik H., Kistrand H., Hasvik H. Vardø K. og Vardø Landdistr. H. (=Vardø Thgl.), Lebesby H. og Del af Tanen H. (= Lebesby og Kjøllefjord Thgl.), Rest af Tanen H. (= Tanen Thgl.), Næsseby H. (=NæssebyThgl. og PolmakThgl.), Karasjok H. Vadsø H., derunder Vadsø K. (= Nordvaranger Thgl.), Sydvaranger H. 54 O

65 C. No Tabel No, 11. samt Antal beboede Huse i Forstæder, Strandsteder og andre Samlinger af Huse i Landdistrikterne den 31te December (Population et nombre des maisons habitées des faubourgs, hameaux et autres petites agglomérations dans les campagnes au 31 Décembre 1875.) Landsdele. Antal beboede Huse (nombre des maisons habitées). Laudsdele. Antal beboede Huse (nombre des maisons habitées). 2 2 I. Rigets Bygder Hedemarken Toten Søndre Gudbrandsdalen II. Bygderne stiftsvis. Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land Kristiania Stift ,8 Valders Hamars Stift Hallingdal Kristianssands Stift Numedal og Sandsvær Bergens Stift 16, o, Ringerike Trondhj ems Stift Buskerud Tromsø Stift Jarlsberg 246 I 512 Laurvik Bamble III. Bygderne amtsvis. Nedre Telemarken Smaalenene I Øvre Telemarken Akershus Nedenæs I Hedemarken 168 Sætersdalen 1092 Mandal Kristians 3o o8 Buskerud Lister, Jæderen og Dalerne ,5 Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Ryfylke Nedenæs Søndhordland 1 83 I o16 I 882 I I 814 Lister og Mandal Hardanger og Voss Stavanger Nordhordland Søndre Bergenhus Sogn Io Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Romsdal Søndmøre 5o Søndre Trondhjem Romsdal 228 I, Nordre Trondhjem Nordmøre Nordland Orkedal 211 I Tromsø Guidai Finmarken Strinden og Selbu I1,6o I 243 Fosen Stjør- og Værdalen IV. Bygderne fogderivis. Inderøen Namdal Ide og Marker Søndre Helgeland Moss og Tune Nordre Helgeland Rakkestad, Heggen og Frøland Salten Aker og Follo Lofoten og Vesteraalen Nedre Romerike Senjeu og Tromsø Øvre Romerike Alten Vinger og Odalen Hammerfest 32,8o Solør Tanen Io8 652 Søndre Østerdalen Vardø Nordre Østerdalen Varanger

66 6 2 C. No. t Tabel No. 11. samt Antal beboede Huse i Forstæder, Strandsteder og andre Samlinger af Huse i Landdistrikterne den 31te December De enkelte Steder. Herred, hvori beliggende. Antal beboede Huse. De enkelte Steder. Helred, hvori beliggende. Antal beboede Huse.. TiIstedeværende. x V. De enkelte Steder. Kirkeveien, Frogner ogfrognerjordet Vestre Aker Prgld Snlaalenenes Amt. Balkeby (Kunstnerlund) Rosenborggade og Bogstad- Ide og Markers Hegdehaugen Berby Id Briskeby Frognerveien og Drammens- Øhr veien Sangøen l0 127 Tyskestranden Aker (vestre) Sponviken Strandsted... Berg. 67 4o8 Hafslund Skjeberg Vækkerø Gaustad Sindssygeasyl Kvastebyen Borgenhaugen 23 Nydalen ^^5 LysakerogSehlægerbraaten Aker (v.) og Bærnu, Kjølbergberget Borge Sandviken Bærum Kjølberg Torpebyen 26 Høvik Glasværk Stabækbraaten Torpeberget Sannesund Snarøen med Strøm Fossum Jernværk Bærum Jernværk Moss og Tune Hafslundøen Tulle Nedre Romerikes Rolfsøen Sanne og Soli Gans Brug' Fet Greaker Varaa Brug Alvim Nordbydalen Borregaard Lillestrømmen Skedsmo Billet Glemminge Sagdalen Lahelle og Lahellemoen Guldbergsiden Øvre Romerikes Fogderi Førstefæste (Hassiug) og Eidsvold Værk Eidsvold Dammyr Trara Kniple og Bjørndalen Frydenberg o 280 Sundgaarden Eidsvoll Station Berger Brug Hundalens Glasværk Rustad Trosvik,Labraateno g F Jeld berg Brug Kragerøen Nøkleby Hedemarkens And. Torp Lisleby Søndre Østerdalens Aalestranden Onsø Hundalen. Græsvik og Hauge Elverums Leir Elverum Tom Gods Raade Laurkullen Strandsted Rygge Nordre Østerdalens Mossesanden, Fiske og Skibsværftet') Moss Landdistrikt Moss forrige Jernværk') z8 337 Tolgeus Hytteplads (Tolgens Gade) Tolgen Akershus Amt. Hedemarkens Aker og Follo Aadals Brug Løiten Sons Forstad Vestby Brumundalen Vang Holens Forstad Stubbelian med Brug Nedre Lian og Stranden Aker (østre) Kristians Amt. Totens Kristiania Forstæder 2).. Aker. i VaalerengenogKværnergaden østre Aker Prgld Brusveen og Kallerud... Vardal Rosendal Bi nid Glasværk Birid Jordal 8 xlx Ekebergsiden med Kværner Groløkken (Provstengen) Hadeland oglands Vaageby (Kodeløkken 227 Trondhjemsveien Badelands Glasværk Jævnaker Torshaug 3 31 Vestre Aker Prgld Sand ker og Sandakerjordet Buskeruds Amt. Bjølsenjordet Moløkken Hallingdals Ullevoldsveien og 6 edemyrsveien 4 50 Næ5by Næs ) Henlagt til Moss lijobstad fra lste Januar ) Henlagt til Kristiania fra lste Januar

67 C. No. t 63 Tabel No, 11. samt Antal beboede Huse i Forstæder, Strandsteder og andre Samlinger af Huse i Landdistrikterne den 31te December 1875, De enkelte Steder. Herred, hvori beliggende. Antal beboede Huse. De enkelte Steder. Herred, hvori beliggende. Antal beboede Huse... x z 3 x 2 3 Nedre Telemarkens Buskeruds Buskerud Gods Modum Skuterudfladen (Modums Knardalsstrand Soluro Gruber) 9, 162 Vestre Porsgrunds Forstæ Vikersund (østre og vestre Viker) Sorgenfri _ Klyveberg og Tuftekaas 2 5 3= 232 Modum Blaafarveværk Klyvegaden og Hagemanns- 16 Ekers Præstegaard Eker kaus 59 Sundbakken Strandsted 32 18o Klosterhaugene (Skiens Haugsund med Vendelborg Forstad) ^4 91 Vestfossen Graaten Strandsted Fossiden Ulefos Jernværk Hollen. 71 6z8 Semssiden, Ulefos Sagbrug Mjøndalen Krogstadelven Øvre Telemarkens Sol bergelven Skotselven Omdals Kobberværk Mo Nøsted og Høvikstranden Lier Linnæsstranden Nærsnæs... Røken Nedenæs Amt. Baadstø Strandsted Nedenæs Aaraaselvens Strandsted Kranen Strandsted Søndeled. 31 i80 Filtvetstrand Hurum Kleven (Forstad til :Oster- Hurum nedlagte Glasværk 23 i8o riser) Rødtangen Dynge med Dyngøholmen Dybvaag Ytre Lyngør Jarlsberg ogl anrviks Amt. Indre Lyngør Narestø Strandsted med Jarlsbergs tad Knemsgrunden g ((Forstad til Staubo Stavbo Svelvik) Strømmen Egelands Jernværk Gjerestad o Selvik Strandsted Sande. 32 i88 Næs Jernværk Holt. Io8 730 Bække og Bækkestranden 20 III Ruhaven Eidsfos Jernværk Hof Fjæreklev Holmestrands Forstæder. Botne Osteraa Gaard Dunkebæk Strandsted - 7s Arendals Forstæder østre Moland og 765 ScanmerroeietogRovebakkerne zx o5 Øiestad. Valle Sann Løgebergsgaard. Østre Moland. 26 x85 Melsomvik Strandsted Stokke Barbo med Koviken og Skyde- Aarøsund Strandsted Nøterø banen x87 I 328 Barbodalen Laurviks og Langsom _ 37 Kittei sbugt 354 Sandefjords Forstæder.. Sandeherred Varmekrog, Svinodden, Grønhen Strømsbonæs og Sildodden Hjertnæs x3 220 Hansnæs og Ormevik Strømmen og Biestø (Øiestad Østre Halsen Strandsted Tjølling. J g I Prgld.) Øiestad. x Undersbu Sagbrug Hedrum Strømmen og Skarvedalen Nevlunghavn Strandsted. Brunlanæs (Hisø Prgld.) 31 x82 Helgeraaen Strandsted ^3 Kolbjørnsvik _ Renlen x$ 168 Fredriksværn og Staværn Fredriksværn. 173 I Guldsmedengen Houerød, Vrængen, Bødkerbugt og Klodeborgbugt 1) Øiestad Bratsbergs Amt. Langodden og Helsvik Bamble Bam1) (Slaabervik) 20 I 16 Røra Kreds med Røra Brug Eidanger Sandviken 1) 53 z65 Tangen (Breviks Forstad) Helle Strandsted ØstrePorsgr unds Fors tæder Gjerpen. 82 4ro Torjusholrnen 1) østre Moland Braaten =9 88 Rævesand Borgeskoven Mærdø -- Borge gaden x9 203 Frolands nedlagte Jern- Herre Sagbrug og Lille værk Froland Herre med Siljanbugten. Bamble Tingsaker Vestre Moland Ekrønningen og Ekstrand Lofthus (Forstad til Lille- Barfodgrænden (ved Lan- saud) gesund) Brækkestø Havn Kil Strandsted med Okse- Vardaasvold med Varden baasen og Menstad... Sandøkedal og Ruffen (Forstæder til Kammerfos Grimstad) 2) Fjære FrydensborgGaardmedAn- Fladen s) del i nordre Kalstad (Kra- Bieodden') gerø Forstad) Gamle Hellesund Skibs- Helle og Skarbo havn Høivaag. 22 ros 1) Ved Arendal. 2) Henlagt til Grimstad fra Iste Januar ) Ligesaa, undtagen forsaavidt angaar 6 Huse med 49.

68 64 C. No. 1. Tabel No. 11. samt Antal beboede Huse i Forstæder, Strandsteder og andre Samlinger af Huse i Landdistrikterne den 31te December De enkelte Steder. Herred, hvori beliggende. Antal beboede Huse. De enkelte Steder. Herred, hvori beliggende. Antal beboede Huse., I 2 3 Nordhordlands Lister og Mandais Amt. Strudshavn Askøen Mandais Lille Damsgaard Laksevaag 28 Ugland Oddernæs Alvøen z8 Mosby Bergens Forstæder 2) Bergens Landdistr. 386 Lahelle Kalfaret med Omgivelser Domkirkens Landdistr. Kvarsten Vennesland Nygaard 1= Vigeland Mølenpris Vennesland 218 Lungegaarden Sandviken Sandvikens Landdistr Ny Hellesund Skibshavn Søgne Hellen, Biskopshavn, Nyhavn, Hellen Strandsted Heggernæs m. m Hilde Halsaa og Hartmark Viken Aarstad Snig Strandsted med Rø- Krohnborg berg Søndre Undal Solheim Svinør 29 i68 Krohnsminde 3o 368 Aavig Strandsted Mollendai Hellen Strandsted Floen Arne Fabriker Haus Arnevaageu Listery Dalevaag Bruvik. 3o 188 Korshavn Lyngdal Egvaag med Egerø Vanse Nordre Bergenhus g Amt. Lodshavn med Sande Sogns Fede Kvinesdal Rasvaag Strandsted Næs og Hitene Vikøren Strandsted Vik. 9! 366 Drangeid Sogndalsfjæren Strandsted Sogndal Vangen Aurland Lærdalseren Lærdal Stavanger And Solvornsstranden Hafslo Jæderen og Dalernes Sirevaag Strandsted Ogne Tananger Strandsted... Haaland Stavanger Forstæder 5... Hetland. 156 I 271 Bispeladegaard Romsdals Amt. Hetlands Præstegaard 7 65 Lervik Sendmore Buoen Engøen Tastad., Ryfylke Tou Brug Strand Romsdals Hjelmelandsvaag Jælse Strandsted med Jæl- Hjelmeland og Fister Veblungsnæs Strandsted.. segrænden Aandalsnæs Strandsted... Jælse Neste Strandsted Sand Gaard og Strandsted Sand Nerstrand Strandsted... Hinderaa. 3o 136 Akre og Akrehavu Skudesnæs. 84 4ti8 s Vigsnæs Kobberværk... Avaldsnæs Send- og Nordfjords Grimeli Kobberværk Askevold. 17 loo Nordfjordeidet Strandsted Eid Ørstenvik Volden Sehoit Strandsted med Soholtstranden Ørskog. 47 z Alnæs Borgund Gryten Næsset Ona Fi kevær Sande Ytresund Fiskevær FBud Ytre Kaisvik Bud Nordmøre Sondre Bergenhus Amt. Grip Fiskevær Fredo.8) Sundalsoren Sundalen Søndhordlands Surendalseren Surendalen Bratvær Fiskevær Edo Aalundsøen Strandsted... Fjælberg Veiholmen Fiskevær Skonevikseen Skonevik. 2! 145. Skaale- og Næsgrænden Lervik Strandsted Kvindherred. Stordoen Søndre Trondhjems Amt. Orkedals Hardanger og Voss Orkedalsøren Orkedalen Gjølme Brug Vossevangen Voss Skjelberg Evanger Strandsted Svorkmo ) IIenlagt til Stavanger fra Iste Januar ) Henlagt til Bergen fra Iste Januar ) Jfr. Side 14 Note 2.

69 C. No. t 65 Tabel No. 11. Folkemfengde samt Antal beboede Huse i Forsteder, Strandsteder og andre Samlinger af Huse i Landdistrikterne den 31te December De enkelte Steder. Herred, hvori beliggende. Antal beboede Huse. De enkelte Steder. Herred, hvori beliggende. Antal beboede Huse... I 2 3 x 2 3 Guldals Saltens Gjemse Melhus Fiskevaag, øvre Saltdalen Melhus med Lenen og Lodegaarden Lofoten og Vesteraalens Røros Bergstad Røros. 358 i 635 Strinden og Selbu Sennesvik Buksnæs Leien Strinden. gsværgulvik Vaagen Ly nin 24 Hommelviken roi 681 Ørsnæs øvre og nedre Sindsaker Ørsvaag og Kalle Storvaagen Fosens _ Smedviken Kirkesæterøren Hevne Kabelvaag 49 z87 Dolmø Præstegaard Hiteren Kirkevaag Kjerringvaag Svolvær Titeren Fiskevær 28 15o Helle Mausund Fiskevær Store Molla 31 Sulen Fiskevær Lille Molla Froøerne Skraaven Storfosen Øen Ørlandet Digermulen Østraat Risvær Indstrand Holand Ophaug Soberg Bø Restad Nykevaag _ 17 III Val Bjugn Andenæs Vær Dverberg Fævaag Høvaag med Ytrerok Tromsø Amt. Nordre Trondhjems Amt. Senjen og Tromsø Stjør- og Værdalens Senjens Nikkelværk Berg Stjordalshalsen Nedre Stjørdalen Finmarkens Amt. Stordalen Meraker Brosvehyllen (Forstad til Altens Levanger) Levanger. Io 53 Værdalsøren Værdalen o Altens (Kaifjords) Kobberværk Alten Inderøens Elvebakken 6o 351 Borekop med Underlig- Ytterøens Kobberværk... Ytterøen gende Vinje Brug Mosviken og Verran Talvik Strandsted Talvik Strømmen Strandsted... Inderoen Aasnæs Beitstaden Hammerfest Overgaard « Ingø Kirkested Maasø o Namdals Tanens Statland Fosnæs. 20 IIg Varø Nærø Karasjok Kirkested Karasjok Berlevaag Tanen Næsseby Næsseby Nordlands Amt. Bergeby Søndre Helgelands Vardø Tilrum Brenne. 22 I20 Høiholm Motte Ytre Kiberg Vardø Tjøttø Gaard Halsøen Vefsen Varanger Kulstadsøen Store Ekkerø Vadsø Store Saltjern _ I13 Nordre Helgelands Tyby Dønnæs Næsne Jakobselv 14 rot Hemnæsberget Strandsted Hemnæs Bugønæs Strandsted Sydvaranger

70 66 C. No. ^. Tabel No. 11. FolkemØngde samt Antal beboede Huse i Forsteder, Strandsteder og andre Samlinger af Huse i Landdistrikterne den 31te December 1875, Anmærkning. I foranstaaende Tabel er ikke medtaget efternævnte Strandsteder, Skibshavne, Fiskevær m. in., der have mindre end 100, men soin det antages af Interesse at nevne Buskerud s Am t. Nygaard og Hygenstrand i Røken. Jarlsberg og Laurviks Amt. Bogen i Stokke, Knarberg i Notere, Lahelle i Sandeherred, Kjerringvik og Ula i Tjølling og Barkevik i Brunlanes. Bratsbergs Am t. Omborgsnæs ogsortebogen i Bamble, Brevikstranden og Porter i Sandøkedal. N ed en æ s Amt. Buvik i Søndeled, Borekilen i Dybvaag, Refsnes, Søboden, Skarpnæstangen, Munkestø og Bomsholmen, samtlige i øiestad, Kistevik i Eide og Ulvesund i Høivaag. Lister og Mandals Amt. Risørbank ihalsaa oghart.mark og Kirkehavn i Næs og Hiterø. Stavanger Amt. Sanden (Maalsand) i Sogndal. Søndre Bergenhus Amt. Etnesøen i Etne, Mosterhavn og Espevær i Finnaas, Osøren i Os, Bolstadoren i Voss. Nordre Bergenhus Amt. Marifjæren i Hafslo. Romsdals Amt. Valderhaugstrand i Borgund, Lyngvær i Samle (Romsdals Fogderi), Aarsbog i Kvernæs, Øksendalsøren i Øksendalen og Hallero i Edo. Søndre Tro ndhj ems Amt. Børsoren i Børsen. Nordre Tron dhjems Amt. Hyllen i Inderøen og Melen i Overhalden. Nord 1 ail d s Amt. Brettesnæs og Hopen i Vaagen og Stokmarknes i Hadsel. Tromsø Amt. Skjervovaagen i Skjervo. Finmarkens Amt. Tappeluft i Talvik, Kautokeino Kirkested i Kautokeino, Sørvær i Hasvik, Gjesvær i Manse, Gamvik og Langfjordnes i Taraen, Karlebotten i Nesseby, Havningberg og Syltefjord (Syltesandfjord) i Vardø og Krampenes i Vadsø.

71 C. No Tabel No. 12. Oversigt over de i Tidsrummet fra iste Januar 1876 til Iste Juli 1878 indtraadte Forandringer i Rigets Inddelinger,l) (Changements dans les divisions du royaume survenus depuis le ter Janvier 1876 jusqu'au lpr Juillet 1878.) 1. Ved kgl. Res. 28de Novbr ere de tvende til Bu ds Præstegjeld horende Gaarde, Sandblæst og Skottem, fra Iste Januar 1876 henlagte fra Kv e rn æ s Thinglag og Lensmandsdistrikt, Nordmøre Fogderi, til V a a g ø Thinglag, Sund o g Va a g ø Lensmandsdistrikt, Romsdals Disse Gaardes : 193 tilstedeværende, lige mange hjemmehørende. Jfr. kgl. Res. 30te April 1877 (No. 34 nedenfor). 2. Ved Lov 26de April 1875 er en Del af Moss Landdistrikt, Moss og Tune Fogderi, fra Iste Januar 1876 henlagt til Moss Kjøbstad. i den overflyttede Del 608 tilstedev., 631 hjemmeh. 3. Ved Lov 5te Mai 1875 er en Del af Vin g e r Herred fra Iste Januar 1876 henlagt til Kjøbstaden Kongsvinger. i den overflyttede Del 211 tilstedev., 209 hjemmeh. 4. Ved kgl. Res. 28de August 1875 er Sand n æ s Sogn af Linda a s Prgld., Nordhordlands Provsti, fra Iste Januar 1876 fraskilt som et eget, Masfjordens, Præstegjeld. 5. Ved kgl. Res. 27de Novbr er Varteigs Herred og Thinglag fra Iste Januar 1876 henlagt fra Moss og Tune Fogderi til Ide og.markers 6. Ved kgl. Res. lite Decbr ere Hoperstad og Hove Sogne af Viks Præstegjeld, Ytre Sogns Provsti, bestemte at skulle udgjøre eet Sogn, Vik s Hovedsogn; Forandringen indtraadte 23de Aug tilstedev., hjemmeh. 7: Fra iste Januar 1876 og indtil videre, dog ikke udover 5 Aar, danner Flaa Sogn af Næs Præstegjeld, Hallingdals Fogderi, et eget Fattigdistrikt. 8. Ved Lov 6te Mai 18'i6 ere Dele af Herrederne Sæm og Nø tero, Jarlsbergs Fogderi, fra Iste Januar 1877 henlagte til Kjøbstaden Tønsberg. i de nye Dele 153 tilstedev., 163 hjemmeh., hvoraf af Sæm 58 tilstedev., 61 hjemmeh., af Nøterø 95 tilstedev., 102 hjemmeh. 9. Ved Lov 18de Mai 1876 er Bergens Landdistrikt eller Domkirkens og Sandvikens Landdistrikter, Nordhordlands Fogderi, fra iste Januar 1877 henlagt til Kjøbstaden Bergen. 10. Ved kgl. Res. 18de Mai 1876 er L y Thinglag, Jæderen og Dalernes Fogderi, fra iste Januar 1877 delt i 2de Thinglage, Tim e og Gj æ s d a 1, hvert ligt Sognet af samme Navn. 11. Ved kgl. Res. 18de Mai 1876 er Distriktet Vartdalss t r and e n af Hareid Sogn i U l v s t e n s Præstegjeld, Søndre Søndmøre Provsti, bestemt at skulle udgjøre et eget Sogn; Forandringen indtraadte 8de April tilstedev., 583 hjemmeh. 12. Ved kgl. Res. 29de Juni 1876 er Kjøbstaden Hama r bestemt at skulle udgjøre et eget Sogn under Van g s Præstegjeld, Hamars Stiftsprovsti; Forandringen indtraadte senere i ovennævnte Aar (fra den Tid den nye Sognepræst tiltraadte sit Embede). Jfr. Lov Ete Juni 1877 (No. 41 nedenfor). 13. Ved kgl. Res. 29de Juni 1876 er Liernes Præstegjeld fra iste Januar 1877 fraskilt Snaasens Thinglag, Indereens Fogderi, og overgaaet til et eget Thinglag. 14. Fra Iste Juli 1876 er Hosanger Fattigdistrikt, Nordhordlands Fogderi, for et Tidsrum af 5 Aar delt i 3 Fattigdistrikter, Hosanger, Mo og S æ i m, hvert svarende til Sognet al samme Navn. 15. Ved kgl. Res. 7de August 1876 er fra Iste Januar 1877: a. Hal se Prgld. under Ytre Nordmøre Provsti oprettet af : 1. den største Del af Halse Sogn, Stangvik Præstegjeld, Indre Nordmøre Provsti, og 2. Tu stem n Sogn, Ede Præstegjeld, Ytre Nordmøre Provsti. i det nye Halse Sogn tilstedev., hjemmeh., i det nye Halse Prgld tilstedev., hjemmeh. n i Ede Prgld. bliver tilstedev., hjemmeh. b. under Stangvik Præstegjeld, Indre Nordmøre Provsti, oprettet et nyt Sogn, Aas g a a r d, bestaaende af Gaarde fra Øie Sogn, Surendalen Prgld., fra Halse Sogn, Stangvik Prgld., og fra St a n g v i k Hovedsogn, samtlige Gaarde beliggende ved Bøfjord og Bæverfjord. n i det nye Aasgaard Sogn bliver 737 tilstedev., 736 hjemmeh. (hvoraf fra Surendalen Prgld. 77 tilstedev., 83 hjemmeh., fra Halse Sogn 266 tilstedev., 260 hjemmeh., og fra Stangvik Hovedsogn 394 tilstedev., 393 hjemmeh.). c. T o d a l s Kapeldistrikt i Stangvik Præstegjeld overgaaet til et eget Sogn. 575 tilstedev., 574 hjemmeh. n bliver i Stangvik Prgld tilstedev., hjemmeh., i Surendalen Prgld tilstedev., hjemmeh., hvoraf i Øie Sogn 817 tilstedev., 824 hjemmeh. 16. Ved kgl. Res. 26de August 1876 ere endel Gaarde (beliggende paa Tiltereidet og Meisalstranden) fra iste Januar 1877 henlagte fra Tingvolds Præstegjeld, Indre Nordmøre Provsti, samt Tingvolds Thinglag og Lensmandsdistrikt, Nordmøre Fogderi, til Rø ds Hovedsogn af Næssets Præstegjeld, Indre Romsdals Provsti, samt N æ s- sets Thinglag og Lensmandsdistrikt, Romsdals Disse Gaardes 211 tilstedev., 212 hjemmeh. 17. Ved kgl. Res. 13de September 1876 er Ha r h am s Skolekommune i Søndmøre Fogderi delt i 2de, Harham og Roald (eller Vigereen), hver svarende til Sognet af samme Navn. 18. Ved kgl. Res. 30te September 1876 ere I b e s ta ds og L enviks Lægedistrikter omregulerede til 3 Distrikter, nemlig: a. Ibestads Lægedistrikt, indbefattende Ibestads og Salangens Herreder tilstedev., hjemmeh. b. T ran ø Lægedistrikt, indbefattende Trane Herred tilstedev., hjemmeh. c. Lenviks Lægedistrikt, indbefattende Lenviks, Hillesø og Bergs Herreder tilstedev., hjemmeh. Forandringen indtraadte 18de December Fra Udgangen af Septbr. Maaned 1876 er Hyllestad Sogn af V al le og Hy 11 e s ta d Forligelseskommissionsdistrikt i Nedenæs Amt bleven eget Fôrligelseskommissionsdistrikt. 20. Ifølge kgl. Res. 2den Novbr er Frøiens Ogruppe, udgjørende Slettens Sogn og en Del af Dolme Sogn, af Hit e r en s Præstegjeld, Fosens Provsti, fra Iste Januar 1877 overgaaet til et eget, Frøiens, Præstegjeld og tillige til særskilt Herred, Skolekommune, Fattigdistrikt og Thinglag tilstedev., hjemmeh. Fra s. T. ere derhos endel Gaarde henlagte fra K ve n v æ r s Sogn til F i 11 an s Sogn i det gjenværende Hiterens Prgld. og dette delt i 2 Skolekommuner og Fattigdistrikter, det ene bestaaende af Dolmø og Kvenvær Sogne, det- andet bestaaende af Fillan Sogn. n i Hiterens Prgld., Herred og Thinglag bliver derefter tilstedev., 4482 hjemmeh, hvoraf Dolmø Sogn tilstedev., hjemmeh., Kvenvær Sogn 581 tilstedev., 589 hjemmeh., Fillan Sogn tilstedev., hjemmeh. 1) Med Hensyn til de foregaaede Forandringer i n i de almindelige civile Inddelinger henvises til den Side 17 og 18 indtagne Tillægstabel; jfr. dog No. 55 nedenfor (Noten). 9*

72 68 C. No. 1. Tabel No. 12. Oversigt over de i Tidsrummet fra Iste Januar 1876 til iste Juli 1878 indtraadte Forandringer i Rigets Inddelinger, 21. Ved kgl. Res. 18de November 1876 er meddelt Approbation paa Beslutning om, at A a 1 s Herred, Hallingdals Fogderi, fra Iste Januar 1877 deles i 2de Herreder, Aal og Ho1, hvert ligt Præstegjeldet af samme Navn. Jfr. kg!. Res. 15de Dechr (No. 51 nedenfor). 22. I 1876 er My kl an d s Sogn af A a in l i Herred bleven eget Herred (jfr. Formandskabslovens 1 in fine) og eget Forligelseskommissionsdi strik t. 23. Fra Iste Januar 1877 er Veigusdals Sogn af Evj e og Veig u s da 1s Herred bleven eget Herred (jfr. Formandskabslovens 1 in fine). 24. Fra Iste Januar 1877 er E d ø Fattigdistrikt i Nordmøre Fogderi for et Tidsrum af 5 Aar delt i 3 Fattigdistrikter, Edo, Hop en og B r a tv ær, hvert svarende til Sognet af samme Navn. 25. Fra Iste Januar 1877 er Søke lvens Fattigdistrikt i Søndmøre Fogderi forenet med Ør skog Fattigdistrikt i samme 26. Ved kgl. Res. 20de Januar 1877 ere Midtre og Nordre Fo s e n s Lægedistrikter omregulerede til 3 Distrikter, nemlig: a. Nordre Fosens Lægedistrikt, indbefattende Bjørnør Herred og Aa Hovedsogn af Aafjordens Herred tilstedev., 6397 hjemmeh. b. Ytre Fos ens Lægedistrikt, indbefattende Jessunds Sogn af Aafjordens Herred, Bjugns Herred og Ørlandets Hovedsogn af Ørlandets Herred tilstedev., hjemmeh. e. Indre Fos ens Lægedistrikt, indbefattende Værnæs Sogn af Ørlandets Herred saint Stadsbygdens og Rissens Herreder tilstedev., hjemmeh. Forandringen indtraadte lite September Ved kg!. Res. 20de Januar 1877 er Lyngens Skolekom_ mune i Senjen og Tromsø Fogderi delt i 2de, Lyngen og Sør fj orde n hver svarende til Sognet af samme Navn. 28. Ved kgl. Res. 20de Januar og 26de September 1877 er fra sidstuævnte Datum en Del af Indre Sogns Lægedistrikt oprettet til et nyt, L y s t e r s, Lægedistrikt, indbefattende Lysters og Jostedals Herreder samt af Hafslo Herred Sognene Urnæs, Joranger og Fet saint Gaarden Ytre Kroken i Solvorn Sogn. n i Lysters Distrikt tilstedev , hjemmeh , i det gjenværende Indre Sogns Distrikt tilstedev., hjemmeh. 29. Ved kgl. Res. 3die Februar 1877 ere Østre Su n d m ø r e og Ytre Rom s d a 1 s Lægedistrikter omregulerede til 3 Distrikter, nemlig: a. Østre Sundmure Lægedistrikt, indbefattende Strandens, Sunnelvens og Norddalens Herreder tilstedev., hjemmeh. b. 0 r skogs Lægedistrikt, indbefattende Ørskog, Skodje og Vestnys Herreder tilstedev., hjemmeh. c. Ytre Romsdals Lægedistrikt, indbefattende Kjøbstaden Molde samt Bolses, Bud, Akerø, Sandø og Frænen Herreder tilstedev., hjemmeh. Forandringen indtraadte 29de August Ved kgl. Res. lode Marts 1877 er Flatanger Prgld. bestemt at skulle fraskilles Fosnæs Thinglag, Namdals Fogderi, som et eget Thinglag; Forandringen indtraadte I ste Juli s. A. 31. Ved Kronprindsregentens Res. 5te April 1877 er Ha a Skolekommune i Jæderen og Dalernes Fogderi delt i 2de, Nær b ø og V a r- h a ug, hver svarende til Sognet af samme Navn. Hvert af de 2de Sogne danner derhos for et Tidsrum af 5 Aar fra 16de April 1877 at regne et særskilt Fattigdistrikt. 32. Ved Kronprindsregentens Res. 5te April 1877 er Risør s Prgld., Østre Nedenæs Provsti, fra 1ste Juli s. A. delt i Risørs Præstegjeld (= Østerrisør K.) og Søndeleds Præstegjeld (= Søndeled H.), samt det nye Søndeleds Præstegjeld delt i 2 Sogne, Ytre S ø n d e- I e d og Indre Son dele d. n i Søndeleds Prgld tilstedev., hjemmeh., hvoraf i Ytre Søndeleds Sogn tilstedev., hjemmeh. og i Indre Søndeleds Sogn tilstedev., hjemmeh. 33. Ved kgl. Res. 30te April 1877 er Sandefj ord Kjøbstad fra Iste Juli s. A. fraskilt San de h e r r e d s Præstegjeld, Laurviks Provsti, og overganet til et eget Præstegjeld. 34. Ved kgl. Res. 30te April 1877 er Gaarden Goddal fra 1 ste Januar 1878 henlagt, fra Hustad Sogn af Bud Prgld., Ytre Romsdals Provsti, til Eide Sogn af Kvernæs Prgld., Ytre Nordmøre Provsti. Gaardens 15 tilstedev., lige mange hjemmete_ Jfr. kgl. Res. 28de Nov (No. 1 ovenfor). 35. Ved kgl. Res. 30te April 1877 er den til Lebesby og K j ø 1 l e fj ords Thinglag og Lensmandsdistrikt, Tanens Fogderi, hørende Del af Tarens Prgld. (det saakaldte Mehavns Distrikt) fra Iste Januar 1878 henlagt til T ane n s Thinglag og Lensmandsdistrikt. n i den nævnte Del af Tanen 37 tilstedev., 36 hjemmeh. 36. Ved Lov 12te Mai 1877 er en Del af Akers Herred, Aker og Folio Fogderi, fra Iste Januar 1878 henlagt til Kjøbstaden K r i s t i a n i a. i de nye Dele af Kristiania tilstedev., hjemmeh. (hvoraf af Østre Aker Prgld tilstedev., hjemmeh., af Vestre Aker Prgld tilstedev., hjemmeh.). I)et bemærkes, at Foraudringen i kirkelig Henseende først indtræder fra den Tid, saadaut af Kongen bestemmes ; det Samme gjælder, forsaavidt angaar Thinglæsnings-Jurisdiktionen. 37. Ved Lov 12te Mai 1877 er en Del (Langøen) af B am b 1 e Herred, Bamble Fogderi, fra iste Januar 1878 henlagt til Ladestedet Langesund. i den overflyttede Del 21 tilstedev., 22 hjemmeh. 38. Ved kgl. Res. 12te Mai [877 ere endel Gaarde fra Iste Januar 1878 henlagte fra H edru m s Prgl d., Laurviks Provsti, samt fra Hedrums Herred, Thinglag og Lensmandsdistrikt, Laurviks Fogderi og Sorenskriveri, til Ko dal s Sogn af An d e b u Prgld., Søndre Jarlsbergs Provsti, samt til Andebu Herred,' Thinglag og Lensmandsdistrikt, Jarlsbergs Fogderi og Mellem-Jarlsbergs Sorenskriveri. De omhandlede Gaardes 66 tilstedev., 61 hjemmeh. 39. Ved Lov 26de Mai 1877 er en Del af Fjære Herred, Nedenæs Fogderi, fra iste Januar 1878 henlagt til Kjøbstaden Grinrs t a d. i den overflyttede Del 895 tilstedev., 948 hjemmeh. 40. Ved kgl. Res. 4 Juni 1877 er fra 26de September 1877 Bodø Lægedistrikt omreguleret til 2de Distrikter, nemlig: a) Bodø Lægedistrikt, indbefattende Bodø Kjøbstad og Bodø Landdistr.Herred tilstedev.,4 789hjemmeh. b) G i l d e s k a a l Lægedistrikt, indbefattende Gildeskaals og Beierens Herreder tilstedev., hjemmeh. Forandringen indtraadte 26de Septbr Ved Lov Ete Juni 1877 er en Del af V a n g s Herred, Hedemarkens Fogderi, fra Iste Januar 1878 henlagt til Kjøbstaden H a ni a r. i den overflyttede Del 147 tilstedev., 138 hjemmeh. Jfr. kgl. Res. 29de Juni 1876 (No. 12 ovenfor). 42. Ved kgl. Res. 16de Juni 1877 ere endel Gaarde al Aker ø Præstegjelds Hovedsogn, Ytre Romsdals Provsti, overgaaede til et eget, O t e r ø e n s, Annekssogn under samme Præstegjeld. n i det nye Sogn 688 tilstedev., 682 hjemmeh., hvorefter Hovedsognets bliver tilstedev., lige mange hjemmeh. 43. Ved kg!. Res. 29de August 1877 er S an d ø k e d al s Præstegjeld, Bamble Provsti, fra Iste Januar 1878 delt i 2de Prgld., Sandukedal og S k a a dø, hvert bestaaende af Sognet af samme Navn.

73 C. No Tabel No. 12. Oversigt over de i Tidsrummet fra iste Januar 1876 til iste Juli 1878 indtraadte Forandringer i Rigets Inddelinger. 44. Ved kgl. Res. 29de August 1877 ere endel Gaarde af Frue Sogn af He t land s Præstegjeld, Stavangers Provsti, fraskilte som et eget, Ri s k e k verven s, Sogn samt særskilt Skolekommune og Fattigdistrikt under nævnte Præstegjeld ; Forandringen indtraadte 28de Nov i Riskekverven 608 tilstedev., 625 hjemmeh., hvorefter n i Frue Sogn samt Hetlands Skolekommune og Fat tigdistrikt bliver tilstedev., 4248 hjemmeh. 45. Ved kgl. Res. lite Septbr er Østre Molands Præstegjeld, Arendals Provsti, fra iste Januar 1878 delt i tre Præstegjeld : a) Barbo, bestaaende af Skolekredsene Barbo, Torbjernsbo og Songe tilstedev., hjemmeh. b) T r o m ø, bestaaende af Tromøen med tilliggende Smaaøer tilstedev., hjemmeh. c) Østre Mo land,, bestaaende af den gjenværende Del af det tidligere Præstegjeld tilstedev., hjemmeh. Jfr. kgl. Res. lite April 1878 (No. 55 nedenfor). 46. Ved kgl. Res. lite Septbr er Øgruppen Svever bestemt at skulle henhøre til Fredriksværns Præstegjeld, Laurviks Provsti, samt til Fredriksværns Lensmandsdistrikt og Brunlanæs Thinglag, Laurviks (Er allerede ved Folketællingen medregnet under Fredriksværn.) 47. Ved kgl. Res. 19de Oktober 1877 er Distriktet E r f j o r d i Jæ 1 s e Præstegjeld, Ryfylke Provsti, bestemt at skulle udgjøre et eget Sogn; Forandringen indtraadte 27de Novbr. s. A. n i det nye Sogn 711 tilstedev., 718 hjemmeh., hvorefter n i Jælse Hovedsogn bliver tilstedev., hjemmeh. 48. Ved kgl. Res. 5te November 1877 er Tust e r n Herred bestemt at skulle fraskilles Edø Thinglag, Nordmøre Fogderi, som et eget Thinglag. Forandringen indtraadte iste Januar Ved kgl. Res. Ste Novbr er Ki r k e b ø Sogn (Klævold Herred) fra Iste Januar 1878 fraskilt Ladvik Fattigdistrikt i Sogns Fogderi som et eget Fattigdistrikt. 50. Ved kgl. Res. 15de December 1877 ere endel Brug fra iste Januar 1878 henlagte fra Gloppens Præstegjeld til - Indvikens Præstegjeld, begge i Nordfjords Provsti, samt fra Gloppens Thinglag til Indvikens Thinglag, begge i Send- og Nordfjords Samtlige disse Brug ere ubeboede. 51. Ved kgl. Res. 15de December 1877 er: a) Det til Hols Præstegjeld, Ringerike og Hallingdals Provsti, hørende Distrikt Nordre Vas henlagt til Hovedsognet i Aals Præstegjelds Hovedsogn under samme Provsti, samt fra Hols Lensmandsdistrikt til Aals Lensmandsdistrikt. 114 tilstedev., 120 hjemmeh. b) Endel Gaarde af Aals Præstegjelds Hovedsogn henlagte til Hols Præstegjeld, samt fra Aals Lensmandsdistrikt til Hols Lensmandsdistrikt. 46 tilstedev., 49 hjemmeh. Forandringen er i Resolutionen bestemt at skulle indtræde Iste Januar 1878, dog, forsaavidt Lensmandsdistrikterne angaar, først naar det kan ske tiden Erstatning til Lensmanden i Hol. n bliver derefter i Aals Hovedsogn tilstedev., hjemmeh., i Aals Prgld., Herred og Lensmandsdistrikt tilstedev., hjemmeh., i Hols Prgld., Herred og Lensmandsdistrikt tilstedev., hjemmeh. Jfr. kgl. Res. 18de Nov (No. 23 ovenfor). 52. Fra Iste Januar 187: ere de 3 Fattigdistrikter Faluæs, A kr e og F e r k i n g s t a d i Ryfylke Fogderi forenede til eet, S ku d e s n æ s. 53. Ved kgl. Res. Ste Januar 1878 er Gausdals Præstegjeld, Søndre Gudbrandsdalens Provsti, fra 27de Marts s. A. delt i 2de Præstegj eld : a) Ø s tre G au s d a 1, indbefattende det tidligere Gausdals Hovedsogn (til hvilket er henlagt en Del af Nykirke Sogn) og Follebu Annekssogn tilstedev., hjemmeh., hvoraf Gausdals Sogn 1916 tilstedev., 1900 hjemmeh. og Follebo Sogn 1026 tilstedev., hjemmeh. b) V e s tre G au s d a 1, indbefattende det gjenværende Nykirke Sogn som Hovedsogn og Svatsums Annekssogn (med det samlede Dok Fiskevand) tilstedev., hjemmeh., hvoraf Nykirke Sogn tilstedev., hjemmeh. og Svatsum Sogn tilstedev., hjemmeh. 54. Ved kgl. Res. 16de Februar 1878 er Kolv ere i ds Skolekommune i Namdals Fogderi fra Iste Januar 1878 delt i 2de, Kolvereid og..f old e rei d, hver svarende til Sognet af samme Navn. 55. Ved kgl. Res. lite April 1878 er Østre Molands Herred fra den Tid, som af Amtmanden bestemmes, delt i 3 Herreder og det tidligere østre Molands Præstegjeld ligeledes delt i 3 Fattigdistrikter og Skolekommuner, samtlige.nye Distrikter svarende til de ved kgl. Res. Ilte Septbr (No. 45 ovenfor) oprettede nye Præstegjeld Barbo, T r o In ø og østre Moland. De heromhandlede Forandringer indtraadte Iste Mai ). Siden Iste Januar 1876 ere følgende nye Kapeller blevne indviede. (jfr. Tabel No. 3) : 1. I Vestre Akers Prgld.: B y g d ø Kapel, indviet i I Næs Hovedsogn af Næs Prgld. (Øvre Romerikes Provsti): A a r n æ s Kapel, indviet i I Hofs Prgld. (Solør og Odalens Provsti): Arneberg Kapel, indviet i I Birkrems Sogn af Hellelands Prgld.: Øv r e b y g d e n s eller Ivesdals Kapel, indviet i I Vereids Sogn af Gloppens Prgld.: Hy e ns Kapel, indviet i I Rennebu Prgld.: Bjerk a k e r Kapel, indviet i I Røros Prgld.: B r e k k en s Kapel, indviet i I Nordli Sogn af Liernes Prgld.: Tun s j ø Kapel, indviet i I Kolvereids Hovedsogn af Kolvereids.Prgld.: Op lø fj ordens Kapel, indviet i I Bergs Hovedsogn af Bergs Prgld. (Senjens Provsti) : Senj ens Nikkelværks Kapel, indviet i Derhos tilkommer endnu: 11. I Tryssils Hovedsogn af Tryssils Prgld.: L ø rd a l e n s Kapel, indviet i ) Den heromhandlede Herredsdeling er ikke medtagen i Tillægstabellen til fabel No. 2 (Side 18), da Underretning om, fra hvilken Tid Forandringen var bestemt at skulle træde i Kraft, først modtoges, etterat nævnte Tabel var trykt, Af den tilstedeværende Befolkning var Mænd: i Barbo 2 185, i Tromø 985, i østre Moland Kvinder: , , Af den hjemmehørende Befolkning var Mænd : i Barbo , i Tronro 11 44, i Østre Moland, 268 Kvinder: , , I256.

74 Trykfeil og Rettelser. Iste Hefte. Side 4 : Riget Rubr. 13 staar ; , skal være: ; Rubr. 14 staar : , skal være : Rigets Byer Rubr. 13 staar : 1.35, skal være : 1.37; Rubr. 14 staar: 172, skal være: 175. Stifter: Kristiania Stift Rubr. 13 staar: 204.7, skal være: ; Rubr. 14 staar : , skal være : Amter: Smaalenene Rubr. 13 staar : 32.28, skal være: 32.3o ; Rubr. 14 staar: 4118, skal være: : Ved 23. Bamble tilføies en Stjerne e. 7: Byerne stiftsvis: Kristiania Stift Rubr. 13 staar: 0.35, skal være: 0.37; Rubr. 14 staar: 44.85, skal være: Byerne amtsvis: Smaalenene Rubr. 13 staar: , skal være: ; Rubr. 14 staar: 14.65, skal være: : De enkelte Byer: Sarpsborg K. Rubr. 13 staar: , skal være: ; Rubr. 14 staar: 0.34, skal være : : Hammerfest f 8. Maasø l Rubr. 7 staar: 4.20, skal være: 15.08; Fogderi 1): 9. Kjelvik J Rubr. 8 staar: 317, skal være : , Spalte 3: 39. Dalernes Provsti, Ekersunds Prgld. skal være: Ekersund. a) Landdistrikt (H.). b) Ekersund (L.). Ogne (H.). 25: Præstegjelds- og Sogne-Rubriken har til Overskrift: «Riget og dets Dele» istedetfor =Præstegjeld og Sogne». - 67: Foran No. 16 tilføies: Ved kgl. Resolution 24de Juli 1876 er Gaarden Sotnak eller Sotaanak fra lste Januar 1877 henlagt fra R a d s Sogn, N æ s s e t s Herred, Thinglag og Præstegjeld, Indre Romsdals Provsti, til Kleve Sogn, B o i s a Herred, Thinglag og Præstegjeld, Ytre Romsdals Provsti. Gaardens 18 tilstedev., 19 hjemmeh. Foran No. 19 tilføies : Ved kgl. Res. 13de Sept ere nogle Gaarde fra lste Januar 1877 henlagte fra Stangviks Præstegjeld, Herred og Thinglag, til Ran n æ s Sogn, Sure n- I) Da Opgaverne over Fladeindholdet for Finmarkens Amts Vedkommende i det Hele antages at være mindre sikre, er ingen Rettelse foretagen i Fogderiets og Amtets Areal. dalen s Præstegjeld, Herred og Thinglag, samt fra Stangvik og Halse Lensmandsdistrikt til Surendalen og Rindalens Lensmandsdistrikt. 47 tilstedev., 50 hjemmeh. 2det Hefte. Side 102: Rubr. 3 har til Overskrift: K. istedetfor M. 4 M. K. 113, Noten, tilføies: Tromsø (=Tromsø Amts Bydistrikt) og Aalesund (= Romsdals Amt i Bergens Stift) se S die Hefte. 160: «a. Kul- og Tjærebrændere» skulde være opført under V (Tilvirkning af Belysningsstoffe m. m.) istedetfor under IV (Kemisk Industri) , Note 1: No. 24 og 27, læs: No. 23 (Tillægstabel, Side 323 fgg.), 24 og (nederste Del) : C. I. 6. Personer sysselsatte ved Vadsk og Strygning Rubr. 1 staar: 1; skal være: : C. III. 4 Rubr. 1 staar: 3 461, skal være : (nederste Del) : B. II. 2 Rubr. 37 (Finmarkens Amt, Mandkjøn) staar : -, skal være : : C. II. 6 Rubr. 8 staar : 4, skal være : , (nederste Del) : B. III. 4 Rubr. 6 (Kristiania, Kvindekjøn) staar: -, skal være: : F (Personer med uopgiven Livsstilling) Rubr. 12, 13 og 14 staar henholdsvis: 66, 4 og 23, skal være: 4, 23 og (nederste Del): B. II. 4 Rubr. 41 (Nordlands Amt, Mandkjøn) staar : -, skal være : : C. III. 7 Rubr. 44 staar: 3, skal være : : Rubr. 31 har til Overskrift: «Privat praktiserende Læger» istedetfor: «Ved Lsegevirksomhed». Rubr have til Fællesoverskrift: «Selvstændige Erhvervsdrivende sysselsatte ved immateriel Virksomhed» istedetfor: «Selvstændige Erhvervsdrivende sysselsatte ved privat immateriel Virksomhed». Errata. Première livraison. Page 4. Superficie territoriale du Royaume (Riget) des villes (Rigets Byer) de la diocèse de Kristiania (Kristiania Stift) de la préfecture de Smaalenene (Smaalenenes Amt) A u Ii e u d e: kiloro. carrés, l i s e z: Deuxième livraison Les lettres K. (o : sexe féminin) et M. (o : sexe masculin) aux têtes des colonnes 3 et 4 doivent être réciproquement transposés, de sorte que la colonne:_3 indique la population du sexe masculin, et la colonne 4 celle du sexe féminin. Troisième livraison Charbonniers, fabricants de goudron (groupe IV: Produits chimiques) auraient dû être comptés sous groupe V: 177, note 2. Au lieu de: Nos 24 et 27, lisez : No 23 (tableau supplémentaire, pages 323 et suiv.), 24 et , ligne 1, colonne 1. Au lieu de: 3461, lisez: , litr. F, colonnes 12, 13 et 14. Au lieu de: I, lisez: j. (Produits gras).

75 C. No. 1. I Alfabetisk Fortegnelse over Rigets forskjellige lnddeiingerl), (Table alphabétique des divisions administratives du Royaume.) Aa Etne. Aske 25. Borgund og Skodje 39. Dale (Tinn) 23. A. Askøen 13, 26, 45, 51. Borre II, 21, 33, 44, 49. Dale (Ytre Holmdal) 26. Attraa 23. Borregaard 43, 48, 6z. Dalerne 19, 31. Aa (Aafjorden) 28. Aurdal 23, 49. Borekilen 66. Dalevaag 64. Aa (Lyngdal) 2 4, 45, 50. Aure 14, 27, 34, 46, 51. Bosekop 65. Dammyr 62. Aadal (Løiten) 62. Aurland 13, 26, 34, 39, 45, 51. Botne II, 21, 33, 44, 49. Daviken 14, 26, 34, 46, 51. Aadalen II, 21, 3 2, 44, 49. Austad 24, 45, 50. Braaten 63. Degernæs 20. Aafjorden 14, 28, 35, 4 6, 51. Avaldsnæs 1 3, 2 5, 33, 45, 5o. Bragernæs I I, 21. Digermulen 65. Aakernæs 24. Brandbu 2 3, 49. Diset 22. Aakre 25, 50. Brandsø 34- Dolmo 28, 65. Aal II, 21, 3 2, 36, 38, 44. Brand vold lo, 22, B. 43, 48. Dovre II, 22, 44, 49. Aasen 14, 2 7, 34, 46, 51. Brastad 44. Drammen 8, 19, 58. Aalestranden 62. Baadstad 20. Bratsberg 3, 4, 5, 7, 61. Drangedal 12, 2 3, 33, 44, 49. Aalesund 9, 2 7, 59. Baadstø 63. Bratsberg (Strinden) 27, 46, 51. Drangeid 64. Aalfot 26. Bagn 23. Bratvær 27, 64. Drangsholt 45. Aalhus 26. Bakke (Eker) 21. Bredeim 26, 34, 37, 46, 51. Drevsje, 22. Aalund 2 5, 45, 50. Bakke (Lister) 12, 24, 33, 3 6, 45, 50. Brekke 26, 37, 45, 51. Drobak 8, 20, 58. Aalundseen 64. Baklandet 28. Bremanger 14, 26, 34, 46, 51. Dunkebæk 63. Aamli 12, 23, 33, 40, 44, 50. Baldeshol 22. Bremnæs 25, 50. Dverberg 1 5, 29, 39, 47, 52. Aamli og Gjevedal 38. Balestrand 13, 26, 45, 51 Bremsnæs 27, 51. Dybvaag 12, 23, 33, 44, 5o. Aamot (Nordre Land) 23. Bakke 22. Brettesnæs 66. Dynge 63. Aamot (Østerdalen) Io, 22, 32, 36, Balkeby 62. Brevik 8, 23, 58. Dyra 29, 47, , 48. Balsfjorden 16, 29, 35, 47, 52. Brevikstranden 66. Dønnæs 29, 46, 65. Aamotsdal 23. Bamble 6, 12, 19, 23, 30, 33, 44, 49, 61, Briskeby 62. Aandalsnæs 64. Barbo 63. Brosvehyllen 65. Aaraaselven 63. Barbodalen 63. Brottum 22. E. Aardal (Bygland) 24. Bardodalen 16, 29, 47, 52. Bru 26. Aardal (Ryfylke) 1 3, 2 5, 34, 45, 50. Barfodgrænden 63. Bruflat 23, 49. Edø 14, 2 7, 34, 37, 4 6, 51. Aardal (Sogn) 13, 26, 34, 45, 51. Barkestad og Langenæs 35. Brunkeberg 23, 44, 50. Eftelot 21. Aarsbog 66. Barkevik 66. Brunlanæs II, 21, 33, 38, 44, 49. Egeland 44, 5o, 63. Aarstad 13, 26, 34, 37, 45, 91. Beieren 15, 29, 46, 52. Brumundalen 62. Egero 64. Aarøsund 63. Beitstaden 15, 28, 35, 37, 39. Brusveen 44, 62. Egge 28, 46, 52. Aas (Akershus Amt) 10, 20, 43, 48. Berby 43, 62. Bruvik 13, 26, 45, 51. Eggedal 21, 36, 38. Aas (Beitstaden) 28, 37, 39, 4 6, 52. Berg (Brunlanæs) 21. Bryn 21. Egvaag 64. Aas (Vestre Toten) 22. Berg (Senjen) 1 5, 29, 35, 37, 47, 52. Brækkestø 63. Eid (Fjælberg) 25, 45, 50. Aas og Fron 32. Berg (Smaalenene) Io, 20, 3 2, 43, 48. Brenne 15, 28, 35, 39, 4 2, 46, 52. Eid (Romsdal) 14, 27, 46, 51. Aasen 15, z8, 35, 46, 52. Bergeby 65. Bud 14, 27, 46, 51 Eid (Sand- og Nordfjord) 14, 26, 34, Aasene 26, 51. Bergen 3, 4, 7, 1 3, 1 9, 30, 4 1, 48, Bodal 27, 46, , 5 1. Aaseral 12, 24, 33, 45, , 5 8, 59, 61, 64. Budviken 14, 2 7, 34, 46, 51. Eid (Ytterøen) 28. Aasgaardstrand 8, 21. Berger 43, 62. Bugonæs 65. Eidanger 12, 23, 33, 44, 49- Aasmarken 22. Berlevaag 65. Bukken 1 3, 25, 45, 50. Eide (Kvernæs) 27. Aasnæs (Beitstaden) 65. Bieodden 63. Buksnæs 1 5, 29, 4 2, 47, 52. Eide (Nedenæs) 12, 24, 38, 44, 50. Aasnæs (Soler) lo, 22, 3 8, 43, 48. Billet 62. Buksnæs og Hol 35. Eidfjord 2 5, 37, 45, 51. Aassiden 44, 49. Bindalen 15, 28, 35, 46, 52. Buskerud 3, 4, 5, 6, 7, 40, 44, 49, 61. Eidsberg Io, 20, 32, 40, 43, 48. Aavig 64. Binid 11, 22, 3 2, 44, 49, 62. Buskerud Gods 63. Eidsborg 23. Aker ro, 30, 3 2, 40, 43, 48. Birkeland 25. Buvik 66.. Eidsfos , 63. Aker og Follo 5, 61. Birkenæs 12, 24, 38, 44, 50. Buøen 64 Eidskog Io, 22, 43, 48. Akershus 3, 4, 5, 7, 61. Birketvet 44. Bygland 12, 24, 45, 50. Eidsvold ro, 20, 30, 32, 43, 48, 62. Akerø 14, 27, 46, 51. Birkrem 12, 24, 39, 45, 50. Bykle 24, 36, 50. Eikisdal 27. Akre 25, 50, 64. Biskopshavn 64. Bynæsset 14, 2 7, 34, 46, 51. Eilden 28. Akrehavn 64. Bispeladegaard 64. Bægndalen 23, 49. Ekeberg 43. Alnæs 64. Bjelland 24, 33, 3 8, 45, 50. Bække 63. Ekebergsiden 62. Alstahaug (Helgeland) 1 5, 29, 35, 39, Bjelland og Grindem 12. Bækkestranden 63. Ekefjord , 46, 52. Bjerke 20.. Bærum ro, 3 2, 43, 48, 6z.. Eken 24, 45, 50. Alstahaug (Skogn) 28. Bjugn 14, z8, 46, 51. Bæverdalen 22. Eker II, 21, 33, 44, 49, 63. Alten 7, 16, 1 9, 29, 3 1, 35, 42, 47, Bjølsenjordet 62. Be (Hyllestad) 26. Eker, Modum og Sigdal 3o. 52, 61, 65. Bjørndalen 62. Be (Lofoten) 1 5, 29, 39, 47, 52. Ekersund 9, 12, 24, 33, 4 1, 45, 50, 59- Alversund 26, 51. Bjørnskind 29, 47, 52. Bø (Manger) 26. Ekne 28. Alvim 62. Bjørnsund 64. Bø (Telemarken) 12, 23, 33, 44, 49. Ekronningen 63. Alveen 45, 64 Bjørner 14, 28, 35, 4 6, 51. Bødal 22. Ekstrand 63. Andebu II, 21, 33, 44, 49. Blaker 20, 43, 48. Bødkerbugt 63. Elgaaen 27. Andenæs 29, 47, 5 2, 65. Bode 9, 15, 29, 35, 39, 42, 46, 52, 6o. Begstad 26. Ellendalen 43 Ankenæs 29, 46, 52. Bogen 66. Bommel 25, 50. Elshaug 28, 51. Aremark ro, 20, 32, 43, 48. Bolstadøren 66. Bonsnæs 21. Elvebakken 65. Arendal 8, 19, 23, 40, 58, 63. Bolsø 14, 2 7, 34, 4 6, 51. Børsen 14, 27, 34, 46, 51. Elverum ro, 22, 3 2, 43, 48. Arendal (Stokke) 21. Bomsholmen 66. Børn se og Børseskogn 39. Elverums Leir 62. Arne 26, 45, 5 1, 64. Bore 25. Børseskogn 2 7, 34 Enebak lo, 20, 3 2, 43, 48. Arnefjord 26. Borge (Gjerpen) 63. Børsoren 66. Engelo og Ledingen 35. Arnevaagen 64. Borge (Lofoten) 1 5, 29, 39, 47, 52. Enger 23. Asak 20. Borge (Smaalenene) Io, 20, 32, 43, 48. Engøen 64. Asker Io, 19, 21, 32, 43, 48. Borgenhaugen 62. D. Enningdalen 20. Asker og Bærum 38. Borgeskoven 63. Dagali 21. Erisfjord 27. Askevold 13, 26, 34, 37, 39, 4 6, 51. Borgund (Sogn) 13, 26, 34. Dale (Lyster) 26. Espevær 66. Askim Io, 20, 3 2, 43, 48. Borgund (Sendmøre) 1 4, 2 7, 34, 46, 51. Dale (Romsdal) 39. Etne 1 3, 2 5, 34, 45, 50. 1) I Fortegnelsen er ogsaa medtaget Kapeldistrikter saint Forstalder, Strandsteder og andre særskilt benævnte Samlinger af Huse.

76 II C. No. t Etnesaen Hvitingsa. Etnesøen 66. Evanger 25, 34, 37, 5 1, 64. Evindnæs 29, 46, 52. Evindvik 13, 26, 45, 51. Evje 12, 24, 36, 40, 45, 50. Evje og Veigusdal 12, 38. F. Faaberg II, 22, 3 2, 40, 44, 49. Falnæs 25, 50. Fane 1 3, 25, 34, 45, 51. Farsund 9, 24, 48, 59. Fede 24, 3 6, 45, 50, 64. Fedje 26, 45. Feios 26. Feiringen JO, 20, 43, 48. Fenstad 20, 43, 48. Ferkingstad 25, 50, Fet (Hafslo) z6. Fet (Romerike) ro, 20, 3 2, 43, 48. Fiksdal 27. Fillan 28. Filtvetstrand 63. Finmarken 3, 4, 5, 7, 61. Finnaas 1 3, 25, 34, 45. Finne 1 3, 2 5, 33, 4 1, 45, 50. Finsland 12, 24, 3 8, 45, 50. Fiskevaag 65. Fiskum 2I. Fister 25, 45, 50. Fitje 13, 25, 34, 45, 50. Fjeld , 34, 45, 51. Fjeldberg (Glemminge) 62. Fjertoft 27. Fjotland 12, 24, 38, 45, 50. Fjælberg 1 3, 25, 34, 45, 50. Fjære (Nedenæs) 12, 2 4, 44, 50. Fjære (Søndhordland) 34. Fjæreklev 63. Fjærland 26. Flaa (Melhus) 28, 34, 4 6, 51. Flaa (Næs) 21, 36. Flaam 26. Flaabygd 44, 49. Fladen 63. Flakstad 1 5, 29, 39, 4 2, 47, 52. Flakstad, Være og Røst 35. Flatanger 15, 28, 46, 52. Flatdal 23. Flatekval 26. Flaugstad 23, 44, 50, 63. Flekkefjord 9, 19, 24, 30,33,4 1, 59. Flesberg II, 21, 3 2, 44, 49. Flore 9, 26, 59. Fluberg 23, 49. Fløen 64. Fodvang 22. Foldalen 22, 48. Folden 1 5, 29, 35, 42. Foldereid 28, 52. Follebu 22. Follo 30, 40. Fon 21. Forr 28. Fortun 26. Fosen 7, 19, 31, 61. Fosnæs 1 5, 28, 35, 46, 52. Fossan 1 3, 2 5, 45, 50. Fossiden 63. Fossum (Bærum) 43, 48, 62. Fossum (Gjerpen) 44. Fredrikshald 8, 20, 40, 58. Fredriksstad 8. 20, 58. Fredriksværn i1, 21, 38, 49, 63. Frede 14, 27, 46, 51. Fresvik 26. Frogner (Aker) 62. Frogner (Lier) 21, 44, 49. Frogner (Serum) 20. Frognerjordet 62. Froland 12, 24, 38, 44, 5 0, 63. Fron ro, 20, 43, 48. Frosten 15, 28, 35, 4 2, 46, 52. Froøerne 65. Frue Sogn 25. Frydenberg 62. Frydensborg 63. Frænen 14, 27, 46, 51. Furnæs 22, 49. Fuse 13, 2 5, 34, 45, 51. Fuskeidet 29. Fævaag 65. Felling 28. Ferde 14, 26, 34, 46, 51. Førstefæste 62. G. Gamle Aker 20. Gamle Hellesund 63. Gamvik 29, 66. Gan 43, 62. Garder 20, 48. Gardmo 22. Gaupne 26. Gausdal II, 22, 3 2, 44, 49. Gaustad 62. Geiranger 27. Gildeskaal 15, 29, 46, 52. Gildeskaal og Beieren 35. Gimmestad 26. Gimnæs 34. Gimse 1 5, 29, 47, 52. Gimse og Valberg 39. Gimse, Valberg og Borge 35. Giske 27. Gjemse 65. Gjemse 44. Gjerde 25. Gjerdrum ro, 20,.3 2, 43, 48. Gjerestad 12, 23, 33, 44, 50. Gjerpen 12, 23, 3 0, 33, 44, 49. Gjerstad 26. Gjesaasen 22. Gjetestranden 27. Gjevedal 23, 50. Gjæsdal 12, 24, 39, 45, 50. Gjæsvær 66. Gjølme 64. Gjøvik 8, 22. Glemminge ro, zo, 38, 43, 48. Gloppen 14, 26, 34, 37, 46, 5i. Gloppen og Bredeim 39. Gol ir, 21, 3 2, 3 6, 44, 49. Graaten 63. Gran II, 23, 32, 44, 49. Grandsherred 12, 23, 44, 50. Grane 28. Graven 25, 37, 45, 51. Gravik 28. Greaker 43, 62. Grebstad 24, 45, 50. Gretvik 22. Grimeli 46, 51, 64. Grimstad 8, 24, 58. Grindeim 25. Grindem 24, 38, 45, 50. Grip 2 7, 4 6, 5 1, 64. Grong 15, 28, 35, 37, 4 2, 4 6, 52. Grue 10, 22, 32, 43, 48. Gruelekken 62. Grungedal 23. Gryten 14, 27, Græsvik 43, 62. Grenland 20. Grønlien 63. Guddal 26. Guldal 7, 31, 42, 61. Guldbergsiden 62. Guldsmedengen 63. Gulen 34. Gulvik 65. Gyland 24, 36, 45, 50. H. Haa 12, 24, 33, 45, 50. Haa og Ogne 36. Haabøl ro, 20, 32, 43, 48. Haaland 12, 25, 33, 45, 50. Haalandsdal 25, 51. Hadeland 44, 49, 62. Hadeland og Land 6, 19, 30, 40, 61. Hadsel 1 5, 29, 39, 42, 47, 52. Hafslo 13, 26, 39, 45, 51. Hafslund 43, 48, 62. Hafslundøen 62. Hagemannskaas 63. Hakedal 20, 43. Hallerø 66. Hallingdal 6, 30, 40, 6i. Halsaa 24, 45, 50. Halsaa og Hartmark 12, 38. Halse 14, 27, 46, 51. Halsøen 65. Hamar 3, 4, 7, 8, 19, 22, 30, 61. Hammer 13, 26, 34, 37, 45, 51. Hammerfest 7, 9, 16, 1 9, 29, 3 1, 35, 39, 42, 47, 52, 60, 61. Hammere 1 5, 29, 35, 4 6, 52. Hansnæs 63. Hardanger og Voss 6, 13, 19, 31, 61. Hareid 27, 51. Harham 14, 2 7, 34, 51. Harran 28. Hartmark 24, 45, 50. Haslum 21. Hassing 6z. Hasvik 16, 29, 35, 47, 52. Hatfjelddalen 15, 28, 39, 4 6, 52. Haug (Eker) 21. Haug (Norderhov) 21, 44, 49. Hauge (Lærdal) 26. Hauge (Onsø) 62. Haugesund 9, 25, 41, 59. Haugsund 63. Haukedal 26. Haus 13, 26, 34, 45, 51. Hansken 25. Havningberg 66. Havnsund 27. Havsten 27. Hedalen (Søndre Aurdal) 23, 36. Hedalen (Vaage) 22. Heddeland 33. Hedemarken 3, 4, 5, Hedenstad 21. Hedrum 'II, 21, 33, 44, Heen 27, 51, Hegge 2 3, 49. Heggen 21. Heggernæs 64. Hegre 15, 28, 46, 52. 7, 1 9, 40, Heirefos 12, 23, 3 8, 44, 50. Helgeim 26. Helgen 23. Helgeraaen 63. Helge 29, 37, 47, 52. Helgøen 22. Heli 20. Helle (Sandøkedal) 44, 63. Helle (Vaagen) 65. Helle (Øiestad) 63. Hellen 64. Helleland 12, 2 4, 39, 45, 50. Helleland og Birkrem 33. Helsvik 63. Helvik 33. Hem 2I. Hemmes (Helgeland) 15, 28, 35, 4 6, 52. Hemnæs (Høland) 20. Hemnæsber g 65. Hemsedal 21, 36, 44, 49. Heni 20. Henning 28. Henningsvær 65. Herlø 13, 26, 45, 51 Herod 12, 24, 36, 38, 45, 50. Herre 63. Here (Helgeland) 1 5, 29, 39, 46, 52. Herø (Søndmøre) 1 4, 2 7, 34, 39, 46, 5r. Hesbø 25. Heskestad 12, 24, 39, 45, 50. Hestad 26. Hetland 12, 2 5, 33, 45, 50, 64 Hevne 14, 28, 35, 46, 51 Hilde 64. Hillestad 21. Hillesø Hinderaa i6, 29, 47, 5 13, 25, 45, Hi ndre Hisø, 12, , 44, 50. Hiterdal 12, 23, 33, 44, 49, 50. Hiteren 14, 28, 35, 4 6, 51. Hitere 24, 3 6, 45. Hjelmeland 13, 25, 34, 3 6, 45, 50. Hjelmelandsvaag 64. Hjertdal 12, 23, 33, 44, 50. Hjertnæs 63. Hjørendfjord 14, 2 7, 34, 46, 51. Hoen 49. Hof (Jarlsberg) I I, 21, 33, 40, 44, 49. Hof (Solør) ro, 22, 3 2, 3 8, 43, 48. Hof (Sundalen) 27. Hof (Søndre Land) 23, 49. Hof (østre Toten) 22. Hol (Buksnæs) 29. Hol (Hallingdal) 21, 3 6, 38, 44, 49. Hol (Lødingen) 29, 46, 52. Holand 65. Hole II, 21, 3 2, 44, 49. Holleby 48. Hollen Iz 23, 33, 40, 44, 49. Holme 12, 24, 38, 45, 50. Holmedal (Skonevik) 25, 50. Holmedal (Ytre Holmedal) 26. Holmestrand 8, 21, 58, 63. Holmsbo 8, 21. Holse 26, 51. Holt 12, 23, 30, 33, 44, 50. Holtaalen 14, 2 7, 34, 46, 51. Holtaalen og Aalen J9. Holter 20. Homedal 24. Hommelviken 65. Hopen (Ede) 27. Hopen (Vaagen) 66. Hoperstad 26. Hordnæs 24, 33, 3 6, 38, Hordnæs og Iveland 12. Horg 14, 2 7, 34, 46, 51. Horg og Støren 39. Hornindal 14, 26, 34, 46, 51 Horten 8, 21, 58. Hosanger 13, 26, 34, 45, 51. Houerød 63. Hove , 5 0. Hovin (Grandsherred) 23, 44, 50. Hovin (Spydeberg) 20. Hovin (Ullensaker) 20. Hun 22. Hurdalen ro, 20, 3 2, 36, 43, 48, 62. Hurum (Buskerud) i i, 21, 33, 36, 44, 49, 63 Hurum (Valdeis) 23, 44, 49. Husnæs 25, 50. Hustad (Bud) 27. Hustad (Indereen) 28. Huse 26. Hvaløerne ro, 20, , 43, 48. Hvarnæs 21. Hviteseid 12, 2 3, 33, 40, 44, 50. Hvitingsø 2 5, 45, 50.

77 C. No. 1. III Hvitsten -- Midthordland. Hvitsten 8, 20. Krogstadelven 44, 63. Lilleherred 23. Hygenstrand 66. K. Krohnborg 64. Lille Molla Hyllen 66. Krohnsminde 64. Lillesand 8, Hyllestad (N. Bergenhus) 13, 26, 39, Kaafjord 29, 6o. Krokstad. 28. Lillestrømmen , 51. Kabelvaag 65. Kredsherred 21, 36, 38. Lille Topdal 23, 50. Hyllestad (Valle) 24, 50. Kalfaret 64. Kvaas 24, 45, 5. Lille Topdal og Mykland 38. Hægdehaugen 62. Kalle 65. Kvalsund 16, 29, 35, 47, 52. Lindaas 13, 26, 34, 45, 51. Hægebostad 12, 24, 33, 45, 5. Kalsnæs og Ulvøen 35. Kvam (Nordre Fron) 22. Linnæsstranden 63. Hæggestad og Tjeldesund 35. Kammerfos 63. Kvam (Stod) 28. Lislebø 62. Hægland 24, 45, 5o. Kampen 62. Kvamso 26. Listad 22. Hærland 20. Karasjok 16, 29, 35, 47, 5 2, 65. Kvarsten 64. Lister 6, 19. Hogsfjord 25. Karlebotten 66. Kvastebyen 62. Lister og Mandal 3, 4, 5, 7, 61. Høidalsmo 23. Karlsø 16, 29, 35, 37, 42, 47, 52. Kvelde 21. Lodegaarden 65. Heigjord 21. Karmsund 19. Kvenvær 28. Lodshavn 64. Heiholm 65. Karmsund og Hesbø 31. Kvernæs 1 4, 27, 34, 46, 51. Loen 27. Høiland 12, 33, 45, 50. Karmøen 41. Kvikne (Nordre Fron) 22. Lofoten 19. Heilandet 14, 28, 34, 46, 51. Kaupanger 26. Kvikne (Nordre Østerdalen) ro, 22, Lofoten og Vesteraalen 7, 61. Høivaag 12, 24, 38, 44, 50. Kautokeino 16, 29, 35, 47, 52, , 43, 48. Lofoten, Vesteraalen og Andenæs 31. Høland Io, 20, 2 5, 32, 40, 43, 48. Kil 44, 63. Kvindherred 1 3, 25, 34, 45, 50. Lofthus 63. Holandet 28, 37. Kilebygden 23. Kvinesdal 12, 24, 33. Lom II, 22, 32, 40, 44, 49. Høle 1 3, 2 5, 33, 45, 50. Kinn 14, 26, 41, 46, 51. Kvædfjord 1 5, 29, 35, 47, 52. Lommen 23, 49.- Høle og Fossan 39. Kinservik 25. Kvænangen 16, 29, 47, 52. Lo,,, 47, 52 Hølen 8, 20, 62. Kirkebø 26. Kværner 62. Lopp ppen en og 29 Øk 35 sfj 42 ord 16, 39 Hellen (Søgne) 64. Kirkehavn 45, 66. Kværnergaden 62. Losmoen 44 Hellen (Søndre Undal) 64. Kirkesæterøren 65. Luksefjeld 23. Hønefos 8, 21. Kirkevaag 65. Lunde (Jæderen og Dalerne) 12, L. 24, Høvaag 65. Kistevik , 39, 45, 5. Høvik 43, 44, 62. Kistrand 16, 29, 35, 42, 47, 52. Laardal 12, 23, 33, 40, 44, 50. Lunde (Nordre Land) 23. Høvikstranden 63. Kistrand og Kjelvik 39. Laasby 43 Lunde (Siredalen) 24, 3 6, 45 Kittelsbugt 63. Labraaten 62. Lunde (Telemarken) 12, 23, 33, 44, 49. Kjelvik 16, 29, 35, 47, 52. Lade 27, 46, 51. Lunder 21, 3 6, 38, 44, 49. Kjerringvaag 65. Ladvik 26, 37, 39, 45, 51 Lundersæter 22. Kjerringvik 66. Ladvik og Brekke 13, 34. Lungegaarden 64. I. Kjerringø 29, 46, 52. Lahelle (Glemminge) 62. Lunke 28. Kjose 21. Lahelle (Oddernæs) 64. Lure 1 5, 29, 39, 42, 46, 52. Ibestad 1 5, 29, 35, 42, 47, 52. Kjølberg 6z. Lahelle (Sandeherred) 66. I-y24,33 Id 10, 20, 32, 43, 48. Kjelbergberget 62. Lahellemoen 62. Lygre 26. Ide og Marker 5, 3o, 61. Kjøllefjord 29. Lakselv 29. Lyngdal (Flesberg) 21, 49. Imsland 25, 5o. Indereen 7, 15, 28, 3 1, 35, 42, 46, 52, 61. Indre Dale 34, 37. Klep 12, 2 5, 33, 45, Kleve Kleven 63. Klodeborgbugt 63. Laksevaag 26, 64. Landvik 12, 24, 44, 50. Landvik og Fjære 33. Langenæs 29. Lyngdal (Lister) 12, 24, 30, 33, 41. Lyngen 16, 29, 35, 42, 47, 52. Lyngvær (Romsdal) 66. Lyngvær (Vaagen) 65. Indre Hardanger 41. Kloppene 63. Langestrand 21 Lynner 23, 49 Indre Helgeland 19. Klosterhaugene 63. Langesund 8, 23, 58. Lysaker 62. Indre Holmedal 13, 26, 46, 51. Klyveberg 63. Langfjordnæs 66. Lysekloster 25. Indre Lyngør 63. Klyvegaden 63. Langodden 63. Lyster 13, 26, 34, 45, 51. Indre Namdal 19. Klæbbu 14, 28, 34, 46, 51. Langset 20. Lærdal 13, 26, 34, 4 1, 45, 51. Indre Nordfjord 41. Klævold 1 3, 34. Langsæv 63. Lærdalsøren 64. Indre Nordhordland 41.' Knarberg 66. Lange 44. Lødingen 1 5, 29, 39, 4 2, 46, 52. Indre Nordmøre 19. Knardalsstrand 63. Laurdal II, 21, 33, 44, 49. Løgebergsgaard 63. Indre Romsdal 19, 41, Knemsgrunden 63. Laurkullen 62. Løiten ro, 22, 3 2, 43, 49. Indre Sogn 19, 31, 41. Kniple 62. Laurvik 6, 8, 19, 21, 30, 40, 58, 61. Løken 20. Indre Søndfjord 41. Kodal 21. Lebesby 16, 29, 47, 52. Lønset 2 Indre Søndhordland 41. Kolbjørnsvik 63. Lebesby og Kjøllefjord 35. Lørenstkog7.en 20, 43, 48. Indre Søndmøre 41. Kolbu 22. Ledingen 29, 46, 52. Løvdal 2 4, 45,50. Indstrand 65. Kolvereid 28, 46, 52. Leinstranden 14, 28, 34, 46, 51. Indviken 14, 2 7, 34, 46, 51. Kolvereid og Foldereid 15. Lekanger (Herø) 27, 46, 51. M. Ingedal 20. Kolvereid og Leke 39. Lekanger (Sele) 26. Maalsand 66. Inge 29, 65. Komnæs 21. Lekanger (Sogn) 13, 26, 34, 39, 45, 51. Maalsel vei116,,, Inset 22, 43, 48. Kongsberg 8, 1 r, 19, 21. Leksviken 15, 28, 35, 4 6, 52. Maasø 16, 29, , 52., 42, 47 Iveland 24, 36, 38, 45, 50. Kongsvinger 8, 22. Leke 15, 28, 35, 46, 52. Malangen 16, 29, 42, 47, 52. Konnerud 21, 44, 49. Lenen 65. Malle 25. Konnesmo 24, 45, 5o. Lensviken 28. Malmo 28. Kopervik 9, 25. Lenvik 1 5, 29, 35, 42, 47, 52. Malnæs 29. Korgen 28. Leren 65. Malvik 27, 46, 5r. J. Kornstad 27, 51. Lerfjorden 29. Mandal 6, 9, 12, 1 9, 24, 30, 59, 61. Kors 27, 51. Lerkjær 33. Manger 13, 26, 34, 37, 45, 51 Jakobselven 29, 65. Korshavn 64. Lervik (Hetland) 64. Marie Gavekirke' 20. Jarlsberg 6, 44, 49, 61. Koviken 63. Lervik (Stordøen) 64. Marifjæren 34, 66. Jarlsberg og Laurvik 3, 4, 5, 7, 61. Kraakstad Io, 20, 3 2, 43, 48. Lesje II, 22, 3 2, 40, 44, 49. Mausund 65. Jondal 1 3, 25, 34, 51 Kragerø 8, 23, 40, 58. Lesjeskogen 22, 49. Meland 28. Jondalen 44. Kragerøen 43, 62. Levanger 9, 15, 28, 35, 39, 42, 46, Meldalen 14, 2 7, 34, 46, 51 Joranger 26. Krampenæs , 59. Melhus 14, 28, 34, 39, 46, 5 1, 65. Jordal 62. Kranen 63. Lier 1 r, 21, 33. Melland 26, 51. Jostedal 13, 26, 34, 45, 51. Kristiania 3, 4, 7, 19, 20, 30, 40, 53, Lier, Reken og Hurum 3o. Mellem-Borgesyssel 19. Jæderen 19, , 61, 62. Lierne 15, 28, 39, 46, 52. Mellem-Gudbrandsdalen 30. Jæderen og Dalerne 6, 61. Kristians Amt 3, 4, 5, 7, 61. Liknæs 24, 36, 45, 5o. Mellem-Jarlsberg 30. Jælse 1 3, 2 5, 34, 45, 50, 64. Kristianssand 3, 4, 7, 9, 1 9, 24, 41, Liknæs og Fede 38. Melsomvik 63. Jælsegrænden , 53, 5 8, 59, 61. Lille Damsgaard 64. Mele 29, 37, 39, 46, 52. Jævnaker I1, 23, 32, 44, 49. Kristianssund 9, 27, 59. Lilleelvedalen JO, 22, 32, 36, 43, 48. Menstad 63. Jølster 14, z6, 34, 46, 51. Kulstadseen 65. Lillehammer 8, 22. Meraker 15, 28, 46, 52. Jassund 28. Kroer 20, 48. Lille Herre 63. Midthordland 19, 3r. 10

78 IV C. No. 1. Midtre Fosen Senjen. Midtre Fosen 42. Midtre Sogn 19, 41. Mjøndalen 44, 49, 63. Mjøsstranden 23, 5o. Mo (Hosanger) 26. Nordre Etnedalen 23. Nordre Fron II, 22, 32, 4 2, 44, 49. Nordre Gudbrandsdalen 6, 19, 30, 61. Nordre Hedalen 49. Nordre Hedemarken 30. Olden 27 Olstad 22. Omborgsnæs 66. Omdal 44, 50, 63. Ona 64. Rom 43, 48. Romedal ro, 22, 3 2, 43, 49. Romfog 27. Romsdal 3, 4, 5, 6, 7, 10, 3 1, 34, 61. Romskogen 20. Mo (Nordland) 15, 28, 35, 39, 4 6, 52. Nordre Helgeland 7, 19, 31, 61. Onereim 25, 45, 50. Rosendal 62. Mo (Nordre Odalen) 22, 48. Nordre Indherred 19. Onsero, 20, 3 2, 43, 48. Rotnæs 43. Mo (Orkedal) 27. Nordre Jarlsberg 19, 3o. Opdal (Nore) 21, 36, 38, 49. Rovebakkerne 63. Mo (Surendalen) 27. Nordre Kalstad 63. Opdal (Orkedal) 14, 2 7, 34, 42, 46, 51. Ruffen 63. Mo (Telemarken) 12, 23, 33, 44, 50. Nordre Land II, 23, 3 2, 44. Opdal (Tysnes) 25, 45, 50. Rugsund 26. Mo og Laardal 38. Nordre Midthordland 41. Ophaug 63. -Ruhaven 63. Modum II, 21, 33, 40, 44, 49, 63 Nordre Nordmøre 41. Opheim 25, 51. Rustad 62. Moland 12, 23, 33, 44, 50. Nordre Odalen ro, 22, 43. Oppegaard 20, 43, 48. Ryfylke 6, 19, 31, 61. Molde 9, 27, 53, 59. Nordre Salten 19. Opstad 22, 48. Rygge ro, 20, 3 2, 36, 43, 48. Molekken 62. Nordre Skovbygd 22. Opstryn 27. Revesand 63. Mosby 64. Nordre Sendhordland 19. Orkedal 7, 14, 2 7, 3 1, 34, 42, 46, 51, 61. Rævholt 22. Mosjøen 9, 28, 6o. Nordre Sendmere 19, 31, 41. Orkedalseren 64. Røberg 64. Moskenæs 29, 47, 52. Nordre Trondhjem 3, 4, 5, 7, 61. Ormevik 63. Red 27. Moss 8, 10, 20, 30, 40, 43, 48, 58, 62. Nordre Undal 12, 24, 33. Orre 25. Redenæs 10, 20, 3 2, 43, 48. Mossesanden 62. Nordre Valders 40. Os (Nordhordland) 13, 25, 34, 45, 51. Redtangen 63. Moss og Tune 5, 61, Nordre Østerdalen 5, 19, 3o, 61. Os (Rakkestad) zo. Rødven 27. Mostadmarken 51. Nordsinnen 23, 49. Os (Tolgen) 22. Røde 1 5, 29, 35, 37, 39, 46, 52. Moster 25, 50. Nordvaranger 35. Ose 33. Reken 1I, 21, 33, 44, 49. Mosterhavn 66. Nordviken 29. Osen (Bjørner) 28. Røldal 1 3, 25, 39, 45, 51. Mosterø 5o. Nore II, 21, 36, 38, 44, 49. Osen (Tryssil) 22. Ren 23, 49. Mosviken 28. Nore og Opdal 32. Oslo 20. Rora 63. Mosviken og Verran 15, 35, 46, 5 2. Norum 26, 34. Osstad 24. Røros ro, 14, 2 7, 3 1, 34, 4 2, 46, 5 1, 65. Mundal 26. Numedal og Sandsvær 6, 30, 61. Oseren 66. Rørstad 29, 46, 52. Munkestø 66. Nydalen 43, 62. Otten?. og Flatanger 39. Rørvik 28. Myking 26. Nygaard (Bergen) 64. Ottestad 22. Rest 29. My kland 12, 23, 44, 5o Nygaard (Reken) 66. Overgaard 65. Rustad 65. Myre og Andenæs 35. Nyhavn 64. Overhalden 15, 28, 35, 4 6, 52. Røvde 27, 46, 51. Mæl 23. Ny-Hellesund 45, 64 Melen 66. Nykevaag 65. Mælum 23. Mærdø 63. Nykirke Borre) 21. Mere z8. Nykirke Gausdal) 22. Møgster 26, 45, 51. Nykirke Modum) 21. Melenpris 64. Nyorkgaden 62. Nykirke Birid) 22. P. s. Polmak 29, 35, 37. Porsgrund 8, 23, 58. Porter 66. Provstengen 62. Møllendal 64. Nypen 28. Nærbe 24. N. Nærsnes 63. Nære (Aurland) 26, 34, 39. R. Sagdalen 43, 48, 62. Sakshaug 28. Saksumdal en 22. Salangen 1 5, 29, 47. Solberg 28. Saltdalen 1 5, 29, 39, 46, 52. Salten 7, 31, 61. Namdal 7, 31, 61. Namdalseidet 39. Nære (Namdal) 15, 28, 46, 52. Raade 10, 20, 3 2, 43, 48. Samnanger 25, 51. Namsos 9, 15, 28, 35, 4 2, 46, 52, 6o. Nære og Kolvereid 35. Rakkestad ro, 20, 30, 32, 43, 48, 61. Sand Nedenæs) 30, 33. Namsos og Fosnæs 39. Nære og Vikten 39. Rakkestad, Heggen og Froland 5. Sand Nordre Odalen) 22, 48. Nannestad 10, 20, 32, 3 6, 43, 48. Næs (Aadalen) 21. Ramnæs r 1, 21, 33, 44, 49. Sand (Ryfylke) 1 3, 25, 39, 4 1, 45, 50, 64. Narbuvold 22. Næs (Bjugn) 28. Randeberg 2 5, 45, 5o. Sand (Senjen) 15, 29, 47. Narestø 63. Næs (Flekkefjord) 24, 3 6, 45, 5o. Randesund 2 4, 45, 50. Sandaker 62. Naustdal 26, 51. Næs (Gran) 23. Ranem 28. Sandakerjordet 632 Nedenæs 3, 4, 5, 6, 7, 3o, 61. Næs (Hallingdal) 11, 21, 3 2, 36, 44, 49. Ranen 42. Sand og Saude 34 Nederberg 22. Næs (Hedemarken) ro, 22, 3 2, 43, 49. Rannæs 27. Sande (Indre Holmedal) 26. Nedre Borgesyssel 19. Næs (Holt) 44, 50, 63. Rasvaag 64. Sande (Jarlsberg) II, 21, 33, 44, 49. Nedre Eker 21. Næs (Lyster); 26. Rauld 12, 23, 33, 44, 50. Sandefjord 8, 21, 58, 63. Nedre Hedalen 23. Næs (Romerike) bo, 20, 30, 32, 43, 48. Redalen 49 Bandeherred II, n2, 2343., 44, 49. Nedre Lian 62. Næs (Saude) 23, 49. Røddal 44 Sandeid 25, 50. Nedre Romerike 5, 19, 3o, 61. Næs og Hitere 12, 38. Refsnes 66. Sanden 66. Nedre Stjerdalen 15, 28, ; 35, 46, 52. Næsby 62. Reknes 27. Sandnes (Byglad Nedre Telemarken 6, 19, 30, 61. Næsflaten 25. Relingen 20. Sandnes (Heiland) 9, 25, 41. Nedre Ørsnæs 65. Næsgrænden 64. Rendalen 10, 22, 3 2, 40, 43, 48. Sandnes:(Lindaas) 26. Nedstryn 27. Næsland 23. Renden 63. Sandsvær II, 21, 32, 40, 44, 49. Nerstrand 25, 34, 64. Næsne 1 5, 29, 35, 46, 52. Renli 23, 49. Sandviken (Bergen) 13, 26, 64. Nevlunghavn 63. Nesodden 10, 20, 3 2, 43, 48. Rennebu 14, 27, 34, 46, 51. Sandviken (Bærum) 62. Nissedal 12, 23, 33, 44,. 50 Nesseby 16, 29, 35, 37, 47, 52, 65. Rennese 13, 25, 33, 45, 50. Sandviken (Øiestad) 63. Nitedal Jo, 20, 3 2, 43, 48. Nesset 14, 2 7, 34, 46, 51. Rindalen 14, 27, 34, 46, 51. Sande (Romsdal) 14, 27, 46, 51. Nordberget 22. Nøkleby 62. Rinde 26. Sande (Sendmere) 14, 27, 46, 51. Nordby 20, 43, 48. Neste 64. Ringebu II, 22, 3 2, 40, 44, 49. Sande (Vanse) 64. Nordbydalen 62. Nested 63. Ringerike 6, 30, 40, 4 9, 61. Sandokedal 12, 23, 33, 44, 49 Norddalen 14, 2 7, 34, 46, 51. Nestvik 52. Ringerike og Hallingdal 19. Sanne 43, 48, 62. Norderhov II, 21, 32, 3 6, 38, 44, 49. Notere II, 21, 33, 44, 49. Ringsaker ro, 22, 3 2, 43, 49. Bannesund 43, 48, 62. Nordfjord Notere og Tjeme 38. Rissen 14, 28, 35, 4 6, 51. Sarpsborg 8, 20, 40, 58. Nordfjordeidet 41, 64. Risvær 65. Saude (Ryfylke) 13, 2 5, 39, 45, 5o. Nordflatanger 28. O. Risør 23. Saude (Telemarken) 12, 23, 33, 44, 49. Nordhordland 6, 13, 19, 31, 61. Odalen 32. Riserbank 66. Saugøen 62. Nordland 3, 4, 5, 7, 61. Odde (Mandal) 33. Roald 27, 51. Sauland 23, 40, 50. Nordli 28. Odde (Ullensvang) 25. Roan 28. Schlo gerbraaten 62. Nordmøre 6, 31, 61. Oddernæs 12, 24, 4 1, 45, 50. Rodeløkken 62. Segaard 22. Nord-Reisen 29. Oddernæs og Vennesland 38. Rogne 23, 49. Sel 22. Nordre Aurdal II, 23, 3 2, 44. Oddevald 44. Roe 20. Rolf kk Selbu 14, 28, 34, 37, 42, 46, 51. Nordre.Bagn 49. Ofoten 1 5, 29, 35, 4z. seen 6. 2 Selvik Nordre Bergenhus 3, 4, 5, 7, 13, 61. Ogne 12, 24, 45, 50. Rollag II, 21, 40, 44, 49. Sele 1463.,,46, Nordre Dalerne 19. Oksebaasen 63. Rollag og Vægli 32. Benjen 19, 3 1, 5 2, 65.

79 - Senjen og Tromsø 7, 61. Sennesvik 65. Sigdal II, 21, 33, 36, 38, 49 Sildodden 63. Silgjord 12, 23, 33, 44, 50. Siljanbugten 63. Sindsaker 65. Singsaas 14, 2 7, 34, 46, 51. Sira 27. Siredal 12, 24, 33, 50. Sirevaag 64. Sitskogen 20. Sjærnerø 13, 25, 45, 50. Skaadø 23. Skaalegrænden 64. Skaanland 29. Skaare 25, 45, 50. Skafse 23, 50, Skage 28. Skarbo 63. Skarpnæstangen 66. Skarvedalen 63. Skatvold 28. Ske 21. Skedsmo 10, 20, 3 2, 43, 48. Skeid 28. Ski 20, 43, 48. Skiaker II, 22, 44, 49. Skibtvet 10, 20, 32, 43, 48. Skien 8, 19, 23, 40, 58. Skjeberg Io, 20, 32, 43, 48. Skjerstad 1 5, 29, 39, 4 2, 46, 52. Skjerstad og Saltdalen 35. Skjervø 16, 29, 35, 42, 47, 52. Skjervøvaagen 66. Skjold 1 3, 25, 34, 45, 50. Skjærdalen 44. Skjelberg 64. Skjørn 28. Skodje 14, 2 7, 34, 46, 51. Skoger II, 21, 33, 44, 49. Skogn 15, 28, 35, 46, 52. Skonevik 1 3, 25, 34, 45, 50. Skoneviksøen 64. Skotselven 49, 63. Skraaven 65. Skrutvaal 23, 49. Skudesnæs 1 3, 25, 33, 45, 59. Skudesnæshavn 9, 25. Skuterudfladen 63. Slaabervik 63. Slagen 21. Slemdal 12, 23, 44, 49. Sletten 28. Slidre 23, 49. Smaalenene 3, 4, 5, 7, 61. Smedviken 65. Snaasen 15, 28, 35, 39, 46, 52. Snarum 21. Snarøen 43, 62, Snertingdalen 22, 49. Snig 64. Sogn 6, 61. Sogndal (Jæderen) 9, 12, 24, 33, 36, 4 1, 45, 50, 59. Sogndal (Sogn) 13, 26, 34, 45, 51 Sogndal og Norum 39, Sogndalsfj æren 64. Soknedalen 14, 2 7, 34, 46, 51. Solberg og Malmo 46. Solberg 28, 52. Solbergelven 44, 63. Sole 25. Solheim 64. Soll 43, 48, 62. Sollien II, 22, 44, 49. Solstad 28. Solum 12, 23, 33, 44, 49. Solvorn 26, 34. Solvornstranden 64. Solør 5, 30, 61. Solør og Odalen 19, 40. C. No. t Senjon og Tromso Terisdal. Sommerroeiet 63. Son 8, zo, 58, 62. Soner 20, 48. Sorgenfri 63. Sortebogen 66. Sortland 1 5, 29, 35, 42, 47, 52. Spangereid 24, 36, 3 8, 45, 50. Sparbu 15, 28, 35, 4 6, 52. Spind 24, 36, 45, 50. Sponviken 62. Spydeberg Io, 20, 3 2, 43, 48. Stabækbraaten 62. Stadsbygden 14, 28, 35, 46. Stadsbygden og Rissen 39. Stamnæs (Alstahaug) 29, 52. Stamnæs (Bruvik) 26, 46. Stange 10, 22, 3 2, 43, 49. Stangvik 14, 27, 34, 46, 51. Stangvik og Halse 39. Stareim 26. Stat 34 Stathelle 8, 23. Statland 65. Staubo 63. Stavanger 3, 4, 5, 7, 9, 1 9, 4 1, 59, 61, 64. Staværn , 63. Stedje 26. _ Stegen 1 5, 29, 39, 4 2, 46, 52. Stenberg 49. Stenkjær 9, 28, 42, 6o. Stiklestad 28. Stjørdalen 42. Stjørdalshalsen 65. Styr- og Værdalen 7, 31, 61. Stod 1 5, 28, 35, 46, 52. Stokke II, 21, 33, 44, 49. Stokmarknæs 66. Stoksund 28. Stordalen (Stranden) 2 7, 51. Stordalen (Øvre Stjørdalen) 28, 65. Stordoen 13, 25, 34, 45, 50. Store Ekkerø 65. Storelvedalen 10, 22, 3 2, 43, 48. Store Molla 65. Store Saltjern 65. Storfosen 65. Storvaagen 65. Strand Ryfylke) 1 3, 25, 33, 45, 50. Strand (Storelvedalen) 22. Strandebarm 25, 34, 37, 45, 50. Strandebarm og- Varaldse 13. Stranden (Leksviken) 28. Stranden (Søndmere) 14, 2 7, 34, 46, 51. Strandvik 25, 51. Strinden 14, 2 7, 34, 42. Strinden og Selbu 7, 31, 61. Strudshavn 26, 64. Stryn 14, 27, 34, 46, 51. Stryn og Indviken 39. Strøm 22, 48. StrømmenAarstad) 45. Strømmen (Inderøen) 65. Strømmen (Jarlsberg) II, 21, 33, 36, 38, 44, 49. Strømmen (Øiestad) 63. Strømsbonæs 63. Strømsgodset 21, 44, 49. Strømsnæsset 14, 27, 46,,51. Strømsø 21. Stubbelian 62. Styrvold 21. Stedle 25. Støren 14, 27, 34, 46, 51. Suledal 1 3, 25, 34, 45, 50. Solen 26, 65. Sund (Romsdal) 34, 37. Sund(Søndre Bergenhus)13, 26,34,45,51. Sund og Vaagø 39. Sundalen 14, 27, 34, 4 1, 46, 51. Sundalen og Øksendalen 39. Sundalsøren 64. Sundbakken 63. Sundgaarden 62. Sunnelven 14, 2 7, 34, 46, 51. Surendalen 14, 27, 34, 4 1, 46, 51. Surendalen og Rindalen 39. Surendalsøren 64. Svanø z6. Svarstad 21. Svatsum 22. Sveen 13, 2 5, 37, 45, 50. Svelvik 8, 21, 58. Svenne 21, 49. Svennæs 23, 49- Svindal 20, 48. Svviino nørddén 63. S 64. Svolvær 65. Svorkmo 64. Sydflatanger 28. Syd Sylli varan 6, 29, 35, ng2g1er, 144, 49 Sylte (Norddalen) 27. Sylte (Vestnæs) 27. Syltefjord 66. Syltesandfjord 66. Sæbø 26. Sæim 26. Sæm.11, 21, 33, 44, 49. Sæmssiden 49, 63 Sæter 21. Sætersdalen 6, 19, 30, 61. Sætre 22. Sævik 28. Søberg 65. Søboden 66. Sødorp 22. Søgne 12, 24, 33, 45, 50. Søholt 64. Søholtstranden 64. Søkelven 27, 51. Søndeled 12, 23, 33, 44, 50. Søndfjord 19, 31. Send- og Nordfjord 6, 13, 61. Sendhordland 6, 31, 61. Søndmere 6, 61. Sønd Sønd re II, 23, 32, re ABaurgdnal49 Søndre Bergenhus 3, 4, 5, Sendre Dalerne 19. Søndre Fosen , 47, , Søndre Fron II, 22, 32, 44, 49. Søndre Gudbrandsdalen 6, 19, 30, 61. Søndre Hedalen 49. Søndre Hedemarken 30. Søndre Helgeland 7, 19, 31, 61. Søndre Indherred 19. Søndre Jarlsberg 19, 30. Søndre Land II, 23, 3 2, 44. Sendre Midthordland 41. Søndre Nordmøre 41. Søndre Odalen io, 22, 43. Søndre Salten 19. Søndre Skovbygd 22. Søndre Søndhordland 19. Søndre Søndmere 19, 31. Søndre Trondhjem 3, 4, 5, 7, 61. Søndre Undal 12, 24, 33. Søndre Valders 40. Søndre Østerdalen 5, 19, 30, 40, 61. Sør- og Vasbygden 28. S ørbe 25. Sørfjorden 29. Sørkedalen 21. Sørli 28. Sør-Reisen 29. Sørum (Gran) 23. Sørum (Romerike) 10, 20, 32, 43, Servær 66. Søvde 27, 51. T. Talgø 2 5, 45, 50. Talvik 16, 29, 35, 47, 5 2, Tananger 64. Tanen 64. Tanen 7, 16, 29, 31, 35, 42, 47, 52, 61. Tangen (Eidanger) 63. Tangen (Stange) 22. Tangen (Strømsø) 21. Tanum 21. Tappeluft 66. Tastad 64. Tilder 28. Tilrum 65. Time 12, 24, 39, 45, 50. Tingelstad 23, 49. Tingsaker 63. Tingvold 14, 27, 34, 46, 51. Tinn 12, 23, 33, 40, 44, 50. Tistedalen 20. Titeren 65. Tjugum 26, 34 Tjølling , 33, 44, 49 Tjømø II, 21, 33, 44, 49. Tjøttø 15, 28, 39, 46, 52, 65. Todal 27. Tolgen Io, 22, 3 2, 43, 48, 62. Tom 20, 6z. Tomter (Haabøl) 20. Tomter (Romedal) 22. Tonstad 24, 36, 45 Torjusholmen 63. Torp 43, 62. Torpe 21, 44, 49 orpeber et 62 Torpebyen 62. TTorpen g23, 49 Torrisdal 19, 30. Torshaug 62. Torsken 29, 37, 47, 52. Torsnæs 20, 43, Torvestad 13, 25, 33, 45, 50. Toten 6, 19, 40, 61. Toten, Vardal og Birid 30. Tou 64. Trandby 21, 44, 49. Tranø 1 5, 29, 35, 47, 52. Trara 62. Treungen 23, 50. Tromsø 3, 4, 5, 7, 1 9, 29, 3 1, 42, 58, 60, 61. Tromsøsundet 16, 29, 35, 47, 52. Tromø 24, 38, 50. Trondenæs (Grong) 28. Trondenæs (Tromsø) 1 5, 1 9, 29, 35, 42, 47, 52. Trondhjem 3, 4, 7, 9, 1 9, 30, 42, 53, 5 8, 59, 61. Trondhjemsveien 62. Trosvik 62. Trygstad ro, 20, 30, 32, 43, 48. Tryssil 10, 22, 3 2, 36, 40, 43, 48. Trænen 15, 29, 46, 52. Trømborg 20. Trotten 22, 49. Tuddal 23, 50. Tuft 21. Tuftekaas 63: Tune 10, 20, 30, 32, 3 8, 43, 48. Tustern 14, 27, 46, 51. Tdestrand 8 2, , 24, 38, 45, 50 Tyby 65. Tydal 28, 37, 46, 51. Tyldal 22. Tyristranden 21. Tysfjorden 1 5, 29, 46, 52. Tyskestranden 62. Tysnæs 1 3, 25, 34, 45, 50. Tysvær 1 3, 25, 33, 36, 45, 50. Tønjum 26,. Tønsberg 8, 2I, 40, 53, 58 Tønset 10, 22, 3 2, 40, 43a 48. Torisdal 23.

80 VI C. No. t Udenæs Øvre Ørsnæs. U. Udenæs 20, 43, 48. Ugland 64. Ula 66. Ulefos 44, 49, 63. Ullensaker 10, 20, 32, 3 6, 40, 43, 48. Ullensvang 1 3, 2 5, 34, 39, 45, 51 Ullern 22, 48. Ullerø 20, Ul næs 23, 49. Ulvik 1 3, 2 5, 34, 37, 45, 51. Ulvsten 14, 27, 34, 46, 51 Ulvundeidet 27. Ulvesund 66. Undal 41, 51. Underdal 26. Undersbu 44, 63. Undrumsdal 21. Urnæs 26. Urskog 10, 20, 3 2, 43, 48. Utsire 25, 45, 50. Utsten Kloster 25. Utviken 27. Utvær 1 3, 34, 37. V. Vaage 1 1, 22, 3 2, 44, 49. Vaageby 62. Vaagen 1 5, 29, 35, 47, 52. Vaagstranden 27. Vaagsø 26. Vaagø 2 7, 34. Vaale 11, 21, 33, 44, 49. Vaaler (Smaalenene) 10, 20, 3 2, 43, 48. Vaaler (Solar) 10, 22, 38, 43, 48. Vaalerengen 62. Vadsø 9, 16, 29, 37, 4 2, 47, 48, 52, 6o. Vager 44. Val 65. Valberg 29. Valderhaugstrand 66. Valders 6, 19, 30, 61. Valestrand 1 3, 2 5, 45, 50. Valle (Sætersdalen) 12, 24, 33, 45, 50. Valle (Søndre Undal) 24, 36, 38, 45, 50. Valle og Hyllestad 36. Valle 21, 63. Valsefjorden 27. Vanelven 14, 2 7, 34, 46, 5r. Vang (Hedemarken) 10, 22, 3 2, 43, 49. Vang (Valders) n, 23, 3 2, 44, 49. Vangen (Aurland) 26, 64. Vangen (Voss) 25, 34, 37, 51. Vangsnæs 26. Vanse 12, 24, 3 8, 45, 50. Varaa 43, 62. Varaldsø 25, 50. Varanger 7, 19, 31, 61. Vardaasvold 63. Vardal 11, 22, 3 2, 44, 49. Varden 63. Vardø 7, 9, 16, 29, 3 1, 35, 37, 42, 47, 52, 6o, 61. Varhaug 24. Varmekrog 63. Varteig to, 20, 32, Vara 65. Vatnaas 21. Vatne 27. Vats 25, 45, 50- Vatsaas (Bindalen) 28. Vatsaas (Hof) 21. Vattenbygden 29. Veblungsnæs 64. Vefring 14, 26, 46, , 48. Vefsen 15, 28, 35, 37, 39, 4 2, 46, 52. Vegarsheien 12, 23, 33, 44, 50. Vega 15, 28, 39, 46, 52. Veigusdal 12, 23, 33, 3 6, 45, 50. Veiholmen 64. Veldre 22. Velfjorden 15, 28, 39, 46. Vemundvik 28. Vendelborg 49, 63. Venebygden 22. Venje og Malnæs 35. Vennesland 12, 24, 45, 50, 64. Vereid 26. Vermunden 22. Verran 28, 39. Vestby 10, 20, 3 2, 36, 43, 48. Vesteraalen '19. Vestfossen 44, 63. Vestnæs 14, 2 7, 34, 46, 51 Vestre Aker 1o, 21, 38. Vestre Borgesyssel 19. Vestre Bærum 21. Vestre Moland 12, 24, 38, 44, 50. Vestre Nedenæs 19, 40. Vestre Porsgrund 63. Vestre Slidre 11, 23, 32, 44. Vestre Søndmøre 41. Vestre Toten 11, 22, 32, Vestre Viker 63. Veum 23. Vee 14, 2 7, 34, 46, 51. Vigeland 64. Vigereen 27. Viggen 27. Vigmostad 24, 45, 50. Vigsnæs 45, 50, 64. Vik (Brønnø) 28, 52. Vik (Fosnæs) 28. Vik (Indre Holmedal) 26. Vik (Sogn) 13, 26, 34, 45, Vikebygd 2 5, 45, 50. Vikedal 13, 25, 34, 45, 50. Viken , Viker 21. Vikersund 63. Vikten 15, 28, 46, 52. Viker 1 3, 25, 34, 45, 51. Vikøren 64. Vilnæs 26. Vingelen 22. Vinger 10, 22, 3 2, 43, 48. Vinger og Odalen 5, 30, 61. Vinje (Hevne) 28. Vinje (Telemarken) 12, 23, 33, 44, 50. Vinje (Vossestranden) 25, 51. Vinje (Ytterøen) 28, 65. Vinne 28. Vinoren 49- Vistdal 27. Vivelstad 28, 44. Vivestad 21 Volbu 23, 49. Vold 14, 27, 46, 51. Vold og Eid 34. Volden 14, 2 7, 34, 46, 51. Voss 13, 2 5, 4 1, 45. Vossestranden 1 3, 25, 34, 45. Vossevangen 64. Vraadal 23, 44, 50. Vrængen 44, 63. Vuku 28. Vægli 21, 49. Vækkerø 62. Værdalen 25, 28, 35, 46, 52. Værdalsøren 65. Værnæs (Nedre Stjerdalen) 28. Værnæs (Ørlandet) 28. Værø 1 5, 29, 52. Værø og Rast 39, 47. Y. Ytre Aadalen 21. Ytre Dale 34, 37. Ytre Flaabygd 23. Ytre llardanger 41. Ytre Holmedal 13, 26, 46, 51. Ytre Kalsvik 64. Ytre Kiberg 65, Ytre Lyngør 63. Ytre Namdal 19, 42. Ytre Nordfjord 41. Ytre Nordhordland 41. Ytre Nordmøre 19. Ytre Rendalen 22. Ytrerok 65. Ytre Romsdal 19, 41. Ytre Sandsvær 38. Ytre Sogn 19, 31, 41. Ytre Søndfjord 41. Ytre Søndhordland 41. Ytterøen 15, 28, 35, 46, 5 2, 65. Ytterøen og Mosviken 39. Ænæs 25, 50. Æ. 0. Ødemark 20, 48. Øgaarden 26. Øhr 62. Øie (Sudalen) ren 23. Ole ' (Vang) 23, 44, 49. er 11,, 44, 49 Øi Øi 32 estad 122f 2, 2 4, 33, , 30. Øifjeld 23, 50. Øksendalen 14, 2 7, 34, 46, 51 Øksendalsøren 66. Øksfjord 29. Øksnæs 1 5, 29, 39, Ølen 25. Ølve 25, 50. On 26. Øre 1 4, 2 7, 46, 51. Ørlandet 14, 28, 35, 46, 51. Ørskog 14, 27, 34, 46, 51. Ørsten 27, 46, 51. Ørstenvik 64. Ørsvaag 65. Øsleba 24, 45, 50. Øslebe og Løvdal 12, Østensø 25, 45, 51. Østeraa 63. Østereim 26. Østerrisør 8, 23, , 52 Østervold 42, 45, 51. Ø. stlo foten 26 Østmarken 22. Østraat 65. Østre Aker 1o, 21, 38. Østre Bærum 21. Østre Halsen 49, 63. Østre Moland 12, 24, 33, 38, 44, 50. Østre Nedenæs 19, 40. Østre Porsgrund 63. Østre Slidre 11, 23, 32, Østre Sandmo-re 19, 41. Østre Toten 11, 22, 32, Østre Viker 63. Østsinnes 23, 49- Øverbygden 29. Øvre Borgesyssel 19. Øvrebø 24, 33, 45, , 49 Øvrebø og Hægland 12, 38. Øvre Engerdalen 22. Øvre Foldalen 3 6, 43, 48. Øvre Hedalen 23. Øvre Rendalen 22. Øvre Romerike 5, 19, 61. Øvre Sandsvær 38. Øvre Stjerdalen 28, 35. Øvre Telemarken 6, 19, 30, 61. Øvre Ørsnæs 65.

81 Indhold. Table des matières. Folketællingens Hovedresultat for det hele Rige. Side. Oversigt over Rigets vigtigste Inddelinger den 31te December A. Riget. B. De enkelte Stifter og Amter. (tilstedeværende og hjemmehorende, Mandkjon og Kvindekjøn) samt Fladeindhold og Folkemmngdens Tæthed i Riget og dets almindelige civile Inddelinger den 31te December 1875 A. Riget og de større Landsdele samt Byerne B. Herrederne 10 Tillægstabel, som for de Inddelinger, der ere undergaaede Forandringer i Tidsrummet fra lste Januar 1876 til iste Juli 1878, tidviser n ved Udgangen af 1875 efter de nye Grændser (tilstedeværende og hjemmehorende) i Rigets geistlige Inddelinger den 31te December i Rigets judicielle Inddelinger den 31te December A. De almindelige judicielle Inddelinger 30 B. Forligelseskommissionsdistrikter i Rigets Lensmandsdistrikter den 31te December i Rigets Lægedistrikter den 31te December i Rigets Skolekommuner den 31te December i Rigets Fattigdistrikter den 31te December den 31te December 1875 i de ved kongelig Resolution af 28de Oktober 1876 fastsatte Inddelinger i Henseende til den almindelige Udskrivning den 31te December 1875 i Rigets Inddelinger i Henseende til Udskrivning til Sovæbningen samt Antal beboede Huse i Forstæder, Strandsteder og andre Samlinger af Huse i Landdistrikterne den 31te December Oversigt over de i Tidsrummet fra Iste Januar 1876 til 1ste Juli 1878 indtraadte Forandringer i Rigets Inddelinger 67 Alfabetisk Fortegnelse over Rigets forskjellige Inddelinger. Résultat général du recensement. Pages. No. 1. Aperçu des divisions administratives du royaume 3 A. Divisions du royaume. B. Divisions par diocèses et par préfectures Population de fait et de domicile, sexe masculin et féminin, superficie et densité de la population du royaume et de ses divisions civiles A. Le royaume, les grandes divisions et les villes.. 4 B. Les communes rurales 10 Population au 31 Decembre 1875 des divisions civiles qui ont subi des changements, d'après leur nouvelles limites Population de fait et de domicile des divisions ecclésiastiques 4. Population des divisions judiciaires A Les divisions judiciaires ordinaires 30 B. Les districts des commissions de conciliation Population des districts de «lensmand», fonctionnaire administratif inférieur dans les campagnes - 6. Population des divisions médicales - 7. Population des divisions communales par rapport h l'instruction publique - 8. Population des divisions communales par rapport h l'assistance publique - 9. Population des divisions par rapport h la conscription militaire générale Population des divisions par rapport h la conscription pour la marine Population et nombre des maisons habitées des faubourgs, hameaux et autres petites agglomérations dans les campagnes au 31 Décembre Changements dans les divisions du royaume survenus depuis le ler Janvier 1876 jusqu'au ler Juillet Table alphabétique des divisions administratives du royaume

82

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 284. Oversigt over de vigtigste Resultater af de statistiske Tabeller vedkommende Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar (Aperçu général du recensement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H.

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, 188188. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATIST IK. NY RÆKKE. UDGIVEN I AARET 1882. C. No. 1. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 1876.

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG 12. TREDIE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. FOR BOYE STROM, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co.

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG 12. TREDIE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. FOR BOYE STROM, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TREDIE AARGANG 12 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STROM, KST DIREKTØR, I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & Co I 8 8 3 TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere