Jordforurening status opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug"

Transkript

1 Jordforurening status opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012

2 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses- og oprydningsindsatsen...6 Det fremtidige offentlige ressourceforbrug...8 Skøn over de samlede omkostninger...8 Datagrundlaget Særlige udfordringer i forbindelse med opgørelserne Opsummering af de vigtigste resultater/konklusioner Bilag 1: Centrale definitioner /19

3 BAGGRUND Videncenter for Jordforurening og de fem regioner har gennemført en opgørelse over det forventede omfang af opgaver og ressourceforbrug i forbindelse med administrationen af Lov om forurenet jord. Opgørelsen omfatter regionernes opgaver og udgifter i forbindelse med punktkildeforureninger, herunder kortlægning på Vidensniveau 1 og Vidensniveau 2, fysiske undersøgelser i forbindelse med kortlægningen og oprensninger samt gennemførelse af oprensninger. De store jordforureninger, defineret som, at indsatsen koster mere end 10 mio. kr., indgår i opgørelsen. Opgørelsen omfatter ikke regionernes opgaver og udgifter i forbindelse med pesticidpunktilder på landbrugsejendomme eller den forventede inddragelse af hensynet til vand og naturområder i jordforureningsloven. Der er ikke er taget højde for kortlægning af eventuelle fremtidige nye brancher og stoffer. Ledelse og planlægning, it og data, udviklingsprojekter samt de borgerrettede opgaver og kommunikationsopgaver indgår ligeledes ikke i opgørelsen. De tidligere amter og Amternes Videncenter for Jordforurening gennemførte i 2003 en tilsvarende opgørelse. Denne undersøgelses hovedtræk vil blive sammenholdt med de nye opdaterede tal. Bornholm har en særlig status som regionskommune og varetager opgaverne på jordforureningsområdet på lige fod med de fem regioner. Bornholms Regionskommune indgår dog ikke i denne opgørelse. 3/19

4 DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE INDSATS Forventet antal kortlægninger i fremtiden På baggrund af skøn fra regionerne er der lavet et samlet skøn over antallet af ejendomme, som er forurenet med punktkilder. Skønnet omfatter ikke pesticidpunktkilder. I begyndelsen af 2012 var ejendomme V1-kortlagt og ejendomme V2-kortlagt. Ifølge det fremtidige skøn vil der herudover skulle gennemføres V1-kortlægninger af ejendomme. Cirka en tredjedel forventes at tilhøre boligejere, der har mulighed for at anmode om boligundersøgelser 1, i daglig tale kaldet 1-årsundersøgelser. Samlet forventes regionerne at udføre ca indledende undersøgelser, heraf som 1-års-undersøgelser. Efter de indledende undersøgelser vil en stor del af ejendommene udgå af kortlægningen, mens resten vil blive V2-kortlagt. Samlet estimeres der herefter at være V1-kortlagte ejendomme, som ikke er omfattet af den offentlige indsats, enten fordi ejendommene ligger uden for grundvandsområder, eller fordi der ikke er følsom anvendelse. Disse ejendomme vil ikke blive undersøgt af regionerne. En eventuel videre indsats på disse V1- kortlagte ejendomme vil derfor skulle udføres af f.eks. private grundejere/bygherrer. Ud over regionernes indledende undersøgelser forventes V2- kortlægninger udløst af undersøgelser m.m. udført af andre end regionerne. Det samlede antal V2-kortlagte ejendomme forventes at stige til omkring I 2003 var det samlede skøn over slutantallet af V1- og V2-kortlagte ejendomme hhv og Som det fremgår, er det forventede slutantal af V1 ere faldet til , mens slutantallet af V2 ere er steget til At antallet af V1 ere er faldet, skyldes primært, at erfaringsgrundlaget for V1-kortlægning var relativt spinkelt i forbindelse med opgørelsen fra Dengang havde amterne kun få års praksis på denne del af kortlægningen, og der var en formodning om, at alt skulle kortlægges. I 2012 har regionerne opnået et betydeligt erfaringsgrundlag for V1-kortlægningen. Eksempelvis er der brancher, der ikke kortlægges i dag, ligesom størrelsen på tankoplag og driftsperioder har betydning i forhold til, om en ejendom V1-kortlægges eller ej. I dag er det derfor ikke alt, der bliver V1-kortlagt. 1 Jf. 7, stk. 3 i Jordforureningsloven 2 Det er usikkert, hvorvidt de V1-kortlagte ejendomme skal forstås som et slutantal, eller om det er et udtryk for, hvor mange V1-kortlægninger amterne forventede at skulle gennemføre. Tallet er derfor muligvis ikke direkte sammenligeligt med det slutantal regionerne forventer i dag. 4/19

5 At antallet af V2 ere er steget, kan tilskrives flere forhold: Erfaringsgrundlag, i forhold til hvilke brancher og aktiviteter der bliver V1- kortlagt (i dag kortlægges flere sikre V1 ere end tidligere), bevirker, at der rent faktisk er forurenet på en stor del af de V1-kortlagte ejendomme. Bedre teknikker og metoder til at undersøge forurening. Omfanget af undersøgelser er blevet større med deraf følgende større hitrate. Kortlagte grunde og indsatsområder I tabel 1 ses en opgørelse over antallet af V1-kortlagte grunde og forventede fremtidige V1-kortlægninger af grunde inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande uden for OSD, samt en opgørelse over V2- kortlagte grunde med grundvandsrisiko og de forventede fremtidige V2-kortlagte grunde inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD. I kortbilag 1 ses fordelingen af V1-kortlagte og V2-kortlagte grunde i OSD og indvindingsoplande uden for OSD opgjort pr Af tabel 1 fremgår det, at knap af de V1-kortlagte grunde, som er kortlagt pr , ligger inden for OSD eller indvindingsoplande uden for OSD (svarende til ca. 40 % af de V1-kortlagte grunde), og knap af de ca grunde, som er V2-kortlagte pr , vurderes at udgøre eller kunne udgøre en risiko for værdifuldt grundvand (svarende til en tredjedel af de V2-kortlagte grunde). Tabel 1: Opgørelse af V1- og V2-lokaliteter i forhold til risiko for grundvand henholdsvis inden for og uden for OSD. V1-kortlagte lokaliteter, grundvandstruende i OSD V1-kortlagte lokaliteter, grundvandstruende i indvindingsopland uden for OSD V1-kortlagte lokaliteter, grundvandstruende, I ALT V2-kortlagte lokaliteter, grundvandstruende i OSD V2-kortlagte lokaliteter, grundvandstruende i indvindingsopland uden for OSD V2-kortlagte lokaliteter, grundvandstruende, I ALT Antal kortlagt pr Antal, der kortlægges efter Samlet antal for Restopgaven Af tabel 1 kan det udledes, at ud over de ca kortlagte grunde inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD, forventes yderligere ca at ligge inden 5/19

6 for grundvandsområder. Endvidere fremgår, at regionerne med V2-kortlægningen af de grundvandstruende grunde ud af det forventede samlede antal på ca er godt halvvejs igennem V2-kortlægningen af de grunde, som udgør eller kan udgøre en grundvandsrisiko. Prognoserne for antallet af grunde, som forventes V1- og V2-kortlagte de kommende år, bygger på regionernes erfaringer fra den hidtidige kortlægning. Dette erfaringsgrundlag giver et relativt sikkert grundlag for prognosen over det samlede omfang af den resterende kortlægning inden for OSD-områder og i indvindingsoplande uden for OSD. Af de ejendomme, der forventes V2-kortlagt, vurderes 30 procent at udgøre en grundvandsrisiko 16 procent at udgøre en risiko for arealanvendelsen, mens de resterende 54 procent alene forventes kortlagt af hensyn til styring af jordhåndteringen. Undersøgelses- og oprydningsindsatsen Ifølge de nye skøn skal der udføres videregående undersøgelser som led i den offentlige indsats med henblik på at afklare risikoen for mennesker og grundvand og for at danne grundlag for eventuelle oprensninger. Baseret på regionernes erfaringer forventes det, at der skal gennemføres oprensninger, mens 700 sager på boliggrunde kan håndteres med rådgivning alene. Fordelingen af videregående undersøgelser og oprensninger på indsatsområder ses i tabel 2. I 2003 var det forventningen, at der skulle gennemføres videregående undersøgelser og oprensninger. For antallet af videregående undersøgelser er der sket et mindre fald, mens antallet af oprensninger er faldet betydeligt. Faldet i antallet af videregående undersøgelser skal ses som et udtryk for den indsats, der er gennemført i perioden fra sidste opgørelse i 2003 og frem til i dag. Den helt store forskel i antallet af oprensninger ses i forhold til kontaktrisiko. I 2003 forventede amterne, at der skulle udføres af denne type oprensninger, mod den nuværende forventning på 700. Til gengæld ligger antallet af fremtidige oprensninger i forhold til både indeklima og grundvand med hhv og lidt højere end tallene i 2003, der var hhv og Det store fald i forventningen til antallet af oprensninger i forhold til kontaktrisiko tilskrives primært ændringen af kvalitetskriterier for visse stoffer, og den erfaring regionerne har opnået gennem den massive kampagne, der i de senere år er gennemført på børneinstitutioner i. Kampagnen viste, at kun en ganske lille del af børneinstitutionerne var forurenet i en grad, som krævede oprensning af forurenet jord. 6/19

7 Af de oprensninger forventes ca at være anlæg med drift (eksempelvis pumpning af grundvand eller ventilering af hensyn til indeklima). Cirka projekter forventes at skulle moniteres i en længere periode. Disse tal er i samme størrelsesorden, som angivet i For både drifts- og moniteringssagerne er der regnet med en driftsperiode på 15 år. For nogle sager vil en 15-årig periode være for lang tid, mens den for andre sager vil være alt for kort. Det er ikke muligt at tage højde for driftsperioden på en mere simpel måde end at regne med den samme driftsperiode. Tabel 2: Det forventede fremtidige antal videregående undersøgelser og oprensning fordelt på indsatsområder. Antal sager af hensyn til: Videregående undersøgelser Oprensning 2003-prognosen Oprensning Grundvandet Indeklima og gasrisiko ift. følsom anvendelse Kontaktrisiko ift. følsom anvendelse I alt /19

8 DET FREMTIDIGE OFFENTLIGE RESSOURCEFORBRUG Udgangspunktet i opgørelsen over ressourceforbruget er både de interne og eksterne udgifter, som regionen afholder i forbindelse med løsningen af den offentlige indsats på jordforureningsområdet, herunder de administrative ressourcer regionerne nødvendigvis bruger som følger af, at private grundejere/bygherrer tilfældigt støder på forurening, eller selv ønsker at håndtere forureninger. Skøn over de samlede omkostninger Ud fra regionernes oplysninger kan det samlede ressourceforbrug opgøres til 14,5 mia. kr. til kortlægning, indledende undersøgelser, videregående undersøgelser, oprensninger, drift og monitering. Tabel 3: Det forventede fremtidige ressourceforbrug som det var opgjort i 2003 og den seneste opgørelse fra Forventet samlet ressourceforbrug 2003-prognose (Mio. kr.) Pristalsreguleret ( 1 ) Mio. kr. Fordelingsprocent (Mio. kr.) 2012-prognose Fordelingsprocent V1-kortlægning % % V2-kortlægning % % Videregående undersøgelser Oprensning grundvand Oprensning indeklima Oprensning arealanvendelse Rådgivning til beboere Drift af oprensningsanlæg % % 23 % % 8 % % 22 % % 0 % 2 0 % 12 % % Monitering % % Samlet ressourceforbrug % % 1 Pristalsreguleret til 2012-priser på bagrund af opgørelse over pris- og lønudvikling fordelt på løn og priser, Danske Regioner juni Regionernes skøn bygger på få indeklimaoprensninger i modsætning til grundvands- og kontakt-oprensninger. Der er derfor tale om et usikkert skøn. 3 Det er en kendsgerning, at stort set alle sager med kontaktrisiko de seneste mange år er blevet håndteret via Værditabsordningen. Hvis denne tendens fortsætter, vil udgifterne til oprensning af disse sager blive mindre. 8/19

9 Effekten af privatfinansierede oprydninger inden for de offentlige indsatsområder er ikke vurderet i denne opgørelse, herudover er evt. omkostninger i forhold til en indsats over for pesticidpunktkilder samt kommende indsats over for forureninger, der udgør en risiko for natur- og vandområder, heller ikke inddraget. Som det ses af tabel 3, er de samlede udgifter i 2012 opgjort til 14,5 mia. kr. Der er tale om et fald set i forhold til opgørelsen i 2003 (18 mia. kr. prisregulet beløb), hvilket også måtte forventes, idet den indsats, der er sket siden 2003 og frem til 2012, ikke indgår i den nye opgørelse og dermed heller ikke i økonomien for den resterende opgave. Inden for indsatsområderne ses det, at den samlede grundvandsindsats forventes at blive større og dyrere, mens aktiviteterne i forhold til kontaktrisiko er blevet væsentligt mindre. Den nye og højere prognose for grundvandsindsatsen tilskrives først og fremmest, at vidensgrundlaget er blevet bedre. Baggrunden for det bedre vidensgrundlag er, at flere amter/regioner efter 2003 har haft særlig fokus på både kortlægning og videregående indsats over for netop de forureninger, som udgør en risiko for grundvandet. Prognosen for de samlede omkostninger til kontaktrisiko er blevet mindre, og det skyldes dels erfaringerne fra kortlægnings- og oprydningsindsatsen inden for værditabsordningen og regionernes indsats på børneinstitutioner, og dels at de nye kriterier i forhold til tungmetaller, tunge oliekomponenter og PAH er har haft effekt på prognosen for opgavestørrelsen i forhold til kontaktrisiko. Endvidere viser tabel 3, at omkostningerne til videregående undersøgelser er steget i forhold til skønnet fra En stigning i de skønnede omkostninger til videregående undersøgelser kan skyldes, at regionerne generelt har øget omfanget af videregående undersøgelser med henblik på at sikre, at økonomiske mere optimale in-situ oprensningsmetoder kan tages i anvendelse og dermed sikre oprensningsløsninger, der indebærer ingen eller lavere driftsomkostninger. Af tabel 3 fremgår det også, at omkostningerne til drift er faldet i 2012-opgørelsen i forhold til 2003, selvom udgifterne til etablering af oprensninger i forhold til indeklima og grundvand er på samme niveau/svagt stigende. Tabel 4 viser den forventede samlede indsats i form af videregående undersøgelser, oprensning, drift og monitering fordelt på de forskellige indsatsområder (grundvand, indeklima og kontaktrisiko) samt rådgivning. Heraf ses det, at beskyttelsen af grundvandet dominerer det forventede ressourceforbrug. Ud over de opgaver, som fremgår af tabel, varetager regionerne en lang række andre jordforureningsrelaterede opgaver. Regionerne har bl.a. over henvendelser årligt fra borgere, ejendomsmæglere og andre, administration af Værditabsordningen, der skal hjælpe boligejere på forurenede grunde samt nuancering af forureningers sundhedsmæssige betydning, der skal gøre det nemmere at forstå, hvad jordforureningen betyder for den daglige brug af hus og have. Administrative opgaver som behandling af tilladelser, anvisning, varslinger, indsigelser og kortlægninger udført på baggrund af en frivillig indsats indgår ikke i opgørelsen, ligesom ledelse, it og kommunikationsopgaver heller ikke er medtaget. 9/19

10 Udførelsen af disse øvrige myndighedsopgaver koster årligt 100 mio. kr. I opgørelsen var disse opgaver 1 opgjort til samme niveau (prisreguleret ca. 105 mio. kr. årligt). De øvrige myndighedsopgaver udgør med 100 mio. kr. en fjerdedel af regionernes samlede jordforureningsbudget på 400 mio. kr. Tabel 4: Det forventede fremtidige ressourceforbrug på videregående undersøgelser, oprensning, drift og monitering fordelt på indsatsområder. Forventet samlet ressourceforbrug 2012 mio. kr. Grundvand Indeklima Kontaktrisiko Rådgivning til beboere I alt Tidshorisonter for indsatsen Tabel 5 viser en opgørelse over omkostningerne i forbindelse med henholdsvis den samlede resterende kortlægningsopgave og den samlede videregående indsats i form af supplerende undersøgelser, afværge, drift og monitering (som angivet i tabel 2), samt beløb anvendt i 2011 på de respektive opgaver og de heraf følgende tidshorisonter - såfremt bevillingerne er uændrede. Af tabel 5 fremgår det, at V1-kortlægningen i princippet vil kunne færdiggøres på ca. fem år, hvis der alene ses på de samlede omkostninger forbundet med den resterende V1-kortlægning sat i forhold til, hvor mange midler regionerne anvendte til V1-kortlægning i Imidlertid har regionerne en løbende indsats i forbindelse med vedligeholdelse af V1-kortlægningsviden i databaser, rådgivning af virksomheder og borgere, der bor på V1-grunde og besvarelse af aktindsigter. Omkostningerne til denne indsats er en del af de midler, regionerne brugte på V1-kortlægningen i Det er således ikke alle midler, som anvendes til V1-kortlægningsindsatsen, der kan bruges på den direkte fremdrift af V1-kortlægningen. Regionernes prioritering af V1-kortlægningsindsatsen er i al væsentlighed styret af en miljøprioritering, således at V1-kortlægningen først gennemføres i de områder, hvor der indvindes grundvand og på ejendomme, hvor der er følsom arealanvendelse (bolig og børneinstitutioner). Dernæst i områder, hvor der ikke indvindes grundvand og på ejendomme, hvor anvendelsen ikke er følsom (f.eks. industriejendomme) opgørelsen af de øvrige myndighedsopgaver er ikke helt sammenlignelig med opgørelsen i 2012, idet der i 2012-opgørelsen er medtaget flere myndighedsopgaver end tidligere. 10/19

11 Tabel 5: Den forventede fremtidige indsats opgjort i samlede omkostninger og skønnede tidshorisonter. Kortlægningsopgaven: Estimat mio. kr. Brugt i 2011 Tidshorisont i år, hvis bevilling uændret V V Samlet kortlægning på grundvandstruende lokaliteter V1: (8.333 stk., 40 %) 72 mio. kr. V2: (4.398 stk., 31,4 %) 502 mio. kr. Lovpligtige boligundersøgelser stk. 400 mio. kr. (gn. pris 0.062) Samlet kortlægning % overhead * Supplerende undersøgelser Afværge Drift Monitering Videregående indsats, grundvand Videregående indsats, indeklima Videregående indsats, kontaktrisiko Samlet videregående indsats Overhead 17 % /19

12 Regionernes fremdriftshastighed for V1-kortlægning er imidlertid i alt væsentlighed styret af den økonomiske belastning af de lovpligtige boligundersøgelser, som V1- kortlægningen udløser. Som det fremgår af tabel 5 forventer regionerne at skulle gennemføre godt indledende undersøgelser på boliggrunde, hvor boligejerne har et retskrav på at få gennemført en undersøgelse inden et år efter V1-kortlægning. Regionerne vil i princippet kunne gennemføre den resterende V1-kortlægning inden for de afsatte midler til V1-kortlægning (svarende til 2011-beløbet) på 2-3 år, og gennemfører den resterende V2-kortlægning af grundvandtruende lokaliteter inden for de afsatte midler til V2-kortlægning (svarende til 2011-beløbet) på 5-6 år. Imidlertid vil de boligundersøgelser, som V1-kortlægningen udløser, medføre et økonomibehov til gennemførelsen af boligundersøgelser af samme omfang som de grundvandsprioriterede indledende undersøgelser. Det betyder samlet set, at det vil tage år at gennemføre kortlægningen af grundvandstruende lokaliteter på både V1- og V2-niveau, samt gennemføre de indledende boligundersøgelser, som V1-kortlægningen udløser. V2-kortlægningen af samtlige lokaliteter inden for alle indsatsområder vil i princippet tage 16 år, forudsat at 2011-indsatsniveauet opretholdes. Gennemførelsen af den samlede V2-kortlægning vil også tage længere tid end de beregnede 16 år, idet der også her anvendes ressourcer på indsatsen i forbindelse med f.eks. vedligeholdelse af V2-kortlægningsviden i databaser, rådgivning af borgere og virksomheder, der bor på V2-grunde og besvarelse af aktindsigter. Som ved V1- kortlægningen er det heller ikke alle midler, som anvendes til V2-kortlægningsindsatsen, der kan anvendes direkte til fremdrift af V2-kortlægningen. Mellem de 5 regioner vil der endvidere være forskelle på tidshorisonten for rest-kortlægningen, idet udfordringerne vil være af forskellige størrelser, bl.a. pga. forskelle i det samlede antal forurenede grunde og antallet af anmodninger om boligundersøgelser. I forhold til den videregående indsats, udgør den resterende opgave 12,8 mia. kr., og den vil samlet tage ca. 50 år, såfremt den gennemføres på et niveau, hvor de anvendte midler er af samme omfang pr. år som i Heraf vil den grundvandsbeskyttende indsats alene udgøre et omfang på ca. 9,6 mia. kr., mens den videregående indsats alene i forhold til grundvandet vil tage minimum 40 år, såfremt de i 2011 afsatte midler alene anvendes til en videregående grundvandsbeskyttende indsats. 12/19

13 DATAGRUNDLAGET Regionerne har sammen med Videnscenter for Jordforurening i slutningen af 2011 nedsat en arbejdsgruppe med det formål at kortlægge regionernes forventning til restopgaven i forhold til at løse jordforureningslovens offentlige opgaver. Alle fem regioner har deltaget i gruppens arbejde. Arbejdsgruppen har i fællesskab udarbejdet en opdateret version af spørgeskemaet fra 2003-opgørelsen, som efterfølgende har skabt grundlaget for analyserne. Spørgeskemaet er opdelt i fem faner: V1- og indledende undersøgelser Status samt fremskrivning af forventede V1-kortlægninger og indledende undersøgelser, herunder også kortlægning, som er sket efter private undersøgelser. Fordeling af indledende undersøgelser på indsatsområder samt antal V1-kortlægninger omfattet af 1-års-regel. V2-kortlægning Antal kortlægninger - status og forventet udvikling fordelt på indsatsområder. Videregående undersøgelser Antal videregående undersøgelser - status og forventet udvikling fordelt på indsatsområder. Oprensning Antal oprensninger - status og forventet udvikling fordelt på indsatsområder. Drift og monitering Drift og monitering - status og forventet udvikling fordelt på indsatsområder. I arbejdsgruppen har kriterierne for udfyldelsen af de enkelte punkter i spørgeskemaet løbende været drøftet og justeret. Dette er sket for at opnå størst mulig ensartet forståelse og grundlag for udfyldelsen. Særlige udfordringer i forbindelse med opgørelserne Set i forhold til tidligere opgørelser er der i dag i regionerne et rigtigt godt overblik og et solidt grundlag for udarbejdelsen af prognosen. Baggrunden er de erfaringer regionerne har opnået igennem de seneste mange års arbejde. Det bemærkes dog, at der stadig er en del usikkerhed i forhold til antallet af videregående undersøgelser og oprensninger, mens der er større sikkerhed i grundlaget for opgørelsen af V1-kortlægninger. Udfordringen og dermed også usikkerheden i prognosen opstår først og fremmest omkring aktører uden for regionskredsen. Det er således uhyre vanskeligt, at få et præcist overblik over, hvad den frivillige undersøgelses- og oprydningsindsats be- 13/19

14 tyder for den offentlige indsats, bl.a. er privates målsætning med undersøgelser og oprensninger typisk ikke den samme som regionernes. Det betyder, at selv om der er udført en frivillig indsats, så skal der oftest også udføres en offentlig indsats, hvis ejendommen ligger i et grundvandsområde. Herudover er privates initiativer i en vis udstrækning både konjekturafhængige samt varierende geografisk. Med baggrund heri er de forskellige regioners opgørelse af effekten af disse initiativer også forskellig. En anden usikkerhed opstår, fordi regionerne prioriterer indsatsen højst, der hvor risikoen er mest åbenlys. Det betyder, at regionerne på et tidspunkt når til de sager, hvor risikoen og dermed udgifter på lokalitetsniveau må forventes at være meget mindre. Dette forhold er i en vis grad indregnet i prognosen, men for en del af disse lokaliteter, der i dag betragtes som en risiko for enten grundvand eller arealanvendelse, kan det i sidste ende vise sig, at yderligere tiltag slet ikke er nødvendige. Denne del, der ikke kan vurderes, er ikke indregnet i prognosen, hvilket giver anledning til en vis usikkerhed i prognosen. Som udgangspunkt forventer regionerne, at 70 til 100 % af de V2-kortlagte ejendomme, der på baggrund af en indledende undersøgelse vurderes at være grundvandstruende, går videre til en videregående undersøgelse. Erfaringstallet varierer lidt regionerne imellem på grund af de regionale forskelle. Nogle af de videregående undersøgelser kan gennemføres med et minimum af indsats. Enhedspriserne er faldet og vil formentlig falde yderligere over tid. OPSUMMERING AF DE VIGTIGSTE RESULTATER/KONKLUSIONER De opsummerede resultater og konklusioner i forhold til fremdriften og tidshorisonter er alle baseret på regionernes økonomital for Opgørelserne forudsætter dermed, at regionernes midler i årene fremover er på samme niveau som i Det forventes, at der ved afslutningen af regionernes opgaver i forbindelse med Lov om forurenet jord er kortlagte forurenede lokaliteter, hvilket er ca færre end det antal, der var estimeret i Af de forventes ca udelukkende at blive kortlagt på Vidensniveau 1 (dvs. ikke omfattet af den offentlige indsats som lovgivningen er pt.), mens forventes at blive kortlagt på Vidensniveau 2. En delmængde af de V1-lokaliteter vil formentlig skulle undersøges, når overfladevand og natur bliver indsatsområder ved en kommende justering af jordforeningsloven. Lidt under (ca. 40 %) af de V1-kortlagte grunde, som er kortlagt pr , ligger inden for OSD eller indvindingsoplande uden for OSD. Af de ca grunde, som er V2-kortlagte pr , vurderes ca (ca. 1/3-del) at udgøre eller kunne udgøre en risiko for værdifuldt grundvand. Dermed er regionerne med V2-kortlægningen af de grundvandstruede grunde, ud af det forventede samlede antal på ca , ca. halvvejs igennem V2-kortlægningen af de grunde, som udgør eller kan udgøre en grundvandsrisiko. 14/19

15 På baggrund af de samlede omkostninger forbundet med den resterende V1-kortlægning, vil regionerne i princippet kunne færdiggøre V1-kortlægningen på ca. 5 år. Imidlertid har regionerne en løbende indsats i forbindelse med f.eks. vedligeholdelse af V1-kortlægningsviden i databaser, rådgivning til borgere og virksomheder, der bor på V1-grunde, og besvarelse af aktindsigter, således at ikke alle midler, som anvendes til V1- kortlægningsindsatsen, kan anvendes til den direkte fremdrift af V1- kortlægningen. Den reelle færdiggørelseshorisont vil derfor skønsmæssigt strække sig over 7-10 år. Regionernes prioritering af V1-kortlægningsindsatsen er væsentlig styret af en miljøprioritering i form af, at V1-kortlægningen først foregår i områder, hvor der indvindes grundvand og på ejendomme, hvor der er følsom arealanvendelse (bolig og børneinstitutioner). Regionernes fremdriftshastighed for V1-kortlægning er imidlertid i alt væsentlighed styret af den økonomiske belastning af de lovpligtige boligundersøgelser, som V1-kortlægningen udløser. Regionerne forventer at skulle gennemføre godt indledende undersøgelser på boliggrunde, som følge af det retskrav boligejere har på at få gennemført en undersøgelse inden 1 år efter V1-kortlægning. Selvom regionerne i princippet kunne gennemføre den resterende V1-kortlægning inden for de afsatte midler til V1-kortlægning på 2-3 år og gennemføre de resterende V2-kortlægning af grundvandtruende lokaliteter inden for de afsatte midler til V2-kortlægning på 5-6 år, vil de udløste boligundersøgelser medføre et økonomibehov af tilsvarende omfang, som de grundvandsprioriterede indledende undersøgelser. Samlet set vil det derfor tage år at gennemføre kortlægningen af grundvandstruende lokaliteter på både V1- og V2-niveau samt gennemføre de deraf afledte indledende boligundersøgelser. V2-kortlægningen af samtlige lokaliteter inden for alle indsatsområder vil i princippet tage 16 år, forudsat at 2011-indsatsniveauet opretholdes. Reelt vil gennemførelsen af den samlede V2-kortlægning dog tage længere end de beregnede 16 år, idet der også her anvendes ressourcer til den øvrige indsats i forbindelse med f.eks. vedligeholdelse af V2-kortlægningsviden i databaser, rådgivning til borgere og virksomheder, der bor på V2-grunde, og besvarelse af aktindsigter. Alle midler, som anvendes til V2- kortlægningsindsatsen, kan derfor ikke anvendes til den direkte fremdrift af V2-kortlægningen. Endvidere vil der mellem de 5 regioner være forskelle på tidshorisonten for rest-kortlægningen, idet udfordringerne vil være af forskellige størrelser, bl.a. pga. forskelle i det samlede antal forurenede grunde og antallet af anmodninger om boligundersøgelser. På lokaliteter skønnes det nødvendigt at gennemføre en aktiv oprydningsindsats. I forhold til den videregående indsats, udgør den resterende opgave 12.8 mia., og den vil samlet tage ca. 50 år. Heraf vil den grundvandsbeskyttende indsats alene udgøre et omfang på ca. 9.6 mia. kr., mens den videregående indsats alene i forhold til grundvandet vil tage minimum 40 år. 15/19

16 Regionernes opdaterede prognose af opgaver og ressourceforbrug viser et forventet samlet ressourceforbrug på 14,5 mia. kr. Set i forhold til regionernes nuværende budgetter vil den samlede opgave dermed strække sig over ca. 50 år. Opgørelsen er i denne omgang gennemført på baggrund af et langt større erfaringsgrundlag, end det var tilfældet ved den seneste opgørelse i 2003, hvor de samlede restudgifter blev estimeret til 18 mia. kr. (pristalsreguleret). Opgørelsen viser, at udgifterne til aktiviteter, der er rettet direkte mod at beskytte prioriterede grundvandsressourcer, forventes at blive ca. 9,6 mia. kr. Disse udgifter udgør dermed to tredjedele af de samlede forventede udgifter. Selv om opgørelsen i 2003 var mindre detaljeret, viser opgørelsen, at de forventede udgifter til grundvandsområdet er steget betydeligt, mens især de forventede udgifter til indsats på sager med kontaktrisiko er faldet betydeligt. Baggrunden herfor er bl.a., at visse jordkvalitetskriterier i perioden er blevet hævet, og at der er opbygget større erfaring i forhold til omkostningsniveauet for både areal- og grundvandstruende forureninger. I 16/19

17 BILAG 1: CENTRALE DEFINITIONER For at skabe et overskueligt og ensartet analysegrundlag var det nødvendigt at fastlægge en række centrale definitioner og forenklinger. Disse er kort beskrevet nedenfor: Ressourceopgørelse I opgørelsen anvendes ordet ressourcer om regionernes samlede forbrug af mandskab og betaling til private rådgivere og entreprenører, der arbejder for regionerne i forbindelse med løsning af de konkrete opgaver. Ressourceopgørelse, øvrige omkostninger Regionernes ressourceforbrug til it, ledelse, planlægning og de borgerrettede opgaver er ikke medtaget i denne opgørelse. Indsatsområderne De lokaliteter, hvor der er flere risici, er inddelt i følgende hierarki: 1. Grundvand i udpegede grundvandsområder Indsatsområdet grundvand medtager alle kombinationer, hvor grundvand indgår. dvs. lokaliteter, hvor der er risiko for både grundvand og indeklima eller grundvand og kontakt risiko samt de tilfælde, hvor alle tre indsatsområder forekommer. 2. Indeklimarisiko ift. følsom anvendelse Medtager sager i kombination med kontaktrisiko. 3. Kontaktrisiko ift. følsom anvendelse Medtager kun sager, hvor der alene er risiko ved kontakt i kombination med følsom anvendelse. Dette hierarki sikrer, at antallet af lokaliteter og udgifterne ikke tælles med flere gange. Hierarkiet betyder dog også, at udgifter i forhold til de enkelte indsatsområder over- og underestimeres i forhold til placeringen i hierarkiet. Kombinationssager udgør dog en mindre del, hvilket betyder, at det overordnede billede viser de rigtige fordelinger. Monitering og driftsperioder For at få en ensartet fremskrivning af drifts og moniteringsudgifter blev det besluttet at fastsætte perioden til 15 år. Værditabsordningen Staten bidrager årligt med 20 mio. kr. til undersøgelser og oprensning af forurenede boliggrunde gennem Værditabsordningen. Dette beløb indgår ikke i denne opgørelse. Teknologipuljen og regionernes udviklingsprojekter Staten bidrager årligt med omkring 6 mio. kr. til projekter under Teknologipuljen, mens regionerne bidrager med mio. kr. årligt til udvikling af 17/19

18 nye metoder og teknikker. Disse beløb er ikke medtaget i denne opgørelse. Prissætning, enhedspriser Regionernes prissætning af de forskellige typer af opgaver er inkl. årsværk, og de bygger på de enkelte regionernes erfaringer primært baseret på tal fra perioden 2007 til Kortbilag 1: Fordeling af V1- og V2-kortlagte ejendomme på landsplan inden for OSDområder og indvindingsoplande uden for OSD. Kortet viser alle typer af kortlagte ejendomme, dvs. både ejendomme, som er omfattet af den offentlige indsats (risiko i forhold grundvand, indeklima eller kontakt med forurenet jord) og ejendomme, som ikke er omfattet af den offentlige indsats. Erfaringsmæssigt udgør de grundvandsrettede sager ca. halvdelen af sagerne. Kortgrundlag fra Miljøstyrelsen ii. 18/19

19 i Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Nr , Opfølgning på kortlægning af jordforurening i børneinstitutioner. ii Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Nr , Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger 19/19

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2016

Forord INDSATSPLAN 2016 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2016 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Maj 2016 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation

GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation Session C2 - Nyt weborienteret risikovurderingsværktøj og moderne metagenomanalyser. Den 8. juni 2016 Natur & Miljø 2016 DTU Miljø: Poul L. Bjerg,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening

Bilag til redegørelse om jordforurening Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 404 Offentligt Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Tite l: Bilag til redegørelse om jordforurening Re daktion : Depotrådet

Læs mere

Strategi for jordforurening

Strategi for jordforurening Strategi Nov 2007 Koncern Miljø Strategi for jordforurening REN JORD RENT VAND SUNDERE LIV 1 Strategi Jordforurening Indsatsen mod jordforurening er en regional opgave, og fortidens synder vil de næste

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt Redegørelse om jordforurening 2004 Redegørelse Nr. x 2005 2 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 6 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 LOVGIVNING

Læs mere

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO)

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO) NOTAT Dato: 12. november 2007 J.nr.: 029799-421201 (IKO) Miljøkontrollen Ressourcebehov pr. 1. januar 2008 som følge af ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

JAR Øvelse nr. 8. JAR-Manual, Version 1.0. Indsats i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 8. JAR-Manual, Version 1.0. Indsats i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 8 Indsats i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Version 2.1, april 2015 Øvelse ID: 8 Øvelsesemne: Indsats Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til at udfylde indsatsområderne

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Titel: Indberetning om jordforurening ISBN-nummer 978-87-92026-67-5 Udgivet af: Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Udgivelsesår: 2014 Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere