Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4"

Transkript

1 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V J.nr BOR/arn Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade Århus~ - Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Sø- og Handelsretten, Skifteretsafdelingen - K - 366/11 - A Vi skal herved som kuratorer i ovennævnte konkursbo fremkomme med nærværende redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4, vedrørende konkursboets forhold. Der skal indledningsvis henvises til de af os tidligere udfærdigede redegørelser i medfør af henholdsvis konkurslovens 125, stk. l, dateret 15. marts 2011, henholdsvis i medfør af. konkurslovens 125, stk. 2, dateret 7. juni 2011 og henholdsvis i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 og stk. 4, dateret 7. december 2011, 7. juni 2012, 7. december 2012, 7. juni 2013, 7. december 2013, 6.juni 2014, 7. december 2014, 8. juni 2015 og senest 7. december Endvidere henvises der til den af os fælles udsendte cirkulæreskrivelse 3, dateret den 11. juli 2011 samt den af kurator, advokat Jørgen Holst separat udsendte cirkulæreskrivelse dateret den 30.januar l. INDLEDNING Der henvises til det i vores tidligere redegørelser anførte omkring den imellem Amagerbanken Aktieselskab og Amagerbanken af2011 A/S (nu FS Finans III A/S- herefter Amagerbanken af 2011 A/S) indgåede aftale af 6. februar Værdien af de overdragne aktiver blev ved vurderingsrevisorernes endelige værdiansættelse, jf. lov om finansiel stabilitet 16 G, stk. 8, den 17. juni 2011 forhøjet til at udgøre kr før modregninger. Baseret på den nye værdiansættelse og baseret på en samtidig af Amagerbanken af 2011 AIS, Finansiel Stabilitet A/S og konkursboet foretaget revideret opgørelse af passiverne Advokatfinnaet Poul Schmith Telefon IO Vester Farimagsgade 23 Fax DK-1606 København V

2 7. JUNI 2016 viste det sig, at der var ca. kr yderligere til fordeling blandt de dividendeberettigede ikke efterstillede kreditorer. Konsekvensen heraf er, at Amagerbanken af 20 Il A/S som led i købesumsberigtigelsen for de overtagne aktiver skal betale 84,4 % af de i konkursboet anerkendte ikke efterstillede forpligtelser forudsat, at sådanne krav dels er anmeldt over for Amagerbanken af 20 Il A/S inden for den i lov om finansiel stabilitet fastsatte proklamafrist, dels at kravene anerkendes i forbindelse med fordringsprøvelsen i konkursboet. I henhold til overdragelsesaftalen ~f 6. februar 2011 fremgår det supplerende, at købesummen mellem parterne skal reguleres med et beløb svarende til det eventuelle nettooverskud i forbindelse med afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S, Aftalens bestemmelser er på dette punkt udformet i fuld overensstemmelse med reglen i lov om finansiel stabilitet, 16 G, stk. 12. I he~hold til årsrapport for 2014 for Amagerbanken af2011 A/S består der en skyldig købesumsregulering, der aktuelt er i konkursboets favør med et beløb stort kr Den endelige størrelse afkøbesumsreguleringen vil først kunne opgøres, når nettooverskuddet _ i forbindelse med afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S kendes. Der henvises nærmere om værdien afkøbesumsreguleringen til det nedenfor anførte. Det skal bemærkes, at den skyldige købesumsregulering fra ultimo 2013 til ultimo 2014 er forøget fra at udgøre godt kr. l mia.til nu at udgøre knap kr. 1,5 mia. Det skal endvidere bemærkes, at balancesummen for Amagerbanke~ af 20 Il A/S pr. 31. december 2014 var reduceret til at udgøre kr mod kr pr. 31. december Henset til at kr pr. 31. december 2014 mod kr pr. 31. december 2013 kan henføres til udlån til amortiseret kostpris, synes der at være grundlag for at antage, at der nu foreligger en betydelig robusthed i de~ aktuelle beregning af den skyldige/mulige earn-ciut til konkursboet og at det må anses for sikkert, at der vil blive tale om en væsentlig efterbetaling til konkursboet. Det kan samtidig i resultatopgørelsen konstateres,_ at Amagerbanken af 2011 A/S i 2014 har foretaget nedskrivninger på udlån med kr Udviklingen på earnout' en/købesumsreguleringen har således på trods af yderligere nedskrivninger på udlån været positiv i SIDE 2/18

3 7. JUNI 2016 Det skal på ny fremhæves, at købesumsreguleringens værdi for konkursboet afhænger af nettoresultatet af afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S, hvilket igen er direkte afhængig af blandt andet det løbende resultat af driften af Amagerbanken af 2011 A/S, herunder i et vist omfang udfaldet af de fordringsprøvelsessager, der fortsat verserer i konkursboets regi. Til illustration af de risici, som den tilbageværende afvikling af Amagerbanken af A/S er behæftet med, skal der henvises til den aflagte årsrapport for perioden l. januar december 2014, side 4 (f. samt til vores redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4, dateret 6. juni 20 14; side 3-6, midt for. Af årsrapporten for Amagerbanken af 20 Il A/S for 2014 fremgår af ledelsens beretning bl.a. følgende: "FS III fik et overskud på 54 t. kr. efter skat, svarende til det lovbestemte ajkastkrav, som Finansiel Stabilitet skal have af den indskudte egenkapital. Resultatet fremkommer ved en købesumsregulering på 461 mio. kr. og afspejler et resultat før købesumsregulering på 542 mio. kr. Det positive resultat skyldes primært tilbageførte nedskrivninger, tilbagebetaling af tidligere betalt lønsums afgift, kursreguleringer m. v. Udgifter til personale og administration udgør 46 mio. kr. mod 114 mio. kr. i Faldet skyldes mindre aktiviteter i FS Finans III med deraf følgende omkostninger til bl.a. SLA. Administrationen af selskabet er outsourcet til Finansiel Stabilitet. Omkostningerne er endvidere påvirket af modtagen refusion på 24 mio. kr. vedrørende lønsumsafgift fra tidligere år. Nedskrivninger på udlån m. v. udgør -229 mio. kr., som primært består af nedskrivninger og hensættelser i året på 185 mio. kr. og tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser tidligere år på 440 mio. kr. Når der herudover korrigeres for indtægtsførelsen af underkurs på de overtagne engagementer på 45 mio. kr., har der netto. været tale om en positiv værdikorrektion på udlånsengagementerne på 274 mio. kr." Omkring risici og usikkerheder anføres samme sted side 5: "De væsentligste risikofaktor er selskabets resterende kreditportefølje, der endnu ikke er afhændet, sektoraktier og øvrige værdipapirer, resterende ejendomsaktiviteter og SIDE 3/18

4 7. JUNI 2016 eventuelle retssager og tvister. Selskabet er yderligere eksponeret mod operationelle risici. På den tilbageværende kreditportefølje er den væsentligste del af engagementerne kendetegnet ved svaghedstegn. Hovedparten af sikkerhederne er relateret til ejendomme og eventuelle fald i ejendomsværdierne vil kunne påvirke nedskrivningers størrelse og dermed de bogførte værdier. " 2. INDBRINGELSE AF VURDERINGSREVISORERNES V ÆRDIANSÆTTEL SESRAPPORT Der henvises herom til det i redegørelse i medfør afkonkurslovens. 125, stk. 3, dateret 7. februar 2011 anførte. 3. KONKURSBOETS AKTIVER I konsekvens af den aftale, der blev indgået den 6. februar 2011, jf. regelsættet i lov om finansiel stabilitet (bankpakke III) blev som udgangspunkt samtlige aktiver overdraget fra Amagerbanken Aktieselskab til Amagerbanken af~011 A/S. I praksis viste det sig dog, at nogle aktiver grundet d~ls forkøbsrettigheder, dels vedhængende passiver, der muligt medfører, at aktivet har/havde reel negativ værdi, ikke kunne overdrages. Af disse årsager består konkursboets aktiver, jf. nedenfor, dels af værdien af sådanne ikke overdragede/overdragelige aktiver, dels af den skyldige købesumsregulering/earn-out, jf. bestemmelsen i lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12. Henset til størrelsen af den i henhold til købesumsreguleringen forventede betaling til konkursboet er disse to aktivtyper dog nu slået sammen, og begge indgår nu i den tilgodehavende købesumsregulering. Aktiverne kan de~for, jf. nedenfor, til skønnede dagsværdier opstilles som følger: l. Tilgodehavende hidrørende fra overdragelsesaftale indgået 6. februar 2011 A. Overdragelsen omfatter som tidligere beskrevet samtlige selskabets aktiver bortset fra aktiver med reel negativ værdi. Overd~agelsen omfattede således bankens kassebeholdning, udlån og andre tilgodehavender med tilhørende sik- / SIDE 4/18

5 7. JUNI 2016 kerheder, værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder, grunde og bygninger, driftsinventar og driftsmateriel, herunder biler,' goodwill og immaterielle rettigheder og øvrige aktiver, herunder øvrige materielle aktiver, overdragelige skatteaktiver, tilgodehavende skatter, periodeafgrænsningsposter og eventualaktiver, herunder eventuelle. erstatningskrav mod selskabets/"gammel" banks ledelse Købesummen for disse aktiver er - efter fradrag for de ikke overdragelige aktiver -jf. lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 8 og 9 - af vurderingsrevisorerne endeligt opgjort til kr før visse modregninger. Købesummen - opgjort med fradrag for de ikke- ~ overdragelige aktiver - er foreløbigt berigtiget ved overtagelse af ikke efterstillede gældsposter modsvarende en forholdsmæssig andel af de samlede anmeldte og anerkendte ikke-efterstillede kreditorkrav i Amagerbanken Aktieselskab. De overtagne gældsposter, der er anvendt/vil blive anvendt til berigtigelse af købesummen, består af foranstillede krav, jf. konkurslovens 94 og 95 samt 84,4 % af de pr. overtagelsestidspunktet opgjorte og efterfølgende godkendte ikke efterstillede kreditorer, jf. konkurslovens 97, jf. nærmere herom nedenfor under passiver. Den endelige købesum forhøjes efter lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12 samt i henhold til den indgåede overdragelsesaftale yderligere med et eventuelt nettooverskud fra Amagerbanken af 2011 A/S i forbindelse med videreoverdragelse af bankens aktiviteter, realisation af de overtagne aktiver eller ved likvidation af Amagerbanken af 2011 A/S. Af årsrapport for 2014 (1. januar december 2014) fremgår en skyldig købesumsregulering (earn-out, jf. lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12) med kr ,00. SIDE 5/18

6 7. JUNI 2016 Købesumsreguleringens størrelse er fortsat forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden knytter sig til det forhold, at afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S ikke er endeligt tilendebragt, hvorfor navnlig værdiansættelsen af den endnu ikke afviklede overdragne resterende lånportefølje har betydning. Købesumsreguleringen kan dog omvendt blive positivt påvirket ved en eventuel nedregulering af afsatte og fortsat bestridte krav, anmeldt over for "ny" bank og konkursboet, eller såfremt de tidligere foretagne nedskrivninger på udlånsporteføljen vil kunne tilbageføres. Kapitalbelastningsomkostningerne, der tidligere har været en usikkerhedsfaktor, er i takt med, at balancen for Amagerbanken af 2011 A/S er reduceret til i dag at udgøre knap 1,7 mia. tilsvarende reduceret og _er derfor i dag og fremadrettet et mindre problem. Værdien af købesumsreguleringen, jf. ovenfor, er opgjort af Ainagerbanken af 2011 A/S efter allerede afholdte omkostninger, herunder de til dato afholdte omkostninger til konkursboets behandling, der, jf. den indgåede overdragelsesaftale, dækkes af Amagerbanken af2011 A/S. Der foreligger ikke p.t. opdaterede tal herpå. Indtil videre optages værdien af købesumsreguleringen (earn-out'en) med et beløb modsvarende det i Amagerbanken af2011.a/s'/fs Finans III A/S' årsrapport for perioden l. januar- 31. december 2014 passiverede beløb, dvs. kr ,-. Beløbet vil dog, jf. ovenfor, muligvis blive reduceret/forøget kr ,00 2. Ikke overdragne aktiver Der foreligger, jf. det ovenfor anførte, en række aktiver, der grundet deres natur eller vedhængende forkøbsrettigheder mv. har vist sig ikke at kunne overdrages ved overdragelsesaftalen. SIDE 6/18

7 7.'JUNI 2016 Kuratorerne er og har været i løbende dialog med Amagerbanken af 2011 A/S om sådanne aktiver og håndteringen heraf. Det har som tidligere beskrevet i denne forbindelse været nødvendigt at igangsætte og afvikle en række komplicerede forkøbsretsprocedurer, hvilken aktivitet er afsluttet senere. Efter aftale imellem konkursboet og Amagerbanken af 201 r A/S indgår værdien af disse ikke overdragelige aktiver aktuelt i den ovenfor opgjorte værdi af købesumsreguleringen. AKTIVER I AL T - frie- anslåede kr. 0,00 kr Baseret på situationen, som den foreligger oplyst for kuratorerne for nærværende, er der således udsigt til, at kreditorerne i Amagerbanken Aktieselskab under, konkurs på et senere tidspunkt vil kunne modtage en yderligere dividende fra konkursboet udover den dividende, der i direkte konsekvens af den i lov.om finansiel stabilitet (bankpakke III) forudsatte købe-, l sumsberigtigelse er betalt ved overtagelse af en forholdsmæssig andel af de ikke efterstillede kreditorkrav. Den mulige positive købesumsregulering skal dog holdes op imod størrelsen af de endnu ikke fuldt dækkede ikke efterstillede krav (15,6 % af de på overtagelsesdagen bestående ikke efterstillede forpligtigelser) samt den yderligere efterstillede ansvarlige kapital. Kuratorerne kan derfor dels konstatere, at det må anses for udelukket, at konkursboet via købesumsreguleringen vil modtage et beløb, der vil muliggøre fuld indfrielse af de ikke efterstillede kreditorer, dels omvel)dt konstatere, at der, forudsat at købesumsreguleringen indgår med det ovenfor beskrevne beløb i forbindelse med konkursboets afslutning, vil være grundlag for at foretage en forøgelse af den allerede udbetalte dividende på 84,4% til et niveau i omegnen af 90% til de ikke efterstillede kreditorer, hvis krav er blevet eller.bliver endeligt godkendt i forbindelse med fordringsprøvelsen i konkursboet. Der henvises i øvrigt til det i vor redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december 2012 herom anførte. SIDE 7/18

8 7.JUNI2016 Det kan her afslutningsvis fortsat konstateres, at aktionærerne og indehaverne af kapitalbeviser ingen udsigt har til at opnå dækning i forbindelse med konkursen, at det er udelukket, at de efterstillede øvrige kreditorer opnår nogen dækning, samt at det fortsat må forventes, at de ikke efterstillede kreditorer ikke opnår fuld dækning. For så vidt angår den imellem Finansiel Stabilitet og konkursboet, v/kurator, advokat Jørgen Holst, verserende sag, henvises til det i vor redegørelse af 8. juni 2015, side 8, øverst, anførte. Der er i ovennævnte dividendeskøn ikke taget højde for den situation, at Amagerbanken Aktieselskab under konkurs får helt eller delvis medhold i denne sag, idet udfaldet af sagen er behæftet med usikkerhed. 4. PASSIVER Der er af kuratorerne i forbindelse med behandlingen af konkursboe~ modtaget et meget stort antal krav fra kreditorer i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs. Der er til og med dags dato modtaget anmeldelse fra kreditorer. Anmeldelserne dækker dels over krav, som var kendt af Amagerbanken Aktieselskab forud for konkursen, dels over en række andre krav, herunder erstatnings- og omstødelseskrav. ' Den altovervejende del af de anmeldte krav opgjort efter antal e'r på nuværende tidspunkt ' l prøvet, men der udestår et antal komplicerede fordringsprøvelsessager, der enten verserer ved skifteretten, eller hvor konkursboet har færdiggjort eller, er i færd med at færdiggøre indstillinger til de anmeldte krav, og hvor der i en periode har pågået drøftelser om mulige forligsmæssige løsninger med anmelderne. På nuværende tidspunkt kan de aktu~lt anmeldte krav opgøres som følger: Krav i medfør af konkurslovens 82 Krav i medfør af konkurslovens 93 Krav i medfør af konkurslovens 94 Krav i medfør af konkurslovens 95 Kt:av i medfør af konkurslovens 96 Krav i medfør af konkurslovens 97 Krav i medfør af konkurslovens 98 kr. 0,00 kr ,00 kr. ' 0;00 kr ,83 kr. 0,00 kr ,94 kr ,41 SIDE 8/18

9 7. JUNI 2016 J Som tidligere nævnt har kreditorerne ved anmeldelse ofte anvendt uensartede opgørelsesprincipper for de opgjorte krav. Nogle kreditorer har opgjort deres krav som bruttokrav pr. konkursdagen forud for modtagelse af acontodividende i medfør af lov om finansiel stabilitet, mens andre har opgjort kravene som nettokravet efter modtagelse af acontodividende. Hertil kommer, at et antal indehavere af kapitalbeviser og aktier i Amagerbanken Aktiesel-. l skab har anmeldt ikke beløbsmæssigt fikserede krav, der mest nærliggende har måttet opfattes som erstatningskrav. Konkursboet har løbende - sag for sag - tilstræbt at afklare disse ikke beløbsmæssigt fikserede krav, og der er i denne proces sket afvisning af et stort antal krav, der ikke nærmere var blevet begrundet eller/og ikke var beløbsmæssigt opgjort. Gennemgangen og ensartningen af kreditorkravene er i betydeligt omfang afsluttet på nuværende tidspunkt, men der udestår en ikke ubetydelig arbejdsopgave med at få registreret resultatet af gennemgangen og sikre, at de ovenfor opgjorte beløb i de enkelte konkursklasser også er udtryk for de reelle bruttokrav før udbetaling af acontodividende, jf. lov om finansiel stabilitet, således at der opnås et fuldt retvisende billede af passivsiden i konkursboet. Arbejdet hermed pågår og vil blive afsluttet i løbet af 2016, hvorefter den omtalte ensartet opgjorte og retvisende opgørelse af Amagerbanken Aktieselskab under konkurs' passivside bør være på plads, også registreringsmæssigt. Da Amagerbanken af 2011 A/S' hæftelse, jf. lov om finansiel stabilitet, er en refleksvirkning af Amagerbanken Aktieselskab under konkurs' hæftelse, er det mellem konkursboet og Amagerbanken af 2011 A/S aftalt, at fastlæggelsen af fordringerne som udgangspunkt sker i forbindelse med prøvelsen af de anmeldte krav i konkursboet både med virkning for konkursboet og Amagerbanken af2011 A/S. Dette har løbende medført behov for et samarbejde imellem konkursboet og Amagerbanken af2011 A/S. Dette samarbejde og denne fremgangsmåde har været praktiseret i forbindelse med samtlige vurderinger af indkomne krav i perioden efter konkursdekretets afsigelse. Baseret herpå er der til dato afhol.dt fordringsprøvelsesmøder henholdsvis den 2. maj 2011, 4. juli 2011, 22. august 2011, 28. september 2011, 28. oktober 2011, 20. december 2011, 14. februar 2012, 27. marts 2012, 9. maj 2012, 20. juni 2012, 12. september 2012, 17. oktober 2012, 5. december marts 2013, 25. juni 2013, 11. juli 2013, 24. september SIDE 9/18

10 7.JUNI , 20. november 2013, 8. januar 2014, 10. marts 2014, 23. april 2014, 10. juli 2014, 14. august 2015 og 12. oktober '. ' Der er til dato sket afvisning af krav anmeldt med nominelle beløb på kr. ca. 1,6 mia.. Der er herudover sket afvisning af et meget stort antal ikke beløbsmæssigt fikserede anmeldelser med et beløbsmæssigt potentielt samlet væsentligt krav. - ' På nuværende tidspunkt er der sket en fordringsprøvelse af i alt 1971 krav. Det bemærkes, at en betydelig del af de ikke formelt prøvede krav reelt vil kunne betragtes som afklarede og prøvede. henset til den gennemførte korrespondance med anmelderne om, hvorvidt de pågældende fastholdt deres aktiekrav som erstatningskrav i konkursboet. Der verserer fortsat retssager om en del af de afviste krav,. og der må forventes anlagt yderligere retssager i forbindelse med fordring~prøvelsen. Der gennemføres løbende hovedforhandling i fordringsprøvelsessagerne. l Herudover er konkursboet fortsat i drøftelser med en række kreditorer, der har modtaget udkast til afvisningsskrivelser vedrørende større krav. Når fordringsprøvelsen af de eqkelte krav er endeligt gennemført, er der imellem konkursboet og Amagerbanken af 20 Il A/S indgået aftale om, at Amagerbanken af 2011 A/S udbetaler den i lov om finansiel stabilitet forudsatte acontodividende opgjort til 84,4 % af de godkendte krav. \ Bortset fra et antal komplicerede problemsager vedrørende en række anmeldte større eller principielle krav er det fortsat forventningen, at de i forbindelse med konkursen opgjorte og anmeldte krav for hovedpartens vedkommende vil være endeligt prøvet inden udgangen af Der er dog fortsat en række sager, hvor der er dialog imellem kuratorerne og anmelderne, jf. det herom ovenfor anførte. Om dette fører til anlæg af yderligere fordringsprøvelsessager, kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes, men anses for sandsynligt. 5. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER Undersøgelserne vedrørende mulige omstødelige forhold er som tidligere anført afsluttet. SIDE 10/18

11 7.JUNI 2016 ' Der er for nærværende indgået suspensionsaftaler og procesaftaler vedrørende tre forhold, og der er anlagt to omstødelsessager, der aktuelt er suspenderet i henhold til indgåede procesaftaler, og hvor omstødelsessagernes videreførelse afventer udfaldet af den imellem FS Finans III/Amagerbanken af 2011 A/S anlagte erstatningssag mod "gammel" ledelse i Amagerbanken Aktieselskab. 6. MULIGE ERSTATNINGSiffiA V Amagerbanken af 2011 A/S har anlagt erstatningssag mod medlemmerne af den tidligere ledelse ("gammel" ledelse) i Amagerbanken Aktieselskab. Sagen hovedforhandles p.t. I det omfang sagen genn({mføres med et for Amagerbanken af 2011 A/S gunstigt resultat, vil nettoprovenuet herved indirekte tilgå konkursboet, jf. den i overdragelsesaftalen indgåede earn-out-bestemmelse. Kuratorerne er derfor- og vil fortsat fremadrettet være - i dialog med den af Amagerbanken af 2011 A/S i denne forbindelse antagne advokat samt Finansiel Stabilitet og Amagerbanken af 2011 A/S i et nærmere aftalt omfang med henblik på løbende at være opdateret på udviklingen i sagen. Som omtalt ovenfor i pkt. 4, afslutningsvis, er konkursboet, v/kurator, advokat Jørgen Holst, part i en retssag mod Finansiel Stabilitet, hvorunder der fra konkursboets side er nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet tilpligtes at være erstatningsansvarlig for det tab, som de ikke efterstillede kreditorer i Ainagerbanken Aktieselskab under konkurs har lidt ved, at Amagerbanken Aktieselskab blev afviklet efter bankpakke III og ikke bankpakke l. Om forløbet op til retssagens opstart og det nærmere indhold af retssagen, henvises til vor redegørelse af8. juni 2015, punkt 6, side 12. Retssagen er således - efter begæring fra såvel Finansiel Stabilitet som konkursboet - henvist til Østre Landsret som følge af sagens principielle karakter. Y deriigere har landsretten skullet tage stilling til, om der skulle ske sambehandling af den tidligere af Foreningen Amagerinvestor mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet anlagte sag (12. afdeling, nr. B ) og den af Finansiel Stabilitet mod Amagerbanken Aktieselskab under konkurs anlagte sag (14. afdeling, nr. B ). En sådan sambehandling er der fremsat begæring om fra de øvrige parters side i de to retssager, men ikke fra konkursboets side. Retten har imidlertid besluttet, at sagerne skal sambehandles. SIDE 11118

12 7. JUNI2016 Ligeledes har Østre Landsret i forlængelse af et retsmøde den 24. november 2015 truffet beslutning om, at hovedforhandlingen i sagerne skal gennemføres i marts, april og maj EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD Der henvises til det i tidligere redegørelser anførte. 8. ANDRE FORHOLD Kuratorerne har indbragt en række forhold med relation til årsrapporten 2008 for Revisornævnet. Der har i perioden været en del korr~spondance og drøftelser i denne anledning, og sagen for Revisornævnet er berammet til mundtlig forhandling i april måned Sa~en har i april måned 2016 været mundtligt forhandlet i revisornævnet, og afgørelsen afventes p.t. 9. GODKENDT ACONTOHONO_RAR Kuratorerne har ikke siden seneste redegørelse anmodet om acontohonorar. 10. ARBEJDET MED SAGEN SIDEN SENESTE REDEGØRELSE Kuratorernes arbejde med sagen har siden den 8. juni 20 l?, hvor seneste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 blev sendt, fortsat været'betydeligt. Der er i denne forbindelse anvendt ca.l.662 juristtimer, hvortil kommer et stort antal sekretærtimer. Antallet af sekretærtimer har under hensyntagen til det meget store antal kreditorkrav i konkursboet været betydeligt og langt udover, hvad der sædvanligt medgår til behandling af konkursboer. Arbejdet har i perioden primært omfattet følgende hovedkategorier: l. Prøvelse af krav i konkursboet. Der har som tidligere været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem konkursboet og Amag~rbanken af 2011 A/S og i visse sammenhænge Finansiel Stabilitet om opgøre!- SIDE 12/18

13 7. JUNI 2016 sen af de anmeldelsesberettigede krav over for Amagerbanken Aktieselskab under konkurs og Amagerbanken af2011 A/S. Om de overordnede rammer og de i denne forbindelse aftalte principper henvises til vores redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december 2011, side 13, pkt. 5. Omkring status på fordringsprøvelsen henvises til punkt 4 ovenfor, idet det dog skal bemærkes, at der på nuværende. tidspunkt er sket prøvelse af et meget stort antal kreditorkrav (1971 ). Der udestår fordringsprøvelse af og fordringsprøvelsessager vedrørende et antal større og komplekse krav. En række af de fordringsprøvelsessager, der verserer for Sø- og Hand~lsretten og som for enkeltes vedkommende er blevet afgjort i perioden og for andres vedkommende fortsat verserer, medfører et betydeligt arbejde i forbindelse med afgivelse af processkrifter og forberedelse af hovedforhandlinger, idet en række af sagerne nødvendiggør tilvejebringelse af overordnede oplysninger vedrørende den økonomiske status i Amagerbanken Aktieselskab i 2010, herunder udviklingen i nedskrivninger mv. samt i enkelte tilfælde tillige nærmere undersøgelser af komplekse finansielle kontraktforhold mv. Der er på nuværende tidspunkt registreret anmeldte krav fra i alt kreditorer med samlede opgjorte forpligtelser (blandet brutto/netto) for i alt kr ,18. Med enkelte undtagelser har ingen af de aktioqærer, der tidligere har fået afvist krav, indbragt konkursboets afvisning for domstolene, og afvisningen af disse erstatningskrav fra aktionærer i niveau ca. kr. l - 2 mia. er således endelig. Prøvelsen af disse erstatningskrav samt en række andre komplicerede erstatningskrav fra en række samarbejdspartnere har samlet set medført en betydelig fortsat arbejdsbyrde og har såvel konkret i Amagerbanken 'Aktieselskab under konkurs samt i andre sammenhænge haft en vidererækkende og mere principiel betydning. Prøvelsen af erstatningskravene med tilknytning til investeringsprodukter såsom Kalvebod og Seandinotes obligationer har ligeledes været forbundet med en stor arbejds -byrde i perioden, idet der henvises til det i punkt 4 anførte, og det ligeledes skal bemærkes, at der skal foretages en individuel og konkret vurdering af de faktiske forhold i hver enkelt sag. Prøvelsen af disse er endnu ikke-tilendebragt, idet drøftelser' SIDE 13/18

14 7.JUNI 2016 med anmeldere fortsat pågår. Konkursboet forventer dog, at arbejdet henned kan afsluttes i 2. halvdel af Arb~jdet med prøvelsen af kreditorkravene har i perioden omfattet anslået juristtimer. 2. Opfølgning på undersøgelser vedrørende omstødelige forhold. Der henvises til det i vor redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. juni 2012 anførte omkring selve undersøgelserne af omstødelige forhold. Der verserer et antal omstødelsessager ved domstolene. Da disse omstødelsessager er rejst over for personer, der tillige er omfattet af den af Amagerbanken af 2011 A/S anlagte erstatningssag mod tidligere/"gammel" ledelse i Amagerbanken A~tieselskab, og da en række af bevistemaerne umiddelbart synes at være sammenfaldende, er der i disse omstødelsessager indgået en procesaftale, hvorefter forberedelsen sættes i bero på udfaldet af erstatningssagen, der p.t. verserer ved Retten i Lyngby. Derudover har der været løbende drøftelser vedrørende de med enkelte parter indgåede suspensionsaftaler vedrørende den tidligere omtalte brutto/nettoproblemstilling. Samlet set er der medgået ans.lået l O timer,til håndtering af diverse spørgsmål i denne forbindelse. 3. Undersøgelser vedrørende mulige tilgodehavender Som beskrevet ovenfor under punkt l og 3 har konkursboet et muligt betydeligt tilgodehavende i form af krav på en positiv købesumsregulerin~ hos Amagerbanken af 2011 A/S. Beløbet er for nærværende efter afholdte hobehandlingsomkostninger mv. udlagt af Amagerbanken af2011 A/S og opgjort til et beløb på ca. kr. 1,5 mia. I konsekvens heraf har afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S betydelig interesse. og betydning for konkursboet. Som tidligere nævnt har Amagerbanken af 2011 A/S i marts 2013 anlagt erstatningssag mod den tidligere ledelse i Amagerbanken Aktieselskab. Denne erstatningssag SIDE 14/18

15 7. JUNI kan have en betydelig positiv påvirkning på konkursboets tilgodeh~vende i henhold -' til købesumsreguleringen, hvorfor konkursboet løbend~ har:- været i kontakt med den af Amagerbanken af 2011 A/S i denne sammenhæng antagne ad:vokat. Samlet set har de ovennævnte forhold medført et vist arbejde i forbindelse med boets behandling i perioden. Der er i denne forbindelse anvendt anslået 40 juristtimer. 4. Opfølgning på mulige erstatningskrav. Der henvises til punkt6- Mulige erstatningskrav, ovenfor-side 11 og 12. Der er i denne forbindelse anvendt ca. 42 juristtimer; 5. Øvrige forhold. Kuratorerne har i 2014 indleveret en klage til Revisornævnet vedrørende en række forhold med relation til Amagerbanken Aktieselskabs årsrapport for Arbejdet hermed har sammenhæng med konkursboets interesse i den af Amagerbanken af2011 A/S o:ver for den tidligere/"gamle" ledelse anlagte erstatningssag. Arbejdet med forberedelse til den mundtlige forhandling for Revi~ornævnet, herunder gennemførelse af den mundtlige forhandling har i perioden medført et arbejde i niveau 11 O juristtimer. 6. Andre bobehandlingsmæssige opgaver Andre bobehandlingsmæssige opgaver har blandt andet omfattet afholdelse af løbende statusmøder med Amagerbanken af 2011 A/S og Finansiel Stabilitet, kuratormøder, andre møder og en omfattende korrespondance samt et meget stort antal telefonsamtaler i forbindelse med besvarelse af henvendelser;.. fra kreditorer m.fl. Hertil kommer løbende udsendelse og udfærdigelse af redegørelser i medfør af konkurslovens 125, stk. 4, samt andre administrative-forhold med relation til konkursboets behandling. Der er i denne forbindelse anvendt ~nslået 240 juristtimer. SIDE 15/18

16 7. JUNI2016 Baseret på den endelige værdiansættelse, jf. vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport fra juni 2011 kan det konstateres, at der til kreditorerne i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs, jf. lov om finansiel stabilitet, er eller vil blive udbetalt en minimumsdividende på 84,4%til godkendte ikke efterstillede krav. Det er forventeligt - baseret på de p.t. kendte tal vedrørende den skyldige købesumsregulering og kuratorernes forventning til resultatet af de verserende fordringsprøvelsessager - at dyr i forbindelse med boets endelige afslutning (fra konkursboet) vil blive udbetalt en roerdividende i niveau 3-5 %, således, at den samlede_ dividende, dvs. summen af den fra Amagerbanken af A/S som købesumsberigtigelse udbetalte acontodividende (84,4%) samt slutdividendenden fra konkursboet, villigge i niveau ca %. Baseret herpå og under hensyntagen til de foreliggende oplysninger om størrelsen af den resterende endnu ikke afviklede balance i Amagerbanken af 2011 A/S, nu FS Finans III A/S, anser kuratorerne det for sikkert, at der i konkursboet ikke vil blive dividende til de efterstillede kreditorer Med hensyn til de ikke efterstillede kreditorer, vil omfanget af eventuel dækning for så vidt angår disse - udover det ovenfor beskrevne niveau med de dertilhørende usikkerheder - i øvrigt afhænge af, i hvilken udstrækning Amagerbanken Aktieselskab un~er konkurs får medhold i den ovenfor beskrevne retssag mod Finansiel Stabilitet. Der udestår i forhold til den endelige fastlæggelse af dividenden og afslutningen af boet en række komplicerede og mere principielle forhold, herunder den endelige fastlæggelse af en. række større anmeldte kreditorkrav, der p.t. er omtvistede.. l Set med de øvrige kreditorers øjne må det konstateres at være særdeles positivt, at de over for konkursboet anmeldte betydelige erstatningskrav fra tidligere aktionærer er blevet. afvist endeligt i forbindelse med konkursboets fordringsprøvelse af disse krav. Ved disse fordringsprøvelser er anmeldte eller latente krav fra aktionærer m.fl. for et beløb op mod ca. kr. 2 mia. blevet fjernet fra konkursboets balance til gunst for de øvrige tilbageværende kreditorer. Den endelige fastlæggelse af den skyldige købesumsregulering, jf. ovenfor, er fortsat forbundet med en vis usikkerhed, idet udviklingen i afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S og den resterende låneportefølje samt fastlæggelsen af passivsiden i konkursboet for nærværende er forbundet med en fortsat usikkerhed. SIDE 16/18

17 7. JUNI 2016 Det synes dog rimeligt at konstatere, at det med de nuværende oplysninger må anses for sikkert, at der fra Amagerbanken af 2011 A/S til konkursboet i forbindelse med den endelige afslutning af afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S vil blive udbetalt et betydeligt beløb i henhold til den aftalte købesumsregulering. Som tidligere tilkendegivet, må det forventes, at de samlede hobehandlingsomkostninger vil være meget betydelige, idet der til dato er udført et endog overordentligt stort arbejde, og idet der fortsat udestår et omfattende arbejde dels med prøvelse af de anmeldte krav, dels med opfølgning på de rejste omstødelsessager, dels med opfølgningen i forhold til afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S henset til købesumsreguleringen, dels med opfølgning på den anlagte erstatningssag mod den tidligere ledelse ("gammel" ledelse), dels med gennemføreise af den opstartede disciplinærsag ved Revisornævnet, dels med håndteringen af. den af advokat Jørgen Holst rejste erstatningskrav mod Finansie-l Stabilitet/Finanstilsynet samt i forbindelse med en række øvrige særdeles komplicerede forhold, herunder gennemførelse af de ovenfor omtalte fordringsprøvelsessager. Omkostningerne skal dog sættes i forhold til de betydelige værdier i niveau ca.. kr. 23 mia., som.var til stede på tidspunktet for overdragelsen/konkursen, de i konkursboet tilbageværende/resterende aktiver i form af købesumsreguleringen med en værdi i niveau kr. l,5 mia. (efter udbetaling af en købesumsberigtigelse på 84,4% til samtlige ikke efterstillede kfeditorer) samt den forventede afslutningsvis endog meget høje dividende i niveau 88-90% samt sagens kompleksitet i øvrigt. Med hensyn til tidspunktet for konkursboets afslutning må det konstateres, at der ikke meningsfyldt kan siges noget om dette på nuværende tidspunkt. En afslutning af konkursboet forudsætter, at afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S er tilendebragt, og der henstår en række forhold i relation til Amagerbanken af2011 A/S samt til konkursboet i øvrigt, der medfører, at en afslutning af konkursboet ikke vil kunne ske hverken i 2016 eller Dermed er dettidligste tidspunkt for en eventuel afslutning af konkursboet formentlig Næste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4, vil være at udsende til kreditorerne senest den 7. december København, den 7. juni 2016 Boris Frederiksen -Advokat Århus, den 7. juni Jørgen Holst -Advokat SIDE 17/18

18 7. JUNI 2016 / SIDE 18/18

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDER/barn Redegørels

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8914888 BOR Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Fjordbank Mors A/S under konkurs Skifteretten i Holstebro - SKS 8D-240/2011 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i medfør

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BORIDER/bam Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 l.................... J.nr. : 8915383 BORICWZirXR Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Jeg skal herved som kurator

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915067 MBI/buur Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved- SKS 888-778/2011 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr. 89-14585 BOR/DER/bam 1606 København V 8100 Århus C Vester Farimagsgade 23 Hans Broges Gade 2 Vester Farimagsgade 23 Fax +4533 156115 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk Kammeradvokaten Telefon

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BORIKRM/JEK Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schinith

Advokatfirmaet Poul Schinith Ti! kreditorerne Direkte: 72 30 73 04 3.nr.: 89-9149 BOR/bam am@poulschmith.dk Telefax: 33 1561 15 Sekr.: Anette Myhre Dato; 18. februar 2011 Adv. Boris Frederiksen www.poulschmith.dk mail@poulschmith.dk

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/MBI/MDK Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Aktieselskabet af 12. april 1989 (tidl. Tæppeland-Jensen Tæpper A/S) under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SAGSNR. SKS 242/2013: AKTIESELSKABET AF 12. APRIL 1989 UN- DER KONKURS,

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 J.nr.: 8915383 BOR/am Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers - SKS 60-5281/2012 Konkursdag: 23. april 2012 Fristdag: 23. april 2012

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr.

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr. Kurt Siggaard Partner Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5850-0001 CHE/SDH/LHH 12. juni 2013 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 47-21027/2010 Holdingselskabet

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS /2017. Nicehome ApS CVR nr Nicehome ApS

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS /2017. Nicehome ApS CVR nr Nicehome ApS Claus Hedegaard Eriksen Partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. 109725/220 CHE/AKR 14. august 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS 41-20215/2017 Nicehome ApS CVR nr. 35867236 Skyldnerens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere