1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier..."

Transkript

1 g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier Indkøbs- og udbudspolitikkens omfang og afgrænsning Udbud af varer, tjenesteydelser og driftsopgaver Udbud af bygge- og anlægsarbejder Indkøbsfællesskaber Leverandør- og entreprenørpolitik Leverandører og entreprenører generelle krav Elektronisk handel Organisering Information og opfølgning Uddannelse af konsulenter og erfaringsudveksling Samarbejde med andre offentlige instanser og erhvervslivet...13 Bilag 1 Retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser...15 Bilag 2 Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg...23 Bilag 3 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler Bilag 4 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler Bilag 5 Vejledning i håndtering af Svendborg Kommunes arbejds- og uddannelsesklausuler...53 Bilag 6 Kontraktbilag for arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag 7 Leverandørens samfundssvar (CSR-bilag)

4 Revision af Indkøb - og 1 udbudspolitikken b Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål p Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammerne for, at kommunen som helhed kan købe alle nødvendige varer og tjenesteydelser samt udføre de nødvendige bygge- og anlægsarbejder. Ligeledes skal politikken understøtte innovative indkøb, der kan bidrage med nye og effektive løsninger til Svendborg Kommunes kerneydelser samt indkøb, der sikrer en minimal miljøbelastning. Politikken skal ligeledes sikre en samordning og koordinering af kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser, således at indkøbsressourcerne udnyttes optimalt og kommunen optræder som en samlet kunde overfor leverandørerne og sikrer koordinering og udførelse af kommunens bygge- og anlægsarbejder. Indkøbs- og udbudspolitikken skal endvidere sikre erhvervslivet og borgerne mulighed for indsigt i den måde, hvorpå kommunen indkøber varer og tjenesteydelser samt udfører bygge- og anlægsarbejder på. Dette udmøntes i praksis ved løbende udbud i et samarbejde mellem Økonomi & Udbud, CETS og institutioner og øvrige relevante afdelinger, således at alle potentielle leverandører får lige adgang til at byde og dermed deltage i konkurrencen om fremtidige indkøb og løsning af opgaver. 2 4 Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier Indkøbs- og udbudspolitikken skal understøtte Svendborg Kommunes vision, således at effektive og optimale indkøb skaber økonomisk råderum for politiske prioriteringer af udvikling, infrastruktur og borgerservice, hvorved kommunen skal blive det naturlige valg for bosætning, uddannelse og erhverv. Udover gennemførelse af effektive og målrettede udbud skal det økonomiske råderum sikres ved hjælp af strategiske indkøbsområder, hvor der i højere grad ses på helhedsorienterede løsninger på tværs af kommunens direktørområder der kan påvise et effektiviseringsrationale. Endvidere skal indkøbs- og udbudspolitikken sikre, at alle indkøb af varer og tjenesteydelser samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder sker i respekt for erhvervslivets og borgernes forskellige behov. Endeligt skal indkøbs- og udbudspolitikken medvirke til, at Svendborg Kommune tager et aktivt samfundsansvar. Det sker ved at stille relevante miljøkrav samt sociale og etiske krav til vores indkøb. På den måde bidrager vi til at sikre bæredygtige valg til gavn for kommende generationer, og vi bidrager til at modvirke social dumping samt understøttelsen af en aktiv beskæftigelsesindsats med skabelsen af nye praktikpladser på de erhvervsfaglige uddannelser. Ligeledes skal indkøbs- og udbudspolitikken understøtte Svendborg Kommunes 4 grundlæggende værdier, således at helheden i opgaveløsningen, borgeren i centrum, læring og udvikling samt trivsel, sikres.

5 Indkøbs- og udbuds olitikken og Svend org Kommunes vision og værdier 3 Indkøbs- og udbudspolitikkens omfang og afgrænsning Indkøbs- og udbudspolitikken omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder, som foretages af Svendborg Kommune. Alle kommunens direktørområder, afdelinger og institutioner er dermed forpligtet til at efterleve indkøbs- og udbudspolitikken. Selvejende institutioner med en kommunal driftsoverenskomst er ligeledes omfattet af politikken, med mindre at driftsoverenskomsten specifikt undtager dem fra denne. Indkøbs- og udbudspolitikken skal ligeledes efterleves ved kommunens ejerstrategi for andele i selskaber, hvor kommunen er eneejer eller medejer af virksomheder samt i tilfælde hvor kommunen giver tilsagn til eksterne ansøgere om væsentlige økonomiske tilskud til bygge- og anlægsarbejder. 5

6 Revision af Indkøb - og 3 1 udbudspolitik-ken b. Udbud af varer, tjenesteydelser og driftsopgaver Udbud af varer og tjenesteydelser gennemføres efter en løbende udbudsplan og skal sikre, at Svendborg Kommune generelt opnår de bedste og billigste leverancer, men ligeledes bidrager til at skabe nye innovative løsninger der kan understøtte kommunens kerneydelser på tværs af afdelingerne. For at understøtte nye og innovative løsninger og metoder kan der udvælges relevante indkøbsområder, der i et tværgående samarbejde mellem direktørområderne, analyseres ud fra en ledelsesmæssig, organisatorisk, logistisk og markeds- og kvalitetsmæssig betragtning, med henblik på at belyse potentielle effektiviseringstiltag hvor indkøbet kan udgøre en mindre del af processen. Målsætningen er at alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal være omfattet af fælles obligatoriske og bindende indkøbsaftaler, dog ikke indkøb under kr. Af hensyn til effekten af de indgåede aftaler, herunder forbedringsmuligheder, service, reklamationer m.v., skal aftalerne anvendes af alle decentrale indkøbere i kommunen. Såfremt en decentral indkøbende institution får tilbudt et vareområde, som er omfattet af fælles indkøbsaftaler, på mere fordelagtige betingelser end gældende indkøbsaftale, berettiger dette ikke til indkøb udenom kommunens indkøbsaftaler. Dette vil dels være aftalebrud og dels give en mindre indkøbsvolumen ved senere udbud og dermed forringe muligheden for indgåelse af attraktive aftaler fremover. Økonomi & Udbud understøtter de enkelte afdelinger i brugen af indkøbsaftaler med rapporter om aftaleoverholdelse, kontraktstyring og e-handel. Udbud af kommunale driftsopgaver, der hidtil har været varetaget i eget regi, og som ønskes prisafprøvet skal godkendes af Økonomiudvalget, hvor det samtidig besluttes om der skal udarbejdes kontrolbud. For nærmere retningslinjer om udbud se Bilag 1 Retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser. 6 For nærmere retningslinjer om udbud se Bilag 1 Retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser.

7 bindkøbsog udbuds 3 politikken og Svend borg Kommunes vision og værdier.2 Udbud af bygge- og anlægsarbejder Udbud af bygge- og anlægsarbejder skal sikre, at Svendborg Kommune generelt opnår de bedste og billigste leverancer samt den bedst mulige opgavevaretagelse. Mængden af og rammerne for Svendborg Kommunes anlægsopgaver besluttes årligt i henhold til de politisk vedtagne investeringsoversigter. Alt efter projektets karakter anbefaler CETS en entrepriseform, som efterfølgende godkendes politisk. Den overordnede strategi i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver er at give mulighed for, at lokale firmaer kan byde på opgaverne under hensyntagen til udbudsreglerne. Der inviteres dog altid minimum én udenbys rådgiver-, entreprenør- og/eller håndværker til at byde på opgaven. Mindre byggedriftsopgaver udbydes efter gældende regler, og det forsøges at give lokale entreprenører og håndværkere mulighed for at byde. Opgaver indenfor drift og vedligehold af bygninger op til konkurrenceudsættes løbende gennem rammeaftaler. For opgaver, der overstiger kr., indhentes også bud fra udenbys håndværkere. For nærmere retningslinjer om udbud se Bilag 2 Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg. For nærmere retningslinjer om udbud se Bilag 2 Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg. 7

8 Revision af Indkøb - og 4 udbudspolitikken b Indkøbsfællesskaber p Svendborg Kommune deltager i Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 (KomUdbud) om fælles udbud af en række varer og tjenesteydelseskontrakter ud fra den løbende udbudsplan. Kommunen deltager som udgangspunkt i alle udbud, med mindre at særlige forhold i det konkrete udbud af administrationen, vurderes til ikke at være fordelagtige for kommunen. Det tilstræbes samtidig at potentielle lokale leverandører har mulighed for at byde på udbuddene. Svendborg Kommune deltager ligeledes i både forpligtende og frivillige aftaler hos Statens og Kommunernes Indkøbsservices (SKI) hvor kommunes øvrige behov dækkes. Svendborg Kommune tilstræber at deltage i de forpligtende aftaler som udbydes af SKI, der dog forudsætter at udbuddet er foreneligt med Svendborg Kommunes behov. Dette vurderes af administrationen ud fra KomUdbuds deltagelse i arbejdsgrupper hos SKI vedr. kommende udbud, aftaleerfaringer m.v. Endeligt kan kommunen deltage i fælles udbud med andre kommuner såfremt det vurderes fordelagtigt på det pågældende område. 8

9 Indkøbs- og udbuds 5 olitikken og Svend org Kommunes vision og værdier Leverandør- og entreprenørpolitik Enhver leverandør/entreprenør eller potentiel leverandør/entreprenør til Svendborg Kommune skal behandles sagligt og retfærdigt, således at et ligebehandlingsprincip iagttages. Åbenhed og tillid skal være en naturlig del af samarbejdet med leverandørerne samtidig med, at lovgivning og myndighedskrav er opfyldt samt handelsmæssige kutymer iagttaget. Indhold af kontrakter, samhandelsaftaler og tilbud må ikke videregives til andre leverandører/entreprenører eller tilbudsgivere, dog under forudsætning af overholdelse af Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt m. m. EU-udbud og indkøb under tærskelværdierne for varer og tjenesteydelseskontrakter søges i størst muligt omfang afviklet således, at det vil være muligt for små og mellemstore leverandører at byde på opgaven eller leverancen. Dette kan bl.a. ske ved at tilrettelægge udbud således, at der ved deltagelse i indkøbsfællesskaber kan bydes på Svendborg Kommune eller det er muligt for konsortier at byde eller at acceptere bud på dele af et større område. Svendborg Kommune søger ved EU-udbud i muligt omfang at inddrage markedet før udbuddet ved en markeds- eller teknisk dialog om nye produkter, tendenser m.v. Svendborg Kommune offentliggør løbende liste over valgte leverandører på varer og tjenesteydelser ligesom der løbende sammen med samarbejdspartnere afholdes dialogmøder på området. EU-udbud og licitationer på bygge- og anlægsarbejder søges ligeledes i størst muligt omfang afviklet således, at det er muligt for små og mellemstore entreprenører at byde på opgaven. Dette kan bl.a. ske ved at udbyde arbejdet i fagentrepriser, at det er muligt for konsortier at byde eller at acceptere bud på dele af et større område. Der afholdes årligt dialogmøder med håndværkere, entreprenører og rådgivere og der offentliggøres løbende liste over valgte håndværkere/entreprenører. 9

10 Revision af Indkøb - og 5 1 udbudspolitik-ken b. Leverandører og entreprenører generelle krav Enhver leverandør og entreprenør er forpligtet til at sikre, at alle lov- og myndighedskrav, der er gældende for virksomheden, overholdes. Det er tilladt at gøre brug af en underleverandør/underentreprenør, som er skriftlig godkendt af Svendborg Kommune. Til brug for godkendelsen fremlægger leverandøren/ entreprenøren underleverandørens/underentreprenørens registreringsbeviser, evt. serviceattest m. v. for Svendborg Kommune. En serviceattest fra Erhvervsstyrelsen må højst være 6 måneder gammel. Enhver leverandør/entreprenør er i forhold til Svendborg Kommune ansvarlig for, at eventuelle underleverandører/underentreprenører opfylder samme krav og forpligtelser, som påhviler leverandøren eller entreprenøren ifølge den indgåede kontrakt. Svendborg Kommune kan til enhver tid afkræve leverandøren dokumentation for, at disse krav og forpligtelser er opfyldt. 6 Elektronisk handel Svendborg Kommune prioriterer de leverandører, der kan tilbyde e-handelsløsninger, eller som vil samarbejde med Svendborg Kommune om at etablere en elektronisk løsning, som kan integreres med Svendborg Kommunes til enhver tid gældende e-handelsløsning. På vareindkøbskontrakter er det et krav, at leverandøren kan tilbyde e-handel. Anvendelse af Svendborg Kommunes e-handelsløsning er obligatorisk for de decentrale indkøbere ved bestilling af aftaleomfattede varer, service- og tjenesteydelser. Herved sikres en effektiv ressourceudnyttelse og at Svendborg Kommune kan leve op til kravene i Lov om offentlige betalinger m.v. i forhold til modtagelse af elektroniske fakturaer og det forventede fremtidige krav om elektronisk ordreafgivelse. 10

11 Indkøbs- og udbuds 7 olitikken og Svend org Kommunes vision og værdier Organisering Økonomi & Udbud er overordnet ansvarlig for udarbejdelse, koordinering og opdatering af indkøbs- og udbudspolitikken. I tæt samarbejde mellem Økonomi & Udbud og CETS sikres politikkens implementering og overholdelse i kommunens samlede organisation. I samarbejde med Erhvervskontakten sikres kendskabet til politikken i erhvervslivet. Økonomi & Udbud har ansvaret for koordineringen af kommunens strategiske, herunder innovative, indkøb af varer og tjenesteydelser, hvorimod at det operationelle indkøb sker decentralt. CETS er ansvarlige for projektledelsen, herunder udbud, af bygge- og anlægsarbejder i samarbejde og med rådgivning fra Økonomi & Udbud. Med henblik på at sikre indkøbs- og udbudspolitikkens implementering og overholdelse i kommunens samlede organisation vil Økonomi & Udbud i løbet af året forelægge en rullende udbudsplan for varer og tjenesteydelser med opfølgning på fastsatte mål for direktionen. Dette forelægges tillige minimum årligt for Økonomiudvalget, hvori der kan indgå status og evaluering på indførelsen af arbejds- og uddannelsesklausuler, status på tilslutning til forpligtende aftaler hos SKI samt andre aktuelle temaer. CETS forelægger i henhold til bilag 2 - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg, de enkelte bygge- og anlægsarbejder for Økonomiudvalget med henblik på beslutning eller orientering om igangsætning, udbudsform, udbudsresultat m. m. Den løbende indkøbs- og udbudsrelevante dialog mellem Økonomi & Udbud, CETS og direktørområderne sikres via områdernes økonomi- og udbudskonsulenter og projektledere, ligesom konkrete, tværgående udbud kan forelægges direktionen og relevante brugergrupper jf. nedenfor. Alle udbud af driftsopgaver, som hidtil har været varetaget i eget regi, forelægges direktionen, fagudvalg og økonomiudvalg forud for bekendtgørelse. Endvidere etableres der arbejdsgrupper for alle hovedgrupper af varer og tjenesteydelser. Brugergrupperne består af fagpersoner, som repræsenterer de forskellige direktørområder, afdelinger og institutioner. Økonomi & Udbud er repræsenteret i alle brugergrupper. Ved deltagelse i KomUdbud søges i muligt omfang deltagelse med en fagperson i arbejdsgruppen. 11

12 Revision af Indkøb - og 8 udbudspolitik-ken b Information og opfølgning Økonomi & Udbud er ansvarlig for den interne kommunikation, der i Svendborg Kommunes organisation skal sikre information om nye udbud og indkøbsaftaler for varer og tjenesteydelser. Økonomi & Udbud er ligeledes ansvarlig for drift og udvikling af Svendborg Kommunes elektroniske e-handelssystem, som indeholder alle gældende indkøbsaftaler og informationer om brug af portalen. Den eksterne kommunikation, herunder information og opdatering heraf på Svendborg Kommunes hjemmeside, varetages af Økonomi & Udbud og CETS i samarbejde med Erhvervskontakten for at understøtte information og dialog med det lokale erhvervsliv. Herudover deltager Økonomi & Udbud samt CETS på møder med erhvervslivet, messer og lign. 12

13 Indkøbs- og udbuds 9 olitikken og Svend org Kommunes vision og værdier Uddannelse af konsulenter og erfaringsudveksling Med henblik på en fortsat effektivisering af indkøbsarbejdet i Svendborg Kommune skal uddannelse af kommunens udbudskonsulenter og projektledere sikres. Uddannelsen skal omfatte alle dele af indkøbs- og udbudsspektret og kan etableres i eget regi, ved samarbejde med andre kommuner eller ved anvendelse af kursustilbud/efteruddannelse fra offentlige og private udbydere. Økonomi & Udbud samt CETS deltager endvidere i eksterne ERFA-grupper, herunder i KomUdbud, i relevant omfang. 10 Samarbejde med andre offentlige instanser og erhvervslivet Svendborg Kommune kan deltage i samarbejder med andre offentlige organisationer, myndigheder og indkøbscentraler, hvor det findes relevant i forhold til erfarings- og vidensudveksling, indgåelse af bedre fælles indkøbsaftaler og anvendelse af elektroniske systemer. Vedtaget af Økonomiudvalget, 19. april 2016 Bilag 1 Retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser Bilag 2 Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg Bilag 3 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler Bilag 4 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler Bilag 5 Vejledning i håndtering af Svendborg Kommunes arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag 6 Kontraktbilag for arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag 7 Leverandørens samfundssvar (CSR-bilag) 13

14 Vare- og tjenesteydelseskontrakter Ordregiver Kontraktværdi < kr > kr og < kr > kr Svendborg Kommune Grænseoverskridende interesse 2 : Grænseoverskridende interesse 3 : EU-udbud, jf. Udbudslovens afsnit II Ja Annoncering af indkøbet, jf. Udbudslovens afsnit IV. Ja Annoncering af indkøbet, jf. Udbudslovens afsnit IV. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser: Light-udbud, jf. Udbudslovens afsnit III, såfremt kontraktværdi overstiger kr. 4 Nej Indhentning af ét eller flere tilbud. Nej Indhentning af min. 3 tilbud, hvoraf 1 ikke er lokal, eller annoncering på jf. Udbudslovens afsnit V. TED / samt Tærskelværdier for udbud af varer og tjenesteydelser ) Tærskelværdi gældende for ) Vurdering af grænseoverskridende interesse vurderes ud fra: 1) Kontraktens genstand, 2) Kontraktens anslåede værdi, 3) Kontraktens varighed, 4) Forholdene i den pågældende branche, herunder størrelse og handelspraksis samt 5) Det geografiske sted hvor kontakten udføres. 14

15 Bygge og anlægskontrakter Ordregiver Kontraktværdi >kr og <kr >kr og <kr >kr Svendborg Kommune Underhåndsbud, hvor der indhentes min. 3 bud, evt. et fjerde, hvoraf det ene ikke er lokalt. Offentlig eller begrænset licitation (med eller uden prækvalifikation) i medfør af Tilbudsloven. EU-udbud efter Udbudslovens afsnit II. TED / Tærskelværdier for udbud af byggeri og anlæg. 1) Tærskelværdi gældende for

16 svb

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4. 2. Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4. 2. Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 5 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh Indkøb i Norddjurs Kommune Lisbeth Krogh Program Organisering af indkøb Lovgivning vedr. offentligt indkøb SKI, JYFI og egne udbud Indkøbspolitik Lettere adgang til at blive leverandør Norddjurs Kommunes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres kæmpehøje og samme sted, hvor vikingerne

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg Januar 2013 Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Omfatter kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg Vi gør det ens,

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune. (Revideret januar 2017)

Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune. (Revideret januar 2017) Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune (Revideret januar 2017) 1 Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse 24. Januar 2017

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse 24. Januar 2017 Indkøbs- og udbudspolitik Vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse 24. Januar 2017 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Det lokale erhvervsliv... 4 Omfang og afgrænsning... 4 Generelt om indkøb

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Udkast. Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje

Udkast. Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Udkast Norddjurs Kommunes Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Marts 2013 Side 1 af 15 1. Formål...4 1.1. Overordnede målsætninger og indsatsområder...4 2. Omfang og afgrænsning...4 3. Organisering

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ikast-Brande Kommunes indkøbspolitik...3 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål...4 2. Indkøbspolitikkens omfang

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere