IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning"

Transkript

1 Notat s høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 24. juli 2008 en høring af branchen over udkast til analyse om reel konkurrence på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) i henhold til bekendtgørelse nr. 668 af 10. juli 2003 om høringsprocedurer (herefter høringsbekendtgørelsen). Svarfristen var den 29. august har modtaget høringssvar med bemærkninger fra TDC, Telia, Dansk Energi samt Cybercity. 15. december 2008 Høringssvarene har i henhold til høringsbekendtgørelsens 3 været oversendt til Konkurrencestyrelsen. modtog den 10. september 2008 Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse. Høringen af såvel branchen som Konkurrencestyrelsen har til formål at indhente synspunkter på, hvorvidt markedsafgrænsning og markedsanalyse er foretaget i overensstemmelse med EU-direktivpakken og dennes implementering i Danmark. I høringsnotatet har gengivet de indkomne høringssvar i deres væsentlighed. Høringssvarene kan i deres fulde omfang desuden findes på ITog Telestyrelsens hjemmeside på under menupunktet: IT- og telebranchen > Markedsundersøgelser > 2. runde markedsundersøgelser > Høring over markedsanalyser > Marked 5. 2 Konkurrencestyrelsens bemærkninger Konkurrencestyrelsen skal i medfør af høringsbekendtgørelsen med udgangspunkt i styrelsens konkurrencefaglige ekspertise afgive en vejledende udtalelse om, hvorvidt markedsafgrænsning og markedsanalyse er foretaget i overensstemmelse med EU-direktivpakken og dennes implementering i Danmark. Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandlere Michael Bøgh Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr. Side 1/2 Konkurrencestyrelsen bemærker følgende: 2.1 Markedsafgrænsningen Konkurrencestyrelsen noterer sig, at har revideret afgrænsningen af det relevante produktmarked, således at også bredbåndstilslutninger via kabel-tv net indgår i markedet sammen med tilslutninger baseret på kobber- og fibernet. Konkurrencestyrelsen er enig i, at også bredbånd via kabel-tv net bør indgå i det relevante produktmarked. Konkurrencestyrelsen angiver, at styrelsen derimod ikke er overbevist om, at det er korrekt ikke at medtage gensalgsprodukter på et engrosmarked for bredbåndtilslutninger. s begrundelse herfor er efter det anførte alene en ikke nærmere begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen om, at gensalgsproduk-

2 ter ikke vil kunne indgå, jf. fodnote nr. 16 på s. 14 i s udkast til analyse. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse synes gensalgsprodukter umiddelbart at opfylde betingelserne for at kunne være en del af produktmarkedet, idet der er tale om et produkt, som handles i engrosleddet, og idet produktet kan anvendes til at levere bredbånd til slutbrugere etc. har desuden f.eks. på markedet for mobilaccess (det tidligere marked 15) - inkluderet gensalg i engrosmarkedet, og det er derfor ikke umiddelbart indlysende, hvorfor gensalg ikke skulle være med på marked 5. Endeligt kan der peges på, at der vil kunne etableres gensalgsprodukter på alle typer af access-infrastrukturer, jf. TDC's argumenter om problemer vedr. etablering af et engrosprodukt på kabel-tv net, og at retail-minus regulering på gensalg evt. vil kunne adressere nogle af de problemstillinger, som Cybercity og Dansk Energi anfører i høringssvarene. Konkurrencestyrelsen henviser til s vurdering af, at trådløse teknologier ikke har egenskaber, som gør disse produkter tilstrækkeligt substituerbare til kablede teknologier. I analysen henviser specifikt til, at båndbredden og stabiliteten i de trådløse teknologier ikke er tilstrækkelig til levering af HD-TV og Video-on-demand. En sådan manglende substitution ift. (high-end) ydelser, som udgør en (mindre) del af markedet, er efter Konkurrencestyrelsens opfattelse ikke et tilstrækkeligt argument for at afvise et produkt fra at være en del af det (større) samlede marked. Det er dog samtidig Konkurrencestyrelsens vurdering, at spørgsmålet om inddragelse af trådløse teknologier i det relevante produktmarked ikke har større praktisk betydning for de samlede konklusioner på analyserne. Side 2/2 Konkurrencestyrelsen bemærker endvidere, at styrelsen på det foreliggende grundlag ikke er overbevist om, at det er korrekt at afgrænse et samlet geografisk marked. Det må som udgangspunkt antages, at der er forskellige konkurrencevilkår i områder med monopol og områder med konkurrerende infrastrukturer. Det vil også gælde, selv om der ikke er tale om eksternt udbud på engrosniveauet for den ene af infrastrukturerne, idet der vil være disciplinerende virkninger fra detailmarkedet. Konkurrencestyrelsen skal dog i denne forbindelse tilføje, at spørgsmålet om den geografiske markedsafgrænsning formentlig ikke vil have afgørende betydning ift. analysernes konklusioner, idet der ikke ud fra de foreliggende analyser synes at være grundlag for at konstatere reel konkurrence i de geografiske områder, hvor der er konkurrerende infrastrukturer ejet af forskellige udbydere. 2.2 Markedsanalysen og SMP Konkurrencestyrelsen angiver, at styrelsen er enig i konklusionerne om, at der ikke er reel konkurrence, og at TDC har SMP på det afgrænsede marked for bredbåndstilslutninger. Konkurrencestyrelsen bemærker, at styrelsen i øvrigt har noteret sig Dansk Energis synspunkter om de konkurrencemæssige virkninger i tilfælde af, at TDC planlægger udbygningen af kobbernettet under hensyntagen til den geografiske placering af TDC s kabel-tv net, og Cybercitys kommentarer om virkningerne af stigende engrospriser og faldende detailpriser. Konkurrencestyrelsen antager, at

3 disse vil blive yderligere adresseret i forbindelse med s udkast til afgørelse. Vedrørende Konkurrencestyrelsens bemærkning om gensalgsprodukter forstår denne bemærkning således, at Konkurrencestyrelsen er af den opfattelse, at ikke medtager gensalg på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Selv om gensalg ikke indgår i produktmarkedsafgrænsningen, skal styrelsen understrege, at gensalgsprodukterne faktisk er indregnet i den samlede opgørelse over bredbåndstilslutninger på markedet. For at undgå dobbelttælling medregnes gensalg imidlertid ikke i markedsafgrænsningen på marked 5. Dette kan eksemplificeres ved følgende: og medregnes på mar- En TDC rå kobber forbindelse sælges internt i selskabet ked 4. A: TDC knytter udstyr (DSLAM og splitter) til den rå kobber forbindelse og forbindelsen bliver derved medregnet som et marked 5 produkt. B: TDC forfiner produktet yderligere ved at levere det nødvendige udstyr til slutbrugeren (dvs. xdsl-modem m.v.), hvorved der bliver tale om en egentlig bredbåndsforbindelse. Denne bredbåndsforbindelse skal imidlertid ikke tælles med på marked 5, idet det mindre forfinede marked 5 produkt (beskrevet ovenfor under pkt. A) allerede indgår i tællingen, og at bredbåndsforbindelsen i øvrigt falder uden for selve markedsafgrænsningen. Side 3/3 C: Det forhold, at TDC herefter vælger at lade en ekstern operatør varetage selve salget af bredbåndsforbindelsen, ændrer ikke dette forhold. Som nævnt ovenfor bliver bredbåndstilslutningerne, som bredbåndsforbindelserne er baseret på, allerede talt med, uagtet om disse skulle gensælges af en tredje part. Derudover skal bemærke, at såfremt gensalg opfattes som et selvstændigt produkt på markedet, vil det få den konsekvens, at afsætning, der indtil nu indregnes som intern afsætning, i stedet skal indregnes som ekstern afsætning. Dette vil føre til en forøgelse af TDC s eksterne markedsandel fra de estimerede knap 86 procent i Konklusionen om, at TDC har SMP på markedet, ændres således ikke. Med hensyn til Konkurrencestyrelsens bemærkninger vedrørende HD-TV og Video on demand skal præcisere, at styrelsens vurdering om ikke at inkludere trådløse teknologier skyldes flere forhold herunder teknologispecifikke forhold. For 3G mobil bredbånd gælder eksempelvis, at teknologien er kendetegnet ved relativ begrænset kapacitet som deles mellem flere brugere og at teknologien er mobil. Derved adskiller teknologiens egenskaber sig fra de teknologiske platforme, som er inkluderet på markedet i en sådan grad, at der ikke kan siges at være substitution mellem dem. Ovenstående vurdering af 3G teknologien gælder for styrelsens vurdering af trådløse fastnetadgangsteknologier generelt (herunder FWA). For FWA gælder derudover andre særlige forhold herunder at der er tale om en P2P teknologi, der kræver Line-of-Sight mellem sender og modtager og derfor gør, at FWA er

4 mindre egnet til substitution med de teknologier, som er inkluderet på markedet. Desuden noterer i lighed med Konkurrencestyrelsens bemærkninger, at deres udbredelse er relativt begrænset, og derfor ikke vil have nogen større praktisk betydning for de samlede konklusioner på analyserne. I øvrigt skal henvise til styrelsens besvarelse i nærværende høringsnotats afsnit om Indirekte effekter på prissætningen fra mobil bredbånd m.m. (afsnit 3.3), hvori styrelsen over for TDC uddyber sin begrundelse for ikke at medtage trådløse teknologier på markedet. For så vidt angår Konkurrencestyrelsens bemærkninger vedrørende geografiske markeder henvises til styrelsens markedsafgrænsning af 8. december 2008, hvor har udbygget argumentationen for, at konkurrencevilkårene på markedet ikke giver grundlag for en opdeling af markedet i geografiske delmarkeder. Med hensyn til Konkurrencestyrelsens bemærkninger vedrørende prismarginen mellem detail- og engrosprodukter på bredbåndsområdet, der i høringen blev bragt op af Cybercity, henvises til s bemærkninger i nærværende høringsnotats afsnit om prismargin mellem engros- og detailprodukter (afsnit 3.13). Spørgsmålet adresseres endvidere i udkast til markedsafgørelse på marked 5. Side 4/4 3 Branchens bemærkninger 3.1 Den produktmæssige afgrænsning af markedet Kabel-tv net TDC bemærker, at styrelsen i udkastet til markedsanalyse har medtaget bredbåndstilslutninger via kabel-tv net i markedsafgrænsningen. Markedsafgrænsningen skal baseres på vurderinger af, hvilke produkter der substituerer hinanden. Det er derfor en afgørende forudsætning for at medtage et produkt på markedet, at der er realistiske muligheder for at etablere et engrosprodukt, som kan afsættes eksternt. Engrosproduktet skal altså ikke blot være teknisk gennemførligt, men skal også være realistisk fra et forretningsmæssigt synspunkt. Dette er almindeligt anerkendt også af EU-Kommissionen og, jf. bl.a. argumentationen i styrelsens markedsanalyse på marked 4, hvor fiber ikke medtages i infrastrukturmarkedet, fordi det teknisk mulige engrosprodukt ikke vurderes at være forretningsmæssigt interessant i forhold til BSA på fiber. TDC bemærker videre, at styrelsen i analysen oplyser, at man ikke kender konkrete eksempler på eksternt udbud af bredbåndstilslutninger via kabel-tv net, jf. side 19, øverst, og fodnote 17, samme side. Der gives heller ikke på anden måde nogen beskrivelse af, hvorledes et engrosprodukt kunne realiseres. Det er efter TDC s opfattelse en alvorlig mangel ved analysen, at kabel-tv net medtages uden at påvise nogen mulighed for et anvendeligt engrosprodukt. Desuden angiver TDC, at selskabet i anledning af markedsanalysen har foretaget en vurdering af de tekniske muligheder, der findes for at realisere et engrosprodukt

5 i et kabel-tv net, som kan udgøre en substitutionsmulighed i forhold til bredbåndstilslutninger via kobber. Vedrørende problemerne ved at realisere engrosprodukter i kabel-tv net anfører TDC blandt andet: Ejerskabet af nettet er fragmenteret. Net ejet af YouSee er i stort omfang knyttet til de samme netsegmenter ( øer ) som foreningsejede accessnet. I det eksisterende net er det ikke muligt at kontrollere, hvorvidt en given slutkunde på en given ø er tilsluttet under et foreningsejet accessnet eller et YouSee-ejet accessnet. Slutkunderne til bredbåndsprodukter kan således ikke tilsluttes og kontrolleres adressevis som ved BSA på kobber, men kun inden for nettets "øer". Såfremt YouSee-ejede net skulle åbnes for BSA, ville det derfor være nødvendig at ændre netstrukturen, således at alle øer holdes rene, dvs. således at de enten udelukkende indeholder YouSee-ejede accessnet eller udelukkende foreningsejede accessnet. Side 5/5 Ca. 2/3 af slutkunderne er tilsluttet øer med blandet ejerskab, og gennemførelsen af en fysisk opsplitning vil beløbe sig til ikke under 600 mio. kr. Hertil kommer graveomkostninger de steder, hvor nye kabler er nødvendige. Omfanget af graveomkostningerne er vanskeligt at skønne, men kan vise sig at være i størrelsesordenen 500 mio. kr. Ændringerne vil tage flere år at gennemføre. De relevante tekniske løsninger for et engrosprodukt medfører, at udbyderne skal dele kabel-tv-nettets kanaler og frekvenser. Dette kunne principielt tænkes at ske på forskellige måder, men alle løsninger vil have en række egenskaber, som vil være helt uacceptable for både netejeren, engroskunden og slutkunderne: 1. Der vil skulle foretages investeringer i netomlægninger og udbygninger som beskrevet ovenfor. Der er tale om overordentligt store investeringer, som vil skulle betales af engroskunderne. 2. Tilslutning af fremtidige antenneanlæg til nettet vil blive dyrere, fordi de ikke blot kan kobles til nærmeste ø. 3. Selv med de beskrevne netomlægninger vil engroskunderne under alle omstændigheder kun få adgang til de 40 % af kabel-tv slutkunderne, som er tilsluttet accessnet ejet af YouSee. Ejerforholdene vil dermed udelukke engroskunden fra mere end 60 % af slutkunderne på det samlede kabel-tv net. 4. Det nuværende YouSee-net kan alene forsyne kunderne med bredbåndsprodukter, hvis de samtidig er kunder til YouSee s grundpakke for kabel-tv. En løsning på dette problem vil kræve en omfattende kanalomlægning, hvor samtlige slutkunder skal omstille deres TV-apparater m.v. Omkostningerne til en sådan omlægning vil være ca. 70 mio. kr. i direkte omkostninger til filtre og fysisk opsætning af disse. Desuden må det

6 forventes, at et meget stort antal kunder i den anledning vil ringe til YouSee s kunde-/fejlservice, og at et stort antal kunder vil have behov for at betale deres radio-/tv leverandør for at genindstille deres tvapparat. Det vil ikke kun være kunder tilsluttet YouSee s egne net, der ville blive pålagt dette. Også husstande på privatejede net vil blive udsat herfor. 5. Enhver adgang som tilbydes andre operatører, vil mindske den kapacitet, som YouSee selv har til rådighed (totalt og/eller for den enkelte kunde). Allerede ved tilslutning af én enkelt operatør vil der være en væsentlig begrænsning i kapaciteten. Dette er i modsætning til BSA på kobbernettet, hvor et vilkårligt antal operatører kan tilbydes adgang. TDC angiver, at en helt anden type af løsninger principielt kunne etableres ved at route bitstrømmene fra de enkelte slutkunder til den valgte udbyder (layer 3-udtag). YouSee s netstruktur indebærer imidlertid, at sådanne engrosprodukter ikke vil kunne tilpasses og styres af den enkelte udbyder på samme måde, som det kendes fra BSA på kobbernet. YouSee ville ved denne løsning skulle forestå næsten alle ændringer i nettet, hvorved den enkelte udbyder stort set ikke vil komme til at afholde investeringer til etablering af egne anlæg. Produktet ville derfor reelt blive et gensalgsprodukt, hvilket styrelsen anerkender ikke kan medtages i markedsdefinitionen. Side 6/6 Desuden angiver TDC, at løsninger baseret på routning af bit-strømme i øvrigt vil være belastet af en række af de samme problemer som frekvensdelings-løsninger: a) Nettets øer skal omlægges, b) markedsadgangen vil på grund af ejerforholdene til accessnettet kun omfatte 40 pct. af kabel-tv nettets slutkunder, og c) der vil være samproduktion med kabel-tv forsyning fra YouSee. har på baggrund af blandt andet høringssvarene til markedsafgrænsningen fundet, at produktet bredbåndstilslutninger via kobbernet er substituerbart med bredbåndstilslutninger via kabel-tv net og fiberbaserede net. På engrosmarkedet aftages bredbåndstilslutninger via kabel-tv net i Danmark for øjeblikket alene internt af de pågældende udbydere. Der pågår efter styrelsens oplysninger for øjeblikket en større opdatering af kabel-tv nettene (til DOCSIS 3), som indebærer en markant forøgelse af funktionaliteten. Opdateringen af kabel-tv nettene betyder, at der kan udbydes tjenester med hastigheder på op til omkring 100 Mbit/s. Det er styrelsens opfattelse, at bredbåndstilslutninger via kabel-tv net fremadrettet vil spille en vigtig rolle for konkurrencen på slutbrugerniveau og på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udbud af bredbåndstilslutninger via kabel-tv net vil potentielt kunne være forretningsmæssigt interessant for andre udbydere. Hvad angår de af TDC fremførte hindringer i relation til etablering af et engrosprodukt via kabel-tv net, som kan afsættes til eksterne kunder, er det styrelsens opfattelse, at dette ikke i sig selv er et afgørende argument for at se bort fra denne infrastruktur i markedsafgrænsningen, idet bredbåndstilslutningsprodukter kan etableres på kabel-tv platformen. Dette er uddybende beskrevet i styrelsens markedsafgrænsning.

7 hæfter sig i den forbindelse ved, at 10 ud af 14 ERG lande, som i oktober 2008 havde påbegyndt markedsundersøgelserne, har valgt eller overvejer at inkludere bredbåndstilslutninger via kabel-tv nettet på marked 5. De resterende 4 lande har bl.a. valgt ikke at inkludere bredbåndstilslutninger via kabel-tv på markedet, fordi kabel-tv ikke eksisterer i de pågældende lande, eller fordi kabel-tv platformen ikke anvendes til bredbåndsprodukter. I forhold til TDC s argumentation om, at det må forudsættes, at TDC selv har ejerskabet til de kabel-tv net, der eventuelt skal gives adgang til, skal bemærke, at det ikke er afgørende for at pålægge f.eks. en adgangsforpligtelse, at SMP-udbyderen har det fulde ejerskab til det regulerede net. Det væsentlige er i denne sammenhæng, om selskabet råder over nettet og ikke er afskåret fra at udbyde bredbåndstjenester til slutbrugerne. Såfremt en SMP-udbyder skulle have det fulde ejerskab af hele det regulerede net, ville det betyde at en SMP-udbyder ville kunne undgå en adgangsforpligtelse ved at sælge og tilbagelease dele af telenettet til en tredjepart. Styrelsen har endvidere noteret sig, at det er TDC s opfattelse, at den af selskabet ovenfor beskrevne ø-problematik indebærer store omkostninger i forbindelse med realisering af et eksternt engrosprodukt. Side 7/7 Det er samlet set efter s opfattelse korrekt, at bredbåndstilslutninger via kabel-tv net er en del af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger, uagtet om det er endelig afklaret, hvordan et eksternt engrosprodukt eventuelt etableres i praksis. hæfter sig ved, at der ikke i høringen er fremkommet argumenter og dokumentation for, at tredjepartsadgang til kabel-tv net rent teknisk ikke kan lade sig gøre. Endvidere noterer sig TDC s henvisning til muligheden for tredjepartsadgang ved at route bitstrømmene fra de enkelte slutkunder til den valgte udbyder (layer 3-udtag). har således på denne baggrund ikke fundet anledning til at ændre markedsafgrænsningen. TDC bemærker derudover, at i udkastet til markedsanalyse for marked 4, engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, har anført en række argumenter for, at kabel-tv net ikke kan indgå i marked 4. De samme argumenter mod inddragelse af kabel-tv net i marked 5, må gælde i fuldt omfang, jf. bl.a. udkastet til markedsanalyse for marked 4, side 24, 2. afsnit: vurderer derudover, at kabel-tv nettet ikke repræsenterer et direkte konkurrencepres over for rå kobber. Dette skyldes netop det faktum, at det teknisk er meget vanskeligt at ubundte kabel-tv accessnettet og sælge adgang til det til tredjeparter (TDC s bem.: Tilsvarende gælder for marked 5, jf. kommentarerne ovenfor). Derudover er kabel-tv nettet ikke landsdækkende, og det ejes af forskellige udbydere. Dette gør det vanskeligt for kunder på marked 4 at benytte kabel-tv nettet i forhold til kobbernettet, hvor der som bekendt kun er én landsdækkende udbyder at handle med. (TDC s bem.: Det samme argument gælder mod inddragelse i marked 5).

8 Der kan heller ikke i den sammenhæng ses bort fra, at engroskunderne på marked 4 har foretaget omfattende investering i at levere tele- og data-tjenester via kobberplatformen, og at disse investeringer i et betydeligt omfang vil være tabt ved skift til kabel-tv-platformen. (TDC s bem.: Det samme forhold taler mod inddragelse i marked 5). Det er s opfattelse, at vurderingerne for så vidt angår marked 4 ikke kan overføres direkte på marked 5, idet mulighederne for at etablere et engrosprodukt på de to markeder ikke er identiske. Dette skyldes blandt andet, at der på grund af kabel-tv nettets opbygning ikke vil kunne etableres et egentligt ubundtet produkt på marked 4, der er substituerbart med de kobberbaserede produkter, hverken internt eller eksternt (der henvises til det udsendte udkast til markedsafgrænsning for marked 4, hvori bl.a. EU- Kommissionens støtte til dette synspunkt er uddybet). På marked 5 vurderes det praktisk og teknisk muligt at etablere et engrosprodukt for bredbåndstilslutning via kabel-tv (eller alternativt anvendelse af et gensalgsprodukt). skal i den forbindelse henvise til TDC s eget høringssvar, hvori selskabet har skitseret en række muligheder for at etablere et engrosprodukt på kabel-tv platformen. Desuden skal henvise til styrelsens udkast til markedsafgørelse, hvori adgangen til bredbåndstilslutning via kabel-tv net beskrives i adgangsforpligtelsen. Side 8/8 skal endvidere bemærke, at skifteomkostningerne for engroskunderne på marked 4 vurderes at være væsentlig større end skifteomkostningerne på marked 5. Dette skyldes, at kunderne på marked 4 skal foretage betydelige investeringer, jf. også TDC s bemærkninger ovenfor, for at kunne anvende infrastrukturen. Dette er ikke i tilsvarende omfang nødvendigt for kunder på marked 5. Der findes på den anførte baggrund ikke at være grundlag for at ændre markedsafgrænsningen. TDC bemærker, at en forudsætning for, at kabel-tv-net kan medtages i markedsafgrænsningen, er, at der kan konstateres en reel og effektiv efterspørgsel (jf. bl.a. markedsafgrænsningen af 14. februar 2008, side 22, 7. afsnit). TDC oplyser, at der aldrig har været rettet konkrete og seriøse henvendelser til YouSee med det formål at komme i forhandling om etablering af bredbåndstilslutning via YouSee s kabel-tv net. Der har været enkelte forespørgsler, og for en del år siden forespurgte Cybercity styrelsen om de regulatoriske forhold under den daværende samtrafikregulering, men disse henvendelser har ikke resulteret i realitetsforhandlinger. YouSee har således ikke kunnet konstatere nogen reel og effektiv efterspørgsel efter produktet på engrosniveau. Endelig bemærker TDC, at EU-Kommissionen i flere forbindelser har udtrykt tvivl om, hvorvidt engrosløsninger er realistiske i forbindelse med kabel-tv net. I styrelsens markedsafgrænsning af 14. februar 2008 refereres på side 23 en note til den

9 reviderede henstilling om relevante markeder. TDC skal desuden gøre opmærksom på, at EU-Kommissionen i forbindelse med den maltesiske reguleringsmyndigheds notifikation af markedsanalysen for marked 12 har sat spørgsmålstegn ved, om et kommercielt anvendeligt engrosprodukt findes: In this respect MCA could have provided further evidence that modem replacement and reconfiguration are not significantly limiting the incentive for an ISP to perform a wholesale migration from DSL to cable, in particular with respect to the cost of this migration (including the cost of the physical interventions to replace and reconfigure the modems at the customers' premises, as well as the costs of communication and overall project management) and the impact of the migration in terms of customer relationship (management of specific communication and support, particularly for business customers). For the reasons indicated above, the Commission has some concerns as to whether wholesale broadband access provided over cable and DSL form part of the same 1 market TDC bemærker, at hvis styrelsen har en anden vurdering af dette spørgsmål end EU-Kommissionen, må styrelsen sandsynliggøre, at skifteomkostningerne i Danmark ikke udelukker kabel-tv net fra at være et realistisk alternativ til kobberbaseret BSA. Udover de direkte skifteomkostninger, som EU-Kommissionen hæfter sig ved, er det værd at bemærke, at de omfattende ændringer af kabel-tv nettene, som TDC har beskrevet ovenfor, også skal betales af de hypotetiske engroskunder. Der er tale om omkostninger, som vil være helt ude af proportion med det begrænsede antal kunder, som kan nås. Side 9/9 Dansk Energi bemærker, at styrelsen i kapitel 2 afgrænser engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger til ét nationalt marked, som omfatter bredbåndstilslutninger leveret via kobber, fiber og kabel-tv net. Dansk Energi er enig i denne afgrænsning. Dansk Energi forstår, at årsagen til at i det tidligere udkast til markedsafgrænsning ikke medtog bredbånd via kabel-tv net i Danmark beroede på henvisninger fra EU-Kommissionen om, at bredbånd via kabel-tv net har lav penetration og begrænset geografisk dækning, og at der angiveligt skulle være uforholdsmæssigt høje omkostninger forbundet med at skifte fra DSL-baseret access til kabel-tv net. Dansk Energi bemærker videre, at i forbindelse med markedsafgrænsningen har foretaget en dataindsamling, der giver styrelsen grundlag for at vurdere, at bredbånd via kabel-tv net i Danmark har en betydelig markedsandel på slutbrugerniveau (27 pct. ved udgangen af 2007), og at den geografiske dækning er ganske omfattende (57 pct. af samtlige danske husstande kan få bredbånd via kabel-tv net). Dansk Energi anfører, at efter styrelsens vurdering kan EU-Kommissionens argumentation vedr. lav penetration og begrænset geografisk dækning ikke anvendes til støtte for, at bredbåndstilslutninger via kabel-tv net ikke bør være en del af nærværende marked. Dansk Energi er enig i denne vurdering. 1 Case MT/2007/0563: Wholesale broadband access Opening of Phase II investigation pursuant to Article 7(4) of Directive 2002/21/EC, SG-Greffe (2007) D/200366, , page 6

10 Dansk Energi vurderer ikke, at skifteomkostningerne fra DSL-baseret access til kabel-tv net access vil være højere end skifteomkostningerne fra DSL-baseret access til fiberaccess. Dansk Energi kan derfor fuldt ud støtte s opfattelse af, at EU-Kommissionens betragtninger om omkostninger ved skifte til kabel-tv net ikke kan lægges til grund. Dansk Energi noterer sig i den forbindelse s oplysninger om, at Irland, UK, Portugal og Finland har notificeret markedsundersøgelser overfor EU-Kommissionen, hvor bredbåndstilslutninger via kabel-tv net er en del af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Efter Dansk Energis opfattelse er der med den fastlagte markedsafgrænsning tilvejebragt den fornødne forudsætning for, at markedsanalysen kan tegne et retvisende billede af konkurrencesituationen på markedet for bredbåndstilslutninger i Danmark. har anmodet om tilkendegivelser fra branchen om kabel-tv nets konkurrencemæssige betydning. Dansk Energi skal hertil bemærke, at kabel-tv har markant betydning for konkurrenceforholdene på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Dansk Energi kan bekræfte, at en række af fibernetselskaberne anser leverandører af bredbåndsforbindelser over kabel-tv net som deres væsentligste konkurrenter. Side 10/10 I forbindelse med styrelsens tidligere undersøgelse vedrørende efterspørgsel efter adgang til udbud af bredbånd via kabel-tv net kunne der konstateres en vis efterspørgsel. Der var imidlertid ikke enighed om den tekniske implementering. Det er styrelsens opfattelse, at den på dette tidspunkt konstaterede efterspørgsel efter bredbånd via kabel-tv kan forventes at stige, såfremt bredbåndstilslutninger via kabel-tv vil kunne understøtte hastigheder, der svarer til eller er højere end bredbåndstilslutninger via kobber. Vedrørende skifteomkostninger er det, blandt andet på baggrund af de indkomne høringssvar til nærværende markedsafgrænsning og analyse samt det faktum, at et teknologiskifte pågår i kabel-tv nettene, s opfattelse, at det ikke i et fremadrettet perspektiv med de nye teknologiske opdateringer af kabeltv nettets funktionalitet kan afklares fuld ud, om disse omkostninger vil udgøre en hindring for skift mellem de teknologiske platforme. Skifteomkostningerne i en given situation vil være afhængige af, hvilken konkret implementering af tekniske løsninger, der fokuseres på. På detailniveau vil forholdene bl.a. afhænge af, om f.eks. den enkelte DSL-slutbruger i forvejen har kabel-tv eller ej, og om der skal skiftes modem i forbindelse med overgang fra DSL til bredbåndstilslutning via kabel-tv. På engrosniveau vil forholdene afhænge af hvilken teknisk platform, der tages udgangspunkt i, samt om der f.eks. er tale om direkte adgang for en ekstern udbyder, eller om der er tale om en form for gensalg. har i den forbindelse noteret sig, at TDC i sit høringssvar har angivet, at en adgang principielt kunne etableres ved at route bitstrømmene fra de enkelte slutkunder til den valgte udbyder (layer 3-udtag). Det er samlet set styrelsens vurdering, at skifteomkostninger generelt ikke vil udgøre en hindring for substituerbarhed mellem bredbåndstilslutninger via kabel-tv net og hhv. via kobber- og fibernet. finder dermed ikke anledning til at ændre markedsafgrænsningen.

11 3.2 Geografisk opdeling af markedet TDC bemærker, at styrelsen i markedsafgrænsningen af 14. februar 2008 vurderede, at der var markante forskelle i konkurrencevilkårene i områder, hvor der kan leveres bredbåndstilslutninger via både kobber og fiber, i forhold til områder, hvor der alene kan leveres bredbåndstilslutning via kobber. I markedsanalysen er denne vurdering ændret til, at konkurrencevilkårene ikke er tilstrækkeligt forskellige til, at der kan foretages en geografisk opdeling (side 24, nederst). Der angives alene den begrundelse, at styrelsen ikke har kunnet konstatere, at TDC agerer anderledes i områder med alternative infrastrukturer. TDC angiver, at det må antages, at styrelsen her tænker på prissætningen, hvor TDC ikke differentierer sine priser geografisk. Dette kan imidlertid ikke lægges til grund i markedsanalysen, idet TDC s prissætning er fastsat i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen og den priskontrol, som TDC i henhold til markedsafgørelsen for marked 12 er pålagt. TDC s finder derfor, at selskabets ageren i markedet ikke kan tillægges afgørende betydning ved vurderingen af, om der er grundlag for at foretage en geografisk opdeling markedet. Side 11/11 skal indledningsvist bemærke, at TDC s fremstilling af styrelsens vurdering af konkurrencevilkårene, i områder hvor der er mulighed for at få bredbånd via både fiber og kobber, i markedsafgrænsningen af 14. februar 2008 ikke er korrekt. I det af TDC nævnte afsnit i styrelsens analyse står følgende: Det er s vurdering, at det har betydning for konkurrencevilkårene på markedet, om der i et givet område findes en eller flere teknologier til brug for levering af bredbåndstilslutninger. I områder, hvor der kan leveres bredbåndstilslutninger på basis af bitstream access både via rå kobber og via fiber, vil der potentielt kunne være konkurrence mellem disse typer af pipes to the home. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette forhold vil kunne føre til forskelle i konkurrencevilkårene i forhold til områder, hvor der eksempelvis alene udbydes bitstream access via rå kobber og ikke via fiber. I s markedsafgrænsning af 14. februar 2008 har styrelsen således ikke vurderet, at der var en geografisk forskel i markedet, men alene anført, at der potentielt vil kunne være det. I forbindelse med markedsafgræsningen oplyste styrelsen endvidere, at styrelsen ville foretage vurderingen af en eventuel geografisk opdeling af markedet i forbindelse med markedsanalysen på baggrund af de indkommende data fra markedsaktørerne. Efter s vurdering ses der således ikke på dette punkt at være en uoverensstemmelse mellem styrelsens markedsafgræsning af 14. februar 2008 og styrelsens udkast til analyse af 24. juli Med hensyn til spørgsmålet om en eventuel geografisk opdeling af markedet henvises til styrelsens markedsafgrænsning af 8. december 2008, hvor har udbygget vurderingen af, hvorvidt der er grundlag for at opdele markedet geografisk, herunder udbygget argumentationen for en undladelse af

12 dette. Styrelsen konkluderer i markedsafgrænsningen af 8. december 2008 fortsat, at konkurrencevilkårene på markedet ikke giver grundlag for en opdeling af markedet i selvstændige geografiske områder. TDC bemærker, at elselskabernes annoncerede udbygning medfører, at der inden for markedsundersøgelsens tidshorisont vil være ganske store områder med tæt på 100 pct. fiberdækning. TDC oplyser, at elselskabernes brancheorganisation, Dansk Energi, beskriver de danske elselskabers fiberplaner således: "Planen er, at op imod 60 procent af de danske husstande skal tilbydes fibernet over de næste 5-7 år. En række jyske og fynske selskaber sigter mod at alle kunder skal tilbydes fibernet. ( Og at dette skal ses i sammenhæng med, at en række af el-selskaberne dækker store, sammenhængende geografiske områder. Eksempelvis kan nævnes: 1. MidtVest Bredbånd har annonceret at være forbi alle husstande i deres dækningsområde med fiber inden Dermed vil deres penetration være meget høj i slutningen af (Kilde: Side 12/12 2. Energi Midt har ligeledes annonceret at ville dække hele deres område senest i 2012, jf. f.eks. Viborg Stifts Folkeblad, 7. august 2008: Fiberbredbåndet breder sig stadig Martin Romvig oplyser, at energiselskabets såkaldte udrulning af fibernettet kører efter planen. Den indebærer, at alle i dækningsområdet senest i 2012 vil få et tilbud om at blive tilsluttet. Lige nu er fibernettet nået ud til cirka procent af husstandene. TDC anfører, at disse og andre el-selskaber inden for analysens tidshorisont vil opnå en markant eller fuldstændig dækning i store geografiske områder. Analysen bør indeholde en konkret beskrivelse heraf som grundlag for en vurdering af relevansen af geografisk opdeling af markedet eller geografisk differentiering af forpligtelser. TDC finder i øvrigt ikke, at det kan tillægges vægt, at hovedparten af el-selskaberne ikke udbyder engrosprodukter. Dels fordi TDC antager, at der vil opstå efterspørgsel efter engrosprodukter inden for kort tid, dels fordi den indirekte konkurrence via detailmarkederne vil være så stærk, at den under alle omstændigheder vil blive afgørende for konkurrencesituationen i de områder, som el-selskaberne dækker. TDC bemærker endvidere, at flere lande har notificeret markedsanalyser med geografisk opdeling af markedet eller med differentierede forpligtelser. Eksempelvis har EU-Kommissionen for UK accepteret Ofcoms geografiske opdeling af marked 5, og for Østrig har Kommissionen accepteret geografisk differentiering af forpligtelser. I betragtning af at Danmark er forholdsvis langt fremme med udbredelsen af fibernet, måtte man forvente, at der også i Danmark var grundlag for geografisk opdeling af markedet.

13 TDC anfører, at analysen i øvrigt peger på, at tre selskaber udbyder fiberbaserede bredbåndstilslutninger lokalt (side 34, 5. afsnit), samt at styrelsen anfører, at disse selskaber endnu ikke har udbygget deres net fuldt ud. Der er efter TDC s opfattelse grund til at antage, at disse selskaber vil have opnået en meget høj udbygning inden for kort tid. TDC bemærker endeligt, at analyseudkastet ikke oplyser om, hvilke områder der dækkes af netop de selskaber, som har eksternt udbud. Det anføres på side 47, 2. afsnit, at det er vanskeligt at drage konklusioner om konkurrenceudviklingen på baggrund af disse selskabers metode for prissætning (revenue-sharing). Dette bør dog ikke afholde styrelsen fra at tillægge det vægt, at der eksisterer et eksternt udbud - særligt hvis dette er koncentreret i geografisk afgrænsede områder. skal henvise til styrelsens markedsafgrænsning af 8. december 208, hvori styrelsen bemærker, at det ikke er antallet af homes-passed, men antallet af faktiske tilslutninger til fibernettet, som er relevant ved vurderingen af den geografiske markedsafgrænsning. har konstateret, at fibernetselskabernes udmeldinger vedrører homes-passed. Med homes-passed forstås, at der i nærheden af slutbrugerne er nedgravet fiber. Homes-passed indebærer således ikke, at der er etableret en fiberforbindelse ind til de enkelte slutbrugere. Side 13/13 er enig i TDC s betragtning om, at bredbåndstilslutninger baseret på en given infrastruktur ikke kan holdes ude af markedet, alene fordi disse tilslutninger ikke udbydes eksternt. Bredbåndstilslutninger, som ikke udbydes eksternt, bør derfor også være en del af vurderingen af den samlede konkurrencesituation på markedet. Med hensyn til TDC s bemærkninger om en opdeling af markedet i separate geografiske områder hhv. at differentiere forpligtelserne på et nationalt marked henvises til styrelsens markedsafgrænsning og udkast til markedsafgørelse. Styrelsen redegør her for, hvorfor markedet defineres nationalt, og at der ikke er grundlag for at foretage en differentiering af forpligtelserne på markedet, jf. også bemærkningerne nedenfor. skal desuden præcisere, at styrelsen har inddraget fiberselskabernes udbud af bredbåndstilslutninger herunder eksternt udbud, i opgørelsen af markedsandelene blandt selskaberne. Styrelsen er desuden bekendt med, i hvilke områder fiberselskaberne udbyder bredbåndstilslutninger til eksterne kunder. Dette har imidlertid ikke ændret konklusionen om, at markedet skal anses for nationalt, og at TDC har SMP status på dette marked. Såfremt der skulle ske en markant udvikling på markedet, vil eventuelt efter anmodning foretage en vurdering af, hvorvidt ændringerne giver anledning til at foretage en fornyet markedsundersøgelse. TDC finder, at der er grundlag for at identificere følgende geografiske markeder:

14 1. Et geografisk marked omfattende Danmark med undtagelse af markedet identificeret nedenfor under pkt. 2, hvor slutkunder primært forsynes via kobber-baseret BSA (kun konkurrence via detailmarkederne for boligforeningsløsninger og trådløse teknologier). 2. De geografiske markeder, hvor både kobber-baseret og fiberbaseret BSA tilbydes til hovedparten af slutkunderne. TDC anfører, at den konkrete afgrænsning af delmarkederne, nr. 2, bør ske på baggrund af fiber-selskabernes oplysninger om udviklingen i dækningsgrad fordelt på f.eks. postnumre, kommuner eller regioner. Det er TDC s opfattelse på grundlag af de offentligt tilgængelige oplysninger, at bl.a. region Midtjylland på denne baggrund vil kunne identificeres som et særskilt geografisk marked. har med udgangspunkt i fremgangsmåden i ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis (definition and remedies) 2 foretaget en nærmere vurdering af den geografiske afgrænsning af markedet. ITog Telestyrelsen vurderer på den baggrund, at konkurrencevilkårene ikke er tilstrækkelig forskellige til, at der kan foretages en geografisk opdeling af markedet eller en geografisk differentiering af forpligtelserne på et nationalt marked. Side 14/14 For den nærmere vurdering heraf henvises til styrelsens markedsafgrænsning af 8. december 2008, hvori styrelsen vurderer og begrunder yderligere, hvorfor der ikke at foretages en geografisk opdeling af markedet. 3.3 Indirekte effekter på prissætningen fra mobilt bredbånd m.m. TDC bemærker, at styrelsen i analysen vælger, at markedsafgrænsningen ikke skal omfatte 3G, Wimax, FWA og boligforeningsløsninger. TDC finder ikke grund til at gå ind i en nærmere overvejelser af de forskellige argumenter herfor. Hvis disse teknologier ikke medtages, giver det imidlertid et behov for, at styrelsen anerkender og fremhæver de betydelige indirekte effekter (price constraints) via detailmarkederne fra især 3G, boligforeningsløsninger og kabel-tv net. Samtidig noterer TDC sig, at styrelsens argument for, at de trådløse teknologier ikke skal medtages i markedet, er, at de nok er velegnede til at levere internet til slutbrugerne, men ikke er tilstrækkelige, når det kommer til båndbreddekrævende tjenester som HD-TV og Video on Demand (side 13, 1. afsnit). Det er TDC s opfattelse, at en konsekvens af at tillægge dette argument vægt naturligt må være, at også ADSL-forbindelser med båndbredde mindre end 5 Mbit/s undtages fra markedet. I forhold til TDC s bemærkning om indirekte effekter på prissætning vurderer ITog Telestyrelsen, at 3G, Wimax, FWA og boligforeningsløsninger gennem detailmarkederne i et vist omfang kan have en indirekte effekt på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Dette afspejles i styrelsens markedsanalyse. skal bemærke, at vurderingen af ikke at medtage de trådløse teknologier på markedet, jf. styrelsens markedsafgræsning af 14. februar 2008, 2 ERG (08) 20

15 baserer sig på en samlet vurdering af en række forhold, herunder bl.a. spørgsmålet om substituerbarhed. I forhold til TDC s ønske om at ADSL-forbindelser på mindre end 5 Mbit/s kapacitet bør udelukkes fra markedet bemærkes, at markedet netop ifølge EUkommissionens henstilling omfatter kapaciteter over 128 kbit/s. lægger i sin vurdering desuden vægt på, at HSDPA/Turbo 3G teknologiens produktkarakteristika adskiller sig fra bredbåndstilslutninger via kobber, idet der er tale om en delt kapacitet af en relativt lille størrelse i den enkelte celle. 3G teknologien er umiddelbart begrænset til de ovenfor anførte hastigheder og vil ikke indenfor de først kommende år kunne opnå en væsentlig højere kapacitet. vurderer dog, at denne teknologi fremadrettet vil blive mere udbredt. Dette ændrer imidlertid ikke ved det forhold, at teknologien er begrænset som følge af den underliggende infrastruktur og de anvendte standarder. Disse begrænsninger gør sig generelt ikke på samme vis gældende for kobberbaserede bredbåndsforbindelser. Side 15/15 Styrelsen er dog opmærksom på, at 3G mobilt bredbånd fremadrettet kan bevirke et indirekte konkurrencepres over for især de langsommere ADSL forbindelser og dermed kobberbaseret BSA. Styrelsen vurderer imidlertid, at dette ikke vil ske inden for markedsanalysens tidshorisont. 3.4 Definition af bredbånd TDC finder, at markedsafgrænsningen er mangelfuld. Uden nærmere præcisering vil markedsafgrænsningens beskrivelser medføre, at markedet (og dermed kommende forpligtelser) synes at omfatte en række produkter, der helt klart ikke er omfattet af markedet, f.eks. lejede kredsløb og TV-forsyning via kabel-tv net. TDC er enig med styrelsen i, at engrosmarkedet skal omfatte bredbåndstilslutninger, der understøtter slutbruger-bredbåndsprodukter (markedsafgrænsningen, side 17). Den reelle afgrænsning består således i at definere bredbåndstilslutninger som slutbruger-produkt. Her angiver styrelsen blot, at overførelseskapaciteten skal være over 128 kbit/s, og at der ikke er nogen øvre grænse. Dette er naturligvis en utilstrækkelig beskrivelse. Markedsafgrænsningen bør indeholde en mere grundlæggende beskrivelse af den anvendelse, der kvalificerer en transmissionsmulighed til at være en bredbåndsforbindelse. TDC bemærker, at for selskabet er det klart, at bredbåndsprodukter til slutbrugere alene omfatter transmissionsmuligheder med henblik på adgang til internettet. Slutkundernes mulighed for internet-adgang har fra starten været formålet med såvel EU-reguleringen som den danske regulering af bredbåndstilslutninger. Endvidere anfører TDC, at den uklare afgrænsning f.eks., viser sig, når der i analyseudkastet, side 12, 4. afsnit, skrives, at en bredbåndsforbindelse leveret via kabel-tv nettet vil ved hjælp af eksempelvis DOCSIS 3-teknologien kunne levere funktionalitet og kapacitet, som på sigt vil kunne overstige mulighederne for kobberbaserede bredbåndsforbindelser. Kabel-tv nettet vil således være i stand til at levere tjenester som f.eks. TV, telefoni og internet. Efter TDC s opfattelse er en

16 slutbrugers forbindelse til kabel-tv nettet kun afsat på markedet for bredbåndsforbindelser, hvis slutbrugeren faktisk benytter forbindelsen til af få adgang til internettet. Hvis forbindelsen alene benyttes til TV, kan den ikke kaldes en bredbåndsforbindelse. TDC anfører desuden, at et andet eksempel på, at definitionen af bredbånd er for bred, er formuleringen på side 22, 4. afsnit: Endelig skal det bemærkes, at en række fiberselskaber i forbindelse med dataindsamlingen har oplyst, at de betragter de selskaber, som leverer bredbåndstilslutninger via kabel-tv net, som deres største konkurrenter. Når dette er tilfældet, skyldes det utvivlsomt, at TV-forsyningen er den vigtigste tjeneste for både fiberselskaberne og kabel-tv-udbyderne. TVforsyningen er imidlertid ikke omfattet af marked 5. skal i forhold til spørgsmålet om definition af bredbånd bemærke, at det centrale ved engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger er selve bredbåndstilslutningen og ikke de tjenester, der måtte blive leveret på tilslutningen. Engrosmarkedet er ifølge udkast til analyse på marked 5, side 13 og 14, kendetegnet ved at være engrossalg af bit-stream tilslutning, som giver mulighed for transmission af bredbåndsdata i begge retninger, og hvor bredbånd er defineret som en overførelseskapacitet på over 128 kbit/s. Side 16/16 Der kan være en række tjenester, som kan leveres på en bredbåndstilslutning herunder IP-TV og IP-telefoni. Det er derfor uklart, hvordan TDC er nået frem til den konklusion, at bredbåndsprodukter til slutbrugere alene omfatter transmissionsmuligheder med henblik på adgang til Internettet. Styrelsen er opmærksom på, at TDC i forbindelse med markedsundersøgelsen ikke anser IP-TV og IP-telefoni som en del af markedsafgrænsningen og derfor alene har opgjort bredbåndsforbindelser som forbindelser, der af slutbrugerne anvendes med henblik på adgang til internettet, uagtet om forbindelserne også anvendes til andre tjenester, jf. ovenfor. Det er efter styrelsens opfattelse korrekt at medtage forbindelser, der anvendes til adgang til internettet. Det er dog ikke tilstrækkeligt alene at medtage disse forbindelser, når det samlede antal af bredbåndsforbindelser skal opgøres. Det er således s opfattelse, at TDC også burde have indregnet bredbåndsforbindelser, der alene anvendes til IP-TV eller IP-telefoni. Da antallet af sådanne forbindelser på nuværende tidspunkt er meget begrænset, er det styrelsens vurdering, at det derfor giver et retvisende billede af markedsforholdene, selvom det alene i opgørelsen medregnes, hvor stort et antal af bredbåndsabonnenter, der af slutbrugerne anvendes til adgang til internettet. agter i forbindelse med kommende markedsundersøgelser af marked 5 i dataanmodningerne at præcisere, at bl.a. IP-TV og IP-telefoni leveret via en bredbåndsforbindelse indgår i markedsafgrænsningen, og at opgørelsen af bredbåndsforbindelser derfor skal omfatte samtlige forbindelser, der anvendes til bredbåndsrelaterede tjenester og dermed ikke alene anvendes til adgang til internettet.

17 3.5 Kabel-tv net og udbygningen af TDC s kobbernet TDC finder, at analysen indeholder meget markante vurderinger omkring det forhold, at TDC også er udbyder af bredbåndstilslutninger via kabel-tv-net: "Det, at TDC disponerer over en stor del af kabel-tv nettet, betyder efter s vurdering desuden, at der er en risiko for, at TDC planlægger den annoncerede udbygning af kobberaccessnettet under hensyn til den geografiske placering af TDC's kabel-tv net. Efter s vurdering vil dette indebære en risiko for, at TDC vil undlade at udbygge det kobberbaserede accessnet i områder, hvor selskabet har adgang til kabel-tv net. I de områder, hvor TDC har kabel-tv net, vil selskabet herefter være i stand til at udbyde bredbåndstjenester til slutbrugere via kabel-tv nettet med hastigheder, som umiddelbart ikke kan udbydes via kobberinfrastrukturen i de pågældende områder. Dette vil efter styrelsens vurdering give TDC en væsentlig konkurrencefordel især i forhold til selskabets kobberbaserede konkurrenter på marked 5." (nederst side 7) TDC anfører, at det ikke vil være en væsentlig konkurrencefordel for TDC, at internettilslutninger kan tilbydes med sådanne hastigheder. De store hastigheder for internetforbindelser er primært relevante for kunder, der ønsker TV-forsyning via det åbne internet. Kunder der har internet-tilslutning via kabel-tv net har imidlertid ikke dette behov. Andre udbydere vil derfor uden videre kunne konkurrere om den helt overvejende del af kunderne, som ønsker internet-forbindelse med normale hastigheder. Side 17/17 TDC bemærker endvidere, at der hertil kommer, at operatørerne normalt anser det som et problem, at TDC udbygger kobber-accessnettet. I det tænkte tilfælde, at TDC i nogle områder omlagde kundetilslutningerne til kabel-tv net, ville hele kobbernettets kapacitet for bredbåndstilslutninger være til andre operatørers rådighed. Dansk Energi vurderer i lighed med, at det forhold, at TDC disponerer over en stor del af kabel-tv-nettet, indebærer en betydelig risiko for, at TDC vil planlægge og udføre udbygningen af kobberaccessnettet under hensyn til den geografiske placering af TDC s kabel-tv net. Dette indebærer efter Dansk Energis opfattelse, og som påpeget af styrelsen, en betydelig risiko for, at TDC vil undlade at udbygge det kobberbaserede accessnet i områder, hvor selskabets kabel-tv infrastruktur dominerer. I lyset af at kabel-tv nettet forventes at være i stand til at udbyde bredbåndstjenester med hastigheder, der overstiger de hastigheder, som leveres over det kobberbaserede fastnet, vil det, som anført af styrelsen, medføre en væsentlig konkurrencefordel for TDC i forhold til især kobberbaserede konkurrenter på markedet. Konsekvenserne heraf vil være et marked, hvor konkurrencen reduceres yderligere i forhold til den allerede trængte konkurrencesituation, og hvor TDC s SMP-status følgelig vil blive forstærket. Dansk Energi anfører, at for at modgå denne uhensigtsmæssige udvikling i konkurrenceforholdene på markedet må nødvendigvis i sin fastlæggelse af SMP-forpligtelser sikre, at bredbåndstilslutninger via TDC s kabeltv-net kan afsættes eksternt. Med hensyn til TDC s bemærkning om, at De store hastigheder for internetforbindelser er primært relevante for kunder, der ønsker TV-forsyning via det åbne internet skal bemærke, at styrelsen på baggrund af de sene-

18 ste års udvikling med fortsat efterspørgsel efter stigende hastigheder på bredbåndsforbindelserne, herunder bredbåndsforbindelser leveret på kabel-tv platformen, vurderer, at en generel udvikling mod stigende båndbredde også vil fortsætte. Det er styrelsens vurdering, at denne efterspørgsel inden for markedsundersøgelsens tidshorisont i stor udstrækning vil være uafhængig af den teknologiske platform som bredbåndsforbindelsen leveres på. Med hensyn til TDC s bemærkninger om, at: De store hastigheder for internetforbindelser er primært relevante for kunder, der ønsker TV-forsyning via det åbne internet. [og at] Kunder der har internet-tilslutning via kabel-tv net har imidlertid ikke dette behov finder, at dette er udokumenterede påstande. fastholder derfor sin vurdering af, at kabel-tv kunderne ikke, hvad angår benyttelse af kapacitetskrævende bredbåndsapplikationer, inden for markedsundersøgelsens tidshorisont vil adskille sig fra øvrige kundetyper ved kun at efterspørge bredbånd med lavere hastigheder som følge af, at TV signaler allerede modtages via kabel-tv. skal i den henseende også henlede opmærksomheden på dette høringsnotat afsnit 3.4., hvor styrelsen præciserer, at bredbåndstilslutninger medtages på markedet uanset anvendelse. Side 18/18 Med hensyn til TDC s bemærkninger om at engroskunderne vil kunne få hele kobbernettets kapacitet for bredbåndstilslutninger til rådighed, såfremt TDC i nogle områder omlagde kundetilslutningerne til kabel-tv net, skal styrelsen bemærke, at styrelsen i sin analyse adresserer det forhold, at en fortsat efterspørgsel efter stigende hastigheder på lidt længere sigt ikke kan opfyldes ved et rent kobberbaseret accessnet i dets nuværende form. Derimod vil TDC kunne opfylde behovet for at øge hastigheden ved enten at udbygge det eksisterende accessnet med etableringen af fremskudte indkoblingspunkter eller ved en opgradering af TDC s kabel-tv net. Det er i den henseende styrelsens opfattelse, at TDC ikke vil have økonomisk incitament til at etablere to parallelle infrastrukturer i et givent område. Styrelsen vurderer derfor, at TDC, hvor det er muligt at tilbyde højere hastigheder til slutbrugerne via kabel-tv nettet, ud fra en rent økonomisk rationel vurdering vil have incitament til kun at foretage opgradering af dette net. En opgradering af nettet vil ifølge styrelsens oplysninger kunne ske med relativt begrænsede omkostninger. Dette vil efter styrelsens vurdering kunne give TDC en væsentlig konkurrencefordel i forhold til især selskabets kobberbaserede konkurrenter på marked 5 blandt andet begrundet i, at kabel-tv nettet efter styrelsens oplysninger kan udbygges til bredbåndshastigheder, der er højere end de hastigheder, som kobbernettet tilsvarende kan udbygges til. Med hensyn til Dansk Energis bemærkning om at i sin fastlæggelse af SMP-forpligtelser [må] sikre, at bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net kan afsættes eksternt skal henvise til styrelsens udkast til markedsafgørelse, hvori TDC pålægges en forpligtelse til at give adgang til bredbåndstilslutning baseret på kabel-tv net.

19 3.6 Markedsandele for YouSee TDC bemærker, at det i analyseudkastet oplyses, at der er sket en væsentlig udvikling i antallet af bredbåndskunder via coax-net (side 20, sidste afsnit og figuren side 21). Når dette tilsyneladende er tilfældet, skyldes det imidlertid, at den aktuelle markedsafgrænsning definerer bredbånd som hastigheder over 128 kbit/s, og at YouSee fra starten i 2000 primært betjente kunderne med lavere hastigheder (64 og 128 kbit/s), som på dette tidspunkt var normale og tilstrækkelige bredbåndshastigheder. Den tilsyneladende store vækst i antallet af bredbåndskunder er derfor i høj grad påvirket af konverteringen, jf. figur 1, nedenfor. TDC: Figur 1 Udvikling mellem smalbånd og bredbånd i YouSee sep-05 okt-05 nov-05 dec-05 jan-06 feb-06 mar-06 apr-06 maj-06 jun-06 jul-06 aug-06 sep-06 okt-06 Bredbånd Opkøb - Bredbåndskunder smalbånd nov-06 dec-06 jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 TDC oplyser, at figuren endvidere viser, at der har været en engangseffekt ved YouSee s overtagelse af bredbåndskunder i forbindelse med købet af Esbjerg Kommunes kabel-tv net, hvor kunderne gradvist konverteres til YouSee s standardprodukter. har noteret sig TDC s bemærkninger vedrørende bl.a. engangseffekterne ved hhv. konverteringen fra lavere båndbredder til højere båndbredder. Side 19/19 vil på baggrund af TDC s bemærkninger anmode selskabet om i forbindelse med høringen over markedsafgørelsen at fremsende de tal, som danner grundlag for ovenstående figur. Styrelsen vil herefter vurdere behovet for en korrektion i styrelsens beregning og fremskrivninger af markedsandele. Det er imidlertid s umiddelbare vurdering, at en eventuel korrektion i beregninger og fremskrivninger af markedsandele ikke vil være af en sådan karakter, at det får nogen betydning for styrelsens vurdering af, at TDC har og også fremadrettet vil have SMP på marked Kunders tilkendegivelser vedrørende konkurrencebegrænsende adfærd TDC bemærker, at styrelsen på side 6, 2. afsnit anfører, at Det ses af analysen, at der er en udbredt opfattelse af, at der forekommer konkurrencebegrænsende adfærd på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger det skyldes primært, at kun-

20 derne oplever, at TDC giver interne afdelinger bedre vilkår end de eksterne kunder. TDC anfører, at dette er en udokumenteret påstand, som det ikke vil være sagligt at tillægge vægt. Hvis styrelsen selv vurderede, at TDC forskelsbehandler interne og eksterne kunder, har styrelsen i henhold til den gældende regulering mulighed for at foretage indgreb med henblik på at bringe en forskelsbehandling til ophør. Da dette ikke er sket, kan styrelsen heller ikke tillægge det betydning i forbindelse med markedsundersøgelsen. TDC bemærker endvidere, at det af konklusionsafsnittet fremgår, side 8, 4. afsnit, at der blandt TDC s engroskunder er den opfattelse, at der forekommer konkurrencebegrænsende adfærd på markedet. Efter s vurdering understøtter dette, at TDC udpeges som SMP-udbyder på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Det er efter TDC s opfattelse usagligt, at styrelsen ukritisk lægger vægt på partsindlæg. Styrelsen er som minimum forpligtet til at undersøge om TDC s konkurrenters opfattelse er korrekt. Det er derfor TDC s opfattelse, at en sådan udokumenteret antagelse ikke kan indgå i styrelsens grundlag for udpegningen af SMPudbyder. Side 20/20 Til TDC s bemærkning vedrørende indikatoren om konkurrenceadfærd skal ITog Telestyrelsen bemærke, at der tale om en gengivelse af markedsaktørernes opfattelse af konkurrenceadfærden på markedet. har ikke hermed lagt til grund, at TDC faktisk har udøvet konkurrencebegrænsende adfærd. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at bemærkninger fra TDC s engroskunder omkring konkurrencebegrænsende adfærd kan indgå i en samlet analyse af konkurrencevilkårene på markedet. skal derfor for god orden skyld bemærke, at s konklusion om, at markedet ikke er kendetegnet ved konkurrence, i høj grad understøttes af en række øvrige indikatorer. 3.8 Markedsafgrænsning og udviklingen i markedsandele TDC bemærker, at selskabet ikke kan tilslutte sig styrelsens konklusioner på markedsafgrænsningen og markedsanalysen, idet TDC mener, - at kabel-tv ikke bør medtages i markedsafgrænsningen - at markedet bør opdeles geografisk efter udbredelsen af fibernet, idet der er væsentlig anderledes konkurrenceforhold i de områder, hvor der er etableret fibernet. Cybercity bemærker, at det af markedsanalysen fremgår, at TDC i 2005 havde en markedsandel på 97,3 pct. af de eksternt afsatte bredbåndstilslutninger. Denne markedsandel er faldet til 88,6 pct. i Den stadigt meget høje markedsandel illustrerer det nødvendige i, at der snart sker noget drastisk fra s side. Dette understreges af s fremskrivning af markeds-

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Notat s notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 23. december 2008 en høring af branchen over udkast

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia.

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia. Notat s høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutning (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) og engrosmarkedet for fastnetterminering (marked

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for fysisk netværkinsfrastrukturadgang (marked 4) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139

Læs mere

Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet

Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet 1. april 2014 Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet Erhvervsstyrelsen har i perioden den 19. september 2013 til den 15. november 2013 gennemført en høring over analyse af

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) IT- & Telestyrelsen 22. december 2009 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7 3.1

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: Sagsnr: s2015-808 Doknr: d2015-17082-10.0 16. december 2015 Høring over udkast til analyser

Læs mere

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Telenor

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast;

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast; UDKAST TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Ovengaden neden vandet 7 1414 København K Udkast til afgørelse vedr. anmodning fra Cybercity om adgang til regulerede multikanal og multicast

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

København d. 31. oktober 2008

København d. 31. oktober 2008 Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup E-post: produktion@teknologisk.dk København d. 31. oktober 2008 Vedr.: Høring over udkast til rapport vedrørende Teknologisk Instituts undersøgelse af TDC

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006

Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006 Notat Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006 Ved brev af 30. november 2005 har Videnskabsministeriet anmodet om at foretage en analyse af mulige løsninger på dobbeltdækningsproblematikken.

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen.

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk og memokr@erst.dk Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø 2. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø   2. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk 2. januar 2015 Vedr. høring over Erhvervsstyrelsens notat Relevante emner til de kommende markedsundersøgelser

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

I relation til de af styrelsen konstaterede 5 udfordringer skal Telia særligt bemærke følgende:

I relation til de af styrelsen konstaterede 5 udfordringer skal Telia særligt bemærke følgende: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att.: mk@itst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 73 09

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Hiper fremsender hermed selskabets kommentarer til ovennævnte. Hiper A/S Stig Myken, Nicolai

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Møde i VULA FTTH arbejdsgruppe 19. august Allan Bartroff 1 To aspekter af samme emne 1. Hvilke begrænsninger oplever

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere