LEDELSESBASERET COACHING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSESBASERET COACHING"

Transkript

1 1 LEDELSESBASERET COACHING

2 2 LEDELSESBASERET COACHING

3 3 Ledelsesbaseret coaching THORKIL MOLLY SØHOLM, JACOB STORCH, ANDREAS JUHL, KRISTIAN DAHL OG ASBJØRN MOLLY

4 4 LEDELSESBASERET COACHING Ledelsesbaseret coaching Af Thorkil Molly Søholm, Jacob Storch, Andreas Juhl, Kristian Dahl og Asbjørn Molly Børsens Forlag, 2006 Et selskab i Bonnier Forlagene A/S Børsens Forlag Pilestræde 52 Postboks København K Tlf.: Fax: Omslag: Stuntfire v. Søren Ditlefsen Sats: Pamperin Grafisk Tryk: AKA-Print A/S 1. udgave, 1. oplag, 2006 ISBN-10: ISBN-13: Printed in Denmark Gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

5 5 Indhold Forord 7 Introduktion 9 KAPITEL 1 Ledelsesbaseret coaching 23 Udsnit af coachingfeltet 24 På vej mod en definition af ledelsesbaseret coaching 29 Ledelsesbaseret coaching: Fra reaktiv til proaktiv ledelse 45 Praktiske overvejelser i forbindelse med brugen af ledelsesbaseret coaching 47 KAPITEL 2 Coaching de essentielle færdigheder og tilgange 65 Casebidrag af Mette Rosenquist & Jan Rosenmeier Coaching som kommunikativ disciplin 66 Gamemasterteorien: At styre og målrette samtaler 68 Handlingsniveauet 79 Strategier og tilgange til at skabe udviklende og udbytterige samtaler 89

6 6 LEDELSESBASERET COACHING KAPITEL 3 Coaching de avancerede færdigheder og tilgange 119 Casebidrag af Thorkild Olsen De relationelle tilgange i coaching 120 Den cirkulære tilgang til coaching 124 Den narrative tilgang til coaching 133 KAPITEL 4 Evaluering af ledelsesbaseret coaching 153 Casebidrag af Per Møller Janniche Evalueringers formål, gennemførelse og anvendelse 154 Principper for evaluering af ledelsesbaseret coaching 162 Skitse til en evalueringsmodel for ledelsesbaseret coaching 170 Evaluering af ledelsesbaseret coaching en case 176 KAPITEL 5 Udvikling af en ledelsesbaseret coachingpraksis 185 Casebidrag af Eva Damsgaard og Kuno Johansen Er der brug for ledelsesbaseret coaching? 187 Design af udviklingsproces 191 Case: Udvikling af ledelsesbaseret coachingpraksis via en anerkendende tilgang 197 CASE: KTK et eksempel på hvordan man lederevaluerer med brug af coachingbaserede ledelsesværktøjer 220 Efterskrift 235 Litteratur 237

7 7 Forord Coaching vinder stadig mere frem som ledelsesdisciplin i arbejdslivet. Oftest sker det under paraplyen Coaching Based Leadership, der på dansk er blevet direkte oversat til coachingbaseret ledelse. Også vi har arbejdet med denne betegnelse. Ved nærmere eftertanke er denne oversættelse imidlertid ikke uden problemer. Med begrebet coachingbaseret ledelse prioriteres coaching før ledelse; coaching bliver en kontekst, ledelse sættes ind i. Det, mener vi, er upræcist. Når ledere coacher, er det blot en blandt mange ledelsesformer man kan og skal ikke coache i alle situationer. I vores forståelse er ledelse kontekst for coaching. Du er først leder, så coach. Hvis ikke denne prioritering er helt tydelig, ender man i uklare rollefordelinger, og det vil være meget svært at skabe effektive og udviklende samtaler. Endvidere viser erfaringen, at overgangen fra kursuslokalerne, hvor ledere træner coachingteknikkerne med andre ledere, til arbejdshverdagen ikke er helt gnidningsfri. Læringen fra kurserne lader sig ikke direkte overføre til en organisatorisk sammenhæng, hvor ledere coacher medarbejdere. At nærværende bog har fået titlen Ledelsesbaseret coaching er resultatet af disse overvejelser. Vores målsætning er at tænke coaching ind i en organisatorisk, arbejdsmæssig sammenhæng. Det har medført en række afgørende ændringer i forhold til den måde, hvorpå coaching gennemgående beskrives i litteraturen og undervises i på coachingkurser. Det er ikke vores hensigt at skrive en akademisk introduktion til coaching. Vi skriver med udgangspunkt i de spørgsmål og problemstillinger, vi har set rejse sig i forbindelse med træning af ledere i coaching: Hvordan kan de systemiske teorier berige ledere i deres daglige

8 8 LEDELSESBASERET COACHING praksis? Hvilke former for kommunikation fremmer de ønskede mål og resultater i organisationer? Hvis coaching skal være relevant som ledelsespraksis, hvordan skal en sådan praksis så se ud? Igennem grundige praksisobservationer er det i løbet af de sidste seks år blevet klart for os, at vi må revidere vores oprindelige tilgange og metoder til ledelsesbaseret coaching, hvis de skal give relevante svar på disse spørgsmål. I bogen er der en mængde cases, som stammer fra vores arbejde med kunder og samarbejdspartnere i en lang række organisationer. Som hovedregel vil casene være anonyme. Der er dog to undtagelser: Den sidste case i kapitel 5 beskriver et udviklingsforløb i en ledelsesbaseret coachingpraksis i KTK (Kommune Teknik København). Vi vil gerne takke alle i KTK for et fantastisk forløb og i særlig grad rette en tak til direktør Pernille Andersen, der har bidraget med gode og væsentlige refleksioner i casen. Den anden ikke-anonyme case er skrevet af Jane Clemensen, der på tidspunktet for casen var ledende sygeplejerske på Århus Kommunehospital. Casen fortæller på forbilledlig vis, hvordan en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til coaching kan vende fokus i en svær og konfliktfyldt situation. Tak til Jane for den. Vi vil også rette en tak til alle i Attractor, der gennem mange, lange samtaler har bidraget til udviklingen af de her præsenterede tanker. I særlig grad har Per Møller Janniche ydet et omfattende bidrag til forståelsen samt præsentationen af evaluering af ledelsesbaseret coaching; Thorkild Olsen har ligeledes budt ind med et omfattende bidrag til præsentationen af den narrative tilgang; Eva Damsgaard og Kuno Johansen har leveret et værdifuldt bidrag til casene, og Eva Damsgaard har tillige bidraget med nye former for anerkendende effektmåling og dialogisk evaluering i forbindelse med udviklingen af en ledelsesbaseret coachingpraksis. Endelig har Jan Rosenmeier øst ud af sin erfaring i flere af bogens cases. En ganske særlig tak til vores tidligere kollega, erhvervspsykolog Mette Rosenquist, der med sin store viden om coaching ydede et væsentligt bidrag i bogens tidlige fase med input og tanker, sammenskrivning af eksisterende materiale samt begyndende strukturering for bogens form.

9 9 Introduktion Den sande opdagelsesrejse består ikke i at udforske nye lande, men i at se verden med nye øjne. M ARCEL PROUST Når man som leder coacher, skal man coache som leder. Det lyder jo temmelig selvindlysende, men faktisk er det essensen af budskabet i denne bog. Vores argument er, formuleret i én sætning, at coaching, som det beskrives i litteraturen og undervises i på kurserne, er taget fra én sammenhæng og blevet ført over i en anden uden de nødvendige justeringer. Ledere bliver i en vis forstand påduttet coaching som en kommunikationsform, de forventes at beherske og gnidningsfrit implementere i deres ledelsespraksis som endnu et værktøj i kassen så at sige. Vi tror ikke, det er så simpelt. For at coaching skal kunne lykkes som samtaleform for lederen, må det tilpasses de spilleregler, der gælder for arbejdskonteksten. Først og fremmest er det et spørgsmål om at se coaching i lyset af den særlige relation, der er imellem en leder og en medarbejder. Der er derfor brug for at se på coachingfeltet med nye øjne. Som citatet ovenfor indikerer, er vores hensigt ikke en ambition om at genopfinde coachingbegrebet ved at forkaste alle eksisterende definitioner. Vores ambition er at foretage de nødvendige justeringer, så coaching kan komme til sin ret som legitim, brugbar og effektiv ledelsespraksis. Men først en kortfattet baggrund.

10 10 LEDELSESBASERET COACHING Coaching i arbejdslivet er en relativt ny disciplin, der er vokset op gennem 60 erne og 70 erne i en kreativ smeltedigel med en række inspirationskilder. En af disse er sportens verden, hvor Timothy W. Gallweys arbejde som spørgende og støttende tennistræner (Gallwey, 1974) indvarslede en ny trænerrolle, som hurtigt blev en inspiration for erhvervslivet. Den person, som mere end nogen anden inkarnerer coachingens overgang fra sport til erhvervsliv, er imidlertid den karismatiske racerkører John Whitmore. Han er samtidig det vel nok kendteste navn inden for coaching i dag. Det væsentligste input fra sporten til den måde, hvorpå coaching praktiseres i dag, er betoningen af at opstille klare mål for coaching. Den anden væsentlige kilde til udviklingen af coaching, der har bevæget sig med raketfart de seneste år, er den humanistiske psykologis human potential-bevægelse (grundlagt af Abraham Maslow). Den opererer helt kortfattet med ideen om, at menneskers behov kan inddeles i en behovspyramide, hvor basale behov for eksempelvis føde og sikkerhed skal tilfredsstilles før andre behov bliver relevante. Samtidig har ethvert menneske en drift mod at bevæge sig opad i pyramiden, mod behovet for selvaktualisering. Præmissen er med andre ord, at alle mennesker har en række iboende ressourcer, som vi har et dybt behov for at realisere. Denne tænkning udmønter sig i coaching som bestræbelsen efter at få mennesker til at tænke ud af boksen og blive bevidste om deres uudnyttede potentialer. Den tredje vigtige inspirationskilde til coachingudviklingen er terapien. Uden her at gå i detaljer med hvilken retning der påvirkede hvem hvornår, har den terapeutiske betoning af udvikling som noget, der sker optimalt i en samtalerelation karakteriseret af ligeværdighed, empati, ikke-viden og ubetinget positiv accept hos coachen (f.eks. Carl Rogers, Milanoskolen), haft enorm indvirkning på den praktiske forståelse af coachrollen. Og den har bidraget med en mængde avancerede samtaletekniske værktøjer og spørgeteknikker. At være coach, siger den typiske, gennemgående definition, er at træde ind i en neutral og faciliterende hjælperrolle, hvor man etablerer et magtfrit og fortroligt rum. Igennem iscenesatte samtaler arbejder man med at frigøre fokuspersonens iboende ressourcer og udviklingspotentiale på baggrund af dennes egne ønskede målsætninger. Coachingsamtalen tager til enhver tid udgangspunkt i de emner, der

11 INTRODUKTION 11 optager fokuspersonen lige nu, og samtalen har til formål at understøtte, at fokuspersonen opstiller refleksioner over og nogle gange mål for og løsninger på disse emner. Coachens redskab til dette er at stille spørgsmål og undgå at give svar. Dermed er der en gennemgående tendens blandt feltet af teoretikere, praktikere og undervisere til at fremstille coaching som en ny tilgang i forhold til vejledning, rådgivning, mentoring, sparring og supervision, idet coaching er karakteriseret ved, at der principielt ikke gives nogen svar. Der stilles kun spørgsmål. Coaching i erhvervslivet opstod som respons på det behov, ledere (og ikke mindst topledere) havde for at kunne vende tvivlsspørgsmål og problemstillinger i forbindelse med arbejdslivet med en neutral part i en tryg og fortrolig atmosfære. Der er jo koldt på toppen, og mange ledere har haft stor hjælp af en ekstern coach, som de har kunnet spille bold op ad, og som har kunnet hjælpe dem til at anskue tingene fra nye vinkler og dermed kvalificere beslutningsgrundlaget. Der har også været enkelte forsøg på at overføre coachrollen til chefen. Det første seriøse eksempel var Waldroop & Butlers artikel The Executive as Coach fra I dansk sammenhæng har der været forsøg på at indplacere coaching i teorien om situationsbestemt ledelse (Stelter (red.), 2002). Coach-ikonet John Whitmore blev engang spurgt, om han mente, at lederen kan være coach for medarbejderen. Han svarede: Ja, men det forudsætter nogle væsentlige egenskaber hos chefen: indfølingsevne, ærlighed og objektivitet samt i de fleste tilfælde også en villighed til at anlægge en fundamentalt anderledes indfaldsvinkel til medarbejderne. Men for at coaching kan fungere optimalt, må forholdet mellem chef og medarbejder have karakter af et partnerskab med hensyn til tillid, tryghed og minimal anvendelse af pres. Beføjelser vedrørende forfremmelse og fyring hører ikke hjemme her... Grundtanken bag denne opfattelse har længe været nærmest kanoniseret. For den coachende leder gjaldt det, at han skulle være ærlig, empatisk, magtfri, tillidsvækkende og i øjenhøjde med sine medar-

12 12 LEDELSESBASERET COACHING bejdere. Også vi startede for år tilbage arbejdet med coaching i organisations- og ledelsesudvikling på denne basis. Det har imidlertid vist sig at byde på nogle vanskeligheder i forbindelse med omsætningen til brugbar praksis for de ledere, der har ønsket at bruge coaching i deres egen ledelseshverdag. Den typiske erfaring er, at ledere har ladet sig inspirere på spændende kurser, hvor de har trænet coachrollen og tillært sig de tekniske coachingfærdigheder (lyttepositioner, spørgeteknikker m.m.). Således rustede vender de tilbage til deres respektive organisatoriske sammenhænge for så ofte at opleve usikkerhedsmomenter og nogle gange deciderede frustrationer, når de forsøger at implementere teknikkerne. Vi har været i den heldige situation, at flere kunder er vendt tilbage med feedback angående tvivlsspørgsmål og vigtige kommentarer i forbindelse med deres brug af coaching: Fortrolighedskriteriet: Hvad gør jeg, når jeg i en coachingsamtale får noget at vide, der har afgørende betydning for arbejdsplanlægningen, andre medarbejdere, kundeforhold el.lign., som jeg må handle i forhold til? Hvad med emner af privat karakter? Kan/skal vi arbejde med personlige problemer? Hvad gør jeg, når jeg ikke er tilfreds med kvaliteten af den løsning/ handling, som medarbejderen definerer sig frem til i coachingsamtalen? Og hvad gør jeg, hvis jeg får indblik i, at medarbejderen ikke arbejder på et acceptabelt niveau? Hvad gør jeg, når det emne, medarbejderen gerne vil tale om, ikke er relevant i forhold til de indsatsområder og målsætninger, vi har i afdelingen? Hvad gør jeg med mine holdninger og min særviden om det emne, jeg coacher medarbejderen på? Mine medarbejdere er vant til, at jeg har stærke holdninger til vores arbejde, og de bliver mistænksomme, når jeg kommer til en samtale og kun stiller spørgsmål... Hvad gør jeg med de mål, jeg har for medarbejderens arbejde? Og med den feedback, jeg har til ham? Det kan ikke lade sig gøre at etablere et magtfrit rum! Lederne oplever med andre ord, at definitionen af coachrollen med alt hvad den indebærer af fortrolighed, neutralitet og tilbageholden-

13 INTRODUKTION 13 hed kan virke så anderledes i forhold til deres daglige ledelsespraksis, at de samtaler, der kommer ud af det, bliver kunstige og akavede. Vi kan sige, at det under coachingsamtalerne støjer så meget i kulissen, at det truer med at overdøve det, der foregår på scenen. I forlængelse af Whitmores udtalelse ovenfor bliver det derfor fristende at stille spørgsmålet: Hvordan bærer man sig ad med i praksis at udviske (bevidstheden om) lederens beføjelser vedrørende forfremmelse og fyring i en samtale mellem leder og medarbejder? Vores svar er: Det gør man ikke! Det kan simpelthen ikke lade sig gøre for lederen at træne sig til at skabe denne stemning, eksempelvis via coachende kommunikationsteknikker, uden at det får et skær af manipulation over sig. Og det kan medarbejderen mærke. Hovedparten af de ledere, som har haft held til at omsætte coaching i praksis, bruger hyppigst udvalgte dele af coachingteknikkerne i de daglige dialoger med medarbejderne. Kun få ledere er vendt tilbage og har fortalt os om en succesfuld coachingpraksis, hvor de har sessioner af rigtige, planlagte coachingsamtaler med medarbejderne. Og blandt dem er det et gennemgående træk, at de har opstillet klare spilleregler for samtalerne, som indsnævrer fokus og i nogen grad ændrer coachrollen. Disse spilleregler er ofte variationer over: Emnerne for vores samtaler er medarbejderens vigtigste opgaver vi snakker ikke privatliv. Samtalerne skal overvejende relatere sig til de mål, der er blevet sat for opgaveløsningen. Samtalerne er ikke fortrolige vi bruger resultaterne og aftalerne i arbejdet bagefter. Lederen træder nogle gange ud af coachrollen og giver feedback, klargør krav, regler, rammer, målsætninger m.m. Vi følger op på aftalerne fra gang til gang. Vi evaluerer løbende, om tiden brugt på samtalerne er givet godt ud. Lederne beretter altså om en coachingpraksis i deres daglige arbejde, som på en lang række punkter er helt anderledes end den coachingadfærd, de er trænet til. Denne feedback har givet os noget at tænke på. Vi satte os for i lyset

14 14 LEDELSESBASERET COACHING af tilbagemeldingerne om ledernes praksis at give vores coachingforståelse et kærligt og kritisk hovedeftersyn på det teoretiske og det metodiske plan. Det førte os til følgende forståelse af coachingfeltet lige nu. Som vi ser det, er der i dag tre veje at gå, som hver især vil kunne bidrage væsentligt til videreudviklingen af coaching som teoretisk og metodisk disciplin: DEN FØRSTE VEJ er at definere coachingfeltet ind i en ledelsesmæssig organisatorisk kontekst og finde svar på spørgsmålet: Hvad gør det ved coachrollen, metoderne og læringsforståelsen, at det er ledere, der coacher medarbejdere i en arbejdsmæssig kontekst? Og i forlængelse heraf: Hvordan kan coaching defineres som ledelsesdisciplin og integreres som en naturlig del af ledelsespraksis? Der er skrevet forsvindende lidt om dette (Logan & King, 2001; Divine & Flaherty, 2000; Evered & Selman, 1989 samt Waldroop & Butler, 1996). DEN ANDEN VEJ vil være at udfolde teamcoaching både som ledelsesdisciplin og teknisk kommunikativ disciplin. Teamorganisering vinder frem overalt, men paradoksalt nok er den teoretiske forankring samt den tekniske og metodiske udfoldelse af teamcoaching særdeles spinkel (der kan hentes nogle få sider om teamcoaching i Blichmann & Kjerulf, 2004; Storch & Søholm (red.), 2005; West, 2002 samt Niemela & Lewis, 2001). Situationen er groft sagt, at teamcoaching og rollen som teamcoach hverken er blevet defineret eller implementeret i en arbejdskontekst, hvor det er lederen, der coacher sit team. Oftest nævnes teamcoaching blot som et appendiks til redegørelsen for coachingteknikker, hvilket betyder, at en række grundlæggende forhold ikke bliver medtaget i overvejelserne, f.eks.: Hvilke forskelle er der på at coache individer og team? Hvordan spiller magtrelationen mellem leder og team ind? I hvilken grad må coachen involvere sig i teamets arbejde? Hvordan coacher man et team, så det udvikler evnen til selvledelse? DEN TREDJE VEJ vil være at videreudvikle og yderligere forfine den teoretiske og metodiske forståelse af coaching som konsultativ disci-

15 INTRODUKTION 15 plin, f.eks. ved at kombinere den systemiske coachingforståelse med en kognitiv grundtænkning. Den teoretisk velunderbyggede del af coaching trækker primært på udvikling af metoder inden for terapien. Lidt groft sat op har der været tre metodiske hovedretninger: NLP (Neuro Linguistic Programming repræsenteret ved folk som Joseph O Connor og Ian McDermott) var en dominerende retning indtil begyndelsen af 90 erne. Her tog inspirationen fra den systemiske tilgang over (eks. Milanoskolen, Karl Tomm). Den systemiske coachingforståelse er stadig vidt udbredt, men der er et begyndende skred mod kognitiv coaching, og man må forvente, at det vil udvikle sig meget. Det understøttes af, at kognitiv behandling konsistent kan fremvise de bedste behandlingsresultater inden for de fleste former for terapi. Det er derfor nærliggende at tro, at denne tilgang også vil have et godt potentiale inden for arbejdslivscoaching. Vores ærinde med denne bog er at tage livtag med den første af disse udfordringer. Vi ønsker at definere coaching ind i en arbejdsmæssig kontekst, give det en teoretisk forankring samt udfolde det metodisk og teknisk. Denne målsætning har resulteret i en læreproces, der har haft markante følger for vores forståelse af coachingbegrebet. De vigtigste ændringer i forhold til traditionel praksis er, at vi går: Fra en neutral til en samskabende ledercoach Vi går fra den almindelige udlægning af coachens måde at forholde sig på som neutral og åbent faciliterende til en forståelse af den ledelsesmæssige coachingstil som væsentlig mere aktiv og samskabende. Dermed får den coachende leder mulighed for at give feedback, ytre ideer og have ledelsesmæssige holdninger til emner i coachingsamtalerne. Fra fortrolighed og magtfrit rum til åbenhed og tydeliggørelse af den ledelsesmæssige og organisatoriske kontekst i samtalen Vi har droppet ideen om det magtfri rum og fortrolighed ud fra devisen: Hvis støjen i kulisserne overdøver det, som foregår på scenen, så skal det, som er i kulisserne ind på scenen. Det er med andre ord lederens opgave at tydeliggøre, at coachingsamtalerne udspiller sig

16 16 LEDELSESBASERET COACHING på en bane, hvor organisationen har nogle mål og krav til medarbejdernes præstationer og opgaveløsning, og at lederen er ansat til at sørge for, at disse opfyldes. Denne bane tegner i samspil med de udviklingsønsker, som medarbejderne har, det primære fokus i coachingsamtalerne. Ideen om fortrolighed er ændret til, at lederen og medarbejderen efterfølgende kan referere til og bruge de aftaler, der er indgået i coachingen, medmindre der eksplicit er aftalt fortrolighed. Fra en individorienteret læringsforståelse til en aktionsforskningsbaseret læringspraksis, som inddrager det arbejdsmæssige praksisfællesskab Vi har ændret den underliggende læringsforståelse fra den dominerende grundforståelse inspireret mere eller mindre bevidst af humanistisk psykologi og Abraham Maslow, hvor coaching ses som en læreproces, der frisætter uudnyttede ressourcer og skjulte potentialer, til en systemisk inspireret læreproces, hvor fokus er på koblingen mellem medarbejderen og den arbejdsmæssige kontekst, medarbejderens tænkning, medarbejderens fremtidige adfærd i de relationer, han arbejder i, de resultater/reaktioner, han opnår med dette, opfølgning og feedback. Aktionsforskningsbegrebet understreger læreprocessen som en aktiv handling fra de impliceredes side. Hermed sker læringen i et langt mere resultatorienteret arbejde med medarbejderens, lederens og organisationens ambitioner, udviklingsønsker og målsætninger. Det er i al korthed dét, denne bog handler om. Og det er netop dette skifte, vi vil understrege med titlen Ledelsesbaseret coaching skiftet fra en hovedsagelig terapeutisk inspireret coachingforståelse til en coachingstil, der stemmer overens med den organisatoriske arbejdskontekst og dermed kan integreres i en ledelsespraksis. Fra intimisering til rammesætning Et væsentligt kritikpunkt mod coaching har været, at det afstedkommer en intimisering af arbejdspladsen. Bl.a. har professor Niels Åkerstrøm Andersen (2001) i en kritisk diskursanalyse argumenteret

17 INTRODUKTION 17 for, at der indføres intimteknologier på arbejdspladserne (coaching, supervision, borgerkontrakter mv.). Disse intimteknologier medfører, at magten i relationerne indlejres i en pædagogisk diskurs, en kærligheds-diskurs, der omslutter medarbejderen i et omsorgs- eller læringssprog. Dette gør det umuligt for medarbejderen at kommentere magten kritisk, da det jo vil svare til at modsætte sig læring og omsorg. Derimod er argumentet handler det om at gøre sig fortjent til kærligheden. Denne kritik giver god mening i den situation, hvor coachrollen og -teknikkerne overføres direkte fra en terapikontekst til en arbejdskontekst. Her forsøger vi imidlertid at fremskrive ledelsesbaseret coaching som noget andet og mere end blot coaching sat ind i en ledelsesog arbejdskontekst. Det understreger, at ledelsesbaseret coaching er et ledelsesværktøj på linje med en række andre værktøjer, hvis fællesnævner er at skulle skabe resultater på de områder, hvor organisationens succeskriterier er defineret. Vi forsøger med andre ord at komme Åkerstrøms kritik i møde ved at opstille grundlaget for en praksis for ledelsesbaseret coaching, der toner rent flag om rammer, målsætning og hensigt. På en række andre punkter vil denne forståelse af coaching åbne for nye, positive handlingsmuligheder. Talen om indførelse af intimteknologier på arbejdspladserne knytter an til udviklingen i medarbejderbegrebet. Åkerstrøm har i lighed med Ole Fogh Kirkeby og andre haft fat i, at dette begreb er under forandring. De diskursive formationer, der etablerer sondringerne mellem medlem og ikke-medlem af en organisation, er under kraftig omformning. Ser man på tværs af ledelseslitteraturen, vil man hurtigt opdage, at der i slutningen af 80 - erne og op gennem 90 erne sker en markant forandring af, hvad der defineres som ønskværdig medarbejderadfærd. Forandringsparathed og organisatorisk læring er blot nogle blandt mange af de begreber, der har indvarslet dette skifte. Udviklingen i forståelsen af medarbejderen er blevet formuleret på denne måde: Fra en ressource, der må instrueres og kontrolleres til en bidragende, lærende aktør. (Hildebrand & Brandi, 2000). Dette har rod i udviklingen af vidensamfundets arbejdsformer, hvor ufaglærte medarbejdere ofte er afløst af mellem- eller højtuddannede medarbejdere, der er mere eller mindre løst tilknyttet virksomheden i tid og

18 18 LEDELSESBASERET COACHING rum. Lederen står her med den udfordring, det er at lede medarbejdere, der: er ansat i projekter (langt fra driftsorganisationen) arbejder selvstændigt (måske hjemmefra) er ansat i andre lande er korttidsansatte er (uundværlige) specialister inden for vigtige videnområder Sideløbende med denne udvikling er der opstået en række nye idealer for, hvilke kompetencer medarbejderne skal mestre. I det overordnede perspektiv er de nye krav til medarbejdernes kompetencer: Selvstændigt initiativ Fleksibilitet og forandringsparathed Evnen til anden ordens læring; dvs. evnen til at lære at lære En samlet betegnelse for disse kompetencer kunne være refleksivitet. Deraf følger kravet om, at organisationens medlemmer er refleksivt til stede i deres arbejdsliv og ikke blot opgaveorienteret og produktivt til stede. Dette giver mulighed for, at organisationen ideelt set kan være fleksibel i den forstand, at medlemmerne løbende fornyer og tilpasser sig ændrede forhold og kundebehov. Den ledelsesmæssige udfordring består med dette udgangspunkt i at sikre, at den organisatoriske kontekst fremmer refleksivitet. Traditionelt har det været en væsentlig del af lederens rolle at tage helikopterperspektivet på virksomheden og tænke nye tanker. I takt med den her skitserede udvikling bliver det afgørende, at denne refleksivitet ikke er forbeholdt ledelsen, men i stedet bliver en grundpræmis for alle i organisationen. Den amerikanske arbejdslivspsykolog og Harvardprofessor Robert Keagan (2002) opsummerer udviklingen i kravene og forventningerne til både ledere og medarbejdere således: Det nye arbejdslivs krav: At vi har den indstilling, at vi vil skabe vores eget job (snarere end at se det som ejet af og skabt af arbejdsgiveren)

19 INTRODUKTION 19 At vi er selv-initierende, selv-kontrollerende og selv-evaluerende (snarere end at være afhængig af andre til at rammesætte problemerne, evaluere og initiere justeringer) At vi er guidede af vores egne visioner koblet med arbejdspladsens visioner (snarere end at være uden vision) At vi tager ansvar for det, som sker eksternt og internt i os selv (snarere end at se vores nuværende interne situation og fremtidige eksterne handlingsmuligheder som forårsaget af andre, ydre faktorer) At vi er selvstændigt kompetente i vores arbejdsrolle og karriere (snarere end at imitere og efterligne) Denne opstilling af krav, der gælder såvel ledere som medarbejdere, kommenterer indirekte, hvordan vi kan forstå magten i relationen mellem leder og medarbejder. Den klassiske sondring, hvor ledelsen har magtmonopolet ved at have alle beføjelserne til at fastlægge og beslutte vision, arbejdsgange osv., og medarbejderen blankt udfører de udstukne opgaver, holder ikke i et vidensamfund, hvor medarbejderens tanke- og innovationskraft er kernen i organisationens ydelser. Det er selvfølgelig ubestrideligt, at lederen i sidste ende kan anvende sin autoritet og sætte medarbejderen på plads uden argumenter, samt at han ultimativt kan fyre medarbejderen. Pointen med at anskue medarbejderbegrebet som noget andet og mere end rettigheder og pligter er, at det ikke vil være legitimt for en leder at benytte denne klassiske magtform ret ofte. Hvis han gør det, vil han uvægerligt blive opfattet som ude af takt med tiden og dermed miste sin ledelseslegitimitet. Konsekvensen af dette er, at mange ledere oplever, at de savner redskaber til at agere som leder i et felt, hvor der ikke levnes megen plads til traditionel ledelsesadfærd med dertil hørende traditionel magtudfoldelse. Her er ledelsesbaseret coaching et muligt svar. Ledelsesbaseret coaching er derfor ikke blot en videreudvikling af et sæt af motivationsteknikker fra sportens verden, der via terapien har fundet vej ind på arbejdspladserne. Vi tror, det kan være et relevant svar på ledernes søgen efter et sprog og nogle nyttige værktøjer, der gør det muligt at agere som leder på en relevant måde i en kontekst, hvor lederrollen, magtdimensionen og medarbejderbegrebet

20 20 LEDELSESBASERET COACHING fortolkes på nye måder, og hvor lederen i mange sammenhænge kan være lige så afhængig af medarbejderen som omvendt. Vi taler ikke her om herredømmefri samtale eller andre finurlige Habermas-ideer, men om ledere, der har til opgave at skabe motivation, ejerskab til opgaver, målretning, ambitioner, refleksion, læring og udvikling og ofte ikke kan gøre så meget andet, og da slet ikke tvinge deres beslutninger igennem som en gennemgående ledelsesstil. Ledelsesbaseret coaching er således udtryk for en ledelsesforståelse, hvor beslutninger relateret til medarbejderens opgavefelt i videst muligt omfang bliver et fælles anliggende mellem ledere og medarbejdere. Vi er klar over, at vores holdninger til coaching praktiseret af ledere vil skille vandene. For at tydeliggøre skiftet fra coaching til ledelsesbaseret coaching kommer vi til at lave en sammenfatning af coachingfeltet og tale om det, vi ser som den gennemgående forståelse af coachrollen og stilen, som den undervises i på ledelseskurser, beskrives i litteraturen og forsøges praktiseret af ledere. Denne generalisering vil i sagens natur ikke være fuldt ud retfærdiggørende over for alle. Vores forhåbning er, at denne bog vil blive modtaget som et forsøg på at bringe coaching et skridt videre ind i ledernes og medarbejdernes verden. Sammenfattende er sigtet at udfolde coaching som teknisk og metodisk disciplin og samtidig at give ledere redskaber til at integrere coaching i deres arbejdsmæssige kontekst som en måde til at skabe grobund for udviklingen af en levende ledelsespraksis, der tillader lederen at agere som leder uden at skulle gribe til hyrings- og fyrings-retten. Vi henvender os dermed først og fremmest til ledere på alle niveauer samt til de medarbejdere, som ønsker indsigt i moderne ledelsesredskaber. Bogen vil naturligvis også være relevant for interne og eksterne konsulenter, der arbejder med ledelse og organisatorisk udvikling. Bogen er opbygget på denne måde: Som nævnt er bogens titel altså en understregning af den ændring, vi gerne vil foretage af coachingbegrebet i denne bog: fra det terapeutisk inspirerede til det ledelsesmæssigt funderede. Argumentationen for

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Coaching i Organisationen -Ledelsesbaseret Coaching

Coaching i Organisationen -Ledelsesbaseret Coaching Coaching i Organisationen -Ledelsesbaseret Coaching Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, organisatorisk læring og coaching. Institut for læring, uddannelse og filosofi. Cand. Mag & Cand. Psych.

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder FORORD 7 Forord Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på et meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) SySteMiSk ledelse Thomas Hestbæk Andersen Flemming teori ogsmedegaard praksis Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Coaching i praksis - Teori og metoder til coachingsamtaler på 6 minutter. Andreas Juhl, 2005

Coaching i praksis - Teori og metoder til coachingsamtaler på 6 minutter. Andreas Juhl, 2005 Coaching i praksis - Teori og metoder til coachingsamtaler på 6 minutter. Andreas Juhl, 2005 Hvordan skaber vi effektive og målrettede samtaler i vores daglige arbejde? Hvordan sikrer vi, at de mennesker,

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching JOBVÆKST Mariagerfjord Værktøj til Coaching Coaching - Definitioner Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING

LEDELSESBASERET COACHING Thorkild Moly Søholm m.fl. (2006) LEDELSESBASERET COACHING den 09-03-2012 kl. 10:20 Søren Moldrup side 1 af 8 sider Den sande opdagelsesrejse består ikke i at udforske nye lande men i at se verden med

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Research rapport. udarbejdet af Annette Mørk Sørensen

Research rapport. udarbejdet af Annette Mørk Sørensen Research rapport udarbejdet af Annette Mørk Sørensen Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Hvad er coaching side 4 Hvorfor coaching side 4 Hvordan coaching side 5 Undersøgelse side 7 Konklusion side 8

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Cubions coachingprofil

Cubions coachingprofil Cubions coachingprofil Af Astrid Kilt Abstrakt Følgende er en artikel omkring Cubions coachingprofil, som er produktet af den gennemgribende undersøgelse, som Cubion fik foretaget i efteråret 2008. Artiklen

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker Vores blåstempling, dit konkurrenceparameter 1 Uddannelses Akkrediteringer I ønsket

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Sensemaking og coaching. Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS

Sensemaking og coaching. Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS Sensemaking og coaching Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS Agenda Mål med i dag Lidt om mig Sensemaking nogle teoretiske kernepunkter Relationen mellem mening og handling Sensemaking og identitetsskabelse

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Fra aktiv lytning til Karl Tomm

Fra aktiv lytning til Karl Tomm Fra aktiv lytning til Karl Tomm Detektiven undersøger og forstår! Undersøgelse Hvad kunne du tænke dig at tale om de næste 30 minutter? Afklarende, definerende og undersøgende spørgsmål 1.Lyt 2. Stil spørgsmål

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Reflexen, Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (ISSN 1901-5992), vol. 6, nr. 1, 2011.

Reflexen, Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (ISSN 1901-5992), vol. 6, nr. 1, 2011. Skal MUS på MUSeum? eller kan et fornyet MUS-koncept anvendes til at udvikle relationelle kompetencer i en organisation? Jørgen Kronborg Masterstuderende i Organisatorisk Coaching Institut for Læring og

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere