PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL"

Transkript

1 Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

2 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Revision Dato Udarbejdet af Søren Vesterby Knudsen Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt af Flemming Ulbjerg Beskrivelse Projektforslag: Fjernvarmeforsyning af Hundtofte, Løgeskov m.m. og godkendelse af halmkedel Ref \B15-1-SORK Rambøll Englandsgade 25 DK-51 Odense C T F

3 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL INDHOLD 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 2 3. Forholdet til den kommunale planlægning m.v Forsyningsforhold Varmeplanlægning Forhold til anden lovgivning 4 4. Kapacitetsforhold mv Forsyningsområde og varmebehov Tekniske anlæg Anlægsomkostninger 5 5. Tidsplan 6 6. Arealafståelser og servitutpålæg 6 7. Forhandlinger med forsyningsselskaber 6 8. Økonomiske vurderinger Tekniske forudsætninger Fjernvarmeproduktion Brugerøkonomi Selskabsøkonomi for Stenstrup Fjernvarme Samfundsøkonomi og miljøforhold Følsomhed for renteniveau Følsomhed for lavere varmebehov CO2-emission og miljø Anbefaling 11 \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

4 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL 1 1. INDLEDNING Dette projektforslag er udarbejdet for Stenstrup Fjernvarme, der hermed ansøger Svendborg Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt for udvidelse af forsyningsområdet samt godkendelse af halmkedel til at dække varmebehovet i de nye forsyningsområder. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr af 13. dec. 25 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget er initieret efter henvendelse fra en gruppe borgere, der ønsker at få mulighed for at blive forsynet med fjernvarme fra Stenstrup Fjernvarme. Projektforslaget vedrører udvidelse af Stenstrup Fjernvarmes eksisterende fjernvarmedistributionsnet til at forsyne ejendomme på Sognevej, Bøgevænget, Ahornvænget, Hasselvænget, Rødmevej, Juelsbjergvej, Hundtofte, Pilegårdsvej, Sandbjergvej, Stationsvej, Gammel Sognevej, Humlevænget, Assensvej og Løgeskov. Fjernvarmeudvidelsen er delt op i 4 områder. Område 1-3, som er vist i bilag 1, omhandler områder i tilknytning til det eksisterende fjernvarmenet, og der er således tale om en naturlig afrunding af forsyningsområdet. Det fjerde område, kaldet Løgeskov, som er vist i bilag 2, omhandler spredt bebyggelse, som i dag primært har oliefyr. Området vil på grund af den spredte bebyggelse normalt ikke anses for egnet for forsyning med fjernvarme, men det er medtaget, på grund af helt særlige forhold. Området skal kloakeres, hvilket betyder at investeringen i fjernvarmenet vil være væsentlig lavere end normalt, forudsat at anlægsarbejderne kan koordineres Dernæst er der været allerede på nuværende tidspunkt tilsagn fra 94 % af de potentielle kunder, som stort set alle har ældre oliefyr. Selv ejendomme med elvarme har givet forhåndsaccept. Disse gunstige omstændigheder har betydet, at både samfunds- og selskabsøkonomien i at forsyne området er acceptabel. Hvis projektforslaget godkendes vil områdeafgrænsningen ændres således at omfattede ejendomme i område 1, 2 og 3 samt ejendommene på Gammel Sognevej, Humlevænget, Assensvej i område Løgeskov overgår fra naturgasområde til fjernvarmeområde. De omfattede ejendomme på Løgeskov overgår fra individuelt forsynet område til fjernvarmeområde. Ændringen af områdeafgrænsningen søges på baggrund af Projektbekendtgørelsens 7 stk. 2. Da fjernvarmeforsyning af de 4 områder medfører et udvidet forsyningsområde og dermed et øget varmebehov, søges der om godkendelse af 2,4 MW halmkedel til at dække dette øgede varmebehov. Godkendelse af 2,4 MW halmkedel søges på baggrund af Projektbekendtgørelsens 15 stk. 4. Godkendelse af projektforslaget vil medføre, at Stenstrup Fjernvarmes halmkedel godkendes for anden gang. Stenstrup Fjernvarme har formelt en projektgodkendelse på etablering af halmkedlen fra tidligere Egebjerg Kommune. Da der imidlertid er sået tvivl om denne godkendelse søges der med dette projektforslag om at få den godkendt igen. Halmkedlen, der tidligere blev godkendt, er på 2, MW, men da produktionsbehovet til de nye områder er 2,4 MW, søges der om godkendelse af 2,4 MW halmkedel. Stenstrup Fjernvarme anmoder med dette projektforslag ikke om tinglysning af tilslutningspligt til fjernvarme af områdets eksisterende ejendomme, da fjernvarmen er konkurrencedygtig, og der er stor opbakning fra kunderne. \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

5 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL 2 2. ANSVARLIGE FOR PROJEKTET Svendborg Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for myndighedsbehandling af projektforslaget. Ansvarlig for projektet er: Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Hostrupvej Stenstrup Att.: Uwe Sell Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll kontaktes: Rambøll Englandsgade Odense C Att.: Søren Vesterby Knudsen Tlf.: FORHOLDET TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING M.V. 3.1 Forsyningsforhold Tabel 1 viser det potentielle varmebehov for de nye områder. I opgørelsen er vist varmebehovene til hvert område ved 1% tilslutning. Udover varmebehovene til de eksisterende bygninger i områderne er der i oversigten medtaget varmebehov til 122 parcelhuse, som ifølge Kommuneplan for Svendborg Kommune forventes bygget i område 3 frem mod 221. Varmebehovet for område 1, 2 og 3 er opgjort ud fra erfaringstal for tilsvarende bebyggelse, varmebehov for Løgeskov områder er opgjort ud fra oplysninger fra kunder, mens der for ny bebyggelse er regnet med varmebehov svarende til lavenergihuse. Område MWh Område MWh Område MWh Løgeskov MWh Varmetab ledninger 912 MWh Nye boliger i område 3 (Kommuneplan) 846 MWh Samlet produktionsbehov 7.74 MWh Produktionsbehov 2,4 MW Tabel 1: Produktionsbehov til fjernvarmeforsyning af de nye områder. Af Tabel 1 fremgår det, at det fremtidige produktionsbehov til områderne udgør 2,4 MW baseret på en benyttelsestid på 3. timer. Stenstrup Fjernvarme har 1 naturgasmotor med varmeproduktionskapacitet på 1,9 MW og 1 naturgaskedel med varmeproduktionskapacitet på 4 MW. Produktionsbehovet i spidslast i Stenstrup Fjernvarmes eksisterende forsyningsområde er på 3,6 MW. Det samlede effektbehov af fremtidig tilslutning og eksisterende tilslutninger udgør 6, MW, og den samlede produktionskapacitet er på 5,9 MW. Den eksisterende naturgasmotor er i dag stort set helt udreguleret, og hvis den eksisterende produktionskapacitet skal forsyne de nye områder vil den eksisterende naturgasmotor kun kunne \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

6 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL 3 dække omkring 3 % af det tilsluttede varmebehov med kraftvarme. De resterende 7 % vil skulle dækkes på varmeproduktion på naturgaskedlen. Derudover er den samlede eksisterende produktionskapacitet næppe tilstrækkelig (5,9 MW mod behov på 6, MW), samtidig med at forsyningssikkerheden vil være problematisk, hvis naturgasmotoren eller kedlen skulle blive udsat for havari en kold vinterdag. Der er derfor behov for etablering af ny produktionskapacitet for Stenstrup Fjernvarme til forsyning af de nye områder. Der er i dette projektforslag undersøgt to alternative muligheder for ny produktionskapacitet. Begge alternativer forudsættes i givet fald etableret på adressen Nordre Ringvej 51, 5771 Stenstrup, på matrikel 24o, Stenstrup By, Stenstrup, da det er en placering der hydraulisk set passer godt med de nye forsyningsområders placering: Alternativ 1: Etablering af Halmkedel på 2,4 MW til at dække det udvidede varmebehov i de nye forsyningsområder. I henhold til projektbekendtgørelsens 15 stk. 4 er det muligt for Stenstrup Fjernvarme at få godkendt en sådan biomassekedel, da der er tale om øget varmebehov i nye forsyningsområder. Alternativ 2: Etablering af ny naturgasmotor med varmeproduktionskapacitet på 2 MW. Etablering af ekstra kraftvarmekapacitet begrundes med, at varmeproduktionskapaciteten af den eksisterende motor er begrænset, og at der derfor er behov ekstra kraftvarmeproduktion for at fastholde en rimelig kraftvarmedækning i de nye områder. 3.2 Varmeplanlægning Område 1, 2 og 3 og en mindre del af Løgeskov-området er i dag udlagt til naturgasforsyning i varmeplanen for Svendborg Kommune, og der foreligger et godkendt projektforslag for naturgasforsyning. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Vi vurderer, at dette vil være i overensstemmelse med 7 fra projektbekendtgørelsen: 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3. Samlet betyder 7 stk. 2 at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. De samfundsøkonomiske beregninger i afsnit 8.4 viser en samfundsøkonomisk gevinst ved denne ændring. Da områdets naturgasforbrug er beskedent sammenlignet med Naturgas Fyn Distribution A/S' samlede naturgassalg forventes ændringen i områdeafgrænsningen ikke at forrykke Naturgas Fyns Distribution A/S' økonomi væsentligt. Naturgas Fyn Distribution A/S har oplyst, at de har ca. 35. kunder En konvertering af 12 naturgasfyrede kunder udgør derfor kun ca.,3% af kundemassen. Det betyder, at naturgasdistributionsafgiften for de resterende kunder vil stige med ca.,3 %, hvilket næppe vil kunne mærkes på naturgasregningen og fremprovokere en afkobling af kunder, som kan true økonomien for de sidste kunder. Ovenstående kan underbygges med Energiklagenævnets afgørelse den 2. december 21 vedrørende fjernvarmeforsyning af Ebberup og Sønderby, hvor ca. 3 naturgasforsynede kunder \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

7 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL 4 konverteres til fjernvarme uden at det forrykker Naturgas Fyn Distribution A/S' økonomi væsentligt. Hvis det modsatte skulle være tilfælde er det op til Naturgas Fyn Distribution A/S at dokumentere dette. Samlet set vurdere vi, at betingelserne i 7.2 i projektbekendtgørelsen er opfyldt og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler. 3.3 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4. KAPACITETSFORHOLD MV. Dette afsnit omhandler data for forsyningsområde samt de tekniske anlæg, der påtænkes etableret samt anlæggenes kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold. 4.1 Forsyningsområde og varmebehov Bilag 1 og Bilag 2 viser de områder, som Stenstrup Fjernvarme med dette projektforslag ønsker at fjernvarmeforsyne. Bilag 1 viser område 1, 2 og 3 som forventes udbygget over en periode på 3 år med ét område om året. Bilag 2 viser området omkring Løgeskov, som forventes etableret i 211. Tabel 1 viser varmebehovet for hvert område ved fuld udbygning. Der er indgået forhåndsaftaler med en lang række af de potentielle forbrugere. De elopvarmede ejendomme er på den sikre side udeladt af den samfunds- og selskabsøkonomiske analyse, men ved godkendelse af projektforslag vil disse ejendomme dog godt kunne tilslutte sig fjernvarme, idet ledningsnettet er dimensioneret for fuld tilslutning. Hvis de elopvarmede ejendomme konverteres til centralvarme og tilsluttes fjernvarmen vil det forbedre økonomien. Blandt de resterende ejendomme er der for hvert område regnet med følgende tilslutningsgrad: Område 1: 9% Område 2: 7% Område 3: 7% Løgeskov: 94% Tabel 2 viser en oversigt over antal ejendomme og forventet varmebehov. Varmebehov for område 1, 2 og 3 er baseret på nøgletal for fjernvarmeforsynede af tilsvarende ejendomme. Varmebehov for Løgeskov området er baseret på oplysninger fra forbrugerne. I bilag 3 ses en mere detaljeret oversigt over ejendommene. På baggrund af Svendborg Kommunes Kommuneplan forventes der bygget 122 parcelhuse i område 3 inden 221. Disse er ikke medtaget i projektforslaget, men de er medtaget i Tabel 1 for at vurdere behovet for ny produktionskapacitet. Det ekstra kapacitetsbehov til disse 122 huse udgør ca.,3 MW. Det planlagte distributionsnet er forberedt for at kunne forsyne disse 122 parcelhuse. Projektforslagets økonomi er således på den sikre side hvad dette angår, da nettet indeholder investeringerne til opdimensioneringen men ikke fordelene ved at kunne forsyne de nye huse. Der vil skulle udarbejdes projektforslag for forsyning af de nye 122 huse, hvor der skal tages stilling til, om forsyningen skal ske med vedvarende energi via fjernvarmen eller ved individuelle anlæg på matriklerne. \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

8 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL 5 Antal Varmebehov MWh Område Område Område Løgeskov Total Tabel 2: Antal ejendomme og anslået varmebehov ved tilslutningsgrader på hhv. 9%, 7%, 7% og 94%. 4.2 Tekniske anlæg Stenstrup Fjernvarme råder i dag over en gasmotor med en varmeproduktionskapacitet på 1,9 MW og en gaskedel med en varmeproduktionskapacitet på 4 MW. Til at dække det potentielle produktionsbehov på 2,4 MW i det udvidede forsyningsområde undersøges der i dette projektforslag, som nævnt i afsnit 3.1, to alternativer for etablering af ny produktionskapacitet: Alternativ 1: Etablering af Halmkedel på 2,4 MW til at dække det udvidede varmebehov i de nye forsyningsområder. I henhold til projektbekendtgørelsens 15 stk. 4 det muligt for Stenstrup Fjernvarme at få godkendt en sådan biomassekedel, da der er tale om øget varmebehov i nye forsyningsområder, og der er derfor ikke tale om at fortrænge naturgas. Alternativ 2: Etablering af ny naturgasmotor med varmeproduktionskapacitet på 2 MW. Etablering af ekstra kraftvarmekapacitet begrundes med, at varmeproduktionskapaciteten af den eksisterende motor er begrænset, og der er derfor behov ekstra kraftvarmeproduktion for at øge kraftvarmedækningen i de nye områder. Begge alternativer forudsættes i givet fald etableret på adressen Nordre Ringvej 51, 5771 Stenstrup, på matrikel 24o, Stenstrup By, Stenstrup, da det er en placering der hydraulisk set passer godt med de nye forsyningsområders placering. Udover ny produktionskapacitet til at dække varmebehovet i det udvidede forsyningsområde skal der etableres fjernvarmedistributionsnet for at forsyne de nye ejendomme. I bilag 2 ses foreslået distributionsnet til forsyning af Løgeskov område. I bilag 4 ses foreslået distributionsnet for område 1, 2 og 3. Det samlede varmetab fra distributionsnet og stikledninger er beregnet til 912 MWh/år. Det er her forudsat, at der benyttes twinrør, og at middeltemperaturen for frem- og returløbsledninger er hhv. 75ºC og 35ºC. I de enkelte ejendomme skal der etableres tilslutningsanlæg for tilslutning til fjernvarmenettet. Der regnes med direkte tilslutning og varmtvandsbeholder for at sænke temperaturniveauet og omkostningerne Anlægsomkostninger Investering i halmkedel er afholdt, og halmkedlen kostede 6.5. kr. Etablering af 2, MW gasmotor er anslået til alternativt at ville koste 7.5. kr. Bygning til at huse halmkedel kostede 85. kr. Denne bygning kunne alternativt være anvendt til at indeholde naturgasmotor. Etablering af distributionsnet og stikledninger til område 1, 2 og 3 er vurderet til kr. ekskl. moms. på baggrund af erfaringspriser fra Stenstrup Fjernvarme. Baseret på indhentet tilbud er anlægsomkostningerne til distributionsnet og stikledninger til område Løgeskov anslået til 3.8. kr. ekskl. moms. Da område 1, 2 og 3 forventes udbygget over 3 år bliver de samlede anlægsomkostninger til etablering af ledningsnet fordelt på følgende måde: \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

9 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL 6 År 1: kr. ekskl. moms År 2: 993. kr. ekskl. moms År 3: kr. ekskl. moms Total: kr. ekskl. moms Etablering af tilslutningsanlæg i de enkelte ejendomme er anslået til 12. kr. ekskl. moms baseret på indhentet tilbud. 5. TIDSPLAN Ledningsnet til område Løgeskov forventes etableret i 211 samtidig med kloakeringen. Område 1, 2 og 3 forventes etableret over en periode på 3 år. 6. AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG Distributionsnet vil fortrinsvis blive fremført i eller langs offentlig vej. I tilfælde, hvor ledningerne ikke fremføres i offentlig vej, søges indgået aftale med berørte lodsejere. I forbindelse med projektets gennemførelse vil ekspropriation ikke blive anvendt. 7. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke gennemført forhandlinger eller indhentet udtalelser fra andre parter. 8. ØKONOMISKE VURDERINGER 8.1 Tekniske forudsætninger Der regnes med at fjernvarmenet til område 1 og Løgeskov etableres i 211, mens det i 212 etableres i område 2, og endelig etableres fjernvarmenet i område 3 i 213. Beregningsteknisk er der regnet med at varmesalg starter året efter etablering. Som reference til fjernvarmeprojektet regnes der med at ejendommene fortsætter deres nuværende forsyningsform. Der regnes med at 6% af ejendommene med naturgas alternativt til fjernvarme skal udskifte naturgasfyr, når fjernvarmen når frem, mens de resterende 4% antages at skulle udskifte naturgasfyret i henholdsvis 221 (område 1 og Løgeskov), 222 (område 2) og 223 (område 3). For ejendommene med oliefyr antages det, at alle ejendomme alternativt til fjernvarme skal udskifte oliefyr, når fjernvarmen når frem. For ejendomme med træpillefyr antages det at de alternativt til fjernvarme skal udskifte træpillefyr i 221. Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier i år 231. Afskrivningen forudsættes at være lineær. Der er forudsat følgende tekniske levetider: Fjernvarmeledninger: 4 år Varmtvandsbeholder til fjernvarme: 2 år Naturgasfyr: 15 år Oliefyr 15 år Træpillefyr 15 år \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

10 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL 7 Naturgasfyr antages at koste 4. kr. ekskl. moms. Der er regnet med en virkningsgrad på 95% for naturgasfyr. Oliefyr antages at koste 45. kr. ekskl. moms. Der er regnet med en virkningsgrad på 9% for oliefyr. Træpillefyr antages at koste 6. kr. ekskl. moms. Der er regnet med en virkningsgrad på 85% for træpillefyr. For naturgasfyr er der regnet med udgifter til drift og vedligehold (D&V) på 8 kr./anlæg og 2 kr./mwh. For oliefyr er der regnet med D&V på 1 kr./anlæg og 2 kr./mwh. For træpillefyr er der regnet med D&V på 15 kr./anlæg og 3 kr./mwh. For fjernvarmebrugeranlæg er der regnet med D&V på 3 kr./anlæg og 5 kr./mwh Fjernvarmeproduktion Den eksisterende naturgasmotor har en varmevirkningsgrad på 64,7 % og en elvirkningsgrad på 34 %. Naturgaskedlens virkningsgrad er på 14 %. Halmkedelen har en virkningsgrad på 92%. Ved etablering af ny gasmotor regnes der med samme el- og varmevirkningsgrad som for den eksisterende. For produktionsanlæggene er der regnet med D&V på 45 kr./mwh varme for naturgasmotor, 1 kr./mwh for naturgaskedel og 4 kr./mwh for halmkedel. Den marginale varmeforsyning af de nye områder er beregnet. Tabel 3 viser den beregnede marginale produktionsfordeling, hvoraf det fremgår at halmkedlen vil dække 95% af det nye områdes varmebehov, mens den eksisterende naturgasmotor vil dække det resterende varmebehov. I projekt 2 med ny naturgasmotor dækker den 9%, mens de resterende 1% dækkes af naturgaskedlen. De 5% varmeproduktion med den eksisterende naturgasmotor i projekt 1 med halmkedlen dækker over, at den eksisterende gasmotor kan producere i perioder med høje elpriser, hvor den marginale varmeproduktionspris er lavere end varmeproduktionsprisen for halmkedlen. Den ny naturgasmotor er ikke dimensioneret til at dække det fulde produktionsbehov i de nye områder, derfor er det nødvendigt med lidt produktion fra naturgaskedlen, som også kan stå for produktionen i perioder med lave elpriser. Projekt 1 Projekt 2 Projekt 1 Projekt 2 Halmkedel Ny naturgasmotor Halmkedel Ny naturgasmotor MWh MWh % % Eks. naturgasmotor 26 5% % Naturgaskedel 519 % 1% Halmkedel % % Ny naturgasmotor % 9% % 1% Tabel 3: Produktionsfordeling til forsyning af de nye områder i de to fjernvarmealternativer. \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

11 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Brugerøkonomi Ved de brugerøkonomiske beregninger sammenlignes fjernvarmetilslutning med henholdsvis Nyt kondenserende gasfyr Fortsat fyring med eksisterende gasfyr Nyt oliefyr Nyt træpillefyr Eksemplerne på brugerøkonomi beregnes for et hus på 16 m² med et varmebehov på 18 MWh. Brugerøkonomien er regnet som en nuværdi over 2 år med en kalkulationsrente på 3% svarende til markedsrenten minus inflation. Alle priser ved brugerøkonomien er i 211-kr. inkl. moms. Beregningerne fremgår af bilag 5, og resultaterne er summeret i Tabel 4 nedenfor. Investering Fjernvarme - tilslutningsbidrag og installation 19. kr. inkl. moms Nyt gasfyr 5. kr. inkl. moms Eksisterende gasfyr kr. inkl. moms Nyt oliefyr kr. inkl. moms Nyt træpillefyr 75. kr. inkl. moms Årlige varmeudgifter inkl. D&V Fjernvarme kr. inkl. moms Nyt gasfyr kr. inkl. moms Eksisterende gasfyr kr. inkl. moms Oliefyr kr. inkl. moms Træpiller kr. inkl. moms Årlige udgifter (varmeudgifter og kapitaludgifter) Fjernvarme kr. inkl. moms Nyt gasfyr kr. inkl. moms Eksisterende gasfyr kr. inkl. moms Oliefyr kr. inkl. moms Træpiller kr. inkl. moms Tabel 4: Brugerøkonomisk vurdering for de to alternativer. Nuværdi i 21 priser inkl. moms. Det ses, at fjernvarmeforsyning vil være det brugerøkonomisk mest fordelagtige, når der ses på de samlede udgifter (sum af varmeudgifter og kapitaludgifter). 8.3 Selskabsøkonomi for Stenstrup Fjernvarme Selskabsøkonomien er beregnet i faste 211-priser ekskl. moms og er baseret på, at gældende tariffer fastholdes uændrede i faste priser. Der er regnet med et tilslutningsbidrag på 4. kr. inkl. moms pr. ejendom. Der er regnet med en naturgaskøbspris for Stenstrup Fjernvarme på 2,2 kr./m3, samt afgifter på 2,76 kr./m3 (gasmotor) og 2,68kr./m3 (gaskedel). Afgiftsfritagelse for anvendelse af naturgas til elproduktion er beregnet efter e-formel. Der er regnet med en gennemsnitlig elspotpris på 4 kr./mwh. I projektet med halmkedel er der regnet en pris på 52 kr./ton halm ekskl. afgifter. Afgifterne er 23 kr./ton. Selskabsøkonomien er lavet som en nuværdiberegning over 2 år med en kalkulationsrente på 3% svarende til markedsrenten minus inflation. \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

12 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL 9 Tabel 5 viser den selskabsøkonomiske vurdering for Stenstrup Fjernvarme ved de to fjernvarmeprojekter. De selskabsøkonomiske beregninger er ligeledes vist i bilag 6. Selskabsøkonomi Projekt 1 Projekt 2 Nuværdi 211-priser Halmkedel Ny gasmotor 1 kr. 1 kr. Indtægter Tilslutningsbidrag Fast bidrag Variabelt bidrag Abonnement Elsalg CO2-tilskud elproduktion Indtægter i alt Udgifter Ledningsnet Ny gasmotor 7.5 Halmkedel 6.5 Bygning Købe halm Køb naturgas - motor Køb naturgas - kedel 2.38 Afgift - halm 44 Afgift - motor Afgift - kedel Afgiftsfritagelse kraftvarmeproduktion D&V halmkedel D&V gasmotor D&V gaskedel 75 D&V ledningsnet Udgifter i alt Samlet nuværdigevinst Simpel tilbagebetalingstid (år) Tabel 5: Selskabsøkonomi for Stenstrup Fjernvarme ved de to fjernvarmeprojekter i faste 211 priser ekskl. moms. Det ses, at fjernvarmeforsyning af de nye områder og halmkedel (projekt 1) giver Stenstrup Fjernvarme en selskabsøkonomisk nuværdigevinst på 6,7 mio. kr. Dette er en gevinst, som kommer alle varmeforbrugerne og dermed hele lokalsamfundet til gode. Den simple tilbagebetalingstid er 11 år. Samtidig ses det, at fjernvarmeforsyning af de områder og etablering af ny naturgasmotor (projekt 2) giver et nuværditab på 8, mio. kr. og en simpel tilbagebetalingstid på 44 år. Projektet med ny naturgasmotor er derfor ikke selskabsøkonomisk attraktivt for Stenstrup Fjernvarme. Konvertering af oliefyr og naturgasfyr til fjernvarme bidrager til Stenstrup Fjernvarmes lovbestemte forpligtigelse til at levere realiserede energibesparelser. Disse energibesparelser repræsenterer en værdi, men denne værdi er ikke medtaget i den selskabsøkonomiske beregning. 8.4 Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 25 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 211. Kalkulationsrenten er sat til 5 % (som fastsat af Energistyrelsen) og tidshorisonten er 2 år med investeringsstart i 211 og \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

13 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL 1 driftsperiode Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 2 år i år 231. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO2, N2O, CH4, NOx, SO2 og PM2,5 (partikler). De elopvarmede ejendomme er på den sikre side ikke medtaget i den selskabsøkonomiske analyse, men ved godkendelse af projektforslag vil disse ejendomme dog godt kunne tilslutte sig fjernvarme, idet ledningsnettet er dimensioneret for fuld tilslutning. I den samfundsøkonomiske analyse er der regnet med tilslutningsgrad som angivet i afsnit 4.1 og varmebehov som angivet i Tabel 2. I bilag 7 er de samfundsøkonomiske beregninger vist. Resultatet er samlet i Tabel 6 nedenfor. Samfundsøkonomi Fjernvarmeprojekt1 Fjernvarmeprojekt2 Reference Nuværdi, 211-priser 1 kr. 1 kr. 1 kr. Investering Produktion og miljø D&V Samfundsøkonomisk omkostning Besparelse ved fjernvarmeprojekt Intern rente ved fjernvarmeprojekt 6,% 2,8% Tabel 6: Samfundsøkonomiske omkostninger for de to fjernvarmealternativer samt referencen. Nutidsværdi for perioden i 211 priser. Det fremgår af Tabel 6, at det er fjernvarmeprojektet med halmkedlen, der har de laveste samfundsøkonomiske omkostninger. I forhold til referencen er der en betragtelig samfundsøkonomisk gevinst på 1,6 mio. kr. og en intern rente på 6 %. Dette er højere end mindstekravet på 5 %. Fjernvarmeprojektet med ny naturgasmotor er ikke samfundsøkonomisk attraktivt, idet de samfundsøkonomiske meromkostninger i forhold til referencen er på 3,5 mio. kr Følsomhed for renteniveau På det seneste har der været en del debat omkring niveauet for kalkulationsrenten. Finansministeriet og Energistyrelsen fastsætter kalkulationsrenten. Kalkulationsrenten har været på 6 % siden 1999, men senest har Energistyrelsen pr. 7. april 211 sat den ned til 5 % i vejledningen. Der er dog stadigvæk tale om en meget høj rente, da der er tale om en realrente, svarer de 5 % i virkeligheden til et renteniveau på ca. 7 %. EU anbefaler, at der anvendes en kalkulationsrente på 3,5 % i samfundsøkonomiske analyser, og vores nabolande anvender kalkulationsrenter på 3-4 %. I Varmeplan Danmark 21 Forudsætningskatalog for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet er det foreslået, at der i en følsomhedsanalyse anvendes en kalkulationsrente på 3 %. Der er foretaget en følsomhedsberegning med en kalkulationsrente på 3 %, og herved vil det samfundsøkonomiske overskud for fjernvarmeprojekt 1 med halmkedel stige til 5,7 mio. kr. i forhold til referencen. Der er dermed tale om et projekt med en betydelig samfundsøkonomisk gevinst Følsomhed for lavere varmebehov Der er foretaget en følsomhedsberegning, hvor varmebehovet for område 1, 2 og 3 er reduceret med 1 %. \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

14 FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL 11 I denne følsomhedsberegning er det samfundsøkonomiske overskud for fjernvarmeprojekt 1 med halmkedel på 27. kr. og en intern rente på 5,2 % i forhold til referencen CO2-emission og miljø Tabel 7 viser CO2-emissionen over en periode på 2 år. Det ses, at fjernvarmeprojekt 1 med halmkedel vil medføre en reduktion i CO2-emissionen over 2 år på tons i forhold til referencen. Reduktionen svarer til en reduktion på 91 %. Fjernvarmeprojekt1 Fjernvarmeprojekt2 Reference tons tons tons CO2-emission Tabel 7: Beregnet CO2-emission over 2 år. Omkostningerne til CO2 er inkluderet i de samfundsøkonomiske beregninger og skal derfor ikke tillægges særskilt vægt. Det tæller dog på plussiden, at projektet reducerer CO2-emissionen uden for det kvoteregulerede marked med de tons over 2 år. Halmkedlen er kendt teknologi, og vi vurderer, at den ikke volder miljømæssige problemer. Anlægget er miljøgodkendt, hvorved det sikres, at det lever op til gældende krav. 9. ANBEFALING Da fjernvarmeprojekt 1 med udvidelse af forsyningsområdet og med halmkedel har en væsentlig bedre samfundsøkonomi end både referencen og fjernvarmeprojekt 2 anbefales det, at kommunalbestyrelsen godkender dette projektforslag, der indebærer at Stenstrup Fjernvarmes forsyningsområde udvides (bilag 1 og bilag 2) samt at halmkedel godkendes til at dække det øgede varmebehov som følge af udvidelsen. Godkendelsen af de nye forsyningsområder kan gives på baggrund af 7 stk. 2 i Projektbekendtgørelsen, da samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme i de pågældende områder. Godkendelse af 2,4 MW halmkedel til forsyning af det øgede varmebehov som følge af udvidelsen af forsyningsområdet kan gives på baggrund af 15 stk. 4 i Projektbekendtgørelsen. Derudover er projektet selskabsøkonomisk fordelagtigt for Stenstrup Fjernvarme, og herved vil projektet også komme de eksisterende fjernvarmeforbrugere og dermed hele lokalsamfundet til gode. Brugerøkonomisk viser beregningerne, at fjernvarmeforsyning giver det laveste samlede omkostninger for de berørte ejendomme. Endelig viser en beregning af CO2-emissionen, at CO2-emissionen udenfor kvotemarkedet kan ved varmeforsyning af de nye områder reduceres med 91 % i forhold til referencen. Desuden vil projektet bidrage til at fremme den langsigtede politiske målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Fjernvarmeprojektet medfører, at der udnyttes både vedvarende energi og kraftvarme fra 212 og, at der på længere sigt kan suppleres med fælles effektive vedvarende energianlæg, eksempelvis stor skala solvarme og afbrydelige varmepumper, der modsat elvarme og individuelle varmepumper bedre kan udnytte den fluktuerende vindenergi. \\Odensefil\sagarkiv\21\ \dok\B15-1-SORK.docx

15 Område 2 7% Område 1 9% Område 3 7% Område 1 9% Områdeopdeling og etapeopdeling over 3 år med vurderet tilslutningsprocent. Copyright Grundkort Fyn A/S Dato: :36:35 Målforhold: 1:7 Revideret juni 211 Bilag 1

16 K76,1 BILAG 2 K33,7 K33,7 K33,7 K33,7 K42,4 K42,4 K48.3 K33,7 K48.3 K6,3 K6,3 K33,7 V5-12 K6,3 K76,1 K33,7 SYMBOLER: Fjernvarmerør, fase I Fjernvarmerør, fase II Afgrænsning af forsyningsområde Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk POUB BKL SORK Projektnr Mål 1:5 Stenstrup Fjernvarme Fjernvarmeforsyning til Løgeskov Englandsgade 25 DK-51 Odense C Tlf Fax Plan af ledningsnet Tegning nr. V5-12 Rev :58:19 Q:\21\ \Cad\Vvs\Tegn\V5-12.dwg

17 Bilag 3 Bilag 3 Relevante forbrugere Beboelse Lejligheder Erhverv Etape 1 Gas Olie 15 3 Etape 2 Gas 6 1 Olie 8 1 Etape 3 Gas Olie 9 1 Total Etape 1 (område 1) Grundlag Eksempelhuse Gas Olie Ubebygget El Fjernvarme Andet Bøgevænget Ahornvænget Hasselvænget Sognevej 34 og 4 2 Rødmevej Julsbjergvej 1 1 Assensevej 133 og I alt % Leljigheder Hasselvænget Gas Olie Ubebygget El Fjernvarme Andet Hasselvænget 27 I alt 27 Erhverv Gas Olie Juelsbjergvej 1 3 9% 1 3 Forudsætningsgrundlag projekt OMRÅDE 1 Beboelse Erhverv m² Energibehov (kwh) Antal Samlet energibehov (MWh) Samlet effektbehov (kw) Eksempelhuse 13 m² Lejligheder Juelsbjergvej 2 Fabrik - lager Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning Eksisterende bygningers energibehov før 1. januar 26, etape 1 Energibehov kwh/m² Samlet Kilde: Varmeståbi (4. udg.) kapitel 18, afsnit Forbrug til rumopvarmning, Fig Nøgletal for fjernvarmeforsynet bygninger for et normalår. Baseret på /199/. Side 1/3

18 Bilag 3 Etape 2 (område 2) Grundlag OMRÅDE 2 Eksempelhuse Gas Olie Fast brændsel Ubebygget El Fjernvarme Andet Hundtofte Assensvej Gl. Sognevej Humlevænget Pilegårdsvej 1 I alt % 6 8 Erhverv Gas Olie Fast brændsel Ubebygget El Fjernvarme Andet Nordre Ringvej Assensvej 1 2 Gl. Sognevej Tværvej Hundtofte I alt % 1 1 Forudsætningsgrundlag projekt Beboelse Erhverv m² Energibehov (kwh) Antal Samlet energibehov (MWh) Samlet effektbehov (kw) Eksempelhuse 13 m² Lejligheder Hundtofte 14 A Beboelse + forretning Hundtofte 14 D Fabrik - værksted Eksisterende bygningers energibehov før 1. januar 26, etape 2 Energibehov kwh/m² Samlet Kilde: Varmeståbi (4. udg.) kapitel 18, afsnit Forbrug til rumopvarmning, Fig Nøgletal for fjernvarmeforsynet bygninger for et normalår. Baseret på /199/. Etape 3 (område 3) Grundlag OMRÅDE 3 Eksempelhuse Gas Olie Fast brændsel Ubebygget El Fjernvarme Andet Sandbjergvej Sognevej Stationsvej Engvej I alt % 21 9 Lejligheder Gas Olie Fast brændsel Ubebygget El Fjernvarme Andet Stationsvej I alt 16 Erhverv Gas Olie Fast brændsel Ubebygget El Fjernvarme Andet Sognevej 42 1 Stationsvej 63 1 I alt 1 1 7% 1 Side 2/3

19 Bilag 3 Forudsætningsgrundlag projekt Beboelse Erhverv m² Energibehov (kwh) Antal Samlet energibehov (MWh) Samlet effektbehov (kw) Eksempelhuse 13 m² Lejligheder Stationsvej 63 Avls- driftsbygning Eksisterende bygningers energibehov før 1. januar 26, etape 3 Energibehov kwh/m² Samlet Kilde: Varmeståbi (4. udg.) kapitel 18, afsnit Forbrug til rumopvarmning, Fig Nøgletal for fjernvarmeforsynet bygninger for et normalår. Baseret på /199/. Løgeskov Løgeskov Naturgas Olie Træpiller El Total Løgeskov Assensvej Gl. Sognevej Humlevænget I alt % Løgeskov Antal Varmebehov MWh Naturgas Olie Træpiller Elvarme Total Side 3/3

20 4/ / /18 / / / / / / /4 5 / / / 48- / / /28 6-6/ /25 6-6/225 2/ / / / / /18 39/ t. 1 Eks 3 / / 18 42/ 42- / / / / st. Ek Ek. st / /1, /28 / / / / Copyright Grundkort Fyn A/S Dato: :53:15 Målforhold: 1:7 Revideret juni 211 Bilag 42

21 Bilag 5 - Brugerøkonomi Brugerøkonomi Faste priser Opvarmet areal m2 16 Nettovarmebehov MWh/år 18, Gasforbrug nyt fyr m3/år Gasforbrug gl fyr m3/år 2.45 Olieforbrug l/år 2. Træpilleforbrug kg/år Fjernvarme Priser 211 inkl. moms Tarif/enhedspris Forbrug Udgifter Fast bidrag 18,5 kr./m2 16 m kr./år Variabelt bidrag 48 kr./mwh 18, MWh 8.64 kr./år Abonnement 1375 kr kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsbidrag 4. kr. Brugeranlæg og installation 15. kr. Samlet brugerinvestering 19. kr. Årlige kapitaludgifter 3% 2 år kr./år Drift og vedligehold 5 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Evt. betaling for manglende afkøling efter afkølingstariffen er ikke indregnet. Nyt kondenserende gasfyr Priser 211 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Naturgas 9,89 kr./m m kr./år Brugeranlæg investering 5. kr. Årlige kapitaludgifter 3% 15 år kr./år Drift og vedligehold 1. kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Dagspris naturgas hos Naturgas Fyn pr. juni 211 Side 1/2

22 Bilag 5 - Brugerøkonomi Eksisterende gasfyr Priser 211 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Naturgas 9,89 kr./m m kr./år Brugeranlæg investering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 15 år kr./år Drift og vedligehold 1. kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Dagspris naturgas hos Naturgas Fyn pr. juni 211 Nyt kondenserende oliefyr Priser 211 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Fyringsolie 1,69 kr./l 2. l kr./år Brugeranlæg investering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 15 år kr./år Drift og vedligehold 1.5 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Fyringsoliepriser aktuel maj 211 Nyt træpillefyr Priser 211 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Træpiller 2,44 kr./kg kg kr./år Brugeranlæg investering 75. kr. Årlige kapitaludgifter 3% 15 år kr./år Drift og vedligehold 2. kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Træpillepris, aktuel maj 211 Side 2/2

23 Bilag 6 Bilag 6 Selskabsøkonomi Stenstrup Fjernvarme Udbygning Hundtofte, Løgeskov m.m. og halmkedel Faste priser 211 excl. moms Enhed NPV Produktion - projekt Varme - halmkedel MWh Varme - gasmotor MWh Varme - gaskedel MWh Varmeproduktion i alt MWh Varmesalg MWh El - gasmotor MWh Halmforbrug Tons Gasforbrug - motor 1 Nm Gasforbrug - kedel 1 Nm3 Samlet selskabsøkonomi - nuværdi Kalkulationsrente real rente, nuværdiberegning 3% Lån Kommunekredit - kurs 95 Lån kommunekredit - rente 4% Lån kommunekredit - løbetid 25 år Investering Ledningsnet 1 kr Halmkedel 1 kr Bygning 1 kr Tilslutningsbidrag 1 kr Investeringsbehov 1 kr Indtægter Fast bidrag 1 kr Variabelt bidrag 1 kr Abonnement 1 kr Elsalg 1 kr CO2-tilskud elproduktion 1 kr Indtægter i alt 1 kr Udgifter Køb halm 1 kr Køb naturgas - motor 1 kr Køb naturgas - kedel 1 kr. Afgift - halm 1 kr Afgift - motor 1 kr Afgift - kedel 1 kr. Afgiftsfritagelse kraftvarmeproduktion 1 kr D&V halmkedel 1 kr D&V gasmotor 1 kr D&V gaskedel 1 kr. D&V ledningsnet 1 kr Udgifter i alt 1 kr Årligt dækningsbidrag 1 kr Årlig ydelse ved kurs 95, og 4% rente 1 kr. 1.8 Gns årligt dækningsbidrag 1 kr Simpel tilbagebetalingstid år 1,8 Samlet nuværdigevinst 1 kr Side 1/2

24 Bilag 6 Bilag 6 Selskabsøkonomi Stenstrup Fjernvarme Udbygning Hundtofte, Løgeskov m.m. og etablering af ny gasmotor Faste priser 211 excl. moms Enhed NPV Produktion - projekt Varme - gasmotor MWh Varme - gaskedel MWh Varmeproduktion i alt MWh Varmesalg MWh El - gasmotor MWh Gasforbrug - motor 1 Nm Gasforbrug - kedel 1 Nm Samlet selskabsøkonomi - nuværdi Kalkulationsrente real rente, nuværdiberegning 3% Lån Kommunekredit - kurs 95 Lån kommunekredit - rente 4% Lån kommunekredit - løbetid 25 år Investering Ledningsnet 1 kr Ny gasmotor 1 kr Bygning 1 kr Tilslutningsbidrag 1 kr Investeringsbehov 1 kr Indtægter Fast bidrag 1 kr Variabelt bidrag 1 kr Abonnement 1 kr Elsalg 1 kr CO2-tilskud elproduktion 1 kr Indtægter i alt 1 kr Udgifter Køb naturgas - motor 1 kr Køb naturgas - kedel 1 kr Afgift - motor 1 kr Afgift - kedel 1 kr Afgiftsfritagelse kraftvarmeproduktion 1 kr D&V gasmotor 1 kr D&V gaskedel 1 kr D&V ledningsnet 1 kr Udgifter i alt 1 kr Årligt dækningsbidrag 1 kr Årlig ydelse ved kurs 95, og 4% rente 1 kr Gns årligt dækningsbidrag 1 kr. 332 Simpel tilbagebetalingstid år 43,7 Samlet nuværdigevinst 1 kr Side 2/2

25 Bilag 7 1 Bilag 7 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Samfundsøkonomisk analyse: Stenstrup Fjernvarme - udbygning Hundtofte, Løgeskov m.m. og etablering af ny produktionskapacitet til udvidet varmebehov 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5% 13,46 1,,952,97,864,823,784,746,711,677,645,614,585,557,53,55,481,458,436,416,396,377 1 Nuværdi af driftsperiode ,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Antal kundeanlæg område Antal kundeanlæg område Antal kundeanlæg område Antal kundeanlæg Løgeskov Sum Antal kundeanlæg Nettovarmebehov område 1 MWh/år Nettovarmebehov område 2 MWh/år Nettovarmebehov område 3 MWh/år Nettovarmebehov Løgeskov MWh/år Nettovarmebehov MWh/år Fjernvarmeprojekt 28 Nettab MWh/år Bruttovarmebehov MWh/år Produktionsfordeling ved fjernvarmeprojekt1 32 Halmkedel 95% MWh/år Gasmotor 5% MWh/år Gaskedel % MWh/år 35 Sum 1% MWh/år Produktionsfordeling fjernvarmeprojekt2 ved 38 Ny gasmotor 9% MWh/år Gasmotor % MWh/år 4 Gaskedel 1% MWh/år Sum 1% MWh/år Reference 45 Antal naturgas Antal oliefyr Antal træpillefyr Antal reference Nettovarme - gaskedler 5% MWh/år Nettovarme -oliefyr 42% MWh/år Nettovarme -træpillefyr 8% MWh/år Nettovarmebehov reference 1% MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Fjernvarmeprojekt1 - halmkedel 57 Halmkedel kr./mwh ,6 287,1 288,6 29,1 291,5 292,9 294,3 295,8 297,2 298,6 3,1 31,5 33, 34,5 36, 37,5 39, 31,6 312,1 313,7 58 Gasmotor kr./mwh 33 25,2 263,6 329,3 341,9 355,3 344,9 328,6 345,2 334,9 362,4 34,2 315,9 388,6 39,5 39,9 365,7 38,9 35,7 33,9 32,2 59 Gaskedel kr./mwh ,5 286,5 312,1 338,7 345,6 352,5 359,4 366,4 373,3 377,8 382,3 386,9 391,4 396, 4, 44,1 48,1 412,2 416,2 42,3 6 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 61 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 62 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Fjernvarmeprojekt2 - ny gasmotor 65 Ny gasmotor kr./mwh , 289, 352,8 368, 381,2 372,6 358,7 374,9 366,4 392,2 372,5 35,9 418,1 42,6 421,5 399, 347,5 345,1 344, 343, 66 Gasmotor kr./mwh , 289, 352,8 368, 381,2 372,6 358,7 374,9 366,4 392,2 372,5 35,9 418,1 42,6 421,5 399, 347,5 345,1 344, 343, 67 Gaskedel kr./mwh ,5 286,5 312,1 338,7 345,6 352,5 359,4 366,4 373,3 377,8 382,3 386,9 391,4 396, 4, 44,1 48,1 412,2 416,2 42,3 68 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 69 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle gasfyr ekskl. D&V 73 Brændsel og miljø kr./mwh ,2 339, 367,1 396,2 43,8 411,4 418,9 426,5 434,1 439, 444, 449, 454, 458,9 463,4 467,8 472,2 476,7 481,1 485,5 74 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 2 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 75 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle oliefyr ekskl. D&V 78 Brændsel og miljø kr./mwh ,3 539,2 569,1 599,9 611,4 623, 634,6 646,1 657,7 665,3 672,9 68,5 688,1 695,8 72,4 79, 715,6 722,3 728,9 735,5 79 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 2 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle træpiller ekskl. D&V 83 Brændsel og miljø kr./mwh ,7 558,7 562, 565,3 568,2 571, 573,9 576,8 579,7 582,4 585,2 587,9 59,7 593,5 596,2 599, 61,7 64,5 67,2 61, 84 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 85 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Side 1/2

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By

Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektansvarlig: Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a., Hostrupvej 28, 5771 Stenstrup Projektets

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG 1. Projektforslag - Langå Varmeværk, 9000 m2 solvarme Hører til journalnummer: 13.03.01-P20-6-12 Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME-

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere