Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud"

Transkript

1 Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Eksamensopgave Diplomtræneruddannelsen DOF/DIF Spørgsmål 1 Beskriv de grundlæggende antagelser i coaching. Diskuter derudfra coaching i forhold til din idræt f.eks. din idræts kultur, din idræts traditioner for undervisning, og din idræts traditioner for trænerrollen/udøverrollen. Spørgsmål 2 Angiv en eller to situationer fra din dagligdag som træner og beskriv hvordan coaching kunne anvendes. Diskuter muligheder og begrænsninger ved brug af coaching i situationen. 1

2 Af Kim Rud, Dansk Orienterings Forbund Indhold: Side De grundlæggende antagelser i coaching 3 Coaching set i forhold til orienteringsløb kulturelt 10 Traditionen for undervisning i idrætten 11 Traditioner for trænerrollen i idrætten 13 Traditioner for udøverrollen i idrætten 14 Fremtiden indenfor idrætten 15 Brugen af coaching fra dagligdagen som træner 16 2

3 De grundlæggende antagelser i coaching Indledning Coaching har en lang udviklingshistorie bag sig, men coaching er noget andet i dag en for 100 år eller bare 20 år siden. I et idræts- og organisationspsykologisk perspektiv er coaching ved at udvikle en selvstændig profil og en klar fremtoning. Coachingbegrebet har sine rødder i idrætten, og bruges ofte som synonym for træner her vil coach blive brugt som en funktionsbetegnelse for en person, der prøver at støtte en anden eller en gruppe i en lære- og udviklingsproces uden at instruere, vejlede eller undervise i traditionel forstand. Coaching, anses for, at være et velegnet værktøj til, at bane vejen for nye strategier inden for læring og udvikling. Med coaching undgår man de gode gamle råd og diverse vejledninger og instruktioner om, hvordan man skal løse de aktuelle opgaver. Der tages her udgangspunkt i coachindbegrebets oprindelige betydning, nemlig det at give og støtte til den/de coachede, som her bliver benævnt fokusperson og fokusgruppe. En coach involverer sig i fokuspersonens forståelse af en situation, er nysgerrig og spørgende for dermed at skærpe fokuspersonens bevidsthed omkring situationens eller opgavens konkrete udfordring. En coach er med til at udvikle fokuspersonens potentiale og er dermed en katalysator for at fremme fokuspersonens evner til selvregulering. Mange har altid vist, at idrætspsykologien har mange anvendelsesmuligheder og kan bruges i mange forskellige praksissammenhænge. Det er især eliteidræt, der bruges som billede og inspiration for en praksis, der blandt andet fokuserer på målrettethed, motivation, samarbejde, toppræstation og resultater. For at kunne udnytte de individuelle ressourcer maksimalt kræves der psykologisk støtte og tid til læring, fordybelse og udvikling. Det er her, coaching kommer ind i billedet. Coachingbegrebet er en meget diffus størrelse, der i idrættens verden ofte bruges ensbetydende med instruktion, træning og undervisning, hvor man helt naturlig også fokuserer på de psykologiske faktorer. Lektor i idrætspsykologi, Reinhard Stelter (2003) har udtrykt følgende definition om coaching i relation til et forhold til for eksempel en idrætsudøvere: Coaching er en ledelses- og arbejdsform, hvor det drejer sig om at udvikle fokuspersonens/fokusgruppens faglige og personlige potentiale og selvreguleringsevne. Coaching skal forstås som deltagelse i fokuspersonens/fokusgruppens udviklingsog læringsproces. Coaching er dermed andet end psykoterapi, faglig vejledning, mentoring og instruktion. Coaching er en ledelses- og arbejdsform, hvor graden af styring fra coachens side er en relativt lav og primært 3

4 baseret på spørgsmål. Samtidig forudsætter coaching en forholdsvis høj socio-emosionel understøttelse og indlevelsesevne i fokuspersonens/fokusgruppens udgangsperspektiv, hvilket vil sige, at coachen viser en åben og involverende interesse i de udfordringer, som fokuspersonen/ -gruppen står overfor uden dog at ville løse problemerne for modparten. Følgende definition af Whitmore (1996), som har skrevet en meget kendt bog om coaching, er ligeledes retningsgivende for Reinhard Stelter: Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem. Denne forståelse gør det samtidig muligt at se mange forskellige personer i rollen som den coachende for en tid, i nogle konkrete situationer, i forhold til en konkret opgave og for en bestemt gruppe eller nogle enkelte, ja endda sig selv. Coaching er dermed ikke nødvendigvis knyttet til en bestemt funktion (for eksempel en: træner, underviser, konsulent eller leder), men er opgaveog situationsbestemt og kan udøves af enhver, der er villig og kompetent til at leve sig ind i en anden person (fokuspersonen) for at støtte vedkommende i sin lære- og udviklingsproces. Der er mange forskellige former for coaching. Coaching kan foregå i forhold til en enkeltperson, en gruppe (fx klubmedlemmer i et bestemt udvalg med forskellige arbejdsfunktioner) eller i forhold til et team (dvs. en gruppe idrætsudøvere, der i fællesskab skal løse en bestemt opgave). Hvad er coaching? Lidt historie og udvikling Allerede i det 19. århundrede arbejdede man med coaching i forbindelse med en anden form for omsorgsforpligtigelse. På de anglo-amerikanske universiteter fungerede coachen som støtteperson ved de studerendes forberedelse til eksamen og idrætskonkurrencer. I dag er en coach i den engelske og amerikanske sprogbrug en almindelig træner, der tager sig af de alsidige opgaver i forbindelse med træning og konkurrence, hvilket også inkluderer den mentale forberedelse, som har en stigende betydning i idrætten i dag. Coachingens udvikling i idrætten I starten (1960érne) fokuserede man mest på de træningsfysiologiske aspekter, men med tiden blev man mere opmærksom på de psykologiske faktorers betydning for idrætspræstationen. I idrætspsykologiens gennembrudsfase havde man en lidt mekanistisk forståelse af interventionen: Idrætsudøveren blev anset som en slags objekt, der bare kunne formes og manipuleres med. Først i løbet af de seneste årtier er man begyndt at se på idrætsudøveren som en myndig og selvansvarlig deltager i udviklings- og læreprocessen. Men inden for idræt er der fortsat ingen klar begrebsadskillelse mellem træning og coaching. I hverdagsopfattelsen sættes træning mest i forbindelse med instruktion og fysiske og taktiske aspekter af idrætspræstationen, og coaching ser man mest på de psykologiske og sociale faktorer. Men at den adskillelse ikke holder helt, bliver tydelig, når man ser de centrale målsætninger med coaching, som Martens (1997, s. 3) fremhæver i sin bog: 4

5 At have a winning team At hjælpe de unge med at have det sjovt At hjælpe de unge med at udvikle sig - fysisk - psykisk - socialt Som idrætspsykolog fremhæver han dog, at udøverens velbefindende skal stå i centrum, og først når det er garanteret, må man fokusere på succesen. Ser man til gengæld på de fleste danske idrætsinstruktør- og træneruddannelser, så står de fysiske, tekniske og taktiske aspekter fortsat i centrum. Der bruges alt for lidt tid til en fordybelse i de pædagogisk-psykologiske og sociale sider af idrætsudøvelse. Denne fordybelse sikres og tilbydes kun ved idrætsuddannelserne på universitetsniveau. Hvorfor Coaching? Om sociale forandringer Den tiltagende interesse for coaching i idrætten er tegn på, at der sker nogle forandringer inden for det sociale område og i samfundet generelt. Hvad gør coaching så aktuel i dag? Hvad sker der i idrætten, i organisationerne, i erhvervslivet og i samfundet generelt, som kan være med til at forklare coachingens stigende betydning? Omstillingsparathed I mange sociale felter er der behov for nytænkning og forandringsparathed for at løse indkomne opgaver. I idrætten skal man for eksempel planlægge udvikle en slagkraftig taktik, indstille sig på en ukendt modstander eller fastlægge en startopstilling. Generelt stress i hverdagen er et stigende problem, og man kan aldrig vide sig sikker på, om den måde, hvorpå man har løst opgaven, var den mest hensigtsmæssige. Der kan sættes spørgsmål ved, om forældrenes, trænerens eller ledernes gamle råd er gode, fordi de selv står usikre over for muligheder og begrænsninger inden for den givne og for den lige så nye situation, som de på forhånd ikke kender svaret på. Coaching er i denne forbindelse en strategi, der kan hjælpe fokuspersonen/- gruppen (for eksempel børn eller idrætsudøvere) til at løse nogle opgaver på basis af egne evner og potentialer med det formål at udvikle fokuspersonens/- gruppens evner til at handle selvstændigt og reflekteret. Kreativitet og udnyttelse af ressourcer Ved at stille de rigtige spørgsmål og ved at lytte med nysgerrighed og interesse kan coachen sætte en proces i gang hos fokuspersonen, der maksimalt udnytter dennes egne kreative evner og dermed udfolder en større del af hans/hendes ressourcer end i en traditionel undervisnings- eller instruktionspræget situation. 5

6 Eksempel på de rigtige spørgsmål: skærpe fokuspersonens egne opmærksomhed på situationen/opgaven afklare fokuspersonens relationer til den konkrete situation/opgave afklare fokuspersonens evner hjælpe fokuspersonen til at fokusere på den subjektive vurdering af situationen hjælpe fokuspersonen med at fokusere på sine egne strategier til at løse opgaven hjælpe fokuspersonen til umiddelbart at forholde sig til sin egen konkrete handlemåde hjælpe fokuspersonen med at frigøre fantasi og skøre forestillinger i forhold til konsekvenser af mulige og ønskelige ændringer Det afgørende i coaching metoden er at følge fokuspersonens lære- og udviklingsproces og forholde sig til de målsætninger, som fokuspersonen opstiller i løbet af processen. Ved at bruge coaching på denne måde vil man være med til at udvikle det, der i psykologien kaldes divergent eller kreativ tænkning, en aktivitet, der fører til nye og overraskende løsninger frem for at stræbe efter at finde den rigtige løsning, som vi har lært at lede efter i den traditionelle skoleundervisning. Spørgestrategier i coachingprocessen er med til at skabe opmærksomhed og udvikle selvansvarlighed hos fokuspersonen og kan danne basis for udvikling af denne form for kreativ tænkning. Det har vist sig, at der er fire faser i en kreativ tankeproces (Se Creative Thinking I: Encyclopedia Britannica, CD-Rom version fra 1999.) Fase: 1. Forberedelsesfasen, her gælder det om at vurdere egne ressourcer, som kan danne basis for at håndtere situationen eller løse opgaven. 2. Indkubation (udklækning), her vendes og afprøves forskellige perspektiver til løsning eller af problemet muligvis bare i tanken. Dette sker mere eller mindre frit fra et rationelt, stringent og logisk tanke- og handlemønster, og mange gange kan det ikke engang rigtig formuleres i ord. Man begynder at tale om en tavs eller prærefleksiv viden, som bygger på ens tidligere erfaringer og rutiner. 3. Illuminationsfasen, her ser man bogstaveligt talt lyset. En løsning dukker op, uden at man egentlig kan forklare det. 4. Verifikationsfasen, her afslutter det kreative forløb. Her drejer det sig om finpudsning og mindre justeringer af den frembragte løsning af problemet, situationen eller opgaven. Ny forskning i forhold til situativ læring gør os opmærksom på, at den kreative tænkning er en del af mange læringssituationer. Man er involveret i en aktivitet og forsøger i fællesskab med andre at finde nye løsninger i forhold til en praktisk problemstilling. Andre metoder/læringsværktøjer Der benyttes en række interventions og arbejdsmetoder inden for psykologi og rådgivning, der ligner coachingmetoden i både grundforståelse og fremgangsmåde. I nedenstående oversigt er disse læringsværktøjer placeret i forhold til forskellighed fra coaching og i forhold til brugen af 6

7 forholdsvis redskab, svar eller spørgsmål fra træner/fokusperson/fokusgruppe og med hensyn til deres relationsorientering (magtbaseret versus magtfri). Coaching sammenlignet med andre læringsværktøjer. Spørgsmål Redskab Coaching Supervision Vejledning Mediation/ facilitering Mentoring Rådgivning Svar Instruktion Magtbaseret Magtfri Relation Fig. 1 Coachingvarianter Coaching kan variere meget i form og indhold. For at tydeliggøre problemstillingen kan coachingvarianter systematiseres ved hjælp af følgende dimensioner eller spørgsmål: Hvem er coach? Hvem er målgruppe? Hvad er formål og indhold? Brug af coach? Anvendelsen af en ekstern eller intern person hænger selvfølgelig tæt sammen med coachingens bestemte formål i den konkrete situation. Inden for idrætten er anvendelsen af en idrætspsykolog det man kommer nærmest en ekstern coach. Den eksterne coach hentes mange gange ind for at åbne op eller give et skub for at forbedre eller løse en konfliktsituation. Idrætspsykologen kan i denne situation fungere som rådgiver for træneren, der er den interne coach. 7

8 Hvem er målgruppe? Den voksende bevidsthed om coachingens nytteværdi har ført til, at denne lærings- og udviklingsstrategi i dag har fundet flere forskellige målgrupper, så som: Individuel coaching (målet med coachingen er at give hjælp til selv hjælp). Gruppecoaching (et mål med gruppecoachingprocessen er gruppens enighed om perspektiverne med dette arbejde). Teamcoaching (denne form for gruppecoaching har emner som samarbejde, motivation eller kommunikation som mål). Selvcoaching (er en person som selvstændigt arbejder med lærings- og udviklingsmetoder, for eksempel for at opnå en personlig kompetenceudvidelse). Hvad er formål og indhold? Coaching forstået som deltagelse i en lære- og udviklingsproces- bygger på en humanistisk og informel ledelsesfilosofi, hvor der satses på menneskets lyst til læring og udvikling, og hvor mennesket som potentielt ansvarligt nok til at kunne løse de opgaver, det frivilligt har påtaget sig. Det overordnede formål med coaching: At give hjælp til selvhjælp At styrke fokuspersonens evne til procesregulering At højne fokuspersonens evne til egenopmærksomhed og bevidsthed om egne handlinger At (gen)etablere og/eller forbedre fokuspersonens selvreguleringsevner Coaching er dermed et værktøj, som kan bruges i stort set alle sammenhæng, hvor fokuspersonen har et ønske om udvikling, forandring og læring, fx: Personlig coaching med det formål at hjælpe med til at belyse fokuspersonens personlige problemstilling Internt samarbejde med det formål at hjælpe en gruppe til at koordinere og aftale deres opgaver og ansvar i fx en klub, et udvalg eller nye medlemmer. Konfliktløsning med det formål at hjælpe en gruppe fx på et hold til at løse deres konfliktmønster og forbedre deres kommunikation indbyrdes Opgaveløsning med det formål at belyse indbydes styrke og rollefordeling for dermed at tydeliggøre de forskellige ressourcer der findes i en gruppe eller på et hold så det kan udnyttes optimalt i forhold til en opgave/konkurrence. Teambuilding med det formål at udvikle en opgaveorienteret og et socialt sammenhold i en gruppe eller på et hold med et fælles mål. Uddelegering og overdragelse af opgaver og ansvar med det formål at dygtiggøre ledere, instruktører til at finde andres ressourcer, egne forhold og muligheder for at delegere opgaver og ansvar ud Det særlige ved coaching er: At udvikle en opmærksomhed, koncentration og klarhed over for den konkrete situation At udvikle fokuspersonens evner til selvregulering, dvs. at fokuspersonen på basis af klar forståelse for situationer er i stand til at handle situationstilpasset 8

9 Coaching styrker dermed fokuspersonens faglige, personlige og interpersonelle udvikling. Coachingens basisforudsætninger For at kunne arbejde effektiv som coach, dvs. frembringe en passende attitude i lærings- og udviklingssituationen med fokuspersonen, forudsætter det forskellige basisbetingelser og en bestemt coachingorienteret rolleudformning. Ifølge Whitmore (1996 s 42) konkluderes at coachens støttende funktioner kræver at coachen er: Tålmodig Objektiv Støttende En god lytter Hurtigopfattende Bevist Har selvindsigt Opmærksom Har god hukommelse Coaching som udviklingsperspektiv Coachens egenskaber som lyttende, opmærksomme og støttende person er værd at efterstræbe og burde være en kvalitet hos enhver. Alle mennesker kan blive bedre at omgås andre og blive mere bevidst om sig selv og deres påvirkning af omgivelserne. Alle kan blive mere bevidste om, hvad der skal til for at arbejde med coachingperspektiv inden for idrætten. Dog skal man være sig bevidst, at bestemte situationer kræver en særlig ekspertise og nogle kvalifikationer, som man som leder, træner eller instruktør ikke uden videre råder over. Det kan gælde i situationer hvor der er krav om et særligt udviklingsbehov i en bestemt retning. Her må man så hente denne ekspertise eller kvalifikation. Coaching kan være udgangspunktet for en helt ny måde at samarbejde på. Den kan være til gavn for både ledelse, træner, instruktør og idrætsudøvere. Coaching satser på menneskets udviklingspotentiale og evne til at løse opgaver med høj grad af bevidsthed, selvstændighed og ansvarlighed. 9

10 Coaching set i forhold til orienteringsløb - kulturelt Der har altid været en form for coaching/selv coaching i orienteringsløb. Den lærde eller den der havde erfaring har altid stået i rollen som træner/coach i klub, på kreds- eller forbundsplan. Indenfor orientering, har det altid været en selvfølge med efterbehandling af den gennemførte træning/konkurrence som består af, at gennemgå det fysiske/de teknikker/tankergange der har været årsagen til resultatet. Dette har man gjort enten for sig selv, med andre der har gennemført den samme træning/konkurrence eller en med mere erfaring (en forældre/træner/coach). Inden for orientering er det ikke nyt at arbejde med coaching, man er bare blevet mere bevist om hvornår, man har denne rolle i forhold til idrætsudøveren. Som tiderne har ændret sig er coachen også blevet mere synlig og accepteret rundt i forbundet på alle niveauer og man har set nødvendigheden af det arbejde han/hun udfører. 10

11 Traditionen for undervisning i idrætten Alle klubber havde/har deres egen form for undervisning og har det stadig. Her er det instruktion, rådgivning og vejledning der er de fortrukne metoder. Mentoring kaldt for en fader denne form for mesterlære/støtteperson benyttes der meget rundt i klubberne når nye unge/voksne begyndere skulle introduceres til orienteringens nye verden. Det er et de begreber der har hængt ved gennem tiderne. Samtalen mellem faderen og idrætsudøveren bygger først og fremmest på gode råd og minder ikke på nogen måde om den målrettede læringsproces som benyttes ved supervision eller coaching. Indenfor orienterings-forbundet blev undervisningen først rigtig struktureret i begyndelsen af 70erne specielt med henblik på ungdommen. Man begynder at tilbyde ungdomskurser på kreds niveau som var aldersinddelt. Her hentes frivillige instruktører ind som beherskede det orienteringstekniske og var i stand til at instruerer, rådgive og vejlede. Forbundet havde ingen leder- /træneruddannelse. Lederne/trænerne havde deres faglige undervisnings kunnen med fra deres private jobs fx skolelærer, militær eller spejder. Den eneste senior undervisning der fandtes var når landsholdet var samlet eller ude i klubberne. Den uddannelse man blev tilbudt dengang var DIFs åbne kurser. Nogle gange tilstræbte man at samle orienteringsløbere til bestemte kurser, for på denne måde, at få det til at lugt lidt af et specifikt kursus for orienteringsløbere bl.a via de spørgsmål/svar der blev stillet/givet om orienteringsløb. Man fik i starten af 90erne struktureret uddannelse i forbundet med et uddannelseshus hvor undervisning bl.a. indgik. Så det må siges at være nyt. Her blev det for først gang synligt inden for orienteringsverden at uddannelse var noget for alle med forskellige ambitioner instruktører/ trænere/coachs. Kurserne kun holdes lokalt eller fra forbundets side. Et nyt begreb/forum blev lige ledes startet Trænercirklen i orientering udveksling af træner/ coachs erfaringer på tværs nationalt og internationalt. På denne måde kunne man sætte nogle tanker i gang hos den enkelte træner/coach som ønskede inspiration til egen arbejdsområde. Det blev lovligt at kalde sig træner/coach. Team Danmark tilbyder ligeledes specifikke kurser/seminar for udvalgte trænere/coaches. I dag findes der fra klub til landshold en træneruddannelse. Undervisning/uddannelse er blevet en naturlig ting inden for orienteringsforbundet. Der undervises naturligvis på forskellige måder alt efter hvor ny/gammel man er inden for idrætten. Nedenstående skema kan give et overblik for hvilken læringsværktøjer der benyttes rundt om i forbundet i dag: 11

12 Læringsværktøjer benyttet på forskellige niveauer i DOF. Forbund Kreds kurser Landshold Klub Ungdom/voksne TKC KC Junior Senior Coaching (X) X X X Supervision (X) X (X) (X) (X) Mediation/ (X) (X) (X) Facilitering Mentoring X Vejledning X X X Rådgivning X X X Instruktion X X X X X X 12

13 Traditioner for trænerrollen i idrætten Senior- og junior landstrænerne var danske træner med nationalt og international erfaring på det orienteringstekniske område frem til slutningen af 80erne. Indtil da var der ingen målrette coaching. Man arbejdede bevist/ubevist med psykologien som det foretrukne redskab. Trænerrollen/coachen var mere brugt på det fysiske/orienteringstekniske område og har været det gennem tiden. Inden for orientering har der altid ubevist været arbejdet meget med forskellige former for læringsværktøjer. Hver træner/coach havde deres egen form og har det stadig. Betegnelsen træner blev officielt kun brugt om landstrænerne som fik tilbudt uddannelse/kurser via DIF. Da Team Danmark kommet i gang blev træner på tværs af idrætterne inviteret til seminar hvor erfaringer fra egne idrætter blev udvekslet. I 80erne blev ordet træner officielt kun brugt om landstrænerne. I 90erne fik man udenlandske træner til seniorlandsholdet og coaching blev mere synligt inden for orientering. Ordet træner/coach blev accepteret/synlig gjort for alle. Disse træner påvirkede trænerkulturen i dansk orientering og har gjort det så godt at vi er i stand til at udvikle egne træner med høje international kvaliteter. Forbundsstrukturen gør at det er meget synligt hvilke krav der stilles på de forskellige niveauer til trænerne/coachene. Forbundet opfordre også til at uddanne sig. Derfor er det relativt nemt at finde personer til disse poster, da der efterhånden findes flere veluddannede trænere/coaches nationalt. I dag tages der bevist/ubevist udgang i de 6 didaktiske kategorier af træner og coaches når der planlægges : Læringsforudsætninger: - Fysiske, emotionelle, psykiske, læringsstile osv. Mål: - Idrætslige, dannelsesmæssige, specifikke, generelle osv. Rammer: - Fysiske, love og vejledninger, Team Danmark krav osv. Læreproces: - Hvordan sker læringen? Indhold: - det der trænes i. Evaluering: - Hvorfor gik det som det gjorde? Der stilles i dag mange krav til en træner alt efter på hvilket niveau han/hun har med at gør. Derfor er det vigtigt at en træner: Evner kulturel frisættelse Skal skabe sin egen rolle Skal skabe respekt - Respekt kan skabes gennem: - Faglig kompetence - Pædagogisk kompetence - Social kompetence 13

14 - Kommunikativ kompetence Traditioner for udøverrollen i idrætten Idrætsudøveren har altid i drætten kunne diskutere med sine modstandere nationalt/internationalt. Der er fælles træninger (gruppe) og så er der selv træning inden for orientering. Dette er uanset om du er begynder, øvet eller elite løber. Alle vil gerne dele deres erfaringer/oplevelser med de andre, så der en meget stor åbenhed overfor at lytte/diskutere relevante emner. Der er ingen tvivl om, at den idrætsudøver, der har et mål med/gennem sin træning om at blive bedre til sin idræt, bliv klubmester, vinde DM eller opnå internationale titler - når det fysiske og tekniske har nået et bestemt niveau, er blev meget åbne for, at arbejde med sig selv eller andre ressourcepersoner for, at finde/henter andre ressourcer gennem et samarbejde med sin coach. 14

15 Fremtiden indenfor idrætten I dag er der ca medlemmer i Dansk Orienterings Forbund (DOF) men blandt verdens bedste nationer inden for idrætten. Orienteringssporten vil altid leve, det er kun et spørgsmål om i hvilken retning den vil gå. Vil den blive for familier, skoler, militærfolk, spejder/friluftslivet eller vil medierne komme til, at styre den så der vil blive ført store økonomiske ressourcer til med krav om underholdningsværdi i form af action m.m. eller olympisk idræt? Når det er afklaret, så vil vi kunne se hvorfra vi skal rekruttere medlemmerne for, at få en brede til, at arbejde målrette med. Der er ingen tvivl om at trænerne/coachene vil stille større krav til kvalitet i uddannelsen i fremtiden. Kravene fra udøverne til trænerne/coachene vil ligeledes blive højre hvad kvalitet og kompetence angår. DOF er helt klart et af verdens bedste forbund, at være træner i, da der findes veluddannede træner på alle niveauer og som i flok er med til at hæve niveauet endnu højre nationalt og internationalt. 15

16 Brugen af coaching fra dagligdagen som træner Dette er blot et af mange lignede eksempler. En pige på 15 år har et problem med at hun altid bliver slået af en bestemt pige fra en anden klub med ca. 1-2 min. pr. km. Hun var i meget god fysiskform. Hun mener og det gør coachen også at det er der noget at gøre ved. Coachen må så spørge ind til opgaven og i samarbejde herud fra få udøveren til selv at komme med et accepteret løsningsforslag. Man får hurtig sin egen spiseseddel at gå frem efter alt efter opgave. Coachen opgave vil blive at arbejde udfra følgende: At få udøveren til at definere egne ønsker om mål, motivation og præstation At få udøveren til at identificere og overvinde barrierer At få udøveren til at formulere og forfølge drømme, visioner og mål At få udøveren til at omsætte mål og overbevisninger til nye kompetencer og resultater At få udøveren til at bringe sig selv i en observerende og reflekterende position At få udøveren til at træde et skridt til siden og se situationen fra et nyt perspektiv At få udøveren til at skabe adskillelse mellem person og problem/udfordring At få udøveren til at gøre ubeviste potentialer til aktive ressourcer for udøveren selv At få udøveren til at fokusere på muligheder og løsninger frem for begrænsninger og problemer At få udøveren med til at bringe sig selv i en position af oplevet kompetence At få udøveren til at blive unik ekspert i sit eget liv Jo tættere man er på sin udøver (fortrolighed/åbenhed/tillid), jo nemmere er det at arbejde med coaching, da kan der gribes hurtigere ind (uden at udøveren mærker noget forstyrrende i dagligdagen, som kan være stresset nok i forvejen for udøveren), ved at coache i den rigtige retning før problemet/situationen opstår problematisk for udøveren. I den aktuelle situation kom vi frem til at problemet skyldes at hun var alt for fokuseret på at slå /løbe fra konkurrenten før konkurrencen. Hun fokuserede slet ikke på selve konkurrencen. En af løsningerne blev, at når nu skulle deltage i en konkurrence skulle hun fokusere på, at gøre sit bedste orienteringsteknisk og ikke fokusere på det fysiske eller selve konkurrencemomentet. Fuld fokus på kort og terræn. Det gik fint efter seks uger blev hun stabil, men hun var ikke tilfreds for hun slog hende ikke hver gang og det var hendes mål. Så måtte vi finde ud af hvad der så skete. Det kom frem under endnu en samtal at hendes forventninger til egen præstation ikke stod mål med hvad hun var i stand til orienteringsteknisk. Hun tog mange changer under konkurrencen hvor det ikke var nødvendigt dette fandt vi så nogle redskaber til at arbejde med. Efter blot fire uger hvor jeg skyggede hende under alle træninger kom så det efterfølgende resultat/mål nemlig at slå konkurrenten hver gang der var fuld fokus på det aftalte. Vi skrev, det aftalte ned hver gang, så vi kunne tage det frem og se om vi havde overholdt vores aftaler i forhold til det ønskede/målet. 16

17 I dag har jeg en glad og positiv udøver. 17

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring Artiklen er publiceret på WWW.LEADINGCAPACITY.DK Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring af Reinhard Stelter Coaching er et begreb, som kommer fra idrættens verden og, som har fungeret

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Coaching. WWW.leadingcapacity.dk. Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter

Coaching. WWW.leadingcapacity.dk. Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter WWW.leadingcapacity.dk Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter Coaching Coaching kan bruges i stort set alle sammenhænge, hvor udvikling, forandring og læring er et ønske. Målet er

Læs mere

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching JOBVÆKST Mariagerfjord Værktøj til Coaching Coaching - Definitioner Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Ledelsesmæssig coaching

Ledelsesmæssig coaching UDVIKLINGS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED FORLAGET BIRKEDAL Ledelsesmæssig coaching LP s leder-til-leder-coaching September 2012 www.henriklarsen.as Syddanske Forskerparker Tel. 0045 40373825 Coaching En løbende

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering Coaching Et redskab der styrker engagement og ejerskab Den menneskelige faktor og implementering Trine Mottlau Divisionschef Privathospitalet Hamlet Breakthrough Qeep Coach, Qeep Danmark AS Chefjordemoder

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

M a rtin Langagergaard

M a rtin Langagergaard Cand.scient. Idræt og psykologi Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi arbejder som mental træner, konsulent og rådgiver Løser pt. opgaver

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

Den ideelle talentudvikler - en refleksiv praktiker? Præsenteret af: Carsten Hvid Larsen

Den ideelle talentudvikler - en refleksiv praktiker? Præsenteret af: Carsten Hvid Larsen Den ideelle talentudvikler - en refleksiv praktiker? Præsenteret af: Carsten Hvid Larsen Hvad har jeg med i bagagen? 3 spørgsmål vi altid gerne vil have besvaret, er det muligt? Hvilke personlige egenskaber

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Pædagogiske kompetencer

Pædagogiske kompetencer Pædagogiske kompetencer Den samlede pædagogiske opdragelses-, udviklings-, lærings- og dannelsesopgave indebærer, at pædagogen selvstændigt og i samarbejde med andre skal understøtte og stimulere barnets/brugerens

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Coaching og kropslig læring

Coaching og kropslig læring Artiklen er publiceret i: K. Roessler, E. Jespersen, L. Engel & T. Thilo (red) (2002). Krop og læring (s. 143-159). Århus: Klim. Coaching og kropslig læring Reinhard Stelter Coaching er et standardbegreb

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y Pressalit Sports Academy Pressalit Sports Academy 2006-2008 Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 Foråret 2008 Efteråret 2008 Målsætning hvad vil jeg? Målsætning træningskvalitet Målsætning - strategier

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Mental Udviklingstrappe Modul 2

Mental Udviklingstrappe Modul 2 Mental Udviklingstrappe Modul 2 Dansk Atletik Forbund Aarhus 30.01.13 Mental udviklingstrappe Den generelle basis Modul 1. - Mental træning i atletik ca. 2½-3 timer. Introduktion til begrebet mental styrke,

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere