ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED"

Transkript

1 ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED 16 UGERS RYGESTOPFORLØB MED UNDERVISNING, NADA OG COACHING FOR BORGERE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMER Evalueringsrapporten er udarbejdet februar 2014 af Manja Jurkowsky & Irene Bendtsen 1

2 Indhold RESUME... 3 FINANSIERING AF PILOTPROJEKTET... 5 METODER, RAMMER OG INDHOLD FOR RYGESTOP-FORLØBET... 5 UNDERVISNINGEN - LEVERET AF RYGESTOPINSTRUKTØRER... 6 GRUPPECOACHING - LEVERET AF IDRÆTSHUSET... 6 INDIVIDUEL COACHING - LEVERET AF IDRÆTSHUSET... 7 MÅLGRUPPE OG REKRUTTERING... 8 HVEM GENNEMFØRER RYGESTOP/REDUKTIONS KURSET... 8 EMPIRI OG RESULTATER FOR DELTAGERNE... 8 GRUPPENS SAMLEDE EFFEKT MED NADA/COACHING I FORLØBET... 9 DELTAGERNES EGNE BERETNINGER OM FORLØBET... 9 EVALUERINGER MED DELTAGERE OG MEDARBEJDERE KONKLUSION PERSPEKTIVERING HVAD HAR VI ALLEREDE I FHT AT AFVIKLE ET NYT KURSUSFORLØB

3 RESUME Dette er et pilotprojekt som omhandler rygereduktion og mental sundhed for borgere med psykosociale problemer. Projektets formål er at afhjælpe de store og svære udfordringer for borgere med psykosociale problemer, som gør brug af psykofarmaka, således at rygereduktion/rygestop virker mere realistisk, overkommeligt og attraktivt for denne målgruppe. Pilotprojektet har to delprojekter /to spor: A. sundt naboskab i det fælles gårdmiljø Hørsholmsgade 20. Et partnerskab om røgreduktion, faciliteret af Idrætshuset, mellem naboer & Røgfrit København 2025 B. afprøvning af et rygereduktionsforløb med henholdsvis undervisning forestået af forebyggelsescenter Østerbro samt gruppecoaching, individuel vejledning og udvidet NADA - akupunktur forestået af Idrætshuset. Denne evalueringsrapport omfatter delprojekt B. Formål for delprojekt B: 1. Reducere / stoppe deltagernes røgforbrug med henblik på at øge deltagernes sundhed 2. Udvikle og afprøve et samarbejde mellem forebyggelsescenteret/ Sundhedsforvaltningen (herefter SUF) og Idrætshuset under Socialforvaltningen (herefter SOF). 3. Udvikle rygestopinstruktørens faste 6 ugers kursus til at løbe over en længere periode og koble det med gruppe-og individuel coaching samt NADA akupunktur i Idrætshuset Kursets varighed: Kurset løber over 16 uger. Kursets målgruppe: 9 borgere med psykosociale problemer henvender sig, 5 starter og 4 fuldfører. Kursets indhold / aktiviteter: undervisning 1 x ugen i 2 timer af rygestop-instruktør i 10 uger ( ialt 20 timer ) NADA-akupunktur 2 x ugen af 45 minutter ( ialt 22 NADA-behandlinger ) gruppe-coaching 1 x ugen i 60 minutter ( ialt 10 gruppe-coachinger ) individuel coaching 1 x ugen i 30 minutter ( ialt 10 individuelle coachinger ) Kursets kvantitative og kvalitative målinger: spørgeskema om selvoplevet helbred på i alt 21 områder målt før, midtvejs og efter forløbet deltagernes egne fortællinger om forløbet og årsager til reduktion / rygestop Konklusion I forhold til at deltagerne reducerer / stopper rygning nås målet, da 2 deltagere stopper med at ryge og 2 opnår en rygereduktion på over 65 % ved deltagelse i forløbet. Ved opfølgningen efter 2 måneder har deltagerne fastholdt rygereduktionen/ rygestoppet. Endvidere har de 2 deltagere som er stoppet med at ryge trappet ud af deres psykofarmaka under forløbet. Den ene deltager, som har KOL, er nu indstillet til en lungetransplantation. Deltagerne fremhæver følgende faktorer som de væsentligste faktorer der har bidraget til successen: NADA akupunkturéns virkninger & coachingen med fokus på ressourcer og mestring I forhold til at udvikle og afprøve et SUF/SOF samarbejde er målet nået - men kan kvalificeres. I lyset af ovenstående succes ønsker vi at forsætte med at udvikle SUF/SOF samarbejdet og sikre en mere systematisk vidensbaserering af dette nye rygestopforløb, som indbefatter koordineret og længere forløb med undervisning, NADA og coaching med bedre tid til motivations- og afviklingsfasen. 3

4 BAGGRUNDEN FOR PILOTPROJEKTET Københavns Kommune har en vision om, at København skal være røgfrit i Idrætshuset indgår som partnere i dette projekt. Der skal være røgfri områder, tilbud om rygestop til alle københavnere, der ønsker at kvitte cigaretterne. Dette gælder også udsatte borgere med psykosociale problemer, som ønsker at kvitte eller reducere deres cigaret forbrug. Mange af socialpsykiatriens brugere har allerede forsøgt Kræftens bekæmpelses rygestop-kurser, forebyggelsescentrenes 6 ugers rygestopkurser, KVIT-smøgen kurser, eller andre rygestop-kurser - uden held og ofte med oplevelse af at mislykkes. Det er kendt og dokumenteret at psykisk sårbare mennesker på psykofarmaka har flere barrierer end psykisk stabile mennesker i forhold til et rygestop. De oplever abstinenssymptomer mere markant, da rygning ikke kun bliver brugt som nydelse, men også som middel til at mestre følelser som eks. angst, depression, tankemylder, traumer osv. Ved rygestop oplever mange psykisk sårbare at deres psykiske tilstande forværres og dermed er der større chance for tilbagefald, evt. genindlæggelse samt øget forbrug af psykofarmaka. Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, Forskningscenter for Forebyggelse og sundhed, Region H peger på at der må gøres en koordineret indsats. Og at det er væsentligt i et samarbejde at have fokus på multi-belastning i tilrettelæggelsen af forløb for målgruppen. Gruppen ryger i deres coping med multi-belastning, som igen er medvirkende til at understøtte multi-belastningen og en nedsat tro på at lykkes og mestre tilværelsen. I forløb hvor man ønsker at støtte til ændring af sundhedsvaner, er det væsentligt at have fokus på at øge deltagernes kontrol over deres liv, og her er deltagelse i netværk afgørende. Hun peger yderligere på at det er væsentligt at mange psykiatribrugere har negative erfaringer med sig fra tidligere forsøg på rygestop, hvilket for denne målgruppe kan virke som en belastning. Ved at tilbyde et udvidet rygestop-forløb, i et samarbejde mellem SUF og SOF ønsker vi at opnå erfaringer med at støtte deltagerne i at indgå i og håndtere et rygestop-forløb, således at rygestop/rygereduction også bliver muligt og opnåeligt for borgere med psykosociale problemer og multibelastning. Idrætshuset fokuserer på bio-psyko-social rehabilitering og på folkesundhed. Vi ønsker i samarbejde med SUF at tilrettelægge et længerevarende og anderledes rygestopforløb som både kigger på et sundt understøttende røgfrit miljø, et længere forløb med forberedelse og motivation til rygestop /rygereduktion og et længere efterforløb med omsætning og opfølgning på ny viden og livsstilsforandringer - tilrettelagt efter kursistens intellektuelle, kognitive og følelsesmæssige behov. Pilotprojektet har således to spor: A. sundt naboskab om røgreduktion på fælles matrikel i samarbejde med naboerne & Røgfrit København 2025 B. afprøvning af et rygereduktionsforløb, tilrettelagt efter LIFE-STYLE REDESIGN modellen med undervisning fra forebyggelsescenter Østerbro, gruppecoaching og erfaringsudveksling, samt individuel vejledning, og udvidet NADA - akupunktur - ydet af Idrætshuset Denne evalueringsrapport omhandler rygereduktionsforløbet, som er forløbet over 16 uger. En forløbsbeskrivelse af pilotprojektet om sundt naboskab og røgreduktion kan hentes på Idrætshusets hjemmeside. 4

5 Formålet med rygereduktionsforløbet er at: 1. Reducere / stoppe deltagernes røgforbrug med henblik på at øge deres sundhed, samt støtte dem i at danne nye vaner og opnå en sundhedsfremmende sundhedsadfærd 2. Udvikle og afprøve et samarbejde mellem forebyggelsescenteret(suf)og Idrætshuset (SOF) 3. Udvikle rygestopinstruktørenes faste 6 ugers kursus til at løbe over en længere periode og koble det med gruppe-og individuel coaching samt NADA akupunktur i Idrætshuset FINANSIERING AF PILOTPROJEKTET Røgfrit København 2015 har bevilliget rygestop-instruktør 2 timer x 10 uger, substitutionsmidler, ressourcer til drop-in møder om røg, dialog og kultur ( ialt 102 timer/ kr ) Idrætshuset har financieret 10 timer om ugen i 16 uger/ kr. METODER, RAMMER OG INDHOLD FOR RYGESTOP-FORLØBET Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Individuel coaching Gruppe-coaching Individuel coaching NADA - akupunktur Frokost Kultur & Rygning Drop-ind- møder NADA-akupunktur Frokost Rygestopundervisning med rygestop-instuktør i 10 uger Drop-ind tilbuddet om kultur & rygning - var ikke en fast del af rygestop-forløbet - men et valgfrit tilbud, som også øvrige brugere kunne deltage i. Rygestopforløbet er opbygget med inspiration fra LIFESTYLE REDESIGN 1, som er en evidensbaseret arbejdsmetode til fornyelse af livsstil blandt ældre udviklet af ergoterapeuter i USA. Da vores målgruppe ikke er 1 Mandel, D.R., Jackson, J.M., Zemke, R., Nelson, L., & Clark, F.A. (1999): Lifestyle Redesign, Implementing the Well Elderly Program. The American Occupational Association, Inc.Bethesda 5

6 ældre og rygestopkursets indhold og længde ikke lever op til metodens krav, er kurset ikke tro mod den evidensbaseret metode, LIFESTYLE REDESIGN. Vi har alligevel ladet os inspirere af metodens opbygning og opdelt kurset efter metoden - således at det sikrer at den enkelte kursist får mulighed for: at få viden om sundhedsfremmende aktiviteter og aktiviteters potentiale i forhold til sundhed og livskvalitet / få viden om hvad personlig sundhed 2 er (didaktisk præsentation) at analysere aktiviteter der sundhedsfremmer/hæmmer - og dermed bestemme ens egen personlige sundhed ( erfaringsudveksling i grupper ) at få en forståelse for sammenhængen mellem daglige aktiviteter, sundhed og livskvalitet og dermed en forståelse for egen personlige medicin og ens eget ansvar herfor ( personlig refleksion / vejledning) at vælge og udføre aktiviteter, som fremmer sundhed og et meningsfuldt liv/ at mestre sin egen personlige sundhed ( direkte udforskning ) UNDERVISNINGEN - LEVERET AF RYGESTOPINSTRUKTØRER Undervisningen, som forebyggelsescenter Østerbros erfarne rygestopinstruktører har varetaget, har ikke fulgt den klassiske opbygning. Underviseren måtte tilpasse undervisningen så der ikke var så mange informationer som i andre forløb, der blev heller ikke afsat en fælles dato for rygestop. De enkelte lektioner blev afstemt efter deltagernes psykiske og fysiske habitus. Undervisningen har omfattet følgende temaer og emner: Start på forberedelsen. Beslutning, rygning og helbred Forberedelse af rygestop/rygereduction: Rygeprofil, risikohåndtering, netværk, belønning, redskaber og nikotinerstatning Rygestop Håndtering af risikosituationer: Risikosituationer, belønning og netværk Fastholdelse af rygestoppet: Risikohåndtering, rygestop og sundhed, fysisk aktivitet, humørsvingninger, stress mm Hjælp til fremtiden: Kost og rygestop, tilbagefalds-forebyggelse, nedtrapning af nikotinerstatning GRUPPECOACHING - LEVERET AF IDRÆTSHUSET Gruppe-coaching fandt sted 1 gang ugentligt i en time og tog altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle og nærværende behov og ønsker. Gennemgående temaer for gruppecoaching: fokus på hvad der virker for den enkelte - styrke ressourcer og mestringsteknikker for den enkelte fælles erfaringsudveksling om det som var svært ved rygestoppet. Der blev videre givet idéer til inspiration, når man er hungrende efter nikotin fælles grupperefleksion om "slip" og tilbagefald / forværring hos mennesker, med en depressiv eller angst lidelse under rygestop. Indtager de antidepressiv eller angstdæmpende medicin, visualerings - og vejrtrækningsøvelser bevidsthed om kosten som er vigtig, for at kursisten kan komme endnu mere styrket gennem forløbet. Derfor blev der undervist i ernæring eks. vitaminer, mineraler, fedtsyrer, kaffe og sukker- 2 Personlig medicin; kan sidestilles med begrebet sundhedsadfærd/definering af hvad sundhed er for den enkelte 6

7 holdige drikke inkl. kunstige sødestoffer, med hensyn til den indre biokemi. Med øget viden herom, kan kursisten langt bedre foretage et valg, hvilket giver langt bedre personligt lederskab. INDIVIDUEL COACHING - LEVERET AF IDRÆTSHUSET Individuel coaching 1 gang ugentlig i 30 min og med udgangspunkt i deltagernes aktuelle og nærværende behov og ønsker. De gennemgående temaer for den individuelle coaching var : værdi og tanker bag rygestoppet, så afklaringen med beslutningen blev dybere forankret mindfulness - hvor vejrtrækningsteknikker blev indøvet samt positiv visualisering til gavn for ens beslutning om rygestop/reduktion. (Mindfulness vil komme til gavn ved evt. kommende øget psykisk ustabilitet i andre situationer ) planlægning af hvordan forandringer indenfor adfærds/sociale vaner kan udmøntes, som vil være styrkende under og efter kurset for kursisten. Det blev endvidere drøftet, hvordan venner og familie bedst kunne inddrages. hjemmeopgaver i forbindelse med ovenstående - direkte udforskning af noget - med efterfølgende refleksioner i forhold hertil de svære følelser, som tanken om / rygestoppet gav. En af de mest anvendte metoder i den individuelle coaching var positiv reformulering. Pointen ved positiv reformulering, er at finde frem til kursistens ressourcer, vende det der er svært på hovedet og se problematikken fra en positiv side, i stedet for at holde fast i de negative. Det være sig tilknytning, opmærksomhed, eller en pause fra den smerte der er så farlig at mærke. Gennem skindet - ind til sindet NADA-AKUPUNKTUR - LEVERET AF IDRÆTSHUSET NADA står for NATIONAL AKUPUNKTUR AFGIFTNINGS SAMMENSLUTNING og blev grundlagt i 1985 i USA. Formålet var at udbrede en standardiseret akupunkturbehandling rettet mod misbrug, abstinenser og psykiske problemer. NADA er en metode, som blev udviklet på Lincoln hospital i South Bronx, New York i starten af 1970 erne, af den amerikanske overlæge og psykiater Michael Smith. Metoden er evidensbaseret og anerkendt som metode/behandling til at nedbringe symptomer i forbindelse med misbrug, abstinenser og psykiske problemer. Artikler og dokumentation om NADA har været bragt i adskillige fagtidsskrifter - bl.a. The Lancet. Filosofien bag NADA, skal søges i traditionel kinesisk akupunktur. NADA skaber balance, stabilitet og forebygger tilbagefald. NADA reducerer en række symptomer som f.eks. stress, søvnproblemer, fysiske som psykiske abstinenser, angst, stoftrang, fysisk og psykisk uro, aggressiv og hyperaktiv adfærd, koncentrationsbesvær. Ved NADA akupunktur, bliver det nemmere at kvitte tobakken. Der er ingen bivirkninger og NADA kan ikke overdoseres. Udover NADA akupunktur nåle er der brugt ørekugler, der forlænger virkningen af NADA. Under hele forløbet har vi gjort brug af specielle NADA spørgeskemaer, som der er fulgt op på hver 3. gang, der blev givet NADA. (Skema - se under resultatopgørelse) 7

8 MÅLGRUPPE OG REKRUTTERING Foldere blev sendt ud til alle aktivitets-og samværstilbud 3 i København. På trods af at rygestopkurset blev udbudt hen over en sommerperiode fra juli til oktober 2013, kom der 9 henvendelser på kurset. Flere henvendte sig for at spørge om, hvornår kurset blev udbudt igen - idet de ikke kunne starte op i juli måned. Mange gav udtryk for at rygestopkurser er en mangelvare i socialpsykiatriens aktivitets-udbud. Af de 9 henvendelser startede 5 på kurset. Kun 4 deltager i hele kursuspakken. Den sidste kursist deltager kun på NADA-delen i forhold til abstinenshåndtering efter rygestoppet. HVEM GENNEMFØRER RYGESTOP/REDUKTIONS KURSET køn alder forsørgelsesgrundlag diagnose Kvinde 25 Kontanthjælp Borderline / angst Kvinde 50 Førtidspensionist Paranoid skizofreni, angst, depression Mand 55 Førtidspensionist Astma, KOL, depression, AA, social fobi mand 48 førtidspensionist Paranoid skizofreni, ADHD EMPIRI OG RESULTATER FOR DELTAGERNE De kvantitative målinger er udført som selvoplevet symptombilled på 21 områder. Alle 5 deltagere har scoret symptomskemaet nedenfor ved kursets start, flere gange midtvejs og ved kursets afslutning. Nedenfor ses før og efterscoringer for de 5 deltagere, hvor 10 = mange symptomer 0 = ingen symptomer. SYMPTOMER ST SL ST SL ST SL ST SL ST SL forskel procenter Angst Søvn Mareridt Uro-fysisk Uro-psykisk Muskelspændninger irritabilitet Aggression Manglende energi Manglende initiativ Lyst til søde sager Tankemylder Humør Fysiske smerter Spiseproblemer Abstinenser Stresset Rygetrang Koncentration Brændende fornemmelse i kroppen Kol symptomer Aktivitets- og samværstilbud; under serviceloven 104; et tilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene 8

9 GRUPPENS SAMLEDE EFFEKT MED NADA/COACHING I FORLØBET I nedenstående kompas er gruppens samlede effekt opgjort i procenter. Som det fremgår her har deltagerne haft forbedringer på alle områderne nogle mere end andre. KOL symptomer 80 % spiseproblemer 73% Rygetrang 86% Angst 89% Søvn 90% mareridt 90 % uro fysisk 65% 15 koncentration 76 % Uro psykisk 76% start slut fysiske smerter 50 % Aggression 88% irritabilitet 59% Lyst til søde sager 64% muskelspændning 64 % Abstinenser 72% manglende energi 35% Tankemylder 57% Humør 64% DELTAGERNES EGNE BERETNINGER OM FORLØBET Kvinde, 25 år, borderline/angst og på kontanthjælp: "JEG HAR FUNDET TROEN PÅ MIG SELV" "Den personlige coaching har bl.a. hjulpet mig til at se hvor nedbrydende jeg behandlede mig selv. Ved læring, opmuntring, grounding og vejrtrækningsøvelser, har Jeg mærket hvor meget jeg vokser, når jeg taler pænt og kærer om mig selv. Det har gjort, at jeg har turdet at tage ejerskab for mine beslutninger. Gruppe coaching var især godt fordi man kunne høre om andres problemer og fortælle om egne. Derigennem kunne man drage nytte af hinandens tanker og idéer. Manja s viden om ernæring, har givet mig ny indsigt som kan styrke mig i mit rygestop. Nadaen har givet mig så meget indre ro, at jeg har sluppet benzodiazepinerne. Under hele Nada forløbet har jeg ikke haft abstinenser eller rygetrang. 9

10 Min succes: gået fra 20 til 7 cigaretter på en dag. Jeg kunne ha ønsket mig at NADAen og coachingen forløb over et ½ år, hvor de sidste 2 mdr. var nedtrapning på Nada og coaching, sådan at det ikke bare var slut på en gang". Mand, 55 år, depressiv, social fobi, KOL, AA, nu medicin fri og glad førtidspensionist: "SÅDAN.. ENDELIG RØGFRI" " Efter 15 års forsøg er det endelig lykkes for mig at blive røgfri. Ju huuuu jeg er glad. Coaching har lært mig at være mere nærværende og tænke mere positivt i min hverdag. Jeg har fået nogle gode åndedrætsteknikker, som jeg kan bruge når og hvis rygetrangen opstår. Jeg har stadigvæk brug for coachingen, for at vedligeholde min beslutning om at være røgfri. Min viden om sund levevis fysisk og psykisk er i den grad blevet udvidet. NADA har givet mig meget indre ro, bedre vejrtrækning og en mærkbar bedre søvn. Derfor er jeg rigtig bekymret ved at NADAen stoppes fuldstændig. Jeg havde ønsket at coaching og Nada ikke havde sluttet så brat." Mand, 48 år, paranoid skizofreni og førtidspensionist: "JEG ER EN SUCCES..FRA 45 TIL 10 " "45 cigaretter dagligt, er hvad jeg har røget i 27 år, nu ryger jeg kun 10. Rygereduktionen skyldes helt klart NADAen, som har nedsat mine abstinens symptomer rigtig meget. Derudover har NADAen virket utrolig dæmpende på mine daglige meget kraftige angstanfald som også er blevet væsentlig kortere. Jeg har fået meget mere indre ro. Det er slut med ryger hoste. Coachingen har hjulpet mig til en god vejrtrækning, større bevidsthed så jeg med indre overbevisning kunne træffe mine valg, samt meget mere viden om ernæring. Jeg er dybt urolig ved at Nada og coachingen slutter på samme tid, fordi jeg stadig er bange for tilbagefald" Kvinde, 50 år, angst, depression og psykoser, nu medicinfri førtidspensionist: "DET VAR ALDRIG LYKKES UDEN NADA OG COACHING" "Nu er jeg både medicin og røgfri, og min psykiater har raskmeldt mig. 14 smøger, er hvad jeg dagligt har røget, gennem 25 år. Jeg har fået indre ro og selvsikkerhed. Ingen angst, tankemylder og depression. Jeg er begyndt at motionere, lave sund mad og trække vejret dybt og roligt. Under rygestop kurset, faldt jeg i 2 gange, røg og drak, men NADAen og coachingen, hjalp mig hurtigt op igen.. Mine mål er nået til fulde. EVALUERINGER MED DELTAGERE OG MEDARBEJDERE De kvalitative målinger er indhentet via evalueringssamtale / fokusgruppeinterview med deltagerne i forhold til forbedringer og ændringer til efterfølgende rygestopkurser i et videre samarbejde med forebyggelsescenteret/suf. Dette fokusgruppeinterview er foretaget af Idrætshusets leder, som ikke i det daglige har været i berøring med deltagerne. Følgende blev fremhævet som væsentlig at arbejde videre med fra deltagerne: 10

11 manglende planlægning og koordinering mellem Idrætshuset og rygestop-instruktøren i forhold til aftaler med deltagere, telefonnumre, praktiske opgaver mm - for meget usikkerhed i starten, som øger frafald. bedre planlægning så det er muligt at have den samme rygestop-instruktør gennem hele kursusforløbet på den samme dag rygestop-instruktør og Idrætshuset har ikke kendskab til hinandens viden, formidling og opfølgning. Det vil være godt hvis de sammen planlægger indhold på undervisning og gruppe-coaching. Det mest virksomme for rygestop/ rygereduktion har været faste gruppe-refleksioner, coaching, samt NADA. Dette har givet et stærkt fællesskab og netværk, der har været en god støtte til ændring af tænkning og vaner omkring rygning og mere ansvar for personlig medicin/ sundhed NADA har givet meget mere end øvrige substitutionsmidler, som blev stillet til rådighed Kurset skal vare lidt længere og forberedes bedre så NADA og coaching trappes ned i slutningen af kurset - og ikke afslutter brat som denne gang Der har næsten ikke været tid til individuel coaching - det kunne være godt med mere af det Det har været godt at gruppen ikke har været så stor - må max være 5-6 deltagere. Idrætshusets leder har endvidere bedt både rygestopinstruktøren fra SUF / Østerbro forebyggelsescenter - samt Idrætshuset medarbejder om at komme med refleksioner og tilbagemeldinger med henblik på forbedringer til næste kursusforløb. Nedenstående er de tilbagemeldinger som er givet: rygestopinstruktøren har ikke kunnet bruge den faste undervisningspakke til målgruppen - men været nødt til at tilpasse undervisningen til målgruppen fra gang til gang. En del af det faste undervisningsmateriale i nuværende form kan ikke bruges, da målgruppens kognitive funktioner er nedsatte. Der skal planlægges et længere forberedelsesforløb - som motivation til at beslutte rygestop med denne målgruppe Der skal planlægges et længere nedtrapningsforløb - hvor den ny viden og de ændrede vaner testes - og deles i fællesskabet fælles koordinering, planlægning og samarbejde mellem Idrætshuset og rygestop-instruktøren Der er brug for mere træning i mental sundhed - tænkning, krop, følelser - for at skabe basis for beslutning om rygestop og forståelse omkring fastholdelse af rygestoppet. Eventuelt indlægges mindfulnes, visualisering og åndedrætsteknikker som gennemgående teknikker i hele forløbet. KONKLUSION De kvantitative målinger i ovenstående scoringer - viser at de 4 deltagere har opnået væsentlig forbedret livskvalitet og sundhed i forbindelse med rygestop / rygereduktionskurset. Gruppens rygetrang er reduceret med 86%, abstinenser reduceret med 72 %, psykisk uro reduceret med 76 %. Dertil kommer at 11

12 deres søvn er forbedret med 90 %, humøret forbedret med 64 % og koncentrationen øget med 76 %. (Der er mange andre sidegevinster nævnt i resultatopgørelsen.) 2 deltagere stopper helt med at ryge i rygestopforløbet. Heraf har den ene kursist alvorlig KOL. 1 deltager reducerer sit cigaretforbrug fra 45 til 10 cigaretter dagligt - det vil sige en reduktion på 78 % 1 kursist reducerer sit cigaretforbrug fra 20 til 7 - det vil sige en reduktion på 65 % Samlet kan vi konstatere, at de 4 deltagere, som har gennemført kursusforløbet, har opnået henholdsvis rygestop og rygereduktion, så deres sundhedstilstand bedres i betydelig grad. I skrivende stund ved opfølgningssamtalen efter 2 måneder - opretholder alle 4 de mål de har nået ved kursets afslutning. De kvalitative tilbagemeldinger på samarbejdet mellem SUF og SOF og indholdsdelen, viser at målet med samarbejdet er lykkedes - især i lyset af ovenstående resultater for deltagerne. Der peges dog på flere muligheder for at kvalificere kurset væsentligt - så rammer og indhold bliver mere tydeligt og velkoordineret, samt at motivations- og afviklingsfaserne bliver mere strukturerede og brugbare. PERSPEKTIVERING Samarbejdet mellem SUF s rygestopinstruktører og SOF s medarbejdere i Idrætshuset har været inspirerende og givende i forhold til at bygge bro mellem de to tilbud - samt få øjnene op for de forskellige paradigmer og kulturer i de to forvaltninger. Vi har forsøgt at udnytte de forskellige tilgange ved at understøtte SUF s fundament i dokumenteret forskning og sundhedsfremme idet de har varetaget den faktuelle undervisning omkring rygning, mens SOF har budt ind med erfaring i at tilpasse fokus på den enkeltes recoveryproces. kognitivefunktionsniveau og meningsskabelse. Vi ser stort potentiale i at udnytte dette SUF/SOF samarbejde i langt højere grad til stor fordel for borgere med psykosociale problemer. Vi ønsker at arbejde videre med dette SUF/ SOF samarbejde og sikre en mere systematisk indsamling af erfaringer omkring røgreduktion for denne målgruppe i fællesskab, således at metoden kan videreformidles til andre SUF/SOF partnere, der skal arbejde med dette område. Det nyskabende i dette samarbejdsprojekt er metodeudviklingen - som består af at sammensætte SUF s evidensbaserede rygestop-pakke med SOF s recovery-orienterede indsats. SUF har eksempelvis ikke erfaring med brug af NADA akupunktur i forbindelse med rygestop. Ej heller med brug af visualisering, åndedrætsteknikker og mindfulness øvelser. Vi vil derfor ansøge Projekt Røgfrit København 2025 og SUF/SOF om midler til at afvikle et nyt forløb over 16 uger i efteråret 2014,hvor vi tager højde for deltagernes tilbagemeldinger og de erfaringer vi har gjort os i dette forløb. Et nyt forløb i efteråret 2014 kunne eksempelvis se således ud: 12

13 Et rygereduktionskursus over 16 uger a 10 timer om ugen for 6 borgere med psykosociale problemer. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gruppe coaching SUF og SOF medarbejder deltager Undervisning om rygning, kost, motion og kultur SUF / SOF medarbejder deltager Individuel coaching x 30 minutter hver anden uge SOF medarbejder Sund nærende frokost & social fællesskab NADA - akupunktur Sund nærende frokost & social fællesskab NADA - akupunktur SOF medarbejder SOF medarbejder Vi håber det lykkes at få etableret dette kursusforløb, da indsatsen er nødvendig i forhold til at kunne imødekomme gruppen af mest udsatte borgere, så de får succes med at reducere eller stoppe deres røgforbrug. HVAD HAR VI ALLEREDE I FHT AT AFVIKLE ET NYT KURSUSFORLØB Rygtet om dette SUF/SOF rygestop/ rygereduktionskurset har allerede spredt sig blandt medarbejdere og ledere i SOF og SUF - ligesom deltagernes succesfulde fortællinger spreder ringe i vandet i blandt brugerne i aktivitets- og samværstilbuddene. 10 borgere står allerede på venteliste fra forskellige bo-, aktivitets- og samværstilbud i København til det næste rygereduktionsforløb i efteråret Idrætshuset har allerede indgået partnerskab med forebyggelsescenter Nørrebro, som ønsker at indgå som fast partner på næste forløb. Vi har i Idrætshuset NADA specialisten, som også er uddannet coach og psykoterapeut - som har indgået i første kursusforløb. Vi har således allerede medarbejderkompetencer og viden, vi kan bygge videre på. Både Idrætshuset og forebyggelsescenter Nørrebro er villige til medfinansiering på næste rygereduktionsforløb. Vi synes det har høj prioritering, at København har attraktive og fleksible rygereduktionsforløb for de mest udsatte borgere. Dermed lever vi op til kommunens egen sundhedspolitik på området og minimerer ulighed i sundhed for den mest udsatte gruppe i København. 13

14 En vigtig nøgle til succes er selvtillid en vigtig nøgle til selvtillid - er forberedelse 14

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 EVALUERING AF NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 Evalueringsrapporten er udarbejdet januar 2015 Manja Jurkowsky Selvom ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start kan alle starte

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4.

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4. FJERDE MØDEGANG 4.1 Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger (VARIGHED: 2 TIMER) Forslag til disposition Introduktion (ca. 5 min.) Deltagerrunde (ca. 25

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Selvfølgelig kræver det mere end rygrad

Selvfølgelig kræver det mere end rygrad Selvfølgelig kræver det mere end rygrad Uanset om du vil stoppe med at ryge cigaretter eller pibe, bruge nikotinplaster eller -tyggegummi er vilje sjældent nok. Det ved du, hvis du forgæves har prøvet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande.

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande. NADA Øreakupunktur En indføring af øre-akupunktur som supplerende, standardiseret behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiatriske tilstande. Materialet i denne folder er taget fra bogen NADA-modellen

Læs mere

Den lille Rygestop-guide

Den lille Rygestop-guide Den lille Rygestop-guide Indhold Mød en eksryger... 4 På vej... 6 Stop...10 Snart røgfri Hold fast...20 KOLOFON Den lille Rygestop-guide Sundhedsstyrelsen 2010 1 udgave, 1. oplag, 2010 ISBN: 978-87-7104-080-7.

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Hvorfor er skolen som arena så vigtig

Hvorfor er skolen som arena så vigtig Hvorfor er skolen som arena så vigtig Pernille Due, Professor, dr.med. Center for Interventionsforskning & Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE Ambitionerne er høje, når vi taler om sundhed blandt medarbejdere i Skejby Erhvervsområde. Udover sundhedsfremme vil dette

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Evalueringsrapport EAGALA modellen

Evalueringsrapport EAGALA modellen Evalueringsrapport EAGALA modellen som indsats for borgere - i samarbejde med Assens Kommune Juli 2014 Hestenge 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning:.. side 3 Forløb:. side 3 Deltagere: side 4 Fremmøde:..

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Bilag 2: Brugerbehov og personas

Bilag 2: Brugerbehov og personas Bilag 2: Brugerbehov og personas Oversigt over behov og udfordringer BEHOV 1: Jeg har behov for at leve sundt så min sygdom ikke forværres BEHOV 2: Jeg har behov for at kunne leve et normalt liv, hvor

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8.

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. november 2013 Projektleder Christine Wex Projektleder Anja Kammacher, Glostrup Hospital

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere