Konsulent & Coach ICC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulent & Coach ICC"

Transkript

1 Curriculum Vitae Benny Blak, Direktør MA Konsulent & Coach ICC PERSONLIGE DATA Navn: Benny Blak, Adresse: Provstestræde Roskilde Mobil: B Ejendomme A/S Født den 29. april Gift med Jette, som er hørekonsulent. Uddannelse: MA/cand.pæd. & BA samt coach ICC Karetmager & Karrosseribygger Fra 1. august 2006 selvstændig konsulent og coach. Direktør i 4 B Ejendomme Medlem af ekspertgruppe, som certificerer Den Offentlige Lederuddannelse & Diplom i ledelse (Beskikket af Undervisningsministeriet). Censor på diverse lederuddannelser & bachelorprojekter m.fl. på professionshøjskolerne. Konsulentområder: Organisationsudvikling, ledelsessparring og coaching for bl.a. skoleledere, afdelingssygeplejersker, ld. oversygeplejersker, ld. overlæger, hospicechefer, områdedirektører o.m.a. offentlige ledere og chefer. Coaching: Der er tale om coaching af ledere/chefer, lededelsesteams, enkeltpersoner etc. Der er tale om både business- og lifecoaching. Fra desuden: Ekstern konsulent og underviser ved Forvaltningshøjskolens lederuddannelse i fagene Personligt lederskab, Ledelse og medarbejdere, Ledelse og organisation samt Afgangsmodulet. Og: I to år medlem af den ekspertgruppe som evaluerede de nye CVU`er Fmd. tidligere generaldirektør i DR Christian Nissen. Vi afsluttede arbejdet i 2006, hvorefter gruppen blev nedlagt. 1

2 TIDLIGERE ANSÆTTELSER Aug.2001 Aug.2006 Børne- & Kulturdirektør, Høje-Taastrup Kommune Som Børne- & Kulturdirektør medlem af direktionen i Høje- Taastrup Kommune. Børne- og Kulturområdet beskæftiger medarbejdere fordelt på 110 institutioner. Forvaltningen har ansvar for børnepasning, familie & sundhed, fritid, idræt & kultur samt skoleområdet og betjener to stående udvalg, Børne- og Ungdomsudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget. Særlige resultater Genskabt arbejdsglæden i Børne- & Kulturforvaltningen Fået styr på økonomien. Børne- og kulturområdet er i dag veldrevet og med en stærk økonomistyring Gennemført succesfuld implementering af områdeledelse på daginstitutionsområdet i tæt dialog med de ansatte, besty - relserne og politikerne samt foretaget store ændringer på hele børneanbringelsesområdet. Ansvar & Opgaver Et årligt budget på godt og vel 1 mia. kr. (2750 ansatte) Øverste chef for ca. 125 ledere (strategisk ledelse) Nærmeste chef for seks områdechefer Øverste ansvarlig for driften af 57 daginstitutioner, den kommunale dagpleje, 12 folkeskoler med tilhørende SFO er to ungdomsskoler, en heldagsskole, et 10. klassecenter, 13 klubber, idrætsanlæg, teater- og museumsvirksomhed Forankring af kommunens vision i yderste led på børne- og kulturområdet igennem et tæt samarbejde med de seks områdechefer og lederne i deres områder Fastlæggelse af mål og strategi samt opfølgning på de enkelte områder i samarbejde med de fem områdechefer Sikring af budgetterne, så pengene bruges til det, de er afsat til, dvs. løbende tilpasning af forbrug i forhold til budget på alle områder samt sikring af budgetmæssig dækning af udviklingsprojekter Offensiv økonomistyring, dvs. løbende systematisk og fremadrettet gennemgang af alle områder i samarbejde med forvaltningens chefer og økonomimedarbejdere. Udviklingsprojekter Gennemført kvalitetsudviklingsprojekt, som omfatter alle dele af forvaltningen med udgangspunkt i den såkaldte KVIK-model, udviklet af Statens Center for Kompetenceudvikling Indført områdeledelse på daginstitutionsområdet, gennemført i dialog med ledere, medarbejdere, bestyrelser og politikere Gennemført ledelsesudviklingsprojekt for skolevæsenets daglige ledelse (skolechefen og skolelederne), blandt andet et ledertræningskursus efterfulgt af Diplomuddannelse i ledelse for alle skoleledere i kommunen Gennemført evalueringsprojekt på skoleområdet i samarbejde med ni andre kommuner samt DPU og CVU med det formål at styrke evalueringskulturen på skolerne Tværgående opgaver i kommunen 2

3 Som tværgående direktionsopgave ansvarlig for vores omsorgsnetværk, der skal sikre personalets trivsel i hele kommunen. Gennemført trivselsundersøgelse for alle medarbejdere i kommunen samt trænet lederne til at håndtere højt sygefravær på deres institutioner Igangsat forsøgsprojekter med sundhedsklinik for 500 medarbejdere, svømning og massage mv. for andre 100 medarbejdere osv. Centrale tillidshverv Bestyrelsesmedlem i UU- Vestegnen et samarbejde, som varetager uddannelsesvejledningen i de seks deltagende kommuner. Var formand i første bestyrelsesperiode, som afsluttedes med udgangen af Bydelschef, Indre Nørrebro Bydel, Københavns Kommune Indre Nørrebro har indbyggere, hvilket svarer til en middelstor dansk kommune. Forsøgsbydelene varetog hovedparten af de opgaver, der i det daglige varetages af en primærkommune, bortset fra skattevæsen og folkeregister. Formålet med bydelsforsøget var at styrke nærdemokratiet, udvikle den kommunale service og rationalisere driften. Særlige resultater Opbygget en helt ny organisation på størrelse med en middelstor dansk kommune Gennemført en proces, hvor medarbejdere fra vidt forskellige arbejdskulturer kom til at fungere som et team med en helt speciel Nørrebroånd Formålet med bydelsforsøget blev opfyldt. Som ekstern evaluator af forsøget fremhæver PLS især Valby og Indre Nørrebro som bydele, der i særlig grad opfyldte succeskriterierne for forsøget. Som bydelschef var jeg ansvarlig for at opbygge en helt ny kommunal organisation fra grunden. Denne opgave varetog jeg i tæt samarbejde med bydelsrådsformand Jesper Langebæk, Københavns Kommunens forvaltninger og det daværende Struktursekretariat, som var en del af overborgmesterens afdeling. Udover at have det overordnede administrative ansvar for bydelens økonomi, administration, drift og udvikling varetog jeg de funktioner, der normalt varetages af en personalechef. Sammenhængen med Københavns Kommunes økonomi gjorde almindelig budgetlægning og økonomistyring til en helt særlig disciplin. Vi blev med tiden meget dygtige til at tænke fremad og sikre, at bydelens økonomi var i orden. Ansvarlig for at alle ledere i bydelen opfattede sig som ledere i Indre Nørrebro Bydel. Mange kendte ikke hinanden, men det kom de til. Udviklingsprojekter 3

4 Hele opgaven var et udviklingsprojekt, og alle de kommunale serviceområder blev en del af projektet. Daginstitutioner skulle blive bedre til at integrere indvandrerbørn, ældreområdet skulle forbedre servicen på plejehjemmene og i hjemmehjælpen osv. En særlig udviklingsopgave var de fysiske forhold i bydelen, blandt andet renholdelse af gader og parker. Området blev udliciteret i et forsøg på at opnå en højere service. Genbrugsområdet blev udviklet i et EU projekt, som ved bydelsforsøgets afslutning omfattede af bydelens indbyggere. Ved bydelsstyrets ophør Da det stod klart, at bydelsstyret ikke skulle videreføres, blev jeg headhuntet til stillingen som vicedirektør i Københavns kommunes uddannelses- og ungdomsforvaltning. Få måneder senere blev jeg tilbudt stillingen som Børne- og Kulturdirektør i Høje-Taastrup Kommune Forvaltningschef, Skoleforvaltningen i Ishøj Kommune Ishøj Kommune har indbyggere. Som forvaltningschef var jeg medlem af kommunens chefgruppe. Skolevæsenet beskæftiger 450 medarbejdere fordelt på 8 institutioner. Særlige resultater Et veldrevet skolevæsen med fokus på kvalitet og en stram økonomistyring (der var aldrig overforbrug på mit budgetområde) Genopretning af forvaltningens omdømme fra lavstatus i kommunen til højstatus Sikrede et særdeles godt samspil mellem forvaltning, skoler, politikere og brugere Som forvaltningschef medansvarlig for kommunens samlede drift og udvikling Som medlem af kommunens chefgruppe deltage aktivt i økonomiudvalgs- og byrådsmøderne Overordnet ansvarlig for ledelse og udvikling af et skolevæsen med et samlet budget på 120 mio. kr. Betjening af det politiske udvalg Nærmeste leder for 8 skoleledere i kommunen (ledelse igennem mellemledere) Forankring af kommunens overordnede vision på skoleområdet ude på de enkelte skoler igennem et intensivt og engageret samarbejde med skolelederne Sikret løbende udvikling af kvaliteten i skolernes undervisning, blandt andet via ansættelse af dygtige konsulenter ved Pædagogisk Central samt ved styrkelse af it-understøttet undervisning (på det pågældende tidspunkt lå Ishøj Kommune helt i front, hvad angår antallet af pc er i klasserne) Integration af de mange tosprogede elever Udvikling af skole- og ungdomsvejledningen (her ligger kommunen stadig højt, hvad angår kvaliteten i vejledningen) 4

5 Tværgående opgaver i kommunen I samarbejde med socialchefen ansvarlig for, at anbringelsesområdet ikke løb løbsk, dvs. sikring af budgetterne samtidig med sikring af kvaliteten Centrale tillidshverv Deltog i Undervisningsministeriets arbejde med opfølgning på den nye folkeskolelov, blandt andet med udarbejdelse af læseplaner Fagkonsulent i samfundsfag, Undervisningsministeriet Ansættelse som fagkonsulent i Undervisningsministeriet i en kombinationsansættelse med frikøb fra Solrød Kommune et vist antal timer om måneden. Fagkonsulenterne dækker hele landet. Rådgivning af direktøren Oplæg til Folketingets Uddannelsesudvalg Rådgivning af folkeskolens samfundsfagslærere Deltagelse i arbejdet med udarbejdelse af Folkeskoleloven af 1993 Udarbejdelse af læseplaner og CKF (centrale kundskabs- og færdighedsområder) Medforfatter til Undervisningsministeriets bøger om udvikling og kvalitet i skolens undervisning (1991) Evalueringsopgaver Medforfatter til KUP- rapporten i samfundsfag (UVM 1992) Ekstern underviser på Danmarks Pædagogiske Universitet, København Ekstern underviser ved Psykologistudiet, underviste i faget Viden & Dannelse i syv år og førte omkring 500 studerende til eksamen Ekstern underviser ved Speciallæreruddannelsen Koordinator for årskurset Læsning & læsevanskeligheder, en af Danmarks Pædagogiske Universitets faste efteruddannelser i flere år fra sidst i 1980 erne Specialkonsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Solrød Kommune Læsekonsulent i en del af kommunen Konsulent for specialklasser i hele kommunen Konsulent for kuratorvirksomhed i hele kommunen Koordinering af undervisningen af tosprogede elever i hele kommunen Pædagogisk/administrative opgaver Evalueringsopgaver UDDANNELSE 5

6 1987 Cand.pæd./MA, DPU, København Cand.pæd./MA i Uddannelsesforskning & Uddannelsesforvaltning, en treårig forskningsbaseret overbygningsuddannelse med fokus på teoretiske studier i psykologi, sociologi og antropologi, suppleret med metoder og værktøjer til analyser og forskning inden for blandt andet motivationspsykologi, intelligensteorier og kompetenceudvikling. 1982/2000 BA- niveau i Samfundsvidenskab, RUC Den toårige samfundsvidenskabelige basisuddannelse (økonomi/politologi/sociologi) Projekt: Kommuneplan- Demokrati? Benny Blak et al. 222 sider. RUC 1982 Studier i offentlig driftsøkonomi(ruc) Organisationsteori, HA enkeltfag, Handelshøjskolen i København Første modul af RUC s Masteruddannelse i Public Policy (økonomi/politologi/sociologi) 1978 Folkeskolelærer, Silkeborg Seminarium Samfundsfag & Religionskundskab Supplerende læreruddannelse fra Haslev Seminarium (specialundervisning) Årskursus fra DPU (Uddannelse & Arbejdsliv) Årskursus fra DPU (Historie & Samfundsfag) 1969 Karetmager & Karrosseribygger, Spørring Karrosserifabrik En håndværksuddannelse, der forudsætter både boglige og praktiske kompetencer samt evner for selvstændig planlægning og produktion. KURSER En lang række kurser indenfor ledelse, psykologi, økonomi, Kommunikation, aktiv lytning etc. PH. D kurser (uddannelsesforskning) Kurser i coaching og konfliktløsning hos Unique Performance Ledertræningskurser MEDLEM AF RÅD OG BESTYRELSER Deltager i Mandag Morgens projekt Den civile velfærd, analyse af samspillet mellem den offentlige og den frivillige sektor Medlem af Mandag Morgens Kompetenceråd, der igennem årene har bestået af forskellige repræsentanter fra førende private og offentlige myndigheder og organisationer. Kompetencerådet udgav i 1999 verdens første nationale kompetencerapport. Siden har Kompetencerådet udarbejdet et regionalt kompetenceregnskab samt en række delrapporter, konferenceoplæg osv Formand for Den økologiske produktionsskole på Nørrebro. 6

7 Forsøgsbydelenes repræsentant i Københavns Kommunes personalechefgruppe Forsøgsbydelenes repræsentant i Københavns Kommunes overordnede kriminalpræventive kontaktudvalg, bestående af blandt andre direktørerne fra tre af kommunens forvaltninger og med politidirektør Hanne Bech Hansen som uformel formand Bestyrelsesformand i Ungdommens Udd.center - Vestegnen. Oplægsholder på konferencer i Skandinavien om bydelsstyre og udviklingen af den offentlige sektor, samt konferencer arrangeret af Huset Mandag Morgen om kompetenceudvikling, organisationskultur mm. Forfatter og medforfatter til bøger, artikler og vejledninger mv. indenfor samfundsfag og pædagogik. SPROGLIGE KOMPETENCER Advanced Business English, Berlitz 2003 Proficiency of English, Cambridge Institute of English, 1992 Business English, Cambridge Institute of English, 1991 Svensk og tysk til husbehov. FRITID Vi bor i et gammelt hus i hjertet af Roskilde tæt på Domkirken. Megen fritid går med børn, børnebørn, venner, gode naboer og bekendte. Når der er tid, rejser vi gerne og plejer interessen for natur, byplanlægning, arkitektur, kunst og kultur. Ture til den svenske skærgård indgår også i det årlige rejseprogram Og så har vi et dejligt sommerhus i Odsherred ikke at forglemme! Udover faglitteratur læser jeg stakkevis af bøger på svensk og engelsk. Det er oftest krimier samt bøger om familier og samfundsforhold. 7

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere