Hovedkonklusioner undersøgelse af eksportforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedkonklusioner undersøgelse af eksportforhold"

Transkript

1 Hovedkonklusioner undersøgelse af forhold Fødevareministeriet Resultater fra survey gennemført i marts 2014 April 2014

2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4 3. FORDELING AF DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDBRANCHER 6 4. VIRKSOMHEDER, DER EKSPORTERER Værdien af en? Hvor eres der til? Hvad er afgørende for, at man er aktiv på markeder? Forventninger til fremtiden udvikling i? MALAYSIA, INDONESIEN, VIETNAM & FILIPPINERNE VIRKSOMHEDER, DER IKKE EKSPORTERER 27 2 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

3 1. INDLEDNING Epinion har for Fødevareministeriet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder i fødevareklyngen om deres nuværende og fremtidige overvejelser angående. Fødevareministeriet har med undersøgelsen ønsket at få en bedre forståelse af danske virksomheders nuværende og deres overvejelser om fremtiden på eksisterende og nye markeder. I alt har 91 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Virksomhedslisten er udarbejdet af Fødevareministeriet i samarbejde med Epinion. Listen indeholder udelukkende danske virksomheder inden for landbrugs- og fødevarebranchen, fx landbrugsvirksomheder, fødevarevirksomheder, fiskerivirksomheder og virksomheder, der producerer ingredienser og enzymer, samt virksomheder, der sælger teknologi til brug i denne produktion. Der er med andre ord ikke tale om en repræsentativ undersøgelse blandt danske virksomheder. 77 af de medvirkende virksomheder har svaret, at de erer fødevarer, teknologi, skind, foder, drikkevarer mm. til udlandet. 14 virksomheder har svaret, at de ikke har. Der er i alt ringet til 150 virksomheder. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview af Epinions erfarne interviewerkorps i marts Interviewene er gennemført på baggrund af et spørgeskema, der er udviklet af Epinion i samarbejde med Fødevareministeriet. Ved læsning af rapporten er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle tabeller summerer til mere end 10, hvilket skyldes, at det har været muligt at angive mere end et svar. Når virksomhedernes nævnes i rapporten, refereres der til relateret til fødevaresektoren og ikke virksomhedens samlede. Nærværende rapport opsummerer hovedkonklusionerne fra undersøgelsen. 3 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

4 2. Hovedkonklusioner Analysen viser, at der blandt de deltagende virksomheder er et stort fokus på. Således erer 77 af de 91 deltagende virksomheder. Man erer generelt til en række regioner, dog er der en tydelig tendens mod, at den primære er rettet mod EU-landene samt Europas øvrige lande. Især Tyskland, Sverige, England, Norge og Rusland er vigtige markeder. Analysen viser en optimisme med hensyn til den fremtidige. Langt de fleste virksomheder er positive over for fremtiden hen imod Potentialet for fremtidige aktiviteter er især relateret til EU, Europas øvrige lande og Asien. Også i forhold til Afrika synes der at være en positiv tendens at spore med hensyn til, særlig Sydafrika og Nigeria. Kina opleves fortsat som det store væksthjul i Asien, og det afspejles også i nærværende analyse. 51 % forventer, at Kina frem mod 2024 vil stå for det største potentiale i Asien, mens der er lavere forventninger til lande såsom Japan og Indien. Eksportomfanget til Malaysia, Indonesien, Filippinerne og Vietnam befinder sig i dag på et begrænset niveau. Der er få indikationer i analysen på, at det fremover vil ændre sig meget. Generelt viser analysen, at de interviewede virksomheder kun i nogen omfang har deres blik rettet mod disse markeder. Omkring 1 af virksomhederne vurderer, at de fire lande i høj grad er vigtige for deres virksomhed på nuværende tidspunkt og fremadrettet. Saudi-Arabien anses for at være det land i Mellemøsten, der har det største potentiale. I Nord-, Syd- og Mellemamerika bedømmes USA at have det største potentiale. Analysen viser, at danske virksomheder også er optimistiskefor det fremtidige potentiale for henholdsvis Brasilien og Canada, dog i mindre grad sammenlignet med USA. For Oceanien er det fortsat udelukkende Australien og New Zealand, der er fokus på. Danske landbrugs- og fødevarevirksomheder er i deres strategi orienteret mod allerede kendte markeder. Der er dog et fokus på at udnytte og forhåbentligt øge en til eksisterende regioner og lande, mens springet ud på nye markeder kun ser ud til at være relevant for de færreste virksomheder. Virksomhederne angiver, at adgang til finansiering, bedring i verdensøkonomien samt politisk og økonomisk stabilitet er tre afgørende faktorer for, at de kan indfri et potentiale. Derforuden er det afgørende for virksomhederne at få opbygget et bedre markedskendskab og finde gode lokale agenter og samarbejdspartnere. Sidstnævnte vurderes af virksomhederne som en forudsætning for lokal tilstedeværelse, fx i form af et salgskorps, og på den måde sikre 4 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

5 lokalforankring og kulturforståelse. Hertil kommer adgang til råvarer, samt at det ikke skal være for bureaukratisk i form af afgifter, kvoter og handelsbarrierer m.m. Men vigtigst af alt er, at man som virksomhed kan fortsætte med at være konkurrencedygtige både på pris og kvalitet. Internt i virksomhederne er der især fire faktorer, som går igen, og som vurderes at være afgørende for, at man som virksomhed kan indfri et potentiale. Dels er det afgørende, at virksomheden i dens strategi prioriterer en ny/øget tilgang, dels at man er parat til at være risikovillig. Herudover skal interne ressourcer økonomiske som kompetencemæssige til at iværksætte og løfte nye tiltag være til stede. Endelig er det centralt at produktudvikle og tilpasse produkter til de enkelte markeder. 5 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

6 3. Fordeling af de deltagende virksomheder på hovedbrancher De 77 virksomheder, der erer, kan inddeles i fire hovedbrancher: landbrug, agro- og fødevareindustri, fisk og skaldyr samt maskiner m.m.. Den konkrete fordeling ser ud som i tabellen nedenfor. Der er flest virksomheder inden for landbrug og agro-og fødevareindustri og færrest inden for maskiner m.m.. Tabel 1 Fordeling af virksomheder, som erer på de fire hovedbrancher Branche Antal virksomheder Landbrug 30 Agro- og fødevareindustri 30 Fisk og skaldyr 10 Maskiner m.m. 7 Hovedbranchen landbrug dækker over en række underbrancher såsom svin, fjerkrækød, okse, korn, mejeri, grønsager, frugt og nødder, æg, pels og planter, mens hovedbranchen agro- og fødevareindustri inkluderer drikkevarer, kaffe og krydderier, kiks, brød og bagværk, enzymer, foder, sukker, sammensatte fødevarer mm. Der er ingen underbrancher i relation til hovedbranchen fisk og skaldyr, mens hovedbranchen maskiner m.m. indbefatter maskiner til jordbrug, fødevare emballage, gødning, plantebeskyttelse samt maskiner til næringsmiddelindustrien. De 14 virksomheder, der ikke erer, fordeler sig som vist nedenfor. Samtlige virksomheder inden for fisk og skaldyr, der har deltaget i undersøgelsen, har. 6 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

7 Tabel 2 Fordeling af virksomheder, som ikke erer på de fire hovedbrancher Branche Antal virksomheder Landbrug 3 Agro- og fødevareindustri 9 Maskiner m.m. 2 7 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

8 4. Virksomheder, der erer 4.1 VÆRDIEN AF EKSPORTEN? Virksomhederne er blevet bedt om at oplyse fødevareens værdi i procent af omsætningen. Der er et bredt spænd i data, men med en tyngde på de to yderintervaller 0-2 og Mere end 80 %. 34 % af virksomhederne placerer værdien af deres i procent af omsætningen i det nederste interval. 3 oplyser, at værdien af deres i procent af omsætningen udgør mere end 8. Tabel 3 Værdien af virksomhedernes relateret til fødevaresektoren i % af omsætningen Hvor stor er værdien af jeres, som kan relateres til fødevaresektoren i procent af omsætningen? Mere end 8 Ønsker ikke at oplyse Ved ikke Total Procentandel 34 % (26) 9 % 13 % 1 (8) 3 (23) 3 % 1 % 10 (77) 8 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

9 4.2 HVOR EKSPORTERES DER TIL? Hvilke regioner og i hvilket omfang? Virksomhederne er blevet spurgt om, hvilke regioner de erer fødevarerelaterede produkter til i dag. Som det fremgår nedenfor, har flest virksomheder til EU. 95 % af virksomhederne angiver at have hertil. Det er efterfulgt af Europa øvrige med 71 %, mens færrest virksomheder har til Oceanien. Tabel 4 Regioner, som man erer til i dag Hvilke regioner erer virksomheden til i dag? EU Europa øvrige Asien Nord-, Syd- og Mellemamerika Afrika Mellemøsten Oceanien Procentandel 95 % (74) 71 % (55) 53 % (41) 42 % (33) 37 % (29) 37 % (29) 35 % (27) De fleste virksomheder har en meget stor andel af deres til EU, og til dels Europa øvrige jf. tabel 5. Til de øvrige regioner (Afrika, Asien, Mellemøsten, Nord-, Syd- og Mellemamerika samt Oceanien) har virksomhederne typisk angivet at have en mindre andel af deres fødevare. 9 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

10 Tabel 5 Hvordan fordeles virksomhedernes fødevarerelaterede andele til de enkelte regioner? Hvordan fordeles en? 0-10 pct pct pct pct Above 40 pct Total Afrika 82.8 % (24) 10.3 % 3.4 % 3.4 % 10 (29) Asien 61 % (25) 17.1 % 7.3 % 9.8 % (4) 4.9 % 10 (41) EU 4.1 % 2.7 % 4.1 % 8.2 % (6) 80.8 % (59) 10 (73) Europa øvrige 63.6 % (35) 10.9 % (6) 10.9 % (6) 7.3 % (4) 7.3 % (4) 10 (55) Mellemøsten 89.7 % (26) 3.4 % 6.9 % 10 (29) Nord-, Syd- og Mellemamerika 66.7 % (22) 12.1 % (4) 12.1 % (4) 9.1 % 10 (33) Oceanien 92.6 % (25) 7.4 % 10 (27) Hvilke lande er vigtige markeder? Ud over at angive andele pr. region er virksomhederne blevet bedt om at angive, hvilke lande inden for de enkelte regioner der for dem er de væsentligste lande. 1 I Asien er de vigtigste markeder Kina (63 % (26)) og Japan (49 % (20)), og herefter kommer Sydkorea (15 % (6)). 7 % vurderer, at Singapore, Taiwan, Thailand og Indien er vigtige markeder. 1 Analysemæssigt er det vigtigt at være opmærksom på, at datagrundlaget på landeniveau for nogle lande er forholdsvis tyndt. På regionsniveau er tallene statistisk forsvarlige, mens de udelukkende kan tolkes som indikationer og tendenser på landeniveau, hvorfor det absolutte tal anføres sammen med procentsatsen. 10 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

11 Tabel 6 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Asien Hvad er de vigtigste markeder i Asien? (top 5) Kina Japan Sydkorea Indien Singapore Taiwan Thailand Procentandel 63 % (26) 49 % (20) 15 % (6) 7 % 7 % 7 % 7 % Sydafrika er uden sammenligning det land i Afrika, som flest af de interviewede virksomheder angiver som det vigtigste marked. Dette fremføres af 45 % (13). Næstefter kommer Egypten (17 % (5)), Marokko (14 % (4)) og Nigeria (14 % (4)), og Algeriet, Ghana, Kenya og Libyen er på en femteplads med 1. Mange lande i Afrika angives ikke som vigtige markeder af de adspurgte virksomheder. Top 5-listen over virksomhedernes angivelse af de vigtigste lande i Afrika er angivet i tabellen nedenfor. Tabel 7 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Afrika Hvad er de vigtigste markeder i Afrika? (top 5) Sydafrika Egypten Marokko Procentandel 45 % (13) 17 % (5) 14 % (4) 11 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

12 Nigeria Algeriet Ghana Kenya Libyen 14 % (4) Som det tidligere er anført, er EU den region de deltagende virksomheder anser som vigtigst mæssigt. De fem vigtigste markeder inden for EU er, ifølge virksomhederne, Tyskland, Sverige, England/UK, Frankrig og Italien. Andre centrale markeder er Holland, Polen, Finland, Estland og Spanien. Tabel 8 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i EU Hvad er de vigtigste markeder i EU? (top 5) Tyskland Sverige England/UK Frankrig Italien Procentandel 66 % (48) 37 % (27) 33 % (24) 25 % (18) 21 % (15) For Europa øvrige nævnes Rusland af 45 % (25) som det vigtigste marked. Herudover nævnes Norge, Ukraine, Schweiz og Island, men de er alle af noget mindre betydning sammenlignet med Rusland. 12 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

13 Tabel 9 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Europa øvrige Hvad er de vigtigste markeder i Europa øvrige? (top 5) Rusland Norge Island Schweiz Ukraine Procentandel 45 % (25) 13 % 5 % 5 % 4 % I Mellemøsten er de vigtigste markeder Saudi-Arabien (52 % (15)) og de Forenede Arabiske Emirater (31 % (9)). 1 svarer henholdsvis Israel og Tyrkiet, og herefter kommer en række lande ind på en femteplads (se tabellen nedenfor). Tabel 10 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Mellemøsten Hvad er de vigtigste markeder i Mellemøsten? (top 5) Saudi-Arabien Forenede Arabiske Emirater Israel Tyrkiet Egypten Procentandel 52 % (15) 31 % (9) % 13 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

14 Irak Iran Jordan Yemen 7 % 7 % 7 % 7 % I Nord-, Syd- og Mellemamerika er USA oftest angivet som det vigtigste land i øjemed, hvilket er anført af 73 % af virksomhederne. Til sammenligning svarer 36 %, at Canada er et af de vigtigste lande. Derudover svarer 18 % Chile, 15 % Brasilien og 12 % Mexico. Tabel 11 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Nord-, Syd- og Mellemamerika Hvad er de vigtigste markeder i Nord-, Sydog Mellemamerika? (top 5) USA Canada Chile Brasilien Mexico Procentandel 73 % (24) 36 % (12) 18 % (6) 15 % (5) 12 % (4) For Oceanien angiver virksomhederne udelukkende Australien og New Zealand som vigtige markeder, hvor 93 % svarer Australien, og 26 % svarer New Zealand. De øvrige lande angives ikke som vigtige markeder. 14 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

15 Tabel 12 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Oceanien Hvad er de vigtigste markeder i Oceanien? (top 5) Australien New Zealand Procentandel 93 % (25) 26 % 4.3 HVAD ER AFGØRENDE FOR, AT MAN ER AKTIV PÅ EKSPORTMARKEDER? Som allerede nævnt er der stor forskel på de deltagende virksomheder i analysen. Det afspejles også i spørgsmålet hvad har været afgørende for, at I er aktive på de nuværende markeder?. Der kan dog identificeres en række tværgående faktorer, som vurderes at være afgørende for, om virksomhederne er aktive på de nuværende markeder. 15 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

16 Figur 1. Faktorer, som virksomhederne anfører som vigtige for Kulturel forståelse Nærmarked passer godt til danske produkter Godt netværk Efterspørgsel efter deres varer Vigtige faktorer for Logistik både ift transport, sprog og produkter Globalt sigte i deres forretningsplan Varer af høj kvalitet Det opleves eksempelvis som afgørende, at der er en kulturel forståelse, og flere anfører også, at nærmarkederne i form af de nordiske lande og Tyskland er centrale for dem. Det er også afgørende, at der er gode logistikforhold i form af et distributionsnetværk og adgang til råvarer, men også i forhold til at kunne rekruttere medarbejdere med de rette sprogkompetencer. En afgørende og helt essentiel faktor er dog naturligvis, at der er efterspørgsel efter produkterne. Flere af virksomhederne fremhæver i den forbindelse de danske kvalitetsvarer som et afgørende faktum og som et vigtigt konkurrenceparameter. For de 30 virksomheder, der erer indenfor landbrug er den oftest nævnte faktor efterspørgsel. Herudover anfører virksomhederne yderligere tre faktorer som afgørende for, at markederne finder dem interessante. Det er logistik i form af adgang, kvalitet og specialisering. 30 virksomheder i undersøgelsen erer produkter indenfor agro- og fødevareindustri. For dem handler det i særdeleshed om nærhed således, at varerne kan komme hurtigt frem til forbrugerne. Samtidig handler det om relation til markederne. Agro- og fødevareindustrien ser desuden deres danskhed som en force på markedet. 16 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

17 For de 10 virksomheder, der erer fisk og skaldyr er en vigtig faktor, at deres produkter efterspørges, og at de anses som specialprodukter af høj kvalitet. Netop det, at de udbyder specialvarer af høj kvalitet danner, ifølge de adspurgte virksomheder, efterspørgslen på udenlandske markeder. For de 7 virksomheder, der er inden for hovedbranchen maskiner m.m. er både geografisk nærhed og det at være tæt på selve produktionsleddet af fødevarer af stor betydning for. Herudover er det vigtigt, at de oplever, at der er et reelt salgspotentiale, og at der er kapital tilstede. 4.4 FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN UDVIKLING I EKSPORT? Hvad er forventningen til den fremtidige for de enkelte regioner? Langt de fleste virksomheder stiller sig positive over for fremtiden hen imod 2024, hvad angår. Adspurgt, hvor stort et potentiale der er for aktiviteter til de forskellige regioner frem mod 2024, svarer virksomhederne i overvejende grad, at de forventer, at en vil forblive enten uændret og/eller stigende. EU, Europa øvrige og Asien vurderes samlet set at have størst potentiale for frem mod Meget få virksomheder vurderer, at deres decideret vil være aftagende eller betydeligt aftagende. 17 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

18 Tabel 13 Virksomhedernes forventninger til en frem mod Betydeligt aftagende Aftagende Uændret Stigende Betydeligt stigende Total Afrika 1,3 % 74 % (57) 11,7 % (9) 13 % 10 (77) Asien 1,3 % 1,3 % 45,5 % (35) 27,3 % (21) 24,6 % (19) 10 (77) EU 2,6 % 41,6 % (32) 46,8 % (36) 9 % 10 (77) Europa øvrige 2,6 % 55,8 % (43) 28,6 % (22) 13 % 10 (77) Mellemøsten 1,3 % 1,3 % 66,2 % (51) 24,7 % (19) 6,5 % (5) 10 (77) Nord-, Syd- og Mellemamerika 2,6 % 64,9 % (50) 24,7 % (19) 7,8 % (6) 10 (77) Oceanien 1,3 % 1,3 % 87 % (67) 2,6 % 7,8 % (6) 10 (77) Inden for de enkelte regioner er virksomhederne blevet spurgt til hvilke lande de vurderer at have det største potentiale. Dette er anført nedenfor i prioriteret rækkefølge: De største forventninger i Afrika knyttes til Sydafrika (12 %), mens Nigeria (9 %) også vurderes som et potentielt marked. Marokko (5 %), Ghana (5 %) samt Egypten (3 %) vurderes også at være potentielle markeder om end i et noget mindre omfang. I Asien er det i meget vid udstrækning Kina (51 %), der forventes at have det største potentiale frem mod % anfører Japan og 4 % Indien. I EU forventes Tyskland (44 %), England/UK (31 %), Sverige (21 %), Frankrig og Spanien (13 %) at have det største potentiale. Hertil kommer, at Østeuropa som en samlende betegnelse også anføres som et interessant marked. For Europa øvrige har man de største forventninger til Rusland (31 %). Herefter kommer Norge med 25 %, mens Tyrkiet, Schweiz og Ukraine anføres af ganske få. 18 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

19 Saudi-Arabien (12 %) er det land i Mellemøsten, som vurderes at have størst potentiale frem mod Dette efterfølges af Dubai (6 %), Egypten (5 %), Iran (5 %) og Tyrkiet samt Irak begge med 4 %. Eksportpotentialet i Nord-, Syd- og Mellemamerika forventes i høj grad at være i USA (31 %), ligesom Brasilien (12 %) også forventes at være et interessant marked. Der er lavere forventninger til Canada (9 %) og Chile (8 %). For Oceanien har man udelukkende fokus på Australien (21 %) og New Zealand (8 %). Hvad er forventningerne til indenfor de forskellige brancher? Blandt de 30 virksomheder, der erer indenfor landbrug forventes de største muligheder at være i EU, Asien og Europa øvrige. 17 virksomheder forventer enten stigende eller betydeligt stigende til EU. For Asien har 15 virksomheder angivet, at de forventer en stigende eller betydeligt stigende. For Europa øvrige er det henholdsvis 8 og 2 virksomheder, der angiver dette. 26 virksomheder forventer en uændret andel til Oceanien. 19 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

20 Tabel 14 Virksomheder indenfor landbrug: forventninger til frem til 2024 Betydeligt aftagende Aftagende Uændret Stigende Betydeligt stigende Total Afrika 3,3 % 7 (21) 2 (6) 6,7 % 10 (30) Asien 1,3 % 46,7 % (14) 33,3 % 16,7 % (5) 10 (30) EU 3,3 % 43,3 % (12) 43,3 % (13) 13,3 % (4) 10 (30) Europa øvrige 3,3 % 63,3 % (19) 26,7 % (8) 6,7 % 10 (30) Mellemøsten 3,3 % 3,3 % 73,3 % (22) 16,7 % (5) 3,3 % 10 (30) Nord-, Syd- og Mellemamerika 6,7 % 66,7 % (20) 16,7 % (5) 1 10 (30) Oceanien 3,3 % 86,7 % (26) 3,3 % 6,7 % 10 (30) Tendensen blandt de 30 virksomheder indenfor agro- og fødevareindustrien er, at de største muligheder er indenfor EU og Asien. 17 virksomheder forventer stigende til EU. 17 virksomheder forventer enten stigende og/eller betydeligt stigende til Asien. Der er ligeledes positive forventninger til de øvrige regioner med undtagelse af Oceanien. 27 af de 30 virksomheder forventer uændret andele hertil. 20 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

21 Tabel 15 Virksomheder indenfor agro- og fødevareindustri: forventninger til frem til 2024 Betydeligt aftagende Aftagende Uændret Stigende Betydeligt stigende Total Afrika 83,3 % (25) 6,7 % 1 10 (30) Asien 3,3% 4 (12) 33,3 % 23,3 % 10 (30) EU 43,3 % (13) 56,7 % (17) 10 (30) Europa øvrige 3,3 % 56,7 % (17) 3 (9) 1 10 (30) Mellemøsten 63,3 % (19) 3 (9) 6,7 % 10 (30) Nord-, Syd- og Mellemamerika 63,3 % (19) 33,3 % 3,3 % 10 (30) Oceanien 3,3 % 9 (27) 3,3 % 3,3 % 10 (30) 21 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

22 For de 10 virksomheder, der erer fisk og skaldyr ser 6 virksomheder et potentiale for stigende og/eller betydeligt stigende til EU, mens 5 virksomheder har forventninger om stigende og/eller betydeligt stigende til henholdsvis Asien og Europa øvrige. De laveste forventninger har virksomhederne til Oceanien, mens der også forventes øget til henholdsvis Afrika, Mellemøsten samt Nord-Syd og Mellemamerika. Tabel 16 Virksomheder indenfor fisk og skaldyr: forventninger til frem til 2024 Betydeligt aftagende Aftagende Uændret Stigende Betydeligt stigende Total Afrika 8 (8) 2 10 Asien 5 (5) 1 4 (4) 10 EU Europa øvrige 5 (5) Mellemøsten Nord-, Syd- og Mellemamerika 6 (6) Oceanien HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

23 Tabel 17 Virksomheder indenfor maskiner m.m. : forventninger til frem til 2024 Betydeligt aftagende Aftagende Uændret Stigende Betydeligt stigende Total Afrika 42,9 % 14,3 % 42,9 % 10 Asien 57,1 % (4) 42,9 % 10 EU 57,1 % (4) 42,9 % 10 Europa øvrige 28,6 % 28,6 % 42,9 % 10 Mellemøsten 42,9 % 42,9 % 14,3 % 10 Nord-, Syd- og Mellemamerika 71,4 % (5) 14,3 % 14,3 % 10 Oceanien 57,1 % (4) 42,9 % 10 Der er, som tidligere anført, i alt 7 virksomheder inden for branchen maskiner m.m. som erer. Forventningerne til den fremtidige er optimistisk og det gør sig gældende for alle 7 regioner. 3 virksomheder forventer betydeligt stigenden til både Asien og Oceanien, mens 5 forventer en stigende og/eller betydeligt stigende til Europa øvrige. For Afrika og Mellemøsten har 4 virksomheder angivet, at de forventer en stigende og/eller betydeligt stigende. Hvilke forhold er afgørende for at indfri potentialet på de forskellige markeder? Analysen har indtil nu været fokuseret på at identificere, hvilke muligheder virksomhederne selv ser. De er i den forbindelse også blevet spurgt om, hvilke forhold der er afgørende for, at de kan indfri potentialet på de forskellige markeder. Virksomhederne har angivet en række rammevilkår omhandlende: adgang til finansiering bedring i verdensøkonomien politisk og økonomisk stabilitet. 23 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

24 Herudover er det afgørende, at man får opbygget et bedre markedskendskab, samt at virksomhederne kan finde gode lokale agenter og samarbejdspartnere, som kan sikre en lokalforankring og tilstedeværelse, fx gennem et godt salgskorps. Hertil kommer adgang til råvarer, samt at det ikke skal være for bureaukratisk i form af afgifter, kvoter og handelsbarrierer m.m. Vigtigst af alt er det dog, at virksomhederne kan fortsætte med at være konkurrencedygtige både på pris og kvalitet Internt i virksomhederne er der især fire faktorer, som går igen. Det handler i høj grad om, at virksomheden i dens strategi skal prioritere enten nye tilgange til eller have fokus på at øge, ligesom at virksomhederne skal være risikovillige og parate til at investere i nye markeder. Herudover er det afgørende, at interne ressourcer både økonomisk og kompetencemæssigt er til stede til at iværksætte og løfte nye tiltag. Endelig skal man som virksomhed være parat til at produktudvikle og tilpasse produkter til de enkelte markeder. Inden for de forskellige brancher varierer det også. For agro-og fødevareindustri og maskiner m.m. handler det om økonomisk vækst og stabilitet på markederne. Begge brancher efterspørger også diplomater og repræsentanter på markederne for at sikre en. For landbrug samt fisk og skaldyr brancherne er det væsentligt, at have adgang til råvarer. For alle tre brancher er konkurrencedygtighed og efterspørgsel to klare forudsætninger for, at man kan indfri potentialet på markeder i fremtiden. 24 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

25 5. Malaysia, Indonesien, Vietnam & Filippinerne Undersøgelsen har haft et særskilt fokus på Malaysia, Indonesien, Vietnam og Filippinerne. Følgende spørgsmål er stillet specifikt herom: I hvilken grad er Malaysia, Indonesien, Vietnam, Filippinerne vigtige lande for jer? Hvorfor er disse lande interessante/ikke interessante? Hvilke lande i Asien ser I de største potentialer i frem til 2024? Spørgsmålene behandles efterfølgende en for en. I hvilken grad er Malaysia, Indonesien, Vietnam, Filippinerne vigtige lande for jer? Samtlige 77 virksomheder, der erer i dag, er blevet bedt om at tage stilling til, hvor vigtige de fire lande er for deres virksomhed frem mod Som det ses af tabellen nedenfor, vurderer over halvdelen (mellem 51 og 57 %), at de fire lande ikke er vigtige for deres virksomhed % af virksomhederne vurderer, at de fire lande i høj grad er vigtige for deres virksomhed. 5 virksomheder vurderer, at alle fire lande i høj grad er vigtige for dem. Tabel 18 Hvor vigtig er Malaysia, Indonesien, Vietnam og Filippinerne for jeres virksomhed frem mod 2024? I hvilken grad er [landenavn] et vigtigt land for jer? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Indonesien 11,7 % (9) 13 % 18,2 % (14) 57,1 % (44) 10 (77) Malaysia 9,1 % 15,6 % (12) 20,8 % (16) 54,5 % (42) 10 (77) Vietnam 11,7 % (9) 15,6 % (12) 20,8 % (16) 51,9 % (40) 10 (77) Filippinerne 10,4 % (8) 16,9 % (13) 22,1 % (17) 50,6 % (39) 10 (77) 25 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

26 Hvorfor er disse lande interessante/ikke interessante? De fleste virksomheder svarer samlet set, at de oplever de fire markeder som værende interessante, fordi der både er tale om markeder med stigende velstand, ligesom befolkningsgrupperne har tradition for at spise meget fisk, skaldyr og kylling. I denne sammenhæng nævnes det også, at det er fire lande med store befolkninger og dermed mange forbrugere. Endeligt fremhæves det som et positivt træk, at alle fire markeder har tradition for at give gaver og dermed bruge penge på dette. Omvendt er markederne mindre interessante for de adspurgte virksomheder, fordi det trods alt fortsat er markeder, hvor købekraften er lille, og hvor middelklassen endnu ikke er stor. Desuden er det oplevelsen, at der findes en forholdsvis stor lokal og/eller regional konkurrence, som rent prismæssigt kan være svær at konkurrere med. Endelig er det geografisk langt væk fra Danmark, hvilket besværliggør logistikken i forhold til. Hvilke lande i Asien ser I de største potentialer i frem mod 2024? Som tidligere anført, er Kina det land i Asien de interviewede virksomheder oplever, har det største potentiale frem mod Hernæst kommer Japan og Indien. Specifik for Malaysia, Indonesien, Vietnam og Filippinerne forholder det sig således, at 6 virksomheder ser et stort potentiale i Indonesien, 5 virksomheder anfører Vietnam og 2 virksomheder ser et stort potentiale frem mod 2024 i Malaysia. Kun en virksomhed nævner Filippinerne. 26 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

27 6. Virksomheder, der ikke erer I dette afsnit behandles data i absolutte tal frem for i procenter, da det ikke er retvisende at tale om procenter med en samlet base på kun 14 virksomheder. Af de 14 virksomheder, der har angivet, at de ikke erer, er det i helt overvejende grad virksomheder, der aldrig tidligere har eret og dermed ingen erfaring har med. Kun en virksomhed angiver, at den gerne vil ere i fremtiden, hvorimod de øvrige ikke ser det som en del af deres fremadrettede strategi. De mest udbredte forklaringer på, hvorfor virksomhederne ikke ønsker at ere, er, at de allerede har datterselskaber etableret på de relevante markeder, som står for afsætning af deres produkter. En anden gennemgående forklaring er, at deres forretningsstrategi er baseret på danske kunder og dermed det danske marked. Tabel 20 Eksport i fremtiden? Har I ønsker/planer om at ere i fremtiden? Procentandel Ja, det vil vi gerne Nej, det er ikke en del af vores strategi Ved ikke Total 7 % 93 % (13) 10 (14) 27 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD

28 OM OS Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Vietnam og Østrig. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150 fastansatte medarbejdere og 500 interviewere. Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at præsentere analyseresultater og yde rådgivning af højeste kvalitet. EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F 2200 KØBENHAVN N T: E: W: 28 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE AARHUS C T: E: W: DANMARK GRØNLAND NORGE STORBRITANNIEN SVERIGE TYSKLAND VIETNAM ØSTRIG

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2011-2015 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport

Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Økonomisk analyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Lav selvforsyningsgrad

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød Økonomisk analyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Japan er vores 2. største marked for grisekød 2. største marked for grisekød

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1. Antal Fjerkræbesætninger *) 2006 **) 2008 ***) Pr. 31. dec. 2011 ****) Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 Burhøns, velfærdsberigede bure

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD 1.1 Sydafrika og guldet (2) Dette cirkeldiagram viser verdens 10 største guldproducenter og deres andel af verdens guldproduktion. Uzbekistan 3,0 % Andre 35,2 % Kina 11,8

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Hans Peter Slente. Hans Peter Slente Risiko og finansiering i Mellemøsten ved konsulent Esben Bergmann Schjødt, Eksport Kredit Fonden

Hans Peter Slente. Hans Peter Slente Risiko og finansiering i Mellemøsten ved konsulent Esben Bergmann Schjødt, Eksport Kredit Fonden Markedschef Program 10.00 ved markedschef, DI 10.20 Risiko og finansiering i ved konsulent Esben Bergmann Schjødt, Eksport Kredit Fonden 10.40 Strømninger i det arabiske mediebillede ved dr. phil. Jakob

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere