Læs om ny lovgivning, interessante afgørelser og nyttig viden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs om ny lovgivning, interessante afgørelser og nyttig viden"

Transkript

1 1 September 2017 NYT Team Entreprise Læs om ny lovgivning, interessante afgørelser og nyttig viden Vores brancheteam har landets største team af advokater, der dækker alle områder inden for entreprise. Vi er dedikerede branchespecialister, der leverer markedsorienteret rådgivning til bygge- og anlægsbranchen. I vores nyhedsbrev kan du læse om ny lovgivning, interessante afgørelser og nyttig viden for branchen. Fem forældelsesfælder for bygherrer Af: Specialistadvokat Eivind Einersen Forældelsesloven indeholder en række fælder for bygherrer. Du kan her læse, hvad fælderne indebærer. Da AB 92, ABT 93 og ABR 89 blev udarbejdet, gjaldt der en forældelsesfrist på fem år, som løb fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren burde kende til sit krav. Ved forældelsesloven af 2007 blev forældelsesfristen forkortet, så forældelse af bygherrens krav mod entreprenører og rådgivere indtræffer tre år efter det tidspunkt, hvor bygherren bør være bekendt med forholdet. Til gengæld er det blevet lettere at afbryde forældelse, idet en begæring om syn og skøn nu afbryder forældelse foreløbigt. Den nuværende forældelseslov indeholder en række fælder for bygherren. I denne artikel beskriver vi fem af disse fælder. Fælde nr. 1: Bygherren venter til 5-års gennemgangen Forældelsesloven kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for skyldneren, jf. forældelseslovens 26. Hvis bygherren ved afleveringen burde kende til en mangel, bortfalder bygherrens krav i anledning af manglen, medmindre forældelse er afbrudt inden tre år efter afleveringen. AB-reglerne ændrer ikke på dette. Hvis en mangel er omtalt i afleveringsprotokollen, er udgangspunktet, at forældelsesfristen løber fra afleveringen. Men også i de situationer, hvor bygherren eller dennes rådgivere (fx et fagtilsyn) burde være bekendt med manglen, vil forældelsesfristen løbe fra afleveringen. Som følge heraf vil det være en fejl af bygherren at vente med at gøre status for byggeriet til 5-års eftersynet. Bygherren kan undgå fælden ved at gennemføre en 3-års gennemgang. Gennemgangen skal gennemføres i god tid inden tre år efter afleveringen, så bygherren kan nå at afbryde forældelse over for de ansvarlige for manglen. Fælde nr. 2: Bygherren nøjes med en reklamation Forældelse kan ikke afbrydes ved en reklamation. Afbrydelse af forældelse kræver, at den ansvarlige inden udløbet af de tre år enten erkender fordringen, indleder forhandlinger eller underskriver en erklæring om, at forældelse foreløbig ikke vil blive gjort gældende (en suspensionserklæring). Gør han ikke det, må bygherren anlægge sag eller iværksætte syn og skøn. For så vidt angår erkendelse af fordringen og indledning af forhandlinger, har voldgiftspraksis været

2 NYT Team Entreprise 2 meget entreprenørvenlig. Mange bygherrer er faldet i den fælde at tro på entreprenørens forsikringer om, at problemet går væk med tiden, eller at entreprenørens afhjælpningsforsøg afbryder forældelse, men i en række kendelser er det statueret, at entreprenørens ageren ikke har afbrudt forældelse. Bygherren kan undgå fælden ved at få alle de mulige ansvarlige til at underskrive en suspensionserklæring eller ved selv at afbryde forældelse ved sagsanlæg eller begæring om syn og skøn. Fælde nr. 3: Bygherren lader garantistiller slippe Der gælder også en 3-års forældelsesfrist over for garantistillere. Fristen løber sideløbende med fristen over for de ansvarlige. Hvis den eller de ansvarlige indleder forhandlinger eller underskriver en suspensionserklæring, vil dette ikke afbryde forældelse over for garantistilleren, og bygherren kan derfor let risikere, at garantistiller frigøres fra garantien på grund af forældelse. Bygherren kan undgå fælden ved at få garantistiller til at underskrive en suspensionserklæring, eller ved at bygherren enten trækker på garantien eller lader garantistiller være part i et syn og skøn. Hvis bygherren har anlagt sag mod den ansvarlige, kan bygherren alternativt afbryde forældelse over for garantistiller ved at orientere garantistiller om sagen og opfordre til, at garantistiller varetager sine interesser under den en såkaldt procestilvarsling. Fælde nr. 4: Bygherren sætter lid til syn og skøn En begæring om syn og skøn afbryder forældelse, men kun foreløbigt. Den foreløbige afbrydelse af forældelse indebærer, at forældelse tidligst indtræffer et år efter skønssagens afslutning. Bygherren har altså et år fra modtagelse af skønserklæring til at anlægge sag. Hvis der inden for denne frist stilles tillægsspørgsmål, afbrydes forældelse igen foreløbigt. Dermed kan forældelse være afbrudt i en længere årrække, hvis der kommer flere runder med tillægsspørgsmål. Bygherren må dog være opmærksom på to forhold. For det første vil bygherren kun have afbrudt forældelse over for skønssagens parter. Hvis skønssagen fx kun er mellem bygherren og entreprenøren, vil forældelse af bygherrens krav mod rådgiverne ikke være afbrudt. For det andet vil bygherren kun have afbrudt forældelse af de forhold, som parterne spørger skønsmanden om. Et syn og skøn om mangler ved taget afbryder dermed kun forældelse af krav i anledning af mangler ved taget. Hvis der efter modtagelse af skønserklæring nr. 1 om taget stilles tillægsspørgsmål om fundamenter, vil forældelse af krav vedrørende taget kun være afbrudt i indtil et år efter modtagelse af skønserklæring nr. 1. Bygherren kan undgå fælden ved at få de ansvarlige til at underskrive en suspensionserklæring eller ved i senere runder med skønsmanden at stille tillægsspørgsmål om de forhold, som skønsmanden allerede har været inde på. En gentagelse af allerede stillede spørgsmål vil dog næppe afbryde forældelse foreløbigt. Så bygherren vil i givet fald være nødsaget til at stille spørgsmål om andre temaer, fx ved at bede skønsmanden om at vurdere de faktiske udbedringsomkostninger, hvis skønsmanden i erklæring nr. 1 kom med et skøn over omkostningerne. Fælde nr. 5: Bygherren anlægger sag på den forkerte måde Bygherren kan afbryde forældelse ved sagsanlæg, men bygherren skal sørge for at anlægge sagen på den rigtige måde. Hvis der fx er aftalt AB 92 mellem parterne, kan bygherren ikke afbryde forældelse ved at anlægge en retssag ved domstolene. Bygherren må i stedet anlægge voldgiftssag. Hvis bygherren vil forfølge et krav over for en garantistiller, vil bygherren muligvis være nødsaget til at trække på garantien og få iværksat en sagkyndig beslutning i stedet for at anlægge sag mod garantistiller. Der findes i hvert fald voldgiftspraksis, som har statueret, at en bygherre kan afbryde forældelse ved at give meddelelse om garantitræk, og vold- giftspraksis, som har statueret, at en bygherres sag mod en garantistiller må afvises, hvis bygherren ikke har givet meddelelse om garantitræk. MgO-sagerne 1. kapitel Af: Claus Berg og advokat Kirstine Brouer Seedorff Mange i byggebranchen holdt vejret, da den første afgørelse om de omstridte MgO-plader faldt kort før sommerferien. Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg frifandt entreprenøren og pålagde totalrådgiveren ansvar. Men det sidste punktum i sagerne er langt fra sat. Vi ser nærmere på, hvilken betydning kendelsen kan få for fremtidige afgørelser og på nogle af de ubesvarede spørgsmål, som afgørelsen samtidig efterlader. Baggrund Magnesiumoxid-plader (MgO-plader) er vindspærreplader, som siden 2010 er anvendt i facader på tusindvis af bygninger, herunder almene boliger, offentlige institutioner og erhvervsbyggerier. Mistanken om problemer med MgO-pladerne opstod i slutningen af 2014, og det har siden hen vist sig, at pladerne på grund af fugtsugende og fugtafgivende egenskaber er uegnede i det danske klima. Konsekvensen er, at pladerne skal udskiftes i langt de fleste af de byggerier, hvor de er anvendt. Men hvem skal betale regningen? Hvem bærer ansvaret? Herom verserer der et utal af sager, og det er derfor med god grund, at den første afgørelse har påkaldt sig stor opmærksomhed i byggebranchen. Kort om sagen Den konkrete sag omhandlede facaderenoveringen af et alment boligbyggeri. Aftalen mellem bygherren og totalrådgiveren var underlagt ABR 89, og det var derudover aftalt, at rådgiverens ydelser skulle omfatte kvalitetssikring i henhold til kvalitetssikringsbekendtgørelsen og kvalitetssikringsvejledningen.

3 NYT Team Entreprise 3 I forbindelse med en projektgennemgang foreslog hovedentreprenøren totalrådgiveren, at den facadebeklædning (fibercementplader), som var foreskrevet i projektet, blev ændret til MgO-plader i stedet. Hovedentreprenøren forsynede totalrådgiveren med diverse produktbeskrivelser og oplyste samtidig, at produktet var nyt, og at entreprenøren ikke selv havde erfaring med produktet. Efter at have gennemgået og vurderet den udleverede information om den foreslåede MgO-plade, godkendte og indarbejdede totalrådgiveren ændringen i projektet. Totalrådgiveren oplyste ikke bygherren om, at produktet var nyt og uprøvet. I starten af 2015, mindre end fire år efter afleveringen af byggeriet, begyndte pladernes uheldige egenskaber at vise sig. Bygherren reklamerede over forholdene og indbragte siden hen sagen for Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg, som nu har taget stilling til, hvorvidt MgO-pladernes uheldige egenskaber skulle betragtes som mangler og ansvarets fordeling. Byggetidens viden Voldgiftsretten slog indledende fast, i overensstemmelse med de afgivne skønserklæringer i sagen, at MgOplader er uegnede som vindspærreplader i det danske klima. Et af sagens principielle spørgsmål var, om MgO-pladernes uegnethed kunne betragtes som en såkaldt udviklingsskade. Inden for entrepriseretten taler man om udviklingsrisiko/udviklingssvigt, når der er anvendt materialer, som på det givne tidspunkt, ifølge byggetidens viden, anses for forsvarlige og fornuftige til formålet, men som senere viser sig uegnede. Udviklingssvigt betragtes ikke som mangler i entrepriseretlig forstand og er derfor bygherrens egen risiko. Voldgiftsretten lagde til grund, at MgO-pladerne var nye på det danske marked i 2010, og at der på det tidspunkt ikke var sådanne erfaringer med produktet, at der kunne siges at foreligge en sådan viden om materialet, at pladerne ansås for forsvarlige og fornuftige til formålet. Voldgiftsretten lagde også til grund, at de egenskaber, der gjorde MgOpladerne uegnede, kunne være konstateret i På den baggrund fandt voldgiftsretten ikke, at betragtninger om udviklingsrisiko og byggetidens viden kunne begrunde, at bygherren bærer risikoen, således at pladerne af disse grunde anses for mangelfri. Spiller tidspunktet en rolle? Afgørelsen fastslår, at byggerier udført i 2010 (og tidligere) ikke er omfattet af udviklingsrisikoen. Der var således i 2010 (og tidligere) ikke et sådant kendskab til og en sådan almen anerkendelse af anvendelsen af MgO-plader, at dette kunne fritage entreprenører og rådgivere for ansvar på baggrund af betragtninger om byggetidens viden. Afgørelsen udelukker imidlertid ikke, at betragtninger om byggetidens viden og udviklingssvigt er relevante i sager om byggerier, som er opført på et senere tidspunkt. Dette forudsætter dog, at det kan lægges til grund, at anvendelsen af pladerne senere har opnået status som et kendt, fornuftigt og forsvarligt produkt. At voldgiftsretten inddrager det som et moment, at de egenskaber, der gjorde MgO-pladerne uegnede til anvendelsen, kunne være konstateret i 2010 er næppe udslagsgivende for, om der er tale om udviklingssvigt eller ej. Afgørende må formentlig være, om produktet kunne anses for en gængs vare, som på det givne tidspunkt måtte anses for forsvarligt og fornuftigt til formålet. Anvendelsen af MgO-pladerne som vindspærreplader var udbredt i perioden efter år 2010, og i december 2013 udgav fonden Byg-Erfa et erfaringsblad, hvor blandt andet MgO-plader nævnes som eksempel på en vindspærreplade. Det er ikke utænkeligt, at voldgiftsretten i andre sager vil nå frem til, at MgO-pladerne i hvert fald i 2013 ikke længere kunne anses for nye, og at

4 4 MgO-pladerne bl.a. med henvisning til Byg-Erfas 2013 anvisninger på det tidspunkt ansås for forsvarlige og fornuftige til formålet. Et præcist skæringstidspunkt for, hvornår bøtten vender, kan for tiden ikke defineres. Et ERFA-blad er udtryk for en beskrivelse af forudgående erfaringer med metoden eller produktet. Skæringstidspunktet vil derfor sandsynligvis være før december Afgørelsen udelukker dermed ikke, at voldgiftsretten vil kunne nå frem til det modsatte resultat i de sager, hvor byggeriet er udført i 2013 og senere. Hvorfor blev entreprenøren frifundet? Da der ikke forelå ansvarsfritagende udviklingssvigt, var det næste vigtige spørgsmål, om entreprenøren havde pådraget sig ansvar for at have foreslået anvendelsen af MgO-pladerne, som ikke indgik i det oprindelige projekt. Udgangspunktet er, at entreprenøren er ansvarlig for valget af de anvendte materialer, medmindre materialet allerede er foreskrevet i projektet. Voldgiftsretten fandt imidlertid ikke, at entreprenøren ved blot at have bragt et andet materiale i forslag havde pådraget sig et projekteringsansvar. Voldgiftsretten tillagde det i den sammenhæng betydning, at entreprenøren havde forsynet rådgiveren med alle de oplysninger om materialet, som entreprenøren var i besiddelse af, og at det var parternes fælles forståelse, at rådgiveren som projekterende totalrådgiver skulle undersøge og vurdere det alternative materiales egnethed. Voldgiftsretten tillagde det endelig betydning, at forslaget om det alternative materiale var præsenteret som et ønske og ikke som et krav fra entreprenørens side. Entreprenøren havde gjort rådgiveren opmærksom på, at det foreslåede materiale var nyt, og at entreprenøren ikke selv havde erfaring med materialet. På den baggrund fandt voldgiftsretten, at situationen måtte sidestilles med, at materialet var foreskrevet af bygherren/rådgiveren. Der var derfor ikke grundlag for at pålægge entreprenøren ansvar for materialevalget. Gråzonen Afgørelsen illustrerer gråzonen mellem rådgiverens og entreprenørens ansvar for projektering i situationer, hvor entreprenøren rent faktisk har bidraget til projekteringen. Der er i litteraturen forskellige opfattelser af, om der gælder et klart udgangspunkt for, om entreprenøren er ansvarsfri for forslag til projektændringer. Praksis er nuanceret, og voldgiftsretten har da også tidligere i visse situationer pålagt entreprenører ansvar for forslag til projektændringer, som senere har vist sig uheldige. Entreprenørens rolle og de nærmere omstændigheder i forhold til materialevalg kan derfor få betydning for udfaldet af fremtidige sager og må vurderes konkret fra sag til sag. Produktansvar Et andet principielt spørgsmål var, om de uegnede MgO-plader kunne betragtes som en produktskade og dermed udløse ansvar for entreprenøren efter reglerne om produktansvar. En produktskade forudsætter, at der er tale om et defekt produkt, som medfører skader på andet end produktet selv. Bygherren argumenterede for produktskadesynspunktet med henvisning til, at vindspærrepladerne afgav en saltholdig væske, der beskadigede andre bygningsdele, herunder lægter og afstandslister samt søm, skruer og beslag. Voldgiftsretten lagde imidlertid til grund, at de nye facader måtte anses for et samlet produkt, og da MgOpladerne indgik som en integreret del af produktet, var der alene tale om skader på produktet selv (selvbeskadigelse). Voldgiftsretten nåede derfor frem til, at der ikke var tale om en produktskade, men en almindelig entrepriseretlig mangel. Godt nyt for entreprenører Det er af mange grunde ikke uden betydning for de implicerede parter, om der er tale om en produktskade eller en almindelig entrepriseretlig mangel. Blandt andet er det altovervejende udgangspunkt i entrepriseforhold, at entreprenøren i anledning af mangler ikke er ansvarlig for indirekte tab (driftstab og lign.). Denne ansvarsbegrænsning, som følger af AB92/ABT93 ( 35, stk. 2), omfatter imidlertid efter retspraksis ikke produktansvar. Det er derfor godt nyt for entreprenørerne, at voldgiftsretten har slået fast, at reglerne om produktansvar ikke finder anvendelse i den situation, hvor et defekt produkt beskadiger en bygningsdel, hvori produktet er integreret. Mange vil formentlig opfatte afgørelsen som en tiltrængt opbremsning i tendensen i retspraksis til at udvide produktansvaret i blandt andet byggeriet, eller i al fald en vis afklaring af rækkevidden heraf. Voldgiftsretten tog ikke stilling til et eventuelt ansvar for producenten eller tidligere handelsled, idet disse ikke var inddraget i sagen. Det henstår således som et uafklaret spørgsmål, om disse tidligere led i praksis kan drages til ansvar. Totalrådgiverens ansvar Totalrådgiveren lagde de produktoplysninger, som hovedentreprenøren havde udleveret, til grund for sin vurdering af pladernes egenskaber i forbindelse med projektændringen. Spørgsmålet var, om totalrådgiveren kunne forlade sig på disse oplysninger, eller om totalrådgiveren burde have foretaget yderligere undersøgelser af produktet for at leve op til sine forpligtelser over for bygherren. Voldgiftsretten fandt ikke, at totalrådgiveren havde handlet i strid med god rådgiverskik, og dermed ansvarspådragende, ved at lægge

5 5 de modtagne produktoplysninger til grund uden selvstændig efterprøvelse, da der ikke var nogen grund til at betvivle oplysningernes rigtighed. Voldgiftretten fandt heller ikke, at totalrådgiveren havde handlet ansvarspådragende ved ikke at være opmærksom på pladernes uheldige egenskaber. Oplysningspligten fokus på kvalitetssikring Det sprængende punkt i forhold til totalrådgiverens ansvar var derimod, at totalrådgiveren ikke havde oplyst bygherren om, at der var tale om et nyt produkt. Den konkrete sag vedrørte et alment byggeri, og totalrådgiveren var derfor ifølge aftalen med bygherren forpligtet til at følge kvalitetssikringsbekendtgørelsen og vejledningen herunder om anvendelse af gennemprøvede materialer. Totalrådgiveren havde i forbindelse med projektændringen ikke forelagt bygherren oplysningerne om, at der var tale om et nyt, ikke gennemprøvet produkt. Voldgiftsretten fandt med henvisning til kvalitetssikringsbekendtgørelsen denne udladelse for ansvarspådragende. Det er nærliggende at overveje, om det forhold, at rådgiveraftalen var underlagt kvalitetssikringsbekendtgørelsen og -vejledningen, var afgørende for sagens udfald. Formentlig ikke. Efter ABR 89 (som regulerer langt de fleste rådgiveraftaler) antages der at bestå en almindelig pligt for rådgivere til at orientere bygherren om nye materialer og metoder. Således følger det af bemærkningerne til ABR 89 punkt 6.2.1, at anvendelse af nye materialer og metoder sker primært på bygherrens risiko og kun, hvor rådgiveren i sin rådgivning om valg af nye materialer og metoder har handlet uforsvarligt - herunder i forbindelse med sin information af klienten - kan rådgiveren gøres ansvarlig for de skader, som følger af en sådan rådgivning. Kvalitetssikringsbekendtgørelsen medfører formentlig en skærpet oplysningspligt for rådgiveren. Det er imidlertid ikke på forhånd givet, at voldgiftsretten ikke var nået til det samme resultat, selv hvis der ikke havde været tale om et alment byggeri omfattet af de særlige krav til kvalitetssikring. Opsamling Afgørelsen markerer det første vigtige kapitel i sagerne om MgOpladerne og vil på visse punkter være retningsgivende for flere af de mange verserende sager. Det bliver interessant at følge udviklingen med de endnu ikke klarlagte spørgsmål som afgørelsen efterlader, herunder i forhold til udviklingsrisiko og det tidsmæssige aspekt, betydningen af aftaler om kvalitetssikring og grænsefladerne mellem rådgiver- og entreprenøransvar. Vores team Bech-Bruun har landets største og mest komplette team af advokater specialiseret inden for entrepriseret. Claus Berg T E Tina Braad T E Teamet dækker hele byggeriets værdikæde (offentlige og private bygherrer, entreprenører, leverandører, tekniske rådgivere m.fl.) og har dyb indsigt i og lang erfaring med rådgivning om bygge- og anlægsprojekter af enhver art. Jens Hjortskov T E Carsten Pedersen T E Torben Brøgger T E Anne Bergholt Sommer T E Håkun Djurhuus T E Eivind Einersen Specialistadvokat T E Henrik Valdorf-Hansen T E

Byggeskadefondens orienteringsmøder efterår 2017

Byggeskadefondens orienteringsmøder efterår 2017 Byggeskadefondens orienteringsmøder efterår 2017 DAGENS TEMA Gennemgang af den første MgO-kendelse Første MgO-kendelse afsagt den 21. juni 2017 Hvad kan vi udlede af kendelsen, og hvad lagde voldgiftsretten

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Forældelse af mangelkrav

Forældelse af mangelkrav Forældelse af mangelkrav Ved Specialistadvokat, Eivind Einersen 2 Specialistadvokat Eivind Einersen, Bech-Bruun Forfatter til Forældelsesloven af 1908 med kommentarer Deltager i forældelsesudvalget, der

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner Juridisk afdeling Sorø, 16. november 2016 Udvalgte emner Aftaler Hvad er en aftale? Aftalefrihed? Standardvilkår AB92/AB-Forbruger Forældelse Forskel på

Læs mere

Forholdsmæssigt afslag i rådgiverhonoraret

Forholdsmæssigt afslag i rådgiverhonoraret Forholdsmæssigt afslag i rådgiverhonoraret Jens Hjortskov, partner 26 Indledning Det giver ofte anledning til frustrationer i bygherrekredse, at bygherrens rådgiver for nemt slipper for ansvar, når bygherren

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

MgO i voldgiftsretten

MgO i voldgiftsretten MgO i voldgiftsretten Hvilke sager går i voldgift? Afleveret før 6. marts 2015 Overvågning anmeldelse af byggerier i den højeste risikogruppe Ikke nedskrevne garan er ved 1 årse ersyn undgå passivitet

Læs mere

Læs om ny lovgivning, interessante afgørelser og nyttig viden

Læs om ny lovgivning, interessante afgørelser og nyttig viden 1 September 2016 NYT Team Entreprise Læs om ny lovgivning, interessante afgørelser og nyttig viden Vores brancheteam har landets største team af advokater, der dækker alle områder inden for entreprise.

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen BvB information 2012 byggeskader Hvilke skader kan anmeldes Inden du anmelder en byggeskade Sådan udfylder du skadeanmeldelsen Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER I ALT 7 KURSUSDAGE + CERTIFICERINGSTEST NOHRCON Certificering i Entrepriseret er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du bliver klædt på til at kunne gennemføre

Læs mere

TID TIL IGEN AT AFBRYDE FORÆLDELSEN PÅ K/S-RESTHÆFTELSESKRAV

TID TIL IGEN AT AFBRYDE FORÆLDELSEN PÅ K/S-RESTHÆFTELSESKRAV TID TIL IGEN AT AFBRYDE FORÆLDELSEN PÅ K/S-RESTHÆFTELSESKRAV 25.11.2016 Forældelsen af resthæftelseskrav i kommanditselskaber skal som udgangspunkt afbrydes senest 3 år efter sidste afbrydelse. Da afbrydelse

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

AB92, ABT93 og ABR89 i forandring. Jens Hjortskov, partner Thomas Stampe, partner

AB92, ABT93 og ABR89 i forandring. Jens Hjortskov, partner Thomas Stampe, partner AB92, ABT93 og ABR89 i forandring Jens Hjortskov, partner Thomas Stampe, partner Disposition 1. Indledning 2. AB-systemet 3. Hvad er byggeriets parters holdning? 4. Generelle betragtninger om AB-systemet

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Claus Berg

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Claus Berg Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Claus Berg 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. 21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. februar 2015 Sag 177/2013 (2. afdeling) Damgaard Marine ved Herluf Damgaard Madsen (advokat Jørgen Merrild Bie) mod NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup) og

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Skadeforebyggende råd

Skadeforebyggende råd Skadeforebyggende råd 2016 Tryg samler hvert år op på, hvilke skadestyper der giver anledning til de største erstatningsudbetalinger i den kollektive forsikringsordning. Denne folder er en håndfuld råd,

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Entreprisere6slig symposium Bergen, 11-12 november 2013 Højesteretsdommer Niels Grubbe Formand for præsidiet for Voldgi:snævnet for bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING 29. FEBRUAR 2012 NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING I entreprisesag fandtes tilsynsførende at være ansvarlig for at sikre, at destruktive indgreb i bærende bygningsdele blev foretaget

Læs mere

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Tina Braad 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav

Læs mere

BESVARELSE AF SPØRGSMÅL STILLET AF EJERFORENINGEN / BYGGEMANGLER

BESVARELSE AF SPØRGSMÅL STILLET AF EJERFORENINGEN / BYGGEMANGLER E/F Copenhagen Golfpark c/o DEAS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg 1. september 2012 J.nr.: 134709 KD/kbh Gammel Strand 44 1202 København K Telefon +45 33 63 74 00 Fax +45 33 63 74 01 CVR nr. 32

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Den værdiskabende byggeøkonom: Hvad kan rådgiver og bygherre lære?

Den værdiskabende byggeøkonom: Hvad kan rådgiver og bygherre lære? DANSKE BYGGEØKONOMER 27. JANUAR 2017 Den værdiskabende byggeøkonom: Hvad kan rådgiver og bygherre lære? 1 STEEN HELLMANN Partner, advokat E: sh@viltoft.dk T: 3314 9300 M: 2448 1192 STEEN PETER HELLMAN

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Hvilke beslutninger skal bestyrelsen træffe: Hvordan vi skal håndtere udbedringen af skaden (den praktiske del):

Hvilke beslutninger skal bestyrelsen træffe: Hvordan vi skal håndtere udbedringen af skaden (den praktiske del): Undervisningsministeriets beslutning om ikke at dække skaden betyder: At ministeriet ikke vil rådgive os eller hjælpe os med at træffe beslutninger. At bestyrelsen bliver den drivende beslutningstager

Læs mere

ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER

ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER OLE HANSEN ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Entrepriseretlige mellemformer Ole Hansen Entrepriseretlige mellemformer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Ole Hansen

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T +45 72 27 33 44 djur@bechbruun.com Sagsnr. 052030-0046 djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov 13 Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov Tina Braad, partner 14 Ekstraarbejde eller kontraktarbejde Det beror på en fortolkning, hvorvidt en ydelse fra entreprenørens side er kontraktarbejde eller

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere