Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006"

Transkript

1 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon Fax CVR nr Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september / oktober 2006 Passagerantallet i København steg med 5,1 procent Omsætningen steg med 5,1 procent til DKK 2.171,6 mio., hvor trafikindtægterne steg med 1,1 procent til DKK 1.101,7 mio. og de kommercielle indtægter steg med 13,8 procent til DKK 663,4 mio. Korrigeret for omkostninger på 24,1 mio. i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier i 2005 udviser EBITDA en stigning på 11,9 procent Stigning i personaleomkostninger på 54,4 mio. kr. vedrører primært security, hvor skærpede krav har medført ansættelse af 78 nye medarbejdere samt overtidsbetalinger. Resultat af kapitalandele steg med 21,7 procent til DKK 80,8 mio. Resultat før og efter skat steg til henholdsvis DKK 921,5 mio. og DKK 682,0 mio. Investeringer i 2006 forventes at ligge i den lave ende af det tidligere udmeldte interval på DKK mio. Udviklingen i årets 3 første kvartaler og forventningen til 4. kvartal indebærer, at Koncernen opjusterer forventningen til resultat før skat for 2006 til i størrelsesordenen DKK 1,1 mia., svarende til en stigning på ca. 20 procent sammenlignet med 2005 (mod tidligere 10 procent), når der tages højde for tidligere udmeldte engangsomkostninger i 2005 og 2006

2 Indholdsfortegnelse HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 3 LEDELSENS DELÅRSBERETNING FOR PERIODEN JANUAR 30. SEPTEMBER Trafik... 6 Kommerciel... 7 International... 8 Øvrige resultatposter... 9 Pengestrømsopgørelse... 9 Egenkapitaludvikling... 9 Øvrige forhold Forventninger til DELÅRSREGNSKAB Regnskabspraksis Koncernresultatopgørelse Koncernbalance Koncernpengestrømsopgørelse Koncernegenkapitalopgørelse ERKLÆRINGER Ledelsens regnskabserklæring Revisorerklæring Betegnelserne Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets dattervirksomheder og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 18

3 HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 3. kvartal** År til dato Hele året Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele i associerede virks Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin ######## ####### 56,8% 52,2% 48,5% EBIT-margin 60,1% 53,3% 45,5% 38,8% 35,5% Aktivernes omsætningshastighed* 49,5% 41,6% 0,43 0,42 0,42 Afkastningsgrad* 45,7% 45,1% 19,4% 16,4% 14,8% Egenkapitalforrentning* 22,6% 18,8% 26,7% 23,8% 20,2% Soliditetsgrad* 33,0% 27,8% 38,6% 38,3% 39,9% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS)* 38,6% 38,3% 115,9 98,6 85,5 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS)* 14322,0% ####### 157,4 145,1 131,1 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,6% ####### 432,7 422,7 434,7 NOPAT margin 0,0% 0,00 37,1% 29,9% 27,6% Den investerede kapitals omsætningshastighed* 43,2% 0,26 0,35 0,34 0,34 ROCE 40,5% 0,39 13,2% 10,2% 9,4% *) Nøgletallene er omregnet til helårsbasis, hvor dette er nødvendigt af hensyn til sammenligneligheden. De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitioner af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 18

4 LEDELSENS DELÅRSBERET- NING FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 Resultat i forhold til forventning Koncernen opnåede i 3. kvartal 2006 et resultat før skat på DKK 375,3 mio. og i de første 9 måneder af 2006 et resultat før skat på DKK 921,5 mio. Resultatet ligger lidt over det forventede. Resultat i forhold til 2005 Koncernens omsætning er forøget med DKK 105,7 mio. til DKK 2.171,6 mio. i Trafikindtægterne er steget med 1,1 procent til DKK 1.101,7 mio. Indtægterne er positivt påvirket af passagervæksten på 5,1 procent, hvilket delvist modsvares af et fald i startvægten på 2,2 procent samt en generel nedsættelse af taksterne per 1. januar Koncessionsindtægterne er steget med 13,8 procent til DKK 663,4 mio. Udover passagervæksten skyldes fremgangen nye forretninger, barer og restauranter, der har øget salget til den enkelte passager. Korrigeret for omkostninger på DKK 24,1 mio. i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier i 2005 er der tale om en fremgang i EBITDA på 11,9 procent og EBIT på 20,2 procent. Driftsomkostningerne er reduceret med DKK 80,7 mio. (6,4 procent) eller 56,6 mio. (4,5 procent), når der korrigeres for udstedelsen af medarbejderaktier i De eksterne omkostninger er reduceret med DKK 79,5 mio., mens afskrivninger er reduceret med DKK 31,5 mio., idet de tre første kvartaler af 2005 var påvirket af færdigafskrivning af anlægsaktiver. Disse forhold modsvares delvist af øgede personaleomkostninger på DKK 54,4 mio. (10,5 procent), der skyldes ansættelse af yderligere 78 medarbejdere i security for at kunne efterleve nye, skærpede EU-krav. Det samlede antal medarbejdere steg med 55. Resultatet af koncernens internationale aktiviteter er forøget med 21,7 procent til DKK 80,8 mio. Fremgangen relaterer sig væsentligst til et forbedret driftsresultat i lufthavnen i Newcastle. Nettofinansieringsomkostninger er reduceret med DKK 8,8 mio., hvilket skyldes et kurstab i Koncernens resultat før skat er i forhold til samme periode sidste år steget med DKK 209,6 mio. til DKK 921,5 mio. svarende til 25,2 procent korrigeret for udstedelsen af medarbejderaktier i Kvartal År til dato DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Omsætning % 2, , % EBITDA før særlige forhold % 1, , % EBITDA % 1, , % EBIT % % Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder % % Nettofinansieringsomkostninger % % Resultat før skat % % Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 18

5 Opdeling på segmenter Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. Koncernens resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og egenkapitalforklaring for perioden 1. januar 30. september 2006 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment År til dato Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Trafik 1, , % % Kommerciel % % International % , , % % Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder % I alt 2, , % 1, % Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 18

6 TRAFIK 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 445,5 444,0 1,5 0,3% 1.224, ,5 8,8 0,7% 1.601,8 Resultat før renter 168,7 141,1 27,6 19,6% 397,0 337,4 59,6 17,7% 395,3 Segmentaktiver 4.016, ,0 84,7 2,2% 3.897,3 Antal ansatte ,9% ,0% Passagerer Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn udgør 15,9 mio., hvilket er en stigning på 5,1 procent i forhold til den tilsvarende periode i CPHs markedsføringsindsats har resulteret i tiltrækning af 4 nye flyselskaber, og der er blevet åbnet ruter til 7 nye destinationer. Passagervæksten til de europæiske og nordiske destinationer blev tillige faciliteret af SAS prisreduktioner og one-way koncept. De interkontinentale destinationer er på niveau med 2005, idet stigninger på de nordamerikanske ruter modsvares af fald på ruter til Mellemøsten. International rutetrafik er steget med 4,9 procent, mens chartertrafikken er faldet med 3,0 procent. Passagerer fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,8% Nordisk +6,6% 0,0% +10,8% Europæisk Interkontinental Indenrigs Antallet af lokalt afgående passagerer er steget med 8,9 procent, mens antallet af transfererende passagerer er faldet med 3,2 procent. Lokalt afgående passagerer udgør 69,2 procent, mens transferpassagerer udgør 30,8 procent. For yderligere kommentarer til trafikudviklingen henvises til den tidligere offentliggjorte trafikstatistik for september Omsætning År til dato DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 359,2 388,5-29,3-7,5% Passagerafgifter 483,3 680,9-197,6-29,0% Securityafgifter 235,4 0,0 235,4 - Opholdsafgifter 23,8 20,1 3,7 18,4% Handling 75,2 71,9 3,3 4,6% Øvrige indtægter 47,4 54,1-6,7-12,4% I alt 1.224, ,5 8,8 0,7% Startafgifterne er negativt påvirket af den nye takstaftale per 1. januar 2006, der indebærer en negativ regulering på 3,0 procent samt en reduktion af taksterne for store fly. Hertil kommer et fald i startvægten på 2,2 procent. At startvægten er faldet til trods for en stigning i passagerantallet skyldes flyselskabernes forbedrede kapacitetsudnyttelse. I forbindelse med indgåelse af den nye takstaftale er security udskilt fra passagerafgiften som en særskilt afgift på DKK 30 per passager. Set under et udgør stigningen i passager- og securityafgifterne DKK 37,8 mio. svarende til 5,6 procent. Stigningen kan henføres til passagervæksten samt en ændring i passagersammensætningen med forholdsmæssigt flere lokalt afgående passagerer, hvor taksten er højere. Stigningen modsvares delvist af en nedsættelse af taksterne. Faldet i øvrige indtægter vedrører blandt andet et reduceret salg af særlige security-ydelser til luftfartsselskaberne, herunder fast track. Resultat før renter (EBIT) EBIT er positivt påvirket af reducerede vedligeholdelsesomkostninger og reducerede afskrivninger. Dette modsvares delvist af øgede personaleomkostninger som følge af 78 flere securitymedarbejdere og 20 nye bagagevognsmedarbejdere, der blev insourcet i 1. kvartal Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 18

7 KOMMERCIEL 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 321,3 280,2 41,1 14,7% 918,2 823,4 94,8 11,5% 1.097,9 Resultat før renter 213,5 164,0 49,5 30,2% 587,7 466,7 121,0 25,9% 589,2 Segmentaktiver 2.888, ,5 245,7 9,3% 2.731,5 Antal ansatte ,3% ,7% 492 Omsætning Koncessionsindtægter År til dato DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 404,3 371,4 32,9 8,9% Parkering 144,1 104,0 40,1 38,6% Øvrige indtægter 39,9 35,5 4,4 12,4% I alt 588,3 510,9 77,4 15,1% Omsætningsfremgangen i shopping centeret skyldes foruden det stigende antal passagerer åbning af nye forretninger, barer og restauranter for bedre at imødekomme passagerernes forskellige behov og for at servicere det stigende antal afrejsende passagerer på økonomiklasse eller lavpris uden adgang til lounges eller servering ombord. Fremgangen i indtægter fra parkeringskoncessionen skyldes lufthavnens investeringer i nye parkeringsfaciliteter for at servicere det stigende antal lokalt afgående passagerer af hvilke flere vælger at køre til lufthavnen i egen bil samt en justering af parkeringsafgifterne. Lejeindtægter År til dato DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 114,9 104,3 10,6 10,2% Udlejning af arealer 32,9 29,5 3,4 11,5% Øvrige lejeindtægter 6,9 14,1-7,2-51,1% I alt 154,7 147,9 6,8 4,6% Stigningen i lejeindtægter skyldes nye lejemål samt lejereguleringer af eksisterende kontrakter. Faldet i øvrige lejeindtægter skyldes en engangsindtægt i 2005 vedrørende byggemodning af en grund. Salg af tjenesteydelser med videre År til dato DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 143,6 133,5 10,1 7,6% Øvrige 31,7 31,1 0,6 1,9% I alt 175,3 164,6 10,7 6,5% Fremgangen i hotelaktiviteten kan henføres til en stigende belægningsprocent, der har haft positiv effekt på indtægter fra værelsesudlejning, restauranter m.v. Resultat før renter (EBIT) EBIT påvirkes udover omsætningsfremgangen positivt af reducerede driftsomkostninger og lavere afskrivninger. Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 18

8 INTERNATIONAL 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 9,7 10,6-0,9-8,5% 29,1 27,0 2,1 7,8% 38,7 EBIT 2,6 0,7 1,9 271,4% 4,3-1,5 5, ,5 Resultat af kapitalandele i assoc. virksomheder 42,6 35,0 7,6 21,7% 80,8 66,4 14,4 21,7% 89,4 Resultat før renter 45,2 35,7 9,5 26,6% 85,1 64,8 20,3 31,3% 75,9 Segmentaktiver 20,8 30,5-9,7-31,8% 13,2 Kapitalandele i associerede virksomheder 1.846, ,6-26,0-1,4% 1.840,9 Antal ansatte ,7% ,4% 28 Omsætning Omsætningen er steget 7,8 procent til DKK 29,1 mio. som følge af flere solgte rådgivningsydelser til ITA/ASUR, Mexico i Salget til ITA/ASUR vedrører implementering af nye, langsigtede udbygningsplaner og fortsat optimering af de kommercielle aktiviteter. Salget til NIAL, Newcastle består af rådgivningsassistance vedrørende kommercielle og kapacitetsudvidende aktiviteter samt et performanceafhængigt honorar relateret til NIALs driftsresultat. Salget til HMA, Kina vedrører rådgivning i forbindelse med kapacitetsudvidende aktiviteter i forventning om fremtidig vækst i trafikken samt rådgivning vedrørende optimering af de kommercielle aktiviteter. EBIT EBIT er øget med DKK 5,8 mio. som følge af omsætningsstigningen og reducerede konsulent- og rejseomkostninger. Passagerer i NIAL, ASUR og HMA Passagerer (mio.) ,5% -6,8% -6,3% NIAL ASUR HMA Resultat af kapitalandele efter skat År til dato DKK mio Udv. Pct. NIAL 42,3 18,7 23,6 126,2% ITA/ASUR, HMA m.v. 38,5 47,7-9,2-19,3% I alt 80,8 66,4 14,4 21,7% Resultatandelen i NIAL er forbedret som følge af væksten i antallet af passagerer, der har positiv effekt på både trafik- og kommercielle indtægter. De kommercielle indtægter er endvidere positivt påvirket af insourcing af parkering og fueling. Omsætningsfremgangen modsvares delvist af øgede driftsomkostninger vedrørende de insourcede aktiviteter samt til energi og snerydning. Der er endvidere indregnet DKK 7,2 mio. i positiv regulering af selskabsskat for 2005 i NIAL. Investeringerne i ITA/ASUR viser en tilbagegang i resultatet, der skyldes en engangsomkostning i forbindelse med etablering af en ny partnerstruktur. Dertil kommer resultateffekten af faldet i passagerantallet som følge af orkanen Wilma, der ødelagde størstedelen af hotelkapaciteten i efteråret Kapaciteten er i al væsentlighed blevet genetableret. Nedgangen modsvares delvist af effekten af en øget ejerandel i 2006, idet CPH erhvervede yderligere 12,5 procent af aktierne i ITA pr. 29. april CPHs andel af resultat efter skat fra HMA er på niveau med 2005, idet faldet i antallet af passagerer modsvares af en fordelagtig valutakursudvikling. HMA rapporterer kun halvårligt til fondsbørsen i Hong Kong, hvorfor resultatandelen fra HMA vises sammen med resultatandelene fra ITA/ASUR. Dette sker for ikke at overtræde de fondsbørsretlige regler i Hong Kong. Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 18

9 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger År til dato DKK mio Udv. Pct. Renter 146,1 142,0 4,1 2,9% Kursregulering m.v. 2,2 15,1-12,9-85,4% I alt 148,3 157,1-8,8-5,6% Stigningen i renteomkostninger skyldes et højere gennemsnitligt lånebeløb, der delvist modsvares af en lavere gennemsnitlig finansieringsrente. Kursreguleringer vedrører reguleringer af markedsværdi på valutaterminsforretninger. I 2005 er der endvidere indeholdt et kurstab i forbindelse med konvertering af et realkreditlån. Skat af årets resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelse År til dato DKK mio Udv. Pengestrømme fra Driftsaktivitet 1.012,0 745,1 266,9 Investeringsaktivitet -489,5-464,1-25,4 Finansieringsaktivitet -529,1-425,3-103,8 Pengestrømme i alt -6,6-144,3 137,7 Likvider primo 29,6 322,4-292,8 Likvider ultimo 23,0 178,1-155,1 Finansieringsaktivitet Udover ordinære låneafdrag på DKK 358,7 og udbetaling af udbytte på DKK 670,4 mio. indeholder pengestrømme fra finansieringsaktivitet i 2006 optagelse af et lån på DKK 500 mio. med lang løbetid, der erstatter tidligere ordinært indfriede lån. I 2005 var finansieringsaktiviteten påvirket af køb af egne aktier for DKK 293,5 mio. Ultimo september 2006 udgjorde ikke udnyttede kreditfaciliteter DKK mio. EGENKAPITALUDVIKLING År til dato DKK mio Saldo 1. januar 3.411, ,7 Periodens resultat 682,0 584,6 Regulering af inv. i assoc. virks. -15,6-9,1 Valutareg. kapitalandele i assoc. virks. -58,0 150,6 Sikring af renterisiko ved renteswaps 62,6-95,6 Skatteeffekt af sikring -17,6 26,8 Kursregulering værdipapirer 1,2 0,0 Køb af egne aktier 0,0-293,5 Udbetaling af udbytte -670,4-296,4 Udbytte vedrørende egne aktier 0,0 18,1 Saldo 30. september 3.395, ,2 Driftsaktivitet Forøgelsen af pengestrømme fra driftsaktivitet er på linie med udviklingen i EBITDA samt reducerede skattebetalinger, idet 2005 var påvirket af skattebetalinger vedrørende tidligere år. Investeringsaktivitet Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver udgør DKK 494,1 mio. og omfatter et nyt parkeringshus samt igangværende arbejder bl.a. en støjskærm langs terminal 1 og ombygninger for at etablere kritiske zoner i securitybeskyttede områder i overensstemmelse med EU-kravene. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 18

10 ØVRIGE FORHOLD Afløser for adm. direktør Niels Boserup Bestyrelsen har valgt Egon Zander til at finde en afløser for administrerende direktør Niels Boserup, hvis kontrakt udløber medio FORVENTNINGER TIL 2006 Forventning til resultat før skat Som beskrevet i Årsrapport 2005 forventedes CPHs resultat før skat for de nuværende aktiviteter at udgøre i størrelsesordenen DKK 1 mia. (DKK 750 mio. efter skat) svarende til en stigning på cirka 10 procent, når der tages højde for visse engangsomkostninger i Forventningen var blandt andet baseret på en passagervækst på 4-6 procent i København. Koncernen opjusterer sin forventning til 2006 på baggrund af udviklingen i årets 3 første kvartaler samt forventningen til 4. kvartal. Med en uændret forventning til passagervæksten for 2006 på 4-6 procent i København, opjusteres forventningen til resultat før skat til i størrelsesordenen DKK 1,1 mia., svarende til en stigning på ca. 20 procent sammenlignet med 2005 (mod tidligere 10 procent), når der tages højde for tidligere udmeldte engangsomkostninger i 2005 og Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport Forventning til investeringer i materielle anlæg Som beskrevet i fondsbørsmeddelelsen for 2. kvartal 2006 forventes investeringer i materielle anlæg i 2006 at udgøre ca. DKK mio. mod DKK 510 mio. i Investeringerne i 2006 forventes, at ligge i den lave ende af dette interval. Det øgede investeringsniveau i forhold til 2005 er bl.a. en følge af forøgede securitykrav og behovet for yderligere parkeringsfaciliteter i København i de kommende år. Herudover er der tale om en række serviceforbedrende og forretningsudvidende investeringer blandt andet en forbindelsesgang med rullefortov mellem indenrigs- og udenrigsterminalerne. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 18

11 DELÅRSREGNSKAB REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af den Europæiske Union, herunder IAS 34 om delårsrapporter, samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter den samme regnskabspraksis som i Årsrapporten 2005, hvortil der henvises. Nye IAS/IFRSer Med virkning fra 2006 har CPH implementeret ændringerne til IAS 39 om indregning og måling af finansielle instrumenter fra Ændringerne har ikke effekt på CPHs resultat eller egenkapital. Vedtagne nye regnskabsstandarder IASB og EU har godkendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft pr. 1. januar 2006 eller senere og som vurderes at have relevans for CPH: IFRS 7 om oplysninger om finansielle instrumenter, herunder finansielle risici samt ændringen til IAS 1 om oplysning om kapitalforhold, som træder i kraft pr. 1. januar IFRS 7 analyseres nærmere med henblik på hvilke oplysninger, der skal gives. Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn CPHs skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Dette indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på anlægsaktiver. For en beskrivelse af risici henvises der til omtalen på side i Årsrapport Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 18

12 KONCERNRESULTATOPGØRELSE 1. januar september DKK mio Trafikindtægter 1.101, ,5 Koncessionsindtægter 663,4 582,8 Lejeindtægter 156,9 150,4 Salg af tjenesteydelser med videre 249,6 243,2 Omsætning 2.171, ,9 Eksterne omkostninger 366,8 446,3 Personaleomkostninger 571,5 541,2 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 244,3 275,8 Driftsresultat 989,0 802,6 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 80,8 66,4 Finansielle indtægter 6,9 16,0 Finansielle omkostninger 155,2 173,1 Resultat før skat 921,5 711,9 Skat af periodens resultat 239,5 127,3 Periodens resultat 682,0 584,6 Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 18

13 KONCERNBALANCE AKTIVER 30. september 30. september 31. december DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 45,9 51,5 56,7 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.390, , ,6 Investeringsejendomme 159,7 157,8 159,8 Tekniske anlæg og maskiner 2.154, , ,4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 333,6 316,5 332,1 Materielle anlægsaktiver under udførelse 518,7 353,9 329,6 Materielle anlægsaktiver i alt 6.557, , ,5 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 1.846, , ,9 Andre finansielle anlægsaktiver 4,5 3,0 3,3 Finansielle anlægsaktiver i alt 1.851, , ,2 Anlægsaktiver i alt 8.454, , ,4 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 282,1 299,6 227,6 Andre tilgodehavender 23,1 44,7 37,9 Tilgodehavende selskabsskat 0,0 0,0 18,4 Periodeafgrænsningsposter 23,1 26,6 39,9 Tilgodehavender i alt 328,3 370,9 323,8 Likvide beholdninger 23,0 178,1 29,6 Omsætningsaktiver i alt 351,3 549,0 353,4 Aktiver i alt 8.805, , ,8 Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 18

14 PASSIVER 30. september 30. september 31. december DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for valuta- og rentesikring 97,3 27,5 52,3 Reserve for valutakursomregning -251,2-214,2-193,3 Overført overskud 2.765, , ,9 Egenkapital i alt 3.395, , ,7 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Hensættelse til udskudt skat 768,0 734,0 750,5 Kreditinstitutter 3.353, , ,2 Anden gæld 277,1 280,3 208,2 Langfristede forpligtelser i alt 4.398, , ,9 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Kreditinstitutter 422,3 701,5 552,2 Modtagne forudbetalinger fra kunder 34,6 56,1 55,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 165,3 145,6 202,4 Selskabsskat 181,7 117,6 0,0 Anden gæld 157,5 97,2 135,5 Periodeafgrænsningsposter 49,2 39,1 26,2 Kortfristede forpligtelser i alt 1.010, ,1 972,2 Forpligtelser i alt 5.409, , ,1 Passiver i alt 8.805, , ,8 Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 18

15 KONCERNPENGESTRØMSOPGØRELSE 1. januar september DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 2.075, ,5 Udbetalt til personale, leverandører med videre -873,5-946,4 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 1.201, ,1 Renteindbetalinger med videre 3,4 11,2 Renteudbetalinger med videre -153,9-181,7 Betalt selskabsskat -38,9-99,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.012,0 745,1 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Betalinger for køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -492,1-383,1 Betalinger for køb af finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Køb af andele i associerede virksomheder 0,0-102,5 Udbytte fra associerede virksomheder 2,6 21,5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -489,5-464,1 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -226,9-222,0 Optagelse af gæld med lang løbetid 500,0 0,0 Afdrag på gæld med kort løbetid -131,8-126,8 Optagelse af gæld med kort løbetid 0,0 495,3 Køb af egne aktier 0,0-293,5 Betalt udbytte -670,4-278,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -529,1-425,3 Netto ændring i likviditet -6,6-144,3 Likvide beholdninger ved årets begyndelse 29,6 322,4 Likvide beholdninger ved periodens udgang 23,0 178,1 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 18

16 KONCERNEGENKAPITALOPGØRELSE 1. januar september 2006 DKK mio. Aktiekapital Reserve for valuta- og rentesikring Reserve for valutakursomregning Overført overskud I alt Saldo 1. januar ,8 52,3-193, , ,7 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder -58,0-58,0 Regulering af inv. i assoc. virks. -15,6-15,6 Kursregulering af værdipapirer 1,2 1,2 Sikring af renterisiko ved renteswaps 62,6 62,6 Skatteeffekt af sikring -17,6-17,6 Nettoindtægt ført direkte på egenkapitalen 45,0-58,0-14,4-27,4 Periodens resultat 682,0 682,0 I alt 0,0 45,0-58,0 667,6 654,6 Udbetaling af udbytte -670,4-670,4 Øvrige egenkapitalbevægelser -670,4-670,4 Saldo 30. september ,8 97,3-251, , ,9 1. januar september 2005 DKK mio. Aktiekapital Reserve for valuta- og rentesikring Reserve for valutakursomregning Overført overskud I alt Saldo 1. januar ,0 96,3-364, , ,7 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder 150,6 150,6 Regulering af inv. i assoc. virks. -9,1-9,1 Sikring af renterisiko ved renteswaps -95,6-95,6 Skatteeffekt af sikring 26,8 26,8 Nettoindtægt ført direkte på egenkapitalen -68,8 150,6-9,1 72,7 Periodens resultat 584,6 584,6 I alt -68,8 150,6 575,5 657,3 Køb af egne aktier -293,5-293,5 Udbetaling af udbytte -296,4-296,4 Udbytte vedrørende egne aktier 18,1 18,1 Øvrige egenkapitalbevægelser -571,8-571,8 Saldo 30. september ,0 27,5-214, , ,2 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 18

17 ERKLÆRINGER LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter den samme regnskabspraksis som i koncernårsrapport Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september København, den 30. oktober 2006 Direktion: Niels Boserup Adm. direktør /Torben Thyregod Økonomidirektør Kjeld Binger Direktør /Peter Rasmussen Vicedirektør Bestyrelse: Henrik Gürtler Formand Kerrie Mather Næstformand Martyn Booth Phillipe Hamon John Stent Hamish de Run Jørgen Abildgaard Friis John Stig Andersen Keld Elager-Jensen Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 18

18 REVISORERKLÆRING Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har efter aftale udført gennemgang (review) af delårsrapporten for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2006, der er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for delårsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion om delårsrapporten. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at delårsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om delårsrapporten. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 30. september 2006 og af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. København, den 30. oktober 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 18

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2008 København, den 30. april 2008a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere