1 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi Dronninggårdskolens It- og Digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi 2014-2017. Dronninggårdskolens It- og Digitaliseringsstrategi"

Transkript

1 1 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi Dronninggårdskolens It- og Digitaliseringsstrategi

2 2 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning...3 Status...4 Vision...4 Begrebsafklaring...5 Læring...5 Digitale værdier...5 It didaktik...6 Pejlemærker...7 Organisation...7 Teknik og drift...9 Inklusion og undervisningsdifferentiering...10 Kompetenceudvikling...11 Elevens læringsvej...13 Investeringer...14 Overvejelser om udrulning til elever

3 3 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi Indledning Denne It- og digitaliseringsstrategi for Dronninggårdskolen er skrevet i et samarbejde i IT strategiudvalget på skolen efter at have indhentet kommentarer fra lærerne om, hvad ledelsen skulle være opmærksom på i forhold til implementeringen af It strategien på skolen fra næste skoleår 2014/15. Strategien er udarbejdet i forlængelse af Den Gode Digitale Skole i Rudersdal og skal ses som et dynamisk dokument, som utvivlsomt vil blive ændret undervejs, efterhånden som vi bliver klogere og får flere erfaringer med digitalisering på Dronninggårdkolen. Strategien er bevidst meget enkelt udformet bl.a. for bedre at kunne bevare overblikket over et meget komplekst område, hvis indflydelse på den grundlæggende fremtidige virksomhed i skolen, vi indtil nu formodentlig kun aner konturerne af. Når strategien har haft sin indflydelse, håber vi imidlertid, at vi står med Dronninggårdskolens udgave af en God Digital Skole. Formålet med strategien er, at implementeringen af it-værktøjer, som Rudersdal Kommune har initieret, foregår effektivt, målrettet og på en sådan måde at elevernes læring optimeres. Strategien skal således skabe retning for: at skabe en pædagogisk it-udvikling med henblik på at maksimere den enkelte elevs læringsudbytte ved at kunne inddrage it og digitale enheder på en faglig reflekteret måde at skabe en innovativ og digital understøttet læringskultur at inspirere til optimering af organisationsstrukturen at skabe afsæt for en fælles terminologi På It udvalgets vegne Gitte Moltzen Skoleleder

4 4 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi Status I indeværende år har vi haft et ipadprojekt på Dronninggårdskolen. Formålet har været at gøre os erfaringer og udrede problematikker i forhold til at implementere eventuelle ipads på skolen og gøre os mere forberedte til udrulningen af It på kommunalt niveau fra skoleåret 2014/15. Lærerne omkring 7. årgang på skolen er pilotprojektlærere dette år med henblik på at virke som leadusers fra skoleåret 14/15. Vi ved fra en række skoleudviklingsprojekter, at leadusers i forhold til bl.a. implementering af ipads har været en forudsætning for succes og en effektiv implementeringsproces, hvor potentialer og barrierer har kunnet afdækkes. Målsætningerne har været ganske realistiske og har bl.a. indebåret at: Kunne funktionsafklare Kunne navigere Kunne afdække potentialer ved funktioner som bl.a. kamera, lydoptager, skriveprogrammer og videoredigering Kunne tilvejebringe fagspecifikke apps og vurdere deres læringspotentialer Få erfaringer med at opbygge en vidensdelingskultur Få erfaringer med at udvikle It-didaktiske kompetencer Hver lærer i 7. klasses teamet har fået udleveret en ipad, og der har været indkøbt et klassesæt ipads, som går på tur imellem 7. klasserne. Pt. er ipadprojektet i fuld gang, og erfaringerne herfra forventes i høj grad at indgå i overvejelserne i forhold til implementering af den større kommunale It-strategi fra næste skoleår. Vision En God digital Skole, hvor it er en integreret del af den måde, vi tænker pædagogik og didaktik på, er en realitet i 2017, og alle medarbejdere og elever er engageret i den.

5 5 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi Begrebsafklaring Læring Forståelsen af læringsbegrebet I Rudersdal Kommune, herunder Dronninggaardskolen har hjemmel i Den gode Skoles allerede eksisterende kvalitetssikring, som favner de områder, vi har fokus på i relation til læring. Forståelsen af læring ligger i definitionen fra Den gode Skole og går på tre ben, nemlig udvikling af: Færdigheder og kundskaber Personlige og sociale kompetencer Metodekompetencer 'Elevernes læring skal forstås bredt. Faglige, personlige, sociale og metodiske kompetencer er områder, der udvikles optimalt i et lærende fællesskab med andre.' 'De kundskaber og færdigheder, børnene vil tilegne sig, skal kunne anvendes i en ukendt fremtid, og dannelsesbegrebet skal pege frem mod det ukendte...' Den gode Skole fokuserer på, at læring sker i samspil med andre. Ud fra et inkluderende og differentieret ståsted handler det i høj grad om at være aktivt deltagende for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, som skal kunne anvendes i en ukendt fremtid. Forståelsen af dannelsesbegrebet indeholder derfor en målsætning om at kunne betjene kulturen i relation til en fremtidig og foranderlig virkelighed. Digitale værdier For at nå formålet med strategien har Dronninggaardskolen defineret en række digitale værdier, som vil ligge til grund for tilgangen til inddragelsen og anvendelsen af It og digitale enheder.

6 6 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi At skabe en læringskultur, hvor alle må og kan tage initiativ At have en åben tilgang til innovation At være hurtig til at løse problemer At være i konstant udvikling af praksis At være villig til at tage en risiko og have ledelsens opbakning til dette At have en decentral beslutningskompetence It didaktik Begrebet It didaktik forstås på Dronninggårdskolen som viden om, hvordan man tilrettelægger, målsætter og gennemfører It-understøttede læringsforløb, samt hvordan man efterfølgende evaluerer dem og opstiller nye læringsmål for den enkelte elev. Dette forudsætter, at alle på Dronninggaardskolen har en udbredt viden om: Vidensmål Digitale læremidler hardware og software Vidensprodukter og - deling Elevens egne kompetencer og didaktiske designs Stilladsering af eleven Evaluering Figuren illustrerer elementerne i skolens It- didaktiske tænkning

7 7 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi Pejlemærker De pejlemærker vi har valgt for de kommende 3 år ( ) for at løfte visionen for digitaliseringen og opgraderingen til En god Digital skole er udtrykt i dette afsnit ved seks pejlemærker. Organisation I forbindelse med folkeskolereformen er der sandsynligvis brug for at tilpasse organisationen for derigennem at understøtte forankringen at de forskellige tiltag. Bl.a. forventes Itstrategiudvalget udfaset i løbet af de kommende tre år, idet der forventes etableret en mere driftstorienteret strategi- og ledelsesopfølgning på skolen. Der er bl.a. brug for en eller flere Itresurse personer til at forestå og/eller koordinere LTL - træning, cafeeftermiddage og den øvrige implementeringsproces, både den fysiske og den, der har med skolens læringskultur at gøre. Desuden skal It-resursepersoner deltage i relevante møder omkring det It fagdidaktiske og teknik & drift.

8 8 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi It-resurser personernes funktioner er mange, og det er hensigten, at de skal være et bindeled for alle niveauer i implementeringsprocessen. It- resursepersonernes opgaver kan samles inden for nedenstående rammer. Yde hurtig It- førstehjælp til lærere og pædagoger, både didaktisk og praktisk Kvalificere og koordinere den It- didaktiske udvikling i fagene i samarbejde med fagteams Sætte dagordenen i forhold til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger Definere rammer for It- etik og moral Samle og synliggøre 'best-practice' Optimere arbejdsgange omkring drift og vedligeholdelse af hardware og software, herunder at anbefale eventuelle yderligere investeringer Forankre It som platform i de enkelte fag. De fagdidaktiske kompetencer bliver dermed undervisningsvejledernes/fagkoordinatorernes centrale brikker i organisationen. Etablere et fysisk sted, hvor personalet kan henvende sig omkring hardware og tekniske udfordringer samt udlån.

9 9 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi Søren Knudsen Central IT (kommunal) Mette Tange Vestergård Projektleder (kommunal) Gitte Moltzen Skoleleder Dronninggårdskolen IT-strategiudvalg v/lw, MA og KR Undervisningsvejledere v/gm Fagdidaktisk digitaliseringsstrategi Pædagogisk Center Teknisk Support, materialeudlån mm Figur: Dronninggårdskolen IT organisation IT-ressourcepersoner LTL (7.kl.team), cafeeftermiddage, Teknik og drift På Dronninggårdskolen, som på de andre af kommunens skoler, er fibernettet udvidet og opgraderet i løbet af november og december Etableringen er styret centralt i kommunens It-afdeling, og forventningen er, at nettet på hele skolen har en kapacitet på min. 2 enheder pr. elev. Vi er opmærksomme på, at særligt under dette punkt er vores samarbejde med kommunens centrale It funktioner og UNI-C afgørende. Det er en væsentlig forudsætning for succesraten: At vores It fungerer At internettet er tilgængeligt At internettet og tekniske forhold har en høj driftsstabilitet At vore fysiske rammer er tilpasset den digitale skole At alle kan medbringe eget udstyr

10 10 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi Det forventes, at alle lærere i løbet af forår 2014 får en tablet (Ipad e.lign.) stillet til rådighed. I starten af skoleår 2014/15 får alle elever fra 3.kl. til 8.kl. (6 årgange) desuden stillet en tablet til rådighed. For eleverne i kl. tildeles der en tablet for hver 3 elever med skab til opbevaring på skolen. 9.klasserne forventes at benytte eget device i overensstemmelse med (BringYour Own Device) princippet. Derudover tildeles 2 computere pr. klasse, hvilket for Dronninggårdskolen betyder en tildeling på 60 computere Fordelingen af disse vil ske med udgangspunkt i lærernes forslag. Inklusion og undervisningsdifferentiering Inklusion Det forventes, at digitale enheder i høj grad kan imødekomme elever med særlige udfordringers behov. Potentialerne for inklusion udredes og udvikles i fagteams i samarbejde med Itresursepersoner, pædagoger og AKT- lærere samt andre, der er tilknyttet skolens resurseteam. Børn med særlige udfordringer anvender digitale enheder på lige fod med alle andre elever, og der ligger et ansvar på lærernes skuldre i at tilrettelægge specialdesignede undervisningsforløb for disse elever (Se It - didaktik) Tilrettelæggelse af inkluderende undervisning må tage udgangspunkt i successer hos eleven og bygge på en overskuelig målbarhed. AKT-personer og pædagoger er centrale aktører i forhold til inklusionsindsatsen og er i samarbejde med It resursepersonerne ansvarlige for at tilvejebringe digitale inklusionsværktøjer, som fx Intowords og Goodnotes. I forhold til Folkeskolereformen kan den understøttende undervisning fx medtænkes i forhold til at skabe It understøttede 'turboforløb' ud fra de behov, som eleverne har. Et 'turbo-forløb' kunne være fokusforløb over kort tid, hvor der fokuseres på områder, hvor der opleves mangelfuld læring. Differentiering... Differentiering er udgangspunktet for undervisningen i skolen og består i at møde eleverne, hvor de fagligt, emotionelt og socialt er.

11 11 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi For de stærke elever kan It medvirke til at skabe endnu bedre mulighed for at eleverne udfordres, og at de kan generere yderligere viden og udfordringer på et højere niveau eller inden for andre områder, så de ikke keder sig og mister motivationen for det faglige Elever, med stærke kreative og tekniske It kompetencer, kan udtages til deltagelse i fx mediepatruljen, som kan etableres på skolen bestående af elever fra alle årgange i udskolingsafdelingen. Formålet med mediepatruljen kan som en del af den fremtidige undervisningsunderstøttende tid i relation til folkeskolereformen være med til at afhjælpe It problemstillinger samt at give kreative og innovative inputs til andre elever såvel som lærere. Hvordan elever med særlige IT-kompetencer i øvrigt kan inddrages i læringsprocessen, så de udfordres såvel på deres It kompetencer som på deres behov for yderligere læring overvejes til stadighed. For de mindre stærke elever kan It også medvirke til at støtte eleverne til at udvikle og generere viden og kompetencer, når de mangler motivation i en traditionel ikke It understøttet undervisning og måske synes, at stoffet er svært. Personlige digitale enheder giver mulighed for, at eleverne arbejder mere selvstændigt med mange værktøjer og formater. Der er mulighed for at dokumentere vha. billeder/lyd og så er der uanede informationsresurser til rådighed. Lærerne må nødvendigvis tilrettelægge undervisning på forskellige niveauer via det Digitale skrivebord, som højest sandsynligt udgøres af platformen 'Meebook'. Der afholdes et kursus i brug af Meebook for en række af skolens lærere i januar 2014, og det forventes, at disse er med til at afdække differentieringspotentialer inden for såvel det fastsatte møde, som andre fremadrettede kursus og It-eftermiddage. Kompetenceudvikling Der skal gives massiv oplæring i den nye digitale hverdag for alle medarbejdere.

12 12 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi Forståelsesrammen gøres tydelig for lærerne, så der bl.a. kan skelnes imellem, hvad der er helt nyt, og hvad der er nyt, men hvor det erstatter noget andet. Elementer af den nye digitale hverdag som et kompetenceudviklingsprogram kan bla. indeholde: Det Digitale skrivebord: Hvordan, til hvad og hvorfor? Apps, bl.a. hvor finder jeg dem, hvordan deler vi dem og hvordan kvalificerer vi beslutninger om, hvilke vi vil benytte? Afvejning mellem It-kompetencer og andre kompetencer. Hvilken fordelingsnøgle. Læringsplaner, hvordan udvikler man elevernes læring og udvikling med en understøttende log? M.m. Kompetenceudviklingplan for skoleåret 2014/15 Kompetenceudvikling af alle pædagogiske aktører på Dronninggaardskolen er fortløbende i forskellige fora. På det helt konkrete plan er der pt. planlagt med følgende: Inden skolestart i august 2014 afholdes 4 dages internt kursus under temaet potentialer og barrierer ved brug af digitale enheder. Der indkaldes dernæst til obligatoriske It eftermiddage, hvor alle tager del i kompetenceudviklende aktiviteter forestået af It resursepersoner samt pilotlærere og ledelse. It eftermiddagene planlægges til afholdes hver 14.dag i perioden august 2014 til og med december 2014, og herefter frem til sommerferien 2015 en gang om måneden. Tidspunkt Hvem? Indhold Ansvarlig 26 juni 2014 Alle introduktion MA, pilotlærere, GM, KR Inden skolestart August 14 (4 dages Alle Funktionsafklaring Navigation (faglig fordybelse) Didaktisk design MA, pilotlærere, GM, KR

13 13 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi kursus) August 2014 Alle Afklaring af problemer Pilotlærere, GM, KR til og med Faglig fordybelse december Didaktisk udvikling It - eftermiddage Visualisering af best-practice afholdes hver 14.dag Fra januar Alle Afklaring af problemer MA, pilotlærere, GM, juli Faglig fordybelse KR 2015 It - Didaktisk udvikling eftermiddage hver måned Det er herefter hensigten fra skoleåret 2015/16, at den It didaktiske udvikling skal foregå i fagteams, hvor undervisningsvejlederne spiller en central rolle. De skal gå forrest i tæt samarbejde med It resursepersonerne om udvikling af It understøttelse i fagene. Dette defineres nærmere i slutningen af skoleåret 2015/16. I den gode digitale skole er der på side 20 angivet relevante spørgsmål, som kan inddrages i fagenes udvikling. Elevens læringsvej Læringsplaner skal være dynamiske og et samlingspunkt for elevernes status, progression, evaluering og nye målsætning. Læringsplanerne udgøres af digitale elevplaner samt af lærernes digitale skrivebord. Det digitale skrivebord udgøres forventeligt af Meebook s platform, som giver mulighed for at planlægge differentierede undervisningsforløb. Den kommunalt fastsatte digitale elevplan afventes nærmere for at kunne beskrive retningen imod dette pejlemærke nærmere. For at skærpe opmærksomheden omkring de It kompetencer, som eleverne skal mestre i løbet af folkeskolen, har vi desuden allerede valgt at etablere It prøver i 3., 5. og 8.klasse. It prøverne

14 14 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi støtter både eleverne i deres selvforståelse af egne It kompetencer, og samtidig støttes lærerne i de It relaterede fag mål. Investeringer Det er hensigten at forslag om fremtidige og løbende investeringer i relation til digitale læremidler og menneskelige resurser drøftes med relevante aktører, fx fagteams, It resursepersonerne og It strategiudvalget. Dette er for at sikre, at de økonomiske resurser anvendes på en læringsoptimerende måde. Et af ledelsen og økonomiudvalget fastlagt budget stilles til rådighed med henblik på digitalisering for de enkelte fag hvert år. Overvejelser om udrulning til elever 2014 Som det fremgår af modellen side 10, er der planlagt med diverse aktiviteter (kompetenceudviklingsforløb) fra slutningen af indeværende skoleår og opstarten af det næste. Hensigten med disse er bl.a. at gøre det muligt for alle lærere at uddele ipadsne og gå i gang med et undervisningsforløb i det pågældende fag på samme tid. Dermed understreges det, at udlevering af ipadsne skal gøres til genstand for en event på skolen som en markering af, at det første træk i retning af udvikling af En god Digital Skole er taget. Kick-offet i sammenhæng med den relativt massive kompetenceudvikling, som skolen satser på i forhold til lærerens inddragelse af digitale læringsunderstøttede aktiviteter i undervisningen tages op i den enkelte MUS samtale med en medarbejder henover året. Dette skulle gerne tydeliggøre, at Dronninggårdskolen har store forventninger til, at lærerne med blik til visionen er klar til at tage den opgave på sig, det er at digitalisere skolens virksomhed fra næste skoleår.

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

ipads i undervisningen - Specialskolens dilemma og inkluderende potentialer

ipads i undervisningen - Specialskolens dilemma og inkluderende potentialer ipads i undervisningen - Specialskolens dilemma og inkluderende potentialer Af: Stine Bøgh og Lars Westh Hvordan kan lærere inddrage og anvende ipaden i undervisningen i forhold til børn med særlige udfordringer?

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Forenklede Fælles Mål - Rammen for digitale læremidler Et fagligt løft af folkeskolen Informationsmøde om udviklingspuljen for digitale læremidler, Kbh, 29. september 2015 Ved chefkonsulent Helene Hoff,

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV - MED ET SÆRLIGT BLIK PÅ DATAINFORMERET LÆRINGSLEDELSE Souschef Martin Trangbæk Jensen Højmeskolen HØJMESKOLEN Indsatser 2015: Digitalt understøttede læringsmål

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang (2016-17) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Årsplanen er et redskab til at skabe overblik over, hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål forenklede Fælles Mål for det enkelte fag, der inddrages

Læs mere

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Mads-Peter Galtt Konsulent, faglig- og projektleder udi det it-didaktiske og mediepædagogiske virke på 0-18 år. UPS - vi har fået en læringsplatform!!! Djøficeret

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16

STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16 December 2013 Sjælsøskolen STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16 Rudersdal Skolevæsen foretager en meget stor satsning på digitalisering i 2013 2015. Satsningen består af fokus på hardware, trådløst

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere