Bliv en mere autentisk leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv en mere autentisk leder"

Transkript

1 Bliv en mere autentisk leder Autentisk ledelse handler ikke bare om at udtrykke dit sande selv og give dine følelser frit løb i rene glædes- og vredesudbrud. det vigtige er at finde balancen mellem strategisk over- og understyring af følelserne og udtrykke dem på en meningsfuld måde. Hvordan bruger du dine følelser på arbejde? Sådan lød indledningsspørgsmålet, da den ene af den- ne artikels forfattere, Claus Elmholdt, for nylig var i studiet hos Mikkel Krause, P1 Apropos, for at tale om følelser i organisationer. Det enkle svar var, at følelser og strategi ikke er hinandens mod- sætninger, men snarere hinandens forudsætninger, når vi taler ledelse. Følelserne, og særligt de positive følelser som glæde, begejstring, passion og kærlighed, er kommet ud af skabet, ikke for følelsernes skyld, men fordi følelserne i dag betragtes som en strategisk ressource i organisatio- nen. Kan en leder få sine medarbejdere til at føle glæde og begejstring ved opgaver og udfordrin- ger, så arbejder de ganske givet mere effektivt og kreativt. Omvendt bryder de færreste sig om at være tvunget til at føle bestemte ting. Det er svært at blive ved med at smile, når man faktisk er frustreret. Pointen i denne artikel er, at lederen må lære at være fornuftig i sin omgang med egne og andres følelser for at blive oplevet som autentisk og ærlig og undgå grænse- overskridende og manipulerende handlinger i ledelsesarbejdet. Kapitalismen er blevet emotionel, skriver sociologen Eva Illouz i bogen Cold intimacies the ma- king of emotional capitalism [1]. Sat på spidsen kan man sige, at følelser er blevet lederens nye redskab i jagten på øget effektivitet og bedre bundlinje, og derfor bliver lederens følelsesmæssige intelligens, dvs. evnen til at forstå og regulere følelser i sig selv og andre [2] [3] en central leder- kompetence, der søges udviklet på diverse lederkurser. Denne udvikling har været med til at psykologisere ledelsesdisciplinen i en grad, hvor nogle ledere er blevet så optaget af følelserne i sig selv, at de har glemt deres ledelsesrolle. Vi møder ofte i vores arbejde som organisationskonsulenter og forskere ledere, der er dybt optaget af at lære om psyko- logiens interpersonelle redskaber til selvudvikling, men glemmer, at ledelse er noget, der foregår i et magtbaseret rum. Vi forstår fascinationen og forførelsen, der fører til illusionen om, at man kan lede gennem et magtfrit psykologisk rum, men det er en fejlslutning. Lederen skal holde fast i sin ledelsesrolle og tage den magt og det ansvar, der ligger i rollen, på sig. Derfor kan og skal lederen heller ikke gå ind og agere terapeut eller coach for en medarbejder, der er ude i en privat personlig krise, som for eksempel en skilsmisse. Det er vigtigt, at lederen aldrig mister opgaven af sigte, og lederens opgave er altså ikke terapi eller coaching, men ledelse. Det er klart, at det er i lederens interesse, at medarbejderen kommer godt igennem sin skilsmisse og hur- tigst muligt tilbage på arbejdspladsen for fuld kraft. Netop denne helt legitime ledelsesmæssige in- 1

2 teresse diskvalificerer lederen som terapeut eller coach for medarbejderen. I det følgende vil vi gennem en teoretisk argumentation underbygge følgende råd til den moderne, følsomme leder: Glem aldrig, at du er leder ledelse er en magtbaseret relation, og du kan ikke være venner med alle. Stå ved de følelser, der opstår i arbejdet. Følelserne er ikke kommet ud af skabet for følel- sernes skyld, men fordi de kan være produktive. Vis, at du er sensitiv og kan rumme alle slags følelser, også de mere negative, men lad dig ik- ke forføre ind i en coaching- / terapirelation til din medarbejder. Tillidsskabende ledelse gennem følelser Tilbage til svaret på Mikkel Krauses spørgsmål. Claus sagde: Jeg bruger mine følelser og min empati i mit arbejde som organisationskonsulent og universitetsunderviser til at leve mig ind i de mennesker, jeg arbejder med. Jeg prøver at fornemme, hvad det er for følelser, der rører sig i dem, og på den baggrund vurdere, hvordan jeg skal handle for at gøre en positiv forskel i for- hold til at nå de fælles aftalte mål for arbejdet. Pointen er således, at følelser og fornuftige stra- tegiske overvejelser ikke er adskilte størrelser, men hinandens forudsætninger i konsulentarbej- de og i ledelse for den sags skyld. Professionel ledelse er blevet en følelsesdisciplin, der trækker store veksler på lederens evne til at præstere de rette følelser på de rigtige tidspunkter og dermed producere de rette effektivi- tets- og trivselsfremmende, følelsesmæssige tilstande i medarbejderne. Når det er sagt, er det samtidig vigtigt at fremhæve, at brugen af følelser i ledelsesarbejdet ikke må blive strategisk overstyret og dermed uautentisk og manipulerende. Vores erfaring er, at det sjældent er i ond tro, når ledere forfalder til strategisk overstyring af fø- lelserne. Ofte har de bare været på kursus i for eksempel anerkendende ledelse eller positiv psykologi og har lært om alle de positive effekter af positive følelser. Men de har ikke lært, hvordan man bedriver troværdig og tillidsskabende ledelse på baggrund af den viden. Evnen til at skabe en troværdig og tillidsskabende relation er kernen i autentisk ledelse. Ordet autentisk stammer fra græsk authentia, der betyder pålidelig, tilforladelig, troværdig, svarende til, hvad noget giver sig ud for at være. De fleste definitioner fremhæver da også konsistens i ord, handlinger og værdier som et særkende ved autentisk ledelse [4]. Det interpersonelle aspekt at skabe troværdighed og tillid understreger nødvendigheden af en relationel forstå- else af autentisk ledelse. Autentisk ledelse handler altså ikke alene om træk ved lederen, men skabes i samspillet mellem lederen og medarbejderne. 2

3 Et godt eksempel på troværdig og tillidsskabende ledelse er topchefen, der i sin første kommentar til afskedigelsen af medarbejdere, fordi produktionen skal flyttes til udlandet, indleder med at sige: Det er en meget, meget hård, og det er en meget, meget tung beslutning, og en trist situati- on. Budskabet bliver leveret med tilpas alvorlig ansigtsmimik, og stemmen knækker lige en anelse på det helt rigtige sted og afslører en kropslig klangbund bag ordene, der siges, som gør, at han op- leves autentisk. Derefter fortsætter chefen med at redegøre for, hvorfor det også er en absolut nødvendig beslutning at træffe. Med denne kombination af hård markedsmæssig realisme og men- neskelig indlevelse udviser chefen i situationen netop den form for hård empati, som Goffee & Jo- nes (2000) [5] beskriver som karakteristisk for inspirerende ledere. Det er med andre ord med god ledelse som med godt skuespil: Don t take a part if it isn t you a part has to be real to you before you can be real to an audience... som Dustin Hoffman sagde om sin rolle som Michael Dorsey i filmen Tootsie. Forskellen mellem at præstere et følelsesudtryk og faktisk føle kan forklares fysiologisk. Når vi for eksempel er glade, vil hundredvis af små muskler i vores ansigt bevæge sig i forskellige retninger og skabe det, vi kender som et smil. Nogle af disse muskler er under vores bevidste kontrol, og andre agerer autonomt og kan ikke kontrolleres be- vidst. Hvis vi smiler uden faktisk at føle glæde, vil kun de bevidst kontrollerede muskler bevæge sig, hvilket skaber et følelsesudtryk, der adskiller sig fra det smil, der skabes, når både bevidst kontrolle- rede og autonome muskler er involveret. Vi er som mennesker evolutionært udstyret med en sensi- tivitet til at kunne skelne mellem autentiske smil og falske smil, der udelukkende er aktiveret af be- vidst kontrollerede muskler [6]. For at blive opfattet som autentisk må lederen altså formå at udtrykke de følelser og emotionelle tilstande, hun faktisk føler, det vil sige kongruent med hendes indre kropslige oplevelse på en me- ningsfuld måde i relation til konteksten [7]. Vi vil på den baggrund argumentere for, at god ledel- se bør handle om at udvikle en øget emotionel sensitivitet og bevidsthed omkring det at lede au- tentisk i en balance mellem kropslig inderlighed og sproglig meningsskabelse i den lokale, organisa- toriske kontekst. Følelser uden fornuft følelsesmæssig understyring Et eksempel på følelsesmæssig understyring blev for nylig eksponeret for offentligheden i et tv- interview med sundhedsminister Bertel Haarder. Journalisten spørger i interviewet ind til en ar- bejdsgruppe, som Haarder ikke er bekendt med, hvilket efter et stykke tid får ministeren til at miste besindelsen. Haarder siger blandt andet: Nu er det anden gang på en uge, du kan få mig op i det røde felt med fuldstændig skingrende sindssyge vinkler på sager. Han fortsætter i en form, man kunne kalde for magtarrogance med at sige: Nu er jeg ophidset, og du skal fandme ikke bede mig om et interview en anden gang. Harder, der nu virker meget vred og aggressiv, såvel kropsligt som verbalt, cirkler rundt om journalisten, imens han siger: Røvhul, dumme svin, du behandler mig som 3

4 lort. Bertel Haarder lader sig rive med af sine vrede følelser og fremstår i situationen som en mod- sætning til den følelsesmæssigt intelligente leder, der beskrives som en person, som til enhver tid formår at bevare selvkontrollen [3]. Omvendt er det nok de færreste ledere, der altid formår at be- vare selvkontrollen, og givetvis handler vores fascination af historien også om vores identifikation med et uperfekt menneske, der et øjeblik lader sig rive med. Man kan spørge, om Bertel Haarder ikke netop udviser en ekstrem autentisk form for ledelse i situ- ationen, fordi han lader alle følelser få frit løb? Hertil vil vi dog svare nej; som ovenfor argumenteret er lederens evne til at skabe en tillidsfuld og troværdig relation til medarbejderne et centralt aspekt af autentisk ledelse. Haarders raseriudbrud, hvor han mister selvkontrollen, skaber en inkonsistens, som kan risikere at avle mistillid, usikkerhed og upålidelighed. Som medarbejder i ministeriet, eller vælger for den sags skyld, kan man blive usikker på, hvor man har sin leder. Kan medarbejderen i ministeriet stole på, at han vil lytte åbent og imødekommende til spørgsmål, eller kan hun forvente, at han når som helst vil eksplodere i raseri? Eksemplet underbygger argumentet om, at følelser og strategi ikke er hinan- dens modsætninger, men snarere hinandens forudsætninger. En leder, der ikke behersker en gan- ske høj grad af selvindsigt og selvkontrol, vil have svært ved at opbygge den tillidsfulde og troværdi- ge relation til medarbejderne, der er en forudsætning for, at lederen vil blive oplevet som autentisk. Men enkelte fejltrin er menneskelige og kan, hvis de tackles rigtigt efterfølgende, være lærerige og udviklende. Manipulerende ledelse følelsesmæssig overstyring Den overordnede agenda i litteraturen om følelsesmæssig intelligens er netop, at lederen skal tæmme følelserne og gøre dem til strategiske ressourcer i ledelsesarbejdet. Men hvad nu hvis følel- serne slet ikke så let lader sig tæmme? Hvad nu hvis den gennemsnitlige leder er mere Bertel Haar- der end den kontrollerede topchef? Er der så ikke en fare for, at lederen i forsøget på at kontrollere og socialt konstruere de rette følelser mister den kropslige forankring, der skaber autenticitet, og derved uforvarende gør sig skyldig i manipulerende og uautentisk ledelse? At denne risiko er me- re reel end hypotetisk, vises i Niels Christian Nickelsens casestudie [8], hvor en ressourcefokuseret og anerkendende ledelsesstil på et hospice i praksis udvikler sig til et organisatorisk følelsestyranni. Negative følelser gøres til forkerte følelser, som medarbejderne opfordres til at undertrykke for i stedet at vende sig mod lyset, livet og energien, der strømmer fra de positive følelser. Nickelsen viser slående konsekvenserne i form af konflikter, dårlig trivsel og mistillid mellem ledelsen og med- arbejderne af et uautentisk følelsestyranni, hvor de kropslige og ukontrollerbare aspekter af det organisatoriske følelsesliv aktivt fortrænges og søges kontrolleret. 4

5 Autentisk ledelse balance mellem følelser og udtryk Vi har forsøgt at vise, at autentisk ledelse ikke er en simpel proces, der blot handler om at udtrykke sit indre sande selv eller frit give afløb for sine følelser i rene vredesudbrud. Tværtimod kræver autentisk ledelse, at lederen kan balancere og opløse paradokser, konflikter og ambivalente følel- ser, hvoraf mange har deres oprindelse i kropslige og kun delvist bevidste processer. For at blive opfattet som autentisk må lederen formå sprogligt at udtrykke de følelser, hun faktisk oplever. Det handler ikke om frit at give afløb for følelser, men om at udtrykke følelser på en meningsfuld måde i relation til konteksten. Det vil sige på en måde, der lever op til de krav og forventninger, der er knyttet til lederrollen i organisationen. Lad os give et eksempel. En kvindelig direktør står på talerstolen til koncernens generalforsamling. Hun kigger ud over forsamlingen og oplever et sus i kroppen af frygt og usikkerhed, såvel som spænding og håb, i lyset af de udfordringer, finanskrisen skaber for organisationen. At producere autentisk, strategisk ledelse i denne situation kræver af lederen, at hun formår at rumme komplek- siteten og balancere de ambivalente følelser, så de udtrykkes på en måde, der opleves konsistent og tillidsskabende. Men hvordan gør hun det? Her kan vi hente inspiration fra Constantin Stanislavski [9], der er grundlægger af det moderne tea- ter og det, man i dag forstår som method acting. Det centrale princip hos Stanislavski er en op- løsning af adskillelsen mellem den indre, kropslige oplevelse og det ydre udtryk. This is not acting as pretending to be something or someone you re not, it is not acting as faking it it is acting as producing real, authentic behavior on stage (Ladkin & Taylor, 2010: 67). Den gode skuespiller formår intentionelt og bevidst at gå ind i rollen og autentisk producere det følelsesudtryk, rollen kræver. Den bevidste refleksion spiller en væsentlig rolle hos Stanislavski, som det medium, der skaber forbindelse mellem rollen, den kropslige oplevelse og det ydre udtryk. En- hver kan momentant og ufrivilligt blive grebet af store følelser, men det bliver først stor skuespil- kunst, når skuespilleren formår at producere det autentiske udtryk i rollen intentionelt og bevidst og dermed formår at skabe en konsistent reproduktion af sin optræden. Praktiske implikationer Ud over de ovenfor beskrevne gode råd kan de praktiske implikationer af denne artikels argumenta- tion udledes som et spørgsmål om at sikre balancen mellem to faldgruber: (1) Strategisk overstyring af følelserne, der mister forankringen i den kropslige oplevelse og dermed svækker medarbejdernes oplevelse af autenticitet. Ledelsesudviklingskurser går altså galt i byen, hvis de underviser lederen i blindt at applicere for eksempel teorier om anerkendende ledelse og positiv psykologi uden for- ankring i konteksten og den kropslige oplevelse. 5

6 (2) Strategisk understyring af følelserne, der giver følelserne og handleimpulserne frit løb, hvilket skaber en vilkårlighed, der kompromitterer medarbejdernes oplevelse af autenticitet. Ledelsesud- viklingskurser går altså også galt i byen, hvis de underviser i, at autentisk ledelse handler om at gøre sig fri af rollens snærende bånd for frit og spontant at kunne udtrykke sin indre kropslige oplevelse. Noter: [1] Illouz, E. (2007): Cold intimacies the making of emtional capitalism. London: Polity Press. [2] Goleman, D. (1997): Følelsernes intelligens. København: Borgen. [3] Goleman, D., Boyatzis, E.R. & McKee, A. (2002): Følelsesmæssig intelligens i ledelse. København: Børsens Forlag. [4] Avolio, B.J. & Gardner, W.L. (2005): Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. Leadership Quarterly, 16, [5] Goffee, R. & Jones, G. (2000): Why Should Anyone Be Led by You? Harvard Business Review, September- october [6] Ekman, P. (2003): Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life. New York: Times Books. [7] Ladkin, D. & Taylor, S.S. (2009): Enacting the true self : Towards a theory of embodied authen- tic leadership. The Leadership Quarterly, (21), [8] Nickelsen, N.C. (2011): Positivitet og emotionel make- up blandt døende på hospice. I: Elmholdt, C. & Tanggaard, L. (red.). Følelser i ledelse. Aarhus: Klim. [9] Stanislavski, C. (1961): Creating a role. (E.R. Hapgood, Trans.). New York: Routledge. 6

autentisk leder i ledelsesarbejdet. Kapitalismen er blevet emotionel, skriver sociologen Eva Illouz i bogen Cold

autentisk leder i ledelsesarbejdet. Kapitalismen er blevet emotionel, skriver sociologen Eva Illouz i bogen Cold Bliv en intimacies the making of emotional capitalism [1]. Sat på spidsen kan man sige, at følelser er blevet lederens nye redskab i jagten på øget effektivitet og bedre bundlinje, og derfor bliver lederens

Læs mere

Terapeutens behov for at hele

Terapeutens behov for at hele Terapeutens behov for at hele Matrix, 2015; 1, 4-26 Mette Thuesen Via eksempler fra praksis diskuteres, hvordan terapeutens egne behov i relation til patienten kan resultere i forhindringer i arbejdet

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle?

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle? FTF dokumentation nr. 2 2014 Hvad er den nye lederrolle? Side 2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen, Mette Løvgren, FTF Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag:

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Peak-interviewet Bent Warming-Rasmussen Lis Warming-Rasmussen Jesper Raalskov

Peak-interviewet Bent Warming-Rasmussen Lis Warming-Rasmussen Jesper Raalskov Peak-interviewet af Bent Warming-Rasmussen Lis Warming-Rasmussen Jesper Raalskov Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Working Paper 2010/2 Redaktør: Grethe Heldbjerg Af: Bent Warming-Rasmussen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Business Coaching i Organisationer

Business Coaching i Organisationer Business Coaching i Organisationer Ledelsesproblem på arbejdspladsen Coachsession 1 omhandler et ledelsesproblem, hvor en medarbejder er vidne til, hvordan en chefs humørsvingninger påvirker hendes kolleger,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere