Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k"

Transkript

1 Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FIU-ligestilling Afslutningsrapport juni 2013 Udarbejdet af lektor Jo Krøjer Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

2 Indhold: Forord... 3 Udviklingsprojektet... 4 formål, organisering og rekruttering/deltagere Kurset... 6 formål, opbygning, indhold Forløb... 7 del 1, del 2, arbejdspladsbesøg Opfølgende spørgerunde... 9 Samlet evaluering Forslag til pædagogisk ramme for undervisning om ligeløn Bilag 1 (Af Annette Færch, uddannelseskonsulent) Bilag 2 (Staldtips fra TR til TR af Jo Krøjer)... 15

3 Forord FiU-udvalget har bevilget udviklingsmidler til FiU-ligestilling til at analysere tillidsrepræsentanternes muligheder for at styrke fællesskaber på arbejdspladsen, og hvordan undervisningen i ligeløn bedst udvikles, så den understøtter tillidsrepræsentanter i deres rolle som agent for aktivering, involvering og organisering. Projektet blev etableret med 2x2 dages kursusaktivitet samt fire virksomhedsbesøg i løbet af foråret Jo Krøjer, lektor på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på RUC, har været med i projektet fra start til slut og skrevet vedlagte rapport: Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FiU- ligestilling. Jo Krøjer har tidligere arbejdet med målgruppen i sin ph.d.-afhandling og bygger videre på sin forskning i projektet. Desuden har Køge Handelsskole ved underviser Annette Færch afviklet et to dages introduktionskursus med øvelser i coaching som værktøj til at give redskab til at være en god samtalepartner med henblik på at drøfte løn og køn på arbejdspladsen. En kort rapport er vedlagt som bilag 1. FiU-ligestilling har gennem flere år samarbejdet med Køge Handelsskole med undervisning i forløb under akademimerkonom-uddannelsen: coaching i organisationer. Den har givet rigtig gode effekter som en metode til at udvikle tillidsrepræsentanters beredskab i forhold til relationer til kolleger og ledelse. Afrapportering af projektet henvender sig både til politikere i LO-fagbevægelsen og undervisere under FiU. Der er i projektet opnået nogle indsigter i, hvilke metoder der virker i forhold til at tage både køn, løn og ligestilling op som et relevant emne for tillidsrepræsentanter. Projektet kommer desuden med nogle forslag til, hvad der skal til for at løn, køn og ligestilling inddrages i det politiske system og i eksisterende FiU-undervisning på en relevant måde for tillidsrepræsentanter. Relevant, således, at det skaber handling på arbejdspladsen. Projekts formål og mål vurderes således at være opfyldt. Vi håber, at resultater fra projektet vil indgå i den videre planlægning og udvikling af FiU-kurser. På vegne af FiU-ligestilling Annelise Rasmussen 3

4 Udviklingsprojektet Formål Udviklingsprojektets formål er todelt: Der skulle udvikles et kursusformat, så det for tillidsrepræsentanterne virkede l interessant at deltage i en kursusaktivitet med ligeløn som det centrale om - drejningspunkt l relevant for eget virke på egen arbejdsplads l motiverende for selv at gå videre med indsatser for ligeløn på egen arbejdsplads l og herudfra komme med forslag til kursuselementer, der for TR virker relevante som dele af andre, eksisterende FiU-kurser. I sammenhæng hermed skulle det derfor undersøges, hvordan ligeløn kan integreres bedre i tillidsrepræsentanternes virke på arbejdspladserne. Udviklingsprojektet indeholdt til dette formål en forskningsdel, der undersøgte l tillidsrepræsentanternes forståelse af årsager til uligeløn l tillidsrepræsentanternes motivation i forhold til at engagere sig i ligelønsproblematikken l tillidsrepræsentanternes barrierer i forhold til at tage fat på ligelønsproblemer på arbejdspladsen. Resultatet: Nye metoder Projektets resultater præsenteres her. Projektet har udviklet og afprøvet fire nye pædagogiske arbejdsformer, som har vist sig at være konstruktive og virksomme, når man skal integrere ligeløn i FiU-kurser. De fire metoder er Interviewspejlet, Fortætningsrefleksion, Coachende samtale samt Fra TR til TR. Disse metoder har vist sig at være velegnede, pædagogiske former, når køn og løn er indholdet på et kursusforløb. Med disse redskaber blev det muligt at få ligelønsstoffet til at virke relevant og engagerende for tillidsrepræsentanterne. Det fik den positive effekt, at tillidsrepræsentanterne rykkede sig i forhold til, hvordan de opfatter ligelønsproblematikker. Tillidsfolkene fik både skærpet deres evner til at få øje på mulige problemer med køn og løn på deres arbejdsplads, og de fik samtidigt lyst til at tage fat på at løse problemerne i samarbejde med ledelse og kolleger. De fire metoder præsenteres i rapporten, så interesserede FiU-undervisere kan afklare, om det er arbejdsformer, de har lyst til at tilegne sig og anvende. 4

5 Organisering For at imødekomme begge disse formål, blev der udviklet et kursus, hvor forsknings- og udviklingsarbejdet var integreret i kursusforløbet. Kurset indeholdt således en undersøgelse/ afdækning af tillidsrepræsentanternes forståelser og opfattelser af ligelønsproblematikken på deres egne arbejdspladser, samt erfaringer med at inddrage ligelønsforhold i deres virke. For at udvikle en mere dækkende viden om ligeløn i tillidsrepræsentanternes egen kontekst arbejdspladserne blev det desuden planlagt, at der skulle indgå arbejdspladsbesøg som en del af udviklingsforløbet. Annelise Rasmussen og Jo Krøjer ønskede at besøge så tre til fem af de involverede arbejdspladser. Rekruttering deltagere Hensigten var at rekruttere både mandlige og kvindelige TR til kursusforløbet, gerne fra forskelligartede arbejdspladser (hhv. offentlige, private, større, mindre, geografisk spredning). Rekrutteringen var en succes på samtlige parametre; der deltog 14 TR, heraf otte kvinder og seks mænd. Offentlige og privatansatte var ca 50/50 repræsenteret og den geografiske spredning var stor. 5

6 Kurset Formål Selve kursusforløbet havde flere forskellige formål l at udvide deltagernes indsigt i ulige løn på forskellige samfundsmæssige arenaer l at udvide deltagernes forståelse for sammenhænge, der forårsager ulige løn l at give deltagerne viden om lovgivningen omkring ligeløn l at give deltagerne konkrete redskaber til at identificere forhold, der henholdsvis hæmmer og fremmer ligeløn på egne arbejdspladser l at give deltagerne konkrete redskaber til at italesætte køn og løn på arbejdspladsen l at give deltagerne konkrete redskaber til at gå konstruktivt ind i problemstillinger, som kan forårsage ulige løn. Opbygning Kurset var opbygget af to moduler à to dage med hver deres hovedfokus. 1. del blev afholdt i Silkeborg d januar 2013 og 2. del blev afholdt i København den marts Indhold Del 1: l Forskellige branchers udfordringer i forhold til ligeløn. 3 ekspertoplæg. l De komplekse sammenhænge mellem køn og løn, herunder det kønnede arbejdsliv, samfundsmæssig, horisontal og vertikal kønsarbejdsdeling, faglighed og status. Forskeroplæg. l Fortætningsrefleksion: Kønnede arbejdslivserfaringer. Fælles refleksionsarbejde på baggrund af tidligere forskning/fortætninger. l Interviewspejlet: Analyse af deltagernes arbejdspladser i et ligelønsperspektiv. Dobbelt gruppeinterview og fælles refleksion på baggrund af reflekterende teams-metoden. l Sociale relationers betydning. Fælles diskussion. l Hvorfor ligelønslov? Ligelønslovens formuleringer om ret og pligt om køns - opdelt lønstatistik. l Ligeløn og arbejde af samme værdi. Oplæg af faglig konsulent. l Arbejdspladsbesøg. Introduktion og organisering af besøg på deltagernes arbejdspladser. 6

7 Del 2 l Coachende samtale: Coaching og relationer coaching-værktøj som en måde at få løst op for konflikter/dilemmaer. Oplæg ved coach. l Coachende samtale: Cirkulære og lineære spørgeteknikker. Deltagerøvelser. l Tillidsrepræsentanters oplevelser af deres arbejdspladser i et kønsperspektiv hvilken viden er genereret på kursus og arbejdspladsbesøg. Forsker oplæg. l Fra TR til TR: Opsamling på tillidsrepræsentanternes gode erfaringer med at arbejde for ligeløn. Forløb Del 1: Deltagerne deltog engageret og interesseret i alle kursets forskellige elementer. Mange udtrykte videbegærlighed overfor de omhandlede ligelønsrelaterede problemstillinger. I den langvarige, fælles interview- og refleksionssekvens under Interviewspejlet blev en række forskellige forhold fra deltagernes arbejdspladser identificeret og analyseret. Undervejs i forløbet gav deltagerne udtryk for, at de i høj grad opfattede ligelønsindholdet som kærkomment og relevant. De påpegede, at de gerne ville have haft denne viden og de tilhørende kompetencer på et tidligere tidspunkt i deres TR-uddannelse. Vi har det sådan hos os, at der er nogle piger, som kører medicin ud på afdelingerne i lettere transportkasser. Men de tunge kasser og forsendelser, de opgaver bliver løst af mænd. Jeg har snakket med min chef om det, fordi den gruppe giver ufleksibilitet, men chefen vil ikke have kvinder ind i den gruppe. Mange bliver sygemeldt på grund af det arbejde, selvom der er hjælpemidler, for alligevel er det tungt; det er tunge løft hele dagen. Men vi taler ikke kollegaerne imellem om, at det er kønsarbejdsdeling. Kvindelig TR på større, offentlig arbejdsplads Ja, hos os må jeg sige, at der er kønsarbejdsdeling, for der er jo det, vi kalder el-pigerne. Jeg havde bare aldrig tænkt på det før. Vi diskuterer det ikke på vores arbejdsplads. Så jeg har mere set det, som at folk står på de steder, de kan og vil. El-piger er dem, der laver ledningssæt til maskiner, de står ved et bord. De hedder egentlig montagemedarbejdere, men el-piger er blevet en slags officiel betegnelse. Det kvinderne (el-pigerne) laver, bliver ikke betragtet som fleksibelt, og de får heller ikke ret mange tillæg, fordi så mangler de jo funktioner. Vi disku- 7

8 terer som sådan ikke løn ved os, men jeg har taget lidt fat i ligeløn. Men så sagde nogle af kvinderne, at det var spild af tid. Det var de stærke kvinder, dem der selv kan sige, at de er lidt mere værd. Mandlig TR på større, privat arbejdsplads Del 2 På del 2 var deltagernes tilegnelse af konkrete redskaber i fokus, og de indgik i øvelser med hinanden. Her arbejdede deltagerne med, hvordan de i fremtiden vil kunne anvende coaching i deres hverdagspraksis til at skabe udviklende samtaler om ligestilling og ligeløn både i forhold til kolleger og ledelse. Afslutningsvis overvejede de i fællesskab, hvad de nye spørgeteknikker vil kunne bruges til på deres egne arbejdspladser. Derudover samledes hele forløbet op med en fælles session Fra TR til TR. Her udviklede deltagerne i samarbejde forslag til handlemuligheder. Disse blev dokumenteret og indgik i det kursusmateriale, som deltagerne fik med hjem fra kurset. Jeg kan begynde i det daglige arbejde at snakke og diskutere med kollegerne ved at bruge coaching øve mig i at stille spørgsmål. Jeg tror at det så vil give nogle aha-oplevelser, så jeg kommer videre og bliver bedre. Jeg vil fortælle om coaching i vores ligebehandlingsudvalg, så der forhåbentlig er nogle, som vil yderligere sætte sig ind i det og begynde at bruge det. Spørgeteknik er en meget vigtig brik i forhold til at tale om løn og ligeløn. Hvis jeg stiller de rigtige spørgsmål, kommer den coachede selv med opgaverne (tingene), som kan give mere i løn. Kollegaen/medlemmet får italesat hvilke kvalifikationer og hvilken løn de har. Lederen/chefen får italesat hvilke kvalifikationer der ønskes og belønnes. Arbejdspladsbesøg I udgangspunktet var alle deltagere yderst positive overfor at få besøg på deres arbejdspladser af kursets tovholder og forsker. På to arbejdspladser ønskede ledelsen på trods af TR s invitation ikke at få besøg af 3F-konsulent og forsker. I praksis viste det sig, at der kunne arrangeres fire arbejdspladsbesøg, hvilket ramte præcis i forhold til det forventede niveau. Disse udgjordes af mellemstore arbejdspladser, henholdsvis to offentlige, en halvoffentlig og en privat virksomhed. På tre ud af de fire arbejdspladser havde ledelsen afsat tid til at deltage i besøget. 8

9 Tilsammen gav de fire besøg et fint indblik i de forskelligartede vilkår for tillidsrepræsentanternes arbejde med at modvirke ulige løn mellem mænd og kvinder. De forhold, der kunne iagttages på arbejdspladserne varierede fra en næsten total opbakning og samklang mellem TR og ledelse over kvalificeret interesse fra ledelsen og til en fraværende og knap så engageret ledelse. Det er bemærkelsesværdigt, hvor effektivt arbejdspladsbesøgene har virket med hensyn til at gøre ledelserne opmærksomme på ligeløn som et relevant problem. Sammenfattende kan der på baggrund af arbejdspladsbesøgene identificeres: Forhold på arbejdspladserne, som hæmmer ligeløn: l At løn ikke er et samtaleemne blandt kolleger på arbejdspladsen. l Der er ikke nogen, der har tænkt på, om der er ligeløn eller uligeløn på arbejdspladsen heller ikke TR. l Lønnen er ikke fuldt synlig for TR; hvis der for eksempel ikke laves løbende, samlet og dækkende optælling (statistik). l Nogle arbejdsfunktioner kun udføres af det ene køn. Forhold på arbejdspladserne, som er med til at fremme ligeløn: l TR og ledelse har et godt samarbejde. l Ledelsen prioriterer et godt samarbejdsklima på hele arbejdspladsen. l Alle kolleger har kompetencer til at varetage alle funktioner og gør det. l Nogen bliver opmærksom på, om der er ulige- eller ligeløn på arbejdspladsen. Opfølgende spørgerunde Ved kursets afslutning indvilgede deltagerne i at deltage i en opfølgende, baseret spørgerunde. Spørgerunde skulle gøre det muligt at få indsigt i deltagernes opfattelse af kursets relevans og nytte, efter at de i en periode havde haft lejlighed til at anvende de indsigter og redskaber, som de havde arbejdet med under kursusforløbet. Ud fra spørgerunden kan kursusforløbet vurderes til fulde at have indfriet det, som var formålet. I lyset af erfaringerne fra en række tidligere FiU-kurser i ligestillingsrelaterede emner, er det bemærkelsesværdigt, at de mandlige deltagere på nærværende kursus er de allermest positive i deres vurderinger at kursets relevans og nytteværdi. Følgende er et kort uddrag af svarene på spørgerunden: 9

10 SP: har kurset givet dig lyst og anledning til at tage fat på ligeløns-problematikker på din arbejdsplads? I høj grad, jeg prøver at se aftaler og tiltag med ligestilling som udgangspunkt. Vi skal i gang med et nyt lønsystem. Inden kurset havde jeg ikke skænket det en tanke, at der kunne være faldgruber angående ligestilling. Jeg har opfordret at vi, både ledelsen og TR, ser vores ideer også med ligestillingsbrillerne på. Det affødte nogle gode diskussioner under forberedelsen af oplægget fra TR siden. Jeg har bevirket, at man ændrer opgørelsen over ligeløn for faglærte. Jeg har sat punktet på dagsorden i vores SU. Man undersøger, om der er en statistisk forklaring, hvorfor kvinder i faglærte jobs har gennemsnitlig en lavere løn end mændene. Jeg er indstillet på at kræve positiv særbehandling, hvis det viser sig, at mine påstande om forskelsbehandling er rigtige. Vi har hævet lønnen for faglærte i løngruppen, hvor kvinder er overrepræsenteret med 2 kroner mere en andre løngrupper over de sidste to år. Mere var der ikke at hente, det er det muliges kunst. Mandlig TR Jeg brænder for lighed og fordi jeg ikke fatter, at vi i år 2013 stadig ikke kan behandle hinanden retfærdigt. Det gælder både køn, etnicitet og køn/etnicitet. Jeg kunne især bruge det spark jeg fik, da jeg fik lovet at lave en lokal lønstatistik i forbindelse med jeres besøg på min arbejdsplads. Mandlig TR Jeg vil forsætte min kamp for ligeløn med de midler, som der er, selvom jeg ikke synes, der er særlig mange. Jeg synes, det var rigtig godt, da vi sad i to hold, hvor (forskeren) styrede samtalen omkring ligeløn for et hold, mens det andet hold observerede. Jeg synes godt, jeg kunne bruge de ting, vi hørte omkring kønsarbejdsdeling. Mandlig TR Jeg har fået stor indsigt i ligelønsproblematikken, også større indsigt end jeg havde regnet med. Troede min arbejdsplads var lidt "frelst" på det område, men fandt alligevel et lille hul på ligelønsskalaen. Det er noget, jeg tænker meget på i min hverdag nu. Og jeg vil tænke endnu mere over det, når der skal være lønforhandlinger her på arbejdspladsen. Det bedste ved kurset, var den dag vi blev delt op i to grupper, hvor vi skulle besvare (forskerens) spørgsmål. Det var meget lærerigt både at lytte og være i ilden. Kvindelig TR Jeg synes, at man skal undervise i ligestillingsproblematikken på 3F s interne kurser G1-G2-G3-G4 for tillidsrepræsentanter. Det ville være helt oplagt, at man som nyvalgt TR allerede får øjnene op for det store løngab, når man deltager i disse kurser. Kvindelig TR 10

11 Samlet evaluering Sammenfattende må kurset vurderes at have opfyldt sit formål om at udvikle måder til at engagere deltagerne i ligelønsproblematikken. Det er ligeledes lykkedes at udvikle form og indhold således, at deltagerne mener, at kursets indhold, både med hensyn til viden og redskaber, er anvendelige i deres daglige virke som tillidsrepræsentanter. Nogle af de kursuselementer, som fremhæves positivt af deltagerne, kræver særlig viden og kompetencer af kursusundervisere, der ønsker at anvende dem. Metoderne er udviklet særligt i forbindelse med nærværende forløb og det kan derfor ikke antages, at FiU-undervisere i almindelighed kender dem. Det gælder for Interview-spejlet. Denne form kræver dels, at underviseren har en indgående forståelse for de sammenhænge på arbejdspladsen, som medog modvirker i forhold til ligeløn. Og dels at underviseren er fortrolig med selve formen, hvor underviseren fungerer som interviewer i et turtagnings gruppeinterview, og dernæst fungerer som guide for de reflekterende teams respons til interviewgruppen. Fortætningsrefleksion er ligeledes en særlig form, som kræver, at man er klar over, hvad fortætningerne er og hvorledes de anvendes i den åbne refleksionsform. Coachende samtale kræver, at underviseren er fortrolig med coachingformen. Fra TR til TR er den af de anvendte metoder, som er enklest at gå til. De fleste vil formodentlig kunne anvende denne metode udfra beskrivelsen nedenfor. Endelig kræver oplæggene om ligeløn og dens forskellige samfundsmæssige og juridiske aspekter, at underviseren har en grundfæstet indsigt heri. Deltagerne påpegede, at ligelønstemaet med fordel kunne og burde indarbejdes i Grundkurserne i de dele, som omhandler løn, lønforhandling etc. Arbejdspladsbesøgene var værdifulde for udviklingsforløbet, men må vurderes at være for ressourcekrævende at gennemføre på almindelige FiU-forløb. 11

12 Forslag til pædagogisk ramme for undervisning om ligeløn De fire metoder er Interview-spejlet, Fortætningsrefleksion, Coachende samtale samt Fra TR til TR. Den pædagogiske ramme skitserer nedenfor indhold og form i de fire metoder med henblik på at FiU-undervisere på grundkurser og andre kurser kan lade sig inspirere. FiU-undervisere, der herefter vil anvende metoderne selv i deres undervisning, vil nok have brug for at tilegne sig de beskrevne metoder i praksis. l Interview-spejlet: Metoden bygger på reflekterende teams metoden, som er en metode der kan bruges til indkredsning af problemstillinger og afklaring af handlemuligheder. Interviewspejlet deler deltagerne op i to halvdele; hold X og hold Y. De to hold skiftes til at være på, dvs. blive interviewet om u/ligelønsfaktorer på deres arbejdsplads, en efter en af underviseren. Imens lytter det andet hold opmærksomt efter, hvad der bliver sagt. Efter hvert interview giver lytte-holdet deres spørgsmål og kommentarer til interview-holdet. l Fortætningsrefleksion: Metoden bygger på et forskningsprojekt om tillids - repræsentanters oplevelser. Herfra er en række kondenserede tekster fortætninger hentet. Fortætningsrefleksion bringer med disse tekster tillidsrepræsentanterne i dialog med hinanden om, hvilke forståelser af køn og kønsarbejdsdeling de møder i deres egne arbejdsliv. Fortætningerne får dialogen til at trænge bagom klichéer og åbne for nye indsigter. l Coachende samtale: Metoden bygger på den samtaleform, som anvendes indenfor coaching. Ved at øve sig i særlige spørgeteknikker får tillidsrepræsentanterne mulighed for at tale med deres kolleger på nye måder og dermed få andre indsigter og perspektiver på de problemer, som de oplever. l Fra TR til TR: Metoden bygger på peer-to-peer modellen, som anvendes til empowerment. Den anvendes til systematisk opsamling og videreformidling af et kursusholds viden og erfaringer. Ved kursusafslutning formulerer holdet sammen med underviseren gode råd som de på baggrund af egne erfaringer vil give videre til andre hold/tr er. Det fastholdes på powerpoint og mailes til deltagerne. (Se bilag med eksempel). Anvendelsen af de tre førstnævnte metoder kræver, at FiU-undervisere deltager i workshops og lignende aktiviteter, for at tilegne sig de beskrevne metoder i praksis. Det vil derfor være afgørende, at sådanne aktiviteter udbydes til FiU-underviserne, hvis det skal sikres, at viden og forståelse for de grundlæggende forhold vedrørende ligeløn integreres i eksisterende FiU-grundkurser. 12

13 Bilag 1 Bliv agent i gode relationer på arbejdspladsen. To dages faglig undervisning i coachingværktøjer. Annette Færch Uddannelseskonsulent Køge Handelsskole, 12. marts 2013 Jeg betragter coaching som et redskab til at skabe refleksion, læring og udvikling. Min egen pædagogiske metode har været at illustrere redskabet gennem min egen adfærd i undervisningen. Min pædagogiske tilgang er, at mennesker lærer og udvikler sig, når det giver mening for dem. Vi har arbejdet med en forståelse af, at mennesker er auto - poietiske systemer, som handler på baggrund af egen meningsskabelse. Derfor har vi også arbejdet med en forståelse af at coaching eller en coachende tilgang må tage afsæt i en anerkendende og værdsættende nysgerrig udforskning af den andens univers og ikke have karakter af rådgivning. Vi har dermed arbejdet med begrebet asymmetrisk samtale, hvor rollefordelingen hos henholdsvis coach og fokusperson er forskellig og sat fokus på en samtale, der udforsker det der virker, fremfor det der ikke virker. Coachen er i en hjælpeposition, hvor fokuspersonen definerer hvad han/hun ønsker hjælp til. Formålet med coaching er at skabe refleksion hos fokuspersonen med henblik på, at fokuspersonen får udvidet sit perspektiv, skabt klarhed og/eller skabt nyt handleberedskab. Forudsætninger for at dette kan ske, er fokuspersonens oplevelse af, at det giver mening, og at fokuspersonen udfordres tilpas på sin meningsskabelse. Derudover forudsættes også at fokuspersonen oplever tryghed og tillid i forhold til coachen. Redskaberne i coaching består primært af spørgsmål vi har arbejdet ud fra Karl Tomms spørgsmålstyper. Af andre virkemidler, som kan skabe udvikling i fokuspersonens refleksion, har vi talt om tavshed at give fokuspersonen tid til at reflektere, pre-sensing at hjælpe fokusperson til at skabe forestillinger om den ønskede fremtid, nøgleord, spejling og hypotetiske spørgsmål som drivkraft i samtalen. Vi har arbejdet med fokus på, hvordan deltagerne kan anvende coaching i deres hverdagspraksis til at skabe udviklende samtaler om ligestilling og ligeløn både i forhold til kolleger og ledelse. 13

14 Ved afslutningen af dette to-dages forløb var deltagernes refleksioner over hvad de særlig tager med sig fra dagene og hvordan de kan og vil anvende det følgende: Jeg kan begynde i det daglige arbejde at snakke og diskutere med kollegerne ved at bruge coaching øve mig i at stille spørgsmål Jeg tror at det så vil give nogle aha-oplevelser, så jeg kommer videre og bliver bedre. Jeg vil fortælle om coaching i vores ligebehandlingsudvalg, så der forhåbentlig er nogle, som vil yderligere sætte sig ind i det og begynde at bruge det. Spørgeteknik er en meget vigtig brik i forhold til at tale om løn og ligeløn. Jeg synes at kurset har været en stor øjenåbner for hvad coaching er og jeg tror det er et rigtig godt værktøj. Jeg kan anvende coaching til at snakke med kollegerne. Være lyttende og spørgende og ikke selv komme med nogle svar. Vigtige værktøjer er mere opsøgende, spørgende og udfordrende spørgsmål, også at lave en kontrakt med kollegerne, at prøve at være mere neutral og stille de uddybende spørgsmål. Coaching kan benyttes i samtaler med medlemmer, hvor emnet er kompetenceplanlægning for det enkelte medlem. Det kan sætte fokus på hvad medlemmerne synes er vigtige kompetencer. Vigtige pointer er at sætte konteksten og aftale kontrakten, at spørgsmålene er åbne og anerkendende, at tie stille så der kan reflekteres, at spørgemåden kan benyttes i mange andre sammenhænge. At kollegaen/medlemmet får italesat hvilke kvalifikationer og hvilken løn de har. At lederen/chefen får italesat hvilke kvalifikationer der ønskes og belønnes. At lade den anden person italesætte tilstedeværende eller ønskede kvalifikationer. Men umiddelbart er coahing nok ikke den metode jeg ville forbinde eller endda bruge til lige præcis løn og ligestilling på arbejdspladsen jeg ved ikke, om det hænger sammen med, at jeg ikke var på 1. del. Hvis jeg stiller de rigtige spørgsmål, kommer den coachede selv med opgaverne (tingene) som kan give mere i løn. At stille de rigtige spørgsmål, være neutral, være lyttende, anerkendende. 14

15 Bilag 2 Staldtips fra TR til TR l Tag på FiU-kursus. l Skab et systematisk overblik over løntillæg: hvem har fået hvilke tillæg gennem de år, du har adgang til viden om. l Skab overblik over hvem der eventuelt mangler kvalifikationer og hvordan de kan opnå dem. l Bliv enig med ledelse (og kolleger) om, at kvalifikationsløft til alle, der behøver det, er et fælles mål. l Bliv enig med ledelse (og kolleger) om, at funktionsfleksibilitet er et fælles mål. l Aftal klare kriterier for alle tillæg: samme kvalifikationer giver samme K-tillæg og samme funktioner giver F-samme tillæg. Jo Krøjer Lektor, cand.techn.soc, PhD. Leder af Center for Køn, Magt og Mangfoldighed/CKMM Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 15

16 Denne rapport beskriver erfaringerne fra et projekt, der igennem praksisbaseret forsknings- og udviklingsarbejde skabte og afprøvede tre nye, deltagerinvolverende kursusformer. Tovholder på udviklingsprojektet for FIU-ligestilling er Annelise Rasmussen, 3F. Forsker og sparringspartner på udviklings - arbejdet er Jo Krøjer, RUC. Rapport udarbejdet for FiU-ligestilling i FiU-udviklingsforøb: Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads. Juni 2013 Annelise Rasmussen, FiU-ligestilling og 3F Varenr. 7535

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 Indhold Forord 9 Introduktion 12 Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 1. Hvad er dit motiv? 29 Værdier og holdninger 31

Læs mere

Velkommen til 2. undervisningsdag

Velkommen til 2. undervisningsdag Velkommen til 2. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Fredag d. 20. marts 2014 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Netværk for Yngre Planlæggere 28. februar 2005 Invitation til kursus i Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Vil du være med til at sætte nye standarder for planlægning i Danmark og eksperimentere

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser De tillidsvalgtes år Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion til værktøjet... 5

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Selandia CEU Bredahlsgade 1 4200 Slagelse, telefon 58 56 70 00, www.selandia-ceu.dk Muligheder med mere DFT på Selandia Tre DFT på EUD Et på gymnasierne (HHX-HTX)

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres?

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Side 1 af 6 Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Af Ahmed El Hamss, Ulrik Tingstrup og Ole Foss Andersen På TEC bliver der eksperimenteret for tiden. Uddannelseslaboratoriet

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Sproget og dig selv! KAOS I SPROG SPROG I KAOS Praktisk anvendelse Speed coaching. www.mvrconsult.dk

Sproget og dig selv! KAOS I SPROG SPROG I KAOS Praktisk anvendelse Speed coaching. www.mvrconsult.dk Sproget og dig selv! KAOS I SPROG SPROG I KAOS Praktisk anvendelse Speed coaching Kaos Hvad forstår du ved kaos? Mit bud Kaos i sprog sprog i kaos Kaos i forandringer forandringer i kaos Kaos i formålet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere