CV for Annelise Dahlbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CV for Annelise Dahlbæk"

Transkript

1 CV for Annelise Dahlbæk tlf Uddannelsesbaggrund 2013 Certificeret tilsynsførende de frie grundskoler med engelsk som undervisningssprog 2013 Certificeret tilsynsførende for de frie grundskoler 2012 Certificate of OEM Lean101: Principles of Lean Thinking 2011 Facilitering og coaching af grupper og teams, Valgmodul på Diplomuddannelsen i Ledelse 2010 Cand.pæd. i generel pædagogik (DPU) 2009 Master Coach fra Coach Academy 2006 Intensive General English Course, Advanced level, Lake School, Oxford 1996 Cand.pæd. i Musik (DPU) 1984 Læreruddannelse fra N. Zahles Seminarium 1976 HF- Student fra Frederikssund Amtsgymnasium 1974 High School Diploma, Michigan USA Erhvervsmæssig baggrund Lektor på Læreruddannelsen Arbejdet som lektor på læreruddannelsen har primært været varetagelse af undervisning, udvalgsarbejde, tillidshverv, eksamination, censur og fagsamarbejde på læreruddannelsen generelt. Primære arbejdsopgaver: - undervisning i grund- og linjeuddannelsen i Musik - undervisning i Pædagogik og Almen Didaktik - undervisning i tværprofessionel sammenhæng i UCC - pædagogisk vejleder - soloundervisning i Brugsklaver og Guitar - tværfagligt samarbejde - Censorvirksomhed på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen - Koordinatorfunktion for linjefaget Musik - Teamleder og eksamenskoordinator - at reflektere og udvikle egen undervisning og ressourcer - at omsætte lovgrundlag til praksis - at håndtere en stresset hverdag uden at det går ud over min kollegaer, de studerende eller mig selv - at være konsekvent og hurtig i kommunikation via - at bruge IT i både undervisning, information og kommunikation - at bruge tekstbehandlings-, nodeskrivnings-, billedredigerings- og multimedieprogrammer - at være fleksibel og rummelig 1

2 Timelærer i Psykologi og Pædagogik på Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Undervisning af musikstuderende på 3. årgang. Undervisning og eksamen på Almen Musikstuderende (AM) studiet. Oplæg på 1. og 2. årgang om didaktik, læring, studieteknik og strategi for øvning og fastholdelse. Vejleder på projektforløb. Samarbejde med pædagogik- /psykologiundervisere på konservatorierne i Danmark, med henblik på udvikling og kvalificering. Primære arbejdsopgaver: - varierede undervisningsforløb - kortere kursusforløb for forskellige årgange - samarbejde med undervisere - deltagelse i møder om udvikling af AM-uddannelsen - at motivere studerende for et ellers meget lille fag i konservatorieuddannelsen - refleksion over den professionelle musiklærers betingelser og muligheder - at strukturere forløb med opmærksomhed på både underviser- og kunstnerperspektivet på konservatoriet Folkeskolelærer i Albertslund kommune Undervisning i almene skolefag. Undervisning i den frivillige undervisning under 3 stk. 3: korskole, blokfløjte/guitar ensemble, kor og sammenspil. Gennemførelse af udviklingsprojekter i fagene dansk, billedkunst og musik. Erfaring med IT IT-kurser (grund- og avanceret niveau) Aktiv anvendelse af varierede musik-, billed-, tegne-, multimedieprogrammer tekst- og billedbehandlings- og tegneprogrammer i forbindelse med produktion og redigering af tekster, illustrationer, modeller m.m. it i undervisningen PowerPoint Smartboard i undervisning og på kurser internettet (søgning, netværk, kommunikation) mailkommunikation Skype som vejlednings- og coachingredskab Netværk Intranet Introduktion af varierede musikundervisningsprogrammer Produktion og udvikling af hjemmeside: Forskning og udviklingsprojekt med fokus på it (se beskrivelse af Papert Projekt nedenfor) Kapitel 12 It-baseret musikundervisning i 6. klasse I: Dahlbæk, A: Differentiering i musikundervisningen Dansk Sang, 2012 Kapitel 10 Komposition, Komposition på computer I: Dahlbæk, A.: Organisering af musikundervisningen, Dansk Sang,

3 Ledelse af og deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter Tværprofessionelt udviklingsprojekt i Professionshøjskolen, UCC Planlægning og udvikling af to tværprofessionelle kursusforløb for bachelorstuderende på Professionsbacheloruddannelserne i UCC. 1. Supervision og Coaching. Udvikling af kollegiale hjælpesamtaler målrettet skoler, institutioner og sundhedsområdet. 2. Indskoling, leg, læring og kreativitet. Fokus på samspillet mellem de forskellige fagprofessioner i indskolingens praksisfelt og hvordan der i praksis bliver arbejdet med fornyelse af velfærdsopgaven. Udvikling af udfordrende læringsmiljøer for børn i skole og SFO Praksistilknytningsprojekt: Evaluering Planlægning, gennemførelse og evaluering af praksistilknytningsprojekt på læreruddannelsens pædagogiske fag på 3. årgang, i samarbejde med en underviser og et parallelhold Praksistilknytningsprojekt: Klasse- og læringsledelse i musikfaget Planlægning, gennemførelse og evaluering af et praksistilknytningsprojekt på læreruddannelsens 3. årgang i musik, i tværfagligt samarbejde med en underviser i de pædagogiske fag Forsknings- og udviklingsprojekt: Teori og praksis i læreruddannelsen praktik. Udviklingsarbejdets formål var at udvikle og afprøve konkrete undervisnings- og vejledningstiltag før, under og efter praktik. Forskningsprojektets formål var at tilvejebringe dokumenteret viden om hvordan studerende konstruerer sin virkelighed som lærerstuderende og dermed lærerrollen. Samarbejde med to andre lektorer på læreruddannelsen Forsknings- og udviklingsprojekt om læreprocesser med udgangspunkt i hovedprincipper i Seymour Paperts tænkning om læring og undervisning (konstruktivistisk). Tværinsitutionelt samarbejde (Blaagaard Statsseminarium, Odens, Skive og N. Zahles Seminarium). Planlægning, gennemførelse og udvikling af undervisningsforløb i musik med vægt på at studerende med udgangspunkt i intuition arbejder med meningsfulde eksperimenter, der kan føre til innovative ideer udvikler sprog om egne læreprocesser udvikler sprog om musik erfarer hvordan it i hverdagen og i undervisningen påvirker betingelserne for læreprocesser Musikprojekt for folkeskolerne i Albertslund kommune: Overordnet planlægning og gennemførelse af Skolekoncertprojekt 90: Den syngende sten for folkeskoler i Albertslund kommune. Erfaring med vejledning, coaching og konsulentvirksomhed m. m Coaching og vejledning af nyansatte, arbejdssøgende, elever og studerende Støtte med henblik på færdiggørelse af eksamen Konsulent på kommunalt projektforløb for lærere 3

4 Planlægning og gennemførelse af kursus/projektforløb med musiklærere i Solrød kommune i tæt samarbejde med den Praktisk Musiske konsulent Studievejleder på Læreruddannelsen Zahle, UCC Studievejlednings mål og funktion er primært at vejlede studerende på læreruddannelsen med henblik på gennemførelse af uddannelsen. Dette foregår i tæt samarbejde med studieadministrationen, seminariets ledelse og undervisere. Primære opgaver: - Individuel vejledning og coaching af studerende; face-to-face, pr mail og i telefonen - Oplæg på de fire årgange om studiet, studieteknik, eksamensbestemmelser, opgaver m.m. - Coaching af hold - Etablering og udvikling af studievejledningens hjemmeside - Samarbejde med Socialforvaltning og Undervisningsministeriet - Formidling af regler på uddannelsesområdet - Behandling og beslutning vedr. ansøgninger om dispensationer Jeg har lært - at coache individuelt og i grupper - at coache med udgangspunkt i modeller - at omsætte lovgrundlag til praksis - at holde gode, relevante oplæg for hele årgange - at strukturere min hverdag hensigtsmæssigt med åbningstider, individuelle aftaler med studerende og møder. - at formulere mig klart og tydeligt i mails, i personlige samtaler og som oplægsholder - at samarbejde på mange forskellige niveauer - om eksterne hjælpeforanstaltninger, der vedrører både psykologiske, sociale, økonomiske og læringsmæssige problemstillinger - sagsbehandling af studerende med særlige behov - at forestå og gennemføre kvantitative undersøgelse om frafald og studiebetingelser på læreruddannelsen - at udvikle fastholdelsesinitiativer Sagsbehandler og vejleder på særlige sager Sagsbehandling af ansøgninger fra studerende med særlig behov. Studerende som kræver særlig støtte eller foranstaltninger af enten praktisk eller personlig art for at kunne gennemføre uddannelsen. Primære opgaver: - samtaler med studerende om løsning af studieproblemer - tilrettelæggelse af individuelle studieforløb - udarbejdelse af individuelle studieaftaler - koordinering af samarbejder mellem undervisere og studerende - om Bekendtgørelser og Love der vedrører uddannelse til lærer - om tavshedspligt - at behandle og formulere svarbreve på ansøgninger om dispensationer Lektorvejledning 4

5 Lektorvejleder i musik for adjunkter på læreruddannelsen. Et krav til adjunkten er skriftligt at kunne demonstrere kompetencer indenfor en række ansvarsområder på læreruddannelsen. Skriftligheden skal udformes som et produkt, der reflekterer og dokumenterer kvalifikationer og kompetencer. Godkendelse af det skriftlige produkt giver mulighed for lektoransættelse. Primære opgaver: - Vejlede adjunkten i organisering og strukturering af skriveprocessen - Læse og vejlede adjunktens skriftlige oplæg - Motivere for kvalificering af adjunktens pædagogiske, didaktiske og faglige kompetencer i den professionsrettede uddannelse - at holde mig opdateret på det musikfaglige og fagdidaktiske område - at blive præcis og konkret i min vejledning - at researche - at kvalificere min forståelse af musiklærerrollen og de opgaver der følger en professionsuddannelse 2000 Kurser for folkeskolelærer, musikskolelærere m.m. - Oplæg og styring af Pædagogisk dag om Visionsplaner og hensigtserklæringer på Ringsted Kultur- og Musikskole - Foredrag på Københavns Amts Biblioteksforenings temakursus: Musikpsykologi. - Oplæg på Pædagogisk Dag: Gladsaxe Musikskole: Musik skole hjem samarbejde - Oplæg på Pædagogisk Dag: Musikhøjskolen samt Gentofte Musikskole: Undervisning og den professionelle musiklærer - Oplæg om musikfaget på Kursus Den praktisk-musiske dimension : for skoler og institutioner i Helsingør kommune. - Oplæg på Pædagogisk Dag: Lyngby Tårbæk Musikskole: Undervisning og den professionelle musikskolelærer - Oplæg på Pædagogisk Dag: Rødovre Musikskole: Den professionelle musikskolelærer - Efteruddannelseskursus for Musikskolelærere i Storstrøms Amt: Den professionelle musikskolelærer i alt 18 timer - Oplæg på Pædagogisk Dag: Herlev Musikskole: Musikskole- hjem samarbejde - Efteruddannelse af folkeskolelærere: Kursus: Fra læseplaner til daglig undervisning. Konsulent for musikgruppen - Pædagogisk dag på Allerslev Skole: Musik Workshop - Efteruddannelse af folkeskolelærere: Pædagogisk dag: Den praktisk musiske dimension Musik Workshop Egen kompetenceudvikling Internatkurser i Seminariernes Musiklærerforening Jeg har, siden 1996 deltaget i Seminariernes Musiklærerforenings årlige internatkurser. Kurserne har været afholdt i Danmark, Sevilla, London, Wien og Cuba Konferencer Kvalitetsmusikkens rolle I folkeskolen Musikformidling.dk og VMK Malaysia, International Society of Music and Education Konference og workshop med Howard Gardner Forskning i musiklæreruddannelsen DPU Learning, Play and Time DPU Malmø: Music in Schools and Teacher Education (MISTEC) The Good Work Project DPU 5

6 Musikalsk læring Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning (DNMpF). Lissabon: 7 th World Conference on Computers in Education: Networking the Learner. Musikpædagogisk forskning i Danmark DNMpF Göteborg: Music, Gender and Pedagogics Andre kurser m.m. Dagskursus Narrativ teori og metode, DISPUK, teoretisk og praktisk indføring Internatkursus: Facilitator-rollen i den interaktive workshop. Odsherred Teaterskole Årsmøde for Studie- og Erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kongres i Island: Nordisk Union for Musikundervisere (NUMU) Nordplus- studie i 2011: Musikstudierejse til Læreruddannelsen i Stockholm, Sverige ERASMUS-studie i 2011: Musikstudierejse til University of Thessaly, Volos, Grækenland ERASMUS-studie i 2010: Musikstudierejse til Valencia Universitet, Spanien ERASMUS-studie i 2008: Musikstudierejse til Escola Superior de Educacão de Lisboa ERASMUS-studie i 2005: Agder Højskole i Kristiansand, Norge. Primære opgaver generelt: - observation af undervisning og praktik for lærerstuderende - undervisning og oplæg for musikstuderende på læreruddannelsen - deltagelse i møder med undervisere og ledelse - videndeling med deltagere fra Læreruddannelser, Undervisningsministeriet i Litauen m.m. Gennem ERASMUS og Nordplus studier har jeg udviklet og lært: - indsigt og erfaring med undervisning og læring i et nordisk og europæiske lande med meget forskellige uddannelseslove og betingelser - musikundervisning, faglige oplæg og drøftelser på fremmedsprog - at perspektivere dansk læreruddannelse i forhold til andre landes uddannelsesbetingelser 6

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Efterår 2013 Indkomne svar til DMKLs sekretariatsleder på henvendelse til relevante videregående uddannelsesinstitutioner: 1) Rytmekons

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Et forsknings- og udviklingsprojekt initieret og støttet af Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet Slutrapport ved Ole Goldbech og Albert

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé 38 8200 Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

i den midtjyskee region Vidensbørs -projekter BORD PROJEKTMAGERE PROJEKT virksomhedskonsulenter herunde med forsker. Det sparring viste, at arbejdet

i den midtjyskee region Vidensbørs -projekter BORD PROJEKTMAGERE PROJEKT virksomhedskonsulenter herunde med forsker. Det sparring viste, at arbejdet ER MED SUNDHEDSFAGLIGT FOKUS Innovationsuddannelse på hospitalet Innovation er et vandmærke på Hospitalsenheden Horsens, hvorfor der i løbet af 2013-2015 er e en målrettet strategisk indsats frem mod at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere