Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: Dok. nr.: Dato: 20. august 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger (Virksomhedsansvarlige tandlæger, mulighed for afvisning og afmelding m.v.) 1 I lov om virksomhedsansvarlige læger, jf. lov nr. 219 af 14. april 1999, som ændret ved 15 i lov nr. 69 af 4. februar 2004 og 5 i lov nr. 706 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således: Lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger. 2. Overalt i loven med undtagelse af 1, stk. 3, ændres lægelig patientbehandling m.v. til: lægelig patientbehandling eller tandlægebehandling m.v., læger til: læger eller tandlæger, læge til: læge eller tandlæge, lægen til: lægen eller tandlægen, lægers til: lægers eller tandlægers og læges til: læges eller tandlæges. 3. 1, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Loven omfatter ikke sygehuse, klinikker m.v., hvor der alene er en læge eller tandlæge, som udfører den lægelige patientbehandling eller tandlægebehandling m.v. på sygehuset, klinikken m.v. 4. I 1, stk. 3, ændres den offentlige sygesikring til Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 5. I 1, stk. 4, ændres 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet til 79, stk. 2, i Sundhedsloven. 6. I 2, stk. 2, ændres lægelovens 2, stk. 4 til autorisationslovens 29 og , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Den virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge skal have en relevant uddannelse i forhold til sygehusets, klinikkens mv. virksomhedsområde og må ikke være underlagt en tilsynssanktion fra Sundhedsstyrelsen, som efter styrelsens vurdering gør vedkommende uegnet som virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge. 8. 4, stk. 1, nr. 1), affattes således: 1) navn og adresse samt CVR-nr. og P-nr. for sygehuset, klinikken m.v. 9. 4, stk. 4, ophæves.

2 Side 2 Stk. 5 bliver herefter stk , stk. 5, affattes således: Stk. 5. Sundhedsstyrelsen kan efter en konkret vurdering afvise anmeldelsen af en konkret læge eller tandlæge, hvis den pågældende ikke lever op til kravene fastsat i lovens 2, og styrelsen finder det begrundet i væsentlige hensyn til patientsikkerheden , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan efter en konkret vurdering afmelde en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge, hvis den pågældende ikke længere lever op til kravene fastsat i lovens 2, og styrelsen finder det begrundet i væsentlige hensyn til patientsikkerheden ophæves. 13. I 7, stk. 1, ændres Sundhedsvæsenets Patientklagenævn til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 14. I 7, stk. 2, ændres Sundhedsvæsenets Patientklagenævn til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 15. I 8, stk. 1, ændres 4-6 til ophæves. Loven træder i kraft den 1. juli Den der ejer et sygehus, en klinik m.v. som ved lovens ikrafttrædelse foretager tandlægebehandling m.v., og som ikke ejes af en offentlig myndighed, jf. lovens 1, skal meddele Sundhedsstyrelsen de i 4, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger, således at de er Sundhedsstyrelsen i hænde senest 8 uger efter lovens ikrafttrædelse. 4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

3 Side 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund og formål 2.1. Baggrund 2.2. Formål 3. Hovedpunkter i lovforslaget 3.1. Lovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte sygehuse, klinikker m.v., hvor der foretages tandlægebehandling m.v., og som ikke ejes af offentlige myndigheder 3.2. Nye krav til den virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge samt hjemmel til at afvise anmeldelse af en konkret læge eller tandlæge 3.3. Hjemmel til at afmelde en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 5. Administrative konsekvenser for borgere 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Med lovforslaget udvides lovens anvendelsesområde således at også sygehuse, klinikker m.v., hvor der foretages tandlægebehandling m.v., og som ikke ejes af offentlige myndigheder, bliver forpligtet til at udpege en virksomhedsansvarlig tandlæge. Lovforslaget fastsætter herudover nye krav til den virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge og giver Sundhedsstyrelsen en udtrykkelig hjemmel til at afvise og afmelde anmeldelser af virksomhedsansvarlige læger og tandlæger. 2. Lovforslagets baggrund og formål 2.1. Baggrund Som det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011 prioriterer regeringen danskernes sundhed højt. Alle danskere skal kunne regne med lige adgang til en hurtig og ordentlig behandling i vores sundhedsvæsen. Det er en grundpille i velfærdssamfundet, at danskerne kan føle sig trygge ved og have tillid til sundhedsvæsenet. Heri ligger bl.a., at sundhedsydelserne skal leveres rettidigt, effektivt og være af høj kvalitet. Stor fokus på den lægelige behandling på private klinikker har rejst forskellige problemstillinger af patientsikkerhedsmæssig karakter og givet anledning til en gennemgang af de eksisterende patientsikkerhedsforanstaltninger med henblik på at vurdere, om der kan iværksættes endnu flere initiativer, som over en bred kam kan bidrage til mere og bedre patientsikkerhed.

4 Side 4 Gennemgangen har resulteret i en samlet patientsikkerhedspakke, som indeholder en række initiativer. De kan kategoriseres under følgende overskrifter: Bedre sporbarhed og sikkerhed ved brug af implantater og andet medicinsk udstyr Mere sikre lægemidler Flere muligheder for at gribe ind over for og stille krav til læger, tandlæger m.fl. Mere og bedre oplysning om sundhedsbehandling Dette lovforslag er ét af flere af initiativerne, som kræver lovændring Formål Formålet med at udvide lovens anvendelsesområde således, at også sygehuse, klinikker m.v., hvor der foretages tandlægebehandling m.v., og som ikke ejes af offentlige myndigheder, bliver forpligtet til at udpege en virksomhedsansvarlig tandlæge, er at tilgodese patienternes sikkerhed og kvaliteten af det tandlægefaglige arbejde. Det sikres således, at der etableres en entydig sundhedsfaglig ledelse, således at det overordnede ansvar for patienternes sikkerhed og kvaliteten af det tandlægefaglige arbejde er fastlagt. Dette overordnede ansvar for at sikre kvalitet i alle led i behandlingen skal supplere den enkelte sundhedspersons selvstændige ansvar i henhold til autorisationslovgivningen, bl.a. med hensyn til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, jf. 17 i lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven). Det overordnede ansvar for den samlede tandlægefaglige virksomhed skal således forankres hos én bestemt person den virksomhedsansvarlige tandlæge. Den virksomhedsansvarlige tandlæge skal betragtes som den naturlige kontaktperson, der bl.a. skal bistå tilsynsmyndighederne i deres arbejde. Etableringen af en entydig ansvarlig ledelse har yderligere den fordel, at den vil virke motiverende for virksomhedens egen kontrol og udvikling. Formålet med at give Sundhedsstyrelsen en udtrykkelig hjemmel til at afvise og afmelde anmeldelser af virksomhedsansvarlige læger og tandlæger er at styrke styrelsens kontrol og tilsyn med, at den udpegede læge eller tandlæge lever op til sine forpligtelser og kravene til at kunne påse, at den virksomhed, som udøves på sygehuset, klinikken m.v., udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen om sundhedsfaglig virksomhed. 3. Hovedpunkter i lovforslaget 3.1. Lovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte sygehuse, klinikker m.v., hvor der foretages tandlægebehandling m.v., og som ikke ejes af offentlige myndigheder Lovens anvendelsesområde udvides således, at sygehuse, klinikker mv., der ikke er ejet af offentlige myndigheder, og hvor der foretages tandlægebehandling m.v., skal have en virksomhedsansvarlig tandlæge. Der er i de seneste år oprettet flere større tandklinikker, hvor der ikke er en fasttilknyttet tandlæge, som entydigt har ansvaret for den tandlægebehandling, der foregår på klinikken. Flere af disse klinikker bemandes med udenlandske tandlæger, som ikke har det store kendskab til det danske sundhedsvæsen, herunder den faglige praksis og de pligter, som er fastsat i lovgivningen. Fx har klinikkerne ofte ikke tilknyttet fastansat sundhedsfagligt personale men benytter sig af kortere og løsere ansættelsesforhold. Det er dermed vanskeligt at opretholde en god faglig standard for tandbehandlingen.

5 Side 5 Det findes på denne baggrund hensigtsmæssigt, at lovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte sygehuse, klinikker mv., hvor der foregår tandlægebehandling, således at der på disse steder også er en pligt til at anmelde en virksomhedsansvarlig tandlæge, der er forpligtet til at påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres på sygehuset, klinikken mv., udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i sundhedslovgivningen. Dette ansvar indebærer bl.a., at tandlægen sørger for, at der er instrukser for udførelse af bestemte behandlinger, korrekt journalføring, overholdelse af patientrettigheder mv., og at instrukserne er kendt og følges. Ifølge den nuværende lov 1, stk. 3, omfatter loven ikke virksomhed, der udføres efter overenskomst med regionerne. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at regionen via overenskomsten har mulighed for at få indflydelse på patienternes sikkerhed og kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde. Selv om stort set alle tandlæger arbejder efter overenskomst med regionerne, er patienternes egenbetaling af en sådan størrelse (ca. 80 %), at det må anses for tvivlsomt, om overenskomsten med regionen har den ønskede indflydelse på kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde, som tandlægen udfører. Undtagelsen bør derfor ikke gælde tandlægebehandling Nye krav til den virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge samt hjemmel til at afvise anmeldelse af en konkret læge eller tandlæge De nuværende indholdsmæssige krav til den virksomhedsansvarlige læge fremgår af lovens 2. Således følger det af den nuværende lovs 2, stk. 1, at den virksomhedsansvarlige læge arbejdsmæssigt skal have en sådan tilknytning til sygehuset, klinikken m.v., at lægen som virksomhedsansvarlig kan påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udføres på sygehuset, klinikken m.v. udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed. Desuden følger det af den nuværende lovs 2, stk. 2, at den virksomhedsansvarlige læge skal have tilladelse til selvstændigt virke som læge. Med lovforslagets 1, nr. 7, fastsættes herudover som nye udtrykkelige krav til den virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge, at den pågældende skal have en relevant uddannelse i forhold til sygehusets, klinikkens mv. virksomhedsområde, ligesom lægen eller tandlægen ikke må være underlagt en tilsynssanktion fra Sundhedsstyrelsen, som efter styrelsens vurdering gør vedkommende uegnet som virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge. Med lovforslagets 1, nr. 10, får Sundhedsstyrelsen en udtrykkelig hjemmel til efter en konkret vurdering at afvise anmeldelsen af en konkret læge eller tandlæge, hvis den pågældende ikke lever op til kravene fastsat i lovens 2, og styrelsen finder det begrundet i væsentlige hensyn til patientsikkerheden. Det har vist sig, at nogle sygehuse, klinikker mv. har anmeldt læger, der har været underlagt en tilsynssanktion. Sanktionsmulighederne over for autoriserede sundhedspersoner har været genstand for en betydelig udvikling de seneste år, hvorfor det således i dag bl.a. er muligt at sætte autoriserede sundhedspersoner i skærpet tilsyn, at give dem faglige påbud samt at indskrænke deres virksomhed. Det findes hensigtsmæssigt, at Sundhedsstyrelsen i overensstemmelse hermed tillige får mulighed for at afvise anmeldelsen af en konkret læge eller tandlæge, hvis styrelsen skønner, at lægen eller tandlægen ikke vil være i stand til at påse, at virksomheden, der udføres på sygehuset, klinikken mv., udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen, fordi den pågældende selv er underlagt en tilsynssanktion.

6 Side 6 Det kunne for eksempel dreje sig om anmeldelsen af en læge eller tandlæge, der har fået et påbud om at føre journal i henhold til reglerne, eller anmeldelsen af en tandlæge der er sat i skærpet tilsyn for ikke at indhente informeret samtykke forud for behandling. Det kunne også være anmeldelse af en øjenlæge, der har fået indskrænket sin virksomhed og ikke må foretage bestemte øjenoperationer, eller anmeldelse af en tandlæge, der har fået indskrænket sin virksomhed og kun må arbejde under supervision af en tandlæge, med ret til selvstændigt virke, godkendt af Sundhedsstyrelsen. Det ville ikke i nogen af de nævnte tilfælde være hensigtsmæssigt, at de pågældende læger eller tandlæger vil kunne blive anmeldt som virksomhedsansvarlige læger eller tandlæger på sygehuse, klinikker mv., hvor deres opgave bl.a. ville være at påse, at journalføringen og indhentelse af informeret samtykke er i overensstemmelse med lovgivningen, og at den faglige virksomhed er i overensstemmelse med god faglig praksis. Det findes også hensigtsmæssigt, at styrelsen får mulighed for at afvise anmeldelsen af en konkret læge eller tandlæge i en situation, hvor Sundhedsstyrelsen efter en konkret vurdering finder, at lægen ikke har en relevant uddannelse. Om end der ikke er krav om, at den virksomhedsansvarlige læge har en speciallægeanerkendelse, kan det i nogen tilfælde være relevant, at det er en speciallæge, der er virksomhedsansvarlig læge. Det kunne f.eks. være i de situationer, hvor man på et sygehus organiserer sig med skiftende vikarer eller læger fra udlandet til at varetage behandlingen inden for et bestemt speciale. Det vil her være relevant, at sygehuset anmelder en virksomhedsansvarlig læge med dette speciale, så den pågældende speciallæge har den faglige indsigt til at kunne påse, at den faglige virksomhed er i overensstemmelse med god faglig praksis Hjemmel til at afmelde en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge Efter den nuværende lov er det ikke muligt at afmelde en virksomhedsansvarlig læge. Sundhedsstyrelsen har alene mulighed for at indbringe de virksomhedsansvarlige læger, som ikke varetager deres erhverv i henhold til lovens 3, for Patientombuddet. Konsekvensen heraf er, at ombuddet kan give udtryk for kritik af den virksomhedsansvarlige læge. Sundhedsstyrelsen har imidlertid ikke mulighed for at stoppe den virksomhedsansvarlige læge, der ikke retter ind, heller ikke hvis Sundhedsstyrelsen underlægger lægen en tilsynssanktion. I forlængelsen af muligheden for at afvise en anmeldelse af en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge, findes det hensigtsmæssigt, at Sundhedsstyrelsen også vil kunne afmelde en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge, hvis den pågældende ikke længere lever op til kravene fastsat i lovens 2, og styrelsen finder det begrundet i væsentlige hensyn til patientsikkerheden. Det vil ikke kun være i situationer, hvor den pågældende ikke længere lever op til kravene fastsat i lovens 2, men også situationer, hvor en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge ikke efterkommer krav eller henstillinger fra Sundhedsstyrelsen, som styrelsen måtte stille til den pågældende som virksomhedsansvarlig for et sygehus, klinik mv. Et eksempel på et sådan krav kunne være brug af sikkert udstyr. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vil medføre offentlige administrative konsekvenser i Sundhedsstyrelsen i form af øget tilsyn og kontrol, herunder sagsbehandlingen ved at afvise og afmelde virksomhedsansvarlige læger, samt udsendelse af blanketter og overførsel af oplysninger til register for tandlæger. Lovforslaget anses at ville medføre merudgifter, som afholdes inden for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses eksisterende økonomiske ramme.

7 Side 7 Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for regioner og kommuner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget vil indebære et vist administrativt merarbejde for ejere af sygehuse, klinikker m.v. hvor der foretages tandlægebehandling m.v., jf. lovens 1. De bliver forpligtet til at udpege en virksomhedsansvarlig tandlæge og meddele de i lovens 4 nævnte oplysninger til Sundhedsstyrelsen. Merarbejdet vurderes dog at være af beskedent omfang. Forslaget har i øvrigt ingen væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgere. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslagets regler er af generel karakter og ikke-diskriminerende og har ikke som formål at give danske tandlæger eller virksomheder en fordel frem for tandlæger og virksomheder fra andre medlemsstater. Det er en forudsætning, at den virksomhedsansvarlige tandlæge for at kunne opfylde sine forpligtelser har sin faste - om nødvendigt daglige - gang på sygehuset, klinikken m.v. Dette er understreget i lovforslagets 2, stk. 1, hvorefter den virksomhedsansvarlige tandlæge skal have en sådan tilknytning til sygehuset, klinikken m.v., at tandlægen kan påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udøves på sygehuset, klinikken m.v., udføres i overensstemmelse med god faglig praksis m.v. Dette har som virkning, at tandlæger, som i kraft af deres bopæl kan have en sådan fast gang på sygehuset, klinikken m.v., får en fordel fremfor andre tandlæger. Selv om denne fordel typisk vil tilfalde tandlæger med bopæl i eller i umiddelbar nærhed af Danmark, vurderes lovforslaget ikke at være i strid med EU-retten. Dette hænger sammen med, at lovforslagets formål er at varetage hensynet til patienterne og hensynet til sundheden, og at lovforslagets bestemmelser findes at være proportionale i forhold til disse formål. 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget har været sendt i høring hos: 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser Ingen Positive konsekvenser/mindreudgifter Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Lovforslaget anses at ville medføre statslige merudgifter, som afholdes inden for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses eksisterende økonomiske ramme. Lovforslaget vil medføre offent-

8 Side 8 for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet mv. Administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Ingen Ingen lige administrative konsekvenser i Sundhedsstyrelsen i form at øget tilsyn og kontrol, herunder sagsbehandlingen ved at afvise og afmelde virksomhedsansvarlige læger, samt udsendelse af blanketter og overførsel af oplysninger til register for tandlæger. Ingen Sygehuse, klinikker m.v. hvor der foretages tandlægebehandling m.v. bliver omfattet af loven og dermed forpligtet til at udpege en virksomhedsansvarlig tandlæge og meddele de i lovens 4 nævnte oplysninger til Sundhedsstyrelsen. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Lovens titel ændres som konsekvens af, at lovens anvendelsesområde foreslås udvidet til at omfatte sygehuse, klinikker m.v., hvor der foretages tandlægebehandling m.v., og som ikke ejes af offentlige myndigheder, jf. lovens 1. Med tandlægebehandling m.v. forstås den virksomhed i form af undersøgelse og behandling, som udøves af tandlæger selv eller på deres ansvar. Når loven ikke omfatter offentligt ejede sygehuse, klinikker m.v., hvor der foretages tandlægebehandling m.v., skyldes det, at de offentlige myndigheder efter den politisk ansvarlige ledelses beslutning selv forudsættes at træffe de foranstaltninger af organisatorisk karakter, der er nødvendige for at sikre patienternes sikkerhed og kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde. Til nr. 2 Som konsekvens af udvidelsen af lovens anvendelsesområde, jf. forslagets 1, nr. 1, og de ovenstående almindelige bemærkninger, foreslås der konsekvensrettelser i hele loven, hvor lægelig patientbehandling m.v. ændres til lægelig patientbehandling eller tandlægebehandling m.v. og læge ændres til læge eller tandlæge.

9 Side 9 Konsekvensændringen gælder ikke for så vidt angår 1, stk. 3, idet det må anses for tvivlsomt, om tandlægernes overenskomst med regionen grundet den patienternes høje egenbetaling har den ønskede indflydelse på kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde, som tandlægen udfører. Til nr. 3 Efter den gældende lovs 1, stk. 2, omfatter loven ikke sygehuse, klinikker m.v., som ejes af en enkelt læge, der som den eneste læge foretager lægelig patientbehandling m.v. på sygehuset, klinikken m.v. Bestemmelsen foreslås ændret således, at loven omfatter alle tilfælde, hvor der alene er én læge eller tandlæge, som foretager den lægelig patientbehandling eller tandlægebehandling m.v. på sygehuset, klinikken m.v. Dvs. uanset om sygehuset, klinikken alene ejes af en enkelt læge eller af flere. Det er unødvendigt at fastlægge et overordnet ansvar for den lægelige patientbehandling eller tandlægebehandling m.v., der foregår på sygehuset, klinikken mv., hvor der kun foregår behandling ved en læge eller tandlæge, da det selvstændige ansvar, som påhviler den enkelte læge eller tandlæge i henhold til autorisationsloven, er tilstrækkelig til, at ansvaret for den sundhedsfaglige virksomhed kan placeres. Der kan i disse situationer ikke være nogen tvivl om, hvilket ansvar lægen eller tandlægen har for den sundhedsfaglige virksomhed på stedet. Til nr. 4 Ændringen er en konsekvens af, at den offentlige sygesikring er afløst af Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at lov om sygehusvæsenet er ophævet. Lovens 5, stk. 3, er videreført i Sundhedslovens 79, stk. 2. Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at lægeloven ophævet. Lovens 2, stk. 4, er videreført i autorisationslovens 29 for så vidt angår læger og i og 48 for så vidt angår tandlæger. Til nr. 7 Med bestemmelsen fastsættes et udtrykkeligt krav til den virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge om, at den pågældende skal have en relevant uddannelse i forhold til sygehusets, klinikkens mv. virksomhedsområde, ligesom lægen eller tandlægen ikke må være underlagt en tilsynssanktion fra Sundhedsstyrelsen, som efter styrelsens vurdering gør vedkommende uegnet som virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge. Det er for at sikre, at lægen eller tandlægen vil være i stand til at påse, at virksomheden, der udføres på sygehuset, klinikken mv., udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen, jf. lovens 3. Til nr. 8 Der har vist sig behov for, at meddelelsen til Sundhedsstyrelsen også skal omfatte CVR-nummer og P-nummer (Produktionsenhedsnummer). Til nr. 9 Muligheden for Sundhedsstyrelsen til at kræve andre oplysninger end dem nævnt i loven er aldrig blevet udnyttet. Da det skønnes, at denne mulighed heller ikke vil blive benyttet i fremtiden, foreslås det at ophæve bestemmelsen.

10 Side 10 Til nr. 10 Sundhedsstyrelsen har hidtil i henhold til det andet punktum i 2, stk. 2, afvist anmeldelsen af en virksomhedsansvarlig læge, som ikke har en sådan arbejdsmæssig tilknytning til sygehuset, klinikken m.v., at lægen som virksomhedsansvarlig kan påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udføres på sygehuset, klinikken m.v. udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed, eller hvis lægen ikke har haft tilladelse til selvstændigt virke som læge, jf. 2, stk. 2. Med lovforslaget får Sundhedsstyrelsen en udtrykkelig hjemmel til efter en konkret vurdering at afvise anmeldelsen af en konkret læge eller tandlæge, hvis den pågældende ikke lever op til kravene fastsat i lovens 2, og styrelsen finder det begrundet i væsentlige hensyn til patientsikkerheden. Til nr. 11 I forlængelsen af muligheden for at afvise en anmeldelse af en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge, er det hensigtsmæssigt, at Sundhedsstyrelsen også vil kunne afmelde en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge, hvis den pågældende ikke længere lever op til kravene fastsat i lovens 2, og styrelsen finder det begrundet i væsentlige hensyn til patientsikkerheden. Til nr. 12 Sundhedsstyrelsen kan efter den nuværende lovs 6 kræve, at meddelelser efter lovens 4 og 5 foretages på en blanket udfærdiget af Sundhedsstyrelsen. Styrelsen er af den opfattelse, at der ikke er grundlag for at opretholde dette blanketkrav, hvorfor det foreslås, at bestemmelsen ophæves. Til nr. 13 og 14 Efter den nuværende lovs 7, stk. 1, kan klager over den virksomhedsansvarlige læges varetagelse af sine forpligtelser efter lovens 3 indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Ifølge den nuværende lov 7, stk. 2, kan Sundhedsstyrelsen, såfremt styrelsen finder, at en virksomhedsansvarlig læges varetagelse af sine forpligtelser efter lovens 3 vil kunne give grundlag for kritik eller iværksættelse af andre sanktioner, indbringe sagen for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Ved lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af blandt andet lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, blev Sundhedsvæsenets Patientklagenævn nedlagt og afløst af Patientombuddet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn den 1. januar Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har kompetence til at behandle klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, herunder behandling og pleje m.v., information, samtykke, lægeerklæringer, journalføring og tavshedspligt. Endvidere behandler nævnet indberetninger fra Sundhedsstyrelsen, såfremt disse myndigheder finder, at der vil være grundlag for kritik eller anden sanktion. Der er således alene tale om en konsekvensrettelse. Til nr. 15 Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at lovens 6 ophæves. Til nr. 16 Den nuværende lovs overgangsbestemmelse i 10 er ikke længere relevant og foreslås derfor ophævet.

11 Side 11 Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Til 3 Der er tale om en overgangsbestemmelse, hvorefter den der ejer et sygehus, en klinik m.v. som ved lovens ikrafttrædelse udfører tandlægebehandling m.v., og som ikke ejes af en offentlig myndighed, jf. lovens 1, skal meddele Sundhedsstyrelsen de i 4, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger, således at de er Sundhedsstyrelsen i hænde senest 8 uger efter lovens ikrafttrædelse. Til 4 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men at den dog ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

12 Side 12 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om virksomhedsansvarlige læger, jf. lov nr. 219 af 14. april 1999, som ændret ved 15 i lov nr. 69 af 4. februar 2004 og 5 i lov nr. 706 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således: Lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger. 2. Overalt i loven med undtagelse af 1, stk. 3, ændres lægelig patientbehandling m.v. til: lægelig patientbehandling eller tandlægebehandling m.v., læger til: læger eller tandlæger, læge til: læge eller tandlæge, lægen til: lægen eller tandlægen, lægers til: lægers eller tandlægers og læges til: læges eller tandlæges. 1. Stk. 2. Loven omfatter ikke sygehuse, klinikker m.v., som ejes af en enkelt læge, der som den eneste læge foretager lægelig patientbehandling m.v. på sygehuset, klinikken m.v. Stk. 3. Loven omfatter ikke sygehuse, klinikker m.v., hvor de læger, som foretager lægelig patientbehandling m.v., virker efter overenskomst med den offentlige sygesikring. Stk. 4. Loven omfatter ikke de i 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet nævnte private specialsygehuse m.fl. 3. 1, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Loven omfatter ikke sygehuse, klinikker m.v., hvor der alene er en læge eller tandlæge, som udfører den lægelige patientbehandling eller tandlægebehandling m.v. på sygehuset, klinikken m.v. 4. I 1, stk. 3, ændres den offentlige sygesikring til Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 5. I 1, stk. 4, ændres 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet til 79, stk. 2, i Sundhedsloven. 2. Stk. 2. Den virksomhedsansvarlige læge skal have tilladelse til selvstændigt virke som læge, jf. lægelovens 2, stk I 2, stk. 2, ændres lægelovens 2, stk. 4 til autorisationslovens 29 og , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Den virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge skal have en relevant uddannelse i

13 Side 13 forhold til sygehusets, klinikkens mv. virksomhedsområde og må ikke være underlagt en tilsynssanktion fra Sundhedsstyrelsen, som efter styrelsens vurdering gør vedkommende uegnet som virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge. 4. Stk. 1, nr. 1) navn og adresse for sygehuset, klinikken m.v. 8. 4, stk. 1, nr. 1), affattes således: 1) navn og adresse samt CVR-nr. og P-nr. for sygehuset, klinikken m.v. Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan fra ejere af sygehuse, klinikker m.v. kræve meddelt andre oplysninger den dem, der er nævnt i stk. 1, 5 eller i bestemmelser udstedt i medfør af stk. 3, når dette er nødvendigt for Sundhedsstyrelsens registreringer og tilsyn. Sådanne oplysninger kan kræves meddelt enten i blanketform eller på anden måde , stk. 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk , stk. 5, affattes således: Stk. 5. Sundhedsstyrelsen kan efter en konkret vurdering afvise anmeldelsen af en konkret læge eller tandlæge, hvis den pågældende ikke lever op til kravene fastsat i lovens 2, og styrelsen finder det begrundet i væsentlige hensyn til patientsikkerheden. Stk. 1. Ændres forhold, som er meddelt i henhold til 4, skal meddelelse om ændringerne være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 4 uger efter, at ændringerne har fundet sted. Stk. 2. Såfremt en virksomhedsansvarlig læge på et sygehus, en klinik m.v., som er omfattet af loven, fraskriver sig hvervet som virksomhedsansvarlig læge, skal den pågældende læge skriftligt underrette Sundhedsstyrelsen om årsagen hertil senest 1 uge efter sin fratræden , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan efter en konkret vurdering afmelde en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge, hvis den pågældende ikke længere lever op til kravene fastsat i lovens 2, og styrelsen finder det begrundet i væsentlige hensyn til patientsikkerheden ophæves.

14 Side 14 Meddelelser i henhold til 4 og 5 skal foretages på en blanket udfærdiget af Sundhedsstyrelsen. 7. Stk. 1. Klager over virksomhedsansvarlige lægers varetagelse af deres forpligtelser i henhold til 3 indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Stk. 2. Finder Sundhedsstyrelsen, at virksomhedsansvarlige lægers varetagelse af deres forpligtelser i henhold til 3 vil kunne give grundlag for kritik eller iværksættelse af andre sanktioner, kan Sundhedsstyrelsen indbringe sagen for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. 13. I 7, stk. 1, ændres Sundhedsvæsenets Patientklagenævn til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 14. I 7, stk. 2, ændres Sundhedsvæsenets Patientklagenævn til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 8. Stk. 1. Den, der gør sig skyldig i overtrædelse af 2 eller 4-6, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. 15. I 8, stk. 1, ændres 4-6 til Den, der ejer et sygehus, en klinik m.v., som ved lovens ikrafttrædelse er omfattet af loven, skal på den i 6 nævnte blanket meddele Sundhedsstyrelsen de i 4 nævnte oplysninger, således at de er Sundhedsstyrelsen i hænde senest 8 uger efter lovens ikrafttrædelse ophæves. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. november 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger (Krav om udpegning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger 2012/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1206415 Fremsat den 28. november

Læs mere

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledningen knytter sig til lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger med de senere ændringer, der er foretaget ved lov nr. 362

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

UDKAST af 5. marts 2008

UDKAST af 5. marts 2008 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 228 Offentligt UDKAST af 5. marts 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: Kontor: RETINT J.nr.: 2007-1531-84 Sagsbeh.: IHO Fil-navn: Lovudkast_SOSU_02.doc

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2007/2 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2007-1531-84 Fremsat den 28.

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 20 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dok nr.: 1431894 Ændringsforslag til L 94 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.)

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.) 2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0903650 Fremsat den 9. december 2010 af indenrigs-

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

L L

L L L 227 Bilag 17 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 227 endeligt svar på spørgsmål 81 Dok nr.: 1236363 har den 10. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 81 (L 227 forslag til lov om ændring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn

Læs mere

Ad Udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge

Ad Udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge Indenrigs- Dato: 3. og oktober Sundhedsministeriet 2007 Kontor: REGSU J.nr.: Sagsbeh.: JVB/m.fl. Fil-navn: Dokument 1 DUT-notat vedr. udkast til lov om sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget Til lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma

Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Etisk udvalg Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma Resume Fysioterapeuter er forpligtede til at efterleve autorisationslovens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Intro og oplæg til case 1: Fag og myndighedsperson. Kilde: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 Kap: 3 & 4

Intro og oplæg til case 1: Fag og myndighedsperson. Kilde: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 Kap: 3 & 4 Intro og oplæg til case 1: Fag og myndighedsperson Kilde: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 Kap: 3 & 4 Hvorfor faget KKD Vi arbejder med KKD fordi: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 181 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2011-12 Fremsat den..af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede regler for sæddonation) 1 I lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr. Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.: Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedrørende: Høring over

Læs mere

Dato Sagsnr / UDKAST. Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med. offentlige og private behandlingssteder m.v.

Dato Sagsnr / UDKAST. Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med. offentlige og private behandlingssteder m.v. Dato 21-04-2017 jevb Sagsnr. 5-2610-78/1 72227514 UDKAST Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. I medfør af sundhedslovens 213 b, stk. 2, 213 c, stk.

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Autorisation Autorisationslovens 54 Uddannelse som sygeplejerske giver autorisation Autorisation indebærer en beskyttet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Forslag. Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme 2008/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni til 2009/1 LSV 130 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr. 0908622 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede Dato 7. maj 2013 Sagsnr. 5-441-554/1 ANM ANM@SST.DK Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede 1. Baggrund 1.1 Lovgivningsændringer fra før 2000 til i dag 1.1.1Før 2000 Før juli

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 405 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) 1 I lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009, foretages følgende ændringer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. december 2009 Sagsnr.: 0908622 Sagsbeh.: SUMHBR / Sundhedsjuridisk Center Dok nr: 154198 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. I medfør af 14 i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om samarbejde mellem regioner og tilsynsmyndigheder vedrørende enkeltpersoner i praksissektoren

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om samarbejde mellem regioner og tilsynsmyndigheder vedrørende enkeltpersoner i praksissektoren REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 01-11 Vejledning om samarbejde mellem regioner og tilsynsmyndigheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1)

Forslag. Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. BEK nr 615 af 31/05/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Styrelsen for Patientsikkerhed, j.nr. 5-2610-78/1

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Registrering af og tilsyn med visse

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sagsnr.: 1502898 Dok. nr.: 1759972 Dato: 24. august 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Præcisering af delegationsbestemmelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere