Coaching Barometret 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coaching Barometret 2009"

Transkript

1 Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark

2 Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching synes udbredt i danske organisationer og anvendes tilsyneladende i et utal af sammenhænge og på alle niveauer i organisationen. Blandt de adspurgte HR-ansvarlige er der generelt stor tilfredshed med coaching. Nærværende undersøgelse udgør et første overbliks billede, som kan lede videre til andre mere omfattende forskningsprojekter indenfor feltet. af Christian Wittrock, HD(O) og B.A. Idehistorie & Sociologi Vibeke Didriksen, cand. merc. HRM og stud. PhD Vrieje Universitet, Amsterdam, Reinhard Stelter, professor, Ph.D., Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt Københavns Universitet Teamet bag undersøgelsen Reinhard Stelter, professor, Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt, Københavns Universitet. Andreas Bering, partner og direktør i Copenhagen Coaching Center. Christian Wittrock, konsulent, KMP+, medlem af EMCC Danmarks forskningskomite. Vibeke B. Didriksen, medejer og seniorprovokatør i firmaet Provokator. Marianne Brandt Hansen, AC-medarbejder, Institut for Idræt, Københavns Universitet. Glen Nielsen, stud. Ph.d. og AC-medarbejder, Institut for Idræt, Københavns Universitet. Marie Elley Hansen, stud. merc. HRM, Copenhagen Coaching Center. Coaching er formodentlig et af de absolut mest succesfulde begreber indenfor ledelse og personaleudvikling, der er set gennem de seneste 10 år. Der tales og skrives meget om coaching, herunder coachingens gode effekter. Reel velfunderet viden om coaching, herunder forskningsbaseret viden er det dog småt med både i Danmark og internationalt. I denne artikel beskriver vi Coaching Barometret anno 2009 og reflekterer med udgangspunkt i data fra undersøgelsen over, hvordan coaching klimaet aktuelt er i danske organisationer. Desuden refererer vi reaktioner fra præsentationen af undersøgelsesresultaterne under formidlingsrækken Coaching - forskning og praksis ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Vi diskuterer nye trends indenfor branchen nationalt som internationalt og afrunder med at give et signalement af den eksisterende forskning i både Danmark og internationalt. Undersøgelses centrale resultater Coachingens anvendes med omhu og kvalitet for øje Coachens generelle uddannelsesbaggrund er høj Eksterne coaches ansættes dog mest pga. deres erfaring og via anbefalinger Coachuddannelse er ved at udbrede sig til ledere (2 har uddannelse/træning) Coaching anvendes i forhold til alle i organisationen fra topleder til medarbejder Coaching anvendes bredt ift. mange forskellige udfordringer Teamcoachinger udbredt ( bruger denne form) Tilfredshed med coachinger høj Øget trivsel og adfærdsændringer er de hyppigst oplevede coachingresultater Private organisationer fokuserer mere på effekt på bundlinjen end offentlige hvor der fokuseres mere på trivsel Godt halvdelen af organisationerne angiver at evaluere på deres coaching tiltag 2

3 Ambitionen bag Coaching Barometret Ambitionen med Coaching Barometret 2009 har været at kortlægge coachingens udbredelse og anvendelse i danske organisationer og virksomheder, herunder ved gentagne målinger at kunne pege på udviklingstendenser indenfor området. Den første undersøgelse i år tilstræber at give et billede af coaching set fra HR-ansvarlige i de virksomheder og organisationer, som har vist interesse i at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen anses for nødvendig og relevant, da coaching påvirker mange menneskers arbejds- og privatliv idet det er et udbredt udviklingsinstrument i mange danske virksomheder og organisationer. Udviklingen af Coaching Barometret Undersøgelsen blev påbegyndt i sommeren 2008, ved en forundersøgelse gennem 12 telefoninterviews med HR- ansvarlige i større danske virksomheder og organisationer. Målet var at skaffe viden om brugernes vilkår og ønsker for deltagelse, hvilke spørgsmål brugerne ønskede afdækket, samt at få et indtryk af den generelle udbredelse og anvendelse af coaching i disse organisationer. Der blev anvendt en spørgeguide med godt 10 spørgsmål. Efter en idéfase blev et pilotsurvey sendt til interviewpersonerne og andre interessenter som e-survey, hvorefter den endelige version af undersøgelsen blev udformet og lagt op på nettet. Der blev udsendt information om undersøgelsen og opfordring til deltagelse gennem relevante organisationer indenfor HR området: Personalechefer i Danmark, Human Consult og Foreningen Offentlige HR-Chefer. Hertil kommer projektteamets egne professionelle netværk og kundenetværk. For at få tilsendt en kode til deltagelse i undersøgelsen skulle respondenterne først gennem en screening, hvor de skulle svare på, om de var HR-ansvarlige, idet dette var målgruppen for undersøgelsen. Deltagelse i undersøgelsen var anonym og berammet til mellem 10 og 15 minutter. Konstruktionen af et validt spørgeskema Et spørgeskema skal være dybt, bredt, simpelt og samtidig ramme helt præcist. Der skal ikke være for mange spørgsmål, ikke for mange baggrundsvariable og samtidig skal man gerne kunne trække helt specifikke data ud af undersøgelsen efter gennemførelsen gerne set i forhold til hypoteser om mulige sammenhænge mellem de faktorer, der måles på. I teamet stødte vi på udfordringen med hvordan vi skulle definere coaching for spørgeskemaets respondenter. Vi blev enige om en bred definition: Med coaching skal her forstås coaching som deltagelse i en andens læreproces, en gruppes læreproces og/ eller andre anvendte former af coaching. Indeholdt i undersøgelsen er desuden et spørgsmål om i hvilken sammenhæng coaching anvendes, hvor respondenterne kan vælge en eller flere af nedenstående svarkategorier: Karriereudvikling Konflikthåndtering Lederudvikling Løsning af konkrete problemer Medarbejder udviklingssamtaler Salgscoaching Som personalegode Stresshåndtering Udvikling af team Andet Samt et generelt spørgsmål om hvilken type af coaching der udføres, hvor svarkategorierne er: Individuel coaching Team coaching Kollegial coaching Telefon coaching Andre måder Begge disse spørgebatterier indrammer i nogen grad, hvad der i undersøgelsen kan forstås ved coaching. Derudover rummer undersøgelsen spørgsmål vedrørende organisationens anvendelse af coaches, herunder om coachingen udføres af ledere, interne eller eksterne coaches, de anvendte coaches uddannelse og træning indenfor området, organisationens tilbud til personalegrupper mht. coaching, den umiddelbare effekt af coaching, samt ressourcer og opbakning til coaching i organisationen. Vi måtte opgive at lave disse målinger i forhold til hver enkelt type coachingindsats separat (jvf. de to ovenstående lister) af hensyn til spørgeskemaets længde og kompleksitet. Undersøgelsen er designet således, at det kan kontrolleres i hvilket omfang den dækker et repræsentativt udsnit af danske virksomheder og organisationer efter branche og med mulighed for at undersøge effekten af f.eks. lederens opbakning til coa- 3

4 ching, coachens uddannelse, udvælgelseskriterier for coaches, effekten af, hvem der tager initiativet til coachingindsatsen etc. Desuden rummer undersøgelsen baggrundsvariable for den HRansvarlige, herunder om vedkommende selv har erfaring med coaching. Desværre var der ikke tilstrækkeligt antal respondenter til at gøre brug af disse mange faciliteter. Kun 208 personer besvarede spørgeskemaet og af disse angiver knap 180 at være HR-ansvarlige. Undersøgelsen lever derfor ikke op til ambitionerne om at kortlægge coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark, og kan højst tages som en strømpil for coachingens aktuelle status i de organisationer, hvor der er interesse for coaching og derfor også interesse i at besvare spørgeskemaet. Coaching i dagens Danmark Resultaterne af undersøgelsen var i nogle tilfælde overraskende og i andre genkendelige. I det følgende viser vi udvalgte resultater fra undersøgelsen og kommenterer disse. På en del grafer forekommer en opdeling mellem offentlige og private organisationer, idet datamaterialet i nogle tilfælde muliggjorde en meningsfuld sondring mellem disse to typer organisationer. Det er i hvert enkelt tilfælde angivet, hvorvidt forskellen er statistisk signifikant for undersøgelsen, eller blot kan anskues som et udslag af tilfældigheder. I de fleste tilfælde kan respondenterne vælge flere svarkategorier samtidigt, og derfor kan procentsatser ikke summeres til 10. De angivne procentsatser er derfor udtryk for, hvor mange af respondenterne, som angiver, at den pågældende egenskab eller aktivitet udføres i organisationen som én af flere samtidigt forekommende egenskaber eller aktiviteter. Hvor procentsatser kan summeres til 10 er der naturligvis tale om vanlige frekvensoptællinger af gensidigt udelukkende forekomster. I nogle tilfælde har det dog været muligt for respondenterne ikke at svare på et givent spørgsmål, hvorfor totalen ikke bliver 10. Danske coaching budgetter Meget få organisationer ved eller er villige til at oplyse hvor mange penge, der bliver brugt på coaching. Her savner vi fortsat et reelt billede i forhold til coachings forankring inden for HR-Management og personaleudvikling. Dette kan hænge sammen med, at coaching i vid udstrækning indkøbes decentralt i organisationen og derfor konteres på vidt forskellige konti. Coaching som ledelsespraksis Undersøgelsen har vist, at mange ledere er meget opmærksomme på coaching og både vil og kan bruge den i deres daglige arbejde. Således er mange ledere tilsyneladende uddannet i coaching, hvilket er overraskende for teamet bag undersøgelsen. 4

5 Coaching uddannelse Fast del i efteruddannelsestilbudet til organisationens ledere? 45% 35% 25% 2 15% 5% Ja Ja, fast del af lederuddannelsen Nej Knap halvdelen af respondenterne i undersøgelsen, angiver at coaching uddannelse er en fast del af lederuddannelsen i organisationen. Og dette gælder både den offentlige og den private sektor. På den måde kan man sige, at coaching er veletableret i de organisationer, der har deltaget i undersøgelsen og som anvender coaching som del af deres HR-tiltag. Hvem udfører coaching? Undersøgelsen peger på, at ledere i høj grad coacher, selv om andelen er noget mindre end for interne og eksterne coaches. Dernæst er det interessant, at HR-medarbejdere og eksterne coaches ser ud til at coache lige meget. Hvem udfører coaching? * * Privat Offentlig 2 Ledere HR-afdelingen/interne coaches (f.eks et særligt coaching korps eller team)* Eksterne coaches (personer, hvis ydelser købes eksternt)* *Statistisk signifikant forskel ved p<0,05 5

6 I den offentlige sektor er andelen af coaching udført af både interne og eksterne coaches lidt højere end for den private sektor. Der er en del forskning, der taler for, at coaching bør foretages af en ekstern coach for at sikre tillid og troværdighed. Det kan derfor være interessant i en senere undersøgelse, at spørge dybere ind til oplevelsen af en intern versus ekstern coach, samt om det er de samme områder, der bliver coachet i. Coachingens udbredelse Som omtalt ser coaching ud til at være udbredt i hele organisationen hos undersøgelsesdeltagerne, idet alle personalegrupper tilsyneladende modtager coaching. Coaching har således bredt sig fra sit oprindelige domæne: Topledelsen. Hvilke personalegrupper modtager coaching? (fordelt på sektor) * Privat Offentlig 2 Topledere Ledere Medarbejdere Andre Udvalgte medarbejdergrupper *Statistisk signifikant forskel ved p<0,05 I undersøgelsen er der statistisk signifikant forskel på i hvor høj grad ledere coaches i de private og de offentlige organisationer. Hvordan udvælges coaches? Dernæst har det været interessant at se, hvad der lægges vægt på, når der skal vælges en intern eller ekstern coach. Den primære faktor for valget af en coach i undersøgelsen er coachens erfaring med coaching og dernæst anbefaling fra andre. 88% af dem som lægger vægt på coachens erfaring lægger også vægt på anbefalinger fra andre. Der er i datamaterialet forskel på kriterierne, som benyttes i det offentlige og i det private, jvf. figuren nedenfor. 6

7 Hvad lægges der vægt på ved valg af ekstern coach? (fordelt på sektor) * * * Privat Offentlig Coachens erfaring med coaching Coachens generelle uddannelsesretning/baggrung Hvor coachen har modtaget sin coaching uddannelse Erhvervserfaring Kendskab til vores branche anbefaling fra andre Ønske fra den, der skal coaches Der er ikke konsensus om kriterier *Statistisk signifikant forskel ved p<0,05 I det offentlige lægges der større vægt på branchekendskab og anbefaling fra andre og der tages større hensyn til ønske fra dem, der skal coaches end i de private virksomheder. Uddannelsesniveauet blandt de benyttede coaches 45% 35% 25% 2 15% 5% Master niveau Kursus af dages varighed Kursus af dages varighed Kursus af under 10 dages varighed Intet særligt niveau 7

8 Meget tyder på, at coaches generelt er meget veluddannede, idet respondenterne svarer, at de i organisationen anvendte coaches, i godt af tilfældene har en uddannelse på masterniveau og i knap af tilfældene har gennemgået et længere kursusforløb, dvs. af dages varighed. Betydningen af coachens uddannelse er omdiskuteret og kan afdækkes yderligere i en efterfølgende undersøgelse. Det er interessant at godt af respondenterne svarer, at de anvendte coaches har en uddannelse på master niveau, fordi uddannelser på dette niveau er relativt nye i Danmark. Man kan dog antage at der kan være en vis uklarhed om, hvornår en uddannelse er på master niveau, herunder om respondenterne har tænkt på uddannelsesniveau generelt, således at f.eks. en psykolog vil blive opfattet som havende en uddannelse på master niveau, i kraft af cand.psych. graden? Det er nærliggende at undersøgelsens spørgsmål er blevet opfattet således af nogle respondenter, idet der med ret stor sikkerhed er få coaches, som endnu har en coachinguddannelse på masterniveau. Er teamcoaching på vej frem? Der er dog mange ledere, som har modtaget undervisning i coaching, og der er mange ledere som modtager coaching. I undersøgelsen gør dette sig gældende i både den private og offentlige sektor. Den type coaching, som tilbydes, er tilsyneladende primært individuel coaching, hvilket giver mening i forhold til det fokus, der har været på personlig udvikling gennem en del år indenfor HRområdet og organisationsudvikling generelt. Man kan tale om at det individuelle paradigme har været fremherskende i mange år og vi tror, at coachingbegrebets succes er forbundet hermed. Hvilke coaching tilbud udføres i organisationen? (fordelt på sektor) Privat Offentlig 2 * Individuel coaching Team coaching Kollegial coaching Telefon coaching Andre måder *Statistisk signifikant forskel ved p<0,05 Imidlertid ser det ud til at både kollegialcoaching og teamcoaching også anvendes i nogen udstrækning. Således angiver over af respondenterne, at der anvendes teamcoaching i deres organisation. Dette høje tal overrasker undersøgelses teamet, og selv om undersøgelsen endnu ikke kan vise udviklinger over tid, får det os til at overveje, om teamcoaching skulle være på vej frem i danske organisationer. Det bliver spændende om teamcoaching får mere opmærksomhed i de kommende år, herunder om dette fører til uddannelser i teamcoaching, hvor der er andre problemstillinger og muligheder på grund af gruppedynamikken end i den én til én coaching, der har fået så megen opmærksomhed de sidste 10 år. 8

9 Hvem tager initiativet til coaching? Der har været megen kritik af coaching som ledelsesredskab både fra akademisk side og fra praktikeres side, ud fra den betragtning at lederens grundlæggende opgave er i strid med friheden til selv at vælge løsning gennem coachingen. Dette har bl.a. ført til udviklingen af begrebet ledelsesbaseret coaching (Søholm et al., 2006). I undersøgelsen har vi derfor inkluderet et spørgsmål om på hvis initiativ coaching udføres i organisationen. I respondenternes organisationer er det tilsyneladende oftest lederne som tager initiativ til coaching, hvilket må være både i forhold til at yde coaching og få coaching. Dette angives at forekomme i 8 af organisationerne, mens det kun angives i 6 af organisationerne, at medarbejderen tager initiativ til coaching. (Disse er ikke gensidigt udelukkende for forskellige coachingtiltag i organisationen). På hvis initiativ udføres coaching? Medarbejderens Lederens HR-afdelingens Andre Dette er et svar, som det kan være interessant at få uddybet i en efterfølgende undersøgelse, da det kan tænkes at have indflydelse på resultaterne af coachingen, hvorvidt initiativet er taget af medarbejderen, lederen eller HR-afdelingen. Tilfredsheden med coaching Tilfredsheden blandt respondenterne med organisationens coachingtiltag generelt forekommer høj, idet 2 angiver at være i høj grad tilfredse, mens yderligere godt angiver at være i nogen grad tilfredse. 9

10 I hvor høj grad er du tilfreds med coaching indsatsen i jeres organisation generelt? 6 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad I lav grad Slet ikke Resultater af coaching Øget trivsel og adfærdsændringer er de hyppigst forekommende resultater af organisationernes forskellige coachingindsatser, ifølge respondenterne. Kun godt angiver samlet set forbedret bundlinie, som et af resultaterne af coaching. Hvilke resultater ser I af coaching? (fordelt på sektor) * Privat Offentlig 2 * Adfærds ændringer Øget effektivitet Øget kreativitet i opgaveudførelsen Øget kvalitet i beslutninger Øget trivsel Forbedret bundlinje Ingen resultater *Statistisk signifikant forskel ved p<0,05 10

11 Der er her ikke den store forskel på den offentlige og den private sektor med hensyn til resultater, dog således at der i datamaterialet er signifikant forskel på oplevelsen af resultater indenfor øget trivsel og forbedret bundlinie. For alle områder, som respondenterne har kunnet angive som resultater, gælder, at vi ikke ved brug af andre kilder har kontrolleret for, at disse er opnået, f.eks. medarbejderundersøgelser, produktionsstatistikker eller lignende. Respondenternes egen opfattelse af opnåede resultater i organisationen står derfor til troende. Vi er endnu et stykke vej fra en objektiv valid måling af coachingens effekt, herunder dens effekt på bundlinien. Reaktioner på Coaching Barometret 2009 Ved præsentationen af Coaching Barometret 2009 var der indlæg af Charlotte Lundblad, HR-chef hos CSC (Computer Sciences Corporation), Morten Ziethen, Erhvervs-Ph.d. hos Attractor og Kim Gørtz, seniorkonsulent hos Copenhagen Coaching Center og tidligere erhvervs- ph.d.-studerende hos Nordea/DPU. Charlotte Lundblad kommenterede undersøgelsen med nedslag i resultaterne og brugte disse til at reflektere over CSC s praksis med anvendelse af coaching. Hun kunne berette, at man hos CSC har uddannet et korps med 40 stresscoaches, hvis primære opgave er at holde øje med tegn på stress blandt medarbejdere i organisationen for at fange eventuelle problemer i opløbet. Er der tale om stress henvises medarbejderen til ekstern hjælp. Lundblad stillede spørgsmålet om, hvorvidt ledere reelt bør have fokus på coaching og ønskede at der bliver fokus på, hvilke konsekvenser dette har for organisationen ud fra spørgsmålet: Er det sådan, vi vil have vores virksomhed skal udvikle sig? Lederen har i en CSC optik tre roller: Specialisten, manageren og lederen. Af de opgaver sidstnævnte rolle indebærer, er råd, vejledning, sparring og coaching de mest fremherskende, men coaching er altså blot en del heraf. Hos CSC bruges udelukkende eksterne coaches i forhold til ledelsesområdet og iflg. Lundblad er det en refleksion værd om HR afdelingen overhovedet skal coache, idet medarbejderne undertiden udtrykker deres tvivl om den dobbeltrolle, som HR dermed får. Hvor går den viden hen, som HR coachen får gennem et coachingforløb? HR skal understøtte medarbejderen, samt stå for fyringer og ansættelser. Problemerne i dette janusansigt bliver mere udtalt, jo tættere HR kommer på den enkelte medarbejder. Endelig kommenterede Lundblad uddannelsesniveauet hos coaches med en refleksion over CSC s praksis ved konsulenthjælp til IT-projekter ved spørgsmålet: Ville vi hyre en person, som ikke har en uddannelse på masterniveau indenfor området? Der er en afgrundsdyb forskel på den måde, man screener konsulenter, der anvendes til teknisk udvikling set i forhold til de konsulenter, der anvendes til personaleudvikling må konklusionen være. Lundblad sluttede af med at gøre opmærksom på, at CSC har et Balanced ScoreCard på alt andet end coaching og placerede målingen af coaching indenfor det fagområde, der beskæftiger sig med måling af uddannelseseffekter. Her er endnu meget arbejde at gøre indenfor coachingområdet. Morten Ziethen stillede spørgsmålet: Hvis coaching er svaret, hvad er så spørgsmålet? ud fra den betragtning, at coaching synes overordentligt udbredt i Danmark. Som en overordnet samfundsanalyse kan man sige, at vi lever i en tid, hvor vores identitet er blevet et refleksivt projekt, hvor vi hele tiden skal genskabe os selv og tage stilling til, hvem vi vil være, og hvordan vi derfor vil være. Mennesket er kommet i tvivl, og coaching synes at være svaret herpå, hvilket forklarer coachingens store udbredelse og opmærksomhed. I forlængelse heraf argumenterede Ziethen for, at der bør indføres klare kategorier for coaching, fordi coaching er et udflydende begreb, som bruges i flæng om mange aktiviteter. Men hvad er coaching så? Ifølge Ziethen har coaching at gøre med det individuelle og det relationelle, men også med opgaveløsning. Det forhold, at coaching ikke er terapi, men en professionel saglig samtale, peger efter Ziethens opfattelse hen på hermeneutikken som forståelsesramme det paradigme, som traditionelt er kernen i den humanistiske forskning. På denne måde bliver coaching iflg. Ziethen til et vi må tage hinanden alvorligt. Kim Gørtz fremhævede, at coaching samtalen handler om legitimitet. Dette var afsættet for hans fokus på undersøgelsens validitet. Gørtz efterlyste mere detaljerede beregninger og konklusioner af den type, som projekttemaet netop havde ønsket sig. Deltagerantallet på i alt 208 respondenter umuliggjorde desværre ofte de mere avancerede statistiske beregninger og meningsfulde krydstabuleringer, fordi der blev for få respondenter i de aktuelle grupper. Blandt deltagerne var der lejlighedsvise protester mod de kritiske røster, som blev rettet mod den selvfølgelighed, hvormed man betragter coachingen i dag. Disse kom især fra professionelle og coachingpraktikere, som ser en stor værdi i coachingen, både effektivitetsmæssigt og menneskeligt. En deltager gjorde opmærksom på, hvor langt vi er nået indenfor de seneste 30 til 40 år i vores forståelseshorisont: I 1970 måtte man næsten ikke tale om psykologi som udviklingsredskab. Dette peger på hvordan ledere og hele HR området har været igennem en enorm udvikling, hvor coachings opblomstring er et væsentligt element. 11

12 Hvor er branchen på vej hen? Coachingbranchen synes at være under forandring både i Danmark og internationalt. Vi tror, at dette afspejler ændringer i markedet, indflydelse fra andre trends og at coaching professionen så småt er ved at modnes, herunder at den har tiltrukket mange forskellige faggrupper. En del af de hellige køer, dvs. de oprindelige grundantagelser i coachinglitteraturen og blandt praktikere, er derfor også under afvikling eller ændring. I Danmark har vi set, at alle de kendte store og mellemstore konsulenthuse har taget coaching til sig, og en del har satset herpå med separate afdelinger, der har coaching eller evt. mentoring - som speciale. Mannaz (det tidligere DIEU), AS3 og Attractor er eksempler herpå. Hos nogle af de konsulenthuse, der er bygget op specifikt omkring coaching er udviklingen indenfor det sidste år gået i en anden retning. Vi har set det kendte konsulenthus The Coaching Company skifte navn til The Leadership Company. Copenhagen Coaching Centre har for længst udvidet forretningen til også at omfatte f.eks. proceskonsulentydelser og -uddannelse, men har på det seneste også gjort sig bemærket med satsningen på filosofi og ledelse via etableringen af Center for Erhvervs- og Ledelsesfilosofi, kaldet CELF. Der skal altså mere til end coaching for at skabe en god konsulentforretning af en hvis størrelse i dagens Danmark, og coaching synes generelt at blive koblet sammen med andre kendte ydelser i fremtiden, sådan som f.eks. også Dansk Coaching Institut har valgt at gøre det på et tidligt tidspunkt. Tematisk er der flere områder, som synes at have optaget branchen gennem et stykke tid. Vi kan pege på områder som Return on Investment, supervision for udførende coaches, spørgsmålet om akkreditering og om coachinguddannelsernes kvalitet. Desuden er spørgsmålet om evidens blevet sat på dagsordenen gennem etableringen af Selskab for Evidens Baseret Coaching i regi af Dansk Psykolog Forening (Se En del af disse tiltag synes motiveret af et ønske om at rydde op i branchen, fordi coaching har tiltrukket så mange forskellige aktører og været udsat for kritik bl.a. for undertiden at være for letbenet. Den årlige internationale EMCC konference (European Mentoring and Coaching Council) er en god strømpil for, hvor branchen er på vej hen fagligt, både idémæssigt og praktisk. Hvor der på de senere års konferencer har været meget fokus på kvalitetssikring og return on investment, var konferencen i december 2008 beriget af et opbrud, der minder om den selvransagelse, et etableret fagområde typisk foretager, når selvsikkerheden har indfundet sig. Således har man tidligere defineret coaching som et distinkt alternativ til rådgivning, ud fra den opfattelse, at den mest effektive læring opnås, når fokuspersonen selv finder frem til egne svar på egne problemstillinger gennem coachens spørgsmål. I dag er der mange, som er af den opfattelse, at coaching og rådgivning udmærket kan kombineres og at coachen kan være direkte rådgivende. I tråd hermed har man tidligere postuleret at coachen skulle være neutral. Nu undersøges det i stedet både af praktikere og af forskere, hvad coachen bringer ind i relationen; f.eks. egne værdier, forudfattede meninger og verdensbillede etc. Overvejelserne går naturligvis på i hvilket omfang disse påvirker relationen og eventuelt påduttes fokuspersonen af den coach, der er trådt ud af det uhildede, klare neutrale lys og er blevet til et menneske, som os andre. Derfor er der fortsat stor fokus på supervision af coaches og der søges udviklet modeller for hvordan dette i praksis kan gribes an (Hay 2007). En anden af de hellige køer, som nu tages op til revision, er opfattelsen af, at coaching per definition er målorienteret, jvf. den formodentlig mest kendte coaching model, udviklet af Sir John Whitmore, kaldet GROW, for Goals, Reality, Opportunities og Will, som angiver sekvenserne i coachingsamtalen (Whitmore 2006). Netop spørgsmålet om, hvordan målorientering påvirker resultatet af coaching-processen, og hvilken rolle målorienteringen spiller, er ved at blive et forsknings-område i sig selv. Nye studier peger på, at det at arbejde målorienteret formodentlig er en hæmsko for læringen og udviklingen, snarere end det fremmer den. Bl.a. fortæller professor David Clutterbuck, Sheffield Hallam University, Storbritannien i et nyligt interview om hans nyeste forskning indenfor developmental mentoring og giver med baggrund heri udtryk for den foreløbige konklusion, at når først den coachede kender målet, har vedkommende ikke brug for coaching længere (Wittrock 2009). Hvis dette er korrekt handler coaching snarere om at hjælpe fokuspersonen til at finde sit mål, end det handler om at nå målet så hurtigt og effektivt om muligt. I øjeblikket pågår i regi af det britiske EMCC en undersøgelse om hvordan mål udvikler sig gennem et coachingforløb. Undersøgelsen ledes af Clutterbuck, og er baseret på logbøger fra coaches. Lee Sears fra konsulentvirksomheden Bridge, har præsenteret et studie i fremtidens globale leadership, som peger på, at den måde coaching gribes an på i dag, ikke understøtter fremtidens bedste ledere (se: Studiet er blevet til i samarbejde med den britiske organisation for HR-professionelle CIPD (Chartered Institute of Personnel Development). Hvis den moderne globale leder skal understøttes af coaching, indebærer det en ændring af professionen i retning af at følge lederen i daglig praksis, som en art antropologisk metode. På engelsk dækker termen antropologi over fag som etnografi, arkæologi, sociologi lingvistik med mere. Bliver denne vision til virkelighed vil det psykologiske fokus i coaching blive suppleret af andre humanistiske, social- og kulturvidenskabelige fagtraditioner, ligesom fokus vil skifte fra det individuelle til det kollektive. 12

13 European Mentoring and Coaching Council European Mentoring and Coaching Council er en interesseorganisation for alle, der arbejder med coaching og mentoring i Europa. Foreningen samler som den eneste både udbydere, aftagere og forskere i branchen. Foreningens formål er at fremme god kvalitet i coaching og mentoring og arbejder gennem oplysning om faget og med kvalitetssikring. Således kan man som udbyder af coaching uddannelser få akkrediteret sine uddannelser efter en international standard. I Danmark har AS3 og Dansk Coaching Institut akkrediterede uddannelser, mens Attractor er i gang med processen. EMCC støtter aktivt forskning i mentoring og coaching og afholder årligt en konference med deltagelse af fagfolk fra hele verden. Der er landeorganisationer i de fleste europæiske lande, og den danske landeforening blev stiftet i marts I bestyrelsen sidder anerkendte forskere, førende udbydere og repræsentanter for nogle af landets store virksomheder på indkøbersiden. Se mere på og på På vej mod en samlet forskningsindsats? Forskning i coaching er både dansk sammenhæng og internationalt et relativt ungt forskningsfelt. Det første samlende initiativ blev taget i september 2008 med støtte af The Foundation of Coaching i New York. Ca. 45 forskere og forskningsinteresserede fra hele verden mødtes i Faculty Club på Harvard University for at udarbejde 100 forskellige forskningsidéer (se: www. coachingresearchforum.org). Fra Danmark deltog Kim Gørtz, nu Copenhagen Coaching Center, og Reinhard Stelter, Københavns Universitet. I november 2009 gennemføres det næste møde med en større Europæisk repræsentation i London. Gennem det nyoprettede Institute of Coaching med tilknytning til Harvard University (se: støtter The Foundation of Coaching projekter indenfor coachingforskning med et beløb på US Dollar per år. Dette beløb er primært udtryk for god vilje og vil ikke være tilstrækkeligt for til at iværksætte større forskningsprojekter. I Danmark arbejdes derfor med at finde nye finansieringsmuligheder, og her er samarbejdet med erhvervslivet vigtigt, som bl.a. gennem erhvervs-phd-ordninger kan bidrage til at fremme forskningen indenfor coachingområdet. Behovet for forskning i coaching I Danmark er der især indenfor filosofi og beslægtede fag stor interesse i coachingforskning. Flere erhvervs-phd studerende har en filosofisk baggrund. Når man anser evnen til at kunne reflektere over egen ledelse og liv som central kompetence i vores samfund (Stelter, 2009), så er det bestemt ikke tilfældigt, at filosoffer råder over en særlig ekspertise inden for dette område (Kirkeby et al., 2008). En del af disse studier arbejder med nærmere at belyse, hvad der egentlig sker i en coachingsamtale, at udvikle nye bud på praktiske og teoretiske forståelser af coaching, samt med at skabe et videnskabsteoretisk fundament for coaching praksis. Endvidere er der brug for undersøgelser som belyser coaching i en ledelses-organisatorisk kontekst. Her har Kim Gørtz lavet et pionerarbejde. Hans kommende afhandling fokuserer på, hvordan coaching som et ledelsesværktøj er blevet modtaget og anvendt i forhold til en Lean-implementerings-kontekst i Nordea Liv & Pension (Gørtz, 2009a+b). Også studier, som kan dokumentere effekten af coaching i forskellige kontekster og med forskellige formål, er afgørende for den videre udbredelse af coaching som et nyttigt værktøj til udvikling. En undersøgelse af coachings effekt i forhold til stresshåndtering, motivation og handlingskontrol er for kort tid siden igangsæt af Reinhard Stelter, Københavns Universitet. De første resultater forventes i løbet af foråret

14 Forskningsbaseret kritik af coaching Der har på et tidligt tidspunkt været fremsat en markant kritik mod coaching og de idealer, som ligger i coachingbegrebet fra flere sider. Kritikken samler sig om coaching som en intimteknologi (Kirkeby 2006), herunder samspillet mellem det menneskesyn, som fremhæves i coaching og den organisatoriske kontekst, hvori coachingen anvendes. Byttehandlen i coaching, opfattes ofte således, at medarbejderen får personlig udvikling og eventuelt mere ansvar, mens den organisation, der betaler for coachingen får en dygtigere og mere engageret medarbejder dvs. en medarbejder, som vil sætte sin person(lighed) og sin begejstring ind på at arbejde for organisationens overordnede interesse. Denne sammenhæng er netop vigtig i forståelsen af, hvorfor coaching opfattes som en effektiv måde at skabe forbedret bundlinie i virksomheder. Betragtningen er, at hvad der er godt for medarbejderen, er også til gavn for virksomheden, så længe medarbejderen bruger sin energi på at arbejde så effektivt som muligt for virksomheden. Bagsiden af denne byttehandel er naturligvis at medarbejderen derved reelt tvinges til personlig udvikling med henblik på at blive en mere effektiv medarbejder for virksomheden. I et videre perspektiv kan dette anskues på den måde, at virksomheden gennem coaching søger at mobilisere ikke blot medarbejderens hænder og hoved, men også medarbejderens psyke til fordel for bundlinjen. Kirsten Marie Bovbjerg, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet og Karen Lisa Salomon, tidligere lektor på Copenhagen Business School og i dag selvstændig konsulent og forsker, samt Finn Janning, Ph.d fra Copenhagen Business School har gjort sig bemærket med en kritik af coaching, baseret på denne type af kritisk samfundsdiagnose, inspireret af den franske idehistoriker Michelle Foucault og i videre forstand af den kendte tyske 1900-tals sociolog Max Weber (Bovbjerg 2001, Salomon 2002). I forlængelse af Weber behandles de spirituelle påvirkninger på coachingfeltet og især NLP ofte i disse arbejder. De negative konsekvenser af den omsiggribende selvudviklingskultur er et område, som er velbelyst i talrige forskningsmiljøer og publikationer. I Danmark er Svend Brinkmann, professor, Aalborg Universitet og Cecilie Eriksen, cand.mag. i filosofi og freelance redaktør, Aarhus Universitetsforlag kendte for bidrag hertil (Brinkmann & Eriksen 2005), ligesom f.eks. Rasmus Willig, lektor emeritus på Roskilde Universitets Center (Willig 2006). Dansk forskning i coaching og beslægtede områder Nogle af de danske pionerer indenfor forskning i dialoger i en organisatorisk kontekst er lektor Marianne Kristiansen, ekstern lektor Jørgen Bloch-Poulsen og professor Helle Alrø, som allerede i midten af 1990 erne var langt fremme med udviklingen af samtalemodeller, der lige så godt kunne have været benævnt coaching (Alrø & Kristiansen 1998, Kristiansen & Bloch-Poulsen 2000). De var på daværende tidspunkt alle på tilknyttet Væksthuset (i dag Center for Dialog og Organisation) ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Kendetegnende for deres forskningsindsats er, at den både rummer en empirisk dimension og er udpræget praksisrettet, samtidig med, at der er udviklet et videnskabsteoretisk fundament til at forstå dialoger igennem (Kristiansen & Bloch-Poulsen 1997), samt en kritisk bevidsthed om de organisatorisk indlejrede dialogers skyggesider (Alrø & Kristiansen 2005). På Danmarks Pædagogiske Universitetsskole arbejderlektor Finn Thorbjørn Hansen med forskning inden for filosofisk vejledning og filosofisk praksis (Hansen 2008), en tilgang der på mange måder kan overføres til coaching. En stor impuls til udvikling af coachingfeltet er kommet fra Reinhard Stelter fra Københavns Universitet, som med udgivelse af bogen Coaching læring og udvikling har sat skub i en teoretisk forankring af coachingpraksis (Stelter, 2002). Coachingforskning er i dag spredt over forskellige miljøer og universiteter. Centrale kræfter inden for dansk coachingforskning er professor Ole Fogh Kirkeby på Copenhagen Business School, professor Reinhard Stelter på Københavns Universitet og nævnte professor Helle Alrø på Ålborg Universitet. Kim Gørtz, nævnt ovenfor, har afsluttet sin ph.d. afhandling på DPU og er nu ansat på Copenhagen Coaching Center, hvor han varetager udviklingen af Center for Erhvervs- og Ledelsesfilosofi. Hertil kommer et antal ph.d. studerende, der er i gang med forskningsprojekter, bl.a. Tobias Dam Hede, Ebbe Lavendt, Morten Ziethen, Christian Lystbæk og Sanne Almeborg. Desuden pågår et spændende forskningsprojekt på Roskilde Universitets Center under ledelse af Pædagogisk konsulent & proces- og gruppekonsulent Arno Kaae, hvor studerende uddannes som proces coaches for grupper. På Københavns Universitet har Reinhard Stelter i samarbejde med EMCC været primusmotor i at udbrede kendskabet til forskning i coaching gennem formidlingsrækken Coaching - forskning og praksis (se: I betragtning af landets størrelse har Danmark dermed et vist potentiale til at kunne markere sig inden for coachingforskning i fremtiden. Et vigtigt skridt på vejen var Reinhard Stelters udnævnelsen som Danmarks første professor i coaching den 1. februar Der arbejdes desuden på at skaffe midler til at intensivere 14

15 forskningen indenfor området både i offentligt og privat regi, herunder samarbejde med erhvervsvirksomheder om etablering af erhvervs-ph.d.-stillinger. Coaching Barometret 2009 er første skridt i retning af at få afdækket coachings udbredelse, effekter, udfordringer og muligheder i organisatorisk kontekst i Danmark og teamet bag undersøgelsen håber på at resultaterne kan danne baggrund for yderligere forskning og udvikling på området, og ikke mindst at de kan finde anvendelse i HR-sammenhænge. Referencer Alrø, H. & Kristiansen, M. (1998). Supervision som dialogisk læreproces. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Alrø, H. & Kristiansen, M. (red.) (2004). Dialog og magt i organisationer. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Bovbjerg, K. M. (2001). Følsomhedens etik. Tilpasning af selvet i New Age og Moderne management. Højbjerg, Århus: Forlaget Hovedland. Brinkmann, S. & Eriksen, C. (red.) (2005). Selvrealisering kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur. Århus: Forlaget Klim Gørtz, K. (2009a). Erfaringer med coaching del 1, Case: Nordea Liv & Pension. Human Ressource Management, april Gørtz, K. (2009b). Erfaringer med coaching del 2, Case: Nordea Liv & Pension. Human Ressource Management, august Hansen, F. T. (2008). At stå i det åbne : dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. København: Hans Reitzels Forlag. Hay, J. (2007). Reflective Practice and Supervision for Coaches. Berkshire, England: Open University Press. Kirkeby, O. F., et al. (2008). Protreptik filosofisk coaching i ledelse. København: Samfundslitteratur. Kirkeby, O. F. (2006). Coaching: For madonnaer eller ludere?. LPF nyt om ledelse, Årgang 9, nr. 2, Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (1997).I mødet er sandheden: en videnskabsteoretisk debatbog om engageret objektivitet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2000). Kærlig rummelighed i dialoger : om interpersonel organisationskommunikation. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Salomon, K. L. (2002). Beåndet ledelse - en antropologisk analyse af managementkonsulenters nyåndelige diskurs og netværker. København: Samfundslitteratur. Stelter, R. (red.) (2002). Coaching læring og udvikling. København: Dansk Psykologisk Forlag. Stelter, R. (2009). Coaching as a reflective space in a society of growing diversity - towards a narrative, postmodern paradigm. International Coaching Psychology Review, 4 (2), Søholm, T. M. et al. (2006). Ledelsesbaseret coaching. København: Børsen Willig, R. (2006). Selvrealiseringsoptioner - vor tids fordring om anerkendelse, i Sociale Patologier, s København: Hans Reitzels Forlag. Withmore, J. (2006) [1992]. Coaching for Performance 3rd Edition. London: Nicholas Brealey Publishing. Wittrock, C. (2009). Mentoring fastholder talenter, når krisen slutter. Ledelse i Udvikling nr. 4, juli. 15

16 Coaching Psychology Unit Særtillæg til: Nr. 6 - December 2009 PERSONALE CHEFEN The human resource manager Christian Wittrock, HD(O) og B.A. Idehistorie & Sociologi Vibeke Didriksen, cand. merc. HRM og stud. PhD. Vrieje Universitet, Amsterdam, Reinhard Stelter, professor, Ph.D., Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt Københavns Universitet Layout: Vicki Dam Tryk: Møllegårdens grafisk Foto: Martin Christiansen, ATTRACTOR

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 11 [Skriv forfatterens navn] 15-09-2011 Christian T. Lystbæk M Alder 38 Lektor Forskningsområde: Coaching, mentoring, vejledning og

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management Uddrag af artikel trykt i Human Resource Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK Cranet konferencen 8. september 2015 CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK - fortsat fokus på HRM s og HR-specialisters unikke bidrag Frans Bévort, PhD., assistant professor, CBS

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes CV Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes RESUMÉ - Forsknings- og udviklingsprofil rettet mod offentlig servicekvalitet

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst.

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult 1 Hvem er vi? Chefkonsulent Gert

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring Artiklen er publiceret på WWW.LEADINGCAPACITY.DK Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring af Reinhard Stelter Coaching er et begreb, som kommer fra idrættens verden og, som har fungeret

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Aktionslæring på dansk grund Den korte version

Aktionslæring på dansk grund Den korte version Benedicte Madsen, November 2012 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. = mobil: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk Konference om aktionslæring 8.-9. November 2012 i Århus Aktionslæring på dansk

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere