Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger Side 1 af 20

2 *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Egebækhus, CFD Egebækvej Nærum Tlf.: Hjemmeside: (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) *Målgrupper: 46 til 85 år (erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, hørenedsættelse, erhvervet døvblindhed) Pladser i alt: til 85 år (erhvervet hjerneskade, hørenedsættelse, erhvervet døvblindhed, andet socialt problem) 45 til 85 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse, andet socialt problem) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Henriette Aase Kær Phillipsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Side 2 af 20

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Egebækhus, CFD er et botilbud til 24 borgere efter lov om social service 108 længerevarende/permanent bolig og 107 midlertidigt ophold. Derudover er der et 104 tilbud med 4 heldagspladser. Socialtilsynet har på dette anmeldte driftstilsyn ikke forholdt sig til temaerne "Uddannelse og beskæftigelse" "Selvstændighed og relationer", "Organisation og ledelse og "Økonomi". Socialtilsynets vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til de behandlede kriterier under temaerne "Målgruppe, metoder og resultater,", "Kompetencer" samt "Fysiske rammer." Det er Socialtilsynets samlede konklusion, på baggrund af de undersøgte kriterier, at Egebækhus er et velegnet tilbud til målgruppen. Borgerne er sikret individuel støtte og hjælp fra velkvalificerede medarbejdere. Der er fokus på tegnsprogskommunikation og på at imødekomme borgernes andre særlige behov for støtte og omsorg. Medarbejderne er fagligt velfunderet og refleksive i forhold til de metoder, de anvender og redegør herfor med eksempler fra dagligdagen. Borgernes mødes anerkendende og med udgangspunkt i deres egne livserfaringer. Den faglige dokumentation består af en faglig vurdering og "Min Plan" og der skrives dagligt i EKJ. Socialtilsynet finder, at der er potentiale for at kvalificere arbejdet yderligere ved at sikre en mere systematisk struktur for evaluering og justering af planerne. Det er Socialtilsynets konklusion, at medarbejderne generelt savner viden om 141 handleplaner og at der ikke er 141 handleplaner i tilbuddet, vedrørende de visiterede borgere. Det er Socialtilsynets konklusion, at de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov. Der er mulighed for privatliv i egen lejlighed og fælles arealerne er indrettet så de imødekommer borgernes behov for samvær med andre borgere, og der er fællesarealer som tilgodeser borgernes særlige behov for sansestimulation. Side 3 af 20

4 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: - Tilbuddet opfordres til at indhente 141 handleplaner, fra de visiterende kommune, for de borgere, der mangler. - Egebækhus kunne med fordel kvalificere arbejdet med at sætte mål samt evaluere disse mål, ved at sikre en mere systematisk struktur for evaluering og justering af handleplanerne. Side 4 af 20

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Egebækhus hjemmeside Egebækhus Ydelsesbeskrivelse 1 handleplane på 1 borgere. Medarbejder som er social-og sundhedsassistent og har arbejdet på Egebækhus i 28 år. Medarbejder som er social-og sundhedsassistent og demenskoordinator - har været på Egebækhus siden 2001 og har derudover erfaring med alternative behandlingsmetoder, så som NADA og akupunktur. En af medarbejderne var døv, hvorfor der deltog en tolk under interviewet. Interview af 3 borgere. Borger som har boet her fast efter 1 år og som flyttede ind efter et aflastningsophold. Borger har boet her i 2 år Borger har boet her i 8 år 1 tegnsprogstolk og en tolk der tolker taktilt. Beboere Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Side 5 af 20

6 Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Egebækvej 159, 2850 Nærum Henriette Aase Kær Phillipsen Susanne Hellstrøm Afdelinger 1. sal Stuen Aflastningsbolig Dagcenteret Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Socialtilsynet har ført et anmeldt driftsorienteret tilsyn og har haft særlig fokus på indikatorer under følgende temaer: - Målgruppe, Metoder og resultater Kriterium 3 :Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne - Kompetencer Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder - Fysiske rammer Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Side 6 af 20

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 20

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at Egebækhus har et klart formål med sin indsats, og at deres metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og udvikling. Borgernes særlige behov for kommunikation bliver imødekommet, og borgerne mødes af både hørende og døve medarbejdere. Udgangspunktet er den enkelte borger, som mødes med udgangspunkt i deres egne livserfaringer og kommunikationsmuligheder. Egebækhus har fokus på, at medarbejderne er fagligt uddannet til at imødekomme mange forskellige borgeres særlige behov, udover deres behov for tegnsprogskommunikation. Socialtilsynet vurderer, at Egebækhus opsætter mål i samarbejde med borgerne, i det omfang borgeren selv ønsker og kan magte det, og at disse mål evalueres mindst en gang om året. Egebækhus kunne med fordel kvalificere dette arbejde yderligere, ved at sikre en mere systematisk struktur for evaluering og justering af - Tilbuddet opfordres til at indhente 141 handleplaner, fra de visiterende kommune, for de borgere, der mangler. - Egebækhus kunne med fordel kvalificere arbejdet med at sætte mål samt evaluere disse mål, ved at sikre en mere systematisk struktur for evaluering og justering af handleplanerne. Side 8 af 20

9 planerne. Videre er det Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne generelt savner viden om 141 handleplaner, og det er vurderingen at Egebækhus generelt ikke har modtaget sådanne planer fra de visiterende kommuner, og dermed ikke kan dokumentere positive resultater overfor de mål, disse kommuner har sat. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at Egebækhus i middel grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. I bedømmelsen har Socialtilsynet lagt vægt på, at der er en klar målgruppebeskrivelse, hvor målgruppen er voksne døve, blinde eller døvblinde og en del af borgerne har derudover psykiatriske lidelser, samt at borgerne i tilbuddet på nuværende tidspunkt er mellem 44 og 96 år og tilbuddet har fokus på borgernes trivsel og vedligeholdelse af færdigheder. Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejderne kommunikerer med den enkelte borger på borgerens præmisser og med udgangspunkt i borgerens formåen. Der er desuden lagt vægt på, at der er ansat både hørende og døve medarbejdere og at al kommunikation foregår på tegnsprog eller andre former for kommunikationsmetoder, tilpasset den enkelte borger, og at borgerne mødes med en anerkendende tilgang og med udgangspunkt i deres egne livserfaringer. Desuden har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet benytter ressourcepersoner, der har særlig viden på forskellige områder, og som formidles til de øvrige ansatte. Socialtilsynet vurderer, at Egebækhus i middel grad får opsat klare konkrete mål for den enkelte borger, der systematisk evalueres til brug for egen læring af indsatsen. Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddet for nyligt har indført månedlige faglige konferencer, hvor borgernes Side 9 af 20

10 handleplaner drøftes og hvor der sættes fokus på den faglige erfaringsudveksling. Borgerne på tilbuddet, som Socialtilsynet talte med, var meget tilfredse med opholdet og følte, at de fik den nødvendige hjælp og støtte til at klare deres tilværelse, på egne betingelser. Socialtilsynet har tillige lagt vægt på, at tilbuddet oplyser, at de ikke har modtaget mange 141 handleplaner fra de visiterende kommuner og kan dermed ikke dokumentere positive resultater i forhold til den visiterende kommunes mål for borgernes ophold. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad opfyldt) Dokumentation: Fra Egebækshus' ydelsesbeskrivelse fremgår følgende : "Alle beboerne er døve eller svært hørehæmmede. Nogle beboere er også født blinde eller er blevet blinde i en sen alder. Det primære visitationsgrundlag er døvhed/ døvblindhed. På 1. sal er målgruppen ældre borgere med fysiske lidelser, demenslidelser, følger efter blodpropper/hjerneblødninger, ensomhed og misbrug med videre. I stuen er gennemsnitsalderen ikke så høj, som på 1. sal. Målgruppen er borgere med psykiatriske velbehandlede lidelser såsom skizofreni, borgere med personlighedsforstyrrelser, borgere med udviklingshæmning og borgere med autisme." Lederne oplyser, at målgruppen først og fremmest er voksne døve, blinde eller døvblinde og at en del af borgerne derudover har psykiatriske lidelser, så som demens, skizofreni, eller personlighedsforstyrrelser. Aldersgruppen blandt borgerne i tilbuddet er på nuværende tidspunkt fra år. Blandt de ansatte, er der ressourcepersoner, som har en særlig viden på forskellige områder, og som formidles til de øvrige ansatte. Der er 3 medarbejdere med neuropædagogisk uddannelse, 2 medarbejdere er uddannede demenskoordinatorer og 3 medarbejdere, der har uddannelse indenfor døv/blindeområdet og generelt en stor viden indenfor alternative kommunikationsmuligheder. Side 10 af 20

11 De ansatte er hovedsaglig sundhedsfagligt uddannet personale, og der er 2 pædagoger og nogle pædagogmedhjælpere. Der er ansat både hørende og døve medarbejdere. I dagbeskæftigelsestilbuddet kommer der 4 eksterne borgere og ellers er det et tilbud til borgerne på Egebækhus. Her foregår forskellige aktiviteter, hvor udgangspunktet er borgernes ønsker og aktiviteter og der er mange tilbagevendende traditioner. Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og formåen. Borgerne hjælpes med det, som de har behov for. Nogle borgere har brug for hjælp til al personlig pleje, andre borgere har brug for forudsigelighed og struktur. Der arbejdes med livshistorier, især for de borgere som er demente. Udgangspunktet for arbejdet er at møde borgeren, der hvor borgere er. Medarbejderne nævnet konkrete eksempler på hvordan man kan møde borgerne på en måde som understøtter deres udvikling og hvor man undgår udadreagerende adfærd. Det er også vigtigt for kontakten, at man kender borgerens historie, for på den måde at tage udgangspunkt i noget som borgeren kender. Borgerne mødes med en anerkendende tilgang, og med et tempo som passer ind i deres liv, da det er en måde at imødekomme, at borgeren f.eks. har brug for tid til at tænke over det som medarbejderne præsentere for borgerne. Medarbejderne finder individuelle måder til at afdække borgernes ønsker på. Det kan være på tegnsprog, taktil kommunikation, visuel kommunikation og hvor borgeren ikke selv på nogen måde kan give udtryk for egen mening, bruges en stedfortræder f.eks. en ægtefælle. Borgerne oplyste ved tilsynet, at de har lavet aftaler med deres kontaktpersoner om, hvad de skal have hjælpe til. En borger har en aftale om at få hjælp til at læse, at få informationerne når borgeren er til læge, tandlæge mv. og borgerne får hjælp til kontakt med offentlige myndigheder og til kontakt Side 11 af 20

12 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) med andre mennesker. Der er ingen af borgerne, der kender deres handleplaner. De 3 borgeren, som tilsynet talte med, gav alle udtryk for at være meget glade for at bo på tilbuddet. De giver alle udtryk for, at de får den ønskede hjælpe og at det er meget vigtigt, at man kan kommunikere med personalet og med de øvrige borgere. Der er ingen af borgerne, der har forslag til at noget kan være anderledes udover, at det kan være svært at få fat i en tolk, hvis man står i en akut situation. Det kan gælde, hvis man pludselig bliver indlagt på hospital, så kan man være nødt til at kontakte sin søn eller datter, for at få dem til at hjælpe. Hvis aktiviteterne er planlagte, er det aldrig noget problem at få en tolk. Borgerne oplyser, at de føler sig godt hjulpet og at de ikke længere er så isoleret, som da de boede i deres egen lejlighed og det har haft en gunstig indflydelse på både deres fysiske og mentale velbefindende. Socialtilsynet har set eksempel på en faglig vurdering på en borger. Heri er en beskrivelse af borgerens nuværende situation og der er opsat to mål, med beskrivelse af handlinger, der skal føre til opnåelse af målet. Der er ingen opfølgning eller evaluering af hverken tidligere eller nuværende mål i beskrivelsen. Medarbejderne oplyser, at der udarbejdes handleplaner for alle borgerne en gang om året, og der udarbejdes "Min Plan", hvor borgerne og evt. pårørende inddrages i udarbejdelse af planen i det omfang, borgeren ønsker og formår det. Udarbejdelsen af planen bliver taget op systematiske, en gang om året. Evalueringen af handleplanerne tages op efter behov, minimum en gang om året. Borgerne og deres mål drøftes på teammøder, hvor der også tages referat af møderne. Målene og indsatsen dokumenteres i EKJ, hvis der er særlige ting, eller hvis en borger af forskellige grunde er indskrevet til en anden takst. Dette for at imødekomme den visiterende kommunes behov for dokumentation af indsatsen. Der sker dagligt en evaluering af borgerne, men det er ikke altid med udgangspunkt i handleplanen. Disse ting skrives ind i EKJ. Side 12 af 20

13 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Tema Gns. bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt) Man har igennem det sidste år haft faglige konferencer en gang om måneden, hvor borgernes handleplaner drøftes og evalueres, alt for at skabe fælles viden og erfaring i medarbejdergruppen. Her benytter man f.eks. reflektionscirklen, til at drøfte erfaringerne vedrørende indsatsen for den konkrete borger. Ledelsen deltager i disse konferencer, sammen med nogle af ressourcepersonerne. Medarbejder og leder oplyser, at der er mange erfaringer blandt medarbejderne som deles mundtligt, og at det er en udfordring, at få noteret og opsamlet alle disse erfaringer skriftlig. Det er en udviklingspunkt, som der vil blive sat fokus på. Medarbejderne oplyser, at de ikke kender til 141 handleplanerne. Det er meget få borgere, som har en handleplan. Medarbejderne oplyser, at det er kontaktpersonen, der har kontakten til kommunen og at de derfor ikke nødvendigvis kender til alle de oplysninger, der foreligger på borgeren. Medarbejderne oplyser, at de er med til at udarbejde handleplanen på borgeren, som sendes til kommunen. Medarbejderne oplyser, at det er meget forskelligt hvor tit de visiterende kommuner deltager i handleplansmøderne, som de altid inviteres til. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne er fagligt dygtige og bevidste om målgruppens særlige behov. Personalegruppen er hovedsagligt sundhedsfagligt uddannet og der er både hørende og døve medarbejdere, som alle kan imødekomme borgernes behov for tegnsprogskommunikation. Socialtilsynet vurderer, at der er gode muligheder for efteruddannelse, og at den samlede medarbejdergruppe besidder relevante kompetencer til at varetage målgruppens, ofte mangeartede forskellige og særlige behov. Side 13 af 20

14 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet bedømmer, at medarbejderne på Egebækhus i meget høj grad, besidder relevante kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppen. Medarbejderne består af både døve og hørende medarbejdere. Medarbejdergruppen er hovedsagligt sundhedsfagligt uddannet og der er ansat 2 pædagoger og nogle pædagogmedhjælpere. Borgernes særlige fysiske og psykiske behov, imødekommes ved en personalegruppe, der arbejder tværfagligt sammen, så man på denne måde kommer omkring den enkelte borger og imødekommer borgernes særlige behov. Socialtilsynet bedømmer, at der gode muligheder for kompetenceudvikling, og at generelt er fokus på kompetenceudvikling på tilbuddet og Socialtilsynet bemærker både medarbejdernes og ledelsens refleksive tilgang til etiske dilemmaer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at der iværksættes kompetenceudvikling på flere forskellige områder. Alle medarbejder skal på obligatoriske tegnsprogskurser, dette gælder også vikarer, efter ønske fra borgerne, som kommer på et tegnsprogskursus i 1-2 moduler. Der har senest været afholdt 2 temadage, som har handlet om samarbejdet personalet i mellem. Udgangspunktet har været at sætte fokus på det gode samarbejde og at få det sagt, som ikke fungerer. Der har været fokus på Krop og Miljø - Nænsom nødværge - kursus med konsulenter på hjælpemiddelområdet. Derudover har der i indeværende år været fokus på dokumentation og faglig udvikling. Der afholdes faglige konferencer, hvor borgernes handleplaner tages op til drøftelse, evaluering og til faglig sparring. Medarbejderne oplyser, at der er mange medarbejdere, som har arbejdet i tilbuddet i mange år og har meget viden og erfaring omkring arbejdet med målgruppen. Side 14 af 20

15 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Ifølge Egebækshus' ydelsesbeskrivelse, er der ansat både sundhedsfagligt - og pædagogiske personale, med en overvægt af sundhedsfagligt personale. Medarbejderne oplyser, at der er ressourcepersoner som har erfaring på særlige områder, f.eks demenskoordinator, døvblindevejleder mv. Disse medarbejdere, underviser det øvrige personale og nye medarbejdere. Til nye medarbejdere, er der udarbejdet et introduktionsprogram, som følges og hvor det noteres, hvad medarbejdere har gennemgået og er blevet introduceret til. Det er lederen, der er tovholder på introduktionsforløbene. Medarbejderne oplyser, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling. På kontoret observerer Socialtilsynet et "kursustræ", hvor man kan se hvilke kurser medarbejderne har været på. Træet er tænkt som en synliggørelse af al den kompetence, der er på tilbuddet. Socialtilsynet spørger, hvordan der arbejdes med de etiske overvejelser og hvordan man sikre at borgerne er hele selvstændige mennesker? Medarbejderne oplyser, at de taler meget sammen omkring hvordan man møder borgerne. Er der borgere, som reagere på nogle medarbejdere men ikke på andre, så taler man om tingene og prøver eventuelt at lade en anden medarbejder tage sig af borgeren. Medarbejderne oplyser, at både de og andre borgere, kan være udfordret omkring borgerne som er demente. Medarbejder siger at man ikke kun skal se målet for borgeren, men også se den vej der skal gås, for at komme dertil. På den måde undgår man at krænker borgerne, men behandler borgeren værdigt, bl.a. ved at det kun er meget små skridt, der kan tages af nogle borgere. Socialtilsynet har observeret at tilbuddet er indrettet, så borgernes særlige behov bliver imødekommet. Borgerne bliver mødt af tegnsprog, og når talende medarbejdere taler sammen foregår det også med tegnsprog, sådan at alle kan følge med i samtalen i det offentlige rum. Side 15 af 20

16 Tema Gns. bedømmelse Medarbejderne oplyser, at ca. 1/3 af medarbejderne er døve, hvilket højner tegnsprogsniveauet i hele huset. Medarbejderne fortæller, at den anerkendende tilgang bruges aktivt, hvor medarbejderne anerkender hinandens og beboernes forskelligheder og kompetencer og medarbejderne arbejder bevidst med at vise borgerne, at de har brug for deres hjælp. F.eks. kan borgerne undervise medarbejderne i tegnsprog, hvilket signalerer at alle er ligeværdige og at alle kan bidrage. Medarbejderne fortæller, at kontaktpersonerne indgår i en relation til borgerne, der primært er professionel, men kontaktpersonerne giver også en lille del af sig selv som privatperson. Medarbejderne uddyber, at det øger muligheden for, at borgerne kan vise interesse og omsorg for andre mennesker, hvilket kan højne borgerne livskvalitet. Det kan have stor betydning for borgernes selvværd at vide, at der er behov for deres hjælp og at de ikke altid selv skal modtage hjælp. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov. Borgerne har egen lejlighed, som de har indrettet efter egne behov og med de hjælpemidler de eventuelt har behov for. Der er mulighed for privatliv i egen lejlighed og de borgere, som tilsynet taler med giver udtryk for stor tilfredshed med deres lejlighed. Borgerne har mulighed for samvær med andre borgere, som de kan kommunikere med. Der er gode fælles arealer både indendørs og udendørs, som kan tilgodese borgernes særlige behov for sansestimulation. Side 16 af 20

17 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at de fysiske rammer i meget høj grad imødekommer borgernes særlige behov. Borgerne har egen lejlighed og har mulighed for privatliv og kan benytte fælles arealerne i det omfang de magter og ønsker det. Borgerne har meget glæde, af at have mulighed for at kommunikere med de øvrige borgere og med personalet. Borgerne har forskelligt funktionsniveau og tilbuddet indretter derfor forskellige "opholdsrum" hvor borgerne kan sidde sammen med de borgere, som de har glæde af at kommunikere med og hvor det bliver muligt at skærme andre borgere, som har behov for dette. Derudover er der særlige rum i tilbuddet, som opfylder borgernes mulighed for særlig sansestimulation. Side 17 af 20

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Af Egebækshus' ydelsesbeskrivelser fremgår det om borgernes boliger : "Boligerne er 25 m2 inklusiv eget brusebad og handicaptoilet. Der forefindes pleje-seng i alle boligerne, som fast inventar. Der er indbygget klædeskab i alle boligerne. Beboerne og pårørende indretter boligen, men det foregår i et samarbejde med medarbejderne, idet der tages hensyn til de fysiske arbejdsforhold, alt efter beboerens plejebehov. Hvis beboeren får større plejebehov og brug for hjælpemidler, kan der blive tale om ændringer i boligens indretning, idet Egebækhus følger reglerne i arbejdsmiljøloven." Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderne oplyser, at borgerne trives i deres boliger og i tilbuddet generelt. Det er forskelligt, hvor meget borgerne kan deltage i hverdagens aktiviteter. Nogle borgere hjælper til ved f.eks. at feje, skovle sne, salte vejen mv., mens andre borgere ikke deltager i sådanne aktiviteter. Nogle af borgerne er meget selvhjulpne, og bor i tilbuddet fordi de har brug for megen støtte og hjælp i deres daglige kommunikation, på grund af deres fysiske funktionsnedsættelse. Det kan være en udfordring for borgerne i mellem, hvis en borger er meget udadreagerende eller er svært dement og har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Man er derfor i gang med at indrette flere fælles opholdssteder, sådan at man som borger kan sidde sammen med den gruppe af borgere, som man kan fungere sammen med. Borgerne oplyser, at de er rigtig glade for at bo på Egebækhus og at de er glade for deres lejlighed og de fysiske rammer i øvrigt. Medarbejderne oplyser, at de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov. Socialtilsynet har set 3 borgeres lejligheder, har set dagtilbuddet, køkkenet, velværerummet og de forskellige spisesteder, hvor borgerne kan spise i fællesskab. Socialtilsynet observere en trappe, som meget let kan laves til en elevator, sådan at borgere i kørestol også kan komme rundt i huset. Socialtilsynet orienteres om sansehaven, som er indrettet til at stimulere borgernes sanser. Alle de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov. Side 18 af 20

19 Borgerne har forskellige hjælpemidler, som understøtter de aktiviteter de ønsker af lave, Socialtilsynet ser en af borgernes hjælpemiddel, som bruges til at læse avis, og der er gode muligheder i gangen til at komme omkring med diverse hjælpemidler. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) Udover botilbuddet, er der også dagtilbuddet, som borgerne kan benytte og som for tiden også benyttes af 4 eksterne borgere. I dagtilbuddet har borgerne mulighed for at lave forskellige aktiviteter og det er også her der arrangeres de årlige faste arrangementer, som julefest, sommerfest mv. Det er store lyse lokaler, hvor borgerne kan sidde ved borde og udføre forskellige aktiviteter. Socialtilsynet har fået fremvist 3 lejligheder af 3 borgerne. Alle borgernes lejligheder var indrettet efter borgernes egne ønsker og bar præg af borgernes tidligere liv og egen smag. Borgerne gav udtryk for, at de var meget glade for deres lejlighed og at de trivedes godt. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 19 af 20

20 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning (kr ,00) Soliditetsgrad 76,90 Overskud 1,83 Ejendomsudgifter 15,60 Lønomkostninger 56,60 Lønomkostninger, fast personale 51,00 Omkostninger, særlig ekspertise 2,10 Omkostninger, kompetenceudvikling 2,10 Omkostninger, leder 2,10 Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Personaleomsætning - Sygefravær 14,70 Revisionspåtegning Ja Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 104. Afdeling: Dagcenteret Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 aktivitets- og samværsydelse 550,00 Side 20 af 20

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

EGEBÆKHUS DØGN 2850 NÆRUM

EGEBÆKHUS DØGN 2850 NÆRUM FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Lov om social service 108 længerevarende/permanent bolig og 107 midlertidigt ophold. Kontaktoplysninger Virksomhedsleder Conny Møller coa@cfd.dk mobil:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017

Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017 Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017 Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/8 Resumé Socialtilsyn Hovedstaden har i 2017, på vegne af Frederikssund Kommune, gennemført uanmeldte driftsorienterede

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere