Årsrapport TitiBo-gruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. TitiBo-gruppen"

Transkript

1 Årsrapport 2013 TitiBo-gruppen Vores forretningside TitiBo-gruppen arbejder med daglig drift, ledelse og udvikling af dagtilbud. Vi driver af 4 puljeinstitutioner med samarbejdsaftaler med 3 forskellige kommuner. Vores 2 privatinstitutioner er godkendt i 2 forskellige kommuner og har børn fra 9 forskellige kommuner. Vores kompetencer består af lang erfaring med praktisk drift af dagtilbud, ledelsesudvikling fra både offentlig og privat regi, teoretisk faglige uddannelser samt et tæt og udviklende fællesskab af ledere og pædagoger i TitiBo-gruppen. Vi deler og sælger viden om drift, ledelse og udvikling af dagtilbud i form af kurser i TitiBo- Akademiet, ledervikar-opgaver, coaching til pædagoger og ledere, ad hoc konsulent-hjælp til ledere og bestyrelser og i forskellige netværk. I februar 2013 etablerede vi en intern aterlierista-funktion, som skaber særlige kreative projekt-forløb for nærmere definerede børnegrupper i længere perioder ad gangen. Jannie, vores atelierista, har særlige kurser i kunst og natur og understøtter således vores proflier med kreativitet og natur/udeliv på fineste vis. Hun har i 2013 arbejdet med projekter i Ammershøj og Agersøgård. Edderkopper studeres senere får de mange kunstneriske udtryk ofte i naturmaterialer. Årets indsatsområder I 2013 har fokus været på tiltrækning af nye børn medarbejdertrivsel faglig udvikling omkring børn med særlige rettigheder ny teknologi

2 Resultater Tiltrækning af nye børn I december 2013 var vi 338 børn mod 322 i december I en situation, hvor børnetallet er faldende i hele landet og i en sådan grad at vores hjemkommuner lukker institutioner, anser vi dette resultat for særdeles tilfredsstillende vuggestuebørn børnehavebørn I alt Vi arbejder meget bevidst med at tage godt imod nye familier. Vi har intensiveret vores nyhedsformidling fra hverdagen på vores Intra-net. Vi yder særlig støtte og evt. familiecoaching, til familier, der i perioder oplever et behov for dette i håndteringen af hverdagens mange udfordringer. Vi har kun haft ledige pladser i Agersøgård (16 ud af 75), hvor skovgruppen er i fortsat vækst også i 2014 og i Gartnervejens Børnehus (13 ud af 60). Vi har gennemført forældretilfredshedsmålinger med fine resultater og omgående og direkte opfølgning på særlige kritikpunkter. Forældretilfredshed (skala 1-10) Gemsevejens Børnehus afventer Gartnervejens Børnehus 8,5 (dec 2013) Børnehuset Ammershøj 8,8 (okt 2013) Børnehuset Møllevang 97 % tilfreds eller meget tilfreds (maj 2013 kommunal undersøgelse) Skovbørnehaven Krudthus 9,7 (okt 2013) Agersøgård Skov- og Naturbørnehave 9,0 (okt 2013) På et særligt spørgsmål om driftsform i Gartnervejens Børnehus gav samtlige besvarelser udtryk for tilfredshed med TitiBo-gruppen som driftsansvarlig en tillidserklæring vi er utrolig glade for. I alle institutioner arbejder vi med forskellige former for forældre / bedsteforældre inddragelse både i hverdagens pædagogiske praksis, til praktiske gøremål, i forhold til det enkelte barn og som sparringspartner i den overordnede pædagogiske udvikling. Både i Krudthus og Gartnervejens Børnehus har forældrene i året været involveret i diskussioner af visioner for huset. Medarbejdertrivsel Vi er pr. 31. december 2013 i alt 74 medarbejdere. Heraf er 42 (58%) er uddannede pædagoger samt 1 diætist (køkkenansvarlig), 1 rengøringsassistent og 1 direktør. 1 medarbejder er ansat i flexjob. Vi har en meget stabil medarbejdergruppe og har allerede fejret 10 års jubilæum med 15 medarbejdere. Vi har i 2013 måttet sige farvel til 11 medarbejdere, hvoraf 2 var i midlertidige ansættelser, 2 gik på efterløn, 1 startede uddannelse og 3 skiftede branche (herunder en af vores ledere).

3 Vi har pr. 31. december midlertidigt ansatte på grund af barsel, jobrotation eller høj indskrivning lige op til skolestart. Vi har over året haft yderligere 4 midlertidigt ansatte bl.a. på grund af tildeling af støttetimer. Arbejdsmiljørepræsentanten gennemfører medarbejdertilfredsheds-undersøgelse 4 gange årligt umiddelbart inden det lokale arbejdsmiljømøde. Dette sikrer at det tages hånd om eventuelle trivsels-problemer hurtigt. Fordi vi beder om det aktuelle trivsels-tal får vi tydelige udslag, som der kan handles på. Fordi vi kun er 5-15 personer i hver population, bruger vi ikke for nærværende tilfredsheds-scorerne til sammenligning over tid eller mellem institutionerne. Ledertrivsel måles også 4 gange årligt, og der følges op fra TitiBo-ledelsens side på laveste og højeste score. Der er arbejdet med leder-apv foreløbig på 3 ledermøder. Vi ved nu mere om, hvad der skal til at øge lederes trivsel se de 6 guldkorn. Lederne understreger igen at LTU metoden giver et øjebliksbillede og ikke kan anvendes som mål for den gennemsnitlige årlige tilfredshed. Fravær på grund af egen sygdom har været på 4,8 % af ATP-timerne (12,1 dage) til og med november, hvilket vi ikke finder tilfredsstillende. En meget langvarig ryglidelse (1 år),en lang lungesygdom samt to sygemeldinger i forbindelse med graviditet har dog påvirket tallet mærkbart i dårlig retning. Vi arbejder med en aktiv fraværspolitik og holder tæt kontakt til vores sygemeldte kolleger, som vi også opfordrer til delvis raskmelding med særlige mødeskemaer og opgaver, så snart der er mulighed for det. Vi har i perioden brugt kr (2013) mod kr. (2012) på at fremskynde medarbejderes behandling i sundhedssystemet. Vi tilbyder nu alle medarbejdere et delvis selvfinansieret sundhedsforløb med vores diætist (og køkkenleder i Gartnervejens Børnehus) Julie Duelund. Faglig udvikling omkring børn med særlige rettigheder Den faglige udvikling omkring børn med særlige rettigheder har dels handlet om uddybning af og formidling af viden om diagnoser, udbygning af vores fælles forståelse af vores ansvar for at skabe det rette miljø og at arbejde med konteksten, når vi møder faglige udfordringer samt arbejde med inklusion i almindelighed. Flere medarbejdere har været på kurser eller til eksterne oplæg om ADHD og særligt sensitive børn. Vi har afholdt netværksmøder om sensitive børn. Eksempler på andre tiltag: 2 medarbejdere har taget diplom-kursus i inklusion. Vi har ansat en særlig inklusionsmedarbejder i en periode. Vi har indkøbt og implementeret Mary Fondens kurser og materialer. Særlige forløb med grupper omkring børn med særlige rettigheder, har været i gang. Et særligt hvilerum er etableret. Kosten og spiserytmer er inddraget. Ny teknologi Alle institutioner har fået tablet-pcer. Alle institutioner har egen projektor, digitale kameraer og bærbare PC'er og trådløse netværk. Møllevang har fået en digital kuffer fra Frederikssund Kommune med yderligere redskaber. Redskaberne skal anvendes til at finde nye metoder i det pædagogiske arbejde med børnene. De skal samtidig bruges til at opkvalificere vores egenindsigt og refleksioner på voksenplanet. Alle ledere har fået smartphones, hvilket letter kommunikationen både internt og eksternt. Det kniber fortsat med at udvide kommunikationen med videomøder via Skype.

4 Der er etableret en struktur for sikker opbevaring og deling af dokumenter i Dropbox. Rutiner med forsendelse af fakturaer og timesedler mellem institutionerne og fælleskontoret er ved at blive forenklet ved brug af scanning. Vi har valgt nyt lønsystem, som startes januar Betalingsservice til opkrævning af forældrebetaling er foreløbig fravalgt på grund af får høje implementeringsomkostninger og driftspris. Anden udvikling Faglig udvikling TitiBo-Akademiet har til formål at dygtiggøre og understøtte den faglig udvikling for alle vores medarbejdere at støtte de af vores medarbejdere, der kan noget særligt, så de fortsat er med i front at være kanal for formidling og dermed øget anvendelse af ny viden og læring både indhentet fra eksterne kilder og fra egne erfaringer Akademiet har afholdt 5 netværksmøder med følgende temaer: Natur forår, Natur efterår, Sensitive børn, Kreative processer samt Bæredygtighed i dagtilbud. De to natur kurser i samarbejde med Skovbo Naturskoles naturvejleder. Ca. 60 interne kolleger og 15 eksterne (forældre, dagplejere og kolleger fra andre institutioner) har deltaget. Vi har igen i år afholdet 2 pædagogiske dage med ca. 50 deltagere pr. gang. I Juni var temaet Reggio-inspiration hvad betyder det i den enkelte institution. Mitzi Tofte fra PedersLykkesvej Børnehave på Amager holdt et inspirerende oplæg med bl.a. nye redskaber til at arbejde med intension og refleksion. I november havde vi en meget spændende dag med oplæg af Vicki Sielling om Børns kreative fællesskaber. Jobswop-uge blev i år udskudt. Arbejdsmiljø-grupperne har opkvalificeret sig i konflikthåndtering samt social kapital. Vi har deltaget i et udviklingsprojekt med Indumind (Syddansk Universitet) om udvikling af ledere, souschefr, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanters relationskompetencer. Vi har deltaget i en workshop afholdt at Kræftens bekæmpelse om børn og sorg. Kontakten til Tara Redwood School i Californien er forstærket med besøg af Susanne Falk samt støtte til Mikkel Bjelke, som skal skrive speciale i pædagogik med udgangspunkt i data indsamlet på Tara Redwood School. Tara Redwood School arbejder med særlige programmer, der udvikler børns empati og forståelse for vores afhængighed af hinanden og naturen. Vi har haft en samlet studietur til Stockholm i december 2012 med 6 medarbejdere, hvor de deltog i Det Svenske Reggio Emilia instituts kursus: Reggio i praktikken Mere evaluering TitiBo-gruppens fælles planlægning er ændret, så vi nu diskuterer mål i forhold til vores mission og strategier. Metoderne er herefter op til den enkelte institution og personalegruppe og de kan derfor også tilpasses de aktuelle behov og nye ideer kan lettere og hurtigere bringes i anvendelse. Årsrapporter vil derfor også blive enklere og vil lettere kunne flettes ind i de måder de enkelte kommuner ønsker afrapportering.

5 Generelt øver vi os på alle niveauer i at formulere intentioner og reflektere over om der sker det vi forventede/ønskede samt fokuserer på, hvad der virker. Dette ses gradvis mere og mere - også i formidlingen til forældrene på Intra. Dette betyder blandt andet at stuernes planlægning nedtones og der lægges lige så meget eller mere vægt på at fortælle om hvad vi HAR lavet og hvilke læringspunkter, der kan trækkes ud både for børnenes oplevelser og de voksnes metodevalg. Kunst og natur Vi har fået bevilliget midler fra BUPLs udviklingsfond til et projekt om Natur og Kreativitet, som løber frem til medio Formålet er at vise eksempler på, hvordan man udvikler kreative miljøer i naturbørnehaver. Projektet bygger på de mange forskellige aktiviteter med natur og udeliv, som foregår i alle TitiBo-gruppens institutioner og trækker særligt på kompetencerne hos vores atelierista. Det ikke-kommunale marked TitiBo-gruppens struktur gør at vi har særlige kompetencer der spænder fra både offentlig og privat virksomhed, fra pulje- (udliciteret virksomhed) til privatinstitutioner, fra drift til administration, fra direkte pædagogik over daglig ledelse til strategisk ledelse. Disse kompetencer vil vi gerne anvende for at støtte den private = den ikke-kommunale del af det danske daginstitutionsmarked. I 2013 har vi anvendt disse kompetencer som ledervikar for Svanholm Børnehus i 4 måneder, i en periode hvor de havde udfordringer med langtidssygdom og lederskift. Vi har deltaget i etableringen af SAPRIDA et netværk af private daginstitutioner. Vi deltager aktivt i et ledernetværk af ikke-kommunale institutioner i Frederikssund og Køge Kommuner og et nyt ledernetværk under SAPRIDA. Vi har haft henvendelser fra 3 privatinstitutioner, om mulighederne for at komme med i TitiBogruppen. Det er ikke et mål i sig selv for TitiBo-gruppen at vokse. Eventuelle nye institutioner vil derfor kun komme på tale, hvis begge parter ser det som et meningsfuldt tilvalg. Samfundsbidrag i øvrigt TitiBo-gruppen bidrager som socialt og ansvarlig virksomhed. Vi har haft 3 medarbejdere ansat i midlertidige stillinger med løntilskud. Vi har haft 3 i jobpraktik. Vi har i hele året haft 2 medarbejdere på pædagog-merit-uddannelsens 1. år med tilsvarende jobrotationsordninger. Vi har deltaget i den bredere udvikling af velfærdssamfundet gennem deltagelse i Velfærdspanelet (ad hoc netbaserede menings- og funktionsundersøgelser samt database med best Practices) samt 4 udviklingsmøder om velfærdsinnovation under Mandag Morgen. Vi deltager også i de årlige Velfærdens innovationsdag. Vi har i DI bidraget med input til udvikling af DIs aktiviteter på børne- og ungeområdet. Vi har bistået med viden om området til markedsundersøgelser fra en svensk koncern. Vi arbejder med bæredygtighed som en del af det pædagogiske grundlag. Natur og udeliv er

6 en central del af vores profiler i alle TitiBo-institutionerne og børnene får en grundlæggende viden om og respekt for naturen. I vores Timida-værksteder lærer børnene at overskudsmaterialer er værdifulde og en forståelse af sammenhænge til vores forbrug etableres. Vi arbejder bevidst med vores ressourceforbrug ved i stort omfang at anvende overskudsmaterialer i vores Timida-værksteder, inventar er ofte genbrugsting og vores rutiner gøres i stigende grad elektroniske, hvilket sparer papir, print og forsendelsesenergi. Organisatorisk udvikling Vores fælles leder af Gemsevejens og Gartnervejens Børnehus, Morten Hansen, valgte i februar at etablere egen virksomhed med drift af golfklub-restaurant. Tanja E Nielsen tiltrådte derfor som ny leder af Gartnervejens Børnehus 1. april og bringer mange erfaringer fra ledelse af dagtilbud og kompetencer bl.a. om børn med særlige rettigheder med sig ind i vores ledergruppe. Gitte Strøyer udnævntes samtidig helt naturligt til leder i Gemsevejens Børnehus, hvor hun tidligere havde været daglig ledelsesansvarlig sammen med Morten. I denne forbindelse flyttede Heidi Andreas sine souschef-opgaver fra Gartnervejens Børnehus til Gemsevejens Børnehus. I Børnehuset Møllevang havde vores leder, Jeanette Lundshøj, 3½ måneds orlov bl.a. til at påbegynde en uddannelse som narrativ terapeut på en uddannelse med base i UK. Marianne W Sørensen skiftede opgaverne som souschef i Børnehuset Møllevang ud med stillingen som afdelingsansvarlig for Agersøgårds skovgruppe. pr. 1. december blev hun souschef for Agersøgård Skov- og Naturbørnehave som efterfølger for Iben Molnit, som gik fra på efterløn. Til de administrative opgaver hentes ekstern hjælp til IT-support og enkelte bogføringsopgaver. Vi har meldt os ind i indkøbs-samarbejdet Dansk-Indkøb for at skaffe bedre indkøbsaftaler og effektivisere vores indkøb. Pr. 1. januar 2014 skifter vi til Lessor5 som lønsystem, hvilket vil give flere faciliteter og lettelser i lønkørslen.

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere