FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND UDTAGNING AF FILTER RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE TRANSPORT OG HÅNDTERING TILBEHØR OPSTILLING

2 DEFINITION AF BRUG Dette apparat er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i private husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i den særskilte programoversigt, når vaskemaskinen anvendes. FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG Behold brugervejledningen og programoversigten; hvis du overdrager vaskemaskinen til en anden, skal du også give ham/hende brugervejledningen og programoversigten. 1.Fjernelse af emballagen og kontrol Efter at vaskemaskinen er pakket ud, skal det kontrolleres, at den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må maskinen ikke anvendes. Kontakt Service eller forhandleren. Hold emballagen (plastposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj. Hvis maskinen har været udsat for kulde inden leveringen, skal den stå i rumtemperatur et par timer, inden den tages i anvendelse. 2.Fjern transportboltene Maskinen er forsynet med transportbolte for at forhindre indvendige skader under transport. Inden vaskemaskinen tages i brug skal du fjerne transportboltene (se Opstilling / Fjern transportboltene ). 3.Opstilling af vaskemaskinen Opstil vaskemaskinen på et plant og stabilt gulv. Hvis undergulvet giver efter, bør apparatet opstilles i et hjørne. Juster fødderne for at sikre, at maskinen står stabilt på gulvet og er i vater (se Opstilling / Justering af fødderne ). I tilfælde af trægulve eller såkaldt flydende gulve (f.eks. visse parket- eller laminatgulve) skal maskinen placeres på en krydsfinerplade på 70 x 70 cm og en tykkelse på mindst 3 cm. Krydsfinerpladen skal skrues fast i gulvet. Sørg for, at ventilationsåbningerne i vaskemaskinens sokkel (afhængigt af model) ikke er dækket til af et tæppe eller andet materiale. 4.Vandtilførsel Forbind tilløbsslangen i henhold til gældende lokale regler (se Opstilling / Tilslut tilløbsslangen/-slangerne og vejledningen på slangens pose). Vandforsyning: Kun koldt vand (medmindre andet angives på programoversigten) Vandhane: 3/4 slangestuds med gevind Tryk: kpa (1-10 bar). Der må kun bruges nye slanger til at forbinde vaskemaskinen til vandforsyningen. Brugte slanger må aldrig bruges, men skal kasseres. 5.Afløbsslange Forbind afløbsslangen til en udluftet vandlås, eller hægt den på kanten af en håndvask med U - stykket, og fastgør den, så den ikke kan falde ned (se Opstilling / Tilslutning af afløbsslangen ). 6.Eltilslutning Tilslutning af strømforsyning skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Specifikationer for spænding, strømforbrug og nødvendige sikringer findes på frontpanelet, bag lugens karm. Maskinens tilslutning til strømforsyningen må udelukkende udføres ved hjælp af et ekstrabeskyttet stik (Schuko) i henhold til gældende regler. Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Producenten kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader på personer, kæledyr eller ting som følge af manglende overholdelse af de ovennævnte anvisninger. Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser. Før der udføres nogen form for vedligeholdelse, skal strømforsyningen afbrydes ved at slukke på kontakten eller tage stikket ud. Det skal sikres, at der efter maskinens installation altid er mulighed for at afbryde elforsyningen til maskinen - enten ved en stikkontakt, eller ved en 2-polet afbryder. Vaskemaskinen må ikke tages i brug, hvis den er blevet beskadiget under transporten. Kontakt Service. Tilslutning af nyt strømkabel skal foretages af Service. Anvend kun vaskemaskinen til husholdningsbrug.

3 FØRSTE VASK Det anbefales, at første vask foretages uden tøj. På denne måde fjernes eventuelt resterende vand fra testvasken foretaget af producenten. 1.Åbn for vandhanen. 2.Luk maskinens luge. 3.Fyld en smule vaskemiddel (ca. 30 ml) i sæbeskuffen. 4.Vælg et kort vaskeprogram (se programtabellen). 5.Tryk på Start (Pause) -knappen. ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 1.Sikkerhedsregler Vaskemaskinen er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Maskinen må ikke betjenes af børn. Der må IKKE stilles andre apparater på maskinens topplade (f.eks. tørretumbler, vandvarmer og lignende). Vaskemaskinen er kun godkendt til indendørs brug. Opbevar eller brug aldrig brændbare væsker i nærheden af vaskemaskinen. Forsøg aldrig at løfte maskinen ved at holde i filterdækslet, frontpanelet eller sæbeskuffen. 2.Emballage Emballagen består af 100% genbrugsmateriale og er mærket med genbrugssymbolet. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af emballagen. 3.Bortskaffelse af emballage og gamle maskiner Dette produkt er mærket i henhold til EUdirektiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet eller de medfølgende dokumenter angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. Før maskinen skrottes: Tag stikket ud og skær kablet af, så maskinen bliver ubrugelig. Inden vaskemaskinen kasseres, bør alle sæberester fjernes fra sæbeskuffen, tromlen, afløbsslangen og pumpen. Ellers kan der under affaldshåndteringen sive sæberester ned i grundvandet og forurene det. 4.Generelle råd Efterlad aldrig maskinen tilsluttet, når den ikke er i brug. Luk for vandhanen. Før der udføres nogen som helst form for rengøring eller vedligeholdelse, skal der slukkes på stikkontakten eller stikket tages ud. Prøv ikke at åbne lugen med magt. Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos Service. Maskinens tilslutningskabel må kun udskiftes af en autoriseret servicemand / elektriker. 5.EU-overensstemmelseserklæring Denne vaskemaskine er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne: 2006/95 EØF Lavspændingsdirektivet 2004/108/EØF EMC-direktivet

4 VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR 1. Topplade 2. Betjeningspanel 3. Sæbeskuffe 4. Servicemærkat (på frontpanelet bag ved lugens karm) 5. Luge 6. Lugens håndtag Lugen åbnes, ved at man trykker på knappen indvendigt på håndtaget og trækker ud Luk lugen med et fast tryk (låsen klikker) 7. Justerbare fødder 8. Filter bag dæksel BØRNESIKRING Det glæder os, at du har valgt vores vaskemaskine med ekstra stor tromle og bred luge. De to ting kan også være tiltrækkende for mindre børn, så vi har taget særlige forholdsregler for at beskytte ungerne, hvis de finder på at lege i eller omkring maskinen. Disse forholdsregler er tænkt som en hjælp til travle forældre, men husk, at børn aldrig må lege med maskinen, uanset om den kører eller ej. Åbne lugen Lugen har INGEN særlig sikkerhedslås, så den kan relativt let åbnes indefra af et lille barn, hvis maskinen ikke kører. Hvis der er tændt for maskinen, er lugen låst, så varmt vand eller vasketøj ikke kan blive slynget ud. Luge låst Når programmet startes, bliver lugen låst, og tromlen drejer én gang; så låses lugen igen op i nogle sekunder. Derefter er den låst, til programmet er slut. Advarselslampen Luge låst lyser, når lugen er låst. Under et program kan lugen åbnes ved at trykke på Start (Pause) -knappen. Advarselslampen Luge låst slukkes, og Start (Pause) -lampen blinker. Nu kan lugen åbnes. Maskinen startes igen ved at lukke lugen og trykke på Start (Pause) -knappen. Under nogle programtrin kan lugen aldrig åbnes, f.eks. når vandet er meget varmt eller vandstanden høj. I så fald forbliver lugen låst, og advarselslampen Luge låst lyser igen, når der er trykket på Start (Pause) - knappen. Hvis det er absolut nødvendigt at åbne lugen: Tag ikke stikket ud, men tryk på Nulstil/Tømning - knappen i nogle sekunder. Så pumpes alt vandet ud af maskinen, hvorefter lugen kan åbnes.

5 VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER Påfyldning af vaske- og tilsætningsmidler Træk sæbeskuffen helt ud. Fyld vaskemiddel på: Rum Vaskemiddel til forvasken Rum Vaskemiddel til hovedvasken Pletfjerningsmiddel Blødgøringsmiddel Ved brug af vaskepulver : Skub den blå skyder på rumopdeleren mod venstre (Fig. 2); der er en sprække mellem rumopdeleren og bunden i rummet til hovedvask. Ved brug af flydende vaskemiddel : Skub skyderen på rumopdeleren mod højre (Fig. 3); rumopdeleren rører bunden i rummet til hovedvask. 1 Rum Skyllemiddel Flydende stivelse Påfyld kun skyllemiddel og stivelse op til Max -mærket. Luk sæbeskuffen i, til den klikker på plads. Brug af blegemiddel Vask vasketøjet ved det ønskede program (Bomuld, Syntetiske stoffer), og tilsæt en passende mængde blegemiddel til skyllemiddelskuffen (luk sæbeskuffen omhyggeligt). Straks efter programslut startes programmet Skyl og centrifugering for at fjerne eventuel resterende lugt af klor; Efter ønske kan der tilsættes skyllemiddel. 2 Rumopdeler vaskepulver - skub skyderen mod venstre 3 Rumopdeler flydende vaskemiddel - skub skyderen mod højre

6 Bemærk: Opbevar vaske- og tilsætningsmidler på et tørt og sikkert sted uden for børns rækkevidde. Anvend kun afkalkningsmidler, farver eller blegemidler, der er egnet til brug i husholdningsvaskemaskiner. Afkalkningsmidler kan indeholde stoffer, der kan beskadige dele på vaskemaskinen. Anvend aldrig opløsningsmidler (terpentin, benzin osv.). Maskinvask ikke stoffer, der er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker. Der kan anvendes flydende vaskemiddel i Forvask fasen i programmer med denne mulighed. I dette tilfælde kommes der kun vaskemiddel i pulverform i rummet til hovedvasken. Når der bruges koncentrerede skyllemidler, blandes disse med vand op til MAX -mærket. For at modvirke fordelingsproblemer ved anvendelse af meget koncentrerede vaskemidler i flydende form eller pulverform, anvendes den specielle vaskebold, der leveres med vaskemidlet. Bolden lægges direkte i tromlen. Hvis du bruger et gel-vaskemiddel, skal rumopdeleren placeres som ved vaskepulver. Ved programmeret start må der kun benyttes vaskepulver. Vaskepulveret bliver i sæbeskuffen, til programmet starter, mens flydende vaskemidler kan løbe ud af sæbeskuffen. Hvis du bruger stivelse i pulverform, skal du overholde producentens anvisninger og gå frem på følgende måde: 1. Vask vasketøjet med det ønskede vaskeprogram. 2. Bland derefter stivelsen i overensstemmelse med producentens anvisninger. 3. Vælg programmet Skyl og centrifugering, sæt centrifugeringshastigheden ned til 800 o/m, og start programmet. 4. Træk sæbeskuffen ud, til du kan se ca. 3 cm af rummet til hovedvask. 5. Hæld stivelsesopløsningen i rummet til hovedvask, mens vandet løber ind i sæbeskuffen. 6. Hvis der er rester af stivelse i sæbeskuffen, når programmet er færdigt, skal skuffen rengøres (se Rengøring og vedligeholdelse ).

7 TØMNING AF RESTERENDE VAND Tømning af resterende vand Vand i bundkarret bør fjernes: før vaskemaskinen transporteres (ved flytning), når den opstilles på steder, hvor der er fare for frost, og før filteret fjernes. 1.Før det resterende vand tømmes ud, skal maskinen slukkes, og stikket tages ud af stikkontakten. Før vandet tømmes ud, skal man sikre sig, at det er kølet af. 2.Drej kærven 180 med en mønt, så prikken er ud for den åbne lås. Dækslet kan vippes ned mod gulvet. 3.Tag nødtømningsslangen ud, sæt en lav beholder under den, og tag hætten af slangen. 4.Tap vandet af maskinen, til det ikke løber mere. Luk så nødtømningsslangen. 5.Sæt slangen i dækslet, vip dækslet op, og luk dækslet med en mønt. Prikken er ud for den lukkede lås. 6.Hæld ca. 1 liter vand i sæbeskuffen for at aktivere ØKO -systemet igen. Sæt atter stikket i stikkontakten. 7.Nu kan du fylde vaskemaskinen og køre det ønskede program. 2/5 3 5

8 UDTAGNING AF FILTER Udtagning af filter Filteret skal tages ud, hvis: vaskemaskinen ikke tømmer vandet ud på almindelig vis, små genstande f. eks. knapper og mønter larmer i pumpen, og det skal efterses 2 til 3 gange årligt. Du skal fjerne resterende vand, inden filteret fjernes. Udfør trinnene under Tømning af resterende vand, men kun til pkt. 4. Følg så punkterne nedenfor. 1.Åbn filteret, men træk det ikke helt ud. Drej langsomt håndtaget imod uret, indtil vandet løber ud. Tøm først vandet ud, når det er kølet af. 2.Vent, til alt vandet er løbet ud. 3.Drej håndtaget helt rundt, og træk filteret ud. 4.Rengør filteret og filterrummet. 5. Sæt filteret i med styretappen opad, og skru det i med uret. 6.Sæt slangen i dækslet, vip dækslet op, og luk det med rumopdeleren fra sæbeskuffen eller en mønt. Prikken er ud for den lukkede lås. 7.Hæld ca. 1 liter vand i sæbeskuffen for at aktivere ØKO -systemet igen. Sæt atter stikket i stikkontakten. 8.Nu kan du fylde vaskemaskinen og starte det ønskede program

9 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Kabinet og betjeningspanel Rengøres med et neutralt rengøringsmiddel og en fugtig klud (brug ikke slibende midler eller opløsningsmidler). Tør efter med en blød klud. Det indvendige af maskinen Hvis man kun sjældent vasker ved 95 C, anbefales det med mellemrum at køre et 95 C program uden tøj men med en lille smule vaskemiddel for at holde maskinen ren. Lad lugen stå åben et stykke tid efter hver vask, så den kan tørre indvendigt. Lugens pakning Om nødvendigt rengøres lugepakningen med en fugtig klud. Kontrollér jævnligt pakningen for fremmedlegemer. Filter Efterse og rengør filteret to eller tre gange årligt (se Udtagning af filter ). Tilløbsslange Undersøg jævnligt tilløbsslangens tilstand, og udskift den om nødvendigt med en ny slange af samme type (fås fra Serviceafdelingen eller en specialforhandler). Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen. Sæbeskuffe Rengør vaskemiddelskuffen og rummene til vaskemiddel regelmæssigt (dog mindst tre eller fire gange årligt) for at hindre ansamlinger af vaskemiddel. 1.Tryk udløseren i rummet til forvask ned (se ned-pilen), og træk skuffen ud. 2.Fjern indsatserne i sæbeskuffen (se op-pilene). 3.Skyl under rindende vand. 4.Sæt delene på plads i sæbeskuffen, og skub skuffen ind i rummet. Efterse og rens jævnligt trådfiltrene i vandtilslutningen. 1.Luk for vandhanen. 2.Skru tilløbsslangen af vandhanen. 3.Rengør det indvendige filter. 4.Skru igen tilløbsslangen på vandhanen. 5.Skru tilløbsslangen af vaskemaskinen. 6.Rens trådfilteret i vaskemaskinen. 7.Skru tilløbsslangen på maskinen igen. 8.Luk helt op for vandhanen, og kontrollér, at samlingerne er vandtætte.

10 FEJLFINDINGSOVERSIGT Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og undersøger fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer herefter. De fejl, der registreres, er ofte små nok til at kunne udbedres på et par minutter. For eksempel: Vaskemaskinen starter ikke; ingen lamper lyser. Undersøg om: Stikket sidder korrekt i stikkontakten. Stikkontakten fungerer korrekt (prøv med en bordlampe eller lignende). Der er tændt for vaskemaskinen. Maskinen vil ikke starte, og Start (Pause) -lampen blinker. Undersøg om: Lugen er lukket korrekt (børnesikring). Der er ændret program. Der er åbnet for vandforsyningen. Hvis ikke: Luk op for hanen, og tryk på Start (Pause) -knappen. Når du har startet et program, varer det et stykke tid, før programmet faktisk går i gang og maskinen tager vand ind. I starten af hvert program drejer tromlen én gang, og lugen åbnes igen af hensyn til sikkerheden (se under Børnesikring ). Der er et nulstillingstrin, hvor følerne bliver sat tilbage i udgangsstillingen, før det valgte program kan starte. Maskinen standser under programmet. Undersøg om: Lampen Skyllestop blinker. Afslut denne specialfunktion ved at trykke på knappen igen. Der er valgt et andet program. Vælg atter det ønskede program, og tryk på Start (Pause) -knappen. Maskinens sikkerhedssystem er blevet aktiveret. Se tabellen med fejlbeskrivelser. Vaskemiddel og eventuelle tilsætningsmidler er skyllet forkert ind. Undersøg om: Skyderen på sæbeskuffens rumopdeler er indstillet til vaskepulver eller flydende vaskemiddel. Sæbeskuffens indsatser sidder forkert (se Rengøring og vedligeholdelse ). Der er nok vand i maskinen. Trådfiltrene i vandtilslutningen kan være tilstoppet (se Rengøring og vedligeholdelse ). Vaskemaskinen ryster under centrifugering. Undersøg om: Maskinen er i vater og støtter solidt på alle fire fødder (se Opstilling ). Transportboltene er blevet fjernet. Inden vaskemaskinen tages i brug skal du fjerne transportboltene (se Opstilling ). Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt: Maskinen har et system, der registrerer og korrigerer eventuelle ubalancer. Hvis vasken består af enkelte, tunge stykker tøj (bademåtte, badekåbe), kan dette system reducere centrifugeringshastigheden automatisk for at beskytte maskinen. Systemet kan endda helt stoppe centrifugeringen, hvis ubalancen stadig er for stor efter gentagne forsøg på centrifugering. Hvis vasketøjet stadig er for vådt efter centrifugeringen, kan man lægge flere mindre stykker tøj i maskinen og derefter gentage centrifugeringen. Kraftig skumdannelse kan forhindre centrifugering. Kontrollér, om der er anvendt korrekt mængde vaskemiddel. Kontroller, om centrifugeringshastigheden er sat til 0. Intet vand eller for lavt vandtryk, for maskiner med sikkerhedsslange: Maskinen har en sikkerhedsslange, og sikkerhedsventilen har åbnet sig (rød indikator i sikkerhedsventilens skueglas). Se under Opstilling / Tilslut tilløbsslangen/-slangerne ). I så fald skal den udskiftes med en ny sikkerhedsslange. Den viste programvarighed på displayet hopper pludselig op eller ned med adskillige minutter, eller den først viste programvarighed forlænges eller afkortes: Det er normalt for vaskemaskinen at tilpasse sig faktorer, som kan påvirke programmernes varighed, f.eks. For kraftig skumdannelse; Ubalance på grund af få, tunge stykker vasketøj; Længere opvarmningstid på grund af koldt tilførselsvand. Den slags påvirkninger betyder, at programmets resttid beregnes igen og evt. opdateres. Desuden beregner vaskemaskinen mængden af tøj under vandtilførslen, hvorefter den først viste programvarighed evt. justeres.

11 Hvad gør man, hvis det automatiske sikkerhedssystem registrerer en fejlfunktion? Programmet stopper, og forskellige kontrollamper (hvis de findes) viser årsagen til fejlen. Tabel med fejlbeskrivelser Visning på display AH FP F1 til F99 eller FH Problem Ingen eller for lille vandtilførsel. Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. a. Ingen eller for lille vandtilførsel Luk helt op for hanen, og kontroller, om vandtrykket er tilstrækkeligt. Fjern knæk og snoning på tilløbsslangen. Sørg for, at temperaturen i lokalet ikke bliver så lav, at vandet kan fryse i slangerne. Efterse og rens trådfilteret i vandtilslutningen på tilløbsslangen. b.vaskemaskinen tømmer ikke vand ud Sluk for vaskemaskinen ved at trykke på Tænd/ Sluk og tag stikket ud. Fjern knæk og snoning på tilløbsslangen. Sørg for, at temperaturen i lokalet ikke bliver så lav, at vandet kan fryse i slangerne. Rens filteret og efterse pumpen (se Tømning af resterende vand / Udtagning af filter ); lad vandet blive koldt, før det tappes af. Sæt stikket i igen, vælg det ønskede program og tryk på Start (Pause) for at fortsætte vasken (tilsæt ikke mere vaskemiddel). c. For meget skumdannelse Hvis der dannes for meget skum, starter maskinen automatisk en proces, der skal reducere skummet. Imens viser displayet Fod, og nedtællingen af det igangværende program går i stå. Mulig årsag Vandhanen er ikke åben. Vandtrykket er for lavt. Tilløbsslangen er snoet. Tilløbsslangen er frosset. Trådfilteret i tilløbsslangen er tilstoppet. Afløbsslangen er snoet. Afløbsslangen er frosset. Pumpen eller filteret er blokeret. Der er brugt for meget sæbe. Overdosering af koncentrerede vaskemidler. En utæthed i vaskemaskinen. Løsning Se under Fod For kraftigt skum under vasken. c Der kommer vand ind i FA Aquastop-bakken i d maskinens bund. Svigt i elektrisk komponent. Kan kun konstateres af autoriseret servicetekniker. e FdL Lugen kan ikke låses. Kan kun konstateres af autoriseret servicetekniker. f FdU Lugen kan ikke låses op. Kan kun konstateres af autoriseret servicetekniker. g d. Der kommer vand ind i maskinens Aquastopbakke Der lyder et akustisk signal; pumpen arbejder. Sluk for vaskemaskinen ved at trykke på Tænd/ Sluk, tag stikket ud, og luk for hanen. Kontakt Service, og beskriv fejlen (se Service ). e. Svigt i elektrisk komponent Tryk på Nulstil/Tømning i nogle sekunder. Vælg igen det ønskede program, og tryk på Start (Pause) -knappen for at fortsætte programmet. f. Lugen kan ikke låses Tryk på Nulstil/Tømning i nogle sekunder. Prøv at lukke lugen igen. g. Lugen kan ikke låses op Tryk på Nulstil/Tømning i nogle sekunder. Prøv at åbne lugen igen. Hvis en af de beskrevne fejl varer ved: Sluk for vaskemaskinen, tag stikket ud, og kontakt Service (se Service ). a b

12 SERVICE Før Service kontaktes: 1.Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen (se Fejlfindingsoversigt ). 2.Start programmet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. 3.Hvis fejlen varer ved, kontaktes Serviceafdelingen. Oplys venligst: Fejltypen. Apparat- og modelnummer, samt servicekode (tallet efter ordet SERVICE). Servicemærkaten sidder på frontpanelet bag ved lugens karm. Fulde navn og adresse. Telefonnummer og områdenummer. Serviceafdelingens telefonnummer og adresse fremgår af garantibeviset. Spørg evt. din forhandler. TRANSPORT OG HÅNDTERING 1.Sørg for at slukke for maskinen. 2.Tag stikket ud af stikkontakten. 3.Luk for vandhanen. 4.Kontrollér, at lugen og sæbeskuffen er korrekt lukkede. 5.Afmonter tilløbs- og afløbsslange fra henholdsvis vandhane og afløb. 6.Tøm tilløbs- og afløbsslangen helt for vand. 7.Monter altid transportboltene (se Opstilling / Fjern transportboltene ). TILBEHØR Hos Service eller din forhandler kan du bestille en sokkelskuffe, som vaskemaskinen kan stå på. Den hæver vaskemaskinen, så den bliver lettere at fylde og tømme, fordi du ikke behøver at bukke dig for at kunne nå lugen. Desuden giver elementet muligheder for pladsbesparelse, idet det kan bruges til opbevaring.

13 OPSTILLING Fjern transportboltene 1.Løsn de fire bolte med den medfølgende nøgle. 2.Skru bolten ud med hånden. 3. Grib fat om bolten, og fjern den igennem den store åbning. 4.Forsegl de opståede huller med de medfølgende plastpropper. Det gøres ved at sætte propperne i den brede del af hvert hul og skubbe dem i pilens retning, til de går i hak. 5.Gem transportboltene til senere brug. Når maskinen skal transporteres, skal transportboltene ALTID monteres: 1.Løft plastpropperne med en skruetrækker, skub dem modsat pilens retning, og træk dem ud. 2.Montér transportboltene i omvendt rækkefølge.

14 Justering af fødderne Der kan kompenseres for små ujævnheder i gulvet ved at skrue vaskemaskinens fire fødder op eller ned (benyt aldrig træstykker, pap eller lignende materiale): 1.Vaskemaskinen skal opstilles, så den er i vater både i bredden og dybden. Brug et vaterpas. 2.Løsn kontramøtrikken med uret med den medfølgende nøgle. 3.Justér føddernes højde med fingrene. 4.Stram kontramøtrikken ved at dreje den mod uret, op mod vaskemaskinen. Hvis installationen skal foretages på et trægulv, bør man anbringe maskinen på en finérplade med målene 70 x 70 cm og en tykkelse på mindst 3 cm. Skru krydsfinerpladen fast i gulvet.

15 Tilslut tilløbsslangen/-slangerne Hvis vaskemaskinen har én tilløbsslange og én tilløbsventil på bagsiden: tilslut kun til koldt vand. Hvis vaskemaskinen har to tilløbsslanger og to tilløbsventiler på bagsiden: tilslut til koldt og varmt vand, eller kun til koldt vand ved hjælp af Y-stykke. Begge tilløbsventiler skal tilsluttes vandforsyningen. Overhold den detaljerede vejledning på programoversigten. 1.Skru omhyggeligt slangens omløber på vandhanen med fingrene. 2.Sørg for, at der ikke er knæk på slangen. 3.Kontrollér, om samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen. Maskinen må ikke tilsluttes et blandingsbatteri på en trykløs vandvarmer. Det er muligt at tilslutte vaskemaskinen uden kontraventil. Hvis flexslangen er beskadiget, skal strømforsyningen til vaskemaskinen straks afbrydes. Hvis slangen er for kort, skal den udskiftes med en længere Aquastop -slange (bestilles hos Service eller din forhandler). Den nye slange skal monteres fagmæssigt korrekt på vaskemaskinen og hanen. Bemærk, at sikkerhedsfunktionen Aquastop ikke garanteres, hvis slangens belægning er beskadiget. Sikkerhedsventilens skueglas Tilslutning af afløbsslangen 1.Forbind afløbsslangen til en ventileret vandlås, eller hægt den på kanten af en håndvask med U -stykket. 2.Sørg for, at der ikke er knæk på slangen. 3.Fastgør slangen, så den ikke kan falde ned, mens maskinen kører. Små håndvaske er uegnede til formålet. Hvis slangen skal forlænges, skal der bruges en slange af samme type. Fastgør forbindelserne med klips. Maks. længde for afløbsslangen: 2,50 m Maks. udtømningshøjde: 1,25 m Min. udtømningshøjde: 0,70 m

16 Genbrugspapir DK Printed in Germany 1/0209

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASKECYKLUS FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET 3da05369.fm Page 31 Wednesday, June 5, 2002 6:58 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG BRUGERVEJLEDNING FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSMIDLER PROGRAMMER UDTAGNING AF FILTER UDTØMNING AF

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...s. 2 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Med henblik på

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten,

Læs mere

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK IFU-TL HR DK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:32 PM INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

Før vaskemaskinen tages i brug

Før vaskemaskinen tages i brug Indhold Før vaskemaskinen tages i brug Tilbehør / medfølgende dele Installation Advarsler og generelle råd Vaskemaskinen og dens udstyr Luge Børnesikring Inden første vaskecyklus Forberedelse af vasken

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 30106350DK.fm Page 1 Tuesday, February 9, 2010 5:05 PM DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD BEREGNET BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til behandling af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

INDHOLD REFERENCEKORT

INDHOLD REFERENCEKORT REFERENCEKORT INDHOLD PROGRAMOVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF PROGRAM AFRYDELSE AF ET PROGRAM LÆS RUGERVEJLEDNINGEN! DAGLIG

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en vakuumisoleret vandbeholder, som under køkkenvasken er tilsluttet til

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. Fjerne transportsikringer Vandtilslutning afhængigt af model Vaskemaskinen er meget

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere