Mentoring eller coaching? Udnyt styrken i begge roller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentoring eller coaching? Udnyt styrken i begge roller"

Transkript

1 Mentoring eller coaching? Udnyt styrken i begge roller Af Henrik Schrøder og Bent Warming-Rasmussen Abstract Coaching og mentoring er to roller, som har hver sin særegne tilgang til at hjælpe mennesker med at realisere sig og nå sine mål. Rollerne adskiller sig overordnet set ved graden af uligheden i relationen, fokus under forløbet, varigheden af relationen og temaet. Begge roller indeholder særegne styrker og der er en del litteratur om rollerne, som holder fast ved, at de holdes adskilte. Budskabet i denne artikel er dog, at der i klinisk praksis i mange tilfælde kan opnås fordele ved at kombinere rollerne. Artiklen er baseret på både litteratur om rollerne og vore kliniske erfaringer. Yderligere perspektiveres til væsentlige etiske aspekter for hjælpearbejdet som coach og mentor. Indledning Det moderne samfund er karakteriseret ved store krav til det enkelte menneske. Der er stigende grad af kompleksitet, forandringer, nye krav og konkurrence (Dahlsgaard, 2006; Wittrock og Poulsen 2012). Samtidig er ønsket om selvledelse udbredt (Groth og Rosbjerg, 2006), og kombineret med ønsket om at stige i graderne eller blot at komme mere på banen med sig selv (Prehn og Gørtz, 2006:25). Det enkelte menneske udfordres især heraf i omstillingsprocesser (i arbejdslivet såvel som privatlivet), hvori man definerer, præciserer og tackler ambitiøse mål. Udfordringen kan i visse tilfælde være så stor, at det er hensigtsmæssigt at søge støtte hertil hos en professionel hjælper. Men hvilken type professionel hjælper skal man henvende sig til? Markedet for professionelle hjælpere er bredt, og indeholder titler som: konsulent, rådgiver, mentor, coach, psykoterapeut og psykolog (Gjerde: 2007). Nærværende artikel kan ikke besvare hele dette spørgsmål, men afgrænser sig til at redegøre for og sondre mellem mentoring og coaching. Ligeledes diskuteres om disse roller altid behøver at holdes skarpt adskilte, eller om det i visse tilfælde kan være hensigtsmæssigt at forene rollerne. Redegørelse for mentoring og coaching Både mentor og coach kan betegnes som professionelle hjælpere, som kan hjælpe mennesker i (omstillings)processen frem mod nye mål. Mentoring er et gammelt begreb, som oprindeligt er kendt fra Odysseen (græsk mytologi), hvor Mentor var en ven og rådgiver for helten Odysseus. Da Odysseus begav sig af sted til den Trojanske krig, efterlod han sin søn Telemakos i Mentors varetægt. Mentor skulle oplære Telemakos til at blive en klog og vidende leder af bystaten (Pask & Joy, 2007:7). Sondringerne i nedenstående Skema 1. signalerer i overensstemmelse hermed, at mentor er erfarings- og vidensmæssigt overlegen i forhold til mentee, som bliver bibragt viden gennem relationen. Coaching stammer fra sportsverdenen og har herfra udviklet sig til at blive anvendt både i erhvervslivet og i privatlivet (Gjerde, 2007). Coaching kan overordnet opdeles i henholdsvis: lifecoaching og businesscoaching, hvor lifecoaching handler om at få balance i livet, få afklaret et personligt dilemma eller ønsker om øget selvfølelse, større indre styrke og bedre kommunikation (Gørtz og Prehn, 2008: 24). Businesscoaching handler om, at en leder anbefaler coachee at starte et coachingforløb ud fra et ønske om, at medarbejderen øger sine salgstal, bliver bedre til at indgå i et team eller bliver mere samarbejdsvillig. (Gørtz og Prehn, 2008: 24).

2 Mentoring og coaching forskelle og ligheder Mentoring og coaching henvender sig primært til psykisk raske og hele mennesker (Gjerde, 2007: 53), da hverken mentor eller coach (normalt) er tilstrækkeligt uddannede til at behandle psykiske lidelser, som f.eks.: depression, angstanfald, afhængighed (alkohol og narkotika), selvmordstanker, offermønstre, selvdestruktiv opførsel/tankegang eller vedvarende vrede/aggression 1. Personer som opsøger mentor eller coach kaldes derfor ikke patienter, men derimod henholdsvis mentee og coachee (Hawkins & Smith, 2006). På dansk anvendes tillige ordet udøver (Gjerde, 2006:17), klient (Gørtz og Prehn, 2006:24), eller blot fokusperson. Mentoring og coaching afgrænses i denne artikel endvidere til at foregå under fire øjne i en til en relation. I tilfælde, hvor teknikkerne herfor anvendes i grupper, kalder vi det for facilitering 2 (Ravn 2011). I det følgende vil vi forsøge at sondre mellem mentoring og coaching. For at forenkle dette har vi udarbejdet følgende skema: Skema 1.: Forskelle mellem Mentoring og Coaching Mentoring En mere langsigtet relation med en bred tilgang til mentee Fokus er på karriere og personlig udvikling Møderne kan være mere uformelle og foregå når mentee føler der er behov herfor Mentor er oftere ældre og mere erfaren end mentee; Der er ofte tale om en person, som kan videregive viden, erfaringer og åbne døre til netværk og muligheder Coaching En mere kortsigtet relation, som er fokuseret på et specielt tema eller område Fokus er på et arbejdstema eller problemløsning Møderne er mere strukturerede og skemalagte Coachens alder er ikke afgørende; Coachen behøver ikke at have viden og egen erfaring på coachee s arbejdsfelt (medmindre der er tale om en specialcoach) Coachen gør coachee bevidst om sin viden Dagsordenen sættes i fællesskab mellem coachee og coach. Møderne er fokuseret på at nå specifikke mål på kort sigt Coaching handler overvejende om et specifikt arbejds- og udviklingstema hos coachee Samtaleemner er typisk Forbedring af performance Håndtering af underperformance Øge produktivitet Karriereplanlægning Skabe vækstorienterig Motivation af medarbejdere Overvejende aspekter, som handler om forbedring af præstation Mentor overfører viden til mentee Dagsorden sættes af mentee. Mentor deltager med støtte og vejledning for at forberede mentee til sin fremtidige rolle Mentoring handler overvejende om at udvikle mentees personlige udvikling Samtaleemner er typisk Aspekter af faglig udvikling Aspekter af personlig udvikling Forstå skrevne og uskrevne regler (kulturen) Prioritere arbejdstid vs. privattid Udvikle forskellige typer af personlige færdigheder Løsning af forskellige typer af konkrete opgaver Overvejende aspekter, som handler om faglig/ personlig udvikling Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af: (Hawkins and Smith, 2006:23), Hawkins & Smith (2006:39), Gjerde (2007:67), (Poulsen og Wittrock, 2011:275) samt (Poulsen og Wittrock, 2012:415) 1 Hvis mentor eller coach opdager sådanne tegn, bør han/hun anbefale klienten at opsøge lægehjælp og ikke begynde at behandle selv (Gjerde, 2007:53). Undtaget herfra er naturligvis mentorer og coaches, som tillige er uddannet læge, psykolog samt visse højtuddannede psykoterapeuter 2 Dette kaldes også teamcoaching, se Hawkins and Smith (2006:66-77). Også indenfor mentoring findes der bud på gruppementoring, se Poulsen og Wittrock (2012:420)

3 Af skemaet fremgår, at mentoring og coaching især adskiller sig fra hinanden på fire overordnede punkter:1) graden af uligheden i relationen, 2) bredden af fokus i forløbet, 3) varigheden af relationen samt 4) temaet: udvikling eller præstation. Således karakteriseres mentor-mentee forholdet jfr. skemaet ved, at mentor er mentee overlegen med hensyn til viden og erfaring, fokus er bredt, forløbet er længerevarende/ad hoc og at temaet vedrører aspekter af faglig/personlig udvikling. Omvendt kan coach-coachee forholdet karakteriseres ved at coachen ikke nødvendigvis erfaringsmæssigt er den overlegne (måske ligefrem underlegen på coachees uddannelsesområde). Fokus er mere specifikt, coachingforløbet er kort, afgrænset og skemalagt, og temaet er performanceforbedring. Integration af mentoring og coaching Som kontrast til ovennævnte forsøg på at sondre mellem rollerne mentor og coach, kan der argumenteres for at integrere disse roller. Ideen hermed er, at rollerne komplementerer hinanden, da det er vanskeligt at skille personlig udvikling fra performance-forbedringer. Afgørende herfor er især den problemstilling, som mentee/coachee kommer med og ikke en rigid rolleopdeling. Forfattere som argumenterer herfor siger følgende: Mentor som coach handler om at bruge coachende teknikker og stille spørgsmål, som giver mentee nye indsigter, i stedet for bare at give mentee gode råd og løsninger. Spørgsmål, som giver anledning til eftertanke, spørgsmål, som vender problemstillinger på hovedet, spørgsmål, som hjælper mentee til at se sagen fra andre sider, og spørgsmål, som rusker op i mentees fordomme (Poulsen og Wittrock (2012)). A mentor is a person who helps another to think things through. A coach is a person who helps me to think through how to get from where I am to where I need or want to be. the mentor-coach helps and encourages that process. (Pask & Joy (2007:9-11)). Mentorrollen, som den, hvor mentor videregiver erfaring og lærdom, blødes endvidere op ved at mentor selv lærer i relationen, bl.a. af den grund, at når man mundtligt udtrykker noget med ord, forstår man det bedre selv. Mange undervisere kender til dette fænomen, idet de forstår et stof bedre når de har undervist i det. Mentorrollen bliver hermed en lærende alliance, der åbner for talentet (Clutterbuck 1998: 119). Ligeledes blødes coachrollen op med coachens alder og erfaring. Opnået visdom gør uvilkårligt en coach mere mentoragtig i coachee s øjne. I både coaching og mentoring sessionerne spejler deltagerne sig i hinanden (Hart og Hvilshøj, 2013:459), hvorved der tillige gennem den nonverbale kommunikation åbnes for læring for begge. Poulsen og Wittrock spår således følgende: I de kommende år vil vi se en øget trend i talentudvikling, hvor man integrerer coaching og mentoring. Nogle virksomheder opfatter allerede både coaching og mentoring som væsentlige færdigheder for effektiv ledelse. (2012:419) Redegørelsen for henholdsvis mentoring og coaching illustrerer, at disse roller primært adskiller sig ved graden af uligheden i relationen, bredden af fokus for forløbet, varigheden af relationen og temaet. Da rollerne imidlertid komplementerer hinanden, ses der inden for litteraturen forfatterskaber, som forsøger at integrere disse roller. Eksempler herpå er: 1) mentoring som lærende alliancer, hvor der lægges mindre vægt på mentors overlegenhed mht. erfarings- og vidensniveau og 2) lifecoaching, hvor der lægges mindre vægt på coachingens snævre fokus og

4 korte varighed. Teoretisk set er der derfor mulighed for at integrere rollerne. Udviklingen vil i givet fald være i takt med ideen bag den positive psykologi, som har udbredt sig siden 1990 erne. Positiv psykologi fokuserer på dét, som får mennesket til at trives, og integrerer elementer fra de forskellige teorier i stedet for at holde dem skarpt adskilte (Metner & Storgaard, 2008:9). Begge forfattere har en langvarig praktisk erfaring med at disse roller griber ind i hinanden i dynamiske sessions, og at det tillige kan være særdeles hensigtsmæssigt. Dette vil vi redegøre for i det følgende. Egne erfaringer med coaching og mentoring Som anført i indledningen praktiserer vi hver især som coaches og mentorer. I praksis oplever vi jævnligt, at mentee beder om coaching, og at coachee har brug for mentoring. Vi kan derfor tilslutte os de forfattere, som argumenterer for en opblødning af de skarpe skel, som andre forfattere opstiller. Dette vil vi forsøge at illustrere med eksempler fra egen praksis. Vi vil dog samtidig pointere, at det er nødvendigt at kende forskellene, så integrationen af rollerne ikke sker ureflekteret. Det er ifølge vores opfattelse afgørende for seancerne, hvad henholdsvis mentee/coachee har brug for i relationen, hvilket igen er afgørende for indgåelsen af en præcis kontrakt med mentee/coachee. Henrik Schrøders erfaringer Som uddannelseskonsulent hos FRR, stod Henrik bl.a. for coaching af kandidater til Kvalifikationseksamen, der var den afsluttende eksamen for registrerede revisorer. Der blev arbejdet med planlægning af kandidaternes eksamensforberedelse, herunder hvordan de kunne finde tid til dette samtidig med, at de havde arbejde og privatliv, der skulle passes. Et andet element i coachingen var mentaltræning i forbindelse med selve eksamenen; såvel skriftlig som mundtlig eksamen herunder hvad kandidaterne kunne gøre for at mindske evt. nervøsitet inden eksamen. Her blev anvendt mentoring, hvor Henrik kunne viderebringe dén gode erfaring, at flere kandidater i forbindelse med skriftlig eksamen, havde haft et godt udbytte af indledningsvis at bruge min. af de i alt 8 timer til at gennemlæse opgaven og at strukturere, hvordan de ville løse de enkelte delopgaver. Til mundtlig eksamen var det et spørgsmål om at sætte sig mentalt op til at skulle sidde over for eksaminator og censor. Appriciative Inquiry var en velegnet strategi til at overføre gode erfaringer til andre 3. Der blev sammenlignet med andre situationer/eksaminer, hvor kandidaten havde opnået et godt resultat. Henrik supplerede ligeledes coachingen med egen erfaring, når kandidaterne efterspurgte dette og kom således igen over i mentorens rolle. I Henriks arbejde som mentor hos DJØF, hvor han primært arbejder med karriererådgivning og - planlægning for yngre økonomer, herunder hvilke fordele og ulemper der kan være i forbindelse med de enkelte karrierevalg, er det i sagens natur oftest mentoring, der anvendes. Det er f.eks. tilfældet, når Henrik drager sammenligninger til egne erfaringer gennem en lang karriere inden for flere arbejdsområder, både som menig medarbejder, specialist og chef. Coaching kommer også i anvendelse, når Henrik spørger sin mentee om, hvilken karrierevej han/hun foretrækker. Det er også coaching, når mentee bliver bedt om at forsøge at leve sig ind i det ønskede job, for at mærke efter om det føles som det rigtige valg af job. 3 Appriciative Inquiry fokuserer på dét, der lykkes i en organisation/hos den enkelte medarbejder, fremfor at fokusere på dét, der volder problemer: Se f.eks. Hornstrup og Loehr-Petersen: Appreciative Inquiry en konstruktiv metode til positive forandringer (2007)

5 Som mentor har Henrik god erfaring med at benytte et af de værktøjer, han stiftede bekendtskab med under sin coach-uddannelse, nemlig en Goal grid, eller på dansk Målramme. Værktøjet bruges i de indledende faser til at få mentee til at overveje følgende: 1. Hvilke af mine nuværende ansvarsområder og arbejdsopgaver vil jeg gerne beholde i et nyt job? 2. Hvilke af mine nuværende ansvarsområder og arbejdsopgaver vil jeg gerne undvære i et nyt job? 3. Hvilke helt nye ansvarsområder og arbejdsopgaver vil jeg gerne have? 4. Hvilke ansvarsområder og arbejdsopgaver vil jeg helst helt undgå? Skema 2.: Goal Grid/Målramme Hvad du har Hvad du vil have Hvad har du allerede, som du ønsker at beholde? Hvad du ikke vil have Hvad har du, som du ikke ønsker? Hvad ønsker du at fjerne? Hvad du ikke har Her skriver du dine mål. Hvad ønsker du at opnå? Vejspærringer på din rejse. Hvad ønsker du at undgå? Kilde: ICC uddannelse i regi af Dansk Coaching Institut v. Christian Dinesen samt International Coach Community v. Joseph O Connor (2006) se også Birgitte Jepsen: Coaching i praksis (2009: 198) Mentee får typisk opgaven, som en hjemmeopgave mellem første og andet møde. På den måde får mentee god tid til at overveje de fire spørgsmål og notere alle tænkbare ansvarsområder og arbejdsopgaver. Det er et godt og konkret udgangspunkt for den videre dialog om karriereudvikling eller karriereskift. Henrik er således enig med Poulsen og Wittrock, som fremhæver, at mentor kan bruge coachende teknikker og stille spørgsmål, som giver mentee nye indsigter. Henrik beder ofte sin mentee overveje, hvordan han/hun forestiller sig karrierevejen frem til ønskejobbet, herunder hvor mange måneder eller år mentee forventer, der vil gå, inden ønskejobbet er nået. Skal mentee have andre jobs undervejs; skal der tilføres nye kompetencer, og er der personlige emner, der har indflydelse (skal der eksempelvis være plads til at få børn i forløbet), mm? Mentee bliver bedt om at indleve sig i de enkelte faser for at mærke efter, om det føles som det rette valg, og måske efterfølgende foretage justering af karrierevejen. Sluttelig beder Henrik mentee træde ind i ønskejobbet igen for at mærke efter, om det fortsat føles som det rette valg. Henrik har også erfaret, at han som coach kan komme ud for den situation, at fokuspersonen gentagne gange i forløbet beder om et godt råd. Her bliver Henrik nødt til på en gennemsigtig måde at foretage en timeout og tage mentor-kasketten på. Det er vigtigt at understrege, at det er coachens råd, som fokuspersonen selv må vurdere, om han/hun kan og vil bruge. Fokuspersonen vil, som hovedregel, føle et større ansvar for at udføre en ide eller andet, som vedkommende selv har fundet frem til, i stedet for at følge et råd, som coachen eller en anden person er kommet med.

6 Henrik har indført et nyt begreb, som han kalder for helhedscoaching eller helhedsmentoring. Begrebet er inspireret af work-life balance 4, som er udvidet til work-life-school balance. Henriks erfaring ér, at mange især yngre mennesker ofte glemmer, at tænke på familien, når der skal tænkes karriere. Har din fokusperson/mentee eksempelvis husket at tjekke med partneren, om det er i orden at gå fra en 37-timers arbejdsuge til en arbejdsuge på timer? Konsekvensen kan være, at partneren oftere må hente børn i institution og stå for mere af det praktiske arbejde i hjemmet. Hvis der samtidig med øget arbejdstid også er et studie, der skal passes, f.eks. et HD-studie, der typisk foregår om aftenen og i weekenden, bliver muligheden for at hjælpe til på hjemmefronten endnu mindre. Såfremt partneren også er interesseret i karriereudvikling, stiller det i høj grad krav til god koordinering på hjemmefronten, samt forståelse for hinandens behov. Igen er basis coachende spørgsmål, og mentoring kommer på banen i form af Henriks egne erfaringer, herunder erfaring fra andre coaching- og mentoringforløb. Bent Warming-Rasmussens erfaringer Bent var i årene coach/mentor på et projekt i Nykredit Silkeborgs privatafdeling (Jørgensen, 2009). I dette projekt foregik der ikke blot en integration mellem mentoring og coaching. Der blev tillige inddraget undervisning i tillid og intuition, og der blev anvendt teknikker fra både psykoterapi og massage (se de etiske aspekter herved under afsnittet om perspektivering). Bankfilialen var presset på omsætningstallene, bl.a. som følge af finanskrisen og en nylig udskiftning af nogle erfarne medarbejdere med unge uprøvede talenter. Banken havde selv sat ind med salgstræning og egen faglig salgscoaching. Medarbejderne gav imidlertid udtryk for, at de savnede støtte til at integrere den nye faglighed, og følte sig pressede i dobbeltrollen som både rådgiver og sælger - og salgstallene var stadig ikke blevet bedre. Samtidig var trivselstallene blandt medarbejderne lave. Bent blev inviteret af bankdirektøren og tillidsrepræsentanten i forening med henblik på at løse op for situationen. Den overordnede kontrakt indeholdt følgende: 1) en kursusdag om tillid, intuition og stresshåndtering, 2) én personlig session med Bent pr. medarbejder og direktør, hvis de følte behov herfor - på op til 90 min., 3) kvartalsvise besøg inden for en toårig periode, hvor medarbejdere og direktør for egen regning kunne booke en session med Bent. Toårsperioden var nødvendig af to grunde: a) fordi coaching og navnlig mentoring tager tid (enkelte benyttede sig af 7 sessions), b) fordi effekten ikke skulle ende med at være en kortvarig Hawthorneeffekt (Buelens et al., 2006). Kursusdagen fokuserede på håndteringen af tillid, intuition og stress både i kollegialt regi og i kunderelationen. Mindfullness og taktile teknikker (eks. gensidig skuldermassage) var centrale teknikker, som blev afprøvet. 14 dage efter kurset var der individuelle sessions mellem bankfolkene og Bent disse var omfattet af tavshedspligt også i forhold til ledelsen. Samtalernes emne og karakter blev aftalt individuelt og kunne være coaching, mentoring, fysiurgisk massage, eller en kombination. Samtlige medarbejdere deltog i kurset, og ca. 80 % valgte at booke en indledende session med Bent. Møderne foregik på bankens adresse i et afsondret mødelokale. Emnerne var brede: problemer med partneren derhjemme, udfordringer med pubertetsbørn, ønsker om personlig udvikling bl.a. ved eksterne kurser, uudtalte konflikter med kollega; følelse af utilstrækkelighed; trøstespisning, m.m.. Flere emner var ledsaget af kropslige problemer som uro, mavepine, hovedpine, søvnbesvær, nakke-, skulder- og lændesmerter, m.v., som ofte er psykosomatiske. Hvis 4 Se f.eks. Work-Life Balance 2.0 resultater, arbejdsglæde, motivation og engagement, Rosdahl Lund og Reich (2013)

7 man er tynget af et problem (som tillige afføder smerter i kroppen), dukker det op i tankerne mange gange i løbet af en arbejdsdag og forstyrrer koncentrationen og effektiviteten. I forhold til teoriafsnittet ses, at der både var tale om emner, som falder ind under både coaching og mentoring. Som følge heraf blev der anvendt forskellige teknikker fra disse felter som GROW 5 (Whitmore, 1996), SMART 6 (Berg 2000), aktiv lytning, åbne spørgsmål samt cirkulære spørgsmål (Gjerde 2009). Hertil kommer peak-interviewet, som har til formål at afdække ressourcer fra en succesoplevelse, og derefter relatere disse til aktuelle udfordringer. Peakinterviewet er inspireret af positiv psykologi (Warming-Rasmussen et al., 2010). Mentoring opstod i situationer, hvor fokuspersonen ønskede at trække på Bents erfaring fra liberale erhverv, forskningen i tillid og intuition, som terapeut eller massør. I mange tilfælde spurgte de direkte om råd. Endelig skal nævnes kombinationen af samtale og massage, som ca. 50 % af medarbejderne valgte at benytte sig af. Massage er stressdæmpende, lindrer kropslige spændinger og er smertelindrende 7. Samtidig frigøres oxcytocin, som populært kaldes et tillidshormon, og som medvirker til at coachee/mentee åbner sig mere og hurtigere. Et kvartal efter de personlige møder foretoges målinger af både omsætning og trivselstal. Målingerne viste at omsætningen var steget med knap 40 %, og det til trods for, at det var midt i finanskrisen. Filialen Silkeborg privat var dermed rykket op i den bedste tredjedel af samtlige Nykreditafdelinger fra at have ligget i den nederste tredjedel. Trivselstallene var markant forbedrede på næsten samtlige trivselsindikatorer, således at det gennemsnitlige trivselstal for filialen var højere end nogensinde i de ni år bankdirektøren havde haft ledelsesansvaret i den pågældende filial (Swartz, 2009). Kombinationen mellem coaching/mentoring og massage var drevet af den enkelte bankmedarbejder og direktørens aktuelle behov ud fra devisen: Hvis vi evner at få indre balance, så åbner vi også mulighed for at yde mere og af bedre kvalitet, fordi vidensarbejdere ikke bare sælger tekniske produkter, men tillige tillid (Swartz, 2009). Gennem de efterfølgende kvartaler i forsøgsperioden faldt behovet for samtaler med Bent (målt ved færre bookninger), men resultaterne på både omsætning og trivsel holdt. Der var således tale om hjælp til selvhjælp og ikke fastholdelse i afhængighedsforhold. Bankdirektøren udtalte således: Bent Warming-Rasmussen har klart været katalysator for en god udvikling, men vi skal huske, at det er medarbejderne der har flyttet sig, og de har gjort forskellen. Vi er stolte over de resultater vi har nået, og de ser ud til at holde (Swartz, 2009). Konklusion Artiklens første del beskrev coaching og mentoring som to forskellige roller til at hjælpe mennesker med at realisere sig og nå deres mål. Rollerne adskiller sig overordnet set ved graden af uligheden i relationen; fokus under forløbet; varigheden af relationen, og temaet. Begge roller indeholder særegne styrker, og der findes en del litteratur om rollerne, som holder fast ved, at rollerne holdes adskilte. Artiklens anden del indeholder cases, som illustrerer, at rollerne med fordel har kunnet kombineres. Det afgørende herfor er fokuspersonens behov. Hvis behovene for enten personlig udvikling eller performanceløft indeholder aspekter af hinanden, er det således hensigtsmæssigt at 5 GROW står for Gal, Reality, Options and When, Who, Will 6 Mål skal være: Specifikke, Motiverende, Ambitiøse, Relevante og Tidsbegrænsede 7 Se artikel herom under:

8 kunne kombinere coaching og mentoring. Kombinationen kræver naturligvis faglig etik; herunder at kombinationen klargøres i kontrakten med fokuspersonen med henblik på at kunne tilbyde et bedre støttearbejde, jævnfør perspektiveringsafsnittet. Perspektivering Coach og mentor er ikke beskyttede titler, hvilket betyder, at man ikke kan være sikker på, at personer, som anvender disse titler, har den nødvendige og tilstrækkelige kompetence og etik. For at give en større tryghed for mennesker, som søger professionel støtte til at realisere sig eller at nå sine mål, kunne man i fremtiden beskytte titlerne ved at stille krav om, at disse skal certificeres af organisationer som EMCC (European Mentoring and Coaching Counsil), ICC (International Coaching Community), ICF (international Coach Federation) og INLPTA (International NLP Trainers Association). Arbejdet inden for disse organisationer bør ikke kun fremme den faglige kompetence, men tillige støtte den faglige etik. Med hensyn til det sidste har vi nogle praktiske erfaringer, der kan anvendes som faglig etik for mentorer og coaches: a) Som coach eller mentor bør man være meget opmærksom på, hvilke udfordringer og problemer, man har kompetencer til at arbejde med. Hvis man konstaterer, at mentee/coachee har dybereliggende psykiske problemer, bør man anbefale, at vedkommende kontakter en læge, en psykolog eller en psykoterapeut. Det kan i sådanne tilfælde være hensigtsmæssigt at hjælpe fokuspersonen hermed. Henrik var på et tidspunkt ude for en fokusperson, der havde været udsat for alvorlig mobning fra en chef. Henrik kunne mærke, at dette var forankret meget dybt i vedkommende. Han anbefalede derfor sin fokusperson at kontakte en psykolog, hvilket vedkommende var meget tilfreds med. b) Coach/mentor bør altid indledningsvist undersøge, om fokuspersonen er mentalt klar til mentoring/coaching. Er vedkommende ikke klar, kan det blive en fiasko for både fokuspersonen og coach/mentor. Vi har begge haft fokuspersoner, hvor vi savnede engagement og vilje. Når vi har spurgt ind til det, viste det sig, at de af enten deres samlivspartner eller chef var blevet bedt om at opsøge en professionel. Nogle gange fordi disse mente, at dette kunne være interessant! I sådanne situationer bør man som coach/mentor nå til enighed med fokuspersonen om, at der ikke er basis for at fortsætte forløbet. En anden læring er, at samlivspartner/arbejdsgiver/chef skal være påpasselig med at henvise en partner/medarbejder til coach/mentor, såfremt partneren/medarbejderen ikke er motiveret for dette. c) For at kunne måle en effekt af coachingen/mentoringen bør der udarbejdes en kontrakt for forløbet. Dette kræver at fokuspersonen formulerer præcise mål. En god metode er anvendelse af SMARTØF-modellen fra NLP (Neuro Lingvistisk Programmering), hvor bogstaverne betyder, at målet skal være: Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk, Tidsbestemt, Økologisk (hvordan hænger dit mål sammen med dit liv i øvrigt) og Formuleret positivt i nutid (hermed menes jeg vil gerne fremover kunne... og ikke jeg vil ikke længere blive ked af det når ). Hvis fokuspersonen har svært ved dette bør coach/mentor effektfuld hjælpe fokuspersonen hermed. d) Der kan være coaches/mentorer, som har én eller flere (højere) uddannelser, der med fordel kan inddragelses i hjælpearbejdet (som i ovennævnte eksempel om Nykredit Silkeborg). Kompetencerne (psykoterapi, massage, forskningsresultater i tillid og intuition) kan øge både bredden og dybden. Afgørende er dog, at anvendelsen af inddragelsen aftales i kontrakten, og at evt. skift mellem kasketterne gøres gennemsigtige for fokuspersonen, f.eks. gennem anvendelse af girafsprog eller Bodyknot-sprog (Jarlnæs, 2003).

9 Ovennævnte aspekter er ikke udtømmende, men alene et uddrag af vores erfaringer med anvendelse af mentoring og coaching. Litteratur og øvrige henvisninger Berg, M. E., Coaching. Å hjelpe ledere og medarbejdere til å lykkes. Oslo Universitetsforlaget Bulens, M. Broeck, H., Vanderheyden, K. Reitner, R. & Kinicki, A. Organizational Behavior Third edition, McGraw-Hilll, 2006 Clutterbuck, D. Learning alliances, tapping into talent, London: Institute of Personnel and Development, 1998 Dalsgaard, T. (red), Stress et vilkår i det moderne arbejdsliv? Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006 Gjerde, S., Coaching hvad, hvorfor, hvordan, Forlaget Samfundslitteratur, 3. oplag 2007 Gørtz, K. og Prehn, A. Coaching i perspektiv, 1. udgave 2. oplag, Hans Reitzels Forlag, 2008 Hart, S. og Hvilshøj, H. Ledelse mellem hjerne og hjerte, Hans Teitzels Forlag, 2013 Hawkins, P. and Smith, N. Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy Supervision and Development, McGrawHill, Open University Press, 2006 Hornstrup, C. og Loehr-Petersen, J.: Appreciative Inquiry en konstruktiv metode til positive forandringer, Djøf forlag, 2007 Jarlnæs, E. Kunsten at løse knuder op Bodyknot-modellen som ledelses- og kommunikationsredskab, Bodynamic International Aps Jepsen, B.: Coaching i praksis, Academica, 2009 Jørgensen, C. Massage styrker bundlinjen I Nykredit, Finans, 2009 nr. 5. se alternativt: styrkerbundlinjeninykredit.aspx Metner, L. og Storgård, P., KRAP Kognitiv, ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, Dafolo, 2008 Pask, R. and Joy, B., Mentoring-coaching, McGrawHill, Open University Press, 2007 Poulsen, K. og Wittrock, C. Mentor programmer i virksomheder og organisationer, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2012 Rosdahl Lund, H. og Reich, K.: Work-Life Balance 2.0 resultater, arbejdsglæde, motivation og engagement, Gyldendal, 2013

10 Rosenberg, M. B., Nonviolent Communication: A Language of Life, 2003, Second Edition. Encinitas, CA: PuddleDancer Press Swartz, M. Massage og coaching giver bedre salg, RevisorBladet, 2009, nr. 4. Warming-Rasmussen, B. og L. og Raalskov, J. Peak- interviewet, Working Paper, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 2010 nr. 2. Whitmore J., Coaching for Performance The New Edition of the Practical Guide. London: Nicholas Brealey, 1996 Om forfatterne Henrik Schrøder er chefkonsulent hos FSR danske revisorer (Foreningen Statsautoriserede Revisorer). I perioden var Henrik Schrøder uddannelseskonsulent hos FRR (Foreningen Registrerede Revisorer FRR). Og fra var Henrik Schrøder ansat hos Topdanmark, hvor han havde flere jobfunktioner som hhv. specialist og leder primært inden for økonomi, marketing og produktudvikling. Siden 2004 har Henrik Schrøder været mentor, først hos C3 og efter C3 s fusion med DJØF, hos DJØF. Henrik Schrøder er endvidere privatpraktiserende coach. Uddannelser: Cand.merc. 1983, Handelshøjskolen i København (CBS). NLP Business Practitioner 2004, NLP Huset: ICC certificeret coach 2006, Dansk Coaching Institut: Erhvervspsykologisk uddannelse 2007, Probana Business School:

11 Bent Warming-Rasmussen er professor, Ph.d. ved Syddansk Universitet og registreret revisor. Gennem 25 år har han forsket i betingelserne for tilliden til revision og revisorer, såsom kvalitetsfænomenet, forventningernes betydning, opklaringsansvaret for besvigelser, revisornormernes legitimitet samt betingelserne for god kommunikation. I alt har Bent Warming- Rasmussen udgivet 77 skriftlige værker, herunder artikler, bøger og internationale peer-reviewede artikler. Herudover underviser han på Syddansk Universitet i fagene Coaching og Facilitering. Han har optrådt ved adskillige nationale og internationale konferencer som taler og ekspert 8 (www.sdu.dk/ansat/bwr.aspx). Bent er endvidere certificeret kropspsykoterapeut efter Bodynamic-systemet og lægeeksamineret massør. Bent driver på denne baggrund selvstændig klinik som psykoterapeut, massør og coach med specialer inden for stresshåndtering, karriereplanlægning og konflikthåndtering. Han giver tillige kurser for offentlige og private virksomheder i sine specialer og er Mentor for Mentorerne i JC International, Kolding (www.kolding-psykoterapi.dk). 8 Se f.eks. på YouTube: (www.youtube.com/watch?v=kzjjew9fdwq)

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2008

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 Arbejdsmiljøkonferencen 2008 Mentoring udvikling af menneske eller virksomhed Om udvikling af nye og eksisterende mentorordninger Indhold 1. Hvilke ingredienser skal der til, for at skabe den bedste mentorordning

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker Vores blåstempling, dit konkurrenceparameter 1 Uddannelses Akkrediteringer I ønsket

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Mentoring for iværksættere

Mentoring for iværksættere Mentoring for iværksættere Sparringspartnerne 30. januar 2017 Kirsten M. Poulsen info@kmpplus.com Kirsten M. Poulsen International ekspert inden for mentoring Forfatter og konsulent med særlig passion

Læs mere

Coaching i organisationer lederens fokus på business coaching

Coaching i organisationer lederens fokus på business coaching Coaching i organisationer lederens fokus på business coaching Et eksklusivt samarbejde mellem Dansk Coaching Institut og IBC Kurser Dansk Coaching Institut og IBC Kurser har i fællesskab udviklet en fokuseret

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK Mentoring Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK v/kirsten M. Poulsen, KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program www.kmpplus.dk Hvordan defineres mentorskabet? Sage

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Mentors rolle og ansvar Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Lise Krogh Løvschal Executive Mentorcoach & Senior Konsulent Ansvarlig for Executive Business+Mentorkorpset Arriva Deloitte, Advodan Roche Helsingør

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation.

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation. Dance Movement Omdrejningspunktet hos Dance Movement er bevægelsespsykologien, som et afsæt til at skabe forandrings- og lærerprocesser gennem forståelse for kroppens og bevægelsens sprog. Dance Movement

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Nyhedsbrev for september 2008

Nyhedsbrev for september 2008 Nyhedsbrev for september 2008 Indhold i denne udgave Coaching eller mentoring 1 Når vi arbejder med forandring 2 Er det rart at arbejde? 4 Gode kollegaer er vigtigere end god løn 4 Vi bliver konstant forstyrret

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Den Eksterne Mentorordning Håndbog for mentorer og mentees I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor,

Læs mere

Karrierementor. Skyd karrieren i gang!

Karrierementor. Skyd karrieren i gang! Karrierementor Skyd karrieren i gang! Hvad er en mentor? En mentor en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Synergiledelse - og kulturarkitekter

Synergiledelse - og kulturarkitekter Synergiledelse - og kulturarkitekter -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver organisationen

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for.

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for. Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Vi ønsker at udbrede viden og kompetencer om hestes evne til udvikling af mennesker. HEALfacilitator er en vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig

Læs mere

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det?

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Mindstep omfatter: Uddannelser Personlig udviklingskurser Coaching Konsulentydelser Organisation Stress forebyggelse, behandling og fastholdelse

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSES.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE... 6

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014.

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Selvledelse og trivsel Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Formålet med workshoppen Vi bliver klogere på hvad selvledelse er: Vi ser på hvilke dimensioner, der er med til at gøre det moderne arbejdsliv

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent

Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent DTU Management mg@man.dtu.dk Coaches? Ph.d.-studerende? Hvad bringer jer her i dag? AGENDA Hvad er specielt

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Psykologkampagnens Mentorprogram

Psykologkampagnens Mentorprogram Psykologkampagnens Mentorprogram Et tilbud til den nysgerrige dimittend og erfarne kliniker. Mentorprogram til Dansk Psykolog Forenings medlemmer 20 mentorer og 20 mentees søges til mentorprogram Psykologkampagnen

Læs mere

foredrag kurser performance mentoring

foredrag kurser performance mentoring foredrag kurser performance mentoring Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Det er både morsomt og gribende, når Søren Holmgren fortæller om, hvordan han som blind fandt vejen til succes i internationalt

Læs mere

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning MasterCoach uddannelsen Modulopbygning Modul 1: Livsformål og Enneagrammet På MasterCoach uddannelsens første modul bliver du introduceret til F.R.E.D. dit første skridt på din MasterCoach-rejse. F.R.E.D.

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag.

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Team og grupper med et stærkt sammenhold præsterer bedre og mere. Få hjælp til at sikre, at jeres teamwork også fungerer optimalt til

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere