UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER"

Transkript

1 UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august Forudsætninger Optagelseskrav til elever på Afslutningsmodul for skibsassistenter er: Bestået Grundmodul for skibsassistenter eller tilsvarende. Har udført tjeneste som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskib i minimum 6 måneder. Gyldigt sundhedsbevis jf. lægeundersøgelse for søfarende, herunder normal farvesans. Ajourført søfartsbog. Ajourført uddannelsesbog (Gælder kun, hvis eleven senere vil uddanne sig til skibsmaskinist, maskinmester, dual purpose 3000, sætteskipper eller skibsofficer). Taksonomi Til beskrivelse af formål og mål er anvendt den i bilag 1 beskrevne taksonomi (klassifikation af uddannelsesmål). Efter afsluttet afslutningsmodul for skibsassistenter som opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 500 af 29/ og STCW-konventionens reglement VI/1 og II/4 kan eleven: udføre almindeligt forekommende arbejde om bord i et skib, herunder brovagt samt dæks- og maskinarbejde med normalt forekommende håndværktøj og maskiner, via kendskab til sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse undgå ulykker og arbejdsskader samt blive bevidst om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø, deltage aktivt i samarbejdet om planlægningen af arbejdsopgaver og kan udføre arbejdet i overensstemmelse med fastsatte normer for kvalitet. Disse formål tilgodeses på basis af praktisk og teoretisk uddannelse ved: Gennem de anvendte undervisningsmetoder og former at motivere eleven til selvstændigt at kunne tilegne sig viden og være aktiv i egen læring At kvalificere eleven til at anvende informationsteknologi som et naturligt arbejdsredskab. Når den samlede uddannelse omfattende 40 ugers skoleundervisning og en praktiktid på 18 måneder i søgående handelsskib er gennemført, kan den søfarende ved henvendelse til Søfartsstyrelsen få søfartsbogen påtegnet om ret til at udmønstre som befaren skibsassistent. Tidsplan for uddannelsen Uddannelsen afslutningsmodul til skibsassistent er normeret 20 uger inklusiv afsluttende evaluering. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

2 På afslutningsmodulet gennemgår eleverne første halvdel af maskinliniens udvidede værkstedsmodul. Anden halvdel af værkstedsmodulet kan tages senere. Dog således, at der gennemføres minimum 6 måneder af 18 måneders fartstid inden påbegyndelsen af en videregående maritim uddannelse - undtagen single purpose sætteskipper. Emner i maskinliniens udvidede værkstedsmodul Teknisk dokumentation Materialelære Værkstedsteknik Skruestiks- og maskinarbejde Termisk sammenføjning Arbejdssikkerhed Vedligehold El-arbejde Projektarbejde Med hensyn til at fordele emnerne på første og anden halvdel af værkstedsmodulet, anbefales det at arbejde med alle emner på begge delmoduler og planlægge undervisningen efter stigende taksonomi. Eleverne afslutter modulet med et projektarbejde. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

3 Opgavefordeling i uddannelsen afslutningsmodul for skibsassistenter Skolerne har ansvaret for: at udforme undervisningsforløbs- og undervisningsplaner på grundlag af formåls- og målbeskrivelser i Uddannelseskontorets uddannelsesplan, herunder fastlægge pensum og angive undervisningsmetoder og midler, at uddannelsen er omfattet af et godkendt kvalitetsstyringssystem, at gennemføre undervisningen og tilhørende evaluering i overensstemmelse med undervisningsplanerne, at gennemføre afsluttende evaluering i overensstemmelse med retningslinierne i uddannelsesplanerne, at optagelseskrav ved tilmelding til uddannelsen opfyldes ved fyldestgørende dokumentation, at tildele merit for relevant uddannelse og meddele merit med kortfattet begrundelse til Uddannelseskontoret, at udarbejde afgangsbeviser, at vejlede eleven om aktuelt uddannelsesforløb, herunder uddannelsesbog. Uddannelseskontoret har ansvaret for: at udarbejde og vedligeholde uddannelsesplaner, herunder uddannelsesbog, at kalibrere skolernes merit tildeling, auditering på uddannelsesstederne. Eleven har ansvaret for: at være aktiv i egen læring, at uddannelsesbogen forevises den aktuelle skole, når de for uddannelsen anførte opgaver er gennemførte. (Bogen kræves kun, hvis eleven senere vil uddanne sig til skibsmaskinist, sætteskipper eller skibsofficer), at forevise søfartsbogen. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

4 Emner i uddannelsen Afslutningsmodul for skibsassistenter Uddannelsen indeholder følgende emner: Emne Side Vedligeholdelse 5 Praktisk sømandskab 6 Søsikkerhed 7 Sundhedslære 8 Arbejdsmiljø 9 Maskin-, ellære og maskinvedligehold 10 Hydraulik 11 Automation og køleteknik 12 Værkstedsskole (1/2 af maskinliniens udvidede værkstedsmodul) 13 Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

5 Emne: Vedligeholdelse Eleven har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnået færdigheder, så vedkommende kan medvirke ved udførelse af almindeligt forekommende vedligeholdelsesarbejder med de rette værktøjer og midler under iagttagelse af gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige krav. kunne løse teoretiske opgaver vedrørende anvendelse af rengøringsmidler, opløsningsmidler og malingssystemer, kunne redegøre for betydningen af faresymboler, R- og S sætninger, kodenummererede produkter samt personlig sikkerhed ved rengørings- og malerarbejder, kunne redegøre for grundprincipperne omkring tankrensning, herunder især krav til undgåelse af forurening af havmiljøet, kunne redegøre for smøresystemer og vigtigheden af korrekt smøring, kunne træffe foranstaltninger, så gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige krav, der tilgodeser egen og omgivelsernes sikkerhed om bord overholdes, kunne medvirke ved udførelse af rengørings- og forbehandlingsarbejder, kunne anvende udstyr til højtryksrensning, sandsvirpning og mindre sandblæsningsopgaver, samt brug af el- og trykluftværktøj, kunne medvirke ved udførelse af sprøjtemaleopgaver med højtryksmalesprøjter, herunder udføre til- og afrigning af udstyret, kunne udføre nødvendige smøreopgaver ved hjælp af smøreskema, kunne medvirke ved adskillelse, samling og kontrol af tankspulemaskiner og press-vac ventiler, kunne medvirke ved overhaling/reparation af pumper, kunne medvirke ved reparation og tilsyn med spreadere og kraner, kunne medvirke ved overhaling og reparation af dæksmaskineri, hjælpemaskineri og værktøj, kunne medvirke ved rensning af centrifuger, kunne medvirke ved rensning af kedel. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

6 Emne: Praktisk sømandskab Eleven har fået færdigheder så vedkommende, uden arbejdsbeskrivelser og tegninger, kan udføre praktisk arbejde om bord med tovværk, wire og surringsgrej samt med forskellige krantyper udføre mindre transportopgaver. kunne løse teoretiske og praktiske opgaver i kranbetjening og anhugningsgrejs løfteevne, kunne forklare betydningen af håndteringssymboler og containerafmærkning, kunne redegøre for løftegrejs anvendelse og kassationsårsager samt taljers løfteevne, kunne træffe foranstaltninger, så de sikkerhedsmæssige krav, der tilgodeser egen og omgivelsernes sikkerhed på kran-/trailerdækket overholdes, kunne udføre surringsarbejder af forskellige emner på trailerdækket, herunder afsprodse ladning med airbags, kunne lede en transportproces ved tegngivning og radiodirigering, kunne vælge korrekt anhugningsgrej samt udføre anhugning af forskellige emner, kunne anvende kraner til transport af forskellige mindre byrder under iagttagelse af alle sikkerhedsregler, kunne anvende kraner til løft af olieslanger og montere disse på manifold. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

7 Emne: Søsikkerhed Eleven har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning fået forståelse for søsikkerhed samt viden og færdigheder i redningsmidlernes brug og vedligeholdelse, således at vedkommende kan indgå i sikkerhedsbesætningen. kunne løse teoretiske opgaver vedrørende farer og forlis, ophold i koldt vand samt behandling af kuldeskadede personer, kunne redegøre for krav til og brug af redningsmidler og deres udrustning, kunne redegøre for betjening af evakueringssystemer i forbindelse redningsflåder og både, kunne anvende nødkommunikationsudstyr og nødsignaler korrekt, kunne redegøre for søredningstjenestens organisation og for en helikopterredningsoperation, kunne reagere og handle korrekt i henhold til mønstringsrulle, alarmsignaler og evakueringsplaner, kunne lede udsætning/sejlads/optagning af redningsbåd og nedfirbar flåde under iagttagelse af alle sikkerhedsmæssige forskrifter, kunne vise færdighed i opretning af kæntret flåde, kunne anvende personlige redningsmidler og helikoptersele, kunne udføre eftersyn af motorredningsbåde samt udføre almindelig vedligeholdelse af redningsmidler. samt prøve og bevis Bemærkning Eleven får udstedt duelighedsbevis i betjening af redningsmidler. Kravene i STCW konventionens reglement VI/2 skal være opfyldt. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

8 Emne: Sundhedslære Eleven har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnået færdigheder, så vedkommende kan yde livreddende førstehjælp ved forekommende ulykker og ved pludselige sygdomme på en sådan måde, at de syge eller tilskadekomne holdes i live/genoplives indtil mere kvalificeret hjælp når frem. Efter afsluttet skoleophold er det målet, at eleven: har fået kendskab til faren ved infektionssygdomme, misbrug af rusmidler, sexuelt overførte sygdomme og AIDS, selvstændigt, uden hjælpemidler, kan løse opgaver skriftligt eller mundtligt som nævnt i Dansk Røde Kors instruktørvejledning til 30 timers udvidet kursus i førstehjælp, kan udføre korrekt livreddende førstehjælp på øvelsesdukke. samt prøve og bevis. Bemærkning Eleven erhverver Dansk Røde Kors udvidet førstehjælpsbevis. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

9 Emne: Arbejdsmiljø Eleven har fået en sådan viden om sikkerhedsrisici, at vedkommende bliver i stand til, at udføre arbejdet om bord på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde samt fået opbygget en holdning til arbejdssikkerhed, så vedkommende er blevet bevidst om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø. kunne demonstrere kendskab til de love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter herunder Søfartsstyrelsens Meddelelser A, der har betydning for deres og andres sikkerhed, kunne forklare om det forebyggende sikkerhedsarbejde om bord, kunne redegøre for forskellige metoder til forebyggelse af ulykker om bord, kunne vælge og anvende rette personlige værnemidler til forskellige opgaver i henhold til gældende retningslinier, kunne redegøre for, hvad der forstås ved lukkede rum, faremomenter og korrekt anvendelse af forholdsregler før indtrængning samt demonstrere indtrængning i lukket rum, kunne genkende mærkning efter IMDG koden og redegøre for forholdsregler og risici ved transport af farligt gods, kunne redegøre for ISM kodens opbygning samt dens betydning for sikkerheden om bord i skibe, kunne forstå udfærdigelsen og anvendelsen af arbejdspladsvurderinger, arbejdspladsbrugsanvisninger samt leverandørbrugsanvisninger, have kendskab til forhold vedrørende det psykiske arbejdsmiljø om bord herunder hviletidsbestemmelser, vagtordninger, fritiden mv. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

10 Emne: Maskin-, el-lære og maskinvedligehold Eleven har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning fået kendskab til dieselmotorer og hjælpemaskineri, så vedkommende kan medvirke ved og udføre arbejder i maskinen under iagttagelse af den fornødne sikkerhed. kunne anvende og forstå den terminologi der anvendes i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejder på motorer og hjælpemaskineri, herunder elektriske anlæg, kunne anvende relevante håndværktøjer, der benyttes til elektrisk montage, have forståelse af, hvorledes en korrekt elektrisk forbindelse udføres samt kunne forstå principperne for korrekt brug af normalt anvendte materialer og komponenter i forbindelse hermed, kunne redegøre for dieselmotorens arbejdsgang, hoveddele og systemer (brændselsolie, smøreolie, kølevand og startluftsystem), kunne redegøre for almindelige forekommende driftstimebestemte eftersyn, kunne redegøre for, hvilke behovseftersyn det kan være nødvendigt at foretage ved driftsforstyrrelser, kunne klargøre, starte, passe under gang og standse en dieselmotor. samt prøve og bevis. Bemærkning Eleven erhverver Duelighedsbevis i motorpasning i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 13. december Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

11 Emne: Hydraulik Eleven har erhvervet et sådan kendskab til grundlæggende hydrauliske anlæg, at vedkommende bliver kvalificert til at udføre eller assistere ved udførelse af eftersyn og reparationer. kunne redegøre for det grundlæggende princip for hydraulikanlæggets virkemåde, kunne identificere de enkelte komponenter i et hydraulikanlæg, kunne redegøre for de enkelte komponenters virkemåde og funktion, kunne beregne cylinderkraft, kunne udføre daglige tilsyn, kunne redegøre for betydning af olieanalyse og oliefiltre. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

12 Emne: Automation og køleteknik Eleven har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning fået et sådan kendskab til køleanlæg, at vedkommende kan udføre simple fejlfindings-, pasnings- og vedligeholdelsesopgaver på proviantkøleanlæg, lastkøleanlæg, luftkonditioneringsanlæg og kølecontainer. kunne redegøre for det grundlæggende princip for køleanlæggets virkemåde samt udpege de enkelte komponenter i et køleanlæg, kunne redegøre for de enkelte komponenters virkemåde og funktion, kunne redegøre for simpel regulering af køleanlæg, kunne foretage daglige tilsyn, kunne fejlfinde på køleanlæg, kunne aflæse tryk, temperatur m.v., kunne udføre tilsyn og vedligehold af reefer containere. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

13 Emne: Værkstedsskole (Maskinliniens udvidede værkstedsmodul) Eleven skal i fortsættelse af den indledende håndværksmæssige uddannelse opnå yderligere teoretiske og praktiske håndværksmæssige færdigheder, således at vedkommende under fortsat ledelse og faglig vejledning i den efterfølgende praktikperiode kan udvikle disse kvalifikationer til selvstændigt at kunne anvende disse håndværksmæssige færdigheder såvel i planlægning som ved udførelse af maskinteknisk vedligehold og reparationer. et tilgodeses på basis af uddannelse på værkstedsskole samt den efterfølgende praktikperiode ved: en videregående håndværksmæssig uddannelse Maskinliniens udvidede værkstedsmodul, som indeholder emnerne teknisk dokumentation, materialelære, værkstedsteknik, skruestiks- og maskinarbejde, termisk sammenføjning, arbejdssikkerhed, vedligehold samt el-arbejde, at Maskinliniens udvidede værkstedsmodul gennemføres ved dels en teoriundervisning, og dels en praktisk værkstedsuddannelse, hvor uddannelsen omhandler grundlæggende håndværksmæssige færdigheder suppleret med en praktisk opgaverelateret uddannelse under faglig vejledning, at denne opgaverelaterede uddannelse yderligere fortsættes og udvikles i den efterfølgende praktikperiode i henhold til opgaver i uddannelsesbogen samt ved deltagelse i uddannelsesrelevante opgaver om bord, at uddannelsen tilrettelægges og gennemføres, således at der skabes et uddannelsesmiljø, hvor evne til samarbejde, fleksibilitet og opgaveløsning naturligt udvikles, og hvor trivsel og personlig udvikling tilgodeses, en efterfølgende uddannelse med vekslende teori og praktik, der yderligere tilsigter at udvikle det rette grundlag for at kunne planlægge og udføre vedligehold og reparationer af maskintekniske anlæg såvel i normale situationer som ved havari og under hensyntagen til driftsøkonomiske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold. Emne: Teknisk dokumentation Eleven skal opnå teoretiske og praktiske færdigheder, således at vedkommende kan anvende og fremstille teknisk dokumentation i form af tekniske tegninger, håndværksmæssige instruktioner og andre tekniske vedligeholdsforskrifter eller anvisninger til brug indenfor vedkommendes tekniske uddannelse og arbejdsområde. kunne anvende relevante tegneregler og tegningsanvisninger (målsætning, tolerancer, kanter og overfladebeskaffenhed mv.) med henblik på at kunne fremstille egnede tekniske tegninger og arbejdsinstruktioner, kunne fremstille egnet dokumentationsmateriale, gerne ved benyttelse af EDB-baserede dokumentationsprogrammer, kunne anvende og udvikle kendskabet til teknisk dokumentation i den fortsatte læringsproces, kunne anvende teknisk dokumentation ved fremstilling af maskintekniske komponenter og konstruktioner, kunne anvende teknisk dokumentation ved planlægning og udførelse af vedligehold og reparationer, kunne anvende teknisk dokumentation som værktøj ved eventuelle forslag til forbedringer og ændringer. Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

14 Emne: Materialelære Eleven skal opnå sådanne kvalifikationer, at vedkommende kan vælge egnede materialer i form af konstruktions-, sammenføjnings- og pakningsmaterialer, der benyttes indenfor maskinteknisk vedligehold og ved reparationer. kunne forstå hensigtsmæssig anvendelse af konstruktionsmaterialer i form af jern, stål, kobber, aluminium og metaller, herunder lejemetaller, med vægt på disse materialers begrænsninger, således at krav til styrke, formstabilitet, tæthed og korrosion samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses, kunne forstå hensigtsmæssig anvendelse af sammenføjningsmaterialer og metoder i form af skrue og boltesamlinger, termisk sammenføjning og hertil anvendte tilsatsmaterialer ved svejsning, hård- og blødlodning, således at krav til styrke, formstabilitet, tæthed og korrosion samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses, kunne forstå hensigtsmæssig anvendelse af pakningsmaterialer i form af natur- og kunststofprodukter, således at krav til styrke, formstabilitet, tæthed og korrosion samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses, have praktisk kendskab til metoder for materialeprøvning, herunder trækprøve, slagsejhedsprøve, hårdhedsmåling. Endvidere praktisk kendskab til spændingstilstande i konstruktioner samt til begreber som krybning og udmattelse og kunne benytte denne viden, således at krav til styrke, formstabilitet, og andre materialeegenskaber samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses, have kendskab til metoder i form af bl.a. varmebehandling, overfladebehandling og deformationshærdning, der anvendes til ændring af materialestruktur og/eller materialespændinger. Emne: Værkstedsteknik Eleven skal opnå sådanne kvalifikationer, at vedkommende i praksis kan vælge egnede og hensigtsmæssige metoder og værktøjer samt kontroludstyr til maskintekniske processer indenfor fremstilling, vedligehold, reparation og montage. have forståelse af de korrekte funktioner for håndværktøjer og måleudstyr samt værktøjsmaskiner inklusive tilhørende værktøjer, have forståelse af form- og positionstolerancer samt kunne vælge egnede måleteknikker ved kontrol og fremstillingsprocesser, kunne vælge korrekt anvendelse af normalt forekommende komponenter i form af skruer, bolte, skiver, møtrikker, stifter, splitter, låseringe, lejer og tætninger mm. samt hertil hørende principper og metoder, som anvendes ved samling/adskillelse og montage/demontage af maskinkomponenter, herunder at forstå sikringsmetoder imod, at komponenterne utilsigtet løsner sig, have kendskab til udstyr og metoder, der anvendes til tæthedskontrol og lækagesøgning, have forståelse af ikke destruktive metoder ved revneundersøgelse af maskinkomponenter i form af magnaflux, penetrerende væske og ultralyd, have forståelse af metoder til at konstatere/vurdere et lejes tilstand. Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

15 Emne: Skruestiks- og maskinarbejde Eleven skal opnå praktiske færdigheder i brug af håndværktøj samt måleudstyr og diverse værktøjsmaskiner, der tilhører dette arbejdsområde, således at vedkommende kan anvende relevant værktøj og udstyr ved arbejdsopgaver, der omfatter fremstilling, reparation, afprøvning og vedligehold indenfor maskinanlæg med tilhørende systemer og komponenter samt andre beslægtede konstruktioner og tekniske installationer. kunne anvende de til et maskinteknisk vedligeholds- og reparationsværksted normalt hørende håndværktøjer og måleudstyr samt værktøjsmaskiner i form af boremaskine, gevindskæremaskine, koldsav og/eller afkorter, fræsemaskine og drejebænk til almindeligt forekommende fremstillings-, vedligeholds- og reparationsopgaver og kunne demonstrere dette ved praktiske opgaver, hvor de grundlæggende færdigheder udvikles ved praktisk udførelse af egnede og godkendte maskintekniske opgaver med en gradvis stigende selvstændighed, sværhedsgrad og kompleksitet. Disse opgaver bør generelt omfatte principper i opbygning af rørsystemer med ventiler, filtre, pumpeenheder, varmevekslere, termometerlommer, instrumentudtag og fittings mm. samt arbejdsopgaver på dieselmotorer med tilhørende komponenter eller tilsvarende arbejdsopgaver, kunne foretage almindelig brugerkontrol og vedligehold af værktøj og andet udstyr, kunne anvende gængse metoder til adskillelse af vanskelige og problematiske gevindsamlinger samt metoder til reparation af ødelagt eller beskadiget gevind, kunne foretage korrekt sammenspænding i henhold til eventuelle momentkrav eller længdeudvidelseskrav, kunne anvende korrekte metoder ved samlinger, hvor der benyttes tolerancepasninger herunder bl. a. udskiftning af kugle- og rullelejer inklusive tætninger samt forståelse vedrørende krympeteknik, kunne foretage korrekt opretning af koblede maskiner. Emne: Termisk sammenføjning Eleven skal opnå teoretiske og praktiske færdigheder, således at vedkommende dels kan anvende svejseudstyr og egnede svejsemetoder til at udføre svejseopgaver og dels kan udføre loddeopgaver i form af hård- og blødlodning. Eleven skal i aktuelle arbejdssituationer kunne vælge egnede og hensigtsmæssige sammenføjningsmetoder. kunne anvende svejseanlæg og -udstyr og herunder kunne foretage indretning af arbejdsplads, hvor der udføres svejsning, flammeskæring eller lodning, kunne udføre forekommende svejseopgaver i relevante stillinger ved anvendelse af TIG-, elektrode- og gassvejsning for sammenføjning af jern/stål med ringe kulstofindhold samt TIGsvejsning af rustfrit stål, have forståelse af svejsemetoder, hvor der anvendes MIG- og MAG-svejsning, kunne udføre flammeskæring ved anvendelse af ilt og gas, kunne udføre hårdlodning i form af sølvslaglod ved anvendelse af gasbrænder, kunne udføre blødlodning i form af tinlod ved anvendelse af gasbrænder og/eller loddekolbe, kunne udføre mindre svejseopgaver ved anvendelse af TIG-svejsning for sammenføjning af aluminium. Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

16 Emne: Projektarbejde Eleven skal i en sammensat opgave indøve tidligere lærte håndværksmæssige færdigheder og discipliner i samarbejde med andre elever. Generelt Projektarbejdet udføres som gruppearbejde, hvor eleverne under vejledning udformer projekter med tilhørende arbejdsbeskrivelser og arbejdstegninger. Bemærkning 50 % af den afsatte tid skal bruges på maskinliniens udvidede værkstedsmodul. Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

17 BILAG 1: TAKSONOMI (klassifikation af uddannelsesmål) Generelt I nedenstående skema er angivet den taksonomi, der primært er anvendt i de følgende målbeskrivelser. For denne taksonomi gælder følgende: Klassifikationens enkelte trin forklarer en adfærd, som en studerende, der har gennemgået uddannelsen skal kunne udvise. Systemet består af seks klassifikationstrin (målkategorier). Tilsammen skulle de dække alle former for mål inden for områderne viden og intellektuelle færdigheder uanset uddannelsens art og fag. Klassifikationstrinene er ordnet efter kompleksitet. Kendskabsmålene er de mest simple og vurderingsmålene de mest komplekse. Når den studerende eksempelvis opfylder et mål på analyseniveau, kan vedkommende også opfylde kendskab-, forståelse- og anvendelsesmål inden for samme problemkompleks eller emneområde. Hvis betegnelsen Orientere om anvendes, betragtes en egentlig indlæring ikke at foreligge, hvorfor det behandlede stof ikke skal kunne gengives, og resultatkontrol derfor ikke udføres. Klassifikation af uddannelsesmål (taksonomi) inden for viden og intellektuelle færdigheder Klassifikationens trin er: Eksempler på andre egnede adfærdsudtryk: Klassifikationstrinene kan kortfattet beskrives som følger: 1. Have kendskab til: Beskrive, redegøre for, tilegne Kendskab er def. snævert som Skal efter hukommelsen kunne gengive en meddelt information. sig, identificere, nævne, definere, gengive, genkende. godkendelse eller gengivelse af en meddelt information. 2. Have forståelse af: Skal med egen udtryksmåde kunne redegøre for en meddelt information og i en kendt situation gøre brug af den efter anvisning. 3. Kunne anvende: Skal i enhver normal situation, til hvilken en meddelt information naturligt kan henføres, kunne benytte denne uden anvisning. 4. Kunne analysere: Skal kunne opdele en information i dens bestanddele og gøre rede for, hvad der er karakteristisk for forholdet mellem dem. 5. Kunne foretage syntese: Skal kunne sammenholde en meddelt information med tidligere erfaringer og derigennem formulere sin egen opfattelse af emnet. 6. Kunne vurdere: Skal ved kombination af kendskab, forståelse, anvendelse, analyse og syntese kunne foretage en afvejning af diverse opfattelser og på baggrund heraf træffe en afgørelse. Forklare, formulere, fortolke, beregne, opstille, demonstrere, forklare med egne ord, give eksempler. Anvende, vælge, løse, skelne, afprøve, bruge, gennemføre, klassificere, konstatere, konstruere, opfylde, tilrettelægge, udnytte, udøve, varetage, virke. Sammenligne, sammenholde, finde, uddrage, udvælge, udlede, analysere, påvise, registrere. Foreslå, fremstille, kombinere, konkludere, organisere, planlægge. Afgøre, kontrollere, bedømme, overveje, kritisere, diskutere, evaluere. Forståelse inkluderer, at en given information kan fortolkes, hvilket forudsætter en reorganisation og sammenfatning af et givet indhold. Anvendelse indebærer, at tilegnede kundskaber kan overføres på nye situationer eller nye problemer, som svarer til allerede kendte typer. Analyse af en information er første led i en mere selvstændig problemløsning af helt nye og ukendte problemer. Syntese stiller krav om, at der udarbejdes en ny helhed. De studerende skal sammenstille deres viden på en for dem selv ny måde. Vurdering inkluderer, at vurderingen baseres på kriterier. Det er ikke nok at fremsætte et subjektivt skøn. En vurdering vil ofte være præget af personlige holdninger, men disse må da komme klart til udtryk i de kriterier, der opstilles for vurderingen. Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

18 BILAG 2: Vejledende lektionstal Emneoversigt for afslutningsmodul for skibsassistenter Emner Vedligeholdelse Praktisk sømandskab Søsikkerhed samt prøve og bevis Sundhedslære samt prøve og bevis Arbejdsmiljø Maskin-, ellære og maskinvedligehold samt prøve og bevis Hydraulik Automation og køleteknik Værkstedsskole (1/2 modul) Lektioner i alt 740 Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

19 Bilag 3: Vejledende udstyrsliste Afslutningsmodul for skibsassistenter Antal Udstyr Pris Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE 1. FORMÅL At deltagerne erhverver sig en faglig skole- og værkstedsuddannelse, som giver den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at gennemgå en

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

SVEJSNING METALINDUSTRI

SVEJSNING METALINDUSTRI SVEJSNING METALINDUSTRI Svejseuddannelser AMU-Vest - en del af EnergiMetropol Esbjerg Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø Telefon 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk www.amu-vest.dk Når kurser er bedst

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg

Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg Målgruppen er de unge, som ikke kan følge et ordinært grundforløb eller en sammenhængende grundforløbspakke. Målet med undervisningen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

marineservice.com ... move on!

marineservice.com ... move on! marineservice.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Skibsreparationer 2 Skibsreparationer 2 Totalentreprise 3 Motorarbejde / Renovering

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Smed Skibsmontør Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere