UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER"

Transkript

1 UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august Forudsætninger Optagelseskrav til elever på Afslutningsmodul for skibsassistenter er: Bestået Grundmodul for skibsassistenter eller tilsvarende. Har udført tjeneste som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskib i minimum 6 måneder. Gyldigt sundhedsbevis jf. lægeundersøgelse for søfarende, herunder normal farvesans. Ajourført søfartsbog. Ajourført uddannelsesbog (Gælder kun, hvis eleven senere vil uddanne sig til skibsmaskinist, maskinmester, dual purpose 3000, sætteskipper eller skibsofficer). Taksonomi Til beskrivelse af formål og mål er anvendt den i bilag 1 beskrevne taksonomi (klassifikation af uddannelsesmål). Efter afsluttet afslutningsmodul for skibsassistenter som opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 500 af 29/ og STCW-konventionens reglement VI/1 og II/4 kan eleven: udføre almindeligt forekommende arbejde om bord i et skib, herunder brovagt samt dæks- og maskinarbejde med normalt forekommende håndværktøj og maskiner, via kendskab til sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse undgå ulykker og arbejdsskader samt blive bevidst om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø, deltage aktivt i samarbejdet om planlægningen af arbejdsopgaver og kan udføre arbejdet i overensstemmelse med fastsatte normer for kvalitet. Disse formål tilgodeses på basis af praktisk og teoretisk uddannelse ved: Gennem de anvendte undervisningsmetoder og former at motivere eleven til selvstændigt at kunne tilegne sig viden og være aktiv i egen læring At kvalificere eleven til at anvende informationsteknologi som et naturligt arbejdsredskab. Når den samlede uddannelse omfattende 40 ugers skoleundervisning og en praktiktid på 18 måneder i søgående handelsskib er gennemført, kan den søfarende ved henvendelse til Søfartsstyrelsen få søfartsbogen påtegnet om ret til at udmønstre som befaren skibsassistent. Tidsplan for uddannelsen Uddannelsen afslutningsmodul til skibsassistent er normeret 20 uger inklusiv afsluttende evaluering. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

2 På afslutningsmodulet gennemgår eleverne første halvdel af maskinliniens udvidede værkstedsmodul. Anden halvdel af værkstedsmodulet kan tages senere. Dog således, at der gennemføres minimum 6 måneder af 18 måneders fartstid inden påbegyndelsen af en videregående maritim uddannelse - undtagen single purpose sætteskipper. Emner i maskinliniens udvidede værkstedsmodul Teknisk dokumentation Materialelære Værkstedsteknik Skruestiks- og maskinarbejde Termisk sammenføjning Arbejdssikkerhed Vedligehold El-arbejde Projektarbejde Med hensyn til at fordele emnerne på første og anden halvdel af værkstedsmodulet, anbefales det at arbejde med alle emner på begge delmoduler og planlægge undervisningen efter stigende taksonomi. Eleverne afslutter modulet med et projektarbejde. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

3 Opgavefordeling i uddannelsen afslutningsmodul for skibsassistenter Skolerne har ansvaret for: at udforme undervisningsforløbs- og undervisningsplaner på grundlag af formåls- og målbeskrivelser i Uddannelseskontorets uddannelsesplan, herunder fastlægge pensum og angive undervisningsmetoder og midler, at uddannelsen er omfattet af et godkendt kvalitetsstyringssystem, at gennemføre undervisningen og tilhørende evaluering i overensstemmelse med undervisningsplanerne, at gennemføre afsluttende evaluering i overensstemmelse med retningslinierne i uddannelsesplanerne, at optagelseskrav ved tilmelding til uddannelsen opfyldes ved fyldestgørende dokumentation, at tildele merit for relevant uddannelse og meddele merit med kortfattet begrundelse til Uddannelseskontoret, at udarbejde afgangsbeviser, at vejlede eleven om aktuelt uddannelsesforløb, herunder uddannelsesbog. Uddannelseskontoret har ansvaret for: at udarbejde og vedligeholde uddannelsesplaner, herunder uddannelsesbog, at kalibrere skolernes merit tildeling, auditering på uddannelsesstederne. Eleven har ansvaret for: at være aktiv i egen læring, at uddannelsesbogen forevises den aktuelle skole, når de for uddannelsen anførte opgaver er gennemførte. (Bogen kræves kun, hvis eleven senere vil uddanne sig til skibsmaskinist, sætteskipper eller skibsofficer), at forevise søfartsbogen. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

4 Emner i uddannelsen Afslutningsmodul for skibsassistenter Uddannelsen indeholder følgende emner: Emne Side Vedligeholdelse 5 Praktisk sømandskab 6 Søsikkerhed 7 Sundhedslære 8 Arbejdsmiljø 9 Maskin-, ellære og maskinvedligehold 10 Hydraulik 11 Automation og køleteknik 12 Værkstedsskole (1/2 af maskinliniens udvidede værkstedsmodul) 13 Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

5 Emne: Vedligeholdelse Eleven har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnået færdigheder, så vedkommende kan medvirke ved udførelse af almindeligt forekommende vedligeholdelsesarbejder med de rette værktøjer og midler under iagttagelse af gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige krav. kunne løse teoretiske opgaver vedrørende anvendelse af rengøringsmidler, opløsningsmidler og malingssystemer, kunne redegøre for betydningen af faresymboler, R- og S sætninger, kodenummererede produkter samt personlig sikkerhed ved rengørings- og malerarbejder, kunne redegøre for grundprincipperne omkring tankrensning, herunder især krav til undgåelse af forurening af havmiljøet, kunne redegøre for smøresystemer og vigtigheden af korrekt smøring, kunne træffe foranstaltninger, så gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige krav, der tilgodeser egen og omgivelsernes sikkerhed om bord overholdes, kunne medvirke ved udførelse af rengørings- og forbehandlingsarbejder, kunne anvende udstyr til højtryksrensning, sandsvirpning og mindre sandblæsningsopgaver, samt brug af el- og trykluftværktøj, kunne medvirke ved udførelse af sprøjtemaleopgaver med højtryksmalesprøjter, herunder udføre til- og afrigning af udstyret, kunne udføre nødvendige smøreopgaver ved hjælp af smøreskema, kunne medvirke ved adskillelse, samling og kontrol af tankspulemaskiner og press-vac ventiler, kunne medvirke ved overhaling/reparation af pumper, kunne medvirke ved reparation og tilsyn med spreadere og kraner, kunne medvirke ved overhaling og reparation af dæksmaskineri, hjælpemaskineri og værktøj, kunne medvirke ved rensning af centrifuger, kunne medvirke ved rensning af kedel. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

6 Emne: Praktisk sømandskab Eleven har fået færdigheder så vedkommende, uden arbejdsbeskrivelser og tegninger, kan udføre praktisk arbejde om bord med tovværk, wire og surringsgrej samt med forskellige krantyper udføre mindre transportopgaver. kunne løse teoretiske og praktiske opgaver i kranbetjening og anhugningsgrejs løfteevne, kunne forklare betydningen af håndteringssymboler og containerafmærkning, kunne redegøre for løftegrejs anvendelse og kassationsårsager samt taljers løfteevne, kunne træffe foranstaltninger, så de sikkerhedsmæssige krav, der tilgodeser egen og omgivelsernes sikkerhed på kran-/trailerdækket overholdes, kunne udføre surringsarbejder af forskellige emner på trailerdækket, herunder afsprodse ladning med airbags, kunne lede en transportproces ved tegngivning og radiodirigering, kunne vælge korrekt anhugningsgrej samt udføre anhugning af forskellige emner, kunne anvende kraner til transport af forskellige mindre byrder under iagttagelse af alle sikkerhedsregler, kunne anvende kraner til løft af olieslanger og montere disse på manifold. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

7 Emne: Søsikkerhed Eleven har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning fået forståelse for søsikkerhed samt viden og færdigheder i redningsmidlernes brug og vedligeholdelse, således at vedkommende kan indgå i sikkerhedsbesætningen. kunne løse teoretiske opgaver vedrørende farer og forlis, ophold i koldt vand samt behandling af kuldeskadede personer, kunne redegøre for krav til og brug af redningsmidler og deres udrustning, kunne redegøre for betjening af evakueringssystemer i forbindelse redningsflåder og både, kunne anvende nødkommunikationsudstyr og nødsignaler korrekt, kunne redegøre for søredningstjenestens organisation og for en helikopterredningsoperation, kunne reagere og handle korrekt i henhold til mønstringsrulle, alarmsignaler og evakueringsplaner, kunne lede udsætning/sejlads/optagning af redningsbåd og nedfirbar flåde under iagttagelse af alle sikkerhedsmæssige forskrifter, kunne vise færdighed i opretning af kæntret flåde, kunne anvende personlige redningsmidler og helikoptersele, kunne udføre eftersyn af motorredningsbåde samt udføre almindelig vedligeholdelse af redningsmidler. samt prøve og bevis Bemærkning Eleven får udstedt duelighedsbevis i betjening af redningsmidler. Kravene i STCW konventionens reglement VI/2 skal være opfyldt. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

8 Emne: Sundhedslære Eleven har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnået færdigheder, så vedkommende kan yde livreddende førstehjælp ved forekommende ulykker og ved pludselige sygdomme på en sådan måde, at de syge eller tilskadekomne holdes i live/genoplives indtil mere kvalificeret hjælp når frem. Efter afsluttet skoleophold er det målet, at eleven: har fået kendskab til faren ved infektionssygdomme, misbrug af rusmidler, sexuelt overførte sygdomme og AIDS, selvstændigt, uden hjælpemidler, kan løse opgaver skriftligt eller mundtligt som nævnt i Dansk Røde Kors instruktørvejledning til 30 timers udvidet kursus i førstehjælp, kan udføre korrekt livreddende førstehjælp på øvelsesdukke. samt prøve og bevis. Bemærkning Eleven erhverver Dansk Røde Kors udvidet førstehjælpsbevis. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

9 Emne: Arbejdsmiljø Eleven har fået en sådan viden om sikkerhedsrisici, at vedkommende bliver i stand til, at udføre arbejdet om bord på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde samt fået opbygget en holdning til arbejdssikkerhed, så vedkommende er blevet bevidst om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø. kunne demonstrere kendskab til de love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter herunder Søfartsstyrelsens Meddelelser A, der har betydning for deres og andres sikkerhed, kunne forklare om det forebyggende sikkerhedsarbejde om bord, kunne redegøre for forskellige metoder til forebyggelse af ulykker om bord, kunne vælge og anvende rette personlige værnemidler til forskellige opgaver i henhold til gældende retningslinier, kunne redegøre for, hvad der forstås ved lukkede rum, faremomenter og korrekt anvendelse af forholdsregler før indtrængning samt demonstrere indtrængning i lukket rum, kunne genkende mærkning efter IMDG koden og redegøre for forholdsregler og risici ved transport af farligt gods, kunne redegøre for ISM kodens opbygning samt dens betydning for sikkerheden om bord i skibe, kunne forstå udfærdigelsen og anvendelsen af arbejdspladsvurderinger, arbejdspladsbrugsanvisninger samt leverandørbrugsanvisninger, have kendskab til forhold vedrørende det psykiske arbejdsmiljø om bord herunder hviletidsbestemmelser, vagtordninger, fritiden mv. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

10 Emne: Maskin-, el-lære og maskinvedligehold Eleven har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning fået kendskab til dieselmotorer og hjælpemaskineri, så vedkommende kan medvirke ved og udføre arbejder i maskinen under iagttagelse af den fornødne sikkerhed. kunne anvende og forstå den terminologi der anvendes i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejder på motorer og hjælpemaskineri, herunder elektriske anlæg, kunne anvende relevante håndværktøjer, der benyttes til elektrisk montage, have forståelse af, hvorledes en korrekt elektrisk forbindelse udføres samt kunne forstå principperne for korrekt brug af normalt anvendte materialer og komponenter i forbindelse hermed, kunne redegøre for dieselmotorens arbejdsgang, hoveddele og systemer (brændselsolie, smøreolie, kølevand og startluftsystem), kunne redegøre for almindelige forekommende driftstimebestemte eftersyn, kunne redegøre for, hvilke behovseftersyn det kan være nødvendigt at foretage ved driftsforstyrrelser, kunne klargøre, starte, passe under gang og standse en dieselmotor. samt prøve og bevis. Bemærkning Eleven erhverver Duelighedsbevis i motorpasning i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 13. december Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

11 Emne: Hydraulik Eleven har erhvervet et sådan kendskab til grundlæggende hydrauliske anlæg, at vedkommende bliver kvalificert til at udføre eller assistere ved udførelse af eftersyn og reparationer. kunne redegøre for det grundlæggende princip for hydraulikanlæggets virkemåde, kunne identificere de enkelte komponenter i et hydraulikanlæg, kunne redegøre for de enkelte komponenters virkemåde og funktion, kunne beregne cylinderkraft, kunne udføre daglige tilsyn, kunne redegøre for betydning af olieanalyse og oliefiltre. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

12 Emne: Automation og køleteknik Eleven har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning fået et sådan kendskab til køleanlæg, at vedkommende kan udføre simple fejlfindings-, pasnings- og vedligeholdelsesopgaver på proviantkøleanlæg, lastkøleanlæg, luftkonditioneringsanlæg og kølecontainer. kunne redegøre for det grundlæggende princip for køleanlæggets virkemåde samt udpege de enkelte komponenter i et køleanlæg, kunne redegøre for de enkelte komponenters virkemåde og funktion, kunne redegøre for simpel regulering af køleanlæg, kunne foretage daglige tilsyn, kunne fejlfinde på køleanlæg, kunne aflæse tryk, temperatur m.v., kunne udføre tilsyn og vedligehold af reefer containere. Afslutningsmodul for skibsassistenter juni 2001

13 Emne: Værkstedsskole (Maskinliniens udvidede værkstedsmodul) Eleven skal i fortsættelse af den indledende håndværksmæssige uddannelse opnå yderligere teoretiske og praktiske håndværksmæssige færdigheder, således at vedkommende under fortsat ledelse og faglig vejledning i den efterfølgende praktikperiode kan udvikle disse kvalifikationer til selvstændigt at kunne anvende disse håndværksmæssige færdigheder såvel i planlægning som ved udførelse af maskinteknisk vedligehold og reparationer. et tilgodeses på basis af uddannelse på værkstedsskole samt den efterfølgende praktikperiode ved: en videregående håndværksmæssig uddannelse Maskinliniens udvidede værkstedsmodul, som indeholder emnerne teknisk dokumentation, materialelære, værkstedsteknik, skruestiks- og maskinarbejde, termisk sammenføjning, arbejdssikkerhed, vedligehold samt el-arbejde, at Maskinliniens udvidede værkstedsmodul gennemføres ved dels en teoriundervisning, og dels en praktisk værkstedsuddannelse, hvor uddannelsen omhandler grundlæggende håndværksmæssige færdigheder suppleret med en praktisk opgaverelateret uddannelse under faglig vejledning, at denne opgaverelaterede uddannelse yderligere fortsættes og udvikles i den efterfølgende praktikperiode i henhold til opgaver i uddannelsesbogen samt ved deltagelse i uddannelsesrelevante opgaver om bord, at uddannelsen tilrettelægges og gennemføres, således at der skabes et uddannelsesmiljø, hvor evne til samarbejde, fleksibilitet og opgaveløsning naturligt udvikles, og hvor trivsel og personlig udvikling tilgodeses, en efterfølgende uddannelse med vekslende teori og praktik, der yderligere tilsigter at udvikle det rette grundlag for at kunne planlægge og udføre vedligehold og reparationer af maskintekniske anlæg såvel i normale situationer som ved havari og under hensyntagen til driftsøkonomiske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold. Emne: Teknisk dokumentation Eleven skal opnå teoretiske og praktiske færdigheder, således at vedkommende kan anvende og fremstille teknisk dokumentation i form af tekniske tegninger, håndværksmæssige instruktioner og andre tekniske vedligeholdsforskrifter eller anvisninger til brug indenfor vedkommendes tekniske uddannelse og arbejdsområde. kunne anvende relevante tegneregler og tegningsanvisninger (målsætning, tolerancer, kanter og overfladebeskaffenhed mv.) med henblik på at kunne fremstille egnede tekniske tegninger og arbejdsinstruktioner, kunne fremstille egnet dokumentationsmateriale, gerne ved benyttelse af EDB-baserede dokumentationsprogrammer, kunne anvende og udvikle kendskabet til teknisk dokumentation i den fortsatte læringsproces, kunne anvende teknisk dokumentation ved fremstilling af maskintekniske komponenter og konstruktioner, kunne anvende teknisk dokumentation ved planlægning og udførelse af vedligehold og reparationer, kunne anvende teknisk dokumentation som værktøj ved eventuelle forslag til forbedringer og ændringer. Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

14 Emne: Materialelære Eleven skal opnå sådanne kvalifikationer, at vedkommende kan vælge egnede materialer i form af konstruktions-, sammenføjnings- og pakningsmaterialer, der benyttes indenfor maskinteknisk vedligehold og ved reparationer. kunne forstå hensigtsmæssig anvendelse af konstruktionsmaterialer i form af jern, stål, kobber, aluminium og metaller, herunder lejemetaller, med vægt på disse materialers begrænsninger, således at krav til styrke, formstabilitet, tæthed og korrosion samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses, kunne forstå hensigtsmæssig anvendelse af sammenføjningsmaterialer og metoder i form af skrue og boltesamlinger, termisk sammenføjning og hertil anvendte tilsatsmaterialer ved svejsning, hård- og blødlodning, således at krav til styrke, formstabilitet, tæthed og korrosion samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses, kunne forstå hensigtsmæssig anvendelse af pakningsmaterialer i form af natur- og kunststofprodukter, således at krav til styrke, formstabilitet, tæthed og korrosion samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses, have praktisk kendskab til metoder for materialeprøvning, herunder trækprøve, slagsejhedsprøve, hårdhedsmåling. Endvidere praktisk kendskab til spændingstilstande i konstruktioner samt til begreber som krybning og udmattelse og kunne benytte denne viden, således at krav til styrke, formstabilitet, og andre materialeegenskaber samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses, have kendskab til metoder i form af bl.a. varmebehandling, overfladebehandling og deformationshærdning, der anvendes til ændring af materialestruktur og/eller materialespændinger. Emne: Værkstedsteknik Eleven skal opnå sådanne kvalifikationer, at vedkommende i praksis kan vælge egnede og hensigtsmæssige metoder og værktøjer samt kontroludstyr til maskintekniske processer indenfor fremstilling, vedligehold, reparation og montage. have forståelse af de korrekte funktioner for håndværktøjer og måleudstyr samt værktøjsmaskiner inklusive tilhørende værktøjer, have forståelse af form- og positionstolerancer samt kunne vælge egnede måleteknikker ved kontrol og fremstillingsprocesser, kunne vælge korrekt anvendelse af normalt forekommende komponenter i form af skruer, bolte, skiver, møtrikker, stifter, splitter, låseringe, lejer og tætninger mm. samt hertil hørende principper og metoder, som anvendes ved samling/adskillelse og montage/demontage af maskinkomponenter, herunder at forstå sikringsmetoder imod, at komponenterne utilsigtet løsner sig, have kendskab til udstyr og metoder, der anvendes til tæthedskontrol og lækagesøgning, have forståelse af ikke destruktive metoder ved revneundersøgelse af maskinkomponenter i form af magnaflux, penetrerende væske og ultralyd, have forståelse af metoder til at konstatere/vurdere et lejes tilstand. Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

15 Emne: Skruestiks- og maskinarbejde Eleven skal opnå praktiske færdigheder i brug af håndværktøj samt måleudstyr og diverse værktøjsmaskiner, der tilhører dette arbejdsområde, således at vedkommende kan anvende relevant værktøj og udstyr ved arbejdsopgaver, der omfatter fremstilling, reparation, afprøvning og vedligehold indenfor maskinanlæg med tilhørende systemer og komponenter samt andre beslægtede konstruktioner og tekniske installationer. kunne anvende de til et maskinteknisk vedligeholds- og reparationsværksted normalt hørende håndværktøjer og måleudstyr samt værktøjsmaskiner i form af boremaskine, gevindskæremaskine, koldsav og/eller afkorter, fræsemaskine og drejebænk til almindeligt forekommende fremstillings-, vedligeholds- og reparationsopgaver og kunne demonstrere dette ved praktiske opgaver, hvor de grundlæggende færdigheder udvikles ved praktisk udførelse af egnede og godkendte maskintekniske opgaver med en gradvis stigende selvstændighed, sværhedsgrad og kompleksitet. Disse opgaver bør generelt omfatte principper i opbygning af rørsystemer med ventiler, filtre, pumpeenheder, varmevekslere, termometerlommer, instrumentudtag og fittings mm. samt arbejdsopgaver på dieselmotorer med tilhørende komponenter eller tilsvarende arbejdsopgaver, kunne foretage almindelig brugerkontrol og vedligehold af værktøj og andet udstyr, kunne anvende gængse metoder til adskillelse af vanskelige og problematiske gevindsamlinger samt metoder til reparation af ødelagt eller beskadiget gevind, kunne foretage korrekt sammenspænding i henhold til eventuelle momentkrav eller længdeudvidelseskrav, kunne anvende korrekte metoder ved samlinger, hvor der benyttes tolerancepasninger herunder bl. a. udskiftning af kugle- og rullelejer inklusive tætninger samt forståelse vedrørende krympeteknik, kunne foretage korrekt opretning af koblede maskiner. Emne: Termisk sammenføjning Eleven skal opnå teoretiske og praktiske færdigheder, således at vedkommende dels kan anvende svejseudstyr og egnede svejsemetoder til at udføre svejseopgaver og dels kan udføre loddeopgaver i form af hård- og blødlodning. Eleven skal i aktuelle arbejdssituationer kunne vælge egnede og hensigtsmæssige sammenføjningsmetoder. kunne anvende svejseanlæg og -udstyr og herunder kunne foretage indretning af arbejdsplads, hvor der udføres svejsning, flammeskæring eller lodning, kunne udføre forekommende svejseopgaver i relevante stillinger ved anvendelse af TIG-, elektrode- og gassvejsning for sammenføjning af jern/stål med ringe kulstofindhold samt TIGsvejsning af rustfrit stål, have forståelse af svejsemetoder, hvor der anvendes MIG- og MAG-svejsning, kunne udføre flammeskæring ved anvendelse af ilt og gas, kunne udføre hårdlodning i form af sølvslaglod ved anvendelse af gasbrænder, kunne udføre blødlodning i form af tinlod ved anvendelse af gasbrænder og/eller loddekolbe, kunne udføre mindre svejseopgaver ved anvendelse af TIG-svejsning for sammenføjning af aluminium. Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

16 Emne: Projektarbejde Eleven skal i en sammensat opgave indøve tidligere lærte håndværksmæssige færdigheder og discipliner i samarbejde med andre elever. Generelt Projektarbejdet udføres som gruppearbejde, hvor eleverne under vejledning udformer projekter med tilhørende arbejdsbeskrivelser og arbejdstegninger. Bemærkning 50 % af den afsatte tid skal bruges på maskinliniens udvidede værkstedsmodul. Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

17 BILAG 1: TAKSONOMI (klassifikation af uddannelsesmål) Generelt I nedenstående skema er angivet den taksonomi, der primært er anvendt i de følgende målbeskrivelser. For denne taksonomi gælder følgende: Klassifikationens enkelte trin forklarer en adfærd, som en studerende, der har gennemgået uddannelsen skal kunne udvise. Systemet består af seks klassifikationstrin (målkategorier). Tilsammen skulle de dække alle former for mål inden for områderne viden og intellektuelle færdigheder uanset uddannelsens art og fag. Klassifikationstrinene er ordnet efter kompleksitet. Kendskabsmålene er de mest simple og vurderingsmålene de mest komplekse. Når den studerende eksempelvis opfylder et mål på analyseniveau, kan vedkommende også opfylde kendskab-, forståelse- og anvendelsesmål inden for samme problemkompleks eller emneområde. Hvis betegnelsen Orientere om anvendes, betragtes en egentlig indlæring ikke at foreligge, hvorfor det behandlede stof ikke skal kunne gengives, og resultatkontrol derfor ikke udføres. Klassifikation af uddannelsesmål (taksonomi) inden for viden og intellektuelle færdigheder Klassifikationens trin er: Eksempler på andre egnede adfærdsudtryk: Klassifikationstrinene kan kortfattet beskrives som følger: 1. Have kendskab til: Beskrive, redegøre for, tilegne Kendskab er def. snævert som Skal efter hukommelsen kunne gengive en meddelt information. sig, identificere, nævne, definere, gengive, genkende. godkendelse eller gengivelse af en meddelt information. 2. Have forståelse af: Skal med egen udtryksmåde kunne redegøre for en meddelt information og i en kendt situation gøre brug af den efter anvisning. 3. Kunne anvende: Skal i enhver normal situation, til hvilken en meddelt information naturligt kan henføres, kunne benytte denne uden anvisning. 4. Kunne analysere: Skal kunne opdele en information i dens bestanddele og gøre rede for, hvad der er karakteristisk for forholdet mellem dem. 5. Kunne foretage syntese: Skal kunne sammenholde en meddelt information med tidligere erfaringer og derigennem formulere sin egen opfattelse af emnet. 6. Kunne vurdere: Skal ved kombination af kendskab, forståelse, anvendelse, analyse og syntese kunne foretage en afvejning af diverse opfattelser og på baggrund heraf træffe en afgørelse. Forklare, formulere, fortolke, beregne, opstille, demonstrere, forklare med egne ord, give eksempler. Anvende, vælge, løse, skelne, afprøve, bruge, gennemføre, klassificere, konstatere, konstruere, opfylde, tilrettelægge, udnytte, udøve, varetage, virke. Sammenligne, sammenholde, finde, uddrage, udvælge, udlede, analysere, påvise, registrere. Foreslå, fremstille, kombinere, konkludere, organisere, planlægge. Afgøre, kontrollere, bedømme, overveje, kritisere, diskutere, evaluere. Forståelse inkluderer, at en given information kan fortolkes, hvilket forudsætter en reorganisation og sammenfatning af et givet indhold. Anvendelse indebærer, at tilegnede kundskaber kan overføres på nye situationer eller nye problemer, som svarer til allerede kendte typer. Analyse af en information er første led i en mere selvstændig problemløsning af helt nye og ukendte problemer. Syntese stiller krav om, at der udarbejdes en ny helhed. De studerende skal sammenstille deres viden på en for dem selv ny måde. Vurdering inkluderer, at vurderingen baseres på kriterier. Det er ikke nok at fremsætte et subjektivt skøn. En vurdering vil ofte være præget af personlige holdninger, men disse må da komme klart til udtryk i de kriterier, der opstilles for vurderingen. Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

18 BILAG 2: Vejledende lektionstal Emneoversigt for afslutningsmodul for skibsassistenter Emner Vedligeholdelse Praktisk sømandskab Søsikkerhed samt prøve og bevis Sundhedslære samt prøve og bevis Arbejdsmiljø Maskin-, ellære og maskinvedligehold samt prøve og bevis Hydraulik Automation og køleteknik Værkstedsskole (1/2 modul) Lektioner i alt 740 Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

19 Bilag 3: Vejledende udstyrsliste Afslutningsmodul for skibsassistenter Antal Udstyr Pris Afslutningsmodul for skibsassistenter marts 2001

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere