LOKALPLAN NR Køng Gummerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup"

Transkript

1 GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o.

2 INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens formål. Område og zonestatus. Side 2. Områdets anvendelse. Side 3. Vejforhold. Forsynings og ledningsanlæg. Side 4. Bebyggelsens omfang og placering. Bebyggelsens ydre fremtræden. Ubebyggede arealer. Side 5. Administrative bestemmelser. Tilladelser fra andre myndigheder. Side 6. Landsbyforening. Side 7. Påtegning. Side 8. Redegørelse for den øvrige planlægning. Den kommunale planlægning. Side 9. Den overordnede planlægning. Kort beskrivelse af indholdet af lokalplan nr Side lo.frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag. Lokaiplanforslagets midlertidige retsvi rkninger. Side ll.lokalplanens retsvirkninger. Side l2.matrikelkort. Side 13.Tegning over området for lokalpian Side 14.Tegning over vandboringer og private brønde.

3 1 GLAMSBJERG KOMMUNE Lokalplan nr Lokaiplan nr gælder for et område i Køng Gummerup beliggende øst for Hårby A~ syd for Køng Brugs og vest for By vej en. I henhold til kommuneplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985 ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. AFSNIT 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokaiplanen har til formål at: 1.1. at fastlægge områdets anvendelse til rekreative formål at give retningslinier for arealets anvendelse, be plantningi bebyggelser parkering og andre tekniske anlæg at sikre at området forbliver i harmoni med omgivelser ne AFSNIT 2. OMRADE cx ZONESTATUS 2.1. OMRADETS ARRÆNSNING. Lokalpianområdet afgrænses som vist på kortbilaget mod nord af matr.nr og 23 c~ Køng by~ Køng sogn. mod øst af Byvejen. mod syd af matr. nr. 10 q og 10 a, Gummerup by~ Køng sogn. mod vest af Hårby A.

4 Område. Lokalplanen omfatter, som vist på det vedhæftede kort, matr. nr. 23 p og 23 f 1 Køng by Køng sogn samt alle parce1ler~ der efter den udstykkes fra de nævnte matr.nr Lokalpiariens område opdeles i delområderne l~ 2~ 3 og 4 som vist på kortbilaget Zonestatus. Ved kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres det på kortbilaget med skravering viste område fra landzone til byzone. AFSNIT 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1. Ornrådets anvendelse. Området må kun anvendes til offentlige rekreative formål. Arealet udlægges til bypark og må ikke bebygges. Det kan tillades at opføre mindre bygninger~ der er nødvendige for områdets funktion. Disse må kun opføres indenfor byggefeltet som vist på kortbilag Delpområde 1. Området skal anvendes til parkering for cykler~ knallerter og lignende. Adgang til Byvejen for gående og cyklende. Det kan tillades at opføre mindre bygninger indenfor bygge feltet Delområde 2. Området skal anvendes til ny privat fællesvej,til matr.nr. 10 A, Gummerup by Køng sogn Delområde 3. Området skal anvendes til rekreative formål. Udformningen af områdets terrænreguleringer~ vandløb, søer~ beplantning og boldbane skal udføres efter kortbilag Delområde 4. I området sker der ingen terrænregulering men en beplantning langs det nordlige skel, det plane areal indrettes til bålplads~ se kortbilag.

5 . 3 AFSNIT 4. VEJFORHOLD 4.2. Færdselsarealer. Der udlægges stier og færdselsarealer inden for området efter kortbilaget Adgangsforhold. Adgang fra offentlig vej til området sker ved område 1 for gående og cyklende. AFSNIT 5. FORSYNINGS- cx LEDNINGSANL1E~ Forsyningsvirksomheder. Området forsynes med vand fra fælles vandværki el fra elforsyningsselskab Varmeforsyning. Lokaiplanområdet ligger indenfor eksisterende naturgasom råde. Der findes ikke anden kollektiv varmeforsyning Spilde og regnvand. Områdets spildevandsanlæg skal tilsluttes offentlig kloak. Detailkloakanlæg på grunden ren og vedligeholdes af ejeren (brugeren.) Regnvand og drænsvand fra området ledes på ny åben rende videre til lille sø og ud i Hårby A~ som vist på kortbilag Forsyningsledninger. Nye forsyningsledninger må ikke fremføres som luftledningeri men må alene udføres som jordkabler Eksisterende kabler og kloakledninger. Der skal friholdes et areal på min. 2 meter til hver side af eksisterende kabler og kloakledninger~ dette areal må ikke beplantes med træer ( evt, små buske.)

6 Deklarationer og servitutter over eksisterende jordkabler og afløbsiedninger skal overholdes AFSNIT 6. BEB~GELSENS OMFANG cx PLACERING 6.1. Bygningshøjde og omfang. Bygninger må ikke opføres med mere end een etage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højdei der overstiger 5,0 meter over terræn Placering. Byggeriet skal placeres indenfor byggefeltet Byggetilladelse Ny- eller tilbygninger samt ændringer må ikke påbegyndes før godkendelse ( tilladelse) foreligger. Godkendelsen omfatter byggeriets form og placering på bygge feltet, facader, materialevalg og facadebehandling. AFSNIT 7. BEB~1GGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1. Skiltning. Skiltning må kun finde sted med kommunalbestyrelsebs tilladelse Farvevalg. Udvendige bygningssideri herunder tage må kun fremtræde i afdæmpede miljøvenlige farver. Reflekterende materiale må ikke anvendes. AFSNIT 8. UBEBYGGEDE AREALER 8.1. Terrænregulering. Terrænreguleringen skal udføres efter det godkendte kortbi 1 ag

7 . 5 Ændringer og reguleringer i forhold til denne des til kommunalbestyrelsen til godkendelse. skal fremsen- Ændringerne må ikke påbegyndes før godkendelse (tilladelse) foreligger Beplantning. Beplantning skal foretages i overensstemmelse med den på kortbilaget viste beplantningsplan. Træer og buske skal være løvtræer. Eksisterende beplantning langs åen reguleres for at sikre et bedre udsyn over Adalen. AFSNIT 9. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 9.1. Lokalplanens overholdelse. Før Landsbyforeningen ønsker beplantning eller noget byggeri påbegyndt, skal der forelægges Glamsbjerg kommune tegningen der viser grunden og dens omgive1ser~ samt bygningernes beliggenhed på grunden og dens størrelse, form og indretning~ ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplysesi således at overensstemmelsen med lokalplanen kan påvises Påtaleret. Ifølge nærværende lokalplan har alene Glamsbjerg kommunalbestyrelse påtaleret Dispensationer fra og ændringer i lokalplanen. Mindre lempelser af bestemmelserne i nærværende lokalplan kan indrømmes af kommunalbestyrelsen. Såfremt karakteren af det rekreative område, som lokalpianen søger at skabe eller fastholder ikke derved ændres, jfr. kapitel 7 i lov nr. 391 af AFSNIT 10. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Abeskyttelselinien. Ændringer i det område lokalplanen dækker kan ikke ske, før Skov og naturstyrelsen har ophævet naturfredningslovens generelle bestemmelser vedrørende åbeskyttelselinien eller der er indhentet tilladelse fra Fredningsnævntet Tilløb til Hårby A. Vandet frå søen påtænkes tilledt åen ved et ældre, eksisterende stemmeværk. Dette kræver tilladelse fra Fyns amt efter naturfredningslovens 43.

8 10.3. Fredet fortidsminde. Ændringer inden for lokalpianområdet i en afstand af 100 meter fra fortidsmindet kræver fredningsnævnets tilladelse, jfr. naturfredningslovens Landbrugspligt. Området er pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten må ikke hindre udnyttelse af området efter lokalplanens bestemmelser. Landbrugspligten søges ophævet. AFSNIT 11. LANDSBYFORENING Oprettelse. Der skal oprettes en Landsbyfonening for Køng Gummerup. Alle der har eller føler tilknytning til Køng Gummerup kan blive medlem. Landsbyforeningen skal oprettes inden ibrugtagning af området FormåL. Landsbyforeningen skal varetage Glamsbjerg kommunes og foreningens interesser og disse forpligtelser i henhold til denne lokaiplan. Landsbyforeningen skal gennem vedtægterne pålægges drift og vedligeholdelse af arealerne i lokalplanområdet Vedtægter. Landsbyforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

9 7. Forslag til lokalpian er vedtaget af AFSNIT 12. PATB~NING. bestyrelse den Glamsbjerg kommunal bo gmester. ~ / H. Holck kæmne r. Lokalpianen endelig vedtaget af Glamsbjerg kommunalbestyrelsen den /2.c~ ~zd7 ~/4~nHe1din borgmester. kommunaldirektør. Lokalpianen bekendtgjort i den Kommunaltidende

10 . 8 REDEGØRELSE FOR DEN ØVRIGE PLANL~NING Den kommunale planlægning 1. Kommuneplanen og tillæg nr. 11. Lokalpianområdet udgør område i Glamsbjerg kommunes kommuneplantillæg som er offentligt fremlagt fra den december 1990 til den Bestemmelserne i lokalplanen nr er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i komrnuneplanen. 2. Spildevand. Området separatkloakeres og tilsluttes det offentlige kloaksystem. 3. Vandforsyning. Området vandforsynes fra Køng vandværk. 4. Varmeforsyning. Lokalplanområdet ligger inden for eksisterende naturgasdi strikt. 5. Støj. a. Der er ingen vejstøj. b. De nærmeste virksomheder og ejendomme er Brugsens Gumme rup skole og en gård ~ hvorfor der ikke skønnes at være støj gener. c. Ingen andre nærliggende virksomheder. 6. Kemikalier og affald. Der er ikke i landbrugsarealet nedgravet kemikalier eller andet affald. 7. Grundvand. Arealet anvendelse skønnes ikke at true grundvandet. Vandboningen ved Køng vandværk ligger ca. 180 meter fra området. Nærmeste private brønd ligger ca. 180 meter fra området.

11 . 9 DEN OVERORDNEDE PLANL~NING 1. Fredningsbestemmelser. Ændringer i det område lokalplanen dækker kan ikke ske, før Skov Naturstyrelsen har ophævet naturfredningslovens genne nelle bestemmelser vedrørende åbeskytelseslinien eller er indhentet tilladelse fra Fredningsnævnet. der KORT BESKRIVELSE AF INDHOLDET AF LOKALPLAN NR Det er hensigten med nærværende lokalplan nr at fastsætte detaljerede bestemmelser for udnyttelsen af det pågældende område indenfor de rammebestemmelser, som er foneskre vet i kommuneplanen. I lokalplan nr bestemmes det, at området kan anvendes til rekreative formål. Lokalplanomnådet får adgang til Byvejen i en overgang for gående og cyklende. Den maksimale bygningshøjde er angivet til 5,0 meter over terræn. Området pålægges pligt til at modtage vand og el fra forsy ningsvi rksomhede r. Spildevand skal ledes til offentlig kloak. Lokalplanområdet overføres til byzone. Såfremt der opstår byggeønsker der ikke kan gennemføres i følge bestemmelserne i nærværende lokalplan, men som kommunalbestyrelsen skønnere ligger inden for planens intentioner, vil forholdene kunne afklares i en supplerende lokal plan.

12 10 FRIST FOR FREMSÆTTELSE AF INDSIGELSER cx~ ÆNDRINGSFORSL~. I overensstemmelse med kommuneplanlovens 24 har Glamsbjerg kommunalbestyrelse fastsat en frist på 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod eller ændringsforslag til lokal planforslaget. Sådanne indsigelser eller ændringsforslag skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest den LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER. Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget og offentliggjort af kommunalbestyrelsen må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregnibe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter kommuneplanlovens 22 et midlertidigt forbud mod udstykning~ bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder foreløbigt indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrel sen.

13 11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokaiplanen må ejendommes der er omfattet af planen iflg. kommuneplanlovens 31, kun udstykkesi bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med pla nens bestemmelser. 2. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 3. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalpianens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ( eller fastholdt ) ved lokaiplanen. 4. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokaiplan. 5. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af pnivates ejendomme eller rettigheder over ejendommes når ekspropniationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokaiplanen. 6. Lokalpianen ligger i byzone. 7. Privat servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanenr fortrænges af denne.

14

15 -.-~ ~- ~-~Y-. ~Ç~L.~J, ~k~t:~ ~C~ ~ ~ N~ ~C Q E~ ~E C~ -~±~ / A 0H~o~r \L~E~5 ~1. ~ ~\ ve~ ~-J fll c~-~ ~ Tegn.nr. Sag nr. C ~02 M~ Tegn.den Rettet den GLAMSBJERG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 5~2OGlarnsbierc (flç~71i~7~ - --~~- -i O5P~E 5 -~c0o zc» ~

16

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere