Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen"

Transkript

1 Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer:

2 Studie nr.: Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser... side Emne, målgruppe og begrundelse... side Mål... side Tidsestimering... side Undervisningsformer... side Kompetenceudvikling... side Hjemmearbejde... side Differentiering... side Anvendelse af IKT... side 3 2 Lektioner... side Lektion side Lektion side Lektion side Lektion side 6 3 Kildefortegnelse... side 7 4 Bilagsliste... side 8

3 Studie nr.: Fagdidaktiske overvejelser I dette afsnit vil jeg fokuserer på de rent fagdidaktiske overvejelser. Efterfølgende vil en lektionsplan i stikord fremkomme i form af 3 slides, som danner udgangspunktet for undervisningen. 1.1 Emne, målgruppe og begrundelse Dette undervisningsforløb omhandler elektricitet og styring og henvender sig til eleverne på folkeskolens 8. klassetrin. Emnet er centralt for vores forståelse af apparater og hjælpemidler i vores hverdag. Samtidig er emnet lidt ekstra og henvender sig til klasser som ønsker en mere utraditionel vinkel på emnet elektricitet end den man typisk gennemgår. I 7. klasse skulle eleverne gerne have fået gennemgået: Elektricitet: Simple kredsløb og Ohms lov (U = R * I) På 7. eller 8. klassetrin kan man forinden dette forløbet arbejde med: Magnetisme: Herunder bl.a. spoler, transformation og vekselspænding. Energi: Herunder bl.a. elektrisk energi 1.2 Mål Temaet elektricitet er valgt i overensstemmelse med og på baggrund af de centrale kundskabsog færdighedsområder, der gør sig gældende i folkeskolen, herunder: Fysikkens og Kemiens verden o Anvende enkelte fysiske og kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener som regnbuen, elektricitet i hjemmet og korrosion. Hermed mener jeg, at eleverne skal kende til begreber som effekt, spænding og strømstyrke i lukkede kredsløb, men også i lysnet installationer. Eleven skal også gøres bevidst om, at elektricitet koster penge. I dette forløb vil eleverne blive bevidste om, at der i elektriske apparater sidder komponenter, der indgår i en større enhed f.eks. er placering og størrelse af en kondensator i et kredsløb ikke tilfældigt. Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse o Beskrive forhold, hvor udviklingen af teknologi er tæt forbundet med fysisk og kemisk viden. Hermed mener jeg eleverne skal være beviste om, at udviklingen af teknologiske hjælpemidler har rødder i fysik og kemi. Uden opfindelser som transistoren havde der ikke eksisteret f.eks. computere. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund o Kende eksempler på elektronisk styring i hverdagen. Hermed mener jeg, at eleverne skal blive bevidste om, hvordan elektriske apparater er opbygget. Herunder kende til udvalgte komponenter, samt kunne genkende dele af deres indbyggede logik. Side 1 af 8

4 Studie nr.: Tidsestimering Det der er vigtigt i forbindelse med, at eleverne skal igennem elektricitet, er at elevernes naturvidenskabelige erkendelse styrkes. Der afsat 8 lektioner til gennemførelsen. Eleverne har 2 lektioner af gangen 1 gang om ugen, hvorved det vil tage 4 uger at gennemfører. Man kan ligeledes oplyse eleverne, at der findes et elektricitetsmuseum ved Tange mellem Århus og Viborg, som kunne være relevant at besøge ved en lejlighed. Se mere på: 1.4 Undervisningsformer I alle lektioner vil der indgå to eller flere undervisnings/arbejds-former, hvilket sikrer afveksling. Herunder klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveløsning, forsøg og rapportskrivning. Grunden til der veksles mellem de forskellige undervisningsformer, er for at undgå ensformig og kedelig undervisning. Dog vil det være hensigtsmæssig at starte hver lektion med klasseundervisning, så roen får lov til at lægge sig over eleverne. Således tager man ikke frikvarterets uro med ind i timen. Desuden giver det størst udbytte i nogle opgaver hvis man tænker to og diskutere det man kommer frem til og i andre tilfælde er det bedst at arbejde selv. Jeg vil under beskrivelsen af de enkelte lektioner, skrive hvorledes undervisningsformen er. 1.5 Kompetenceudvikling Opgaveløsning og rapportskrivning skal tjene: Elevernes skriftlige færdigheder og refleksion. En rapport som et produkt eleverne kan anvende til eksamen. Udarbejdelsen af rapporten hjælper ligeledes eleverne til at arbejde med begreberne i fysik/kemi. Man skal ikke glemme, at der med faget fysik/kemi følger et helt sprog, som kan være vanskeligt at huske. Ligeledes kan det øve elevernes formuleringer gennem et korrekt og præcist sprog. Forsøgene skal tjene: En praktisk forståelse af teorien. Elevernes omgang i et laboratorium. Elevernes nysgerrighed og refleksion. At eleverne læser og forstår en opskrift. At vurderer fejlkilder. Gruppesamarbejdet skal tjene: At materialerne er begrænset, alle kan ikke lave hver sit forsøg. At man kan reflektere sammen og agerer sparringspartnere i gruppen. At elevernes samarbejdsevner styrkes. o Er alle i gruppen deltagende? o Er gruppemedlemmerne lyttende? o Hvordan kommunikerer eleverne sammen? o Hvilke roller besiddes i gruppen? Ved gennemgang af opgaver Side 2 af 8

5 Studie nr.: Kan det styrke elevernes mundtlige præsentationsevner, hvis de trækkes op til tavlen for at vise hvad de har lavet. Her er det vigtigt at lægge vægt på øvelsen i at anvende de korrekte udtryk. 1.6 Hjemmearbejde Fagligt svage elever skal have mulighed for at orienterer sig i stoffet hjemmefra. Derfor mener jeg det er vigtigt at oplyse eleverne om planen for det næste forløb de skal igennem og fortælle om det vi skal i gang med næste gang. Ligeledes kan det være svært at opnå forståelse for et emne, hvis ikke man arbejder reflekterende med det. Dette danner grundlaget for rapportskrivningen. Her får eleven mulighed for at formulere sig i skrift og forholder sig derved aktiv til stoffet. Herigennem får man som lærer også mulighed for at bedømme udbyttet af emnet. Hvis der efterfølgende er generelle huller kan man vælge at tage en ekstra opsamling på dette. 1.7 Differentiering Under opgaveregning og forsøg vil det være hensigtsmæssigt, at rette sin opmærksomhed og tilstedeværende mod de svage elever. Idet alle eleverne er optaget af deres eget arbejde bemærkes det i mindre grad, at man som lærer tilbringer mere tid hos de svage elever. Man skal være opmærksom på om nogle elever er tilbageholdende i forhold til forsøg. Det kan tænkes, at deres opgave ikke skal være at løse den stillede opgave, men i stedet at opnå en tryghed ved laboratorieudstyret, f.eks. ved at smelte tinnet til lodningerne. Sidst i timen skal der samles op på opgaver og forsøgs resultater, således får alle eleverne resultaterne med. Her kan man ligeledes starte med at høre de svage elever og derefter de stærke. Derved hører alle eleverne i klassen, at de svage elever var med og havde noget at byde ind med. Forskellen mellem stærk og svag kan derved opleves mindre. Dette kan variere meget men det er vigtigt at man tager stilling til disse ting når man står i klassen og oplever eleverne, da det er meget afhængigt af klassesammensætningen. 1.8 Anvendelse af IKT I forbindelse elevernes arbejde med bilag 3 - modstande, findes dette program til at beregne farvekoderne: 2 Lektionsplan Her følger slides, som danner udgangspunkt for undervisningen i de 8 lektioner. Side 3 af 8

6 Studie nr.: Lektion I disse lektioner vil der blive samlet op på den el lære, som eleverne har fået gennemgået tidligere, men fokuset vil ligge på den anvendelige el lære, som eleverne vil kunne støde på i dette forløb. Kort gennemgang af udvalgte formler og teori Lektionen starter med en fælles introduktion til emnet. Man kunne evt. tale om hvad eleverne har haft forinden, som overlapper elektricitetsemnet. Derefter skal eleverne kort ledes frem til anvendelsen af de forskellige formler således, at de bagefter kan beregne opgaverne på bilag 1. Introduktion til emnet (AC) Alternating Current ~ / (DC) Direct Current = Parallel- og serieforbindelser U - Spændingsforskel - Volt - Alessandro Volta ( ) I - Strømstyrke - Ampere - André Marie Ampére ( ) R - Modstand - Ohm - Georg Simon Ohm ( ) P Effekt - Watt Varmekapacitet Opgaver Eleverne løser opgaverne alene eller sammen med en sidekammerat. Bilag 1 - El lære opgaver Forslag til ekstra opgave, hvis nogle er meget hurtige: Forestil dig en terning fremstillet af modstande. 12 modstandene i alt udgør terningens sider. Modstandene er hver på 1 kω, og der måles nu mellem to af terningens modsatrettede hjørner (diagonalt). Hvor stor en modstand vil man måle? Hold hånden over den størrelse du vil beregne 1 Side 4 af 8

7 Studie nr.: Lektion 3-4 I disse lektioner vil der blive en kort gennemgang af komponenter samt deres diagramtegn. Teori Modstand o Farvekoder o Parallelforbindelser o Serieforbindelser Kondensator o Kondensatoren kan lagre og afgive elektricitet. Diode o Husk, dioder må aldrig sidde alene i en strømvej. Der skal altid være en modstand eller pære i serie med dem. LED dioder kan maksimalt tåle 20mA. Transistor o Transistoren virker som en kontakt, der tændes af en basisstrøm o Husk at transistorernes basis skal være beskyttet af en modstand. Instruktion i lodning o SIKKERHED: Bruges blyholdigt loddetin skal læreren sikre sig, at eleverne vasker hænder efter lodningen, og at der er effektiv udsugning under loddeprocessen. o Bøjning af ben o Fortinning o Varmetilførsel Opgaver Eleverne går sammen med en makker og starter med vendespillet på bilag 2. Derved giver det lidt ekstra tid, som kan bruges til at igangsætte elektronik øvelserne i grupperne. Der vil sikkert blive mange steder man skal hjælpe, indtil eleverne har forstået princippet. Den bedste forståelse for emnet opnås, hvis hver elev laver sit eget elektronik, men det kan være svært, at have faciliteter nok til alle. Bilag 2 - Komponenter Elektronik på søm bræt (påbegyndes) Det skal tilstræbes, at alle elever når disse 4 opgaver inden forløbet afsluttes. 1. Bilag 3 - Modstande 2. Bilag 4 - Transistoren 3. Bilag 5 - Kondensatoren 4. Bilag 6 - Dioder Side 5 af 8

8 Studie nr.: Lektion 5-6 I disse lektioner skal eleverne selv vælge en eller flere af følgende opgaver, som de vil bygge på et søm bræt: Opgaver Eleverne afslutter opgaverne fra sidste gang. Når de er færdige må eleverne vælge en eller flere af følgende opgaver at gå videre med se bilag 7. Disse opgaver er det ikke sikkert at alle eleverne vil kunne nå, men fokuset ligger på, at eleverne forstår komponenterne fra lektions 3-4 s virkning og anvendelse. 1. En blinker. 2. En potteplante vandingsalarm 3. En lysfølsom alarm (en nem fortsættelse af de tidligere øvelser) 2.4 Lektion 7-8 I disse lektioner skal eleverne bygge videre på opgaverne fra sidste gang. Endvidere skal de analyserer tilstande på forskellige elektriske apparater. Teori Eleverne skal her undervises i elektronikkens forskellige tilstande. Eleverne skal derefter selv analysere nogle elektriske apparaters tilstandsdiagrammer. Til sidst skal der på klassen perspektiveres til robotter og computeres programkode. Disse tilstandsdiagrammer har nogle af eleverne sikkert stiftet bekendtskab med, hvis de har bygget med Lego Mindstorms i faget natur og teknik eller derhjemme. Tilstandsdiagrammer for: o Automatisk døråbner o Termostat styring o Benzinstander o Bilvask Opgaver Afslutning af elektronik på søm bræt (fortsat fra sidste lektion) Rapportskrivning Forløbet afsluttes ved at eleverne skriver en rapport om et af deres forsøg samt tilhørende teori. Se bilag 8 for vejledning. Tidsfrist 1 uge. Side 6 af 8

9 Studie nr.: Kildefortegnelse Litteratur Fælles Mål Undervisningsministeriet Faghæfte 16 Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 13 Fysik/Kemi 1. udgave, 1. oplag, 2004 UVM Forlag ISBN Fysikbogen Ny Prisma 9 Ny Fysik/Kemi A Finn Elvekjær 1. udgave, 1. oplag Gads Boghandel Gads Forlag, København 2005 ISBN Bo Damgaard, Hans Lütken, Anette Sønderup og Peter A. Thorsen 1.udgave, 1 oplag Forlag Malling Beck, 2000 ISBN Ejvind Flensted-Jensen, Henning Henriksen og Poul Thomsen 1. udgave, 1. oplag Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, København 2005 ISBN Internet adresser EMU Formler Volt IKT farve kode program til modstande Dsel.dk Side 7 af 8

10 Studie nr.: Bilagsliste 1 Bilag 1 - El lære opgaver... side 1 2 Bilag 2 - Komponenter... side 3 3 Bilag 3 - Modstande... side 5 3 Bilag 4 - Transistoren... side 6 5 Bilag 5 - Kondensatoren... side 7 4 Bilag 6 - Dioder... side 8 6 Bilag 7 - Valgfri opgave... side 9 7 Bilag 8 - Fysik rapport... side 11 Side 8 af 8

11 Bilag 1 El lære opgaver Løs følgende opgaver: 1) I et kredsløb sidder en pære med effekten(p) 6 W og kredsløbets spænding(u) er 12 V. Hvor stor er kredsløbets strømstyrke(i)? 2) En pære med effekten(p) 6 W sidder i et kredsløb hvor amperemeteret viser 2 ampere(i). Hvor stor er spændingen(u)? 3) Et kredsløb har spændingen(u) 12 V og amperemeteret viser 0,25 ampere(i). Hvor stor er effekten(p) på pæren? 4) I en almindelig stikkontakt er spændingen 230 volt. I sikringsskabet sidder der en sikring på 10 ampere til lysnettet. Hvor mange watt kan du maksimalt anvende på samme tid uden sikringen springer? 5) I et kredsløb sidder to modstande forbundet serielt. Den første R 1 er 10 Ω den anden modstand R 2 er 15 Ω. Hvor stor er den samlede modstand? 6) I et kredsløb sidder fire modstande forbundet serielt. Den første R 1 er 60 Ω den anden modstand R 2 er 15 Ω den tredje R 3 er 45 Ω og den sidste R 24 er 11 Ω. Hvor stor er den samlede modstand? 7) I et kredsløb sidder to modstande forbundet parallelt. Den første modstand R 1 er på 20 Ω den anden modstand R 2 er på 10 Ω. Hvor stor er den samlede modstand? 8) I et kredsløb sidder to modstande forbundet parallelt. Den første modstand R 1 er på 50 Ω den anden modstand R 2 er på 45 Ω. Hvor stor er den samlede modstand? 9) Lise bruger en hårtørrer 5 minutter hver morgen. Der løber 230V og 3A gennem hårtørreren. Hvor stor en effekt afsættes der i hårtørreren? Hvad vil det koste i strøm på et år, hvis prisen pr. KWH er 1,75 kr.? 10) En elkedel på 2000W sættes til at koge 250 ml. vand. Vandets start temperaturen er 15 o C. Efter hvor lang tid koger vandet, såfremt nyttevirkningen er 100%? Side 1 af 11

12 Løsninger 1) I et kredsløb sidder en pære med effekten(p) 6 W og kredsløbets spænding(u) er 12 V. Hvor stor er kredsløbets strømstyrke(i)? P/U=I 6W/12V=0,5A 2) En pære med effekten(p) 6 W sidder i et kredsløb hvor amperemeteret viser 2 ampere(i). Hvor stor er spændingen(u)? P/I=U 6W/2A=3V 3) Et kredsløb har spændingen(u) 12 V og amperemeteret viser 0,25 ampere(i). Hvor stor er effekten(p) på pæren? U*I=P 12V*0,25A=3W 4) I en almindelig stikkontakt er spændingen 230 volt. I sikringsskabet sidder der en sikring på 10 ampere til lysnettet. Hvor mange watt kan du maksimalt anvende på samme tid uden sikringen springer? U*I=P 230*10A=2300W 5) I et kredsløb sidder to modstande forbundet serielt. Den første R 1 er 10 Ω den anden modstand R 2 er 15 Ω. Hvor stor er den samlede modstand? R 1 + R 2 = 10 Ω + 15 Ω = 25 Ω 6) I et kredsløb sidder fire modstande forbundet serielt. Den første R 1 er 60 Ω den anden modstand R 2 er 15 Ω den tredje R 3 er 45 Ω og den sidste R 24 er 11 Ω. Hvor stor er den samlede modstand? R 1 + R 2 + R 3 + R 4 = 60 Ω + 15 Ω + 45 Ω + 11 Ω = 131 Ω 7) I et kredsløb sidder to modstande forbundet parallelt. Den første modstand R 1 er på 20 Ω den anden modstand R 2 er på 10 Ω. Hvor stor er den samlede modstand? 1 = = = = 6, 67 Ω R , R 1 R ) I et kredsløb sidder to modstande forbundet parallelt. Den første modstand R 1 er på 50 Ω den anden modstand R 2 er på 45 Ω. Hvor stor er den samlede modstand? 1 = = = = 23, 68 Ω R , R 1 R ) Lise bruger en hårtørrer 5 minutter hver morgen. Der løber 230V og 3A gennem hårtørreren. Hvor stor en effekt afsættes der i hårtørreren? U*I=P 230V * 3A = 690W Hvad vil det koste i strøm på et år, hvis prisen pr. KWH er 1,75 kr.? 690 W / 12 (WH forbrug) * 365 dage / 1000 KWH = 20,9875 KWH pr. år. Det koster: 20,9875 * 1,75 kr. = 36,73 kr. 10) En elkedel på 2000W sættes til at koge 250 ml. vand. Vandets start temperaturen er 15 o C. Efter hvor lang tid koger vandet, såfremt nyttevirkningen er 100%? =85 o C 85 o C * 4,2 * 250 ml. = Joule / 2000 W = 44,625 sek. Side 2 af 11

13 Bilag 2 Komponenter 1 1 Side 3 af 11

14 Pære Modstand Voltmeter Amperemeter Diode Kontakt Transistor Sikring Jævnspændingskilde (jævnstrømskilde) - DC Ledninger forbundet med hinanden Vekselstrømskilde AC Batteri Kondensator L ysdiod e (LED) Summer Ledninger krydser hinanden (ingen forbindelse) Lysfølsom modstand (LDR) Transistor Variabel modstand Potentiometer Side 4 af 11

15 Bilag 3 Modstande Undersøgelse af modstande. Hvad betyder farvekoderne på følgende modstande: Du kan evt. på hjælp af programmet Colour code Find programmet her: Sort, Rød, Gul, Guld: Ω tolerance % Rød, Brun, Grøn, Sølv: Ω tolerance % Gul, Orange, Sort, Rød: Ω tolerance % Brun, Grøn, Guld, Brun: Ω tolerance % Find den samlede modstand over X og Y i disse 4 opstillinger 2 Opstilling: Byg opstillingen herunder og mål med multimeteret om det passer: 2 Side 5 af 11

16 Bilag 4 Transistoren 3 Undersøgelse af transistorens funktion Materialer Pære i fatning, 6V, 50 ma Strømforsyning 9V= Modstand (1KΩ) 1 stk. Transistor (BC547B) 1 stk. LDR Amperemeter Forsøgsbeskrivelse Byg kredsen som vist på diagrammet forneden o Kontakten skal være åben. Lyser pæren? o Hvor stor er strømmen gennem basis? ma. Tænd for kontakten. (Nu skal pæren lyse normalt, så er strømmen gennem pæren 50 ma.) o Hvor stor er basis strømmen nu? ma. Udskift kontakten med en LDR. o Anbring LDR en i lys. Hvordan lyser pæren? o Hvor stor er basisstrømmen? ma. Skyg mere og mindre for LDR en. Find den mindste basisstrøm som kan tænde transistoren. o Basisstrømmen skal være mindst ma. A Transistorkontakt 3 Ny prisma kopimappe 8 A opgave 2.11 Side 6 af 11

17 Bilag 5 Kondensatoren Undersøg kondensatorens funktion. Materialer Transistorkontakten fra bilag 4 Strømforsyning ca. 6 V 2 kondensatorer 1000 µf og 100 µf Ledninger med krokodillenæb 1 stk. Diode Forsøgsbeskrivelse I diagrammet nederst ser du transistor kontakten fra bilag 4. Du skal nu indsætte en kondensator på 1000 µf ved brug af krokodillenæb. Tænd for kontakten så pæren lyser og sluk derefter igen. Hvordan og hvor længe lyser pæren? - Med en kondensator på 1000 µf? - Med en kondensator på 100 µf? Kender du noget elektronik, der anvender kondensatorens funktion, som du har set i dette forsøg? Lysfølsom transistorkontakt med tidsforlænger Side 7 af 11

18 Bilag 6 - Dioder 4 Byg kredse med dioder og se, hvordan de virker. Komponenter Oscilloskop (står ved læren og betjenes af læren) 2 stk. LED (i forskellig farve f.eks. grøn og rød) 2 stk. modstande (100KΩ) Kondensator (1000µF) 4 stk. dioder 1 stk. pære med fatning (6V, 0,05mA) Forsøgsbeskrivelse Følg vejledningen herunder og besvar følgende spørgsmål for hver delopgave på dit papir. Beskriv med egne ord hvad tror du opstillingen vil gøre? Tilslut opgave 1 til en 6 V vekselspændings kilde gennem opstillingen. Hvad sker der? Tilslut opstillingen til oscilloskopet og tegn de kurver der vises. Hvorfor ser kurven sådan ud? Beskrivelse til en diode bro Opgave 1: Vekselspænding: For enden af en 50 cm. ledning loddes en rød og grøn lysdiode(led) vendt modsat (rød anode mod grøn katode) og loddet sammen. Begge lysdioder skal have en formodstand. o Når strømmen er på, kan du prøve at svinge den rundt i en cirkel. Opgave 2.1: Ensretter 1: Byg ensretteren på diagrammet herunder. Start med at bygge fra ettallerne og frem mod oscilloskopet. Opgave 2.2: Ensretter 2: Byg resten af diagrammet med undtagelse af kondensatoren. Opgave 2.3: Ensretter 3: Til sidst loddes kondensatoren på. 4 Side 8 af 11

19 Bilag 7 Valgfri opgave Du kan nu vælge at bygge en af følgende opgaver. 1 En blinker Komponenter L1, L2: Pærer (6V - 50 ma) T1, T2: Transistorer (BC547B) C1, C2: Kondensatorer (100 µf) R1, R2: Modstande (10 kω) 2 En potteplante vandingsalarm Komponenter D1: LED T1, T2: Transistor (BC547B) R1: Modstand af (100 kω) R2: Modstand af (1 kω) P1: Potentiometer (22 kω) Side 9 af 11

20 R2 + 9 V R1 D1 T1 T2 Sensor P1 0 V Potteplante vandingsalarm 3 En lysfølsom alarm (En nem fortsættelse til de tidligere øvelser) Komponenter C1: Elektrolyt kondensator (10 µf) LDR1: Lysfølsom modstand R1: Modstand (10 kω) R2: Modstand (1 kω) D1: Diode T1, T2: Transistor (BC547B) L1: Pære (6 V - 50 ma kan evt. skiftes ud med en summer) R1 L1 D1 T2 T1 C1 R2 LDR1 Lysfølsom alarm Side 10 af 11

21 Bilag 8 Fysik rapport Dette er en opsummering af forløbet. For hvert emne der bliver gennemgået vil i således have et eksamensnotat, som i kan medbringe. Deri vil alle centrale teorier og forsøg være beskrevet og så vil i være fri for at bladre så meget i bøger mv. Krav: Forside indeholdende: Emne Hvem der har lavet det? Dato, måned og år. Teoridel indeholdende: De vigtigste begreber o Hvad er det vigtigste, der er blevet gennemgået? o Lav en grundig beskrivelse af de udvalgte begreber? o Findes der et forsøg, som viser at teorien har ret? Forsøgsdel indeholdende: Formål o Hvad er det forsøget skal vise os noget om? Hvad er det vi skal finde ud af? Forventninger o Hvad tror i forsøget vil vise os? Hvad tror i resultatet bliver? Opstilling o Hvordan var forsøget stillet op og hvilke materialer brugte vi? Lav en tegning samt en materiale liste. Beskrivelse o Hvordan lavede vi forsøget? Hvad gjorde vi? Beregninger o Har vi brug for at lave nogle beregninger for at kunne lave / for at få et resultat? Resultat o Hvilket resultat fik vi rent faktisk? Fejlkilder o Kan der være en grund til, at i fik nogle mærkelige resultater? Jeres tanker o Var der noget der undrede jer? Skete der noget i ikke havde forventet? Konklusion o Kan i nu ud fra jeres resultater sige noget om det forsøget skulle vise os jf. formål? Hvad var det egentlig forsøget viste os? Side 11 af 11

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik SUG DET OP Byg en støvsuger Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik 2 Ingeniørens Udfordring Lærervejledning Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet: Engineer

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Version 2.01, juli 2010. Future City

LÆRERVEJLEDNING. Version 2.01, juli 2010. Future City LÆRERVEJLEDNING Version 2.01, juli 2010 Future City INDHOLD INTRODUKTION... 3 Formål...3 Struktur...4 Ugeplanen...5 UNI-login...5 Computere og andre materialer...5 Lærerrollen...6 Kollegerne...7 Faglig

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

SKOLEMATERIALE. 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk

SKOLEMATERIALE. 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk 6 7 5 3 7 8 9 5 7 3 9 1 4 3 2 7 4 2 5 9 1 4 7 2 4 9 1 2 SKOLEMATERIALE 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk Indhold Redaktion: Anne

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere