Støjdæmpende autoværn Kan støjen fra vejtrafik dæmpes med et autoværn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjdæmpende autoværn Kan støjen fra vejtrafik dæmpes med et autoværn?"

Transkript

1 Januar 2012 TN1 Støjdæmpende autoværn Kan støjen fra vejtrafik dæmpes med et autoværn? Claus Backalarz DELTA Venlighedsvej Hørsholm Danmark Tlf delta.dk

2 Indhold Resume... 3 Baggrund... 4 Metode... 5 Autoværnet... 6 Målingerne på Flyvestation Værløse... 8 Beregninger med Nord Resultater af målingerne Konklusion vedrørende målingerne kontra Nord Virkning af autoværnene langs veje Yderligere eksemplarer af rapporten kan rekvireres hos DELTA på mail Side 2

3 Resume DELTA har målt virkningen af et nyudviklet støjdæmpende autoværn, der vil kunne dæmpe støjen fra vejtrafik med 1-4 db. DELTA har i sommeren 2011 foretaget målinger på et autoværn udviklet af Willumtech. Formålet med målingerne var at undersøge, om den støjdæmpende virkning af autoværnet på korte afstande (0-70 m) er i overensstemmelse med den teoretiske virkning. Hvis dette er tilfældet, vil virkningen også på større afstande svare til den beregnede virkning. Til brug for sammenligningen er den veldokumenterede støjberegningsmetode Nord2000 benyttet. Målingerne viser god overensstemmelse mellem den målte og beregnede støjdæmpende effekt af autoværnet. Det betyder, at autoværnene fremover kan være et godt supplement til andre foranstaltninger mod vejtrafikstøj som fx støjsvag asfalt og støjsvage dæk. Da autoværnet har samme dimensioner som et konventionelt autoværn, vil den visuelle ændring være lille i forbindelse med en udskiftning til det støjdæmpende autoværn. Claus Backalarz, seniorspecialist DELTA Side 3

4 Baggrund Støj fra vejtrafik vurderes af mange som det mest betydende støjproblem i det moderne samfund. Derfor forsøges det på flere måder at minimere generne fra vejtrafikstøjen bl.a. ved udvikling af støjsvag asfalt, støjsvage dæk, opsætning af støjværn langs vejene og udvikling af specielle støjisolerende vinduer, der samtidig tillader ventilation. Willumtech har udviklet og patenteret et autoværn, der med enkle midler ændrer et standardautoværn til en lav støjskærm, der kan dæmpe en del af den støj, der udsendes fra vej og dæk (rullestøj). I forbindelse med godkendelsen af autoværnet har Vejdirektoratet bedt om dokumentation for den støjdæmpende virkning. Hundrede meter af autoværnet blev i første omgang opsat ved Hovedvej A6 nær Solrød, men på grund af mange praktiske besværligheder måtte målinger på denne prøvestrækning opgives. Figur 1 Prøvestrækningen i Værløse. I samarbejde med Vejdirektoratet og Willumtech blev det derfor besluttet at foretage målingerne på en rullebane på den nedlagte Flyvestation Værløse ca. 20 km vest for København (Figur 1). Målepositionernes beliggenhed i forhold til autoværnet kunne i store træk overføres fra den oprindelige prøvestrækning. På grund af den manglende trafik på flyvestationens område blev der i stedet for målinger på en konstant strøm af biler foretaget målinger på enkeltpassager af biler. Måling af enkeltpassager har den fordel, at hastigheden af bilerne kendes med god nøjagtighed, og at der kan foretages direkte sammenligninger af støjbidraget for de enkelte bilpassager med og uden autoværnet. Desuden kan passagerne analyseres på en måde, så der er sikkerhed for, at bilen har været skærmet af autoværnet i hele analysetidsrummet. Ulempen ved målinger på flydende trafik ved en vej er, at der udover bidraget fra den skærmede 100 m-strækning også vil måles et ikkeubetydeligt bidrag fra vejstrækningerne, der ikke er skærmet af autoværnet. Ulempen ved forbikørselsmålinger er, at analysearbejdet er ganske betydeligt, idet hver enkel bilpassage skal klippes ud af optagelserne, og de deraf følgende 6 klip (én for hver mikrofonposition) skal analyseres. Side 4

5 Metode Formålet med målingerne var at undersøge, om den støjdæmpende virkning af autoværnet svarer til den virkning man kan beregne med Nord2000, som er den metode, der i Danmark benyttes til at beregne støj fra vejtrafik. Rationalet er, at hvis der målt på korte afstande fra autoværnet er god overensstemmelse mellem målte og beregnede støjbidrag vil der også på større afstande være god overensstemmelse mellem målte og beregnede værdier. I praksis er det meget vanskeligt på større afstande at måle virkningen af de forholdsvis små ændringer i støjbidraget, som opsætning af en lav støjskærm vil medføre, typisk er ubestemtheden på målingerne i samme størrelsesorden, som den forventede reduktion i støjbidraget, dvs. 1-4 db. Ved at måle tæt på støjkilden reducerer man meteorologiens indflydelse på resultaterne og dermed den største usikkerhedsfaktor. Ved ydermere at foretage næsten samtidige målinger af passager af strækninger med og uden autoværn under næsten identiske støjudbredelsesforhold (bortset fra autoværnet) opnår man en yderligere reduktion af ubestemtheden. Læs mere om Nord2000 på madebydelta.com/nord2000 På dette grundlag blev det besluttet at foretage samtidige målinger ved en 100 m lang strækning med det støjdæmpende autoværn samt en 100 m referencestrækning uden autoværn. Kravet til meteorologien var, at det skulle være medvind inden for ±45 fra vej til mikrofoner, og at det skulle være overskyet, hvorved optimal støjudbredelse opnås. Ligeledes skulle terrænforholdene mellem vej og målemikrofoner være så godt som identiske på de to strækninger. Side 5

6 Autoværnet Opbygning Willumtechs støjdæmpende autoværn benytter de såkaldte Sigma-stolper, som er de mest gængse i forbindelse med almindelige autoværn langs motor- og landeveje i hele Europa. Det betyder, at stolperne normalt kan genbruges ved omdannelse af almindelige autoværn til støjdæmpende autoværn. Det samme gælder de vandrette afstandsstykker. Figur 2 Grafik af Willumtechs autoværn. Til venstre ses alle autoværnets komponenter, herunder stolpen (1) og det vandrette afstandsstykke (2). Til højre er den lodrette, perforede kassette vist og nederst er toppladen vist. I Figur 2 er vist en grafisk fremstilling af autoværnets opbygning. Den væsentligste forskel fra et traditionelt stålautoværn er, at der er monteret en lodret kassette mellem stolperne, som hindrer støjen i at udbredes under værnet. Kassetten er perforeret og er forsynet med et 50 mm tykt lydabsorberende materiale af fabrikat Ecophon. I kassetten, påklæbet den perforede plade, sidder en filt af typen Evolon fremstillet af virksomheden Freudenberg. Filten beskytter isoleringsmaterialet mod vand, smuds og vejsalt og giver mulighed for, at den perforerede side kan højtrykspules som en del af vedligeholdelsen. Der er ikke foretaget målinger eller optimering af konstruktionens lydabsorberende egenskaber, men konstruktionen er velkendt og benyttet i nogenlunde samme opbygning i støjindkapslinger, støjværn m.m. Princip Støjskærme virker ved, at lydens udbredelse gennem luften hindres. Jo lavere støjkilden er placeret, og jo højere støjskærmen er, desto mere dæmpes støjen. En vis del af lydenergien vil slippe over skærmens kant (diffraktion), og meteorologien vil påvirke støjudbredelsen. Generelt udbredes støjen bedst i medvind, og når det er overskyet (inversion). Bor man i en vis afstand fra en større vej, fx 1-2 km, vil man opleve store forskelle i støjbidraget afhængigt af, om der er medvind og inversion eller ej. Når biler kører med hastigheder over ca. 25 km/t, er dækstøjen dominerende. Motorstøj og støj genereret af fartvind er her mindre betydende. Det betyder, at på almindelige veje og specielt på Side 6

7 motorveje udsendes hovedparten af støjen ganske lavt over vejoverfladen, hvilket øger effekten af en støjskærm i vejsiden. Støjskærme langs veje er normalt lange, og opholder man sig i kort afstand fra en sådan skærm, vil støjbidraget, der slipper rundt om de lodrette kanter, være ubetydeligt. I større afstande kan der forekomme betydende støjbidrag fra støjen, der slipper uden om de lodrette kanter. En støjskærm virker både skærmende og reflekterende. Befinder man sig på samme side af skærmen som støjkilden, vil man være udsat for en refleksion og dermed udsættes for mere støj, end hvis skærmen ikke var opsat. Det kan man til en vis grad modvirke ved at forsyne skærmen med absorberende materiale ind mod støjkilden. Typisk vil man beskytte materialet, der oftest er et sten- eller glasuldsprodukt, med en perforeret plade. Man kan visualisere en skærms virkning ved støjkonturkurver. I Figur 3 er vist et lodret snit af den beregnede støjudbredelse fra en vej, der i højre side er forsynet med en 80 cm høj ikke-reflekterende skærm. Man ser, at i en given afstand fra vejen vil støjbidraget være større i venstre side end i højre side. Det ses også, at støjskærmens virkning aftager med afstanden. Figur 3 Illustration af støjens udbredelse med og uden en 80 cm høj skærm svarende til et støjdæmpende autoværn. Der er 3 db mellem støjkonturlinjerne. Forventet virkning Den samlede højde af det testede autoværn er 80 cm, hvilket er lavt sammenlignet med de gængse støjskærme, der opsættes langs vejnettet. Typiske højder for sådanne er 3-4 m. Virkningen af det støjdæmpende autoværn er derfor betydelig mindre end af egentlige støjskærme (typisk 5-10 db), men der er en forventet virkning på 1-4 db afhængig af afstanden fra vejen. Til sammenligning vil man typisk opnå en reduktion på ca. 3 db af den udsendte støj fra en motorvej ved overgang fra almindelig asfalt til støjreducerende asfalt. En støjreduktion på 3 db svarer til en halvering af trafikken. Som håndregel vil de fleste mennesker opfatte en reduktion på 10 db som en halvering af støjen, og 3 db vil af de fleste kunne registreres. En ændring på 1 db vil normalt ikke kunne opfattes. Økonomi Willumtech oplyser, at de støjdæmpende autoværn koster % ekstra i forhold til almindelige autoværn. I dagens priser (2011) vil autoværnene, når de masseproduceres, kunne leveres til kr. pr. løbende meter inklusiv montage. Der er ikke undersøgt, hvad vedligeholdelse i form af fx en årlig spuling af hulpladerne koster. Vejdirektoratet oplyser, at et 4 m højt støjværn i gennemsnit koster kr. pr. løbende meter alt inklusive. Side 7

8 Målinger på Flyvestation Værløse Målingerne blev gennemført den 23. og 25. juli 2011 på flyvestationens nordlige rullebane, hvor der nord for denne var opsat 100 m af Willumtechs autoværn. Asfalten på rullebanen er vurderet til at svare til type DAC11, hvilket er en forholdsvis grov asfalt, som er mere støjende end en støjsvag asfalt. Da der er tale om en sammenlignende måling, er asfaltens beskaffenhed ikke afgørende, men der opnås et bedre signal/støjforhold med en mere støjende asfalt. Figur 4 Plan over måletrækningerne på Flyvestation Værløse. Figur 5 Orthofoto af målestrækningerne. Strækning 1 er referencestrækningen uden autoværn; Strækning 2 er med autoværn. Hundrede meter af Willumtechs støjreducerende autoværn var opsat på den nordlige side af rullebanen 0,5 m fra asfaltbelægningen. En kørevej var markeret på rullebanen med centerlinjen (midt mellem køretøjernes hjul) placeret 2,3 m fra den nærmeste del af autoværnet. Bag ved autoværnet var der placeret mikrofoner i afstandene 2,5 m, 25,0 m og 65,8 m fra midten af ruten. Mikrofonerne blev benævnt henholdsvis Position 1, 2 og 3 og var placeret 1,5 m, 1,5 m og 1,9 m over terræn. Denne række af mikrofoner (Række 1) var placeret vinkelret på autoværnet og ud fra midten af dette, dvs. 50 m fra hver af autoværnets kanter. Parallelt med Række 1 og 120 m mod øst var der placeret endnu en række af mikrofoner (Række 2) i tilsvarende højder og afstande som for Række 1. Række 2 var opstillet ud for en vejstrækning uden autoværn. Række 2 s mikrofoner blev benævnt henholdsvis Position 4, 5 og 6. Række 2 er referencepositioner til brug for sammenligningen af støjbidraget fra strækningen med og uden autoværn. Side 8

9 Alle 6 målemikrofoner var placeret på et areal med græs. Arealet var stort set fladt med en mindre stigning mod nordøst i forhold til rullebanen. For at kunne identificere, hvornår bilerne kørte ind og ud af teststrækningerne, var der på rullebanen fastskruet 3 brædder henholdsvis 10 m før Strækning 1 (uden autoværn), 10 m før Strækning 2 og 10 m efter Strækning 2. Når bilerne passerede brædderne lød der en karakteristisk lyd, som sidenhen blev benyttet i forbindelse med start og stop af analyserne. Figur 6 A-vægtet lydtrykniveau i Position 3 (65,8 m fra autoværnet) registreret med tidsvægtning Fast under passage af 3 biler. Spidserne er lyden fra passagerne af brædderne. Tre biler kørte en efter en forbi prøvestrækningerne under målingerne. Bilerne var en Volvo V50 stationcar, en Toyota RAV4 og en Honda HR-V stationcar. Alle tre biler var velholdte, monteret med sommerdæk og havde ingen hørbare defekter i motor eller udstødningssystem. Belægningen var tør under alle de benyttede målinger. Når en bil passerede teststækningerne var de øvrige to biler parkeret med motoren i tomgang mere end 200 m fra teststrækningerne for at undgå betydende baggrundsstøj fra disse. Hver måling (svarende til én optagelse) bestod af forbikørsler med bilerne i rækkefølgen Volvo- Toyota-Honda, og en sådan rækkefølge blev benævnt en runde, se Figur 6. Førerne af bilerne var instrueret i at køre 80 km/t gennem Strækning 1 og Strækning 2. Hastigheden blev i bilerne aflæst på en GPS-enhed. Alle forbikørsler blev optaget på en 8-spors harddiskoptager. Mikrofon 1 til 6 (placeret i Position 1 til 6) blev optaget på spor 1 til 6, spor 7 optog fra en mikrofon placeret i en parabol (disse målinger er ikke nærmere optalt i dette TEK notat), og på spor 8 blev der optaget kommentarer om hver passage (bilnavn, baggrundsstøj m.m.). Forbikørslerne blev optaget lineært men blev i forbindelse med analyserne A-vægtet. Alle mikrofonerne var forsynet med vindhætter og forbundet til harddiskoptageren med 100 m koax-kabler. Før og efter målingerne blev et kalibreringssignal fra mikrofonerne indspillet på alle 6 spor. Side 9

10 Meteorologi under målingerne Vindhastighed og -retning blev målt 10 m over terræn (vindmålerens placering er vist på Figur 5). Vinddata og temperatur blev logget som 1 minuts middelværdier, og vinddata er vist i Figur 7. Under målingerne var temperaturen 7,5-8,5 C. Det var 8/8 skyet og tørt (ingen regn). Asfalten var tør under målingerne. Middelvindhastigheden under de målinger, der ligger til grund for resultaterne omtalt i dette TEK notat, var 5 m/s, og middelvindretningen var 152. Vindretningen vinkelret på kørevejen var 190. Vindretningen var som ønsket inden for ±45 i forhold til den ideelle retning, som er fra syd og vinkelret på kørebanen. Vindhastigheden var lige i overkanten og gav periodevis anledning til vindstøj i mikrofonerne. Figur 7 Vindhastighed og -retning under målingerne. Analyse af målingerne Optagelser af bilerne under passage i Runde 18 til 50 (optaget 25. juli 2011 kl. 9:59 til 11:36) blev analyseret med NoiseLAB-version og NoiseLAB Batch processor-version Den gennemsnitlige hastighed under hvert gennemløb blev beregnet på grundlag af impulssignalerne, når dækkene ramte brædderne for enden af kørestrækningerne. Forbikørsler, hvor hastigheden overskred 87 km/t, blev kasseret. Ingen forbikørsler under 75 km/t blev registreret; derfor blev ingen forbikørsler kasseret på grund af for lav hastighed. Hver runde (3 passager) blev optaget og gemt i en 8-spors wave fil. Disse filer blev importeret i NoiseLAB, og et 6-spors lydklip (ét for hver af de 6 målemikrofoner) blev fremstillet. For at sikre, at bilerne var helt inden for autoværnets område på Strækning 2, blev analyserne af optagelserne i Position 1 til 3 startet, når bilerne var ca m inden for autoværnet og stoppet, når bilen var ca m fra slutningen af autoværnet (se Figur 4 og Figur 5). Hvert klip varer 3-4 sekunder. En lignende analyseprocedure blev benyttet, når bilerne passerede Strækning 1 (Position 4 til 6). Side 10

11 Signaler blev A-vægtet, og output fra analyserne var tredjedelsoktavbåndspektre fra 20 til Hz. Spektrene blev eksporteret til et regneark, hvor yderligere analyser blev foretaget. Alle analyseresultaterne blev konverteret til A-vægtede SEL-værdier (støjeksponeringsniveau) via formlen SEL = LAeq + 10log(t) hvor LAeq er den energiækvivalente lydniveau under analysetiden t. SEL svarer til lydtrykniveauet, man ville måle, hvis lydenergien blev udløst over 1 sekund. SEL er en normering af de målte lydtrykniveauer, der letter arbejdet og øger overskueligheden, når resultaterne skal sammenlignes med de beregnede Nord2000-resultater. I et regneark blev alle passager, hvor hastigheden ikke lå i området km/t kasseret, hvilket efterlod 42 analyser til videre behandling (dvs. 42x6 = 252 tredjedelsoktavbåndsanalyser). Da analyserne for den enkelte mikrofonposition kun viste mindre forskelle mellem hver passage, blev alle 42 passager energimidlet for hver af de 6 positioner. Resultatet af analyserne er derfor 6 tredjedelsoktavspektre i frekvensområdet Hz. Baggrundsstøj Et par klip af baggrundsstøjen målt uden bilpassager er analyseret. Resultaterne viser, at vindgenereret støj i mikrofonen og i vegetationen kun er betydende i frekvensområdet Hz i Position 2 og 3 ud for Strækning 2 (ud for autoværnet). Beregninger med Nord2000 Nord2000 metoden er implementeret i programmet SPL2000 ver udviklet af DELTA. Med SPL2000 er måleforholdene i hvert målepunkt (Position 1-6) blevet modelleret herunder parametre som vindretning og -hastighed, afstande mellem målepositioner og kørestrækninger, autoværnshøjde, terrænhøjder, terrænets strømningsmodstand, mikrofonhøjder og bilernes hastighed. Resultatet for hver position (svarende til målemikrofonernes placeringer) er den beregnede lineære tredjedelsoktavbåndspektrum ( Hz) som SEL-værdier. Resultaterne blev eksporteret til et regneark for yderligere beregninger samt præsentation. Først blev tredjedelsoktavbåndspektrene A-vægtet. Så blev spektrene i Position 2 og 3 (begge skærmet af autoværnet) i Række 1 korrigeret med forskellen mellem den beregnede og det målte gennemsnitlige spektrum i Position 1, som var referencepositionen i Række 1, se Figur 5. Denne korrektion sikrer, at forskellene mellem lydeffektniveauet forudsat i Nord2000 og lydeffekten af de målte objekter (Volvo-Toyota-Honda) ikke får indflydelse på sammenligningen af beregnede og målte resultater. En tilsvarende korrektion blev foretaget for Position 5 og 6 ud for strækning 1 (ikke afskærmet af barrieren). Side 11

12 Resultater af målingerne Resultaterne præsenteres som tredjedelsoktavbåndskurver, der viser det beregnede og målte støjbidrag som A-vægtede SEL værdier i Position 2 og 3 (skærmet af autoværnet) og i Position 5 og 6 (ikke skærmet). Kurverne for de målte værdier er forsynet med lodrette linjer, der viser standardafvigelsen i hvert tredjedelsoktavbånd. Endvidere er der vist en kurve, der viser gennemsnittet af nogle få målinger af baggrundsstøjen. Position 5, 25 m fra kørebanen, uden autoværn. Position 2, 25 m fra kørebanen, med autoværn. Side 12

13 Position 6, 65,8 m fra kørebanen, uden autoværn. Position 3, 65,8 m fra kørebanen, med autoværn. Side 13

14 Konklusion vedrørende målingerne kontra Nord2000 Overensstemmelsen mellem målte og beregnede A-vægtede støjniveauer er generelt god, når målepunkterne er skærmet af autoværnet (Position 2 og 3). Den spektrale overensstemmelse er også god i Position 2, der er 25 m fra vejmidten; men i Position 3, 65,8 m fra vejmidten afviger de meget lave lydtrykniveauer (under 30 db) forudsagt af Nord2000 fra de målte værdier i de fleste oktavbånd under 1000 Hz. Dette synes at være forklaret ved baggrundsstøjniveauet i de afvigende oktavbånd. Overensstemmelsen er mindre god for de A-vægtede totalniveauer, når målepunktet ikke er afskærmet af autoværnet, men den spektrale overensstemmelse er generelt acceptabel. Den lille overestimering af Nord2000 i begge de fjerne positioner (5 og 6) kan muligvis være et resultat af den større afstand kombineret med usikkerhed i de meteorologiske forhold, da resultatet i større afstand er meget følsomt over for vindhastigheden (resultatet kan i henhold til Nord2000 variere med ca. 1 db for hver 1 m/s ændring i vindhastighed). Erfaringerne fra andre målinger af lydudbredelsen udendørs viser, at afvigelser normalt kan være i størrelsesordenen 1-3 db mellem målte og beregnede lydtryk selv under veldefinerede udbredelsesforhold. På dette grundlag er overensstemmelsen mellem lydtrykniveauerne beregnet med Nord2000 og de målte lydtryk niveauer tilfredsstillende. Side 14

15 Virkning af autoværnene langs veje Målingerne viser god overensstemmelse med beregninger med Nord2000-metoden på korte afstande, hvilket sandsynliggør, at også beregninger af virkningen på større afstande er valide. Nedenstående støjkonturkurver viser forskellen mellem det beregnede støjbidrag Lden 1,5 m over terræn fra en motorvej med og uden støjdæmpende autoværn. Figur 8 Øverst: Profil af en motorvej med 2 vejbaner á 10 m, en midterrabat på 3 m, og 4 m brede nødspor. De støjdæmpende autoværn er vist med gråt. De røde prikker er linjekilderne, der repræsenterer støjemissionen fra vej/dæk, motor og strømningsstøj. Midt: Reduktionen af støjbidraget Lden fra motorvejen med støjdæmpende autoværn fra m. Nederst: Som ovenfor, men i afstanden m fra autoværnet. Talangivelserne er dæmpningen i db. Det ses, at støjen dæmpes op til 3,5 db i afstanden ca. 200 m fra vejmidte, og at dæmpningen på større afstande er ca. 3 db. Beregninger, der ikke er gengivet her, viser, at dæmpningen på 3 db også er gældende op til 2 km fra vejen. Som det ses, er konturplottene ikke helt symmetriske om motorvejen. Det skyldes, at beregningerne af Lden gælder årsmiddelværdien, hvori der tages hensyn til meteorologien i Danmark. Således vil der i gennemsnit være et større støjbidrag øst for en nordsydgående vej, fordi vi oftere har vestenvind end østenvind. Side 15

16 Om TEK notat DELTA udgiver regelmæssigt rapporter i TEK notat-serien for at kommunikere den nyeste internationale viden indenfor vores fagområder. Formålet er at understøtte en fremrykning af tidspunktet, hvor nye teknologiske landvindinger giver et forretningsmæssigt afkast til danske virksomheder. Om DELTA DELTA hjælper sine kunder med effektiv anvendelse af avancerede teknologier, der skal opnå kommerciel succes i en kompleks verden. Vi varetager design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration og sensorsystemer. DELTA er ét af Europas førende udviklingshuse samt ét af de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) i Danmark. Vores 270 medarbejdere i Danmark, Sverige og Storbritannien samarbejder med kunder i over 50 lande. Side 16

Støjdæmpende Autoværn

Støjdæmpende Autoværn Støjdæmpende Autoværn - Kan støjen dæmpes med et autoværn Miljøprojekt 1625, 2014 Titel: Støjdæmpende Autoværn Redaktion: Ingeniør Thomas Willum Jensen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 9/09 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen 03-09-2008 Page 1 of 2 Ulla Merete Riel Fra: Christian Sauer [csa@vddk] Sendt: 2 juli 2008 17:51 Til: Hans Dyrby Kloch Emne: VS: målinger ved Fiskebækbroen

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Støj fra elevator og køkkentrappe

Støj fra elevator og køkkentrappe Alevator.dk Æblegården Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Nils Frederiksen Dansk Akustik Rådgivning Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf:: 58 503 620 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.:

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane Notat N6.003.13 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5101 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane 18. januar 2013 Projekt:

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer

Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer Bits og bytes i miljøforvaltningen nye roller, nye muligheder Tricks, teknologi og virkelighed Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer Støjrådgiverens bud på fremtiden 9. juni 2016 Hotel

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden lindab ventilation Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden En forskel, der kan høres Lyden er indeklimaets 3. dimension Et godt indeklima skal være en naturlig del af hverdagen. Det

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne.

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne. Køreteknisk anlæg Miljømåling - ekstern støj Antal sider: 12 Rapport nr.: P6.011.05 Århus den 27. juni 2005 Sag: 35.6141.03 JnH/LCB/JnH Klient: AMU Djursland AMU Centervej 2 8560 Kolind Tlf. nr.: 87 74

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont:

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont: Værløse 8.7.2014 Til Center for drift og Teknik, Furesø kommune. Ang. Høring om kommunens støjhandlingsplan 2014. Grundejerforeningen Kollekolleparken er kendetegnet ved at være en af de mest støjbelastede

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer

Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer Bent Andersen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut København 2006-11-10, BEA@vd.dk 1 Indledning støj generelt 1. Generelt om støj meget kort 2. Delstøjkilder

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

Rundkørsler og støj. Målinger ved to nye rundkørsler ved Fredericia og Nyborg. Rapport nr. 508

Rundkørsler og støj. Målinger ved to nye rundkørsler ved Fredericia og Nyborg. Rapport nr. 508 Rundkørsler og støj Målinger ved to nye rundkørsler ved Fredericia og Nyborg Rapport nr. 508 Rundkørsler og støj Målinger ved to nye rundkørsler ved Fredericia og Nyborg. Forfattere: Gilles Pigasse og

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik Vejledning om måling af støj fra vejtrafik Rapport 238 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 41 33 33 Fax.: 33 15 63 35 Titel Vejledning om måling af støj fra

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan kommer den nye vej til at lyde? Per Finne, pfi@delta.dk DELTA Akustik, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm

Hvordan kommer den nye vej til at lyde? Per Finne, pfi@delta.dk DELTA Akustik, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 DELTA - Venlighedsvej 4-2970 Hørsholm - Tlf. 72 19 40 00 - Fax 72 19 40 01 - www.delta.dk - CVR nr. 12275110 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere