Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf Fagplan for Gaia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia"

Transkript

1 Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det græske navn for Moder Jord og henviser dermed til en naturvidenskabelig forståelse, der bygger på indsigt, rummelighed, sammenhæng og en medfølende tilgang til verden omkring os. Den naturvidenskabelige forskning har gennem århundreder givet mennesket en grund til dyb forundring over verdens indretning - lige fra den fjerneste kvasarer til superstenge så små, at de aldrig vil kunne ses i et mikroskop. Fra dybhavets lygtefisk til de pladetektoniske forrykninger af verdensdelene. En forundring, der med det rette hjerte må skabe den dybeste respekt for den verden, vi er blevet født ind i, og samtidig den dybeste respekt for at aflevere den videre til de kommende generationer i en hel og sammenhængende stand. Gaias overordnede mål er derfor at give eleverne denne indsigt i verden, og øve hjertet i respektfuldt at handle i overensstemmelse hermed. Formålet for undervisningen 1. Faglige mål. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende naturfaglige begreber og arbejdsmetoder og opnår forståelse af naturfaglige sammenhænge. Eleverne skal opnå færdighed i at indsamle og vurdere data og i at iagttage, beskrive og finde mulige forklaringer på fænomener gennem brug af forskellige former for redskaber, eksperimentelt udstyr og elektroniske hjælpemidler. Eleverne skal erhverve sig viden, som gør dem i stand til at tage ansvar for egen og andres sikkerhed og helbred, og som giver dem baggrund for at handle ansvarligt i forhold til lokale og globale miljøspørgsmål. 2. Personlige mål. Undervisningen skal styrke elevernes interesse for at udforske deres omgivelser og tilskynde dem til at bruge deres fantasi, intellekt og kreativitet til undersøgende, eksperimenterende og problemløsende aktiviteter samt give dem baggrund for at foretage et bevidst valg af værktøjer og metoder. Eleverne skal opleve, at undervisningen giver dem redskaber til at udføre praktiske gøremål i dagligdagen og grundlag for at tage personlig stilling til forbrugs- og miljøspørgsmål. Undervisningen skal give eleverne grundlag for at udvikle deres bevidsthed om de muligheder, faget indeholder, og gøre dem i stand til at tage medansvar for egen læring. 3. Interpersonelle mål Undervisningen skal give eleverne grundlag for at anvende naturfaglige begreber og beskrivelsesformer som et naturligt udtryksmiddel i kommunikationen med andre mennesker. 4. Samfundsmæssige mål Eleverne skal opnå kendskab til naturfagenes og teknologiernes historie samt udvikle forståelse af disse områders betydning for både nutidige og fremtidige samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne engagerer sig i, tager stilling til og føler ansvar for spørgsmål, der vedrører udnyttelsen af natur og ressourcer samt de deraf følgende konsekvenser for miljø og levevilkår. Fagplan for Drama Side 1

2 Delmål for Gaia efter 6. klassetrin Den nære omverden stand til at * beskrive, ordne og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber * beskrive og forklare hverdagsfænomener * kende lokalområdet og anvende viden herom i andre sammenhænge * beskrive planter og dyr, deres livsbetingelser og deres samspil med omgivelserne * beskrive vigtige kropsfunktioner og væsentlige faktorer, der påvirker disse * anvende viden om forhold, der har betydning for menneskets sundhed * gøre rede for de fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne. Den fjerne omverden stand til at * perspektivere de emner og problemområder, som de kender fra det nære og sætte dem ind i regionale, globale og universale rammer * forholde sig til informationer fra medierne og inddrage dem i deres egen opfattelse af verden * redegøre for dyrs, planters og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige steder på jorden * anskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som regionale og globale mønstre * beskrive og sammenligne vigtige regioner og stater i vores egen og andre verdensdele * sammenholde indsigt i solsystemets opbygning og jordens bevægelser med fænomener, de selv har oplevet * anvende hovedtræk af jordens og livets udvikling til belysning af naturens mangfoldighed. Menneskets samspil med naturen stand til at * færdes i naturen på en hensigtsmæssig og respektfuld måde * beskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil * redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker * kende træk af teknologiens historie og anvendelse samt følgevirkninger for planter, dyr og menneskers levevilkår * vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt. Arbejdsmåder og tankegange stand til at * formulere relevante spørgsmål og opstille hypoteser * planlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter * vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven * indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder* * søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer * udnytte informationsteknologiens muligheder. Slutmål for Fysik/kemi efter 9. klasse. Fysikkens og kemiens verden stand til at benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelserkende til udvalgte stoffers kredsløb i naturen. Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse stand til at kende til udviklingen i den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelserkende til forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udviklingkende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling. Fagplan for Drama Side 2

3 Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund stand til at gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressource- og energiforsyningbeskrive og forklare eksempler på energiomsætninger beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere produktionsprocessers belastning af miljøet beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet. Arbejdsmåder og tankegange stand til at identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteserplanlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimentervælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven. Slutmål for Biologi efter 9. klassetrin De levende organismer og deres omgivende natur stand til at kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelserkende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed og evolution. og sundhed stand til at beskrive og forklare væsentlige kropsfunktionerkende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhedbeskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage perspektiver for bæredygtig udviklingforholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets sundhed og den omgivende natur. Biologiens anvendelse stand til at undersøge og forklare almene biologiske processer i fødevareproduktionen forklare forskellige biologiske principper i genteknologiforholde sig til moderne bioteknologiers anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen. Arbejdsmåder og tankegange stand til at søge biologisk viden og forståelse gennem egne undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratorietundersøge udvalgte danske og udenlandske biotoper med deres biologiske mangfoldighedkende til, hvordan biologisk viden bliver til gennem naturvidenskabelige arbejdsmetodergenkende biologiske argumenter og modeller i samfundsdebatten samt overveje deres muligheder og begrænsninger forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til problemstillinger med biologisk indhold. Slutmål for Geografi efter 9. klassetrin Globale mønstre stand til at give eksempler på globale naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge beskrive den globale befolknings- og storbyfordeling give eksempler på globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, miljø og forurening. Naturgrundlaget og dets udnyttelse stand til at beskrive det geologiske kredsløb, beskrive vigtige forhold bag vejr, klima og klimaforandringer på jorden, beskrive, hvordan isen, vandet og vinden kan forme landskaber, beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne. Fagplan for Drama Side 3

4 Kultur og levevilkår stand til at beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med udgangspunkt i danske forhold beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund give eksempler på årsager til internationale konflikter begrundet i geografiske forhold vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af naturgrundlaget. Arbejdsmåder og tankegange stand til at gennemføre en analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner og samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler anvende globus, kort, fly- og satellitfotos samt elektroniske data som arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder navne på væsentlige danske lokaliteter og deres placering foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskabet anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse. Indhold i undervisningen: Indholdet i undervisningen på de enkelte klassetrin vil variere en smule fra år til år, idet den enkelte lærer har mulighed for at vælge og tilføje emner, der passer til de givne omstændigheder. Nedenstående liste er således et katalog af mulige emner, der kan arbejdes med: 1-2. klasse Natek 1-2 A,B,C. Selvvalg Selvvalg Selvvalg Selvvalg 3. klasse Arbejde med is Natek 3 Stoffer og fænomener (is) Små dyr omkring skolen Natek 3 + GO: insekter Mekanik Dyrearter: (smådyr) Lys i klassen Natek 3 Ellære Vandet omkring os Natek 3 Stoffer og fænomener (vand) Stoffer og fænomener (krystaller) Geologi: (Jordens opbygning) Fuglene ved foderbrættet Natek 3 Dyrearter: (fugle) Jeg gik mig over sø og land Natek 3 Kortlære Kulturgeografi (erhverv) Papir-fabrikken Natek 3 Stoffer og fænomener (papir) Kroppen GO: Kroppen Kroppens Fagplan for Drama Side 4

5 opbygning 4. klasse Sol og vind Natek 4 Stoffer og fænomener (Varmelære, luft) (astronomi) (ellære) Luft og ånding Natek 4 Stoffer og fænomener (luft) Kredsløb i naturen Fysiologi: (Kroppen) Broer og mekanik Natek 4 Mekanik Den hvide verden Natek 4 Biotop (polarklima) Klimalære Geotop (Grønland) Lyd og toner Natek 4 Stoffer og fænomener (Lyd) Fysiologi: (stemmen, øret) Dyrs egenskaber Se det spire og gro Natek 4 Planter (opbygning og tilpasning) Sund mad Natek 4 Organisk kemi (mad) Sundhed og kost Kæledyr GO: Kæledyr Dyrearter (kæledyr) 5. klasse Det danske landskab Natek 5 + GO: Sten Geologi: Danmark Se bare Natek 5 Stoffer og fænomener (Lys) Fysiologi (øjet) Vejr, her og der Natek 5 Meteorologi Biotop: Fagplan for Drama Side 5

6 (troperne) Sol, måne og stjerner Natek 5 Astronomi (mekanik: tyngdekraft) Er vi dus med dyrene? Natek 5 Dyrearter (husdyr) Geotop: Maasaierne Lav selv elektronik Natek 5 Ellære 6. klasse Vandhullet Natek 6 Biotop: (Vandhullet) Det er surt! Natek 6 Syrer og baser Fysiologi: (smagssansen) Din fantastiske krop Natek 6 Fysiologi: (kroppens opbygning) Du og energien Natek 6 Energi Fra sendebud til Internet Natek 6 Kommunikation Masser af affald Natek 6 Stoffer og fænomener (affald) Det gror på markerne Natek 6 Astronomi Biotop: (Marken) Vor smukke jord Natek 6 Atomfysik Kosmologi Evolution Geologi Leg med mekanik Natek 6 Mekanik Basiskursus i el Univers 7 Ellære Fagplan for Drama Side 6

7 7. klasse. Vi arbejder med fysik og kemi Ny Prisma 7 Metaller Mekanik Salte Kemiske reaktioner Verdens byggesten Ny Prisma 7 Grundstoffer og det periodiske system Kemien i hjemmet Ny Prisma 7 Vand, syrer, baser og salte Jorden giver betingelser for liv Ny Prisma 7 Luftarter Organisk kemi Transport og stofomsætning i planter Lyset fra solen Ny Prisma 7 Lys Egenskaber hos dyr Dansen på nattehimlen Ny Prisma 7 Astronomi Boligens materialer, El og varme Ny Prisma 7 El-lære Varmelære Kemiske forbindelser Solen varmer og vejret skaber Ny Prisma 7 Varmelære Stoffers egenskaber Luftarter Meteorologi Musik og lyd Ny Prisma 7 Lyd Du store verden Globus Hvad handler geografi om? Kortlære, demografi, klima, globalisering Vulkaner og jordskælv Globus Geologi: Pladetektonik Det åbne landskab Ind i biologien 7 Biotop (Det åbne landskab) Grundlag for liv Ind i biologien 7 Fysiologi :(Celler) Kredsløb i naturen Fagplan for Drama Side 7

8 Sundhed og livsstil Ind i biologien 7 Fysiologi : (Kroppens opbygning og sundhed) Anvendt biologi primære erhverv Ind i biologien 7 Produktion og miljø problemer Ind i biologien 7 Produktion og miljø Ferskvand Ind i biologien 7 Biotop (ferskvand) Kulturgeografi U- og ilande. Meteorologi, Geologi: Danmark Kulturgeografi - erhverv 8. klasse. Fysik og kemi er overalt Ny Prisma 8 El-lære Luftarter Forbrænding Analyser Mekanik Forbrænding Styr på tingene Ny Prisma 8 Mekanik El-lære Lim mellem atomer Ny Prisma 8 Atomlære Fyldt af energi Ny Prisma 8 Organisk kemi geologi Ren kemi Ny Prisma 8 Organisk kemi En lille verden Ny Prisma 8 Atomlære Vort solsystem Ny Prisma 8 Astronomi Spiselig kemi Ny Prisma 8 Organisk kemi Drømmerejse Ny Prisma 8 Mekanik Jorden og solen giver energi Ny Prisma 8 Energi Krystallernes fysik og kemi Ny fysik/kemi TEMA Krystaller Genetik Ind i biologien 8 Genetik Evolution Ind i biologien 8 Evolution Fagplan for Drama Side 8

9 Vi bruger biologien Globale miljøproblemer Havet bæredygtig udnyttelse Ind i biologien 8 Ind i biologien 8 Ind i biologien 8 Mikrobiologi, Gensplejsning Biotop (Havet) Skoven Ind i biologien 8 Biotop (skoven) Verden er skæv Globus Kulturgeografi U- og ilande. Vejr og uvejr Globus Meteorologi 9. klasse Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma 9 Syrer og baser Kroppen Jordenssalte Ny Prisma 9 Næring og kredsløb og forurening Jordens skatte Ny Prisma 9 Metaller Partikler med fart på Ny Prisma 9 Atomfysik Celler Når felter forandres Ny Prisma 9 Magnetisme El-lære Der er noget i luften Ny Prisma 9 Luftarter Forbrænding og forurening Slægten alkohol Ny Prisma 9 Organisk kemi Lysets kilde Ny Prisma 9 Kosmologi Elektromagnetis me Mellem mennesker Der er sport i fysik Ny Prisma 9 Ny fysik/kemi TEMA Elektromagnetis me Mekanik Livsstil og Ind i biologien - Kost og sundhed Fagplan for Drama Side 9

10 sundhed TEMA Økosystemer Ind i biologien - TEMA Økosystemer Fra ursuppe til Functional Food Ind i biologien - TEMA Evolution og genetik Skabt af is og vand Globus Geologi: Danmark Der skal arbejdes Globus Kulturgeografi - erhverv Fagplan for Drama Side 10

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole År 1 Uge 33-40 Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet Landbrug Kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb Redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling Beskrive

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET:

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: Lærervejledning DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DE HEMMELIGE

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Højskolens indhold. Indhold. Risø Højskole Content

Højskolens indhold. Indhold. Risø Højskole Content Højskolens indhold Indhold Kursusplan Helårsskolen... 3! Efterårsholdet. 20 uger... 3! Forårsholdet. 24 uger... 3! Undervisningsplan - helårsskolen... 3! Skema, timetyper og UBAK.... 4! Fagtyper... 4!

Læs mere

Natur/teknik som indsatsområde

Natur/teknik som indsatsområde Arnborg Skole 2004 / 2005 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af, at skolen i skoleåret 2004/2005

Læs mere