Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015"

Transkript

1 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning Ledelsesudviklingen tager afsæt i aktuelle udfordringer for VUC-sektoren, lederskabet, ledelsen og lederne. Gennem dialog og refleksion rustes deltagerne til at møde og agere i den fremtid, vi endnu ikke kender. En fremtid, der blandt andet kalder på, at vi styrker og opbygger organisationers samlede kapacitet og skaber nye rum for tværgående skolefornyelse. Derfor er der lagt vægt på både konkrete redskaber og personlige beredskaber samt på de bagvedliggende forståelser, hvormed ledere griber og begriber nye tilgange, ny viden og ny virkelighed. Tre moduler sætter over to dage fokus på: Ledelse af uddannelsesinnovation skolefornyelse og kvalitetsløft Lederskab det personlige og det professionelle Ledelse af læringsinstitutioner bæredygtig forandring Netværksgrupper understøtter refleksion og samspil på tværs af landet Jobswop udvider perspektivet Udviklingsprojekt sikrer forankring og konkret omsætning til dagligdagen 1

2 Baggrund Regeringens udspil til Endnu bedre uddannelse til unge og voksne kræver skolefornyelse, kvalitetsløft og bedre udnyttelse af ressourcerne. Samtidig vil mange ledere være udfordret af, hvordan de udnytter og udfolder OK 13 s nye ledelsesrum og bl.a. sikrer mere tid til læringsaktiviter for kursisterne. For at lederne ikke bare skal gøre mere af det, de plejer, kræver det nytænkning, innovation og samskabelse. At være berørt af mangeartede og komplekse dagsordner på en gang er ikke nyt i en VUC-leders hverdag, men problemerne er i stigende grad så sammenvævede, at løsningen af ét problem giver anledning til nye udfordringer i andre dele af organisationen. Mange styringsparadigmer tilbyder at reducere kompleksiteten mens der måske snarere er brug for at kunne rumme kompleksiteten samt udvikle metoder og løsninger, der bryder med vanetænkning og rutiner. Ledernes udfordring er at finde en bæredygtig balance mellem den uddannelsespolitiske opgave og sektorens egne iboende krav til et meningsskabende dannelsesperspektiv. Formål I forlængelse af den centrale uddannelsespolitiske udfordring og de dertil knyttede ledelsesudfordringer vil dette ledelsesudviklingsforløb sætte fokus på konstruktiv og effektiv ledelse af innovationsprocesser gennem udvikling af det professionelle og personlige lederskab. Intentionen er at skabe en ramme, hvor samspillet mellem VUC-sektorens særlige udfordringer og lederrollen bliver set i et innovationsperspektiv. Derfor vil kurset tage afsæt i de nyeste tværfaglige ledelsestilgange inden for innovationsdagsordenen i den offentlige sektor Teori U og Samarbejdsdrevet Innovation. Det er en klar intention at samskabe et forløb, der rummer og træner både rationalitet og intuition, strategisk tænkning og livfuld sansning samt iagttagelse, nærvær og nyskabende handling. Det handler desuden om at ruste lederne professionelt og personligt til at håndtere og rumme uforudsigelighed og det kreative kaos, der kan opstå i innovative processer. Form For at sikre et optimalt læringsrum og et godt afsæt for at arbejde videre med inspirationerne og metoder i dagligdagen er kurset bygget op som et aktionslæringsforløb med tæt kobling mellem teori og praksis. Der vil være en vekselvirkning mellem: - teoretiske modeller og tilgange - refleksioner, sparring og undersøgende dialoger - praktiske afprøvninger af metoder og teknikker - selvvalgte mindre udviklingsprojekter i egen praksis - etablering af varige, faciliterede netværksgrupper - job-swop og coaching 2

3 MODUL 1 Ledelse af uddannelsesinnovation skolefornyelse og kvalitetsløft Gennem præsentation af innovationsmodeller og -metoder fokuseres på lederens evne til at skifte perspektiv i komplekse kontekster i en uddannelsesverden, der styres af flertydige krav. Fra politiske krav om kvalitetsløft og øget effektivisering til sektorens egne iboende krav til et meningsskabende dannelsesperspektiv. Viden om ( teori): Innovation i en uddannelseskontekst Innovationsteorier og modeller Innovationspædagogik og transfaglighed Fra samarbejde til samskabelse Netværksledelse og initiering af partnerskaber Træning af ( handling): Evnen til at se virkeligheden gennem forskellige perspektiver Evnen til at se sprækker og mellemrum med potentiale for nyskabelse Samspil gennem ( metode): Dialogiske, kreative, åbne og divergente innovative metoder Refleksionsmetoder til videre træning i netværk og på hjemmebane Igangsættelse af organisatoriske udviklingsprojekter Relationsopbygning i netværksgrupper MODUL 2 Lederskab det personlige og det professionelle Ledernes professionelle ledelsesrum ændrer sig blandt andet repræsenteret ved OK13. Modul 2 fokuserer på VUC-lederens nye ledelsesrum og udfordrer sammenhængen mellem professionel og personlig ledelse ved at præsenterer viden om og træning af lederroller og ledelse gennem relationer. Viden om ( teori): Lederens faktiske og mulige ledelsesrum Personligt lederskab gennem autenticitet, relationskompetence og helhedsforståelse samt innovationsledelsens fire lederroller Træning af ( handling): Evnen til at rumme kompleksitet Evnen til at give feed-back og feed-forward Evnen til at facilitere værdiskabende møder Udkrystallisering af innovationsspirer Samspil gennem ( metode): Æstetiske læreprocesser ved hjælp af bl.a. visuelt materiale Opmærksomheds- og lytteniveauer Sparring på udviklingsprojekter Introduktion til og planlægning af jobswop og den tilknyttede coaching 3

4 MODUL 3 Ledelse af læringsinstitutioner bæredygtig forandring Modul 3 fokuserer på ledernes opgaver med at finde en bæredygtig balance mellem den uddannelsespolitiske opgave om kvalitetsløft og øget effektivisering, konkurrencestatens krav om, at alle skal kvalificeres til at agere på den globale arena og sektorens iboende meningsskabende dannelsesperspektiv Viden om ( teori): Bæredygtige løsninger ift. interne og eksterne relationer Effektivisering og velfærdsledelse Ledelse i spændingsfeltet mellem dannelse og uddannelse Fra best practice til next future practice Træning af ( handling): Skabelse af prototyper efter lethedens princip Inkorporering og forankring af udviklingsprojekter forbindelse til strategier og værdier Samspil gennem ( metode): Sparring på udviklingsprojekter Realiserende konvergente innovationsmetoder Fremlæggelse af prototyper for deltagernes udviklingsprojekter koblet til sparrings- og refleksionsmetoder Opsamling på jobswop NETVÆRK Etablering af varige, faciliterede netværksgrupper understøtter den enkelte deltagers arbejde med eget udviklingsprojekt samt forankring af viden og refleksion under forløbet. Desuden har netværkene selvstændig betydning for den fortsatte tværgående videndeling i VUC-sektoren. Derfor er der fokus på at styrke deltagernes netværkskompetencer. Evnen til at etablere og lede netværk er vital for at skabe interne og eksterne partnerskaber. Deltagerne inddeles i netværksgrupper ud fra principper om diversitet. Grupperne etableres forud for modul 1, hvorefter de mødes på fastsatte datoer til faciliterede netværksmøder mellem modulerne. Deltagerne skiftes til at være vært for netværksmøderne på eget VUC. 4

5 JOBSWOP Gennem jobswop får deltagerne mulighed for at skifte synsvinkel og udvide eget perspektiv i praksis. Inden for netværksgrupperne finder deltagerne sammen to og to i refleksionsdyader, og aftaler jobswop af 2-4 dages varighed mellem modul 1 og 2. Deltagerne præsenteres for en metode til forberedelse, gennemførelse og refleksion i forbindelse med jobswop. Hver refleksionsdyade har mulighed for to timers coaching med en af de to hovedundervisere. LÆRINGSMÅL FOR FORLØBET At mestre nye ledelsesrum At gøre innovation til en del af ledelsesopgaven At opbygge evnen til at navigere og agere i komplekse systemer At skabe bæredygtige netværk At se potentialer samt lære sig selv og egne virkemidler at kende Ved at deltage i forløbet trænes den enkelte til at stå autentisk og styrket som leder. HVAD DER FORVENTES AF DELTAGEREN Udbyttet af forløbet forstærkes når: lederen gør sig fri af ledelsesmæssige forpligtelser under modulerne lederen i læringsrummet for en stund lægger sin position og funktion bag sig og giver mulighed for at lytte fra et helhedsorienteret perspektiv flere fra samme skole deltager. Herved integreres metoder, tilgange og indsigter fra kurset lettere i den daglige ledelse der indgås en udviklingsaftale med resten af skoleledelsen om, hvordan viden, refleksioner og erfaringer fra forløbet kan skabe værdi og omsættes i organisationen alle deltager aktivt i både moduler, netværk, jobswop og udviklingsprojekt Det forventes at deltagerne møder op med idéer til et udviklingsprojekt, der tager afsæt i skolens overordnede strategi. FORSKNINGSTILKNYTNING Lederforeningen for VUC ønsker i samarbejde med VUC Videnscenter at sikre, at ledelsesudviklingsforløb i sektoren fremadrettet bygger på et dokumenteret grundlag. Derfor planlægges det at etablere et forskningsprojekt, der kan følge og dokumentere begge VUC ledelsesudviklingsforløb Formålet er at dokumentere effekten af forløbet og at dokumentere, hvordan de kompetencer, der er påkrævede hos VUC s ledere kan udvikles og forankres dels i VUC ernes ledelser dels i organisationerne. 5

6 PRAKTISK INFORMATION Kursusafgift Kursusafgiften dækkes delvist af kompetencefondsmidler. Det enkelte VUC afholder selv en del af kursusudgiften, udgifter til transport og deltagernes timeforbrug. Det enkelte VUC s andel af kursusudgiften er pr. person for hele forløbet: kr. ekskl. moms. Kursusafgiften dækker undervisning, netværksfacilitering, coaching, materialer, adgang til en elektronisk vidensdelingsplatform og kost og logi under forløbet samt en del af forskningsprojektet. Udbud Der gennemføres i 2014 et hold á 24 deltager og i et hold á 24 deltagere. Pladserne bliver fordelt af Lederforeningen for VUC s Udvalg for Efteruddannelse og Udvikling ud fra et princip om, at hvert hold sammensættes så differentieret som muligt på tværs af ledelsesniveauer, tilknytning til avu og hf, geografi og VUCstørrelse. Det prioriteres, at så mange VUC er som muligt er repræsenteret på de to hold. Netværksgrupper sammensættes efter samme princip om diversitet, hvor det tilstræbes, at deltagere fra samme VUC fordeles i forskellige netværksgrupper. Ledelsesudviklingsforløbet evalueres løbende, og efter gennemførelsen af forløbet tager Udvalg for Efteruddannelse og Udvikling stilling til udbud af nye forløb med henblik på gennemførelse i Datoer Modul NYT hold I (LUKKET FOR TILMELDINGER) NYT hold II Modul marts september 2014 Netværksmøde eller 25. marts eller 11. november 2014 Modul maj januar 2015 Netværksmøde eller 30. oktober eller 8. april 2015 Modul december maj 2015 Netværksmøde 3 2. eller 3. marts eller 2. juni 2015 Hvert internat begynder dag 1 kl. 09:00 og slutter dag 2 kl. 16:00. Netværksmøder varer fra 10:00-16:00. Den enkelte netværksgruppe vælger selv, hvilke af ovennævnte foreslåede dage de lægger netværksmøderne på. På begge hold forventes forskningstilknytning, og deltagerne skal derfor være indstillet på at medvirke i interviews og indstillet på, at forskere udfører observationer under forløbet. 6

7 Undervisere Lone Belling fra konsulentfirmaet Liv og Lederskab og Gitte Miller Balslev fra Center for Offentlig Kompetenceudvikling er gennemgående kursusledere og undervisere på begge forløb. Læs mere om Lone og Gitte nedenfor. Kursussted og tilmelding Ledelsesudviklingsforløbet afholdes på Hornsted Kursuscenter ved Vejle. Læs mere her: Tilmeldingsfrist for NYT hold II er 1. marts 2014 Tilmelding via dette link: Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens ophør. Medio maj 2014 udsendes information om optagelse på forløb, sammensætning af netværksgrupper, forberedelse, læsestof mm til forløbet. Kontakt vedrørende praktiske forhold: konsulent i VUC Sekretariatet, Julie Kock Clausen, Kontakt vedrørende ledelsesudviklingsforløbets indhold: formand for udvalg for efteruddannelse og udvikling, Marianne Karlshøj, Øvrige praktiske oplysninger: Velkomst på Modul 1: Formand for Lederforeningen for VUC Hans Jørgen Hansen Gæsteoplæg på Modul 2: Formand for Lederforeningens Udvalg for Efteruddannelse og Udvikling Marianne Karlshøj om jobswop. Gæsteoplæg på Modul 3: Professor Steen Hildebrandt: Bæredygtig ledelse i en konkurrencestat. UNDERVISERNE Lone Belling er ledelses- og organisationskonsulent og stifter af konsulentfirmaet LIV OG LEDERSKAB. Har arbejdet med ledelses- og organisationsprocesser i 20 år, som leder og proceskonsulent og med kommunikation i 30 år som journalist, underviser og supervisor. Har de senere år faciliteret større innovative forandringsprocesser i kommuner og organisationer samt i krydsfeltet mellem personligt lederskab, personaleledelse og forandringsledelse udviklet og gennemført længere lederudviklingsforløb i. Fokus er på nærvær, kommunikation og bæredygtighed. Lone Belling er cand.phil. i samfundsfag, har den journalistiske tillægsuddannelse, erhvervsdiplom i HRD samt en systemisk konsulent-uddannelse. Forfatter til Teori U som ramme for innovativ organisationsudvikling (2012) og medforfatter til Fortællinger fra U et (2010). Læs mere på: Gitte Miller Balslev er chefkonsulent i Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og er derudover stifter at konsulentfirmaet MillerQuest, der arbejder med udviklings- og innovationsprocesser i den offentlige sektor med et særligt fokus på uddannelsesområdet. I 7

8 samarbejde med KL står Gitte i spidsen for COK s del af udviklingen og gennemførslen af det nationale program for folkeskoleledelser 2013 i forlængelse af Folkeskolereformen. Gitte Miller Balslev er cand. mag. i kulturstudier, Ph.d. i samarbejdsdrevet innovation fra RUC, og har gennem sin forskning opnået dybdegående indsigt i samarbejdsdrevet innovation på uddannelsesområdet. Læs mere på 8

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

STRATEGISK PROJEKTLEDER

STRATEGISK PROJEKTLEDER ORK STRATEGISK PROJEKTLEDER UDDANNELSEN FOR DIG DER HAR ANSVARET FOR KOMPLEKSE UDVIKLINGSPROJEKTER Uddannelsens indhold og opbygning giver projektlederen: Kender du det? Du ved du er dygtig, du har bevist

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere